Goudsche Courant, woensdag 31 oktober 1894

f ft Directe SpoorwegverWodtag net GOUDA WlDlerdlettst j 894 95 AaoKevaogeD 1 October TUd vao Greenwici 7 10 0 4 0 11 10 7 S0 S0 1 10 S 4I 7 7 4J 3 10 4 08 4 40 DIN H A A G OOUOA UHam 6 48 7 80 7 48 8 0 9 88 9 4610 1811 8818 16 1 8S 8 16 8 46 8 48 4 16 4 48 6 17 7 8 08 8 86 SOUDa bENHlAS Ookda TM 11 0 7 10 4 U U U l 1 41 7 t 4 46 6 7f 7 H 7 ll OJU U Iev U 7 4 47 11 01 l 0 4 17 U 4 Bl Kr 7 47 i i A a za Z JSs W T t XllO 1 Hf lI d Ld 0 l SI Voorb 07 0 1 44 1 49 1 68 8 04 f r r 7 86 8 09 V f 7 81 10 9 6810 1610 6818 0818 46 8 80 8 46 8 16 4 18 4 a 6 80 6 47 7 48 8 16 10 10 C T E B C H T G p Ï D A I Utneht 6 8S 7 60 9 k 9 6811 84 18 08 18 60 8 10 S0 8 68 4 48 8 80 6 86 8 09 8 60 8 69 1 84Wotrdea 6 68 8 11 10 16 11 60 18 86 8 84 16 6 47 9 119 8410J1 I OadtwaUf 7 07 8 19 10 84 4 84 9 1 I Gondft 7 80 8 88 9 8410 87 18 06 l SS S 60 4 87 8 8 7 08 8 418 88 IM AMSTEkDA M 4 O U D A AKitan Wp 8 60 8 16 8 68 11 86 11 80 8 68 4 88 4J6 7 1 lt 00 0 ma 740 04 10 44 1806 18 48 S H 8 80 8 18 9J8 Took 07 o ll M l I aïb 1 U 10 7 ll 7 U 41 l l l 1 87 4 SB S 56 41 7 4S Ol Da uTilCBT Oouda a 40 7 o 11 io o io n lo sa ii 4 tia u 4 47 tt s st 7 4 t lo u uiÏÏr UI 7 MM 8 41 l 10 81 11 4B 1 80 8 08 8 88 8 60 8 80 8 818 818 88 8 1110 68 ÖOÜÜA AIISTBaDAlI OMda 8 40 8 81 10 08 10 81 11 11 1 81 4 47 8 88 7 48 10 14 S A W fair lalO IM8 11 1 1 MO 8 41 Ml M HM alkau doch in lerkeaid kiaten gepakt loodtt die kiaten te Boarabaj geopend moeatan worden B aarat tjif dagaa na da kauoni da bbaitie op Lombok kwam Zulke bawyian dat organiaatie noch panoneal daogen dat niatleganataande r aa d a rt eea kleiua 20 jaren artilleriaten aan het hoofd tan bat kgar habbaa geataao Da earakfolgandf oproeping fan jonKeliogan tot dienatMBing ba het iustt hataljoii te K Bpen ia bepaald op 7 Nor a t SargiitetaTond OBUtraaka 10 nor warden de bewonara ran da Pataratraat te Vlaardingan niet weinig rerontmat door de waohoopekretan ran hun bnran da familie E dieeana water teren rnBroering doet in het perceel No 88 De man verkeerde ditmaai rermoedelgk wegene aüabrnik ran aterken drank in ttalk an ataat ran raxernij dat bg niet alleen in hnia allee kort en klein aloag maar ook oreral ronr wierp Tronw en dochter namen da rluoht bg de bnran dia aalT badnoht foor brand da politie gingen waaraobnwen Niet dan met reel moaita mochten aan paar agenten er in alagen dan man la arreatearen en onder de wacht te braBgai tnt Imili wordt gameid Hat water dar Maaa dat aanIgKina geukt waa ia na da nieuwe regenrlagen en geholpen door den atorm weer onmabareno gewaasen Vela oererbawooerB Igden reedjt d6or de oreratrooming Doode echapeo varkeui kuikeua en lanaboowgerg worden door den atronm meegaalaapt De achnilharan der Union Nantiqnaf ia rernield en in de stad staan al de kaden onder In het dal der Ourtbe en der Veedra is de achade zeer groot en de paniek niet minder Stroomalwaarta ataan al de relden ran Jupille Waudre eni onder water Ook te Namen heelt de anella waa der Maas reel iehid aangericht Al de wegen langs den atroom aUan onder water en in het lage gedaelta dar atad t u de kelders orerstroomd Omtnnt aan warkataking onder de sigarenmakan ta Kaoan wordt bet rolgenda medegedaald Da kaar Da Heus hoofd der firma bg welke de ataking ilaatB heeit had rooreenige weken lebrnik ras aterken drank op de fa hr l TCtbodan met de bedreiging ieder dien hy op niet nakoming ran het rerbod betrapte onmiddellgk ran de tabriak te nlleo rerwgderea Maandag nn tagen het middagnur bespaarde da heer De leus dat er in de werkplaats janerar werd getapt Onverwacht bhuMBkoBMada batrapte bg dan ook een aigaranmakar mat een glaa jenerer in de band Onmiddellgk werd hem gelast d fabriek te nrlatan waarop door een negentien tal sigataamakara den patroon werd medegedeeld dat g het werk louden staken wanneer hg in gn bealnit om hun kameraad gedaan te garen b eaf tolharden De patroon bleef echter onwrikbaar en Hw bleef de werkstaking rerleden waak ToortdnraD a Indien dit rerhaal waarheid herat anilen dan warkstakara leker al heel weinig ajmpathie ondervinden 1 Elk fatsoenlijk werkman lal ich ongetwijfeld met rerontwaardigiog afwenden ran lieden die aldus bun taak ta schande maken 1 40 i 47 1 14 I Ot 01 I K il ia M i 7 M T l 7 M T li I i m vt i u eada Haeidrseht Jliaawarhark OapeUe Battardam laitatdasa I Xieawerkerk Maasdnekt T t Uit Battardam wordt breien g Onaa straatbengels hebben de eer genoten in dan gaaeaateraad te woiden ter sprake gabraoht Ban der leden aprak orer de baldadigheid dia atraataohauderg en dierergen ran de atraaljangd en drong aan op rerbetering der politie ten einde beter toexioht te kunnen houden De roorsitter antwoordde dat by minder waarde hechtte aan uitbreiding der politie Toor dit doal dan wel aan medewerking Tan ondera AJa kindereu hun tgd in ledighnd op straat doorbrengen dan errallen Ü tot kaktakwaad Vonoiiaen dnqrtegau ano ig al te retkrggeB ign kannen weinig baten maar reel meer rernogen de ouders Volkomen juist Waaneer da ouders bnnne kinderen ran da straat handen en hun ledelgke begrippen inprenten dan ign wg khuir Haar bet ongeluk wil dat de kiadeian ran wie bier sprake is ouders hebben ran wie geen medewerking te wachten ia oadera die er licb uer weiaig aan gelegen laten liggen wat er nit hnane kinderen groeit zoo al niet ondera die hunne kinderen in bet kwaad raorgaan Wat in Rotterdam maar al te reel ontbreekt ia bemoeiing ran meergegoedon met dexe ongelukkige strafitkiodereo die kwaad doen omdat ig niet beter water De Toynbee arbeid die elders zooreel not sticht wordt bier ter stede in het geheel niet beoefend Waarom nn de zaak in den gemeenteraad ter sprake kwam ia daar geen enkele stem opgegaan om ar op te wyzeo dat ter beatrgdiog rao dit op aobrikbarande wgze toenemend kwaad menscheBfrianden veel meer rermogen dan politieagenten De aplinternieuwe muntbiljetten ran 10 zien er roor het oog zeer goed uit maar men ziet e reeds rele in omloop met scheuren en Tan achteren met een reep postzegelpapier ter reraterking beplakt ülgkbaar ia het papier te brooa Toor biljatteB die door zoo rele handen gaan De miniater ran finanoiSn stelle een onderroek in bg de ontrangera en zal dan wal tot de slotsom komen dat bg een rolgende aan maak een aterker papieraoort noodzakelgk ii Reeds nu behoorde die spoedig te worden gebruikt om de reel te S iel rerslelen nieuwe muntjes te kunnen intrekken Dr Schippers maakt ia het sTgdachrift ropr Geneeaknudec melding ran een geval ran dvphtheritis door hem met heilaerum behandeld het eerste te Amaterdam Het was een zeer hevig geval en dr S betreurde bet zelfs dat hg zgn eerste injectie moest doen bg een patiëotje dat zoo weinig kansen op genezing bood Maar toen hg den volgenden morgen weer kwam vond hg het kind dat hg in den meeat zorgwekkenden toestand verlaten bad spelende Ên twee dagen later waa bet genoegzaam hersteld Wat de laak nog bijzonder belangwekkend maakte was dat een tweede kind in dezelfde familie dat ook ofschoon in lichten graad aangetaat waa maar niet ingeapotan werd omdat er maar voor één kind serum beschikbaar was in die drie dogen niet alleen geen geneziog maar zalfa een geringe toeneming van het Igttn toonde Ndar wg echter vernemen kreeg dr Schippera Dinsdag da beacbikking over nog een hoeveelbeid serum waarmede hg toen ook dit kind inspoot Ook daar was de uitkomat zeer gunstig Beide kinderen bevinden zich thans wel Het ia wel te betreuren dat bet middel in nog zoo beperkte mate aanwezig is Dr B bad te Berlgn een hoeveelheid voor drie u apoitiogen pvraagd maar aleohta genoeg voor ééne 10 knb c H ontvangen Voor het kantongerecht in Oen Haag werd giataren behandeld eene vordering van iemand te Voorburg tegen de Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen gevestigd te sGraven haga tot betaling van f 165 als schadevergoeding wegens aanrjjding door de atoomtram op dan weg van Voorburg naar Wgkerbrug van eea wagen met hooi welke dientengevolge evenals bet daarvoor geapaunen paard in den aloot terechtkwamX 10 l 11 Ot 11 00 u it U ti 4i a u H 1 AO 10 0 8 07 De heer A J BJ Glrutterswgk deurwaarder bg het koutongeracht concludeerde voor den eiacher tot toewgzing der vordering op grond dat de machinist van de etoooitram te laat zou hebben gestopt waardoor de bestuarder van den hooiwagen gaene galeganheid aoo hebben gehad om met zgu voertuig dat hg op de trambaan deed stilstaan ten einde een bek te openen om daardoor op een Huk land tg rgdsD en zoo de tram te hitan pasaeeran tgdig weg te komen De beer J D Carrière dearwaaidar lq £ den Boegen Raad voerde hiertegen namana de gedügde maatachappg aan dat de machinist igdig had gebeld en op bet zien van den wagen onmiddelgk pogingen deed den trein tot stilstand te brengen doch dat hem dit niet Xelukte doordat de raila zeer gUd waren dat de beatunrder van den hooiwagen hoewel wetende dat een tram moeet komen zgu voertuig op een pnnt van den w liet staan waar bjj Je tram aint kon passeeren terwgl enkele meters Verder daartoe wel gelegenheid was dat die bestuurder voorts ook uietde minste moeite heeft gedaau om de tram te ontwijken eindeIgk dat twae detknndigen hebben verklaard dat in de gegeven omstandigheden de macbinist het ongeval niet heeft kannen voorkomen terwijl een hunner zelfs meeade dat tegen den bestuurder van den hooiwagen procea verbaal bad moeten zgn opgemaakt wegene het doen ontataan van gevaar voor het verkeer door stoomvermogen De kantonrechter zal aanataanden Maandag nitapraak doen Voor da Haagacbe rechtbank had zich giataren te verantwoorden een 29 jarige gehuwde vrouw die een 16 jarigen ooderloozen knaap verpleegd wordende in het Ned Herv diaoonie weeabnia aldaar naar Rotterdam had medegetroond en hem daardoor had onttrokken aan het wettig gezag in saau van regenten van genoemd gesticht Eene liefdesgeschiedenis bad aanleiding gegeven tot de ontvoering Na vier dagen was de knaap te Rotterdam opgespoord en naar bet weeshuis teruggevoerd Het requisitoir strekte tot veroordeeling van de beklaagde tot 6 maanden Mr H Philips haar verdediger schetste in de eerste plaata het ongelukkig huwelgk dat bekl met haren man had die allea aan aterken drank verteerde A escheiden van eene tusschen beklaagde en den jongeling bestaande verhouding achtte pleiter op verschillende juridische gronden bekl niet scbeldig aan het onttrekken van een minderjarige aan het wettig gezagt evenmin heeft zg den minderjarige verbolgen dua concludeerde pleiter tot vrgspraak en onmiddellijke invrgbeidstelling waartegen het O M zich verzette doch die door de rechtbank werd toegestaan Uitspraak over 14 dagen Advocaat generaal Gregory nam gisteren voor den Hoogeo Raad eene uitvoerige eencluaia in de zaak van de drie bestuursleden vat den sociaal democratischen bond door de rechtbank te Groningen en liet l of te Leeuwarden tot 50 boete veroordeeld wegens het deelnemen aan een verboden vereeoiging op bet in Dec 1898 in bet gebouw De Toekemitc te Qrpningeu gehouden congres van bovengenoemde Bond Adv gen achtte bet namens de twee der veroordeelden die in cassatie waren gekomen voorgestelde middel ongegrond en was het met den procureur generaal te Leeuwarden eena dat hier de strafbepaling toepasselijk was betreffende bet deelnemen aan eene vereeaigiug welke op het oog heeft het plegen van misdrgf Z i waren doel en middelen van den nd één omdat het doel niet anders dan door onwettige n ddelen zou zgn te bereiken Votgena de bekende motie deinst deze voor geen middel ter bereiking van zgn doel terug geen middel wettig ot onwettig ook niet het miadadigate wordt nitgealoten tot bereiking van bet doel QBivtrwerping der bestaande maatsohappelgke orde Adr gen concludeerde op grond daarvan dat de Hooge Raad met verwerping van het beroep der veroordeelde requirantea het beklaagde arrest zal vernietigen voor wat de qualificatie en de opgelegde straf betreft en veroordeeling van ieder der drie bekl overeeakomatig art 140 Ie lid aan het strafwetboek tot twee maanden gevangenisstraf s ta e oa 10 17 u i 4 l 4 10 18 1 80 10 86 10 41 Voorb 6 64 Nj L d6 69 Z Zeg v6 08 f Pl tr 6 14 t Z M 6 19 Onuda 6 80 7 608 18 Uitspraak 3 December Deze week had de vaorlqippiga uitapraak plaats in een proces de VKeeniging Bet Nederlandach Tooneelc door eea der artisten den heer Jacquea da Baar aangedaan Het Wbl T N e vernam daaromtrent de volgende bgzonderheden In M mif Sana Gènec komen ofschoon de tint van bet geheele atak komisch is slechte weinig eigenlgk kemische rollen voor terwgl de Vereenigiog over een aantal aitstekende acteurs b dat genre te beschikken heeft De heer Scbnize vervult de rol van Fouché waarin het komische eene quaestie van opvatting ia de heer Tournuire die van den dansmeester de eigenlgk znirerkomiscbe rol in bet stuk Gelgk men waat beeft Sardon een aantal generaals miniaten academiciens en bnune dames die op de reo tie van de maréchale Lefebvre verschgnen elk met een of twee woorden bedeeld waarscbijnigk opdat deze rollen door acteurs en niet door fij utanten zouden vervuld worden Bet zeggen van een enkel woord toch maakt het onderscheid tusschen den acteur en den figurant een administratief onderscheid dat belangrgke gevolgen heeft Hieraan is het te danken dat de heer Van Schoonhoreo zulk een fraaie figuur maakt van De CanonvUle de beer H ltrop van generaal Dnroc de heer De Jong van den ordonnans officier De Brigode dat de dames De Vries Poolman Lorjé De Leur Schut Goerdes wedjj veren in fraais toiletten wgl de woorden welke aan de meesten van mi in den mond gelegd worden maar luttel zgn Onder deze kleine rollen was er bgna geen enkele die men komisch kon noemen integendeel een zekere ernstige waardigheid ia noodzakelijk roor al deze decoratieve generaals en ministers Alleen éen academicien waa door Sardon ofschoon hjj al zoo long zelf lid van het Instituut ia eeoigszins belacbelgk voorgesteld £ r wordt gevraagd swie ataat daar geiishten te trekken 1 Het antwoord is sHaynouard de academiciettc Aan Rayuoaard zelf wordt nu oiet meer dan een enkel woord in den mond gelegd maar men kan de figuur daardoor als gekarakteriseerd beschouwen en aan dea heer Jacques de Boer wiens gelaatstrekken zeker niet minder komisch werken dan zgn stemgeluid sgn gang en grappige gebaren werd door de Vereeoiging de rol opgedragen De heer De Boer hier niet mede tevreden weigerde haar Vermoetftgk bad hg bg het tooueel is men gewoonigk niet jaloersob op een rol maar op een persoon voor aicb da rol van den dansmeester gewenscht misschien bad men zgne panoonlgbheid dsartoe minder aangewezen geacht dan die vau den vluggen en altoos eleganten Tourniaire De heer De Boer werd naar uit de verhandelingen schijnt te blgken beboet de boete van zgne bezoldiging afgehouden en daarmede niet tevreden lÉwam hg in proces In bet pleidooi der beide adviicaten scheen niet enkel de oorspronketgke hoofdzaak onderwerp van debat uit te maken de kantonrechter intuBschec wilde bigkbaar de zaak e fond en technisch behandeld zien en benoofude de heeren Van Kuyk regissear Justus n Maai ik dramatisch schrgzei en Jndels oudtoo neel directeur tot arbuera In het verslag eener anarchisten vergadering gelei4 dpor den ontslagen onderwgser Dijkstra lee t men o a de volgende woorden door de zen bij de sluiting gesproken Zgn raad wsa te nemen wat men noodig had Maar dan de politici zon men zeggen Ga dan Hty tientallen Maar dan de marechaussee Ga dan bg honderdtallen Haar dan de militaire macht I Ga dan hg duizendtallen £ n de militaire macht het zgn immen jongens van onze arbeiders zg zullen inzien dat zg een misdattd begaan door tegen hun eigen volk op te trekken De kapitalisten moeten van de aarde worden weggevaagd Alles moet algemten eigendom worden enden is er overvloed voor ieder Hoe bet zoo te krggeu Het eenige middel ir dat de arbeiders het zelf doen Zg kunnen den knuppel nemen 1 40 47 4 10 01 10 10 0 4 41 4 ii 0 i O It 11 10 4 0 7 07 7 17 7 4 7 1 7 S7 10 1 O i il 4 48 7 06 7 11 7 80 1 I 11 O lO Ot xg fcnnoea stMnaa udcea om de g i U gooien zy kuuDeo braodatichteD zy moeteu xich ceU berrgden eu oernen wat zg noodig hebban Dm ifl an eena xmnmlsdti anarebianiac £ a iemasdf die soo kao spreken aolltciieeri aog naar eeoe nieuwe betrekking als ondervyzat in eeoe streng reohtsinn e gemeente in dea ZW hoek sgner prorincie Mag üeh de Bond tab Nederlandache onderw ra h t niet tot een gelnk rekenen niet krachtiger voor deseu oDTerralschten anarobista te zgn opgetreden Da kannonnier 2e klasse die mtt het detament militairen dat gisteren te Amsterdam aankwam met de Borgemeester den Texc is in de Roode Zee op een ochtend oyer boord gesprongen zonder bekende reden De man had een blaneo strafregister en hsd een raime afrekening ran bet rgk te goed De kapitein der boot de heer Weber liet dadelijk stoppen en zwaaien een stoep met dnn derden officier werd nitgezet zes reddingboeien werden den man toegeworpen doch hg dnwde ze van ziofa ai en op eens zi men hem in de diepte Terdwgnen Waarscbgntijk zeide de berichtgever was hg gegrepen door een haai van welke dieren het in de Boode Zee wemelt Men èckrgft nit Utrecht aan de N K Gt Ondanks of jnister nitgedrnkt wellicht dank de beweging die in den laatsten tgd door de ociaal democratische dagblad venters wordt veroorzaakt heersrht er des ZaterdagsaTonds in onze straten een ongekende levendigheid die vooral no ons aan zooveel drukte niet gewoon pabliek van lieverlede de vrees voor opstootjes afleggend behagen begint te scheppen in de woelige tooneelen die men te aanschoawen krijgt aan de vele kooplieden wier aantal baast mit elke week toeneemt ten goede komt Want waar het volk ia danr is de nering c roept de ngvwe koopman van wien de vorige maand eene beschrgving in deze courant voorkwam En terwgl hg een exemplaar van de Nieawe Botterdamsche Cotirantc boven zgn hooM zwaait gebruikt hij dat ook al als een argument om zgne iatrgks concurrenten te bestrgden en verkondigt bier kun je lezen bg wien je bekte koninkl gebreveteerde sigaren kant krggeo Eenig en atleeuig bg mglc Ku die concnrrentea booren zgn geschetter dat liy aog oplaistert met het gelui van een groot tafeischel ec de verzekering die hg op ign beenen waggelend geeft dat hg at een beetje dronken begint te worden met een minachtend schouderophalen aAn Zgn naaste buarman een kleii mmnatje dat zgn half verlamd lichaam met een paar krukken onder de armen moet ondentennen werpt verpletterende bhkkoD van onder zgo zeildoeken dak op ign schreeuwerigen vakgenoot eu zegt tot voor zgne tafel staande toehoorders Aanitetlerg mens niks as anttellerg Zoo n advertentie kan ik ook wel in de krant laten zetten maar als je je gezond verstand gebruikt dan moet o borgpen dat jullie dat moeten tietalen Maar ik adverteer niet l Ik geef jullie liever goede sigaren voor je geldl Kerel roept de eerste handelaar zeg nikS van mgn sigaren hoor leeigke aliekruak Van mgn kan je zeggen wat je wil maai mgn vak laat je cTr baiten of Zijn vak gaat de ander met on verstoorbare kalmte voort Zgn vak Hg loopt met paraplus te koop da s zgn vak en Zaterdags stopt hg jullie dat boolft in je maag Maar hier en nn steekt hg een saamgebondw bos tabaksblareb omhoog dit is tabak i kan je me eiken Zaterdag morden hier op de markt zelf mijn sigaren ivan ien maken En dat is geen Amersfoortsch fgeen Java neen dat is echt VorstpnUnden Terwgl die Aee daar zoo staan te kgven en tot vrengdr V itt de omstanlbrs elkaar voortdurend nitBc iel en want ook dekonioktgk gebnveteerde houdt xgfi mond ni t klink eensklaps met stentorstem van een derden koopman over de menigte hoD jullie toch je mond een mensch kan sgn eigen woorden niet verstaan I Jelui bent toch allebei kwakzalvers 1 Je verkoopt koolblaren voor tabak Maar bier moeten de menscben wezen I Ik verkoop sigaren van meneer Trio Die weet wat een werkman toakomt en c urom mag ik 4 alleen Zaterdagsevonds sigaren verkoopen opdat de mindere man Zondags ook eens mei zgn vrouw of zgn meisje naar een Aitsoenlgk lokaal sal kannen gaan zonder dat hg hang behoflft te zg ii c om zgn stinkende sigaar uitgegooid te zóUen orden Zoo gaan die manften den geheelen avond voort elkander efl hunne waran tu kleinachting bij het dfbli te brengeü en als de koopman op ki kkbn op een oogenblik bgna al zgn hoorders naar den meer toidrochtigeu gebreveteerde ziet trekken dan roept hg nog eens in machteloote woedde uit van sigaren heeft hij net zoo min verstand als jullie maar weet j wat hg heeft hg heeft een goeie En dan wgst hg met de gebalde hand naar den mond waaruit hg boven het toovenuhtig licht der walmende petrofoumlampea met een ngdigen grgns zijne toog steekt Na zóó zgne minachtitig ook voor M doauoe pobliek te hebban ta hmmm fegevan wavpt bg sÖM krukken weg ea valt naar adem hggend Middelerwgt liebuen de kooplieden in de lange rij kraampj s voor d sigarenkoopera zich ook niet oohetuïgd gelaten maar ook door luid geachreenw en allorlei grappen koopen trachten ta lokken Oodef dezen is de onvwmoeidste Clasioa Desa CtasinaiiaenjnfiErouw die handelt in gerookte bokking wier handen tengevolge van de aanfaoodende aanraking met de bokking glimmen van vet terwijl ook haar gelaat waar sg elk oogenbUk met de vingen over wrgH eeu olieaohtigeu g ans vertpont die haar geheele hoofd wel eenigtzins op n in den brandewga drgrende abrikoos doetgetgken Hars bokkug kondigt zg aaa als ecbta zalmbokkiog vet als pahog en terwgl zg op de stgf in manden gepakte isch wgat zegt zg jn er loopt zelfe wet een enkel walrischje onder door wie bet maar treft iie heeft het Vijf voor elf centen 1 £ n wie nu droge bokking wil hebben en magere bokking die moet bier naast gun Maar dikke lekkere vette bokking die zgn alleen te krggen bg Clasina I Heel Utrecht eet bokking van Clissina Bokking dik en lekker vraag het maar aan mgn man maar die staat op het oogenblik in Amsterdam vlak over I Kraanapolsky dat moet je niet afvegen Ën zon je denken dat we d4ar mochten itaan als we geen lekkere bokking verkochten Allo wie moet er nog vgf voor elf centen van Clasina c Het spreekt van zelf dat in het neveostaanda kraampje waar de zaak door een drietal heeren gedreven wurdt de niet onopgemerkte scbimpscbeoten van Clasina niet onbeantwoord blgven en een repliek uitlokken die nu juist niet van overdreven boffelgdheid jegens het schoons geitacbt getuigt Geheel die heftige woordenstrgd belet echter volstrekt niet dat als de markt is afgeloopen al die strakts nog grimmige kooplui zeer vrieodschappeiyk met elkaar in gesprek zgn terwgl zg bet overschot hunner koopwaar inpakken en eendrachtig die stomme honden rerwenschen die hen nog met zooveel lieten zitten Dan coc ken q ook te zamen hunne slaapsteden in de Wïtlemstraat op of spoeden zich naar bet station om nog met denjantsten trein af te reizen Gisterenavond ontstond brand in perreel 71 in de Vgzelstraat te Amsterdam het scboenenmagazgo van den heer Qrotsman De oorzaak van het nitbreken van den brand is naar men vermoedt dat de petroleumlamp va den kelder waar de keuken ia te boog aan de zoldering gebaogen heeft en daardoor een gaatje in bet hout is gebrand waardoor iets in den winkel in vlam is geraakt Het voor verbreidde zich snel zoodat de familie die jaist aan tafel zou gaan moest bedacht wezen op Igfaliehood en de vlamm die naar buiten uitsloegen de tweede en derde verdieping aantastten ja zelfs de kolossale api elruit van het tegenover gelegen magazijn de Zone deden springen De brandweer was den brand weldra meester met 5 stralen op drie Veohtkranen Het tramverkeer was slechts zeer kort gestaakt De heer Meier commandant der brandweer was aanwezig Vele nieuwsgierigen verdrongen zich voorhet perceel dat door de brandweer bewaakt bleef j uu De jongste standjes te MonstAr bg gelegenheid van de opheffing vati het tel aalkaotoor tD de verplaatsing naar s Gravenzande bracbm heden een viertal mannen uit Monster voor de Hfcagsohe rechtbank beklaagd de voor het huis van den burgemeester saaragMcboolde menigte te hebben opgernid om de jffiuroiten hg dien ambtenaar in te gooien daaraan te hebben deelgenomen of honne goedkeuring over deze baldadigheid uitende de meo te te hebben aangevuurd Alle beklaf en ontkenden doch subst offi van jostitis mr v Bntiiagha Wiohers die het voorgev Iene op 30 Juni nog eens releveerde achtte gehoord de getuigen we iig en overtuigen bewezen dat de vier beklaagden onder wie een lid van den gemeenteraad niens plicht het WM gewe es t de orde ta helpen handhaven in plaats van verstoren zich bebl en schuldig gemaakt aan openigke geweldpleging eo opriïfing ZËd Acfatb vorderde voor de drie personen op rgperen leeftgd 6 maaodan voor den joógen van 17 jaran die aan de staodjea had deelgenomen 1 maand gevaBenisatraf Door een der beklaagden oor wien 6 maanden was gevorderd werd eeoe uitvoerige memorie van verdediging voorgelezen waarin bg er o a den officier van justitie op attent maakte dat hg iedert 3 jaren gaen raadslid van Monster maer is De uitspraak in deze zaak were bepaald op heden over 8 dagen j Dat de chysanthemom zich ondanks de wisselingen van smaak en modegeeat op het gebied van bloameo sedert de laatttte aren aan gevestigd standdaut haeft watan ta varoreran ao 1 taoqiamerland da Uevaliogabloam van ralaa vooral vaa schildars is geworden ligt wal vooroameigk in de bgsonder kenrige vornsan van dexe herbtbtoam dia ia grilligheid ea aierlgkheid wadgvert met hare hearlgke tinten dia verrauaod schoone kleoren gamma s vormen De exposities van deze bloemen in oni land geoiiganiseerd zgn elkaar da laatste jaran snat o volgd ook de directie van bat Kon ZoOl Bot Genootsc up te Gravenbage zal tbiuu met November een tentoonsteUiog van chrysanten organiiaeren ze tentoonstelling die belooft de grootste te zullen worden die in haar genre hier ta lande is gebosden ui aeker een druk bezoek ten doel rallan Door da arondasimenta reohtbank ta WiuU schoten is K Brader Bzo lid van dan raad dier Gemeente veroordeeld tot f30 boete of 30 dag n hechtenis zulks wegens mishandeling van zgn broeder den timmerman Remko Brader De eiach van den officier van justitie was 14 dageu gevangenis traf Bulleniandscli UVerzIchU Uit goede broa lyn te St Peteraburg zeer f DDstige berichten over deo toeataod van Cuar Rexander ontvaogeD Het aealjttaoh oaderzoek vaa h t vocht dat door profeaaor Qrabe ia getapt att de verdikking welke rich aan de boenen van den lydar vertoonde beeft een zeer gonitigen nitalag opgeleverd Daardoor ii zetfa de hoop ontstaan dat het vocht hetwelk eioh daar beeft verzameld nog zal lerdwljoen De voltrekking van het fanwelgk tnaachen den Czarewitcb en prinses Alix van Ueaien ia weer uitgesteld Uit uitstel wordt beachoowd als het bewvB dat de toeatand an den CaMf werkelyk gnnatiger is gewordea Indien mei inderdaad spoedig het ergste kan verwachten sou de Czhar zeker zgne toestemming tot uitstalling van da howelgka vollrekking niet hebben gegeven Mocht dese verbet ring gedurende de eerstvolgende dagen aanhouden dan kan men verwacnten dat hst huwelgk nog langer zal worden uitgesteld opdat deze plechtigbaidniat aan het ziekbed behoeve te geacbieden Thans komt de oficieele vaetiging van bet bericht dat prins Clodwig von obenlohe Scbillingsfürst den post vau Dnitach rgkskansetier eif midister piwident in Pruisen heeft aanvaard Tevens wordt bevestigd dat de heer Von Köller zich bereid heeft verklaard in plaats van graaf Enienburg op te treden als miniater van binoenlaudsche zaken De heer Von Köller is de jongste broeder van den gewezen roorsitter ran den Pruiaisohen landdag Hg werd den 8n Juli 1841 te Kantreck in Pommeren geboren en ia derhalve 53 j ren oud In 1868 werd Von Köller landraad te Kammin en dezen poat bleef hg bekleeden tot 1887 loen hg tot politie prefect te Frankfurt werd aangesteld Twee jaren later den 16den Juni 1889 werd hg benoemd tot onder aecretaria bg het departement van binnanlaudsohe zaken ia EUaa Lotbaringen Oesen post bekleedde hg totdat hg nu geroepen is om als minister van binnenlandiche zaken op te treden Van 188 tot 1887 was de heer Von KSIIer lid van den Daitschen Rgksdsg Daar sloot hg zich aan bg de vrij eonservatiev e partg en eed hij zich meermalen als een handig debater kenneq want daar hg tot de leiders en gewone woordvoerders dezer wrtg behoorde moest hg dikwgls tegen de andere partg leiders in het strgdperk treden Ofschoon conseriatief behoort toch Von Köller niet tpt den uitersten vleugel dezer partij Dat een der oonservatieve leiders tot minister president in Pruiseo zoo worden gekozeu spreekt van zelf want tot dusver is het in deren staat nog niet voorgekomen dat een liberaal zelfs een der nationaalliberale leidere ala hoofd dar regeering optrad Voor aenige jaren werd het zelfs Is iets zeer buitengewoons beschoowd toen keizer Wilhelm reeds spoedig na zgne trooaabeatgging den aationaal liberalen Miqnel tot minister van financiën benoemde De staatsman die hem aal opvolgen de Beiersche prins Chlodwig Karel Vustor von ohenlohe Scbillingfllrst tevens prins zn Qalibo und Korveic in Prnisin aal aiat alleen rijkskanselier zgn maar tevens graaf Von Eulenburg als miniater prssident vu Pruisen vervangen en doe evenals mei on Bismarck het geval was beide hooge betrekkingen bekleeden De heer Von Köller kr gt de portefeuille van binuenlandsche zaken die graaf Von Enienburg in handen had Enkele Dnitsche bladen die deze oploasiog voorzien hebbeu bespraken de verandering reeds De Kiiln Ztg acht de kena van den keizer zeer ge nkk Onderde leidende staatalieden van liet Jand vindt bat blad er nog slechte weinigen die rich in dezelfde hooge mate verdieuatelgk hebben gemaakt voor de eenheid van Duitachlaud Aan Von Hobeslofae den vroegeren minia ei in Beieren is het te dankan dat de Zuidd itache Btatan lich open an aerlgk bg de Noorddniiaobe augt alotaa hebban De Voaa Zl verwacht geaa vatudariai in de bnitenlandache staatkunde aa gatotft niet dat prina Von Hohenlohe de genhikihaid of da neiging heeft om een str atgeving tegen da aociaal demooratie in te voeren Over Voa KSIIer laat het blad zich vrjj ongunstig nit sZgne benoeming zegt hat is geschikt om iedere gematigde beteekenis dar benooffling van prins Voa Hohenlohe wog ta nemen De Fteia Zlg gelooft niet dat da prina als rgkakanaelier en ministar praaident ve I meer dan een cornameuteale waards aal hebban Da Nat S£ig siel in beide benoemingen de aaukoodii ing v n een staatkunde waarbij naar eea krachtige auetderhaid gastieefd zal wordan met de gematigde liberalen en gematigde conservatieven ale kern Bet Berl Tagoblattc is van oordeel dat de benoeming van den stadhouder van Elaaa Lotharingen betrekkelijk do gooatigste oploasing is der crisis Daze l ematigda liberaal aal ala katholiek ook hM Centrum aangenaam sga Als lid vaa dao hooften adel uilen de agrariërs hem rermoedetgk vol vertrouwen te gnmoet koueiy s Aaa een verandering van stelsel gelooft het blad niet sTwea naanaa over booid aMir i koers bigft de oude Zondag hebben in Belgil de verMezingaa voor de provinciale raden plaats gehad In da Wide Vlaanaraa balio kn de kaAoliakap aHl zetels eu winnen zg er drie Te Gent komett zg ia b islammieg met H aftradende libaialen In de province Antverpan beljeadan zg liunna zetels en komen ag in herstemming met 8d Kradende liberalaii In da provincie NaiMlimoet hentemming plaat hebbeu tnsaohan IA aftredende kaiholiakaa an Ift libaralaa t In Brabant winaan da katholiskaa 11 1 Er moeten tal van herstemmingen plaata hebban tasachen aftredende liberalen aa katholieken en so ialiatan In de provincie Luik wianaa de kathoUakaa een aatel in de atad komen 23 aftredende liberalen ia heratennniag met 23 aooiaUataB In Henegouwen hebben de katholiakan 8 aa de aocialiitea 15 zetels gewonnen vaa da liberalen Ook hier moeten vele heratemmiagen tusschen aftredende liberalen en aocialiatm plaata hebben In de andera proviaeMn ia ia da aamanstelling van de pnvinciale raden gaan noamenswaardige verand ring gekomen liet een enkel woord is reeds mel nig genaakt van da troonrede waarmado vont t erdinasd van Bulgarga de eerste aitting dar onlangs gekozen Sobrauje heeft geopend De vorst betuigde zgne ingenomenheid met den uitslag dey verkiesingen jnut daardoor bad de regeenng in de Sobraaja eaaa meerderheid had verkregen van welke man kaa verwachten dat zg bereid waa de plaanea van bat kabinat SloIlofF tot verdere oalwlkkeliug van Balgarge ta andar nnen Tot tiat doel zou het miniaterie weldra wetsootwerpen indienen tot herziening van het bolastingstelael evordering der nüvarhaid oprichting van landbonw iaaken aa inatalUag van kamera van koophandel De troonrede werd door ds afge sardigdandie allen waren opgekomen met luidde toajuiobingen begroet Daarna volgde de ver kieziug van een voorzitter De candidaat darregeering TodorofT werd gekoaan met 102 van de 149 nitgebntchte stemmee De eaodidaat der cooserratieven verkreeg 40 aadie van de groep IUdoslavoff 2 stemnMo Uit den uitslag dezer stemming bljjkt derhalve reeds dat de heer Stoiloif op aeoe voldoende meardarhaid in da Sobranja kas rekenen Het Japansche leger is de Yaln iiviar ortp getrokken 10 mglan ten noorden der Cfainaa ache stelling De overtocht begon des avonds en was den volgenden morgen afgeloopen Eondar eenlK ongeval Een fort dat aan aadbaia pUats bestrijkt werd ingenomen ea vaa taiscbilleuile zgden rokken de vijandelgke eohinnes naar hst kasteel Kinreu op waar da hoofdmacht der Chineezen stelling had genoman Volgeoa de laatata berichten beah maanwhalk Yamagata de verdedigers van Mant rga op de vlucht gedreven zöodat da weg naar Makdan uu open ligt Bg hun tocht daarhaea galoott men dat de Japannera gaan arnatigea iagfBatand zullen ontmoeten maar toch bebbaa igkat plan moeten opgeven om den rsijaardag vaa den mikado 3 Nov te vieren in da stad waar eenmaal de wieg van bat hoofd der CUneesche djroaatie heeft geetaas Zelfa waooaar de Chineezen bat vgandelgk leger gahael oagemoeid haten zouden 13 of 14 dagen noodig zgn om van de Yaln rivier Mukden te beraikaa De geest Onde de Japansche soldaten na uitstekend de gezondheidstoestand is goed aa het weder gunstig De Times verneemt dat een tweede legerafdeelin 22 000 man aterk te Bhan cbing ten noorden van do Talien baai geland ia Geheel Korea ia aa volgens hetzelfde blad door de Japannera bezet zg zga meeatar Tan alle varsimkta elallingen UJ8T van brlerea gead i ema rd aan oabakaadao gadsrmdada la h dat laaaod