Goudsche Courant, vrijdag 2 november 1894

33ste Jaargang Vrijdag 2 November J894 No 649T mmm courant iXieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel mee 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzonderingvan Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 AfzoLderlijke Nommers VIJF CENTEN Ooada Bulpoidrak Tan A Banntiitii k Zooii HEDEi AVO D 31 OCTOBER a s aan den LANGE TIENDE WEG D U te GOUDA eeo Grossierderji leo Siyterü in WIJNEN UKinBEN waar tevens een depói gevestigd is van de door de geheele wereld beroemde f Ooijevaar Jekever en Oude Jenever van de Firma J H HEN KES te Rotterdam voormalig Delfshaven Daar wij ons speciaal i toeleggen op het fabriceeren en importeeren van puike onvervalschte waren zijn Iwij overtuigd allen die ons bestellingen toevertrouwen tevreden te kunnen stellen en te dezer stede evenveel succes te zullen behalen als in andere plaatsen waar Wij bereids eigen winkels openden Op het Concours Culinaire in September gehouden op de Wereld Tentoonstelling te Antwerpen behaalden onze DUBBELE FIJNE LIREÜREIN een GOUDEN MEDAILLE hoogste onderscheiding Ons in de gunst van h t publiek aanbevelende hopen wij op de Prijscouranten die wij dezer dagen zullen 1 rondzenden spoedig proef bestellingen te ontvangen die met de meeste accuratesse zullen worden uitgevoerd De Likeurstokerij De CurapaoappeU Firma C LOÜREUS Importeurs van Wijnen Gedistilleerd enz Onfeilbaax Uiddel ZlTplDAG 5 l OVEMBER 1894 KoD Zool Botanische Tuin te 8 GBAVENHAGE Hoest Borst ei Opening der Nieuwe Winkel op de JMARKT A 70 3e huis van af de Korte Tiendeweg MELIANTHE Grootei kouM in HEERENDASSBN PEONTS BOORDEN en MANCHETTEN TRICOT ONDBRGOEDEEBN CORSETTEN TKIC0T TAILLE8 Tricot en Gebreide JONGENSBBOEKEN DAMESSCHOETJES KEOKENSCHÜRTEN enï em Superior Borst Honig Extract Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Gonden Medaille 1893 World s Hjgienio Exposition CAtM o Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht pnrgatief Geneest onmMdeUIJk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld H van8cliaik Co Machinale Fabriek DE H0N16BL0EM Sumatra Btraat 267 Den Haag VerkrSgbaar bjj F H A WOLFF Drogist Markt Oouia Specialiteit In gebreide Dames en KInderkousen AanbeTelend CluTsantliemiuiis en Sierplanten is het Boofdjielioaw van 1 S hy 1894 Geopend DONDERDAÖ 1 NOV 2 5 nor Kraepelien en HolnCs iiina LarocheQ ü iSScHE meest Krachtige en Versterkende Kli A WIJN aanbevoleti door tal yan binnen en bnitenlandaclie geneesheeren Bekroond met EEREN blPLOMA en GODDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacons ik f 1 90 en t l r Depot te Qonda bj de Heer A H TEEPE Apotbebr voorheen C THIU Kraejpelien Holm Hofleveranciers Zeist 10 5 10 5 12 5 6 10 10 5 VBUDAG 2 ZATEBDA 3 ZONDAGl 4 MAANDAG 5 ZONDAG 4 NOV Tj uur MUZIEK UITVOERING Toeganggpryzen voor Traemdelingen Donderdag 0 75 Vrgdagen Zoudagavond 0 50 Zaterdag Zondag behalre s avonds 1 kaandag 0 25 de persoon ECHT O beriahnstei n OlMCTEUKOEKVICTOKUBROli OaiRIAHHSnill jLatj voorai op de matrooOlt Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zeliberlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWARING HoUandsche uitgare met 27 aib Prga 2 galden Ieder die aan de Tarsohrikkelgke gerelgen Tan de ondengd Igdt moet het lezen de oprechte leermg die het geeft redt jaarlBks duizend van een zekeren dood Te verkrjgen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland TANDARTS LI01 BLITZ is tot nadere aankondiging ITIBT te Consnlteeren GRATIS b kMstdlul MrnnditU l lut nirt illMii T r il k li MkToatnMdu Inent rilk cm ttin 1 o O ral fCEN verkrijgbaar Mai scltappij M JixploifaMe der Victoria Bron ffeveiaigd te JtotterOam ZuMUaak 8 C A B B4 TZI MGIi R FLORALIA Naar ons gebleken is bestaat bij eonige ingezetenen dezer gemeente bet pian een poging te doen tot bet sticbten eener vereeniging Tan boTenstaanden naam Wat de bedoeling daarïan is mag bij de meesten onzer leiers als bekend worden ondersteld Reeds in Terscheiden groote en kleine plaatsen heeft deze naa i een goeden klank Het zijn Tereenigingen die zich ten doen stellen bij de arbeidende klasse den lust tot het kweeken van planten to beTorderen Men stelt soms om niet soms tegen betaling van enkele centen het laatste ligt hier in de bedoeling jonge planten stekjes enz Terkrijgbaar Deze worden door de liefhebbers gekweekt in hunne woning en bliJTen hun eigendom Eens per jaar in den nazomer wordt eene tentoonstelling gehouden Tan de uitgereikte planten waarbij gewoonlijk prijzen worden uitgeloofd aan de fraaiste en best gekweekte planten Wij juichen dit plan ten zeerste toe Het is eene bescheiden poging om wat licht en poëzie te brengen in eenvoudige arbeiderswoningen welke in dat opzicht Taak zijn misdeeld Wanneer men ziet hoeveel armen enkele bloempotten Toor hun raam zetten boe nu reeds soifamigen hun met moeite vergaarde spaarcenten besteden op de Bloemenmarkt om hunne zorgen te kunnen wijden aan eenige kinderen Tan Flora die met liefde worden gekweekt en gekoesterd dan zal men moeien erkennen dat het streven Tan dergelijke vereenigingen niet hersensohimmig IS maar aansluit aan een in den boezem van het volk levende behoefte aan natuurschoon en bloemen Voor menig werkman is het een genot in zijn vrije uren en des Zondags zijn planten te verzorgen menige huismoeder ziet met welgevallen neer op de fraaie kleuren der door haar aangekochte bloemen en zelfs de kinderen krijgen hart voor de knoppen die zij gaandeweg zien ontsluiten Bet kan niet anders of de ontwikkeling van dat gevoel voor het schoone in de natuur moet weldadig en veredelend werken Hol is dus een goede gedachte stek FEVILLETOX 1 T Uit het ZioeedtcK door C EÜKMAN 8 Pridolf met Kyne eenTouilige levensfilosofie thj Tan alle lage berekening met zijne warme liefde oor alle zedelijk schoon was voor K uno eene nieuwe fertchyuing aan welker geheele waarde deze wel niet geloofde maar die toch zijne belangstelling wekte Ellen bleef zich zelve gelijk zg bezocht hare armen ging naar Nora B olh vreugde te verspreiden en naar Beagtson en zyne vrouw om Ie troosteu Wel vond z j dat Kuno zich zonderling gedroeg lij waa geenszins blind voor hetgeen bom voletrekt niot tot lof verstrekte nj ar haar goede hart sprak weldra in zijn voordeel Hij was immers zoo ongelukkig hij bad immers zooveel geleden Uy had haar wel is waar niet medegedeeld waann dit lydeo bestond maar hy had gezegd dat hij ongelukkig was en dit was genoeg Zy zag in hare eenzaam heid dat wonderlijke gelaat voor hare verbeelding taan nu eens koel en somber dan weder droevig en bleek Op andere oogenblikken ïag zy zyn verachtalyk lachen en dan gevoelde Ellen zich zoo wonderlijk te moede snakte naar frissohe lucht verlangde naar Fridolf en trachtte in het bijzijn barer moeder of te midden barer bloemen deze fantasieo ta ontTlioktw jes en jonge planten uit te reiken want dan stelt men ieder befhebber uit den minder gegoeden stand m staat door eigen zorg en eigen arbeid iets schoons te verkrijgen dat de moeite dubbel loont door het aangenamer en gezelliger voorkomen dat zelfs de schamelste woning krijgt door de bevallige vormen en kleuren der planten en bloemen De tijd die daaraan besteed wordt geeft in ander opzicht dubbele rente Het aankweeken van fraaie gewassen werkt verzachtend en veredelend op de zeden Een kind dat hart heeft voor zijn bloemen krijgt vanzelf langzamerhand medegevoel voor dieren en zijn mederaenschen Het succes door de verschillende Floralia s op andere plaatsen behaald heeft zeker deze stadgenooten aangemoedigd ook hier ter stede dit volksbelang aan te vatten Veel is er niet voor noodig Als alle meergegoeden een gulden offeren voor het lidmaatschap dan zal hel Bestuur spoedig in staat zijn aan het werk te gaan Gedurende den winter kunnen dan de voorbereidende maatregelen worden genomen en in het voorjaar de jonge exemplaren worden verkrijgbaar gesteld De zaak is in goede handen Wij zagen onder de circulaire die de ontwerpers zich voorstellen eerstdaags rond te zenden de volgende namen Dr H IJssel de Schepper M Spruijt A Steensma D C W van der Laar en J B van Catz Het daarbij gevoegde reglement zal bet publiek volledig inlichten omtrent hetgeen de Vereeniging Floralia van plan is te doen Zij die de Vereeniging wenschen te steunen kunnen zich laten inschrijven als leden tegen eene contributie van f 1 of als donateur tegen een minimum bijdrage van f 2 50 per jaar Zooals wij zeiden van harte steunen wij de poging van deze beeren Te midden van al wat beproefd wordt om den stoffelijken toestand der arbeidende klasse te verbeteren mag men ook wel iets doen om bet zedelijk peil der mindere standen te Terhoogen Men lost er de sociale quaestie niet door op dat weten wij ook wel maar als men wachten wilde met iets goeds te doen tot die steen der wijzen gevonden is dan zag het er met het volk Het was weder Zaterdag avond Meer dan eene week was verloopen gedurpnde welke men geen zweem van Kuno gezien had Ellen zat in den tuin en peinsde er over dat ïridolf zoo weinig by haar was dat hg missohien nu hij zoo met Kuno ingenomen was nie meer zooveel van haar hield als vroeger Een weemoedig gevoel maakte zioh van haar meester toen zy Fridolf van Akersholm zag komeo en de laan inslaan Hij u den turn in en zat spoedig aan de zijde zijner zuster Wat aoheelt u Ellen gg ziet er zoo bedroefd uit vroeg hij Wat zoudt gy u daarom bekommeren F Tegeawoordig is immers al uwe vreugde op Akersliolm antwoordde Ellen en wendde bet hoofd af fik geloof dat gij boos zyt Ellen Neon maar ik vind het too treurig dat gij niet meer van mij houdt ala vroeger Ik zou een hekel aaa dien mijnheer Arlborg kunnen krygen omdat hij zoo geheel en al uwe zml vervult Klteo Ellen nu zijt gij onbillyk nu houd ik nielo van u hoor ffDat wist ik al dat bohooft gy mij niet te zeggen riep Ellen uit en vloog van de bank op Met eene tegelijk zachte en ernstige stem zeide Fridolf Wilt gij my kwetsen Ellen P Wilt gy myu hart smart aandoen Weel gij niet hoe grenzenloos ik zoowel u als mama bemin zonder dat mijne lippen bet behoeven te zeggen F Al ben ik gaarne iu hst gezelschap van andere personen dan bewyst dit immers niet dat ik minder van u houd F Ellen hoe is het mogelijk dat gij aan miine genegenheid kunt tiryfelenp slecht uit Beoordeel de zaak op zicli zelf en ontken zoo ge kunt dat er aan dit streven eene juiste en goede gedachte ten grondslag ligt Het is gelukkig weer eene Vereeniging waaraan iedereen van welke richting ook mede kan werken Bloemen doen niet aan politiek en bij fraaie planten zwijgen de geloofsverschillen alle partijen schrijven verbetering van den toestand der arbeiders in hun vaandel Gisteren nog ging in den Amsterdamschen raad waar verschillende leden ijveren tegen het tooneel en de openbare school het subsidie aan Floralia er glad door zonder eenig bezwaar Liberalen anti revolutionairen katholieken en israëlieten werkten daar samen om deze goede zaak te steunen Moge dat hier ook het geval zijn BINNENLAND GOUDA 1 November 1894 Het onderzoek Tan het water der Wat rleidiug had gedurende October het volgende resultaat 6 Oct 10 2 Mg permang kalicas per 1000 co 13 11 4 2U 15 27 14 1 Aan het postkantoor Gouda en de daaronder ressorleerende hulpkantoren werd gedurende de maand October 1894 in de Rij ka posts paarbauk ingelegd f 7535 72 terugbetaald f6651 16 Het laatste door dat kantoor nitgögeveu boekje draagt het nnramer 4040 Bg Kon besluit ia benoemd tot Ie lult de 2e luit G A Leers thauB gedetacheerd bij het leger in Ned Indië Bg Kon besluit ia het bjj de Kon besluiten Tan 5 Dec 1851 eo Tan 30 Deo 1866 ingestelde eereteeken tot belooning ran eervollen langdurigen werkelijken dienst bg de Schutterden o n toegekend aan den MaJoor Comm H W G Koning en den sergeant majoor W K öchuting Mej E C Klem alhier ia gisteren ook geslaagd voor de acte vau nuttige handvrerken Ellen s misnoegen was reeds verdwenen en nu hero iwde het haar dat zij zoo heftig geweest was Zy schreide en was weder zaobt ea teeder Weet gij Ellen waarom ik zoo spoedig terug kwamP vroeg ïridolf Neen maar ik doobt dat gij berouw gevoeldet omdat gy mij zoo lang vergeten hebt Ellen ik heb u niet vergoten en behoef dus geen berouw te gevoelen antwoordde Fridolf lachende tfNoen de roden daarvan is dat da heer Arlboig voornemens waa ons heden te bezoeken Fridolf behoefde niets meer te zeggen want m do opening van de Fridolf s hut stond Kuno Ellen stond op eo zeide me een glimlaoh dio zoowel vriündolijk als ironisch was Ik dacht dat gij ons geheel en al vergaten hadt wMisdohien dat ik te veel aan u gedacht heb antwoordde Kuno Josef drong zijn vriend een weinig ter zijde omEllen te kunnen groeten Drze reikte bem hartelijk de hand en over Kuno s voorhoofd irok een donkerewolk Mtio praatte eenige oogenblikken overallerlei Ellen schertste mot Jozef die oea dHgelyksehe gastin de pastorie geworden was en daar als kind deshuizes liehandeld werd De proost en de brukspatrooQ Lonnere met familie kwamen in don tuin waarop Ellen zich naar hare moeder spoedde omhaar mede te deelen dat er gasten gekomen waren ne poos later zaten de heeren in de gewone léoeptiekamer te spelen toen Ellen de zaal binaentrad en daar Kuno alleen vond bezig met decouranten te leten Speelt gg van avond ook niet F vroeg Ellen dii ugf dat Vridoir ili Tisrd mao aan d wliitUftl Het departement Ooada der Maatuhappü tot Nut ran t Algemeen beeft hat plan om aaa zgn leden met hnnoe damea een niet alledaagscfa kunstf enot te reriohaffen Daartoe heeft het beatanr aitgenoodigd merrou ir Anua Rösaing Sablairolles ea dea heer Jan Malherbe artisten te Amsterdam beide nitatekende too neelspelers oad leerliogen van merr KleineGartman en van de tooaeelachool Deze begaafde kuostenaara zulten a a Dinidag 6 November in de zaal Kunstmin n Oqr Genoegen eene letterkundige soiree geven bestaande uit verachilleade voordrachten zoowel te zamen aU afzonderlek Ëea program toI arwiaseting waarborgt het publiek oen genotTolleu avond Voor hen die geen leden zyn ia door het bestuur voor dezen keer de toegang opengesteld tegen betaling van i 1 50 roor een heer en f 1 voor eene damo Gisterenavond werd op den Lange Tiendeweg de grosai rdery eo slgter in wgnefi likeuren en gedistilleerd van de Liken ratokfirg ide Cnrafaoappelc geopend De geheele ïni richting der alijtery i goed daargeateld do étalage zeer amaakvol en indien de waren gued zyn en daar staat de firma voor bekend mnt zy verwierven op de wereld tentoonstelling te Antwerpen een gouden medaille ml het hun ook hier ter stede niet aaa clientèle ontbreken Zaterdag zal te Moordrecht het nieuw ingerichte koffiehuis Unie geopend worden vroe ger de St Joris c De heer W van Berkel de tegenwoordige bewoner heeft het ala het ware in een nieuw kleed gestoken zoowel d voorgevel als binnen is alles gerestaureerd en gebracht in meer moderner atijl Ook boven IS een zaal gemaakt die voor vergadering kau gebruikt worden Vet stadgenooten die wel eens naar Moordrecht wandelen uilen Keker in Uuie wel eens wat rust gaan nemen Door J P S arbeider te Maastricht en aldaar gedetineerd ia hooger beroep aangeteekend legen bet vonnis waarbg hy ter zake van bet namaken van vreemde muntspecien tot 2 jaren gevangenisntraf werd veroordeeld De liechtbaok te Rotterdam beeft gistren uitgesproken het faUliasement van Hendrik Veraluis koopman te Lopik recbter oommissaria mr A H tan Tienhoven curator mr P A Greup advocaat en procureur te Schoonhoven had plaats genomen Ik heb mij immers voorgenomen niet te spelen f Oij blyft dus altyd b uwe voornemens F Altyd Ik heb het geluk of wilt gij het oageluk consequent te zyn Maar gij hidt mUwkiaa gaarne dat ik speelde dan kou Jozef vry zijn Kuno sprak deze woorden op een ichampereD toon Het bloed stroomde Ellen naar het hoofd die toon deed haar altgd pijulyk aan Ik begryp niet antwoordde zij wat gij wilt zeggen met uwe woorden noch met uw veraohteljjken glimlach Niets is gemakkelykor te hegrypen Arnold hoeft het geluk uwe be langstelling te wekken terw l ik daarentegen bet ongeluk heb a te mishagen Hjj vermaakt ik daarentegen kwets u Dat is zoo Gy hebt inderdaad het eigenaardige vermogen mijn toorn gaande te maken on dat zonder dat uwe woorden iets kwetsend bevatten de schuld ligt zeker aan my die door een laoh gepynigd kan worden Ik kon dus met reobt zeggen dat gy meer genoegen in Jozefs gezelschap dan in het mijne vondt Kuno s oogen vonkelden en dq bekende glimlaoh zetelde om zyne tippen Qy hebt gelyk en ongelijk de heer Arnold hindert mij nooit integendeel vermaakt hg my altijd maar tooh heb ik u gemist gedurende dan tyd dat gij niet hier geweest zyt Ik was zoo blyde toen gij k waant en verheugde mij in het vooruitrieht weer eens genoegelijk met a te praten hetgeen ik verre boven de soherta van uwen vriend verkies