Goudsche Courant, dinsdag 30 oktober 1894

M AaDKevangeo 1 October TUd van Greenwleit WinterdleDSt 1894 93 30 D 0TT DA11 Directe Spoorwegverbinding met GOlüA i y 10 4 7 10 M l ll Ot li lt U d 1 14 11 11 i os I 1 11 ll tl II M 1 11 I OTTIIDA U a O n D 1 7 S0 tl 10 10 17 10 11 10 84 10 41 10 47 3 10 DtN HiAO 60D0A aOODl DEN H 1B 0 klU T IOI SII Oa a l7 10 41 11 11 11 11 1 14 1 17 I ll 4 41 t7 I ll 7 11 l li 87 11 0111 11 Higt 5 41 7 iO 7 41 MO 81 4 10 1111 88 li li 1 S8 8 18 i 4i 8 414 11 4 4i 1 17 7 8 01 jtM Voorb 1 14 10 11 1 44 4 48 7 0 i f N d L di ia 1 4 7 11 Z Z w8 01 10 80 l il I 7 10 I ll BI Kr l U 10 81 i 04 7 i M 0 1 10 41 1 0 1 0 7 il 10 Onodl 8 807 801 18 88 10 l 10 llli 081i 4li l0 1 41 8 114 11 4 48 I IO 1 47 7 4i 1 11 10 10 U T K C H T 0 O O D i Utraebt 8 817 10 iS 11 84 li Oi It tO 8 10 8 10 8 514 48 i iO 8 11 8 0 8 101 1 10 84 Woard Il 1 11 10 18 Il iO 11 11 8 414 18 i 47 t ll i4 10 11 i üüdoinler 7 07 1 1 10 14 4 t4 lVv Goud 7 10 8 81 1 84 10 17 11 01 l ü 8 10 4 87 l tO 7 01 1 41 il 11 07 iHBTIIDAIiSOCDl iutafdUiWp I IO 1 11 t ll 11 11 11 10 i ll 4 11 4JI 7 U ItM e Mk J0 1 04 1 44 li U 11 41 U MO UI 141 11 1 01 1 11 1 17 1 M l Si tn U 7 4i t 7 BL b 7 47 t bf T U I ll N a L d 1 0 Tootb 1 07 Ml iHtn t li i li 10 07 11 17 11 41 li ll 1 111 17 4 11 I hMd 1 111 40 7 111 01 l il 10 01 10 11 10 11 11 41 1 Ml 8 18 4 47 1 181 87 7 418 88 10 14 Oudnr I IO 14 11 011 I V S7 7 M 10 t7 Wottdta 1 1 7 018 11 10 10 11 17 1 411 07 I OI 1 418 17 1 07 l it 10 81 ObMill 1 18 7 i8 8 18 i 4M 0 l 11 41 1 80 1 08 8 81 3 10 l iO 8 11 I II l iSO U 10 88 10 08 10 11 11 11 l il 4 47 l il 7 41 10 14 10 11 li ll I 1 40 1 41 JI M ll li Dé rMktbftalc dt tkh ffiitar u kfloop der pUidooiea in rMulkamer begaf beeft na kort beraad den beklaagde rrggeaproken op grond dat oocb b t wettolgk nocb bet urertnigend bewijii Tan sgne whatd galererd wai met be T9l TU onmidddljpie iiiTryhaidtteUing U D c Te aetterdam f$n naar de fSéH meidt planèm io btmrking tot bet letges van MD tunnel tatscben de stad en haadelsterreinea un bet Orermaascba Men protjboteert een tunnel ran ongereer 4 50 middelen uitgaande eren Toorbg het Park tot het terrein gelegen tuncben Katendrecbt en d pètroleumlaDkf Men begroot de koeten by beaadenng op drie millioen gulden De grootate tecbnittche bezwaren sgo of de grond rast genoeg zal zijn om Mn den druk weentaad te kuanen bieden Ia elk getal mocht men hierin nietilageu dan moet er een groote booge span ofzijlbrug gebouwd worden waaronder de schepen kunnen doorTareo of moeten groote keltingbooten gebouwd worden die kunneu voorsien in het enorme verroer l etwellc tbana tusscben Hotierdau de handelsterreinen plaate heeft e vaate roalbrog kan op den duur hierin niet meer Toorcien l Donderdagnacht kwamen te Winioboteo de fAoiar fan joititie eo de rechter comminsaris uit Arnhem die gieteren met de officier v n iaetitie Wmnchoten naar Oudendyk gemeeate Fiuilerwolde reden en by zekeren J He m t een onderzoek inatelden naar de echtheid van een brief van den Termoorden heer Broower te Deutichem en waarin Üeemeger V trd medegedeeld dat de heer Brouwer aan hem M deel tan zÜQ rermogen vermaakte Jaantje ttljn trouw tan Üeemeyer ie getaogen geMflun terdacht ran Talwhbeid in geschrifte Badoelde brief ia geatempeld Groningen c en voor etaige dagen eent ontrangeii Toen gisterenmiddag te Utrecht de rypartyder itudenten by Zomerdyk wai geweest gingda ttoat verder en keerden de muziek en depolitie terug Kven daarna verspreidde ziohbet gerucht dat een troepje kwajongens wns aoroitgegaan om den stoet op den Biltscbeoikfaatweg op te wachten De ordecommii arieien irandden terstond hunne paarden eureden de politie achterop adsistentie vertoekande De politie ging io een rijtuig een Ind weegs den Biltschen weg op Op de adering van den stoet met de politie gingenTftle mannen de Oostbroekaebe laan en de wei landen in io de richting van de Tenniabaan Br viel dus dank zg de aanwezigheid der poKtie ai to voor J 0 Ia éf reeds een paar jaren bestaande vacaftnre van directeur van het Kabinet der Koningin is nu bigkena de fStaatot c vooczieo Tot opvolger van Jbr Mr J F Alewga is net ingang van L fjov benoemd Jbr Mr P H Oevers Deynoot thana referendaris en sedert het Mitataan dër vacature belast met het beheer van bet Kabinet De heer Qevers Üejnoot is de oudste relerandaris van het Kabinet seBert 1 Oct 1875 i ng daaraan verbonden Oe beide andere titnlanaeen Jbr Vegeliè van Ctaerbergen en da haer De Ridder traden reap in 1880 en 1891 op t 0 iAI 0 01 I0 0 01 e it i ti Il O SI T ii T M 1 M I i lO flMd llMidiwkt Nimwwknli i OtfM Bottardu 1 tok Xv mmwnluik MooidnoKt T 4 11 01 U IO n M 1 40 7 ir l il 1 10 w u Algemeen werd by de behandeling der begrootlog van justitie in de afdeeltngen aangedrongen op maatregelen tegen VHrgdeling van den pubheken verkoop by executie ter take van belsitingsohuld en andere wanbetalingen otudat dit kwaad den eerbied voor het ataatsg iag ondermgnt en de maatiohappelgke orde bedreigt Vertchillende denkbeelden boe het laUdi t te keeren werden j eopperd o a de toewgzing der goederen hg afslag in plaats van bg opbod en door handhaving van de orde bij ve koopinjE door politie of wel het Doil ehe stelsel dat da adminiatratta bevoegd maakt het loereud goed van den geëxecuteerde geheel of gedeettelyk weg te voeren n onderhands te varkoopen onder verplichting van latere afrekening In den stand van de werkstaking op dedrokkery van de boeren Van de Weger teUtrecht is sedert aergiateren gaen veranderinggekomen I De hg de loonsregeling in Maart II op de drukkeryeu van de Qebri d Weger en de firma Van Ditmar opgemaakte en door commuisiën uit de werklieden mede onderteekende v rklaringen worden thans in de Utr Ct openbaar gemaakt Door de tjpografen werkzaam by de firma Gebrs Onkoop te Breda filiale van de firma P W van de Weyer te Utrecht ia proteet aaogeteekeod tegen de baodelingen der typografen te Utrecht door verzending van onderstaand rchrijven aan het bratour van den AtgAmeenen Nedertandschpn Typografenbond te Amsterdam De oodergeteekenden allun typografea ter drukkery van de firma Üebr Onkoop te Breda filiaal van de firma P W van de Weyer te Utrecht tot heden leden van den Algenjeenen Nederlandscben Typografeubond verklaren hierby Io dit zg ten strengste afkeuren de geweldadige wijze waarop door genoemden Bond wordt getracht vermeerdering van loon te verkrygen na de loooopgaven gezien Ie hebbeo 2o dat zy verontwaardigd zyn over de handelwijze der typografen te Utrecht die nietiegeoBtaaode zy nog onlangs scbrifielyk verklaarden dat de loonea doordeheerea Van de Weger naar biliykbeid varen geregeld thans door werkstaking meerder loon willen afdwingen en zich niet ontzien door middel van onedele faaudeliogen den patroons schade te berokkenen 3o dat zg te veel achting bezitten voor hunne patroons eu te zeer tevreden zyn over de behandeling steeds van HEd ondervonden dan dat zy den Bond hierin steun willen verleenen 4o dat zij op grond van bovenataaode niet langer wenschen lid te blijven van deo Atgemeenen Nederlandachen Typografenbond c Dit adres is door 12 personen onderteekend Blykens de door de taatat hier gekomen mail uit O I aangebrachte berichten krygen de BatiSrs het in Martaram zoo benauwd dat de radja op zyn eigen volk dat Matafam by drommen verlaten wil schieten laat De hoofdaanlegger van het verraad Goeta i get zich aan de Sasaka hebben overgegeven sagan een groote kampong ten suiden Tan aMram gelegen is geheel door de onzen io da ch gelegd Bl aiW verkenningen n spion non berichten wykt eene groote menigte Baliërs naar het Noorden A iè en zopkt heil in het gebergte Onze staf aohgot deze beweging niet te willen tegenwerken althans wg bepalen ons in dat gedeelte van het eiland Vchts tot verkenningen N4Lar meo zegt bewaakt de marine thanii de Nuordkust enoieeft zg ook iu opdracht om da aldaar aaftwei en ryststapelplaatsen der Brtliti te ▼ nieien Ome marine ise ihterte iwak oiA Undeiti4aen invoer euoigsziüs volkomen te peletten en het oversteken van Baliera iMwr lUli ie verhinderen Alle troepen van Djilantik en vele andere Baliërs moeten zich reeds uaar BaJi begeven hebben Het aal overigene dunkt ons eene verademing zyn wanneer Mataram door ons geheel is genomen Bg het bericht dat de radjah van Goa een nieuwe overeonkomat zal aluiten met de Indiache regeering boofdzakeiyk zyn erkenning van de soaereiniteit van Nederland bevattende toekent bet Hbld c het volgende aan In het jongste kolouiaal verslag wordt om trent Goa een der leen en bondsstaten in het gouvernement Celebes medegedeeld dat in Mei 1893 nadat in Januari van dat jair lO ii 11 01 U O U H ll li 9 41 t il 7 4 lO OS 10 11 8 II 0 41 I ll I ll il t I ll I IO I SI t l il l il 41 7 41 4 17 I Ot lO lB 10 11 U M 11 41 S tl de TOni vraa overleden van de geaamenlgke landsgrooten de kenniageriug werd ontvangen dat tot opvolger was gekozen de oudste zoon vaA deo overledene die trouwens al sinds gemimen tijd ftiteiyk het bewind voerde Wegens het overlyden van zgn zuater werd echter de inhuldiging van den nieuwen vorst welke in September of October van dat jaar bad moeten geschieden uitgesteld BiyJtens het thans ontvangen telegram ia door bet optreden van den nieuwen beatourder geen wgziging gekomen in de verhouding tusschen Goa en ouH gouvernement De vorat erkent in de akte van bevestiging onze suzereiniteit en wenscbt dos in vrede en vri ndschap met het Ned Ind bestuur te leven Wy hennDeten dat de vorst in de vorige maaud zyn goede gezindheid reeds had aan den dag geleed door hulptroepen t en Lombok aan te bieden Men schrgft uit Leeuwarden aan de Standaard In Leeuwarden baart het ontslag van verschillende gemeeoteambtenarea oog al eenig opzien Voor een paar maanden vroeg de hoofdopzicbter der gemeentewerken ontslag uit die betrekking hetwelk hem dadelijk werd verleend Niet lang daarna kwam ook de directeur met hetzelfde verzoek hetwelk ook werd ingewilligd reeds ingaande I November a s Dit laatste wekte minder gunstige vermoedens by de burgeryt er deden gerochten de ronde dat de zaak bg cgemeèntewerken niet in orde waa en dat beide ouUlt aanvragen onvermydelyk waren geworden Thans is ook de boofd inspucteur vao politie verplaatst wat ook al met de vorige zaken in verband wordt gebracht Eindelyk gaan er nog geruchten dat ook de burgumefstor en de secretaris ontslag zullen aanvr eo Waren vromer de namen van Van Gend Loos in aller mond lagen zy np de lippen van ieder dankbaar diligence passagier en goederenverzender bestorven thans zyn we gewoon geraakt om onder die uameo vao Van Gend en Loos in kleinere letters den naam van deu eigeolyken tegenwoordlgen beheerder van die groote expediteursfirma te lezen H Colignön Wetuu de lieer H Golignon het tegenwoordige hoofd der firma Van Gend Loos zal den In November den dag herdonken waarop hy vóór 50 jaren aan de firma werd verbonden Te Antwerpen zal op dien datum te zyner eere een groot feeSt ge ierd worden waartoe de directeuren der voornaamste kantoren in Nederland en het buitenland geaoodigd zyn Het zou indien wy wel zyn ingelicht de Antwerpenaren niet verwonderen indien de heer CoUgnon aan zgu jubileum op deze wyze een eigenaardige wydiog gaf dat hy oen foods stichtte waarvan de revenuen ten bate kwamen van de beambteu der firma als zy een zeker aantal jaren aan de saak verbonden ayn Ëen onverklaarbare vergiltiging Een rykegroodeigeoaar en lid van den provincialenraad Auggeri te Toggia ontving van den gepension neerden president Plntioo te Napels met wien hy zeer bevriend was een zendingBeietsch bier Hoewel de bageleidende briefnieè bet bekende handschrift van den president droQg die zich door een verlammingin deu arm verontschuldigen liet had Auggeri geen achterdofint Toen by zich met z nbroeder en zyn zwager die hem kw imen beaoaken op het bier wilde onthalen vielen dezebeiden zoodra zy pr aleobta even van gedronken hadden ouder hevige pynen op den gronden vertoonden alle kenteekeuen van vergiftiging Hun toeHtand is hopeloos Van denalzsuder van dit noodlottig geschenk depresident Ptatino weet van niets heeft mennog geen spoor gevonden 4 60 4 7 t 04 1 11 I IO 1 41 1 11 I OI i Ot t ll i ie oa I IO 17 l il I IO In de Friessche Wadden naby Holword vertoert df 7r r dnffen een Eof celachman lord Gonlt 4 10 1I 0 met ee pleiaiarjacht en houdt zich op bgzoB l dere wijze bezig met de eeodejacbt Meteenige mannen in het wit gekleed gaat hg ia en roeibootje gewapend met een klein kanon Dan wordt zoo lang rond gevaren totdat men een flinke koppel eenden onder schot heeft waarna bet kanon met hagel geladen wordt afgeschoten Op dese wijze vallen soms met een schot zestig a zeventig eenden Het ophalen der getroflen diereu varoonaakt gewoonlgk nogal eeni moeite De matroos Klaas Schaaf van het stoomschip MBa Hlam NedrI Amerikaansche StoomvaartMaatschappij is op de tehniu eis door een I zware golfslag overboord geworpen en verdroa 1 ken I De bekende Belgische volksleider Alfred Defuisseaux die zich sedert eenigen tgd wegens politieke overtreding in hechtenis bevond enj thans tot lid der Kamer ia verkoaeui ia opvrye voeteu gesteld Vóór eenige dagen knoopte het weekblad iDe Liberaal eene beacbonwing va t aan den pas bekend geworden uitslag der Belgische verkiezingen De slotsom van bet betoog van genoemd blad was dat een verre nitbreidtog van het kiesrecht verwerpelgk is omdat daarvan een nederlaj van de liberale party in ons land evenals in België wet eeos het gevolg zou kunnen zgu De Arnhemsche Ct is over deze conclusie zeer verstoord Nu een Nederlandsch weekblad dat zich De Liberaal noemt ulsof daarin dan nu de echte onvervalschte melk van het liberalisme wordt geschonken een dergelgk betoog houdt wil de Arnhetnschec er een oogenblik by stilstaan Dat de kans waarop De Liberaal had gedoeld bestaat wil de A ruhemsche toegeven maar deze moge ykheid heeft baar zegt ay nooit weerhouden om party te trekken vooreen democratiwh kiesrecht Wanneer de liberale bpgftiselen juist en levensvatbaar syn dan zullen sy ten slotte hun inr o d toch weer hernemen i £ en treurig bewys van oumeen cynisme noemt de Arnhemsche bet dat een jengdig blad als de Liberaal op smalendeo toon vraagt van welk merkwaardig slag de politici zgu aau wier leiding de liberale kiesrereenigiogen in Nederland hare centrale organisatie i hebbeu toevertrouwd dat die onnoozelen ditrven zeggen dat de kiesrechtuitbreiding edn liberale eisch moet zyn ook al wordt de liberale party er door verzwakt De ArnbemRche is juist verheugd dat het bestuur der Liberale Unie het door de Liberaal veroordeeld standpont zoowel moreel ala politiek juist heeft inganomen Mnar behalve dat zg de redeueering van de Liberaal om de hierboven aangegeven redenen zeer afkeart betoogt de Arnb Ct dat iedere vergelgking tusschen ons land en België geheel mank gaat Behalve dat aan eu clsricale meerderheid geiyk thans in loatatgeooemd buurland is gevormd ten ouaentthaos geen denken ia kan zulk een meerderheid in Nederland hoogstegs conservatief uooit reactionair zyn immers zy zou iu Noord Nederland alleen kunnen worden gevormd door een tij deiyk aamengaan van Katholieken en antirevolutionairen Rome eo Geneve nu kunnen wel snmeo afbreken tegenhouden masr niet opbouwen Ëu wat de aanwinst der Belgische sociaal democraten betreft dese was slechts mogelyk ten gevolge van de gemeenschap van met hunne zuideiyke geestverwanten eo een daaruit voortspruitende aanrakiug met verbannen of uitgeweken Fransche republikeinen socinliatou en anarchisten Daarentegen ia meent de Arnhemsche Ct in Noord Nederland de arbeidersbevolking allerminat omverwerpingf gezind integendeel zou de meerderheid der werklieden het conierratisme zelfa nog eer volgen dan de liberale politiek ii oi ii i 8 4S 40 47 0 14 10 01 10 10 I II IIJO g oi 4 41 4 11 I OI 1 00 i ll i ll 1 10 l 4t MO I ll ijw 1 M 7 07 7 17 T i4 T il 7 iJ Met eenige lang niet malscbe vermaningen in den vorm van tragen aan het adres van de oud liberalen vun de fractie d AoInis c n Ipdait da ArahenKlM Ct hur wederleffitiiig vpui de coDcIatie Tan De Liberaal Willend beenn rraagt de rob Ct hM kiaanchUTak niet om telta baaa ie kannen UÜTeo in den lande terwüt Kg overtuigd zgu t de oiting Tan de wetenlyke Tolkiwenich l n dat baaaecbap terstond een einde son maken Uet ia wel trenrig dat hoog leeraren Kamerleden ood ministers geen andere aten ruimere opTalting hebben Tan de Terplichtingen Tan het publiek leTen Het ifi niet Teel minder dan een gruwel op zulk een toon te spreken waar het de vraag betreft Tan da mate Tan iuTload dea volks op zgn eigen btstnnr Wie dien invloed afbaukaiyk stelt Tan de kansen die hy lelf beeft om het volk ta bostoreo met welk recht kan die lich liberaal Trgiinnlg noemen In het fransche Irgar komt het nog al eens vaor dat raeratM Tooral Tan bet platteland Tan den dienst loeken af te komen door hat Teinian an kwalen Meestal wordt dat ontdekt maal twee merkwaardige staaltjes Tonden wy in Mn Franach blad vermeld van bat zelfbedwang waarmede aoms zeer lang de Teinzpry wordt ailgehoudeu En niet minder aardig waren daarbjj de middelen die tot de ontdpkkiag der waarheid leidden Het eerete geval betrof een milicien die bij de dragonden was ingedeeld Hg beweerde een stgf been te hebbeo tengevolge van een brenk der knieschyf Er was echter geen spoor van zolk een breuk te ontdekken zoodat de man werd goedgekeurd Hij liep en handelde echter steeds alaof zyn eeoe been van hout was zelfs als by te paard zat en men hem in draf een kwartier en langer liet rondrgden H werd voortdurend nagegaan maar 8r eds hield by zich goed Ue doctoren begrepen er niets van zy poogden door niet al te zwai n druk het been te bnigen maar te v rgeefa Na 8 maanden werd bg daarom naar bat hospitaal gezonden en daar kwam de chef een oude rot achter de waarheid Op een morgen kwam hy met de assistenten naar den patient liet hem zgn kuiebreuk nog eens vertellen en zeide toen sMgoe heeren 1 we staan hier voor een zeldzaam geTal een brenk die geen ander spoor heeft achtergelaten dan een stytheid We zollei trachten die weg te nemen Het eenige middel ia het been dat bigkbaar slecht gezet is nog eena te breken Vermoodelgk zal dat gebeuren bp dezelfde plek sis de eerste brenk c Nauwelyks had de o an die woorden geboord of bij riep Onnoodig majoor sprong op en liep even goed als de beste In het tweede geval hield een recruot zich doof en hield dat drie jaren lang vol trots alle middelen om hem te betrappen of er in te laten loopen Toch gebeurde dat juist toen men tot het besluit was gekomen hem naar buis te zenden De doctor kwem op bet denkbeeld terwgl bg achter de man stond vry zacht tot den saigaant te zéggen Die man moet voor goed worden afgekeurd De soldaat kon toen een onwillekeurige be waging van vreugde met bedwingen en werd natuorlylc niet naar hais maar naar het strafbataljon gezonden 7e Sleenwgk werd onlangs een flesch opgevlscht waarin naamkaartjes welke de mededeeling bevatten dat de afzenders een einde aan hen leven hadden gemaakt Uit een onderzoek ia gebleken dat men hier met een laffe aardigheid heeft te doen gehad De daders wonen te Dusseldorf eo hadden uit brooddronkenheid bg een pleiziervaart het flesehje in den Ryn geworpen voor irelke daid zy van beroegde zgde naar de burgemeester dier stad meldt een welverdiende berisping hebhen ontvangen Draden afbyteHt Byt nimmer draden af nf alleen iaditeefl bederf Toor da tanden doch het is somtgda ook oorzaak Tan hevige pyo in den mond Het afb n Tan zyden draden il aogschade lyker dan het atbyten Tan een katoenen draad want ky de bereiding der igda wordt vaak loodznnr gebruikt Dure Steenkolat I De prgisB van de ten behoeve van het depAtement van justitie geleverde brandatftffen waren in vergelijking met prgzen TOor andere departementen besteed in 1893 al zeer boog Nu gesohiadt de aanschaffing ran brandstoffen door dat departement onderhands daar dispensatie Tan epenb re aanbesteding Terleend ia by een Kon béalnit lan 84T Oe lereringen ten behoeTe ran het deput Tan Binneplandsrhe Zaken geschieden by openbare aanbesteding Daarom rroeg men in de afdeelingen der Tweede Kamer of ook de minist Tan justitie de leToring in let openbaar niet kon doen aanbesteden De minister beriep jiioh op ver pbil in qnaliteit Maar is dan hy het departement van jostitie zooveel beter qoaliteit noodlg dan by andere departementen of zyn die aplere met alechta qnaliieit tevreden V Te Houaten in Texas ia het hloepiteal Sint Joseph met alle bygebouwen een prooi der vlammen geworden Twee naburige huizen werden door het vuur aangetast en zyn eveneens verwoest Twee zieken en twee pleegzustera kwiuneu om Viervoudige moord Io de gj loente Perlaci naby Budapest ign de win elier Lazare Verechuer zyu jonge vrouw eo tweo kinderen 5 en 6 jaar oud vermoord Toek een kooper s avonds in den winkel kwam vond hy Verschner met afgesuetleu hals en daftrop de vrouw eu de kinderen eveneens i ood eu badend in hun bloed Het geheele hois verkeerde Sn wanorde en al het geld was verdwenen Er viel verdenking vnn medeplichtigheid o i het dienstmeisje dat verd veneu was en met veel moeite werd opgespoord Zij verklaarde gevlucht te zjjo toen twee boeren uit Perlacz die er zeer Terdacht uitzagen in den winkel kwamen Het gelukte die IWee boeren te Tinden en weldra legden zij een volledige bekentenis af De boeren haddon op de beurs gespeculeerd al hun geld verloren en aan Verschoer pandbrieven gegeven Des avonds kwamen zy hy hem om die brieven terug te vorderen en toen Verschoer weigerde vermoordden zg hem en doodden daarna ook de vrouw eu de kinderen Te Leeuwarden circuleert ter teekening een adres aan de Tweede Kamer waarin wordt gevraagd een wet tegen overmatigen arbeid iu he bakkfrsbpdrijf Buitenlandscb uverzlcht Oe artikelen io goed ingelichte Belgische avondbladen als de National Ztg t en de Kreuz Ztg lichten de reeds door ons gemelde oorzaken vnn Caprivi s aitrcdeu toe Ofschoon Caprivi io zake de bestrijding der tUmsturzt partyen een volkomen overwinning over graaf Ëuleobarg heeft beha td diende hy toch Dinsdag zyn ontslsg in als motief roerde hij aan dat de persoonlyke en politieke tegenstelling tot Enlenburg te groot vras dan dat hy verder met hem kon amenwerken Met yn aanvraag om ontslag wilde hy ook Eulenburg tot aftreden dwingen De keizer weigerde beidur ontslag en deed moeite om de beide tegenstanders te verzoenen Maar Caprivi zng iu het introduceeren van de agrarische deputatie by den keizer eeu tegen hem gericbten schaakzet van Ëulenburg en in de Caprivigezinde bladen volgden nu aanvallen tegen Ëulenburg op wiens aftreden werd aangedrongen Eoleuborg diende daarover zyn bekj in en verklaarde slechts op zyn post te mn blyven wanneer Caprivi deze artikelen ofBcieel deaavoueerde Caprivi weigerde daarop volgde zyn ontslag en toen werd ook het ontslag van Enlenburg noodig omdat deze in sake de beetryding der UmBtnr partyenhet ouderspit had gedolven De keizer bood Caprui het minister presidentschap aan maar deze weigerde De oonaervatieve en anti semietische bladen veroordeeleu natuuriyk scherp Cat rivi s geheels regeeriog slechts eükele kten hem porsoonlyit gerechtigheid wedervaren De ultramontaanache en vryzinnige bladen huldigen hem als een eerlyk man eu patriot het levendigtt Eugen Richter die zyn uitvoerig artikel aldua besluit Caprivi viel by de verdediging van de atgemeene burgerlyke en politieke vrybeden aU een dapper man op hem zonden de liberalen zioh ook later nog kunnen beroepen De Krcuz Ztg weigert eeu sameuij n met de nationaalliberalen en verlangt oen cfaristelgk conaer vat leve politiek In plaats van Caprivi is nu als ryksk e lier en ala miniator praaideut in Proiaen opgetreden prine Clhodwig von HohenlobeScblllingsfürat de stadhouder van ElrasLotharingen De nieuwe kanaelier dftn 31 Maart 1819 t ScbiUiogsfürBt geboren is derhalve reeds 75 jaren oud Hy studeerde in de rechten ta OSttiogen Heidelberg en Bonn en trad 1842 iu Pmisischen staatsdienst daar bj als tweede aoon van den prins van Hohenlohe op geen groot fortuin kon rekenen Spoedig na zyne promotie werd hy refendaris te Potsdam en daarna aseasor te Breslao Inmiddels erfde zyn oudere broeder pr ns Victor in 1845 van den landgraaf van HessenRheinfels Eothenburg de heerlijkbedeu Katihor en Korvei in Silezië zoodat prina Chlodwig heer werd van het stamgoed Schillingsfürst in Beieren Dientengevolge werd by lid van den Beierschen R ksraad waar hy steeds eeniliberale politiek Tolgde en zalta ala democraat en Pruisenvrieod by de clericalen in een slechten reuk atoufl In 1849 werd prins Chlodwig benoemd tot rtmenwoordiger an het Doitacbe Ryk te LoDoen en in 1866 toen de bekende ernstige politieke crisis ia Dnitschland uitbrak ateunde hy krachtig Biamarcks streven tot verheffing van Fruiaen Zoo werd hü na het einde van den oorlog tegen OoateorylÉ minister president en teveua minister van buitenlandsohe zaken in B ier n Ook toen bleek pnns Uohenlobe Bismitrka politiek steunen en yverde hy mak zyn geheelen invloed voor de voltooiing Tan Duitacblanda eenheid Het geheime verbond tussdien Beieren en Pruisen gesloten teneinde in geval van oorlog tegen Frankryk eendrachtig op te treden was hoofdtakslijk zyn werk Toch werd prins Hohenlohe in 186 gedwoDgen af te ireden en wel tengevolge van de nieuwe schoolwet welke hy indiende Da clericalen wilden van zyn liberale hervormingen o iets weten en brachten hem ten val Toen de miniater een beroep deed op de kieters bleef hg in de minderheid Kr werden gekoKeu 79 clericalen eu 75 liberalen afgevaardigden Derhalve hoe gering de meerderheid der oppositie ook was moest de minister aftreden vooral toen later by de tweede verkiezing de clericalen nog eenige zetels wonnen Op verzoek van koriing Lodewyk bleef prina Hohenlohe achter nog tot Maart 1870 aan het bewind Toen eerat nam de koning hnt verzoek om ontslag aan dat de minister reeds onmiddellyk na den ongunstigea oitsleg der verkieviogen bad iogediend Ala lid van den Rykara bleef hy echter Hiamarcks politiek stennau en dasftUde richting volgda hy ook nadat hy ia 187ü nadetotatandkoming van Doitscblands eenheid te Pforzheim tot lid van den nieuwen Kykadag waa gekozen Reeds spoedig werd prina Hohenlohe ondervoorzitter Niet lang eehter bleef hy by dea parlementairen arbeid want na het outelag van den bekenden diplomaat graat von Ariiim werd hy door Bismarck benoemd tok gasani te Parya Tengevolge van zyn beleidvol optreden verwierf prins Bobei lohe zich hel vertrouwen der Franscheo soodat hy dan ook in de eerste plaats in aanmerking kwam voor den post van stadhouder van Ëlus en Lot hariugen als opvolger van generaal Von Maotenffel In 1885 werd prina Hohenlohe tot stadhouder benoemd eo hy behield desen post totdat hy nu is geroepen om Caprivi plaats iu te nemen Prins Bobenlobe wordt nu weer evenalt Bismarck rykskanselier en mtDister presideot terwyl graaf Ëulenburg als miniater vaa binnenkindscba Zaken vervangen cal worden door den heer Von Köller no belast met bal beheer van het departement van bionenlandsoha Zaken in Elzas Lotharingen De heer Von Kuiler werkte in KluaLotharingen reetïs vele jaren samen met prina Hohenlohe Vandaar dan zeker ook dat da nieuwe kanselier hem tot zjjn medewerker heeft gekozen Tusschen deze beide staatslieden is zeker eene betere verstandhouding te wachten dan er bestond tusschen den liberalen kanselier en den conaervatieveu minister Wie Hohenlohe s op olger als stedehoader van ËlzaS Lotharingen zal worden ia nog onzeker ofschoon van conservatieve zyde wordt beweerd dat de afgetreden minister graaf Ëulenbun daartoe reeds benoemd is De keizer sohynt dit werkelyk gewenscbt te hebbeo maar invloedrijke personen onder wie ook Hohenlohe ontraden deze benoeming ten aterkstQ daar deze onderscheiding van Ënlenbarg als slot der ci iaia in bet Hyk en in ElzaaLotbaringau een slechten indruk ton raakett In eeuj rede te Bradford r tte de Engelsche premier lord Hosebery de politiek d r rageering ten opzichte van het Hoogerhuis uiteen Hy aeide dat by niets tegen een tweede Kamer bad maar het tegenwoordige Huia der Lordi J boofdzakeiyk nit itortesf bestaande vormt eM nationaal gevaar ja selfs zou het eeu revolutie verwokken De regeering zal daarom in de eerstvolgende lilting bet Lagerhnis uituoodigeo by wyxe van resolutie den nadruk te loggen op de piivili pw van het Lagerhuis tegenover het nietveranl woordetyke Hoogerhui aangezien het Lagarhoia bet overwicht behoort te hebben in bat stelsel van de beide takken der we eve i4e macht Spreker verklaart dat deze resolutie zou bevatten den vereenigden eiach van de regeering en het Lagerhuis naar groi dwetaberzieniog Ingeval de Lords tich daaraan niet zouden atoreo zal de r eeriug een beroap op bet volk doeo gelyk ook in andere Uodan de bealissing des volks over dergelyke vraagstutken wordt ingeruepen Gisteren zyn omtrent den toestand des Roisiachen keizers betrekkelijk betert btrichtan ontvangen De geneesheer Sacharjin meent er voor te kunnen instaan dat de keizer aan de huwelykaptecbtigheid van deo troonopvolger den 29ate heden det middagt te 2 bnr in zooverre zal kunnen deelnemen dat hy btt paar inzegent De keuze van den trouwdag op den 29ste ia geschied ingevolge hetbyzooder verlangen van den keizer die on dan berdsnkdag van bet ongelul Borki nethnvelyk wenseht voltrokken Ir sien De temperatuur te Uvadia it tegenwoordig lieer zacht Zy is 20 Celciua en het raam van de ziekenkamer kan geopend Uyven OfKboon algemeen werd aangénnaen dat prof Grube uit Cba rkoff ontboden werd in verband met een operatie dia de Czaar zon ondergaan is tot dnsver nieta eken bekend geworden of dete operalie werkelgk heeft plaate gehad De Küln Z it verneeqit nit Peterabnrg dat de Ciaar met groote zelfbaheeraehing dé mededeeling van de gaatethetran ontving dat ar geen hoep waa h n In bat levan labehonden Een paar dagen later toen hy aieh itlt hater gevoelde raerkta hjj op Het ia trenrig dat een man van mijn jaian reeds moet sterven of schoon ik niet aoo iter hecht aan het leren Wanneer God nog too meeneu dat myn leven nuttig kan zyn voor myn dierbaar Und dan ton b mü batar doan worden evenala hy my vroeger te Borki gered beeh De keizer gaf daarna aanwyzingen omtrent de troonsopvolging na yn dood en sprak daarby den wenwh uit persoonlyk ayn tageu te geven b de pleehtige verloving van lyn zoon De Csarewitch heeft reeds aedert een week machtiging van deu Ciaar gekregen om in dieus naam regeeringsttukken te teekenen Betreffende de keizerin komen wedar minder gunstige berichten Het gerucht gaat dat sy eenige malen p r dag in een nlata naar de ziekenkamer wordt gebracht De Lokalanzpigert deelt eeu interview meda van den beroemden operateur prof Von Bergmann Deie ontkent tan stalligtte dat hy geweigerd KOU hebben naar Livadia tagaaa toen hy daarheen ontboden werd Sr ton volgaha gerucht in plaats van prof Von BarginaoB een Franaeh heelkundige ontboden t n w ook Diet het geval ia Hy cou geen oc enblik geaarield bsbben ich zelfs gehanat hebben naar Livadia te varlrakkan indien man baia daarheen bad ontboden Da siakta van dan keizer is geen ongeateldhaid die aan abïléi giache behandeling vereischt De Czaar Igdt aan atrophia vaa beide niam en eea operatie is geheal buiten nnaartia Prof Leyden die tkana den keiter bahandelt heeft vaak zeer gunttiga resnltatan varkrtgta met zyoe behandeling van niaraiakta Z ne wyae van behandeling ia ana oombinatia vaa da mtlkan de drnirtnkaar In de laatate vergadering van Jb alganatna social istischi vergadering te Frankfort a d Blain werden een aantal vooratelleu a odaan welke betiekkiog hadden op de taktiek en da organisatie van da party Daarna werd het ttgauAOordig batttur bwkozen Als plaats van bgeenkomst voor da ft gtada algemeene vergadering werd gekotao Bratlao als de plaata voor de voorbereidende vergada ring Berlyu De Japanners hebben aan bttlittaad overwioning bij Koeiren De Cnïnatian wUr gttal 30 000 bwlroeg vluobttea in da riehtingtan Anking bu en mond der Jatoe D Japanners vVroverden een aanzienlyken oorlogsbuit dertig kanonnen een groote hoevMl beid ammunitie pn 300 tentfo I N Q aZ ON DBN Landgenooten I Wederom komen xooala r adi etnigk jaran achtereen eerlang balangstellende atadabuigars uit onzen naam tot U ora aan gift ta vragen voor het doel dat wy beoogen Dat doel is Ü bfkend ondenteaniag voor behoeftigen dragen van bet Metalen Kratt of de Citadtlmedaille Let wet befaoefOgane Niet iedar dit genoemde eareteeluiian draagt wordt door ons ondersteund tSleohu ty die door hun onatandigheden by ernstig ondertoak daaraan dringend behoefte bleken te babban a dan nog maar in zeer beperkte mate Wjj kmftfo nog niet de helft geren ran wat naa Ma oordeel noodig hoog noodig is Er wordt in deu dagen vtel iter tmI gevraagd li de tyden tyn dut voor tone iazameling als da onte aiat gnnatig Totk itrtroowen w dat wanneer nit onsen naam U een gavt gevraagd wordt Gy die niet we ftrta zult als Gy bedenkt dat bet ouden van dagen zyn wier lot w i ons aantrekken manntOt die voor het meertadeal tan grave neigen dia weinige dagen mear tt lavan hebban aa dit wy in bult laaM 1 11 lal il ag n o ka ada brek willen bewaren Ir avn tr dia btwtrta dal da tk dece zaak moet ter hand nemen Laat onser op mogen wyzen dat de Regeeriii nittalleen miar dt Vo11nTerteg nirAoralgn$f ooi van oordeel zgu dat da openbare liefdadigh Umoet voorgaan en dat toen zü voev ging oÊ ten Rykuttbaidie werd toegtataan tpho st welkome bydragt maar op verre aniet voldoende om in da behoeften der ar ottdstrgders te voorzien Daarom verbl dt ons met milde gaven naoo men onverhoopt niH tot U naebl Uma om e te vragen wilt ze dan reehtatraaks stnden aan deu penningineaster mr W Tb Grothevan Scbellaob te Dtreebt die elke ook dtklaintte bydrage namens ona ia datkaUaaa nemen Utieeht 23 Oct 1894 r Bet Hoofdbeetnnr voorn t J W SCHDBART Voorfitter M BRINKGRëVE HecreUnii BurgarlUk Bland Zevenhaiaen GEBOREN Jaapje ooders J B hmk aa C an Antwtrpmi ONDSaTBOUWD 8 Bot an T Priu