Goudsche Courant, zaterdag 3 november 1894

Óp Waterdag 5 ISovember a s van iiet nieuAve zeer net ingerichte CAFÉ UNIE met Bmsselscli BILJAET aan de Doipstraat te MOORDRECHT Hopende mg door goede comsumptie en eene nette bediening bet vertroawen van nijjneiMzoekera waardig te n aken noem ik mg onder aanbeveüng i üw dw dn W vkis BERK EL Zaterdag 3 November J804 No 0498 338te Jaargang Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uilkondering van Zon en Feestdagen De pr js jier dnei maanden is ƒ 1 29 franco per post ƒ 1 70 I Afzonde ke Ntlimers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatat vaM 1 5 regels k 50 Centen iedere reg l mee 10 C len Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 nur des midd Ma inda 1 November 1894 Teekenpapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier Z4rTqOI EU SCHEIJEBOEEEF en verdere t atent H SHlleii L ± i stelt ittirl Irmitiilrltt Ullllitll Diuug Pni Uidiillrilillt tWbaUai Der rosse Erfola aan uMara l almt H SloUttl rangen iiMt Aniau lu rs I ahltainm uicHhU ten Xaelmft ningeii tigibin Hui kuifê dalier liniere Hein c M Vrn H SloUtm nar nn im direet cder la toldiH tlsenhtndlun efi m dtnen unier Plaket fwla nebenetéendf aaliehanil lat = FreinHttm and ZtmgnM Iratle und franca jWarnung dito t ƒ Hieuw ZmdwmIu t SO i Mindere jita f i i 6 Afwijkeiide 4 M il 4 80 NUaw Polder 4 SS 1 ƒ 6 S5 Eogg Zwunohe 10 i 4 60 Polder S 80 S 7S BaitenUndwlie per 70 k ƒ 3 SII i ƒ S BO Gerjl Winter ƒ 8 8 80 Zomer ƒ 0 ik 60 Oherallier f i f 5 B0 HeTor per heol i f 8 16 per 100 kilo 6 i e 60 Henoepzaul Inludsoh 8 6 8 50 BuitenleDdsolie 6 S6 i f 0 60 K narieHKl 9 60 il 10 76 KooliMd 6 i f 8 76 Brwlen Halting 6 26 il 6 76 kokende 9 60 1 10 76 Boonen Nieuwe BruipoBoenen U il 11 60 Wilte boonen i f Dairenboonen I ƒ Paardenboonen i Maii per 100 Kilo Bonte A merikaanaolie f 8 60 il 8 60 Oinqointine 6 90 i 8 80 Viiiuui Helkree redel aanroer Handel en prijun rrijwel Vette varkeni red aanvoer handel zeer matig 17 l 19 et per haU KG Biggen roor Engeland red aantoer handel matig 17 4 U iOl per half KG Magere Biggen goede aanroer handel rry wel ƒ 0 76 i 1 Ï0 per week Vette lehapen goede aanroer handel teer itug ƒ 14 è 88 Weilammeran nd aanroer handel Bauw i Nnebtere kalreren red aanvoer handel vlugy6 B fli Graakalveren veel aanroer b ndel atug 82 il f 70 Aangevoerd 87 partijen kaas Handel vlug Ie qual ƒ 4 il 98 60 2e qoal 21 i J8 Zwaardere 27 è 88 NoordHol laedaehe 88 i 7 Boter weinig aanvoer handel ring Qoebotei 1 86 k f 1 60 Weiboter 1 16 ü 1 30 p Kilo Ruime Keuze in Heeren Dassen L van OS At E 73 73 Beurs van Anaislerdam ootobkI lalotkoen 92 1017 loiy 101 78 80 l 79 26 102 W i r 17 10 8BV 100 100 881 644 7 61 1001 74 lOlV 110 1801 78 10 V 101 189 100 70 87 lOlV 991 191 1861 106 186 971 108 1081 m 100 180 18SV 101 89 62 927 i Jvf 101 6 V l l 198 171 1081 110 102 I9 UBV 119 947 88 107V S9V 706 77 Vor kri Nu MJKID Gert Ned W 8 dito dito dito dito dito dito 8 HolUB OU Gondl 1881 88 4 iTaLTl InMhrjjring 1862 81 6 Ooann Obl ia papior 1888 6 dito in zilver 1868 6 PeiTnsil Oblig met tiokot 8 dito dito 8 KnuND UU Ooit 2e Serie 6 dito Gaoona 1880 4 ditobijBothi 1889 4 dito bü Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 SraXM PerpeL eehnld 1881 4 Tnuiu Oepr Conv leen 1890 4 Geo leening lerie O Gee leeoing lerie C Kvii An tir Beo t oU 1898 6 Muioo Obl Buit Soh 1890 8 VnHimiLa ObL 4 onbep 1881 kmttatM OUigitien 1861 1 SanUBUi Sted leon 1888 S NlD N Afr Handeliv aand Avindio Tab Mu CartUealen D uMaitiohappij dito Amh Hrpotbeekb paodbr 4 OulLM der Vontenl aand Gr Hrnotheekb pandbr 4 Nederlandiohe bank aand Ned Handelmaatieh dito N W kP o Hyp b pandbr 1 Itott Hvpotkeekb pandbr 4 Utr Hjrpotheekb dito 4 Ooeinin Ooat Hong bank aand EOBL Hypotheekbank pandb 4 l Aumiu E iuit hypoth pandb 6 68 u lUlw ufe Pr Lien eert 6 Nu UoU U Spoorw Ug aand Mij tot Bipl V at Spw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid AMk Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 IllulSpoorwl 1887 89 Aïobl 8Z id IUl 8pwmiJ A H obl 8 Folhi Wanehau Weenen aand 4SnaL Gr Boia Spw Mg aand 6 Balliaehe dito aand ïaatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Knek ChJlaow Sp kap aand 6 Loaewo Sewaat 8p Mn oblig 6 OnlTitabak ilito oUig 6 ZiidWeit dito aand t dito dito oblig 4 Aiu nu Cant Pae 8p Mjj obl 8 Chie Il North W pr O t aand dito dito Win 3t Peter obl 7 Denver k Bio Gr Spm eert T a lllinoiaCeelral obl in gond 41 Loaiir k NaihvilleOert T aand i Meiieo N Spw Hij leh p o 8 Uiai Kanaal r 4 pet pref aand N York OoUrio k Weit aand dito Panu Ohio oblig 8 Oregon Galir Ie hrp in goud 6 8t Paul Mine kManitoU 7 Ub Pic Hoofdlijn oblig dito dito Line Col Ie h p O 6 Oanua Can 8outb Cert T aand VM C Ballw kNav leh d o O Aaaterd Omnibui Mij aand Eotterd Tramweg Maata aand NlD Stad Amiterdam aand 8 Stad Botlenlam aand 8 Biun Stad AiitwerpenI887 1 Sui Brueeet 18 8 l i HoMS TheiiaBegnlir Gesellieh 4 OoiTlNR Staalaleening 1860 6 K K Ooit B Cr 1880 8 Snièt Stad Madrid 8 1888 Var Nu Jai Hf p Spob oert t KE9iXiSGE§ IKG Ikbichtinoxn wklkk gevaar hchadb ov hindrk kunnen vbroobzaken BORGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op urt 6 en 7 der Vfff van den 2n Juni 1875 St tsblad No 95 Ureneen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie ie gelegd een verzoek met byiagen van de Directie der Goudsche Siroop fabriek om vergnoniog tot i itbreiding dier fabriek door vermeerdering der ketela ia bet perceel gelegen aan de Oonwo en den Rnam Wgk C No 225 Eadaetra l bekend Sectie D No 1801 Dat op Woeni des namiddags gelegenheid is om vergunning in drie dagen vóór Gepieellte van de ren kan worden Gouda den 31 Burgemeeste VAN den 14 Norember 1894 1 ur op het tUadliuisIbezvrareo tegen de gevraagdeibrengen en dat gednrendeU dag op Au Secretarie dejl r zake ingekomen Sohrjfti Jnnia genomen J fOctobor 1894 j lOn Wothoidera voorliMmd IHGEN IJZEN DOORS X e etarie BBOUWER i VerkieziW v n Leden urn ui mmmi n FABfUKKEN BURGEMEEStEfi ett WETHOUDERS van Go4la doen te wélen dat de Vergadering tot het kiezen v n liifden vor de Ëamoij jan Kopphandel en F ibrie tenf aldaar ten Raadhbi al plaats hebbeik op Woensdag den 28 WVber 1894 welk l verkie7 i ng geschiedt ter vÓ fzienm in de vaci turen ƒ ntstaan dooiJ de att rediog van de HeerJn C Qt H Prince I 6 1 80 Vrenmingen A van Reedt Dortland H tStraveren H Braat en het Manken van en Heer C J C l rince De inlevering der steinbriefj4 door de kiesgerechtigden iü ie ter Vergadwing aanwezige itembu zal aapvangen dos ni ilSags ten twaalf ure en voortduren tot des uainiddags ten drie ure na welk tijdstip geene stembiljetten meer zullen worden aangenomen don die van de in de zaal tegenwoordige kiezirs zullende oomiddeliyk daarna met de opening der biljetten worden aangevangen Aan ieder Kip goreChtigdo z l acht dkgen voor den dag der verkiezing een stembilj t worden bezorgd Wanneer eenig kiezer dit niet mocht hebben ontvangen zal hg ter bekoniing daarvan zich ter PlaBtseljke Secretarie konnen vervoegen De Igst der Kiesgerechtigden ligt ter Ge meenteSecretarie ter lezing tusscben des roormiddags 10 en des namiddags 1 nre Bezwaren tegen die Igst hetzij die den klager betzy die andere ingezetenen betrefien moeten bij Burgemeester en Wethouders aohriftelgk worden ingeleverd vóór of op deu 6n November aanstaande na welk tydstip gteu bezwaarschriften meer in aanmerking zullen komeu Gouda den 29n October 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER BarKerlUken Btsnd GEBOREN 29 Oct Hendrik Dirk onder P de Jong en W M Wagenaar Johannes Jacobus Marie ouders M van Velzen en A i van de Pavoordt 30 Heiltje ouders H Both on M W B Verbree Cornelia Adriana ouders F van Riemsbergen en G van Eleeff Antonius ouders J Dongelnians en M van Straalen 31 Maria Mathilda ouders M Dortland on R A Prins Leena ouders F Anker eA J L de Vroom OVERLEDEN 30 Oct F E J Brybag 24 d 31 H Broekhnysen 82 j J Bennie 73 j C M van Zutphen 25 j GEHUWD 31 Oct A Oosterling en E P Berlgn A D van der Pool en A J do Hoop P de Pater en M Palsgraaf Beeuwljk OVERLEDEN G Kraam 32 j ADVERTENTIËN Heden overleed onze innig geliefde Dochter GAROUNA MARIA van ZDTPHËN na eene kortstondige doch hevige ziekte in den onderdom van bgna 26 jaar Allen die haar gekend hebbon beseffen ona emarteiyk verlies W K VAN ZUTPHEN J VAN ZOTPHEN HutMAN DB GboOT Bmtila 31 October 1894 Abonneert V op Itet 8 KATHOLIEKE TUIVRKSMAGAZIJ onder Redactie der beste Kath Letterkundigen Maandeiyks verachgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Romans Novellen Sistörtgche Verhalen Poèxie Allerlei Baadsels Zogogrief Bebug enx en voor den zeer lagen prgs van 65 CENT per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopste maandschrift van P STOKVIS WATERREUS UlTOEVBE S BOSCH Onfeilbaar Middel TBGBN Influeoza Hoest Borst en MELIANTHE Superior Borst Uonig Extract Bekroond met Eere Diploma en Gonden Medaille GENT 1893 Gonden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World 8 Hjrgienio Exposition Clncago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkiwid en zacht purgatief Oeneeat onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in g n huisgezin ontbreken JMËLIANTHE is het beste middel der wereld H I van Schalk Go Machinale Fabriek DE HONIGBLOËM Snmatra straat 267 Den Haag Verkrgghaar hg F B A WOLFF Drogist Markt ffou iii Qouda Suelpendmk van A BaanKAii fc Zoo Dordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Balken bez en beh Pitch Pine Balken en prima Delen Oregon Pine Balken en Delen gesch en gepl Delen Plaathout Ellens Joffers Kolders Sparren enz enz LAGM PBIJZBN i£OPjb PDIKE OUDE SCHIEDAMMER GENE7EE laüÖSa Merki NIQHTCAP Verkrijgbaar bü PEETERS Jz Aïs bewyi Tan echtheid Ii cachet en kurk ateeds voorzien ran den naam der Firma P HOPPE CogDae rin Boil 1 1 40 de Uter Ba COONAC FIIT BOU JM de SaeMt Aiwnvme üwr het KBhMle land om liarsKoedB hoedinicliedsH gnnitic bakend wordt flloverd In YerEcaeUe bemand floanhen Tan 5 Liter Inhoud Tooraien vu bet ett it vnnDr P P vakHAMSLROOS üitalnitond verkrllcbaer bU P H J v WANKDM J MELKERT Ooathaven firma Wed P B 14 Gouda Zeer ITette CresteendruMe HAMAA TJSS worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn BINJSTENÏiAND 1 i H GOtlDA 2ifo 4 èr 1894 De kapt P A 8pLn j n het 46 reg inf wordt op ïöü verzoek 0T l 9pIaitBt van öoada naar Leiden Qedei Dteerde Staten tAü Zaid HoUand hebben gameeod den ininiflter van binaenlandBche uk n er op te möetea w zcin dat op de begrootiog der ryksaitgaven Tfaij r den provincialeo dienst niet alle nitgaven znn gebracht tot die bedr en zooala Ee voorki en in de door de Staten rau Zaid Holtaad opgemaakte begrooting van kosten van het brovinciaal bestnnr Toor Booveel het rjjksbeBtoifr ia De minister van binnenl odache zaken heeft hïwop den 268ten Ocsobef jl medegedeeld dat de togeeriag haar voorstel aan de StatenGeneraal omtrent de bedoelde posten lieeft ontworpen overeenkomatig de bestaande re elingep en zich niet vereenigt met de zienaw ze der Staten van Znid Holland voïgena welke deze regelingen yerandering beboaven Voor de opening van een debat tusschen de regeering an de ProT Staten over de 7erachiUende gronden die TOOr en tegen de door laatstgenoemde geweuachte verboogingen kannen worden aangevoerd vindt de minister geen aanleiding Naar aanleiding van het door de regelings oomoiisaie voor de provinciale hengsten keuring uitgebracht verslag omtrent de Ie keoriog van dekhengsten in het voorjaar van 1894 hebbeo Oed Staten van Zuid Holland baar nitgenoodigd om alleen nitstekeude hengaten van eerste t oaliteit voor een premie voor to dragen opat de premiën aan haar doel beantwoorden om uitatekende hengsten van eerate hoedanigheid voor het publiek beschikbaar te doen zijo des noodig door den invoer van buitentandsche lungaten Ged Staten hebben aan de Staten van Z H de Doodige voorstellen gedaan als uitvloeisel van het met 1 Jaonari a s in beheer nemen van de Gouwe tcet jaagpad by de provincie £ en dezer atrekt het college te marbtigeo da bediening van het veer aan den Ego bg de Gouwesluia onder Alfen tegen genot van de opbrengst van het tarief hetzij in het openbaar hetzg onderabands te verpachten Voor de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkieadistriot Helder ter vervanging van w len den heer Land waren ait ebiacht 1950 geldige stemmen £ r moet eene herstemming plaata hebben tuascbeu de FEVILLETOX Uil het Zxeedtch door C EUKUAN M Kano s glimlaoh verdween eo de blik dien by op EUon vesügde drukte zulk een graad van verharing uit dat zij begoa te lachen en vroeg yWat is er in mijne woordeo dat ii zoo verbaast Üwe opreohlheid uMaar myn bemel 1 steekt daar iets kwaads in P Ik heb immers de waarheid gecegd Uilen begon te lachen als een kind vintegendeel 1 Rij zjjt daardoor bewonderenswaardig maar als ik u uu eens eer e heel brutale vraag deed fcoudt g dia oven openhartig beantwoorden P Wanneer ik die beantwoordde dan zou het opreoht zijn maar bet kan gebeuren dat ik uwe vrai r onbetamelijk vind en dan beantwoord ik die niet Gij zyt oen wonderlijk meisje geheel samengesteld uit louter edele grillen mompelde Kuno eer tot zioh zelven dan tot haar sprekende O ze zgn niet allen edel integendeel ik ben jaloeraoh en tusso iienboide heel leelyk zeide Ellen h na bedroetd Maar wat wildet gij m vragen t ffHondt gg van Arnold r frJa hij is goed vrolijk en vriendel k aangenaam om mede ta praten en dienstvaardig Ja ik boud inde aad van ham iazoadarhaid om da wsaeatlgke heereu A P Staalman autirevol die 558 en J J Kraakman R £ die 281 stemmen bekwam Verder hadden de heereu ds H van Calcar lib 256 J G Jansen lib 242 J J Stooker lib 213 dr P C T Frowein lib 158 Van en Bosch lib 91 J Korver antirevol 75 ƒ B Verhey hb 40 A Maas lib 14 en B J G Voick lib 7 stemmen Uit da verhouding der cyfers blykt dat al zien de anti liberalen hunne candidaten in herstemming komen zg ge ameniyk in de minderheid zgn gebleven De liberalen hebben het duB alleen aan hunne verdeeldheid te wgten dat zij hoewel de meerderheid uitmakende in het district den ilag jbebbeti verloren Te IJaelmoade heóft het volgend ongeluk plaata gehad De heer Bredejhorat komende van Rotterdam wilde ala naar gewoonte langs de apoorl n zyne woning bereiken doch willende uitweken voor een trein viel by van deu spoordgk in de daarnaast loopende wetering waaruit bij na 2V unr worstelen door een macbiniat gered werd Door den schrik meent men ia hg 24 nur daarna overleden De tentoonatelting van chrysanten in den Dierentuin werd gisteren te s Hage geopeid Onder de genoodigden waren de Commissaris in de provincie de wethouders du Tour en Wittert militaire autoriteiten en deputaties uit besturen van vereenigingen genootschappen gewgd aan landbouw tuinbouw plantkunde en kunat Namens de regelingscommiasie sprak da heer J H van Ros em bet welkom op dit bloemenfeest met woorden van haldu aan hen die bet tot stand brachten Dat de tentoonstelling een be oek orer waard is weet men t Is een zeldzaam mooie verzameling Ër bestaat in ons land één fabriek van drukinkt bg Bennekom en daze moet nn ook nog publiek worden verkocht Men zou zoo zeggen dat er in ons land genoeg gedrukt wordt dat een inlandscba inktfabriek ala ze goed werk levert er ruimschoota vau zon kunnen beataan en als wg ons met vergissen heeft t aan goeden wil bg de Nederlandsche drukkers niet outbroken Zgn zilveren bruiloft te vieren t is een voorrecht hoewel niets ongewoons Hoogst zelden echter zal het voorkomen dat iemand tweemaal zulk een feest beleeft t Zal Jao Janaen te Utrecht den 3 Nov a s te beurt vntlt n Met 7 Y n eerste vrouw huwde bij ia vriendsohnp en bewoadorui die bij voor a g evoe t KuDO zag haar twijfelend aan Hy hield liaar antwoord voor minder oprecht en meende in zyn argwanend gemoed dat de laalate woorden gezegd waren om hem te vleien irOg zjjt zeer beleefd jutfroaw OaUr er gy schynt vergeten te hebben dat ik aan het laatste gedeelte van hetgeen gg gezegd hebt geen geloof durf slaan da r ik mij herinner dat gij eenigen tyd geleden soidet ffdat mgoe handelingen in strqd met de eisohea der eer waren Kudo s atem was koel en trotsoh Nu maakt g m j bedroefd In hoe verre P Dewijl uwe woorden bewijzen dat gy my toen verkeerd verstaan hebt Ik zeide wanneer gy uw plau om wraak te oefenen volbrengt dan handelt g in strijd met do eer en het geneten en het smartte my dat gij dien ik werkelijk boven zulke onredelijke gevoelens verbeven uaniide daaraan in uw hart al ware het alecbta voor een ooi eoblik plaats zoudet geven In myn binnenste twyfelde ik niet aan uwe eer neen ik was ten volle overtuigd dat gij in uwe daden nimmer zou vergeten wat deze eiaohte Missohien waren myna woorden overijld en met meer heftigheid geuit dan voegzaam was maar helaas ik gehoorzaam ateeds aau den indruk van bet oogenblik Wanneer ik u daardoor belaedigd heb vergeef my dan I KuQo was verslagen Het eenvoudige hartelijke in Ellen s stbm on uiterlijk sprak tot zyn beter ge voel en hy antwoordde met warmte ffik heb onj Blijk gehad Vergeef zoo hel mogelijk is allen twyfel in mijn hart want om u te bawysen dat ik boeieer nün trou door uwe woorden gewond 1840 zilveren bruiloft in 1865 Da vroi w stierf en in 1869 trouwde Jansen weer Met deze vroQw hoopt hg nn in de andere week opnieuw hel zilveren feeat te vieren Hen matroos van eea in de Buttenhaven te Schiedam liggend Dnitach ptoomsohip liet oh in deu afgeloopen nacht van Rotterdam naar Schiedam rgden Ter bestemder plaats gekomen komt de koetsier tot de treurige ervaring dat de matroos gevlogen is Na zgn beklag aan een politieagent te hebben gedaan neemt onze koetsier deu terugweg aan en ziet na slechts een korten afttand gereden te hebben zgn passagier in gezelschap van een pau dienaren der H Hermandad die onzen vriend kort te voren eensklaps hadden alen verdwgnen in een donker slop wat hun verdacht voorkwam en waar zg hem in een hoek vonden staan De man betaalde da verachuldigde vracht en zeide dat hg meende dat de koetsier te ver reed Sedert korten tgd ia bg de atedelgke politie te Amsterdam eene nieuwe klasse van personen ingesteld tot Termeerdering der veiligheid gedurende den nacht Het zgn wandelende agenten die niet aan een bepaalden poit gebonden zgn maar gedurende eenige uren in aeos gansche wgk aurveilleeren en te dien ei e in burgerkteeding zgn gestoken De boeven scbgnen dit echter ook al gemerkt te hebben man is ten minate al gewaar gewordtin dat bedoelde agenten zoodra zg het bureau verlaten gesignaleerd worden Maar tegenover straatschenders en nacbtelgke aanranders kan deze oienwe maatregel toch zeer heilzaam zgn t Elbl c Sedert het begin van October jl ts te Scheveningen vermist 1 gondendamesarband bn taande uit geldstukken van 20 francs 20 mark waarbg drie dr f ende de beeldtenia van den Dnitschen Keizer Wilbelm I Friedrich en Wilhelm II sommige goudstukken van het jaar 1880 Oud Zeeuwsche gonden munten waarop staat 14 gulden en een Nederlaodsch vgf guldeuatuk De commissaris van politie te Haarlem verzoekt te worden bekend gemaakt met de rerblgfplaats van Jacobas Rooae oud 43 jaar geb ta Haarlem 13 December 1850 van beroep koopman in groenten laatat aldaar woonachtig Signalement ongeveer 1 63 M lang voorhoofd gewoon haar zwart reeds grgzend wenkhratiwpn en hnard van dezelfde kleur werd toch de jmalheid daarvan erkende zag ik u nu dat ik alle verbindtenis mot de grafelijke familie heb afgebroken en deze schriftelgk gemeld hab dat ik nooit voornemens geweest ben met AmsÜa te huwen Zijt gij na over nay tevreden F pMaar wanneer zy u bemiadeP Ellen zag Kuuo bijna verschrikt aau rZou zij dan loo gehandeld hebben als ü gedaan baeft P tfMg komt het onbegrypelyk voor wanneer zg dit niet doet zeide Ellen in gedachten ea als tot zioh zelve KuDo beiohouwde Ellen eenige oogenbÜkkeu met eene ongewone uitdrukking Ellen ik ben vry fluisterde Kuao Ellen gevoelde eene tnlÜng door al hare leden Het waa haar alsof men haar met een gloeiend ijzer had aangeraakt Gg acht het mogelijk my te kunnen beminneD F ffJa Nu zag Ellen hem vrgmoedig in bet aangezioht j de smart een oogenblik te voren ondervonden was verdwenen en Ellen was weder dezelfde f Zoudt gij my kunnen beminneD P Hpat weet ik nint aotwomlde Ellen bedaard en ernMig vmaar ik gevoel dat ik moeielgk uw gedrag jegens haar die gg eenmaat bemiodet zou kunnen vergeten en dat ik nog moeiel jker aan uwa liefde zon kunnen Reiooven tfGy boichouwi mij niet in staat eene waarachtig innige liefde te koesteren fNeen en daarom zou ik u nimmer kunnen beminnen Op Ellen s voorhoofd brandde een donker gloeiend rood Zij atond op Kano vatte dnftig hare hand leggende i oogen donkerbruin oeaa breed en kort mond gewoon een kuiltje in de kin ringbaud ondM de kin gebruinde gelaatskleur spreekt krom en ia doof zgne houding ia gebogen heeft een hoogen rug Gekleed met donkere jai bombazgnen broek met klep zwart lakensche paft en half hooge laarzen Hg heeft Woenadag 19 Sept jl met medeneming van h t aaawesige geld zgne vrouw en zes kinderan oovqnorgd uchtei elaten en moet hierover worden gehoord Gisterenavond om circa kwart voor aebton werd te Slapeet brand ontdekt in bet aebanrtje staande bg de landbouwers woning van G V d Brug een kwartier van het dorp welke al zeer apoedig oversloeg op de woning lalvSi ten gevolge waarvan woning en sohnnr en noff eene schuur van eene bnnrman in een oogen blik waren verbrand De inboedel en het levende vee kunden nog worden gered Hel huis en de andere geboawen waren venakenb Nadat men juiat met het blnaaohen m begonnen zag metf midden in het dorp weer brand ditmaal in een groot boerenhaii van R Moow Ook daar kwam apoedig fanlp opdagen zoodat een gedeelte van den inboedel en al het levende vee gered Werden Ook bleven behouden de bg hat huia staandehooien korenbergen au een lohnnr EJe g bouwen van M waren ook verzekerd beneretitfde inboedel De oorzaak ia onbekend F Omtrent het arresteeran van dan kwaadw9lige in de Vredenoordstraat deelt de heer 0 Philips te Rotterdam het volgend mede Zijn zoontje zond hg avond negvn uur naar bed die nauwelgka boven gekomen nga vader riep dat een man zgne hant door een ing alagen ruit atak op den zolder Hg begaf zich daarop onmiddellgk naar boven doefa kon niets uitrichten daar hg zich bevond voor een gealoten hek Hg liep nu naar beneden em licht en de sleutels die hem direct weiden gegeven doch boven komend ug hg nieta meer Hg trad nu in overleg met den heer Krul die een water en vnurnering doet li beneden bewoner van het pand No 26 en op éénmaal zag deze dat iemand keek nit hot zolderraam van pand No 27 De een andde daarop in dit pand met licht naar boven de ander in pand 25 Men zag eerat niets doch ontdekte later in de cakgoot den vreemde die met vereende krachten naar beneden Werd getrokken en daar aan de politie werd overgegeven Ëen zetuil agenten verleende aasiaten tie om te onderzoeken of nog andere peraonen waren naar boven geslopen doch wel klonk Gij bemint my dus niet F r i Neen Ellen vestigde bare oogen verwonderd op hom Hebt gy dat tfaloofdP nJa ik was dwaas genoeg myn hart door een nÉ liefelijk beeld in slaap te wiegen vergeef my deze gedaohte maakte mij zoo gelukkig en venoeni mij met het leven rEltan 1 riep de vrouw van den prooat en fillao apo dde zioh da kamer uit Uaar boe wondarlUk zag het er in haar binnenste uiil Zy gevoelde siob zoo beklemd zoo bedroefd zoo ongelukkig Onophoudelijk wüêrgalmdep de woorden in hare ooren ffUeze gedachte maakte my zoo gelukkig En toen verweet zg zioh dat zij Kuno niet beminde Haar hart klopte heng by deu gedaobten en eene stam in haar binneasta vroeg onophoudelyk maar bamiot hy my inderdaad P Kan deze ziel eene warasi innige liefde gevoelen zooals myn hart bewaart voor dengene dien ik eenmaat beminnen zal Nean kg zal my nimmer verstaan en tooh zou ik zgae vriendin zijne zuster willen zgn maar ham beminnen f Nuen Ellen sliep dezen naeht Diet Kuno s woorden an beeld verdreven den slaap Baeds vrosg stond zij op en het wai nog niet zes uur gMlaf en toan tiij reeds mat hare melkdesch en haar mandje op wex waa naar eene arme vrouw in Forsbjr Toen zg halverwege gekomen was gevoelde zy zioh vermoeid Zij ging op oen kleinen heuvel zitten terwyl zg hare vracht naaat zioh zette Da vogels stemden hun morgenlied de zon scheen loo zaebt en heerlijk Ken ouafgabrokaa gesuis gbg als een tuoht door het don uenboaob Worii wtnolffd