Goudsche Courant, woensdag 31 oktober 1894

4 SSste Jaargang Donderdag 1 INoveraber J894 JVo 6496 nOÜDSGHË COHMT JSieuwS en Advertentieblad véor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel met 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 u ir des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs 1 er dne maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afïonderiijke Nommers VIJF CENTEN Te Gonda bfl A WOLPP Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Wrkt Abonneert ü op het 8 KATHOLIEKE TÜIVEKSMAGAZIJ onder Redactie der beste Kath Letterknndigen Maandel ks verschgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Somang NoéUen HistorUehe Verhalen Poëzie AUerlel Baadgel Logogrief Bebus enx en voor den zeer lagen prja van 6 CMNT per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopste maandschrift van Nederland 1 P STOKVIS WATERBEÜB JlTOIVKt S BOSOH Octoliar 1894 en terug te Terkrggen doortaasoheukoiuat Tao het poatkaotoor te Gouda V ïsODden van GOUDA h Uafihielse Fuüeuaord Mej C r Almelo s GraTeohaga N Montague Eralingeo F N Sobefiera W Bo PeijeuoorJ A T d Starren Rotterdam Venoaden van HAASTRECHT da Joug Haarlem l j N V Willigen Rotterdam 2 ituki De direotenr ran het Poatliantoor VOBSTER Burgeriyken Stand GEBOREN 27 Oct Nicolaas Cornelis oviim W den Toom en N Verkerk WilfaelmicB endere G Maas Smitakamp en S T Btrarar 28 Antonia Alida ouders A A G Tan Aach en £ Sparnaay OVERLEDEN 27 Oot C W Tan Dam 6 m A Moon 73 j 11 m 28 J P Weger 13 j Buime Keuze in HeereU Dassen L van OS At fi 73 73 Beur van Amslerdam i OOTOPKE Tor kra 101 101 i r Vi 16 781 8 m 10S Vi 97 109 es 89 100 loov 86 844 870 191 lOl Vu 910 1301 lOlV 101 1401 100 7 87 lOS V 199 l B IQl 97 10 1081 681 98 100 ISO I83V 10 8 Va 101 uoV 36 681 911 199 171 1081 110 108 10 1161 1191 V 89 107 lalotkoers 7iê 84 v 81 1Vu 64 NaulaLAim Cerl Nod W 8 H dits dito dito S ditra dito dito S Hoilau OM Oottdl l 8S1 88 4 iTiin in ohr ing 1 9 1 5 DoanK OU ia papier 5 dito in nlvor UU l PeamaaL Oblie met ticket S dito dito i gviUND Ubl Oost U Bario l diw Oaeona IMO 4 ditabl Botl ll 9 4 dito by Hope 1881 110 4 dito ia RDUd leea 1888 dito dito dito 1864 8fu i Parpet aohuld 1881 4 TuaKnj Oepr OoDT leen 1890 4 Qao laening serie D Oee leeniug serie C 1 OT Am Eïp Ken T obl 18 8 B Uauoo Obl Buit Soh 18tu TlxaiDlu ObL 4 opbap 1881 AHtuauAX Obligatiea I8tl S i SoniaDAM ShHl leen 1888 S i N D N Mr HandelsT aaud jMndiD Tab Mi CrtMoaten DeilUaataehappiJ dito Amh Hypotbeekb paadbr 4 OultMij der yptetenhaaad Zaid Ilal pwa ij A U obl 8 Pouot Waraohau Weeneu aaiid 4 Sxm 9 8p Mij aand 8 Balliaeke dito aaad Putowa dito aand Iwaof l ombr dito aand 8 Kaïak Oh Aio 8p kap aaDd I Loeoaro Sgwast Sp Uij oblig t Onl Vitebak dito oblig 5 ZaidVVMI dito aand i iH dito oblig 4 li 11 36 AuiIU Oaut Pao 8p Mji obl 8 Okio fc North W pr U r aand dito dito Win 8t Peter obl 7 BeaTor k Sio Or Sam oarl r a lUiaoiaGentral obl in goud 4 liOttisr fc Na hTilUGert T aand llexioo N Spw Mg lehyp o 8 Hiaa Kanaaa T 4 pot praf aaadi N ïork Ontario kWeat aaad dito Penns Ohio oblig 8 Ortgon Calif Ie hyp in goud 8 Bt Paul Hinn fc Maait obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig dito dito Liao Col Ie hyp O 6 Cahaba Can South Cert T aand Tin C Kali fc Nar Ie b d e Oj Anaterd Omnibus Mij aaud Sotterd Tramireg Maats aand Nin Stad Amalerdam aand S Stad Koitenlan aand l Bluu atad Antwerpenl887 9 Stad firusaal 1888 S l Hoiia Theiaa Uefullr Oeaallaoh 4 OoarniR StaataieenMg 1880 5 K K Ooal B Cr 1880 S Ünitn Stad Madrid S 1M8 Var NlD ai Hyp Spolil eert 4 Oooda Satlvandnik raa A BaHuux fc Zoaii ADVERTENTIfiN De ondeigeteekende betnigt mede namens de Familie z neu hartelgken dank aan den WelGd Beer Mr SPRUUT roor de KorgTuldige behandeling aan zgnen Vader bewezen benevens aan den Huismeester de Huiameesterea en verder personeel van het Catharina Gasthuis alhier roor de fefder verpleging tgdens de ongesteldheid en het orerlgden van zgnen vader J HARDENBOL Uit aller naam A HARDENBOL Daar wg ondergeteekendeu het nieuwe middel van J JDE JOSO Ax tegen Snot by onze Hoenders en Faaanten hebben toegepast en dit met een goeden uitslag is bekroond zoo stemmen wg volkomen in met hei io het nommer Tan Zaterdag 27 October geplaatste Attest en zgn wg Toor inliohtiug bereid Ook het ZuivetH ngavet on de Poeder kunnen wg bg onderTinding ten zeerste aan beTeleu tegen Kalkpooten Schnrttige Eoppen Lnis enz enz W G TAS GEELEN I A OATS W F MEMER H TAN DBK MAAS u het Schip è Contant QTk Cent per H L P KRIJGSMAN Opentare Verkooping GoijD 4 op MiAHDAG 12 NOVEMBER 1894 desToormiddags 11 ure in het Koffiehuis HaiiHomit aan de Markt aldaar ten ovmtaan Tan den Notaris fl GROENBNDAAL TAK 1 Een goed onderhouden van gae n waterleiding en Tele gemakken voorzien gunstiggelegen HUIS en ERF waarin Vergunning met een een afzonderlgken opgang hebbendeBovenhuis staande en liggende aan de Gouwe op den Hoek van het Rotterdamsche Veerte Gouda Wgk C No 164 en 165 kadasterSectie B No 1819 groot 1 Are 46 Centiaren De benedenwouing waarin sedert vele jaren met gunstig gevolg de slgterg en tapperg wordt uitgeoefend is dadelgk te aanvaarden De bovenwoning is tot IJANCARI 1896 verhuurd aan den heer H R Geootikhois voor 150 per jaar r 2 Een TERREIN met SCHUUR en verderGetimmerten zeer geschikt tot het bouwenl van woningen gelegen tnsscheu het Plantsoen en de Nieuwe Haven aan het waterTan het Plantsoen achter de Stalhoudergvan Gebr BtoH te Gouda kadaster SectieB No 1682 groot 2 Aren 12 Centiaren Te aanvaarden 15 December 1894 3 Een HUIS en ERF aan de Eleiwegsteeg te Gouda Wgk N No 327 kadaster SectieB No 35 groot 52 Centiaren Verhnnrd bg de week voor 2 12 4 Een HUIS en ERF aan de Nieuwe Havente Gouda Wgk N No 229 kadaster Sectie B No 97 groot 69 Centiaren Verhuurd bj de week voor 2 10 5 Twee HUIZEN en ERVEN aan de Vrouvevestesteeg te Gouda Wgk N Noa 236 en 237 kadaster Sectie D No 84 groot 65 Centiaren Verhuurd bg de week samen voor 2 50 6 Een HUIS en ERF aan de Zak te Gouda Wgk L No 281 kadaster Secüe C No 1526 groot 84 Centiaren Verhuurd bg de week voor 1 60 De perceelen zgn te bezichtigen de laatste drie werkdagen roor den dag der veiling van 9 1 uur en op dien dag van 9 11 uur Nadere inlicfatingen geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL te Gouda Kraepelien en Holm s Uiina LarocheQ o iCrSSE is de meest Krachtige en Verslepende RINA WUM aanbevolen door tal van binnen en buitenlaudsche genaesheeren Bekroond met EBBEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacons ï f 1 90 en i Depot te Gouda bg den Heer A H T 1EFE Apotlieker voorheen C THIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Waarom word ik 7an mijn zenuwlijdon niet genezon omdat Gij mt heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Het is niet zeldea dat geoeziag aatibrengeadQ middalea toevallig ootdelct worden die ia de handea van een bekwaam gesoesbeer eeo goed sucoei hebben Was niet Priesnitz de geleerde vestiger eer waterkuur methode wiena woonplaats een bederaartsoord roor de lijdende meosohheid geworden ia deo eeoTOudige boorP He ft niet een Zwefdsoh majoor Tbure Brand genaamd eeii middel tegen vroa wenziektea aan de hand gedaan die bet lancet der chirurgen reeds minder aoodxakelgk beeft gemaakt en thans gemeengoed ran allo geneeibeeren begint t wonleu P Ook op bet guDied ter beperking ran teuuwziekten begint er liohl te komen en ook hier ia een weg geopend gewerden die op de eeavoudigste en oatuurlijkate maaier resultaten oplevert welke wol ia staat z n de sedert jaren oütreranderd aangevende geneeskundige hnlpmiddelen zoo ais bgvoorb Bromium Tzer Anenioum eaz geheel te rerdringen Kr zgn rele menseben die noob ziek noob gezond zijn en toob klagen dat zg ziob in lichaam en zielallesbebalrew l gevoelen het geringste niet reien kunnen ee zelfs door een rlieg getergd wordela ea zoo zich zelrcn en andijren tot last zgo zonder het te willon Vele worden geplaagdof door rreesegke anget of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde druomen gekweld Dan zijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn oongestta zwakheid ran geheagen oorsuizen en toèYMien Eindelijk Igden de ergsten onder ban anc verlamming ritusdaas eo rallende ziekte Al dezo oQgelukkigen die meu op eiken leeftijd onder elk geslaoht on eiken stand vindt zga zenuwziek ea min of meer de staohtolfers der leefwgze vaif onzen tijd Wie tot eene dezer categorien van ligders behoort ea ingeliobt weDSobt te irordea over de wer king eener nieuwe methode adresseere zich aau iniM tealrojM y X t Toorai op de Anijsterdani H CLEBAIV Co HeUigeweg 42 ECHT O berlahMtei n OmeeTEURDtlt VICTORUBRON OBMUHMmH Overal 2fCENTg whfij fc r Meuttschappfj tot Jüxploitatie der Vietoria r n gevestigd te Jtotterdam ZuiMUtak 8 VeArijgbaar in t HoofddepSt voor Gouda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per halve Ftesch 13 cents Kruik ih 13 wordt vergoed per halve Flesch 2 cents Kruik 1 cent per heele Flesch it 18 cents Kruik a 17 terwyl voor de ledige Fleaschen en Kruiken per heele Flesch 3 cents Kruik 1 cent BET ALOM BEROEMDE Wat S JllSÏ i a l arkiiï fca Anker PalB Expeller TRAPPISTËNBIER Ylt ket Mitl Umraaa t wenden tegen s üt Anker Paifl Expelier Vat moet daa stiada in ieder huisgeim uit de Kloosterbrouwerj DB SCHAAPSKOOI Tilburg door onderscheidene geneesheeren aanbevolen als versterkend en gC zond wórdt per fast en gebotteld geleverd door Er Anker Pain Expeller lumlaar Fl SO tsBt T6 oaat aa f 1 26 de fl roli TeoAaadaa ia de meerte Apotheken n b r Ad Bkihlar A 0 te Bettatdam G J Heetmitn Westhaven B 159 en Peperstraat K 11 Ei ig Agent voor Gouila en Omstreken FEMSCÏÏE STOOMVEEYEEU Gkemisolie WasscherlJ Ti H OPPEIMHEIIMER 19 Kruiskade Sotterdam Clebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomm en verven van alle Heerenen Damesgardertben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar da nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen het y gestoomd of geverfd worden onsohadelgk voor de gezondheid en volgens staal bevvelrkt BINNENLAND GOUDA 31 Octobdr 1894 Naar wy van goede zyde vernemen moet het concert van de dames v d Wissel Ëberie Goudsmit en Appy dat gisteravond in de zaal Nat en Vermaak op de Haven alhier gege ven werd goed voldaan hebben Plaatsgebrek poodzaakt ous een uitvoeriger verslag te moeten bewaren tot het volgende nummer De commissaris van politie alhier berichl dat door hem is samengesteld een lyst van zoogenaamde flesschen trekkers zwendelfilrma s en dergelgken tegen wie door verschillende aatoriteiten in Nederland is gewanrschawd en dat die lyst aan z n commissariaat kostelooa voor belanghebbenden is te raadplegen Voor de acte van onctorwgzeres zgn gisteren geslaagd de dames Ë C Klem en W Bogaerdt f Maandag 5 November zal in de acbte rzaal van de H K Leesvereeniging eene vergadering plaats hebben van de leden der afd Gonda Tao den Nederlandschen B K Volksbond Het onderwerp Vakbond zal in behandeling komen Voor de Arrondissements rechtbanfc werden gisteren veroordeeld G R 39 jaar arbeider te Ouderkerk a d IJeel wegens diefstal van fuiken tot 1 maand gevangenisstraf Joha K 22 jaar zonder beroep te WtddiugS veen w eua mishandeling tot f 10 boete aubs 10 dagen hechtenis J V B 16 jaar arbeider te Lopik wegens diefstal van troo tot 3 dagen gevangenisstraf A J K 28 jaar kleermaker te Gouda wegens miabandeling wordt vrggesproken C V d W 26 jaar P Z 23 jaar en J V d H 26 jaar allen arbeiders te Krimpen a d IJsel w eus beleedigmg van een ambte naar ieder tot f 3 boete G S 22 jaar erwerker te Lekkerkerk wegens wederspannigbeid tot 8 dagen gevangenis raf Vervolgens stond terecht D v U 19 jaar züversmid te Schoonhoven had den 31 Augustus jl toen hg aldaar in kennel ijken staat van dronkenschap naar het politiebureau werd overgebracht met een mea getracht de ambteaaren vno politie die hem geleidden te tref FEVILLETOM E IL IL E 2iT Uit het Zweedach door C EUKUAN 81 Zoo j komt er dan nu aent eindelijk een einde asD uw ernstig geaprekf aprak Alba die tot hea kwam tfik geloof dat ge in al den tijd dat ge daar goteten haU niets gehoord of gesien hebt van alles ffst er hier gebeurt Daar in de saai draagt mijne lUBter een diehtituk voor ea wy litten mut angst te wachten dat juffrouw Amorina zal binnenkomen Ik heb haar bevende voor de zaaldeur heen en weer zien drentelen Bu ala zy binnenkwam wat zou mejuffrouw Bendel dan doen vroeg Kuno Ik zou flauw vallen in geval mynheer Arlborg beloofde met de noodige drukte een glafl water voor mij te halen Dan kunt gij beginnen want daar komt de ge vreesde binnen fluisterde Kuno en verwijderde zich Op dit oogenbhk vertoonde zioh inderdaad een jong meisje met een onbeschroomd en aiet leer innemend uiterlijk Het was juffrouw Amorina de gewaande zelfmoordecares Bij haar binnentreden tonden al de dames op zonder hare groete die nu zeer nederig was te beantwoorden en verlieten het vertnk Ër Ug ieU zoo reraohtelijks iu deze handeling dat Amorina ofbohoon van een itoalmoedig fen eu zich met geweld tegen hen verzet Ëisch 6 weken gevangenisstraf Wederspannigbeid bracht verder met dèn fttrafreohter in aanraking A F W 26 jaar zilversmid te Schoonhoven die bljjkena de aanklacht op 12 Augustus jl aldaar zich met geweld tegen de politiedieaaren die hem in kennel ken staat van dronkenschap arresteerden zou hebbeu verzet en zelfa een hunner by die gelegenheid bloedend aan het been zou hebben gewond Het O M vorderde t en dezen bekl die al 14 dagen gevangenisstraf wegens verzet onderging 2 maanden gevangen Volgens R v A heeft Soer die b de begrafenis van den socialist v Veelen mishandeld werd een ei ch van tot schadevergoeding tegen de gemeente ingesteld daar h onbekwaam IS om ie werken tengevolge der bem door de politie toegebrachte slagen De rechtbank te Arnhem veroordeelde gisteren den Nymeegschen souteneur Stelbrink wegens mishandeling met doodeiyk gevolg op den weeavader Koust gepleegd tot 18 maan den gevangenisstraf In eene gisterenavond gehouden vergadering van de stakende gezellen van de Gebr van de Weyer te Utrecht is weder eenparig besloten vol te houden £ r is in den stand der staking nog niet de minste verandering gekomen Volgens de Maasbode neemt de heer van Dyk van Mathenease wiens naam by het pro cesBoffers den ood gemeenteontvanger het borgemeenterschap van Schiedam niet meer waar De officienle bekendmakingen van het gemeentebeatDor vorden met den secretaris geteekend door den heer G Visser oudste wethouder als loco burgemeester Sinds het proces zgn door de heeren wethouders reeds twee vergaderingen gehouden waarby de heer van Dyk niet tegenwoordig 7 De L is sigarenmaker al jaren lang hy heelt gewerkt voor bekende firma s on het biykt uit de getuigschriften steeds tot genoegen IMaar in Amsterdam is bet hem gaan tegeuloopen hy raakte buiten verdiensten c hy liep dag aan dag de patroons af doch het gaf mets geen werk vvas telkens het autwoord en er waren er al zooveel wezen vragen Langzamerhaod werd stuk voor stuk het inboedei en hafug karakter zich als vorplettürd op een stoel aohter de deur wierp en in tranen uitbarstte terwjjl zij mompelde O mijn God I wat deed ik ook bierf Het vertrek was ledi slechts ËUen en Alba waren gebloven Ook Kuno wEts gegaan Ellen ging naar Amorina en sprak met bare rieodelgke atem Goeden avond jufvrouw Amortoa Wat hebt gij eene drukte met de brudoft gehad 1 Amorina zag de spreekster aan en sprak op ongewoon zaohtmoedigQn toon l Gij zijt de eenige die da goedheid hebtt mg toe te spreken Ëilan ging bij haar zitten en praatte een geruihien tijd met haar Ook Alba plaatste ziofa bij haar en mengde nu en dan eemge woorden in bet gesprek Kuno die vernacht had dat ook Ellen eti Alba in de algemeene verontwaardiging zouden deelen en het vertrek verlaten trad weder binnen om te zien wat haar terughield Wij wetbn niet welk gevoel zijne borst doortintelde toen hij haar met de algemeen veratootene in gesprak cag Zonder een woord te zeggen ging hij de kamer uit Ka eenigen tijd gesprokeu te hübhen stond Amorina op om zich te verwgdoren Pe geheele zaal was vol dames en meu kon het aan de bewegingen der ongelukkige zien dat zij gevoelde het voorwerp te zyn van aller verachtelijke en belei digende blikken De trouw van den proost dia daar den ganachen tqd gezeten had ook toen Amorina j loor de zaal in het voorvertrek trad stond op en seide tot haar Amorina ik dank u oc wel voor al de moeiten die gy a voor ons getroost hebt Mevrouw Gallner giug weer zitten en door een wauk van haar aangemoedigd aas Amoriua ptsjits naast da vrouw van tje weggebracht c Zoo ging het niet langerToen besloot hy op z n ouden dag nog met lijn vrouw naar Hotterdam te trekken om het hiiW te probeeren En hier woont hy nu reeds dne weken en bet laatste is verpande en pn schoenen zyn stuk geloopen honger prkeiyk honger lyden de oude Inidjes By de firma Erven de Weduwe J van Nelle kou hy wel aau den sl kunnen komen gpdorende de werkstaking maar gerost bg durfde niet want toen hij er eens langs was geloopen had hy de stakera op clubjea zien staan blykbaar om vreemde gezellen te verhindenn binnen te gaan Eu toch moest er Verandering komen 1 Gisteren was hy een paar oude bekenden tegengekomen een met wien hy by de huzaren had gediend en die nu by de politie was Wèl De L zeiden ze wat ziejod r stumperig uit wat schort er aan c Ea toen deed hg met tranen in de oogen zgn droevig verhaal Dat ging die kameraden aan het hart Jg honger Igden met je vrouw Neen hoor we zulleü je brengen by de Erven van Nelle c Zy namen hem mee naar bet bureau in de Pauweusteeg maar zoodru by er met een politieman uitkwam om naar de fabriek te gaan kwamen de stakers hard aangeloopen met gebalde vuisten bedreigiogen schreeuwend I Daa r schoot De L de moed in de schoenen 1 ze zonden hem doodgeschoten hebben lei hy an hy oude man kon niets terugdoen Ëindeiyk gelukte bet hem in den winkell binnen te aloipen z n naam werd opgenomenen z u woonplaats Maar weer moest de manhulp vragen bg de politie want hg beweertzgn leven niet zeker te zyn En er isgeen krummeltje eten ijiger overt verklaarde I hg bitter Zelden zeker heeft b tuid treuriger reis gemaakt dan de jo itt Alix van HessenDarmatadt prinses ZcmneKcbgnc zooals zy ia het ouderlyke huia werd genoemd Geen wonder dat vooral ouder de vrouwen eeu diep gevoelen van medeljjden bestaat met deze jonge verloofde vonden Boaaischen kroonprins Zy was de lieveling van haar moeder grootbertngin AUoo van HessenDarmstadt bekend door alles wat zy gedaan heeft voor vrouwenarbeid onderwya en ziekenverpleging Want deze wordt uiet moede in baar brieven aan haar moeder koningin Victoria te spreken van haar Alicky Eigenaardig is overigens het verschil betwelk er bestaat in de omstandigheden waaronder deze jonge pricseayZonneachync en haar moeder baar tweede vaderland hebben den proost die haar zacht en vnendulijk toesprak Misschien gevoelden de andere dames niet onduidelyk dat zy zich veel meer in haar voordeel zouden getoond hebben wanneer zg zich even ala de vrouw van den prooat tot de sohoone rot bepaald hadden om met zachtheid en verschooning de dwalii B fouten en verkeerdbeden van den naaste te beoordeeleu Zooveel is zeker dat de vriendelijkheid der moeder eu de goedheid der dochtor gunstiger werkten op het onhandelbare meisje dan da meedoogenlooze verachting der andere dames Zij gevoelde zich zoo nietig voor deze in menache a waarde zoo rijk begaafde en toch zoo zachtmoedige echt ohristelgke vrouwen Men kon aan haar ter nedergeslagan blik onder het gesprek met de vrou van den proost zien dat zg al de zwaarte van hare gebreken gevoelde Toen zg eindelijk de kamer verliet naderde Kono mevrouw öallner en zeide terwijl hij de ledige plaats innam mgt v are aandoening r Hoe trot ch en gelukkig moeten une kinderen zich gevoelen over eene moeder die in alle deugden welke een mansch vertieren hun tot een voorbeeld is Eenige oogenbltkken geleden bad ik voor u willen knielen die zoo volkomen aan het ideaal beantwoordt dat meu zich zoo gaarne van de zachte en vergevensgeztnde echtgenoot eens leeraar vormt De vrouw vau den proost glimlachte met een blos van eename aohbamte op de wangen en bet sohoone aangezicht bad lateikuiderlgk vrooms toen sy antwoordde f I ffMgnheer Arl M gij zyt al te sterk in uwen lof ik verdien die met maar al ware zulks wel het geval dau was ik took niets andan dsn wkt ik be betreden Terwgl voor prinses Zonnwcbgnc edelgesteenten paarlen en kostbare pelten voor haar Trousseau werden gezonden kwam baar moeder onder znike armoedige omstandigheden in Duitschland dat zg den eersten winter met haar echtgenoot moest doorbrengen in haar oude vaderland Engeland omdat haar eigen woning te klein was Het jonge paar wilde zich wel een eigen huis bouwen maart schreef de prinses aan haar moeder de plannen voor ons huis zgn gekomen en zelfa het eenvoudigste gaat boven onze krachten Wy moeten zoo zninig leven kunnen nergens heengaan en ma r teer weinig personen ontvangen om zooveel over te leggen als wg nNUur kunnen Voor het kantongerecht te s Hage weid gister behandeld eene vordering van den heer Middelkoop ontvanger der reg en domeinen te Arnhem tegen den Staat tot uitbetaling van volgens eischer ta weinig ontvangen loon over de maand Januari 1893 toen hg ontvanger was te Gorincbem Het over die maand door hem ie genieten ontvangloon werd berekend n voldaan vol f ms art 7 van het koninklgk besluit va L Januari 1893 tot een bedrag van raim f166 hetwelk z i onjuist was en en verschil te zynen nadaele opleverde van f 81 indien in dit geval genoemd koninkiyk basluit niet van toepassmg was ov r Jaonari 1893 De eiscber die meenda dat bier de vroegere konioklgke besluiten geldan mMSten lichtte self zyne vordtring toe Voor den Staat trad op mr W Tfcorbeoka Uitspraak 5 November In het Koloniaal Mnseom op het i viljoen te Haarlem is ingekomen eene groote verzameling voortbrengselen van Makassar en van de Oostelgke eilanden van den NederlandsohIndischen Archipel ingezonden door den heer Moraux chef der firma Moraoz Go te Makassar deze verzameling geeft een volledig overzicht van de natuuren de cultuurprodnc ten die uit een handelsougpnnt de aandacht verdienen en werd op de tentoonstelling te Batavia met de gouden Eoningintie mc4 ille bekroond H M de Eoningin Wednwe Regentes heeft den 29sten dezer de terugroepingsbrieven ontvangen vaa den heer Takahira als minis terresident van Z M den Keizer van Japftn bg het Nederlondsche hof hoorde te zijn ffMevrouw Gallner boe weinigen zyn wat sjj behooren te wezen t Zoo bgvoorbeeld was uwe vriendetgkheid jegens de niet zorgvuldig opgevoede en door de natuur minder gelukkig begaafde Amoriua eene zoo sehoone soo acht vrouwelgke daad drt men die voor eene notunrlijke uiting voo eeo goed hart moest houden eu toch waait gg onder omtré t dertig dames de eenige die vrouw was Gij vergeet mg zeide Alba sohertsends ik ut er ook bg on praatte met de vreeselijke jonge dame dia zooveel voorlietde voor theatralisohe voon atellingan heeft Mij dunkt gij hadt m wel mogM bewonderen vooral omdat ik haar voltrekt niet dulden kau Ik bleef omdat ik da dames wel vat hard vond toen zij zoo allen wegliepen U beyronder ik nooit zeide Kuno luheods Ku hebt gij nog nooit ieta gezegd dat m i zeer streelde antwoordde Alba lachende Ër verliep eene week Arnold kwam aaa de pastorie maar Kuno vertoonde zioh aldaar niet lÜlen had zgn trots gewond en dit was iets hetwelk alleen de tgd heelen kon Terwijl Arlborg het buis van den proost ontweek was Fridolf een dagalgksch bezoeker van Akersholm geworden Kuno behoorde tot die mannen die altijd de aandacht trekken van hun gelykeo dte een beschaafdenomgang en veelzgdige ontwikkeling op prijs stellen Hg had eene groote beleeenheid een vlug en juist j oordeel en veel levendigheid in zgne wgze van voor stelling Voor den ernstigea diepdenkenden FridoKwerd Kano s omgang zoowel aangenaam al leerriik I rorA im