Goudsche Courant, vrijdag 2 november 1894

niet de macht had een beroep te doen op de kiezers De motie van Rosebery zon zonder twgfel door het Lagerhuis aangenomen worden tegen den wil van de meerderheid in Engeland en Schotland maar zon geen aedelgke kracht hebben Geen enkele motie waarin op wijziging van het Hoogerbuis aangedrongen werd zoo ooit door de Lords aangenomen worden Zonder twyfel staat het aan het volk te beslissen over alle groote politieke qoaeetifin zeide de spreker maar bg verklaarde niet te gelooveu dat het volk het Hoogerbuis ten val zou brengen met het doel Ierland Home Rulec te geven De lang dreigende m iniaterieële crisii in Spanje is eindelgk uitgebroken En t geldt nn niet één minister die heengaat maar t geheele Kabinet Na een beraadslaging die vier uren duurde beeft het miniaterie besloten ontslag te nemen De t premier Sagaata heeft er de koningin regentes terstond mee in kennis gesteld Blgkbaar waren er verscheidfue minieter die hun ambtelgk teven ala zoodanig vaarwel wenschten te zeggen Den laatstee tgd vooral WUB de positie van het Kabinet zwak en men twgfelde zelfa of er in de Cortez wel een meeri derheid zou gevonden worden voor de voorI oaamste punten van het liberaal program Deze pncten waren uitstel voor den Saltan van Marokko van de betaling der oorlogs schatting es de ontrniming van de neutrale 1 zone in Noord Afrika de begrooting met de daaraan verbonden fluancieele herrormiugen wgziging van bet bestour op Cuba en Iwrvorming van het belastmgstelsel in Nataite Aanvankelgk gelukte bet Sagaata de overige ministers te bewegen aan het bewind te blyven totdat het werkelgk zou gebleken zgn of er op de Cortes te rekenen viel maar er schynt later weer een kink in de kab te zyn gekomen en toen gaf de premiere er de brui van Naar alle waarschynlgkheid zal de koningin hem de vorming van een nieuw Kabinet opdragen en misschien zal datinzö samenstelling de Kamer beter bevallen Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 31 October 1894 De volgende personen zgn veroordeeld wegens Openbare dronkenschap Th G in t W te Alkemade tot f 1 of 2 dagen hechtenis Vlscbovertreding L R te Waddingsveen en P v d S te Gouda ieder tot f 5 of 3 dagen hechtenis I Rgden met een houd zonder muilkorf over een weg in Zuid Holland I W H te Nienwerkerk a d LTsel tot f 1 ol I dag hechtenis Overtreding der wet op kinderarbeid D T te Gouderak tot f 3 of 3 d beohtenii J T te Gouderak tot f 2 of 2 d hechtenis Visohovertrediag M C te Skeia onder Reeuwgk tot f 2 of 2 dagen hechtenis C V A te Hekendorp tot f 3 of 2 dagen beohteuia Jachtovertreding P C de G te Hekendorp tot f 5 of 3 dagen hechtenia I C P te Waddingsveen aangehouden Overtreding Verordening Brandweer P M te Waddingaveen tot f 1 of 2 dagen hechtenis Overtr Verordening Brandweer van Bleiswijk C S te Bleiswgk tot f 5 of 2 dagen hechtenis Plegen van atraatscheuderg A V R en S H te Nienwerkerk a d IJsel ieder tot f 5 of 3 dagen hechtenis Overtreding politieverordeniog D S te Gouda tot f 6 of 6 dagen hechtenis Openbare dronkenschap bg herhaling P J J te Gouda tot 3 dagen hechtenis L G V V te Gouda tot f 15 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap 3 maal gepleegd H C te Gouda tot f 9 of 9 dagen hechtenis Openbare dronkenschap bg 3e herhaling gepleegd J 7au E te Gouda tot hechte nisstraf van een week Openbare dronkenschap 2 maal gepleegd bg 4de herhaling A V U te Gouda tot twee hechtenisstraffen ieder van een week en plaatsing in eene Rgkswerkinrichtiug vooc den tgd van 3 maanden Openbare dronkenschap A K te sGravenhage en P J v d W te s Hertogenboach thans zwervende P A J en G B te Gouda J A te Dordrepht B V W en P d O te Gouda ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis A Th te Rotterdam tot f 2 of 2 dagen k hechtenis J Z te Gouda tot i 0 50 of 1 dag heefatenis Openbare dronkenschap 4 maal gepleegd H N K te Gouda lot f 8 of 4 dagen hechtenis MARKTBBBIOHT ll Gouda 1 November 1S94 Dq aanvoer van graaea blgft nog ateeda gering In de prezen Iwam weinig verandering Tarwe JarigB Zeeuwsohe 6 40 i B BO Mindere Ds H 3 Nieborg Fredikaiit de Gert formeerde Gemee te te Reeuw k heeft als zoodanig bedftDkt voor het beroep oMrVianen Op yrgdi jl Iwft het plurtMlp Nuinn Ouderkerk en KrUnpin a d IJsel z ae eemte openbare Tergadeiit gehoiidw in dit aeiioen Als spreken traden op de hoeren H A Westbroek en D C De Koning rao Stolwükt die door Ist na ® bedragen van onderscbeideu aard en gezelligaa avond Terachaftoa aan de weinige leden die daarbg tegenwoordig waren Om de tropische hittst die bgwuloa in desual heersèhte en die sprekers en kele hoorders hinderde voor het vervolg te voorkomen zy het bestour bescheiden in overweging gegeven het rooken den gansohen avond te verbieden dit verbod te handhaven en voor eenige doeltreffende ventilatie zorg te dragen Voordracht en githoor kannen daarbg slechts winnen Men meldt uit Den Haag dat de barge meester van Schiedam de heer Van Dgk van Maten is zyn ontslag uit die betrekking heeft I aangevraagd I De gemeenterand te Ond Beierland heeft beslotöQ een vroeger besluit tot benoeming van 1 een onderwyzer aan de Ie openbare school 1 aldaar in ie trekken en een voorstel van B I en W aangenomen om voor de vacante beI trekking zoowel onderwijzers als onderw zeres sen op te roepen tegen eene jaarwedde van f500 Zooala reeds vroeger is gemeld had de I arroDdissements schoolopziener zich niet verI eenigd met de voofdricht die nit sleohA een enkelen onderwflzer bestond 1 Ëergisterenavond ontstond op een bolstede 1 onder Kamerik brand Hofstede met Bchanr en 1 hooiberg sgn afgebrand Sen paard en twee varI kens sgn in de vlammen omgekomen Behalve 1 de inboedel waarvan nogal wat gered werd 1 WM allee verzekerd Dr Eonrad Ptath van Berlgn heeft Zondag 1 morgen voor de daartoe nitgenoodigde leden 1 van den gemeenteraad van Ngmegen de aan 1 dacht en verklaring van hetgeen er by de I ontgraviugan van de Earolingsche kapel op 1 t Valkhof aldaar is openbaar geworden ge 1 geven Daarnit blgkt dat de fnndamenten van dat gebonw nn nog van dien aard zgn dat zg 1 nog dnisende jaren den grondslag van het 1 gebonw in zyn geheel en dnnrsaamheid waar borgen 1 Zooals men bgna zeker weet bestaat die grondbouw ait Andetnachsoha tufsteen met I samenvoeging die de bouwsteenen tot een rots I achtig geheel heeft doen samensmelten De boowsteeenen van de 10e 12e en 13e eenw 1 dia aanvullingen yoor latere bgvoegsels uit I maakten zyn duidelyk van tgdperk tot tyd perk in de baksteenen herkend evenals io de I cement daartoe gebruikt I De geheele boow blykt naar een zeer oor I deelknndige en wiskundige verdeeling te zgn I opgetrokken en van een soliditeit als men van 1 dat renzeatydperk erwachten mocht Vier I vloeren boven elkaMer in verschillende tgden opoehoogd vKsm edeeltelgk blootgelegd waal auldfr fwrde en laatste door Karel de 1 Groote en zgn hof is bestreden 1 Dr Konrad Flath is voornemens om even all hg leeds met andere zijner onderzoekingen I van Earotingsche bouwwerken gedaan heeft 1 ook van de Kapel op bet Valkhof die hy als I de voornaamete der overbl fselen beschouwt een wetenschappelyk plaatwerk met tekst uit t gnen AangaaAde de werkstaking bg de Erven J Nolle words het volgende gemeld t I De L kwam zich op het bureau beklagen I OTor de behandeling die hg Zaterdagavond 1 van eenige sigarenmakers had ondergaan 1 Daarop verzocht De L bescherming om zich naar de bedoelde fabriek te kannen begeven J De commissaria van politie droeg toen aan een onder inspecteur op De L den weg naar da J labriek door het wachtlokaal heen te wijzen ierwijl hem tevens bescherming werd toegezegd 1 Dese ging toen met De L door de wacht 1 naar den uitgang van het bureau in de Kar rensieeg en wees hem de daartegenover geleI gen fabriek Hg ging toen uit het bnreaa I doch in plaats van zich naar de fabriek te I begeven liep hg op een sigarenmaker toe en I ging bg hem staan praten De commissaris 1 van politie die hem was gevolgd riep De L I toen weder by zich en zeide tot hem dathy niet moest staan praten met de sigarenmakers 1 maar naar de fabriek moest gaan Hg antwoordde daarop Ik durf verdomd 1 nietc en verdween door de Karrensteeg in de richting van het Van Hoogendorpsplein Be1 dreigingen van Sigarenmakers tegenover De L I hadddii aiet plaats I Piano sport In het Aqaariam te Londen I heeft ie heer Wienskowitz 30 uren achtereen I piano gespeeld De leden eener commissie wiaf selden elkander s nachts af om hem te con1 froieeren Toen de 3U uren om waren impro viseerde de man nog een galop Vrgdag zal I hg het kunststuk herhalen f Op 1 Jan 1892 naren in de 19 groote krankzinnigengestichten hier te lande aanwezig 6430 krankzinnigen 3184 mannen en 3246 vrouwen Io dat jaar werden opgenomen 1465 patiënten en zyo hersteld uit de gestichten ontslagen 507 terwgl daarin 695 patiSnten overleden en 197 niet hersteld werden ontalagen Op 1 Jan 1893 bedroeg bet aantal in de gestichten aanwezige krankzinnigen 6582 van welke 3269 maonenenBSlS vrouwen De meeste patiënten werden verpleegd in het geaticbt Meerenberg te Bloemendaal namelgk 12H5 daarna volgen in getalsterkte dat te Vucht met 847 en te s Hertogent osch met 514 lyders In de andere gestichten bedroeg bet aantal mioler dan 500 Voor bet gerechtshof te s Bosch stond beden in hoüger beroep tererbt Th L B 43 jaar behanger geboren te s Boscb en wonende aldaar thans gedetineerd 1 cschuldigd dat hg bet voornemen opgevat het plan beraamd en bet besluit genomen heell cm zgne echtgenoote Prelrouella Catharina v d Linden opzettelijk van het leveo te berooven en in den morgen van en 18 Jnli 1894 omstreeks kwart voor acht uur zijne echtgenoote met een mes opzettelgk gesneden en gestoken hneft en baar eenige leveasgevaarlgke wonden heef toegebracht waarvan zij door omstandigheden bniten den wil va bekl is genezen dank haar krachtige licbaamsgesteldhad de geneeskundige hulp en de zorgvuldige verplegingeu De qrrondiBsementa rPchtbauk veroordeelde beklaagde tot een gevangenisstraf van 10 jaren De raadsheer mr Cazius bracht in deze verslag nit Ala reden van het appel geeft bekl op dat hg minder straf hoopte te krygen Zyn hedoeling was het niet om zyn vrouw zoo te mishandelen Het O M requireert de bevestiging van het vonnis der rechtbank en veroordeeling van bekl in de kosten van het geding verhaalbaar by lyfsdwang De verdediger mr Blok beweerde dat de clausule aan de dt vsarding toegevoegd alleen de gelegenheid open laat voor zware mishandeling die lichameiyk letsel tengevolge heeft en waarop hoogstens 4 jaar straf staat Bekl gaat volgens pleiter gebukt onder zgne misdaad en heeft onder tranen gezegd dat hy na de uitspraak der rechtbauk met zijne vrouw voor dat hy den celwagen werd ingebracht vrede heeft gesloten en vergifienis bekomen Uitspraak over 14 dagen Voor de schippers bestaat er in de Groninger Veenkoloniën eene zeer leelgke gewoonte By eiken sluisvrachter moet een dubbeltje verteerd worden £ en wet is het wet niet maar men weet wel hoe het giat als zoo n schipper er belang bg heeft dat de slaiawachter zyo vriend is Deze immers kan hem veel langer laten liggen dan hem lief is Het gevolg dier gewoonte ia alweer dat de sluizen duurder verpacht worden dan anders het geval zou zgn een voordeel dos voor de stad üroningen die in de Veenkoloniën vele bezittingen eo reebten ook op vaarten bruggen enz heeft Wat al niet op de kurk der jeueverflesch drgft Thans heeft de afd Wildervank van Patrimouium besloten Groulngen araad te verzoeken den drankverkoop in de aloiavf bterswoningen te doen verbieden en aan de gemeenten Wildervank eo Onstwedde te vragen ten behoeve der schippers wachthuizen bg de sluizen op te richten Een slimme manier van oplichten ia te Pargs gevolgd door eene vrouw die in het kleed van eene geestelgke orde dat zg geen recht had te dragen collecteerde aan de huizen voor eene weezeninrichting die alleen in haar verbeelding bestond Zg moet eenigen tyd van de opbrengst van haar collectes zeer goed geleefd hebben het zilver en zelfa de goudstukken vloeiden rykelyk in het collecteerzakje van de collectante die haar weezen zoo bgzonder hartelgk wist aan te bevelen Zy had toen zg gevangen genomen werd o a eene lyst by zich met de adressen vau goedgeefische godsdienstige menschen een dier Igsten welke men volgens het bekende boekje van Paulian Paris qui mendie aan bedetaars entscbappen kan koopen Langen tyd waten het alleen de Hollanders die hun haring naaf Amerika verzonden fn de laatste 3 jaren hebben zg ook daar in de Schotten ernstige concnrenten gekregen Dit is na op zich zelf niet zoo erg want hoe meer lui er baring leeron eten boe beter en Amerika is groot genoeg om Hollanders en Schotten uaast elkander te doen werken Maar op dit oogenblik is er nog geen haringeteud publiek in Amerika £ n dan is er al gauw te veel De Schotten hebben nn de vorige jaren maar vooral dit jaar maar gestuurd naur Amerika zoodat het daar op bet oogenblik vol zit en er geeu redetgke prgs meer te maken valt Dat is natnurigk een nadeeltje voor de Schotten relf maar ook hier Igdt de bandel op Amerika op dit oogenblik aan bloedarmoede VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAiD Vervolg der Zitting van Dinsdag 30 Oct Volgn 113 wordt goedgekeurd Volgn 114 Kosteu van de openbare ge zondheidscommissie f 300 De heer van Iterson stelde voor deze post te verlagen daar sedert eenige jaren maar f 100 is gebruikt straks zullen wy hooren wy hebbeu zooveel uoodig voor de uitgaven ik beb my niet tegen sommige posten verklaard maar als het niet noodig is geef het een batig saldo De Voorzitter dit bedrag is uitgetrokken omdat de commissie verklaard heeft dat zydit bedrag noodig heeft De heer Jager De uitgetrokken f 300 wordt besteed i s bureaukosten en bet overige voor aauscbaiSng van boeken wat evenwel niet noodig ia wordt niet uitgegeven ieder jaar wordt rekening aan den rabd gedaan en eene begrooting ingediend De heer van Iterson gelooft wel dat er jaren zich voordoen dat dit bedrag noodig is voor aankoop hg heeft toch de overtuiging dat vele posten van uitgaaf ta hoog zyn geraamd De poat wordt goedgekeurd Volgn 115 ul 117 118 119 120 121 122 123 en 124 worden goedgekeurd Volgn 125 Jaarwedde der onderwyzers op de Lagere scnolen f 52206 66 De heer van l der Garden stelt voor deze post met f 850 te verminderen door bet niet vervullen der vacature aan de life Burgerschool voor Jongens en deze scboot met de groote vacautie op te heffen De Voorzitter zegt dat hot volstrekt niet uitgemaakt is of die onderwgzer kan worden gemist De heer v d Garden heeft zelf zitting in de schoolcommissie door deze commissie is ons nog niet verklaard of deze plaats onbezet moet blijven De heei van der Gardeu geeft te Jtenoen dat zyn tweede voorstel is die achool op te heffen De Voorzitter bracht in herinnering dat toen tot de oprichting dier school was besloten h zich aterk daartegen verzet heeft doch het voortreffelyke onderwgs aan die school gegeven had hem met die school verzoend en gaf de heer van der Garden in overweging in een volgende vergadering dat voorstel te doen De heer van der Garden vindt deze school een luxeartikel eD bracht in herinnering hoe deze school was tot stand gebomen hy verzocht B en W zoodanige maatregelen te nemen dat die school zou worden opgeheven Üe heer Noothoven van Goor zeide dat dezeschool was opgericht omdat Gedep Statenhadden te kennen gegeven dat hier een schoolmoest worden opgericht die moest bevatteu alwat tot het lager ouderwys Vhoort benevensDuitsch en Engelsch en daat de heer Hubergeen acte voor Duitscïh en Engelsch had moest noch een nieuwe school worden opgericht De schoolcommisHÏe heeft nog nooit denoodzakelijkheid van opheffing dezer schoolaangetoond De heer uan der Garden zeide dat dejCommissie van Toezicht op het lager ouderwys niets met de finantiën had te makeo wet de raadsleden De heer Dercksen had er iudertud over gedacht om de beginselen der Duitsche en Engelsche taal maar weder aan de school van den beer Huber te doen onderwijzen daar die schoot volkomen aansluit aan de H 6 achool dat daar ook Duitach eu Engelsch wordt onderwezen en steunt het voorstel van den heer van der Garden om B en W uit te noudigen stappen tot ophefBng der 2e Burgerschool voor Jongens te doen De heer van Goor deelt de bezwaren nieV door de hoeren Dercksen en van der Garden om deze school op te heffen daar dit geen bezuiniging zon geven hoogstens f 1200 é 1300 en vindt de zaak te ernstig om dit nu maar by de begrooting te behandelen De heer van Iterson vindt dat er vakken op de scholen worden onderwezen die niet strikt uoodig zgn o a is gymnastiek bier verplichtend in andere plaataen niet en de inrichting daarvan beeft ons een i 4000 gekost wanneer de vrye en ordeoefeoingeo zullu worden ingevoerd zal dat ook nog wel vvai aan de gemeente kosten ook het handteek nen had men achterwege moeten laten de fraaie handwerken zyn ook niet verplichtend by de wet wel de nuttige waarom ik hoop dat B en W de noodige voorstellen tot bezuiniging ia de naaste toekomst zullen doen De Voorzitter wat hier onderwezen wordt jheeft de gemeenteraad bepaald de verorde ning zou dan moeten worden herzien j De heer van Iterson wil de verordeningen en bloc herzien en nagaan daar wg nn zco i veel er voor moeten betalen De Voorzitter zeide wg komen met die voorstellen die wg wenschelgk achten niet waar wg zyn nog niet overtuigd en zulleu gaarne het voorstel wanneer dit gedaan wordt in overweging nemen op het oc enblik zyn wy nog niet overtuigd De heer van Goor merkte op dat de heer van der Garden dia school wil slaiten met September maar later komen de voorstellen tot wachtgeld De heer van der Garden wil alleen B en W nitnoodigen aan den Raad die Toorstellen to doen welke tot ophefQng dier school kunnen leiden De heer Jager deelde mede dat men gekomen was om de begroeting te behandelen wy kannen daar niet over ateinmen dan zou het een bevel cgn De heer Hoogenboom is er voor er eerst rypelijk over tfr deuken Vooraf dient te gaan het voorstel tot opheffing hetwelk in rondvraag wonlt bebracht en verworpen met 10 tegen 3 stemmen die der heeren van der Gardeu Dercksen en Dessing Het voorstel om te schrappen de post van f 750 voor een Onderwg er lokt nog eenige discossie uit De heer Dercksen vraagt waarom het hoofd der school geen klasse kan waarnemen en waarom bet wel kan bij ds Chr School De Voorzitter merkte op dat het voorstel was ingetrokken en dat het uiet kon omdat de verordening het voorschrijft De heer Dercksoo zeide daarop een schriftelgk voorstel tot wgziging der verordening te zullen indienen De post wordt goedgekeurd Ë Volgn 126 wordt goedgekeurd olgn 127 Toelagen en bgdragen tot opleiding van Onderwyzers f 2100 De heer van der Garden wonschte de kweekelingen niet meer te salarieeren waarop de Voorzitter opmerkte dat er dan geen een kwam De heer van Goor merkte op dat de Schoolcommissie de kweakeli igen zeer had vermindert De heer van der Garden zeide dat ieder ouder voor de opleiding zyner kinderen toch betalen moet De Voorzitter geloofde dat zg uiet gemist kunnen worden daar zg kleine diensten bewgzeo die den Onderwyzer moeilgk kunnen opgedragen worden De heer van deï Garden zeide zg doen de deur open en zitten heel kalm te studeeren Deze poflt wordt goedgekeurd Volgn 128 129 130 131 132 133 134 135 136 en 137 worden goedgekeurd Volgn 138 Kosten der muziekseho il f 3625 De heer van Iterson vindt de som uitgetrokken voor het openbaar examen heel hoog het ia uiet noodig dat daar een feestviering van gemaakt wordt en acht het wenscbelijk dat die kinderon geregeld stadeeren en acht een som van f 50 voor het examen voldoende de laatste 6 weken worden erkele nummers ingestudeerd en het wordt bg dergelgke examens voor de kinderen veel te laat vooral bg guur weder De heer van der Garden heeft het onderstennd om n discussie te brengen vindt het nut ran dergelijke examens zeer iwgfelachtig en wenscht die post te schrappen De heer Dessing heeft meermalen gehoord dat er op enkele nummers te veel geblokt wordt De Voorzitter zeide dat het oïet kon opgeheven worden daar de Verordening een examen voorschreef De heer Dercksen zeide dat hy evenals de heer van Iterson was voor een examen doch aiet voor een openbaar examen zooals tot uu toe geschiedt De heer Koning is altgd er tegen geweest hy vondt het eeu exploitatie en wenschte het bedrag zoo aag ge stellen dat de commissie het niet doen kon De heer van Iterson merkte op dat alle examens openbaar zyn en dat kan geschieden in de gewone scholen en de toeloop zal dan zoo groot uiet zgn hy vond f 30 genoeg maar noemde f 50 De heer van Veen toonde aan dat de Muziekcommissie verplicht waa een opefibaar eiameu te houden en dat zg al zooveel mogelgk hadden bezuinigd en dat tevens het openbaar examen opwekt tot den bloei der school en gelooft dat die f 115 niet te veel is Deze post wordt in rondvraag gebracht en goedgekeurd met 7 tegen 6 stemmen die der hb V d Garden van Tterson Derckseft ven Vreummgpn Dessing en Koning Volgn 139 155 worden goedgekeurd Volgn 156 Schadeloosstelling aan de Hervormde kerk wegens bet gemis van begrafenisrechten f 2400 De heer van der Garden vroeg inlichtingen naar aanleining van dezen post hg had zich dan hier en dan daar gewend doch was nog even wys De Voorzitter deelde aangaand den oorsprong hiervan het een en ander mede en wel het volgende in het jaar 1482 werd aan de St Janskerk het uitsluitend recht van begraven verleend in het kerkgebouw en het kerkhof uaarby dit werd genoten tot 1827 toen werd door het Fransche decreet in gemeenten van 1000 inwoners verboden dat niet meer in do kerken mocht worden begraven toen een decreet van den vorst verscheen waarbg het weder werd buiten werking gesteld en dit duurde tot 1 Jan 1829 toen het geheel moest ophouden Bg de kennisgeving daarvan werd tevens bepaald dat de gemeente zich met de kerkmeesters moeiten rerstoftn wegens de begrafenisrechten dezen vroegen 1 toen f 2980 de gemeente bood f 2400 lang werd daarover getwist door Gedep Staten werd voorgesteld om die som te geven toen eindelgk in 1832 het voorstel van f 2400 werd aangenomen daar men het nieuwe kerkhol in gebruik nam Io 1845 werd weder bezwaar gemaakt doorGedep Staten wanrom men die gelden nietuitbetaalde tot 18 en proces was daarvanhet gevolg en de gemeente werd veroordeeldeen aom van i 11200 te betalen benevensjaarlgks f 2400 en daarom boeit het gemeentebestuur die aom op de gemeeutebegrooting gebracht Deze post wordt daarop in rondvraajf ge j bracht u goedgekeurd met 12 tegen 1 stem die van den heer van der Garden Volga 157 176 worden goedgekeurd Volgn 177 wordt aangehouden evenals l volgn 99 tot na de behandeling der begroóting van inkomsten INKOMSTEN Volga 1 3 worden ggedgekeurd Volgn 4 I5e opcenten op de hoofdsom der belasting op het personeel f 33176 32 De heer van der Post etelt voor deze post te brengen op i 27144 25 de begrootingscoinmisfiie ia tot geen andeio gedachten gekomen na het antwoord van B eu W De Voorzitter B eu W zyn van meaning dat de pers belasting gelgken tred moet houden met den hoofdelgken omslag en dat te Delft de opcenten zgn 100 en te Rotterdam 90 en acht het wenschelgk 80 opcenten te behouden De heer Prince Jid der begrooti o ga commissie van het vorige jaar deelde mede dat er toen reeda zeer lang over was gediscuaaieerd doch dat die menschen die voor hun zaak een groot huis noodig hebben er het meent door getroffen zullen worden ör is er tegen De heer Dercksen ia er evenmin voor en hoopt dat de herziening van de plaatselyke belBsting door B en W niet te lang zal weg big ven De Vooraitler gelooft onk dat er in den hoofdelijkeu omalag veel fouten voorkomen doch de pers belasting beeft eveneens veel daarvan De heer Dercksen geloofde dat eene belasting namelyk de inkomsten belasting in de oaaste toekomst de eenïg te goede zal zyn De Voorzitter geloofde dit niet De hear Deasing bracht in herinnering dat in de laalateu tgd de menschen genoeg waren geschrikt eu nu zouden 20 opcenten op de personeele belasting nog meer schrik aanjagen De beer van der Garden nn krggen wy nog een post voor kaai en havengeld De Voorzitter dear heeft u al tegen gewerkt De heer Koning ia er niet voor die opcentpo zóo te laten daar de inkomstenbelasting uu al 4 pet is eu gelooft dat zij wel 5 pet zal worden men heeft al genoeg gedaan om te bezuinigen en wat is bet geval men hepft f 300 geschrapt het maatschappelijk kapitaal is verminderd waarom wordt uiet voorgesteld die 40 eu 10 opcenten ook te schrappen De heer van Goor gelooft ook dat de hoofd omslag vol fouten is doah het gaat niet aan iemand die als architect geld verdient of rente van zyn landeryen trekt gelyk te belasten Het voorstel om de 60 opcenten te behouden wordt in rondvraag gebracht eu aangenomen met 8 tegeu 5 stemmen die der hh van Beiden IJzendoorn Koning van Goor Hoogenboom eu van Veen Op vooistel van den Voorzitter wordt de zitting verdaagd tot Woensdag des middags ten 1 nar Voor een matig bezette zaal trad Dinsdagavond het bekende dames kwartet op om een programiU bestaande uit solo en ensemble nummers ten gehoore te brengen Uitgezonderd Mej D Goudamit viool waren de dames voor ona geen onbekeoden meer zoodat we al eenigszius zeker waren iets goeds te zulten gieten en werkslgk de uitvoering der versobitleode nummers slaagde in menig opzicht zeer goed De avond werd geopend met Allegro en Andante nit het Trio in Bes dnr van A Rubinstein De keuze van dit werk vonden wy niet bepaald gelukkig en zeer zeker zou een der Trio s van Beethoven of Schnbert ons beter voldaan hebben De nitvoering was bevredigend hoewel de Octaven voor vioul en Cello in het Andante nog al aan onzuiverheid leden Als No 2 kregen wg drie liederen en wel Er ist gekommen van E Franz Es blinkt der Than van Rubinstein en Op Schaatsen Ton J Morks Het eerste voldeed ons het bejite in het tweede zong Mej Eberle waI wat te hoog bg het pp op Die Naohtegall singt io den Büschen maar overigens was de uitvoering goed Het liedje van Morks iel wel zeer af na eerst H Franz en Rubinstein gehoord te hebben Mej Eberle long alle liederen uit bet hoofd en gaf bigkeu eene gnede fchool duorloopen te hebben vooral hare uitspraak is zeer dnidelgkj haar stem is held r en spreekt gemakkelgk aan Mej D Gondsmit speelde de Ballade en Polonaise van Vienxtemps Dit overbekende werk gaf ze op verdieuaielyke wijze weer en vooral de sexten gangen in de Polonaise waren zeer goed Mej Goudamit belooft veel voor de toekomst wel speelde ze niet altyd even zuiver maar haar techniek is goed ze heeft een müoie 8treek en gaf bovendien blijken mnzikaal te zyn Blyft ze goed en ernstig de raak opnemen dan zal ze eenmaal eene waardige plaats onder de rg der goede dames violisten kunnen innemen M t het Scherzo iu bes voor piano van Chopin ais slotnummer van de eerste afdeeling oogstte mej v d Wissel veel byval in We hadden haar echter gaarne op eeu beter instrument gehoord en hadden dan zeer zeker nog meer genoten Mej v d Wissel gaf wederom het bewgs een pianiste te zgn van niet garinge beteekenis en toonde eveneens veel verdienste door het uitmuntende accompagnement De gunstige meening omtrent haar is door dit concert nog versterkt De tweede afdeeliug werd geopend met de Sonate in P voor piano u viool van Edvard Gtieg Zoowel de uitvoering als het werk dat tang niet gemakkelyk is maar wat de dames niet lieteft blyken ve schafte ons veel genot en behoorde tot het best geslaagde van hft programma Mej Eberle wea daarna weder aan de beurt met Liebestreva vau Brahms Du list mein Stern van Joh C Viaser an t Looze Molenanonetje van L Sohnitzler Was de inzet vau Liebestreve ook iets te laag het lied werd verder zóo goed Weer gegeven dat men daar voor zoo iets vergeven kan Ook de beide andere liederen vielen eene goede vertolking ten deel hetgeen ten gevolge had dat Mej E met warmte toegejuicht nog eeu allerliefst liedje Een liedeke in Mei toegaf dat ons als compositie beter beviel dan t Looze Mol en arin netje van Schnitzler Mej Appy behaalde eveneens succes met eeue Nocturne van E Appjj eene compositie van weinig waarde maar eenigzina op effect berekent zoodat ook zy nog iets toe moest gaven Ze koos daarvoor de Bercboae van Godard die ze met veel smaak en zuiverder dan het vorige speelde Met Drei Lieder im Schwabischen Volkston voor viool violoncel piano en zang van Max Zeuger werd de avond besloten In het eerste konden de viool eo violoncel het naar t scheen met du zuiverheid weer niet al te best vinden Het tweede en derde slaagde beter en vormde zoodoende een waardig slot Zeer zeker zullen allen die dit concert bgwoouden verlangen dit viertal dames meer te hoorer want waa niet alles vlekkeloos toch schonken ze ons een geuotrykeu avoud Een beter gevulde zaal zij hun van harte toegewenscht ze verdienen het D Boitenlandscb Overzicht Het laatste bulletin omtrent den Russische keizer luidt aldus De czaar heeft enkele uren geslapen Het opgeven van bloederig algm ia een weinig verminderd Overigena is de toestand dezelfde als eergisteren Uit gezaghebbende bron verneemt Renter s Baraan dat alle geruchten omtrent bethuwelyk van den Czarewitch van allen grond ontbloot zyn Het plan dat het bnwelgk onder de togenwordige omstandigheden voltrokken zou worden heeft nooit bestaan Aan bat Russische gezantschap is gistermorgen het volgende bericht ontvangen De toestand van den czaar is zeer hachelgk Z M kan niet liggen maar moet iu een fauteuil blyven zitten De beide longen zyn aangetast Alle verschyoselen die in het laatste bulletin genoemd zijn zgn verergerd De prins en de prinses van Wales zullen aanstaanden Zondagmorgen op Livadïë aankomen De Regaehugsbode c van heden geeft eon overzicht van de ontwikkeling der ziekte dm keizers loopende tot 26 October De onrustenwekkende verachynselen welke zich te Spala hadden vertoond verminderden in den aanvang te Livadia zoodat de keizer staande de godsdienstoefeningen kon bywonen en kou uitryden l ater toen de eetlust en de slaap terugkeerden werd hg aauvaukelgk sterker Den 21sten October werd den keizer het Bvoudmaal to ediend door ProtObierei Jobaun Den 22sten Oct arriveerde prinses Alix te Livadia hetgeen den czaar oog al aterk cpwond De nacht verliep echtrr goed Sedert ging het verloop der ziekte gepaard met verschyuselen waardoor hoop bleef bestaan doch de ongerustheid niet verdween Niettegenstaande zgn ziekte veronachtzaamde de keizer de regeeringszaken niet De troojji opvolger belast zich met de loopende aange legenheden de Czaar neemt evenwel omtrent I de gewichtigste zelf een beslissing en toekent de stukken I De Köln Ztg c slaat by de verandering I van den nieuwen koers io den nieuwsten een I blik iu de toekomst en voorspelt dat het alge I meen stemrecht dat de armoede de ruwheid 1 en de onbeachaafdheid een overwicht geeft I over de beschaafdheid en het bezit het Duitsche rjjk binnen afyjeobare tijden onder eeu I krachtigen invloed van aterk sprekende plebe 1 jischfl machten zal brengen I Tosseben de radicaal en hervormingsgezinde arbeidersbevolking der steden en deantisemietincb getinte clericaalcotiservatievewerklieden van het platteland zullen de toonaangevende kringen van het volk de dragersder beschaving moeilyk stand kunnen honden De Kötn Ztg c gelooft niet dat bet landeene reactie der cleriealen tegeu de zichdreigend uitbreidende sociaal democratie bespaard zal blyven hoewel deze paardenkuur c gelijk het blad de reactie ptoef noemt hetgevolg zou hebben dat Duitschland doorinweödigen tryd verdeeld en ryp voor deomwenteling zon worden I De conservatieven hebbeu geweigerd met de gematigde partgeu samen te werken tot beatryding der sociaal democratie zy rekenen er op dat de regeeriog door de omstaodigbeden gedwongen in hunne armeu gedreven zal wordeu en behoeven dat geeu enkele hunner wenschen op te geven In een artikel vau een vrijrinnig parlementslid dat wy i het Berl Tagebl c lazen wofdt de positie van het ministerie tegenover de partyen in het ryk besproken De Bchryver stelt voorop dat al bigft dekoers nog eenigeu tgd dezelfde het roer I weldra omgeworpen zal worden I Prins Hohenlohe is niet meer in staat nog een ver reikende politiek te ontwerpen en af ite bakenen Hij zal op anderen steunen en I deze anderen zullen minister Von KöUer en I diens partijgenoten zgn Dz Pruisische jon 1 hera zullen zegt de achrgver de eenige I vrienden van het nieuwe ministerie zgn met I een deel der nationaal liberalen 1 Zyn hettigate vyaoden zyn de sociaal democraten De centram party zal prins Hohenlohe wagens zgn optreden tegen de geestelgkheid in Beieren geen goed hart toedragen De vryzinuigeu zulleu de daden van het kabinet afwachten eu het daarnaar beoordeelen De Franache Kamer ia nog niet van da interpellaties ai Gisteren was die aan de orde over de zaak vau den afgevaardigde Mirman die als militieplichtige tegen 1 November is I opgeroepen voor den werkelyken dienst Ter opheldering van deze zaak dient het volgeode Da Fransche wet bepaalt dat de onderwyzers vry zyn van militairen dienst zoolang zy by het onderwgs werkzaam zyn ïoodra deze werkzaamheid tien jaren heeft geduurd zgn z verder van alle militaire verplichtingen ontslagen Nu werd verleden jaar de heer Mirman leeraar aan het lyceum te Reims later hoogIseraar te Parya tot Kamerlid gekozen en hg i nam zgn ontsl uit het onderwga om ia de I politiek een werkzaam aandeel te nemen Dti 1 tian jaren bovenbedoeld waren echter nog niet verstreken zoodat de minister bepaald heeft dat hjj met November a a zyn volle twee jaren kazernedienat zal moetüu aanvangen De man is girimrd en vader vau kinderen en nu heeft bywgze van gunst de minister hem wel ingedeeld bg de jagers te voet in het garnizoen van Vinceunes op geringen afstand van Parga maar intasscbeo is Mirman zoowel zgn leeraarsbetrekking als zijn Kamerlidmaatschap kwyt De zitting waarin het optreden der regeering in dezen besproken werd waa zeer rumoerig en menig scherp woord werd gehoord De premiere Dapuy en de minister van oorlog r de laatstgenoemde echter zwak verdedigden het standpunt der Regeering dat het ambt ran afgevaardigde niet kan worden waargenomen tegelyk met de vervulling van den militairen dienstplicht en de premier het duidelgk uitkomen dat het miniataiie van deze zaak eene Kabinets quaestie maakte Eene tegenovergeatelde moeuing verkondigen o a de generaals Riu en Jung en de ftdmiraal Vallou 4ie alle drie volhielden dat Mirman wettig gekozen en door de Kamer toegelaten geen soldaat kon worden juist omdat zyn iulgving feitelgk gelgkataat met een schorsing io de uitoefening van z n mandaat welke de constitutioneele wetten niet kennen Drie stemmingen z n er geifeest de beide I eerste over de quaestie van den voorrang aan 1 een motie toe te kennen de derde over een andere motie waarby de Kamer haar volko men goedkeuring hechtte aan de door de re I geering gegeven verklaringen Elke dier steuk 1 mingen viel uit ten gunste der regeering eu 1 eiken keer waa het met een flinke meerder I heid Mirman moet dus dienen 1 Lord Salisbury heeft gisteren te Edinburg een redevoering gehouden waarift bg goantwoorö heeft op Roseberya redeover de afschaffing van het Hoogerhnie H $ rerklftlirae dat Bosebery