Goudsche Courant, dinsdag 30 oktober 1894

Woensdag 31 October J894 33sie Jaargang No 6405 Een ware Schat Toor de oogelakkiffe sincbtoifers d r ZeUbevlekking Onanie en geheime niUpAttingen U het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEVVAKI ti Boltandsche oitgav met 27 aib Prgs 2 gnideu Ieder di aan de verschriitkelgke gevolgen vauideze ondea Ijjdt moet het iezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks daizend van een zekeren dood Te rerkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 3i franco tegen inzending van het bed f ook in postz ls en in eiken boekhandel in Holland mimm cohamt NieuwS en Admrtentiebiad toor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vaii 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel met 10 Centen Groote letters ordon berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën twt 1 uur des midd De üitg ve dezer Courant gfeschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s I er dne maanden is ƒ 1 26 franco per po t 1 70 Ateonderlijke Nommers V UF CENTEN GEBR TERWiNDT Waalsteenfabrikanten JAARLUKSCHS PEÜDUGTIE van j 26 Uillioen Steenen Fraaie Kleur Scherp gevormd Uümuntendê KwalUnt Oonourreerende Frijsen Grootste Stoom waalsteenfabriek in j Nederland j Vraagt Prijzen en Monsterg kat nkoatt Iaa4 ooi bare roms KN Ualctie lia gaBsUg beknait woHt fclenrd In wiiwold boBiaaila OwMhen v4n i Lliar lahuBd TDonEJOD vui het atl M vMDr P V vuiBAMELaOOS Dltdaltend verhriicbaubit P HJ v WANKüM J tfELKSBT OottbaToi ttuim Reuze in HeereU Dassen A van OS Ai E 73 73 Beurs van Amslerdi m 17 OCTOBBE ilotkoara Vu my Tor kra WL lOl lOl 8 m 7 84 85 781 94V m 108 Vu Va 88 7 loo loov 86V 844 8 S 1011 74 108 810 l 0 lOl 101 1401 100 70 87 108 1 8 UOV 1041 obl 47 1 8 I 811 nd 4 184V 8V 841 71 IM l 7 108 Vil 88 100 180 188V 107 68 wt r t uoi 581 IV 11 8 171 1081 110 lOJl 108V 1151 II Vl 88 107 84 108 lO il liiDUUHD Cart Nid W 8 I dils dito dito t dito dito dito Si i Haiiau Obl Ooudl lSSl88 4 iTun InHbriiriog iatl l i OotnHi OU la ptplor liti t dito in lilnr 18 8 i foinuii OUi mot tiolut I dib dito i ftvuAMO Obl Ooit t Seria 8 dils Owoiu 1880 4 ditobyBothi l8M 4 dito bij Hop t88V 0 4 dito in loud lMl 1888 8 dito dito dito 1884 t ttuut F nMl lobuld 1881 4 Tuuiu Oepi Coar laan 18 0 4 Oae leauiog laria ü Qea leaoinx aaria C Zvil ArE It8r Beo f obl 18 6 Hnico Obl Buit 8ob 18 0 8 TnuDlu Obl 4 onbap 1881 lutHDUI ObUgatian 1841 S i BoTTluu Stad laan 1888 8 l M B N rr iUcdaUr aand andib Tab Mij Cartifioatea DaltHutMbappy dito Arnb Hjrpotbaakb pandbr 4 CaltMü der VorHtaul aand a Or Hjpolbaaltb paudbr 4 Nadariandaaha bank aand Nad Handalnuataeb dito N W kPlt Hjtp b pandbr I Katt Hrpotkaakb pandbr 4 Uti Hjrpotbaakb dito 4 OoaTUl Oaat Hong bank aand Reu Hjpothaakbank pandb 4 i Amimka Kauit bypotb pandb 8 4 186 V ♦ Hatw L O Fr Lian aart 8 Hu Holl IJ 8poor My aand Wi tot Eipl r 81 Spv aand itad Ind Spoorwagm aand Had Zuid Airik Spm aand 8 dlla dilo dilol8 l dito 8 lTAL apoorwl 188 8 A Kobl t Zoid Iul Spwmij A H obl Pouii Wanobau Walaai Gr Bnaa 8pi lt j aand iBalitaiba dito aand av if 881 18l i lO l raate a ditof aand 8 Iwani Dombr dilo aand I ICarak Ck Aiow 8p kap aand 8 LoiowoSairaat Bp Ug oblii 8 Oral Titebak dito oblii t ZildWaat dito aand 8 dito dito ablifi 4 Am U Caat Pao Sp Uij obl 8 la t Monh W pr O t aand dito dito Win 8t Fatar obl 7 Daif ar k Bio Gr Bpm aart T a lUtaorliOaotral obl in goad 4 Lsaiai k HaahriUaCart T aand Uaiiao N Bp Mij labjp o 8 Uiaa Kanaaa r 4 pot prof aand N TorkOnUriok Weat aand dtto Fanni Obio oblig 8 Oraton Calif la brp in oud 8 8t Paal Hinn k Manit obl 7 Ua Faa Hoo dli n oblig dito dilo Lino Col la bjrp O t Camu Can 8outb Cart T aand Tw C Ballw k Nar la h d a O Anutard Onnibui Mg aand Bollard Trarawsg Maati aand N d Stad Amatardam aand 8 Blad Kotlartlam aand 8 BlLHl Blad Antwarpanl887 8V Blad Brniaal 1888 Uom TkalM Ba t llr Qaaalliob 4 OoaTWR Btaatalaotting 1880 8 K K Coat B Cr 1880 8 Bram Stad Madrid 8 1888 VA SiD Baa Hjrp Spohl oert ADVERTENTI£N V H l i OTorleed na een lang en muteljik lyden on UoTeJQHAN PIETKR in dm Ddeidom ru IS jur Wed J P WBIJBB vaB Xtorauiiiuae Ocuda 23 Oct 94 Voor da talryke bewgien na huteiyke dMUuouag onderronden bg het treurig Terliea rinfoniea dierbaren Sohtgenoot V der m Behni Tider den Beer i JONKER betoigui $ oueAnnigen duilc Uit aller nUB Wed K JOnHb Da Lahoi flewla 39 Ootolier 1894 Ooada Bnalparadrnk ran A 6inuuii k ZooH Sociëteit HÉ UIT IE Dinsdag 30 October 1894 te geven door de Dume JOB TAü D WISSEL RcUtrdam Piano DEBBU OÜUDSMIT Amfrdam Viool COBKY APPU Amilerdam Viotoncel AMANDA EBERLE RoUerdam Zang Entree bU Inteekeniog 1 00 builen 1 25 ENTHBÉ Toor Leerlingen der Mniiekchool 0 50 AAN VAUG ten halt acht uur TANDARTS LI01 BLITZ tot nadere aankondiging MET te Consulteeren Men biede hei Qeluk de hand 500 000 Mark all hoofdpriji in liet getukkifl st geral biedt de nieuwate groote Geldrsrlotiog dis door de Hooge Regaering ran Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd ia De roordeeligo inrlohling ran hrt nieuwe plan bealB t daarin dut in den loop van aleohta weinige maanden in 7 verlotingen Tan 110 000 loten 65 400 prijzen bedragende 10 808 900 Mark ter volledige beilisaing tullen komen daaroodpr 1 0 kapitale prijien van eventueel 500 000 Hark bij uitnameDaheid eobter 1 prtii i M 300 000 I pr i l M 800 000 I prii a M 100 000 ipr nniM 76 000 I pr il M 70 000 IprÜi HM 86 000 1 prji l M 80 000 1 prij a M 66 000 SprjjuuilM 60 000 I priji i M 40 000 8 prezen a M 20000 aipryMDÜM 10000 46 prijzen ft M 6000 106 prijzen M 3000 106 prqzeii M 2000 762prgzenkM 1000 lS20prgzenaM 400 3 945 prgzenaM IKK 18990 prijzen jLM80a 20U 150 184 100 98 69 47 20 De pr Btrekkingen n rolgene plan van anbUwege vKitgealeld Voor de aanstaande eente prijstrekking dezer groott door den Staat gewaarborgde Geldrerio ting koat geheel orig lot alMfata M 6 of 8 60 l balf 0 9 M t 1 76 l kwart K 0 IVi ff O legen jfitending vao het bodrag iu bankpapier of per poatwissel Alle oomraiaaiaa worden onmiddellijk met do grootste zorgvuldigheid uitgetoerd en ieder apelur ontvangt van ons de met bet wapen van den Staat voorziene Origineele Loten telf in handen Bij iedere beatolHng wordt bet vereischte olBoieele plan waaruit de verdeelicg der prijzen op de versehitlende klassen als ook de betreffende iulitggelden te vernemen is gratis bügeTongd en zenden wjj aan onze Begunstigers onaaogevraagd na elke trekking de oflioieele lijsten De uitbetaling der prijzen geaohiedt iteeds prompt onder waarborg van deo 9taat eu knn door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsnn van Nedtrland bew rksUilligd wordon Ona debiet is siefds dour het geluk begunstigd en ouder vele andere aaniienlf e prijzeu hablwn wij merrmalen votgeua offioieele bewijzen de eerste Hoofdtreffen verkregen n onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 eni Het is te Toortien dat bg deze up den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeke derhalve om alle oowraiaales te kunnen uitvoeren de boatellingen loo spoodig BOgelijk in elk eval Toor den 31 OCTOBER 0 k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Banklera en Geldwiaielaan in HAMBURG P 8 Hiermede danken wjj voor het vertrouwen ons tot hiertoe gesohonken en deur wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneminii inriteeron zuIIm wij ook voor hel vervolg bemoeid tiJD door een stipte en reoele bedie ning d tevrodenheid van onze geëerde Be gunitigera te Terwervea ogDaerinBoJ 1 1 0 de Liter De COOKAC FUI BOU firma da SoSiti 4 TBAlfSCEE ST00M7EBVEBU EN Cheoiisehe Wasscberij ran H OPPE HEIMEU 19 Kruiskade RoUerdam Qebrerafceerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit roor hei stoomen en rerren ras alle Hoerenen Dameigarderobett alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het stoomen ran plach mantels Teeren bont enz Goi gnen tafelkleeden ens worden naar de nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt W ens nitbreiding der fabrieken zgn de prgcen 25 gedaald Te stoomen goederen als oieaw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Zeei ITette Q esteendrukte NAmAABTJES worden GELEVERD door A BRI KMA en Zn Waarom word ik van mijn zenuwUjden niet genezen omdat 1 Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kenneu Het is niet zelden dat genezing aanbrengende middoleo toevallig ontdekt worden die in de handen van een bekwaam geneesheer een goed succes hebben Waa niet Priesnitz de geteerde veatiger eer waterkuur mpitbode wiens woonplaats een bedevanrUoord voor de lijdende mensohheïd geworden is den eenvoudiga boor Her ft nirt een I weedsch majoor Tbure Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aao de hand gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder noodaakelijk heeft gemaakt en tbans griineengoed van allo goneetheeren begint te worden Ook op het gvbitd ter beperking van seuuwztekUn bc iul er licht te komen en ook bier is een weg geopend geworden die op de eenvoadigita en nataurnjkate manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren onveranderd nangewenile geiBt uiidige hulpmiddelen zoo als bijvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te verdringen Er Tijn vele mensehün die noch ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat ziJ zioh in tiohaam eti ziel alles behalve wet gevoelen bet geringste niet velen kunnen en zelfs door eenVti getergd wordelo on coo zinh cetvon én anderen tot last ziJn zonder het te willen Vele worden geplaagd of doo vreeieijke angst ot door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde j troomen gekweld Dan tijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpyn congestie zwakheid van geheugen oorsuizen eu toevallen Siodelük lijden de ergateu onder hen aai verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken Ireftijd onder elk geslanht en eiken stand vindt zijn zenuwüeken min of meer de alaobloffers der laefwijse van onzen tgd Wie tot eene dezer oategorién van lijders baboort en ingelicht wensoht te worden over de wer king eener nieuwe methode adreaaeere zich aan Amsterdam M CLEBA T k Co Heiligeweg 42 Kraepelien en Holtn s IQiiina LarocheQ o iN fAroc E Is Af meest Krachtige en Versterkende KIIVA WIJIV aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandscbe geneeeheeren Bekroond metSEBKN DIPLOMA en GOODEN MEDAILLES Verkrggbaar in fiHione k flM en i DepSt te Gouda bg den Heer L H TBEFE Apotheker voorheen C TEQL Kraepelien Holm HofleveraDciers Zeist ECHT mmt rooéi lattmrm X t yooral op de jDberiahnstein BIKKTCUHDIK ViemHUBKOH OêOllAMHamg Overal MQi t verkrijghiir Maatgehappü tot Exploitatie der Victoria Brtn gevestigd te BtiHerdam Zuidblaak 8 Verkrvgbaar in t Hoofddepit voor Goada en Omstreken SLOTEMAKER en Co per heele Fleach k 18 cent per halve Fleach k 13 centa Kmik k 17 i Kmik k 13 terwjjl voor de ledige Fleuohen en Kroiken wordt vergoed per heele Fleach 3 centa per hahre Fleach 2 cCBta Knik 1 cut Kmik 1 cant BINNENLAND GODDA 80 October 1894 In de hedenmiddag gehouden sitting van den Gemeenteraad die door byna alle leden werd bygewoond alweiig was de heer fortoyn Droogleenr terwijl er drie vacaturen ign werd bwloteo het vooretel betreffende de heffing van kaai of liggelden en van een brog geld in de gemeente aan te bonden tot eene volgende vergadering Ingekomen waa een rapport van B en W op de adreeien betreffende verplaataing der groentemarkt voorjtellende tot afwjiing Nog kwamen in de geloofabrieven van het nieaw gekoseo raadslid de heer F Bennan tot toelating werd bealoten De aa de orde ïijnde begrooting voor 1895 erd niet a andeld en beeloten deie morgen middag verder te behandelen Benoemd ab eeralid bg de Haa trechl he gtclob de heer J H Mnller oad vooraitter wonende tbana te Delft BMoemd in het beetnnr der HaaitrechtBobe ijeclob de heer H an Zanen Maller in plaaU van den heer J Vooreluj welke daarvoor herft bedankt en herbenoemd de heeren J A van der Lek Th fcn ra W Ver B n J van Delft Een laejarige knaap i te Woerden door de cholera aangetaat en daaraan overleden De vrgwillige oefeningen in den wapenhandel welke in de vorige week te Alfen a d R 2 keer zgn gebonden ign Zaterdag geataakt omdat het rgk de koeten niet meer wil dragen De loogenaamde Berengimcht te Schoonhoven il thana geheel in een atnk bouwland her chapen Nadat het water ia afgeloopon op dan polder Willige Langerak kwam een prachtige bodem te voorschijn die no bewerkt ia en dooraneden met alooten en greppeU Bijna 2 hectaren kostbaar land i nu verkregen in da plaata van en atilttaand vnil water Vierhonderd granaten van 10 5 cM A ijn bj de firma Empp te Enen bmteld ten beboeva van het tot de Indiiche scheeptmacht behoorenda atoomvaartnig Romeo c FEVILLETOK S 3L Xi S 2ïT fUa kei ZweedKk door C BUKMAN 10 Ik h d tsr 09 exkroreii mij oiet U latan rugea in da ktrikk D dia sy m t nde Da liefÜ was Tardventa mur de reraditiDg blaaf Op zekeren dig bezooht mg haar Tadar fi raaf Granakjöld di toen astessor in het gerecbUbof aa Hg waa mo hartstochtal jk speler en dus aaahondend ïa gfeldverl eabeid Hij zeide dat h tot raadskeer benoemd was en dfft hg door zgoe betrekking tol da familie xiJDer oreriedene echtgenoot zgo inrloed te münen roordeele wilde aanwenden ingeval ik sooala b j hoopte oerznchti was Daarna vroeg bij waarom ik bem de hand zijner dochtur niet gevraafAhad 4fH T ik toch reeds vijf jaren gsleiien haar mgneflefde beleden had en zg gedurende tUen tgd hare belofte m gvrotlws getrouw gebleven was Het plan voor n wreak was oogenblikkelijlc gevormd Krec MMbutlf all bg mg dere vraag gedaan bad vroeg ik bami of bg gekomen was om geld te laeoen Nadat hg binop toesteminend geantwoord bad varvoifl a ik rik beain wel ia waar Amelia niet maar sooala ooifo aaide ik ban eerzuchtig en verlang niets liavar das baTorderitig Baaorg roij een rochterlgk kanton loodat ik AnSin een negnmen staat in bet leven De ai prendent van des Nederlandaehwi Politiebond Tninenbnrg die voortvluchtig waa ia te Monaco in bechtaois genomen Het bleek dat by gepoogd had op het laatate oogenblik de band aan zioh zelf te slaan Hoewel het hem niet gelnkte lich van het leven te berooven verkeert hg in loodanigen toattand dat voor het oogenblik in geen geval aan vervoer gedacht aon knnnen worden Blgkeni bg het dep van marine ontvanganbericht is Hr Ms pantserdekachip KoninginWilhelmina der Nederlanden onder bevel vanden kapt ter e P Zegers Veeckxns adjudantvan H M de Koningin den 268ten dezer vanPortSaid vertrokken St Ct De sBakkersbonda Oonrantt tegi met genoegen uit de tegenspraak van haar bericht te mogen opmaken dat althans onder de bakkerigezellen roor het oogenblik niet gedacht wordt aan een werkstaking Het blad maakt de opmerking dat wanneer een aamenspauninP mielnkt il in den regel het bestaan er van ontkend wordt Men meldt uit Amaterdam De letterzetters der dmkkersfirma Roeloff sen en Hflbner en De Boiey en der MiJ sElectra hebbea aleh neergelegd bg de door de patroons vQorgestalde loonregeling op een basis van 20 et per uur als minimum De arrondisaementa recbtbank te Maastricht veroordeelde gisteren H P landbouwerikneckt aldaar wegens mishandeling gepleegd op lijn vader tot 8 maanden gevanganiutraf L O ai O K Naar aanleiding van eene door den miniatarvan kolonifin aan den gouverneur generaal van Ned IndiS gedane vraag naar dan stand der operation op Lombok is gisterochtend van denlandvoogd het volgende telegraphiache berichtontvangen Mataram bgna geheel opgeruimd Tjakrane gara wordt beschoten ait batterg te Pagasaogan en uit twee nieuwe kattergfU aan oostrand van Mataram bg Karang Bedil eu bewesteu vroeger bivak van bet aevende bataljon Brag over de Djankok door bandjir vernield Gemeenschap volgenden dag hersteld en brtig op gieren palen in aanbouw Bivak Ampenan ia deela naar Kapitan verplaatst kan aanbieden Maar gij verachtte baar t vlet Kllen in ffHijne bedoeling was ook slechts ora na op mgne baart n jn voordeel met da baatzucht baars vaders gedaaa te hebban haar telvu te zeggen dat zg ninmer mgne vretiw konde wwden i n haren vader de sommen t schenken die ik hem van t d tot t jd geleend bad Aan dan avond van den dag waarop ik dit be uit genomen hail was ik bg b ar Amalfa sprak met een teedereu glimlaob tot mg irHebt gjj mijne woorden vergeten die ik vijf jaar geleden tot n sprak F Dat gg mi verzocht tot u te komaa wanneer ik u een aan nweu stand voegend vprmogen kon aanbieden antwoordde ik niet zonder bitterheid Ik zeide a ook nog iets anders Ipl herinner ik mg niet Weet zoo gowl mij dit te herhalen Ik Boide dat mijn hart aaq n geheobt was ff Werkelijk 1 Dat kon ik ng niet herinneren Ik verwachtte dat zg gekwelst door mgna beleetligeiide woorden ziob lOude verwijderen Zg tcibdderde slecbta van kleur en hernam rfEDfin iaat ons daarover niet verder tprekeih fOy hebt gelgk laat bet woord lii de ait ons gesprek blljvro bepalM wij ons stachta tot deid uwe woorden wosd r k en zie eene recbtenpl ats te bekomen EgkdquA beyt ik maar ik hcV nog geen recblersDl ts Wanneer ik die heb imalia zallen wg d geaprek bervatten Tuuchofl m naobao vu o uké staiul en levensbewbouwing uia bet beUebelgk tgn vao liefde te spraken D vader bindt mg zgoeti invloed aan k leen hem geld gg gt zondofc rarmogtn ik ban ri k Dit ia kIm wat Havenhoofd Ampaaan en Deoauvillabaan tnsaokan poiten igo in uitvoering Ziekteegtera geategan door kwalen van Inhtan aard Da innaming van Pagaaangan Aan da Loc i wordt van Lombok gaachmen Het 2 bataljon met eenige artillerie en genie onder aanvoering van kolonel Swart en onder medeleidiog van den majoor van dan staf Hamerster trok in O richtiag voorwaart muur voor muur mat voorsiohtijgheid over rhrgdende en den vgaad die op aommige punten vrj lang itand hield telkens nik aütt positie verjagende Het 9e batafjon met artillerie en genie onder iMBVoering ran luitenant kolonel Soheuer nevana wien da kapitein van dan staf WillemItyn optrad droog met onstuimigen moed uid aarti met de bedoeling om by hetgroota kmiapnot van breede wegen iu de kampoag aan da kolonne Swart de baud te reiken en dan geaamentyk ooatwiarta optrekkende de geheele verdere kampoug schoon t vagen Vooral het 9e bataljon had bat bg aga cuidelgkan opmarscb iwaar te verantwooHlMi daar er e n regen van kogels neerviel Scbener aan man vow wien onder aalke omstandighadan aatieling en vieea onbekende woorden gn trok geataag voorwaarts én wist de op ratia sM prasias te leidan dat hy tegelj met £ w rt bg jiet kruispunt aankwam aa tk daar aland houdende Baliërs mik een gedaaht pak alaag kon toedienen dal deae Matsten niet wisten hoe g liok door da vlucht aonden redden Daarop werd ooatenlgk doorgegaan en werden in den rug der kolonnes dnor de Sasaks alle maren neergaworpen en alle haisen in brand gestoken loodat geen levende liel hei meer in de kampong kon uithouden Bg het voortrokken werden massa s Igkan gevonden van vganden die gedurende de vlaoht waren neergelegd of tydens het gevecht waren geanenveld terwgl don dag na het gevecht toen de brand geëindigd waa werd beepeurd dat vele vganden grwoad of gedowl in hun hniien waren verkoold Door den val van Pagaaangan die M r belangrgke Baliscbe desa werd de gelegenheid om tegen Tjakranegara een zware belegeriogsbatterg op te werpen geopend en waa du het dod rai den dag volkomen beraihk Niettegenstaande het zeer heviga vonr an da groote macht die ons op de heen Vaa kregen we maar vier grwoaden de kerels schieten dus blgkbaar mis rab i ileoht I Een Enropaesck sergeant dia tar hoogte van zgu hart een horloge droeg kreeg in het aar er noodig ta heb ik geen gel jk f fVotkomen Het vetbaagt mg o aoo varateodig te hooran spreken en wanneer gg uwereobtaraplaats h bt weet gij dat mgo jawoord volgt Zjj reikte dij de band eu stond op Kort aaarsa lïreag ik cider naar deia betrekking te staan liaw Tad r doet nu zjjo best mij die te bezorgen zoodn de ioda raobter zgn ontslip neent ylEn waooeer giji die krjjgt F Kllen veatigde bare oogen met een eigeaaardige afkanranda uitdrakking op Kuno fDan aiü ik de koate baatxttobtige nonw zeggen boe er ik haar veracht en haar vernederen door haar op mgne beurt af te wg a Kuno a oogen soholen vuur en hg laobte op eene vraMel ka w zb Waarover wildet gg nu dat ik mgo oordeel uuda aitspreken F Kuno bedroog lieh niet toan b maande dat KUan i stem koe waa 10 ylk wilde vsn u weten of ik zulk aena vronw tot eobtganoot moet oemec Ja wanneer g de goedbeid en reinheid zelve Bfj mocht dan deze verJ jtenia t sluiten dan ecu ik het dom om te beW pen dat zelfs een engel een mei eb tot eene hel veroordealaQ kan eu dat de goedheid over het algemeen gunoRien alechta eene henensahim ia ylk heb mg inderdaad in u vergiet viat Ellen heftig in yik oehile u niet in staat tot aane lage daad en ia Zg boog tr rig bet hoof3 Ea DU f Nu sie iltgpy badrogetf Uw gabaele gedrag tegenover uwe niobt is een pon van ear onwoanltg en onvergeatlgk in een cbridlan Aan wnik te dankw is iaU laagi eu venabfiiiyka da wdvtllindbaid werk een kogel die het geheele watkvamiaMa doch in den ailveren achterwand bleef sittan Dat horloga heeft hem das het leven gand Zoo nu en dan valt er nog eena een hb nonsohot nit veldgeechni aitlrjakia Da lii richtm nn wat lager maar deden lot aa Ma nof geen kwaad De Saaaaki htykaa awa weinig krggahaftig volk U ün bovaadüa gn re lui en aleohta met moeite ar toa to krggon om iu de veroverde kamponn oai la helpen bB hel vernielen der muren Kaapu en trekt hen meer au an daar da padi dia grootendeela onder den grond bawian wordt kg het verbranden dar umponghaiNO aieta beeft geleden hebban aa da handen vol om dia in veiligheid te brengen Den haalea dag liapsa aa dan ook giiteraa nog m glMto hoavwlhedea padi die ae in Paaaagligaa hadden opgegraven naar hun aigaa kampong bat omrerwenMn van muren ea vantorklngaa overlatend aan da genieaoldataa en da dwangarbeiden Desa laatalan sya oamiabaar bg lulk werk Hat dynaniat ook beaft hMl weinig uitwerking op die aarden wallen laa kleia gedeelte ahat tot itof maar kH raaollaat ia gwiag aoodal alias m heawaal ae schop moat wortaa otqakanld Uit een telegram aui kat Bat IN e Mgkt dat da Sasaks dia by Pagaaangan ich raa too weinig krijgahaltigan aard babbaa lalaa kaanan oadar hunne HamgaaoolM aan da Ooatkttit da vaoraUlliBg babbaa lagMB riadaa dat da iaa iing vaa PagMaagtS bM werk ai aa oaaa troapaa liiii iilmw werdaa Hat sBoar Bbl aabp Neg iela andara heeft de Lombok axpMÜIi aan net licht gebracht nl hoe onie oorlogimagaignen niet bebooren te zgn ingericht Da eruatinta gebreken züu aan hst liobtgekomen AÏi in 1870 in Frankrijk waa opbet pepier allaa in orde geen acbroevedraaiarof oliefieecbje ontbrak Bn in de werkeiykbaidkonden zelfs geen 250 stel wapena in 24 uren in het groote oorlogsmagaaya te t o rabaja worden gereed gemaakt zijn tal vansoldaten naar het oorlogiterrein gnondan outongebrnineerda geweran ungebroinMlde kapmeaecheden mei galaaada a b s a ug ai jbarrelde equipamentatakken Da migaiyiimiiitmwilt an kon oog minder ofBeiaraa wter taakhet niet waa montan aalf laign voor dawapening an nitnutiag van h n naar h MT togsterrein gedirigaarda aoldatan w Eene batterg artillari moeit laar bal oorlogsterrain vertrakkan aoader tmi p raasrvamunitie te Batavia had men wel allee by van een vader t tarwarven op eana wQie id gfjgedaan hebt ti tan attmBata af u kaaran Ktlan g zyt wal gaatraog Hoe wvH g iy wHIeB dat ik nu bandalda f Wordt nii iXtüT toedoen van haar tider hiar tot raahtar baooand du gabi H da aar dM gff va belofte houdt Kunt g dit niet dan noat g n dwIaMik verklaren dfcbulp tu zynan iavlead mlgaran an alia varUiAnis net da bmlUt aAnkaa Haadalt g andara dan KOaa vaa mogadaan Dan viadt gg m faraohtal k O neen maar gg kunt geen aehtiiig voor a laU van hebben Bedaak bet wal i tela aan t ttaaatt van degenao dia man ranabt U liah Mlvaa faraohteljjk maken Het bloed bruisebta in Kano s adarao KUaa a woorden kwetoten t n trots hij gevoelde il h la toorn ontatoken tegen baar dia durfde bawaran dat hg in slr d met da eisoben der eer gebaad luwl Gij bebt mij in zulke scherpe bewoordiagea gazagd wfet ik tot m n eigen welzgn doan noat om tot rust U komen dat ik dete ot taabtikkan niet spoedig vergeten zal antwoordde Kuo mat bittarbeid en een koelen tn taehan glinlaek Uj zjjt boos teide Rtlen en atond haastig op Zondt gy liever gebad bebbeo dat ik bad goedgekeurd wat irij in u zelven moest afkearea atteeo om uwe eigenliefde tu streelen F Daa badt gil nooit tot mjj n elan spreien als tot aana rflaidlil tvoê ir Hmmlfi