Goudsche Courant, donderdag 1 november 1894

VBSfiABERINfi VANDEN liiNEENTBR4iD DINSDAG 30 OCTOBBE 1894 Vooraitter Mr A A Tan Bergen IJzendoorn Tegenvoordig de hh Noothoren na Uoor Jftger Tan Vten van Vrenmingen t d Post Derckun Koning Prince Hoogenboom Dealing T d Oarden en van Itenon Afwezig de hh Fortagn Droogleerer en Strater De Botnlen der Torige vergadering worden Toorgelezen en ourerandenl goedgekeurd Ingekomen waa een rapport Tan B en W op da adressen Tan C Hgnhont en W TanVlaardingen en 34 andoren en een Tan A Hendriksen en 32 anderen eerstgenoemdenrarplaatsing der Groentenmarkt Tragende laatstgenoemden om die te laten waar zg was Daarop beide adressen door vele personen geteekendwas en dat ook jongens daarop hadden geteekend was een onderzoek ingesteld B en W geloofde dat de tegenwoordige Qroentenmarktniet te klein was en dat de klaehten daaroreronjnist waren Ter Tieie Oe Voorzitter deelde mede dat ingekomen waren de geloofsbrieren Tan het nieuw benoemde raadslid de heer F Herman Fz deze werden gesteld in handen eeaer commissie bestaande uit de bh Koning Jager en Tan Veen De Tergadering wordt Toor eenige oogenblikken geschorst Na heropening deelt de commissie mede dat sg tot toelating kan adriseeren als de termgn Tentreken is bg de wet bepaald De heer tan der Garden wenscht eene iraag te doen en wel deze dat de heer Herman wjikmeester is en de heer Dessing roor de betrekking ran wgkmeester heeft bedankt daar art 23 der gemeentewet bepaalt dat wgkmeesters evenals brandmeesters ambtenaren zyn De Voorzitter deelde daarop mede dat de heer Herman als wgkmeester bad bedenkt Oe heer t d Garden merkte op dat er ook een paar raadsleden waren die toch wgkmeestert zgn De Voorzitter deelde mede dat de raad die hearen had toegelaten en dat daarop niet kon worden teraggekomen Alsnn W Ordt besloten tot toelating Tan den hear Herman Aan de orde 1 Het Toontel betreffende de heffing Tan kaai of liggelden en Taii een bruggeld in de gemeente Bg dit ontwerp werd door B en W nog eenige wgziging Toorgesteld en wel in de Verordening op de heffing daarran Art 2 onder a achter IJ ot per knbieken meter per reis Art 2 onder b achtar H et per knbieken meter per reis Terwgl eeu nienwe alinea wordt tnsscheu goToegd n wel c roor Taartoigen die na Toldoening ran het brng of kaaigeld sub a bedoeld op plaatsen in de gemeente aanleggen of Tsrblgven welke zg bereiken zonder langs een der proTinciale tolkantoren te zgn gcTaren 3 et per knb meter per reis evenwel niet minder dan 10 et of jaarlgks in eens af f 1 20 per knb melar e wordt d d t f nienw artikel Toor Taartoigen waarvan de inhondsgrootte niet meer dan 6 kub meters en die uitsluitend worden gebezigd TOor het TcrTOer tusschen Terschillende gedeelten der gemeente jaarlgks in eens af 30 et per knb meter Nog wordt in Art 5 der Verordening op de invordering ingcToegd zoodat dit art aldus luidt Het bruggeld aan de Kleiwegsbrng wordt Toor het doorvaren door den achipper of verToerder van het aldaar gevestigde kantoor voldaan in handen Tan den brugwachter die daalTTöor afgeeft een bewgs dat op aanvraag aan de gaarders moet worden rertoond De heer vad der Garden rroeg het woord hierorer hg had het ontwerp aandachtig nagagaan en o a ook met Rotterdam Tergeleken en merkte dat het hier zeer hoog gesteld was hg betaalde te Rotterdam i 252 80 voor drie zgner booten en zon nu f 600 Toor diezelfde booten betaten al was het de laatste Jj zitting die hg zon hgwonen hg wilde er niet T n profileoren en zou het geheven bedrag met liefde betalen maar stelde zich roor dat dit in bet nadeel van de gemeecte zou zgn De Voorzitter geloofde dat de heer van der Garden zich verrekende wg hebben een desknndige daarover geraadpleegd en gelooven niet dat het hier niet zoo hoog is als in Rotterdam daar aldaar nog meerdere lasten betaald moeten worden De heer van der Garden deelde mede dat hg te Botterdam 2 et per kub meter moet betalen of 80 et en dat dit hier f 1 50 per kub mfter zon bedragen terwgl daar dan nog 50 et bekwam voor liggeld dat dit ongeveer f 589 zou bedragen De Voorzitter merkte op dat de IJsel I onder Goudsrak ligt en dat die alzoo niet in aanmerking kont IT zoudt hier dus betalen f 344 en in Rotterdam betaalt n meerdere andere rechten die u bier niet moet betalen De heer Dercksen gelooft evenwel dat de heer van der Garden vicli met vergist en gelooft veeleer dat het hooge recht dat hiar geheven zal wordeg ten nadeele van de gemeente ia waarom hg vooratslt het aan te honden tot de volgende vergadering Als DU wordt besloten het ontwerp aan te bonden tot eene volgende vergadering Aan de orde De gemeente begrooting voor het diena jaar 1895 De begrooting der uitgaven Volgn 46 47 48 49 en 50 worden goedgekeurd Volgn 51 Jaarwedde van de ambtenaren en bedienden ter Gemeente Secretarie stelde do heer Dercksen voor deze post met f 300 te verhoogen en wel Toor de Ie commies met f 100 de 2e commies met f 100 en de 3s commies eveneens met f 100 Daar het voorstel niet ooderstennd werd kon het geen punt Tan overweging uitmaken De post wordt goedgekeurd Volgn 52 53 en 54 worden goedgekeurd Volgn 55 Jaarwedden van de aluiswachters broggenophalers en dergelgken wenscht de heer van der Garden dezen post met 1 391 te verminderen daar de eene sluiswachter reeds sedert 2 jaar is overleden eu er maar werkeIgk 2 siniswachters zgn De Voorzitter merkte op dat met de OTergang van de vaart aan de provincie er nog wel meer zullen moeten vervallen en toch het salaris niet wordt uitbetaald van een 3n sluisknecht als die er niet is Dit gaf de heer van der Garden aanleidinghec voorstel te doen i De Voorzitter merkte op dat de uitgaven zoo min mogelgk zgo opgevoerd en de inkomsten zoo hoog biogelgk uitgetrokken daar wg anders een volgend jaar woarscbgolijk geen batig slot zullen hebben en dat deze begrooiing reeds met f 30000 ia verminderd De heer Koning is er niet voor deze sluisknecht te doen vervallen en is niet overtaigd dat een derde sluisknecht onnoodig is wat toch 16 het geval indien er veel schippers komen en deze door de donkere sluis gaan dan staat de havensluis geheel onbeheerd en de schippers steken met hunne haken overal in tot schade van de gemeente De heer van der Garden gelooft niet dat de uitgaven zoo laag mogelijk en de inkomsten zoo hoog mogelgk zgn gesteld hij is van een juist tegenover gesteld gevoelen og de opcenten op de personeele belasting stellen B en W voor 80 opcenten te hebben bij de berekening hebben zg slechts 73 pet bggetrokken De Voorzitter merkte op dat slechts daarvoor kon worden uitgetrokken daar deze belasting loopt van Mei tot Mei De heer van der Garden is er niet voor om eeu batig saldo over te houden daar de inwoners van 1897 profiteeren van die Van 1895 De heer Koning merkte den heer van der Garden op dat hg dit bij de Algemeens bescbouwing had ter sprake moeten brengen hg toekent protest aan tegen het door den he f van der Garden gesprokene daar B en W bet mogelijke hadden gedaan om het noodige te laten doen en ZEd moeal hem na afloop der begrooting dit bewezen De heer Dercksen gelooft dat wanneer men zich boos maakt men zgn eigen zaak benadeelt die f 391 worden niet uitgegeven en behoeven dua ook niet op de begrooting De Voorzitter bracht in herinnering dat in het volgeode jaar een nieuwe toestand in het leven wordt geroepen en dan zal aan den rnad nadere voorstellen ter goedkeuring worden aan Het voorstel van den heer van der Garden om deze post met f 391 te verminderen wordt in rondvraag gebracht en verworpen met 10 tegen 3 stemmen die der hh v d Garden Dessing en Dercksen De post wordt alsnu onveranderd goedgekeurd De heer van Veen vroeg nog of de benaming van Havenmeester tevens belast met de controle met 1 Januari geene verandering moest ondergaan De heer van der Garden vroeg inlichtingen betreffende de verplaatsing van een paar brugwachters De Voorzitter deeldi daarop mede dat de brugwachter van de Jan Kattenbrug verplaatst was omdat die brng zeer moeilgk draait doch bet alsnog een proef is De heer van der Garden vroeg of dan die brugwachter zgn traotement van f 391 als sluisknecht behield en of hg nu evenveel zou krggen als de gewezen brngwacfater der Jan Kattenbrug en wel f 265 De Voorzitter wist dat nog niet daar het een proef ie Volgn 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 en 76 worden zonder discussie goedgekeurd Volgn 77 Onderhond van straten en pleinen f 8705 De beer v d Garden stelde voor dezen post te verminderen met f 500 en te brengen op f 8205 daar hij niet gelooft dat voor zand als onderdeel f 1300 behoeft uitgetrokken te worden daar er geen belangrijke nieuwe veritratiogen moeten plaats hebben daar het zand wel in overeenstemming met de keien kan gebracht worden De Voorzi ter zeide dat die som wel niet geheel noodig zoo zgo daar er geene nienwe bestrating moet plaats hebben maar dat het plan bestaat vele straten te verstraten waarvoor toch zand noodig ia De beer van der Garden wenschte geen overschot te hebben De Voorzitter deelde mede dat het gedeelteder markt zou worden veratraat dat het vorigejaar was bigven zitten waarvoor veel aandnoodig zou zgn j De heer Dercksen die het eerst hetvodrstel van den heer v d Garden had ondersteund Hul nu tegen stemmen na de mededeeliog van denVoorzitter j De heer van der Garden trekt daarop zyn voorstel in De heer van tterson wenscht de f 500 onder dezen post uitgetrokken voor straatbesproeiing tnsscheu de volgn 117 en 120 te plaatsen waar zg eigenlgk te huis behoort daar do besproeiii g geschiedt ten hutte van de gezondheid De Voorzitter acht dit niet noodig daar bg vernieuwing van straten welke niet aan het water gelegen zgn uesproeiing met de wa plaats heeft De heer van Iterson wi hiermede geen Doegen nemen daar men niet kan ien wat kosten Jgn voor de gezondheid De Voorzitter merkte op dat S som zoufiemoeten gesplitst worden en wel vtot voor estraatbesproeiing betaald wordt e tvat voor do hygiene i Nog wordt tegeiyk madedeelin gedaan vaneen adres d r bewoners Tan Ach sr de Vischmarkt om die straat wieder m4t klinkers te bestraten De Voorzitter geeft in oTernpgiog hieropafwijzend te beschikken waart wordt beBloten T l Dete post wordt goedg opd Volgn 78 Onderhoud tou wegen en Tpeb paden f 1780 j De heer Tan der Qacdeu wenschte dezö pdBimet 500 faa rerminderepj en te brengen 0pf 1280 daar hfl niet gelooft dai er TO rf 1100 zaöd ea grint nbodig ii De Voorzitter zeide dat r jaariyko oov iel etraten bgkomen pa die mOdtl n wjj met grint en zand onderh den vooral met het regenachtige weder wy kunnen met het door u voorgeatetde bed g niet toe daar besloten is dat de nrbeidslo j en bij elke post moeten worden by opgegevtin Deze poot woitlt vervolgenB zooder atemming goedgekeurd Volg 79 Onderhoud van wandelplaatsen en plantsoenen f 3450 De heer ran Iterson wil deze post mft f 570 Termioderen en de ophooging van htt plantsoen by de Crabethsiraat laten TerTallen daar die grond zoo drassig ia dat bet eigenlgk weggegooid geld is wy hebben dat gezien bg de spoorbaan die gedurig weg zakt er behoeven daar geen woningen gebouwd te worden en hoe lueer wy er opbrengen boe meer wy in moeiiykheden zuMen komen toen het vroeger weiland was zakte het niet weg en die boomen die er staan zyn zoo zwaar niet De Vooreitter vroeg den heer van Iternon of hy er een moeras van wilde makeu het water van Bloemendaal staat gelgk met den kant De heer van Iteraon gelooft dat indien het op etten van den waterkant geschiedt de ophoogiDg niet noodig is De heer Dessing wenschte aan de buitenkanten eene beschoeiing te maken van palen en wiepen en dan kon die grond naar binnen worden gebrAchi De Voorzitter merkte op dat 4ïet de bedoeling was de kanten op te zetted en de perken in het midden met zwarte aarde op te hoogen en het restant met koolaacb dat zoo duur niet is De heer van der Garden gaf in overweging de rand te beplanten met wilgenstek dan groeien die wortels in elkaar en men kryt t een goed geheel bij had dit vroeger toen hg nog in de Crabethsiraat woonde ook op een stuk grond dat aangeplempt was gedaan en met goed succes De Voorzitter zeide dat die wilgenstekken het plantsoen niet zouden verfraaien De beer Tan Goor zou het zeer betreuren indien de ophooging niet zon geschieden by het binnenkomen der stad geeft dit plantsoen een riant gezicht In rondvraag gebracht wordt dezen post goedgekeurd met 10 tegen 3 stemmen die der hh V d Garden van Iterson en Dercksen De heer Prince vroeg of die kweekery waartoe voor een paar jaar besloten was nog geen voordeel aan de gemeente kon opbrengen daar h j nog vond aankoop van boom en beestergewas De Voorzitter dacht dat waarschgniyk het volgende jaar de gemeente daarvan zou profiteeren Volgn 80 Onderbond van bruggen en overzetveeren f 3180 De heer van der Post deelde mede dat de commissie belast met het nazien der gemeontebegrooting eeae bemerking had gemaakt dat die post te hoog was had zg geweten dat het plan bestond die brug te maken met gur overdek en keien dan had mee daar niet over gesproken De heer Dercksen geloofde dat het zeergeTftarlgk was een dergelgke brug te leggen daar de oprit uit de Peperstraat nog aï hoog waa en de paarden juist op die brug hun draai moeten nemen en is er voor een brng te maken met hout bovendek De beer van Veen merkte op dat w $ io deze gemeente verschillende beweegbare broggen hebbeu die zeer goed onderhouden en schoongemaakt worden doch bg de vaste bruggen laat dit nogal te wenschen over daar zij zeer atiefmoederlyk zgn bedeeld hjj gelooft dkt er te weiDÏK personeel ia en dit ia niet alleen het geyal bg de bruggen maar ook bg de straten Gouda heeft altyd den naam gehad dat het 7 00 ziodelgk is doch tegenwoordig is dit niet meer zoo waarom hg voorstelt dezen post te verhoogen en meer personeel aan te stelleo t vinden door de toren wachters af te schaffen ep dezen post met f 500 te verhoogen De Voorzitter gelooft wel dat er personeel genoeg is da brug die de heer vau Veen op het oog heeft ia gelegjn aan bet eind der Tiendeweg doch is vlak bg de boomen eu de afval daarvan maakt rlat die brug zoo vuil ia by zal er evenwel op laten letten en den of die niet wat beter kan wordei soboougehoudan Ter beantwoording van d n heer Derckaen lyet hg mededc elen dat bruggen met keien itrsting eer weinig rep r itie behoeven de i ag bg het outJe man nhi ligt nn al 20 X zonder reparatie n dan laait dit Oft den i 11 r geld uit iel eens dat die en hg heeft iver de bn kUbten gelfooaienlStt tt evaarTyl bbg waar ik Wiet gaarWe ovërtlihiien rgdt De heer ÜeésiDg iheeftl ook kpde grooi itinffB commi 8io Sitting geliad dijSi ffeltooFtdaf leen gew zei op het ievai bï dei Vryuwj torem U eft De yheer Dfièckaen is M 1 min rflpa 4 betrl genomen hg had een rpoting gemattkt vat een bonten brug en die to i i 0 ong voer kosten een met k ienlbetftrnnigongove n f dOU hy wi s voor een h u h brug mef gwren leggera met weglating van hetgeen nie bepaald noodig was De Voorzitter zeide dat de begrooting voor een bouten bovendek met yzereo leggers was f 840 en een met keibeatrating f 1080 De heer Dessing zeide d t de architect aaq alle kauten hardsteen had gerekend en dit was niet noodig slechts aan een kant pok de yzeren leggera waren gerekend tegen 18 et per kilo die kon men berekenen tegen 10 et per kilo wat een groote besparing gaf De heer Dercksen gelooft dat deTheer Dessing zich niet vergist en vindt die opgave van 18 et of 10 et een aanmerkelgk verschil De beer Dessing stelt voor een bonten brug met yzeren leggers De heer van Vrenmingen om den arehiteot zyu begrooting te laten verdedigen De vergadering wordt voor eenige oogmblikken geschorst ten einde de gemeentebouwmeester gelegenheid te geren zgn begrootiug nader toe te lichten Na heropening wordt volgn 80 om een houten brug te maken ia stemming gebracht en aangenomen met 7 tegen 6 stemmen De beer Dercksen wenscht nu dezen post met f 200 te verminderen dit wordt niet oudersteund en kan alzoo niet in behandeling komen Volgn 81 wordt na eene opmerking van den heer van Veen goedgekeurd Volgn 82 Onderhoud der havens vaarten kaaimuren sluizen en andere materialen f 6140 De heer van der Garden stelde voor de gordingwerken aan het einde der harea te vernieuwen De Voorzitter zon onderzoeken wie ar toe verplicht is De heer Jager merkte dat de gordingwerken bg den heer van Dillen ook herstelling behoefde en beval dat san in de aandacht van B en W De heer van Iterson vroeg of de meerpalen wanneer die stok waren ook uit dezeü post konden worden bestreden daar er een door midden was De Voorzitter zeide dat deze som voldoende was De heer van Iterson wenschte bg den gebroken meerpaal een vlag te plaatsen daar ar van morgen met hoog water een schipper was opgekomen De beer Dessing zag liever dat alle posten tot het ware bedrag worden uitgetrokken en dat de gemeente architect moest gewezen worden om geen andere steen te gebruiken indien het met gewone steen kan volstaan De Voorzitter zeide dat de posten voor on derhond noodig waren en dat geen laxe daarvan kon plaats hebben De post wordt goedgekeurd Volgn 83 84 85 86 en 87 worden zonder diwuBsie goedgekeurd Volgn 88 Onderhoud van huizen torens poorten en dergelgken f 5180 Deze poet moet met f 2500 terhoogd worden met het oog op de herstelling van den grooten toren De heer van der 6ard n vondt het onderhoud voor deze gebouwen zeer hoog daar indien er buitengewone werken als b v het verven van heö Weeshuis enz buitengewone uitgaven daarvoor moesten worden gedaan De Voorzitter merkte op dat men bet nietjuister kan opgeven daar de begrooting inJuli 1894 is gemaakt en moet dienen toteinde 1995 De post wordt zonder hoofdeiyke stemming goedgekeurd Volgn 89 90 en 91 worden jgoedgekeurd Volgn 92 Grondlasten weg s gebouwde en ongebouwde eigendommen f De hepr Prince vraagt hoe et korat dat het verleden jaar f 1100 en nn maar f 700 bedraagt De Voorzitter deelde mede cat dit kwam omdat eene herziening had plaats gehad Volgn 92 93 94 95 96 97 en 98 worden g edgiekenrd Volgn 99 Vergoediug aan bet Rgk van2i ten honderd van het onzuiver bedrug deropcenten ten behoeve er Gemeente gehelen op de grondlasten en op de persbneele belasting wet van den 21n December 185 f 1140 A döperri ris vatf De gezien dat dezISI A tegeistaaude aa f if zqadenJ y oo4mi aM f Si ö t breutf spefcteuï rikt ud op worstel van den he r r d Post vtrordtdeze pSt aangehouden tot by de opcenten op©neele belastiog i a 100 Jiarwedde van den commiaeaïpolitie fjjjtoO heer v d£ Garden had met leedwezenpoat niet waa verhoogd een adres om verhoogiugKoningiqRegentes was ingevüor bet salaris van qenpolitie vau f 1600 opeo de betrekkihg van int te en vervuKejc da r decot missaril Jle werkziamheden an den inspecteur ïv l BomVerTafieü J ï e Voöttitir Intwolsrdde dat 6p het verzoek vftlll eaLfCofflmissfuri om verfaoogin an tracte aJWy ud Mkk beschikt eq dat debetrekking van I b8pe4unr niet koii vervallend ar d comnusaans di hi lp van iepiand noo dig had diar nn èm nimmer de gemeente kon verlaten wait nog wel eets l voorkomt e i het bureau niet AAn eeh agent van politie kanworden overgelateb De heer vau der Garden achtahét tractemem niet in overeenstemming met andere gemeenten De Voorzitter maar wg moeten hier zuinigvyn De beer van der Garden merkte op dat de commiasaris er nieta kan bg waarnemen De beer Derckaen ia ook voor verhooging van tractement maar Is hier er over gesproken wordt wordt ons tegen gevoerd dat wy zuinig moeten zyn evenwel dingen van weelde daar wordt niet naar gezien o a de verhooging van f 200 voor het Muziekkorps der schuttery De Voorzitter viel den heer Derckaen in de rede en zeide dat bg danrover niet mocht spreken De heer van Vrenmingen is wel voor verhooging tenzy de bezoldiging van inspecteur vervalt het dient alzoo gewgzigd te worden De heer van der Garden splitst nu zgo voorstel en wil liet tractement van den Commisearis bepalen op f 2000 De heer van Goor zal tegen stemmen daar H H de Koningin bet trftctement niet te laag vindt evenals de Minister van Juatitie waarom kunnen wij ons daar ook niet bg neerleggen De heer Koning wgst op het exceptioneele geval dat eeu commissaris benoemd is met voorbggaog van de voordracht door den burgemeester opgemaakt en zie geen reden het tractement te verhoogen De heer van der Garden wenscht H M de Koningin buiten het debat te houden de Minister van Jastitie of de Commiasaris der Koningin kunnen wel den burgemeeater daarover geraadpleegd hebben De Voorzitter dat is eene volkomen dwaling het tractement van den commissaris van politie blijft bepaald op f1600 eo men ia niet verplicht den raad te hooren De heer van der Garden acht een regeling zooals bg de wet is voorgeschrei en geen nieuwe regeling De Voorzitter de Commissaris kan wel 6 maal per jaar om verhoogiog vragen en de meeste tractementen bestaan al meer dan 16 jaar De beer Dercksen vroeg of deze benoeming ook wai geschied tegen den zin van den burgemeester De Voorzitter antwoordde dat deze benoemlng was geschied overeenkomstig de weuscb van den burgemeester Het voorstel om dezen post te verhoogen wordt verworpen met 10 tegen 3 stemmen Volgn 101 Sohryf en bureaubehoeften vah de politie f 76 De heer van Iterson vroeg of dit bedrag niet te laag waa geraamd de Voorzitter geloofde zulks niet Volgn 102 Bolooning van de inspecteurs dienaars en verdere beambten van politie laitsgaders Tan de veldwaohters f 9850 De beer van der Garden trekt zgn voorstel in nu volgn 100 niet is aangenomen Volgn 103 104 105 106 107 108 109 110 en 111 worden goedgekeurd Volgn 112 kosten van toezicht en onderzoek der openbare huizen enz f 150 De heer van Iterson stelde voor om dezen post te schrappen daar de gedwongen keuring geheel is afgeschaft eo er geeo gebrnik van gemaakt wordt De voorzitter zeide dat ingevolge de bepalingeu der verorderiog het onderzoek niet verplichtend ia De heer Dercksen wil de verorderiog wgzigen en da publieke vrouwen niet de baas laten spelba H t voorstel om den poat te schrappen werdmet 7 tegen 6 atemmen goedgekeurd zoodatdeze vervalt Wordt vervolgd BaiteDlaDdsch Overzicht De toestand van den Ruaaiscben keizer is verergerd De ziekte wordt gBcompliceerd door eene longontsteking die thani gevaarlgk is Het bulletin van gisteravond 10 oor luidt In den loop von den dog duurde het opgeven van bloedige fluimen voort en ha depatiënt koude rillingen De temperaMinrwas 37 8 de pols waa 90 en zwak DeademhalÏDg is bezwaard de eetlnat zoer gering De algemeene zwakte ia groot Üetoedeem is aapzienlyk topgenomdn Op dringend tetegraphisch verzoek van de Czarina vertrekken de prins en prinses van Wales morgen vroeg naar Livadia Zg zullen dag en nacht zonder oponthoud doorreizen Vorst HermanwHobdPlobe Laogeuburg is als Stadhouder van Elzas Lotbariugen beüoemt Hü te eveneens een der grootste Zuidduitscbe magnatentlmet Jeene Badensc ieprinses gohöwd een gverij vooijsjtaoder van de Duitscbe koloniale pontiek president vap den Deutaohen Kolonialverein q z Hg is dus in het openbare leven welbekend Zyn Leeftyd is 63 Omtrent de e imen in de Beiersche pers betreffende bet groote oi arwerp van den dag wordt uit MaffcheQ gemeld Al e lil ralen Beiersche bladenj juichen de benoeming van prins Hobenlohe toe als de meest verblgdende oplossing der crisis De NeuesteNacbricb en € brengt daarbg in hprionering dat Hobenlohe uog altoos prins Bismarck zeer na staat De vAugsburger Abendzeitung vindt het jammer dat Èohenlohe maar niet dadeiyk tot opvolger van Bismarck is benoemd omdat er dan niet zooveel verbittering o er Bismarck aftreding zon hebben goheeracht De Unnchener Allgemeiaa Zeitung noemt Hohenlohe s leeftyd zyn eenig gebrek hg is een halljaar ouder dan Bismarck by zyne aftreding was Minder geatiobt zyn de clericale organen De socialistische bladen vallen nu reeds op den neer Von Köller aan en laten prins Hobenlohe De Belgische social iatisohe afgevaardigden hebben een parlementair programma aangenomen bevattende de volgende ponten AIgemeeoe amnestie regeling van den arbeidsduur organisatie der verzekering tegen ziekten ongelukken en invaliditeit der arbeiders herziening der belastiugwetten organisatie vau de laudboow verzekering en inspectie van den arbeid Zy zullen eene spoedige behandeling verlangen van de ontwerpen der Regeering op de beroepssyndicaten en dearbeids contracteo 0 den Doitacben sociaal demooratisoben partgdag te Frankfort a M werden over de agrarische quaestie zulke interessante discoesiën gevoerd dat wg meenea daarop te moeten terugkomeu Het resultaat van bet debat deelden wy reeds mede bet waa neergelegd in een motie van Scbönlank en Von Votlmar welke verklaarde dat de agrarische kwestie slechts opgelost kan worden wanneer de grond en de productiemiddelen aan de producenten die thans als werklieden voor loon het veld bebouwen wordt teruggegeven Tevena werd een commissie benoemd die een byzonder agrarisch politiek programma zal ontwerpen Interessant noemen wg de gevoerde diacnsaiën omdat zg een viugerwgziDg geven over de taktiek welke de Duitsche sociaal democratie bg haar propaganda mskerij op het platteland voortaan wil volgen Dr Scbönlank ait Leipzig gaf een historisch overzicht van het ontstaan der agrarische quaestie en schilderde de wat bij noemde tragedie van den ten ondergaanden kleinen boerenetaod die zich werkeiyk in een treurigen toestand bevindt Hy schetste den strgd tusschen den bopren arbeider en het groot grondbezit Met voorbeelden over de toestanden op het platteland in Oost Proiaen Saksen Hessen eu Beieren toonde hy uan dat de sociaaldemocraten bg haar agitatie op het platteland verachiltend van de streek moet te werk gaan Bg de boeren moet men niet met groote woorden aankomen iu t algemeen moet men kun de sociaal democratische leerstellingen in niet te groote dosis op eenmaal toedienen Men moet van de nodeelen der jacht op het wild spreken niet von den acht nnr werkdag Nog nadmkkelgkkelyker zette Von Vollmar de puntjes op de i bij de vraag hoe de soci aaldemocratie aanhanger op het platteland moet winnen Bvenmin als men vroeger bg de industrie arbeiders met politiek is begonnen moet men dit thans by de boeren doen B6venat spreke men de woorden collectieve eigendom niet nit de gedachte alleen aan bet mogeiyk verlies van zgn eigendom is voor den boer voldoende om niets van i e aocialistiache heil voorspel ling te willen weten Wie op het platteland wil werken zeide Von Vollmar moet alle oude agitatiemiddeltjes laten rosten hij moet zich weten te verplaatsen in de plattelandsprodootiewgs io de levensen denkwyze der boeren hy moet niet met minachting neerzien op de nieuwe wereld die zich roor hem opent maar haar leeren begrypen Want de boer is slechts politiek onwetend hg is niet dom en menig stadsarbeider kan veel van hem leeren Geen theoretische verklaringen geen wetenachappeIgke amoesjes geen statistische cgferkunst geen zenuwachtig opdringerige toespraken kan de boer lyden Wanneer men tegen hem zegt dat moet gg doen dan doet bij het eerst juist niet Ook waarschuwde de spreker tegen dwaze Plaffenfres erei en anti godsdienstige overdry ving Bg de agitatie op het platteland moeten altyd de belangen en toestanden van den boer in het oog worden gehouden Bovenal is geduld noodig Eindelyk kwam by Votlmar des Pudela Kern c Hoe de toekomst ook moge zyn hy iield zich verzekerd dat bet kleine grondbezit nog tang zou bestaan nog lang exiatenzfabigc was Evenals dit onlangs de socialisten ouauce Jules Guesde in Frankryk besloten moest men de bopr n ervan overtuigen dat de sociaaldempt raten niet willen deelenc maar dat zy den boer veilig in zyn jbezit willen laten Zooals gemeld heeft de partijdag zich ten gunste van Von Vollmar s denkbeelden verklaard De krasse mantr el welker Crispi ten opzichte der socialistische vereenigingen heeft genomen heeft groote ontevredenheid verwekt en reed geleid tot de oprichting van een bond ter verdediging der vrybeid De Secolo noodigt dan ook de socialisten uit hunne koirtiKs by Crispi af te geven als daokbetoiging voor de uitstekende propaganda die de miniaterpresident voor hen gemaakt heeft Intusscben zyn met toeste iiming der regeering steeds de meeste der ontbonden vereenigingeu hervormd Zg hebben eenvoudig de revolution n aire punten uit baar program weggelaten De iu beslag genomen papiered zgn daarop teruggegeven Men is zeer benieuwd naar de gronden welke de regeeriog by eene interpellatie in de Kamer voor de wettigheid van hare handelwgze zal aanvoeren By de behandeling der anarchiatenwet van 19 Juli beeft Crispi zelf verklaard dat deze wet slechts toegepast zou warden op perionen die de veiligheid van het gezin en van den eigendom aantasten en wier werk zich in verwoesting ait eu hg voegde daaraan toe Ik begryp den republikein en den socialist maar den anarchist begryp ik niet hg staat buiten het gemeene recht eu wat gy ook tegen hem moogt besluiten bet zal altgd gerechtvaardigd zynt De minister van justitie verklaarde ten overvloede nog dat de maatregelen nooit toegepast zouden worden op politieke misdaden Vele afgevaardigden hebben bun stem alleen gegeven dp de belofte dat de wet niet tegen de socialisten gebruikt zou worden En nu heeft Crispi niet alleen socialistische vereeoigingen maar in zynen overgrooten yver zelfs arbeiders vereen igingen ontbonden die met bet socialisme niets uitstaande badden De Chiueezen maken het den Japanners al zeer gemakkeiyk De vesting Kn lieu chao die het Japanscbe leger dat over de Yaln is getrokken geruïmen tgd kan kunnen ophouden ia by de nadering van den vgand verlaten Vrydag by het aanbreken van den dag rukte bet Japansche leger onder maarschalk Yamagala tegen de Chineesche stellingen op Men verwachtte een hevig kanonvuur maar er kwam niets Toen werd een granaat in de vgandelgke battery geworpen msar nog deed de vgand niets van zich hoorcu Daar men een krggslist vreesde werden tirailleurs op verkenning gezonden maar dezen kwamen spoedig berichten dat de plaats verlaten was Deze tyding werd met gejuich door de Japanners begroet Men houdt het er voor dat de aankomst van de by Fushang verslagen Cbineezen een paniek had veroorzaakt onder het garnizoen en dat de officieren een algemeens vlucht niet konden verbinderen toen de nadering van bet Japansche leger bekend werd Men kon zien dat het kamp nog kort te voren bezet was geweest nn de taUooze geweren die langs den wep verspreid lagen gaven de richting aan waarin de Cbineezen gevlucht waren Er werd dadelyk een colonne cavalerie uitgezonden om de vluchtelingen to achtervolgen Dertig kanonnen een groote voorraad ammunitie honderden geweren en driehonderd tenten vielen den Japanners in banden Het was een zeer sterke stelling de batter en waren goed aangelegd ej verbonden met loopgraven maar de kanonoen waren niet voldoende voor de verdediging Het garnizoen werd op 16 000 man geraamd De Japanners gelooven dat ig thans mcUr veriet nou Mukden of Nioohwang kunnen oprukken au de geestdrift onder de troepen is groot Den dag te voren was de Japanhohe strgd macht van 20 000 man die onlangs op transportscbepen van Hirosnima is vertrokken op veertig mgleu t n noordoosten van Port Arthur outscbeept Generaal Oyama seinde aan gns regeering dat de operatie volkomen was geaUai d Aan den anderen kant van het schiereiland Bchgnt een Chineesche macht gelegerd te zgn maar men verwachtte niet met den vgand slaags te raken voordat Port Arthnr werd aangevallen De generaal meldde dat bij daartoe onmiddellyk sou overgaan Middeterwyi doet de Chineesche regaeringwanhopigen pogingen om nieuwe troepen bgeeate brengen tot verdediging der hoofdstad Deonderkoning van Nanking die reeds 20 000 man nit Htinan heeft geleverd ontving dringend bevel om nog verscheiden batailjons overland naar Tientsin te zenden De onderkoningondervond daarby de grootste moeilgkheden want toen hg eenige duizenden soldaten bgeeabad verzameld weigerden dezen op te mar cheeren voordat de aohteratallige soldg vroi betaald De raad van censoren te Peking heeft emonderzoek ingesteld naar de bedriegergapf waaraan de taotaic Sheng de hoofdmondar Dvan Tientsin zich hg den aankoop van geweren heeft schuldig gemaakt Al zgn eigendommen zyn in beslag genomen en verzegeld io afwachting van hetgeen de keizer omtreotden ontrouwen raandnrgn kaI ttraliR en Uuime Keuze in Heeren Dassen L van OS Ai S 73 73 Beurs van Amsterdam U ror kn lotkom o 101 i lOi 9 7 A ivi m n u mvu i 1 M 17 mm 10 loof mm 100 5 ï Z i 85 711 loiv 74 p 1017 110 ISOI 108 78 101 4 100 7 7 loiv 191 ISBV IO4I 1 Vu BI U41 99 r 5 7 s io f 1 10 iö v il 98 100 ISO 1 usv 10 8 S l 17 1 lïï i 101 1101 löïl SSl i H i 191 171 1081 HO 10 mm l Wi lf 1191 S9 89 W k Tbdmukd Oert Ned W B Ji dito dito dito 8 dito dito dito SV HoNaAm Obl Ooudl 1881 S8 4 iTiaiH Inschrüviog 1868 81 6 OosTBNK Obl mpspiorises dito in zilver 1888 B PoaTuoiL Oblig met tioket S dito dito 8 EniUMD Ubl Oost U Serie 5 dito GeooD 1880 4 ditobjjEoths 88e4 ditobyHopeI88 90 4 dito in goud lesB 1888 I dito dito dito 1884 6 3FJLNJ1 Perpet aohuld 1881 4 ToauiJ Oepr Gonv leen 1890 4 Geo leeuiug aerie D Geo leeaioK serie C ïSuiDAnt EiP Kec v obl 1898 B Mixioo Obl Buit Soh 1890 ViNiZDOLA Ob 4 ODbep 1881 ifSTiODiJi OMigatiea U61 8Vi RoTTBBDAM Sted leea 1886 8l Nbd N Afr Hacdelsv aand A ndab Tab Bfü Owtiftoatea DuiiMaat 3tiapp dito Arab Hypotheekb pandbr 4 CultMij der Vorstenl and s Gr Hjpotbetkb paadbr 4 Kederlandsohe baok stad Ned Handatmaatseh dito N W tl Pao Hyp b paadbr I Aott Hjpotkeekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OosTBNB Oost Hoag bank land RüsL Hypotheekbank oandb i AHsaiEA Bquit hypoth pandb S Maxw L 6 Pr Uen oert 6 Hbo Holl IJ Spoorw UiJ aand Mij tot £ ul V St Spw aand Ked Ind bpoorwegm aand Ned Zuid Afnk Spm aand dito dito dito 1891 dito I iTALiB Spoorwl 1887 89 A Kobl B Zuid Ital Bpwmij i H obl S PoLBK Warschau Weenan aand 4 ROBL Gr Ruaa Spw Mij aand 6 fialtisohfl dito aand Fastowa dito aand 6 Iwtng Dombr dito aand B Korsk Ch AH w Bp kap aand t LoBowo Sevast Sp My oblig Bi Orel Vitebsk dito oblig 6 ZnidWest dito aand B dito dito oblig 4 AiCBBiKA Ceat Pao Bp Mij obl 8 Chio k North W pr G v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver k Bio Gr Bpm eert v a lilinoU Central obl in goud 4 Louisv Ie NashvilleCert v and Meiioo N Spw Mij lehyp o A Misa Kausaa v 4 pot praf aand N York Ontario West aand dito Penns Ohio oblig 8 Oregon Cftlif la bvp in goud B Bt Paul Minn fc Manit oU 7 Un Pao Hoofdlijn obltg 8 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Cah da Can Soath Cert v aand Vbn C Battw fe Nav la h d c 0 Ansterd Omnibos Hi land Rotterd Tramweg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aand S Stad Rotterdam aind 8 Bkloib Stad AntwarpenlSB 8i Suul Brussel 1886 S s HoNQ Theiss BeguUr aesellsob 4 OosTBNR Staataleening 1880 fi K K Oost B Cr 1880 3 Spuijb Btad Madrid 8 1868 Var