Goudsche Courant, zaterdag 3 november 1894

K DU ep dim een loos alirm en hnalde menden bewoner te Toorach D die weggekropen waa doch da kwaadwillige Bohjjat alleen de poging tot insloiping g wafl gd ts bebben Op aandringen van den bMr PbÜip onderzocht men den zoldur an p n3 25 en 27 a men vond de vermeld gOivIlD manchetknoopen in de s zakgoot waar éê man waa gevat De hnr Philips toch had op het potitiebarean dan gearresteerde herkend a B den persooo dien hjj oatiQttek had io de wachtkamer ia de gerkngenia aan het Koode Zand waar hy getuigen moest in zake een diefstal gepleegd in een bttia waarin hg bad gewerkt en waarby hy enige gereedschappen verloor Hy vermoedt dat de verdachte eenige gestolen voorwerpen by hem p den zolder beeft willen werpen om later hem aan de justitie als dadnr op te geVén Het ii te hopen dat derechter van instruotie licht ia deze zaak z l weten te ontsteken opdat een welverdiende straj zal volgen op den boosaardigen toeleg om een baisvader chnldeloos voor het gerecht te brengen De gearreateerde had van te voren goed geïnformeerd omtrent de bewoners vsn pand No 25 fa had verjpoed dat de bewoners dien avond niêtmÊÊK iiémr voo gaea licht brandde Te Weeap zyn weder 2 gevallen van aziatische cholera waarvan 1 met doodelyken afloop by kinderen voorgekomen Het andere patientje is heratellende th Deli Maatschappy vierde gisteren haar riWeren feest in bet land welks koloniën ze zoo klw htig helpt ontginnen op eeo wijze den grooten handelaren van een koloniaal ryk waardig Oe directeor de heer P W Janssen en d commissar iaaen de heeren J Nienhnis J t Cremer en H C van den Honert hi eageu e n faestgave aan ons roemryk Indisch leger 4at zoo moedig en volhardend voor de rnst on orde in Tudië zorgt Bg den voorzitter van bet Amaterdamsche oomité mr N P van den Berg is ter herdenking van het 25 jarig bestaan der Delimaatscbappg van den directeur en de commisaaripMn dii r Maatschappy persoonlyk een gilt van 50 000 tngekomeo voor het Nationaal Pooüs tot ondersteuning van de nagelaten betrekkingen van in Indië gevallen militairen aU een hatde aan het Nederlandach Indiach l gei dat ook op Sumatra zoo veel heeft gestreden en geleden ten l van rnst en orde p dat eiland c Door den heer Charles Boissevaio lid vanhet uitvoerend comité van de Vereenigicg ljloed Beleid en Frouw c die voor le riddersder Willemsorde beneden den rang van officieren voor hun weduwen en weezen poogt tesorgeUi is voor de Vereeniging ontvangen vandireoteuT en commissarissen van de Delimaat ehappij persoonlyk eene bydrage van 5000 lali eene hulde aan het NederlandschIndischlegere i Znlkfl giften ter wille van het vaderland gNehonken zyn den gevers tot vreugde zeer eleu tot voorbeeld en het Nederl Ind leger t i eere Aaa het verslag OTor h t ryf eu twintig jtr tijdvak ii nog het volgende ontleend 1 De beer Nienhnys van Java naar DeliverUnkken zond in 1865 de eente 50 pakken t a ia 1876 weer 189 pakken naar Europa iié bg de kenners zooveel belangstelling weklio d sy de aanleiding werden tot bet oprichten der maatschappy Het grondbezit was toen plm 10 000 bouws ibau betüt zy in Delien Langkat bettienvouttigv vormende 21 ondernemingeu Het aantal raata werklieden bedraagt thans 16000 dat der tgdelyke werklieden Bataks en Maleiers is ook aeer aanzienlyk Het Europeescb personeel telt ruim 160 personen Ëlkder2l ondernemingen kaaft haar admiaiatrateor en 4 5 ef 6 asaisteaten De boofdadministfateur te Medan wordt byjMataan door twee inspecteurs een secretaris p zes asvistenten voor de kantoornerkzaamkf Daarby komt nog het personeel aaiige eaen voor meer byzondere werkzaamheden ats toezicht op bet smalspoor op de baggermo eni twee opnemers een bouwkundige een Veearts en drie Europeesche doctoren ieder met een Europeesche hospitaal opzichter en het Terdere iulandach personeel De verpleging der zieken was van den aanvang af een onderwerp van groote zorg voor de dmiaiatratie te Medan Reeds dadulyk hadzy aldaar een hospitaal dat in den aanvang stond onder een geëxamineerd en apotlekerziekenop richter maar reeds in 1871 wprd een Nederlaudscb geneesheer geëngageerd Het hospitaal etablissement te Medan gestadig oiigabreid bestaat uu uit woningen voor geneesheer en ziekenvader apotheek en 5 flinke aaien elk geschikt voor het opnemen van 80 patiënten Thans heeft de Deli Maatschappg nog twee dergelyke inrichtingen by Biiidjei en op hare onderneming Loeboe Dalem bpidoo in Laugkal elk onder een geuoesbeer Op de hooldplaats ia een afEonderlyk hospitaal voor het Euro peesche personeel De kanalen voor water afvoer op de verschillende ondernemiDgei meer dan 10 vnot breed bebbeu te aamen eene lengte vuu 128 kilometer terwyl in 1893 de groote plantwogeu 186 en de hoofd communicatie w eu over die ondernemingeQ loopend 242 kilometer bedroegen Dooe de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Hengeloo is besloten tot afzending van het navolgend adres aan de Tweede Kamer der StatenGeneraal Met leedwezen nam onze Kamer kennis van het ontwerp van wet tot wyaiging van de tarieven van invoer eu uitvoerrechten in Nederlandsch Iodië inijediend by kouinklyke boodschup van 19 Sept jl Wy hebbeu daarbij speciaal het oog op de voorgestelde verhooglug van invoerrechten op manufacturen met 2 pet Onze industrie heeft een zeer moeilyke periode te doorleven en Izulks reeds sedert enkele jaren Deze verhoogtog zou dus zeer ongelegen komen Bovendien is de Jfoopkracbt in oozeO Ind bezittingen al eds niet groot en scbynt ons ook daarom het voorgestelde middel ter versterking van de financiën ongeschikt Nog moet in anomerking genomen worden dat de wyze van heffing der invoerrechten een ongelykmatigeu druk oltoefent als wor dende voldaan nakr het gewicht Dit is bij een laag recht niet zeer voelbaar maar naarmate de rechten worden opgevoerd krygc deze ongelykmatigheid meer beteekenis Van sommige soorten doek toch neemt de waarde niet toe in verhoudicg tot het gewicht Daarby komt nog dat tarief onvoldoende naar de werkelyke waarde der goederen herzien wordt iets waarop de aandacht moet gevestigd worden Onbillyk scbynt de voorgestelde verhooging stellig tegenover de meer bemiddelde lieden die uit zyne gebbriceerda goederen gebruiken en waarop tengevolge van bet tractaat met het Duitsche tolverbond geen meerder recht dan 6 pCt mag geheven worden Onze Kamer deelt ook niet bet gevoelen van den minieter waar ZEz beweert dat de smokkelhandel niet zal toenemen De ervaring van voorheen toen de rechten hooger waren ia daarmede in strijd Dit geldt voorul voor bonl oederen die een veel grootere waarde hebben dan witgoederen Principeel ook moeten wy elke verhooging van invoerrechten in Indië bestryden Wordt eenmaal de voet op dit pad gezet waar zal men dan ophouden To het belang onzef nyverheid durven b rertrouweu dat de Tweede Kamer der StatenGeneraal het aanhangige wetsontwerp zoo zal wyzigen dat katoenen manufacturen als tot nu toe met 6 pCt worden belast of wel het voorstel in zyn geheel zal verwerpen Wie het nog niet wist dat er veel overeenkomst IS tusBCben een wedren en een potiliekeverkiezing moet thans de Belgische bladenmaar eens inzien Den vierden zullen naarmen weet de provincieverkiezingen plaatshebben en aan bet hoofd van menig blidvindt men nu een reproductie van de hier uivroeger beschreven Belgische stembrieven Precies op ende op op paardenlyst van eenbookmaker Met dit verschil alleen dat hiergeen cyfers achter de namen staan maarzwarte vierkantjes met een wit puntje er in Wie dit witte puntje zwart tnaakt geeft blykin dan candidaat wien naam rvóór staatden man yner keuze te bebben gevonden Ieder kiezer krygt van den voorzitter zooveelstembrieven als ar op zyn byeenroepingsbriefof op de lyst aaogeteekend zyn Met die stembrieven begeeft de kieser zich naar een derafgesloten lessenaars Aldaar moet hy op elkzyner stembrieven zwart maken met het kiespotlood dat op den lessenaar ligt het witrondeken van bet zwart vierkante Men ziet het is nc al zoo heel moeilyk niet Maar wie wel eens boeren bui ers en bnitenlui heeft zien tobben op post belasting tingof andere kantoren waur se hun naam altoos zetten op de plaats waar hy niet moest staau en van verlegenheid op het laatst baast niet weton hoe dien naam te scbryven wie zulke tooueelen heeft aanschouwd wordt bij de gedachte aan het veelvuldig zwart makeu waaraan de kiezers zich ten bate hunner partij moeten scboldig maken vervuld met angst en wantrouwen Men heeft het gevaar in Beigiën begrepen en bepaald 0m zeker te yn geen nietige brieven in de bus te steken is het raadzaam dat ieder kiezer eene kiesoefening bywone Zoo onderwyst men de jeugd Een ryk HoUandsch lakenhandelaar wegens zaken Jte Pirys die IMaandag tot lact in den nacht in verschillende restaurants in vroolijk gezelschap zïch vermaakt had en een weinig zwaar in het hoofd in zijn hotel kwam miste Dinsdag by zyn ontwaken een porte fenille met banknolen tot een bedrag van ruim 20000 frs Dezer dagen werd meldmèf emaakt van eeti vry belangryke diefstal in bet confectiemagazijn van de firma P en C te VGravenhage ontdekt Omtrent de wyze waarop d politie dit misdrijf en den dader op het spoor kwam verneemt Het Yad het volgende Keeds sedert lang werden telkens patalons uit het magazyn vermist en het getal dezer verdwenen kleedingstukken klom allengs tot een zeer hoog cyfer men noemde zelfs meer dan honderd Het kon wel niet anders of de dief moest onder het personeel schuilen Men besloot daarom het magazyn gedurende eenige nachten door heimelyk verborgen politiedienven te doen bewaken Tevergeefs De dief scheen er den reuk van te hebbeu en verscheen niet Inmiddels ging de recherche aan het werk om de goedaren op te sporen maar boa tairyk ze ook waren het gelukte evenmin ze te ontdekken Een agent van politie die niet tot de recherche behoort maar door zyo specialen werkkring veel met kooplieden uitdragers ea dergelyken in aanraking komt nam bet zaakje in handen en in enkele dagen had hy de hand gelegd op een deel der gestolen maar zelfs niet als vermist opgegeven goederen kostuums enkele jassen enz eu eveneens op den dader zekeren M in dienst by de firma P en C wiens arrestatie nu volgte Hoe de handige agent het spoor had gevonden Hy ging by onderscheidene opkoopers van goederen en uitdragers rond en vroeg hun of zy briefjes hadden van de hank van leening Zy stelden hem die ter hand hy ging in de bank do verschillende panden na en vond er nieuwe kleedingstukken in die door het personeel van de 5rma P en C werden herkend En hoewel na de goederen niet op den naam van dnn dief waren ingeschreven kenden de koopera der lombardbriefjes toch de personen van wie zy deze hadden verkregen Zoo liep de schuldige in de val Naar men verneemt zou een yzerhandetanrte Leiden die van tot tijd in de laatste weken geldswaarden miste dezer dagen terwylhy had voorgewend de stad hebbeu verlaten een zijner bedienden op heeterdaad hebbenbetrapt toen deze laatste vuu het vermeendgunstige gelegenheid gobruik makende dese tBtaire van z ne meester met een vaUcheusleutel opende en zich van eeue kleine somgelds meester maakte L C c Voor de rechtbank te Baarlem werd gisteren de zaak van den diefital by het echtpaar Van Gasten in het Molenpad aldaar behandeld Zooals men weet werd Jan Andries Boers als de vermoedelijke dader in hechtenis genomen By zyne arrestatie verklaarde hy van niets te weten Het in beslag genomen mes bad hy niet gezien Hy wist wel waar het Molenpad waa maar dat daar de famihe Van Gakten woonde was hem onbekend Hy bad den nacht van 23 op 24 Sept geslapen onder de muziektent in den Hout en het tramkaartje HaarlemLeiden dat by hom was gevonden opgeraapt toen hy aochtendi wakker was geworden Dat men aan zyo verhaal niet dadelyk geloof aloeg Iieeft wel eeuig recht van beHtaan want Boers die nu 23 jaar oud ia maakte reeds op ITjarigen leeftyd keuuia met de gevangenis wegens het plegen van diefstal en heelt voor dat misdryf reeds 4 jaren en 6 maanden achter den rag en verder nog een maand of 5 voor wederspannigbeid en vernieling tijdens liy gevangen zat Na eenige virbooreu viel liy door den mand Hy had den diefstal gepleegd Het mes had hy meegenomien niet om te moorden of te mish indelen alleen als hy tegenweer zou bebben gevonden zou hy het gebruikt hebben Het was hem ontvallen by de worsteling met juffrouw Van Gasten Hy bad het op een steen geslepen Gisteren bad hy zich voor de rechtbank te Haartem te verantwoorden ter zake dat hij io den nacht van 23 op 24 Sept alzoo op een tyd voor de nachtrust be itemxl door over twee tot afsluiting dienende schuttingen te klimmen zich toegang had verschaft tot den tuin en door een raam op te schuiven tot de slaapkamer van het echtpaar Van Gasten daarby gewapend zyude met een scherp mes dat hy daar had weggenomen tweo horloges en tegen de vrouw van Van Gasten geweld had gepleegd door op baar bed te springen eu baar te slaan of te stompen en dat alles ouder de verzwarende omstandigheid dat slechts eonige maanden zyn verloopen sedert hy eeu traf van één jaar eu zes maanden bad ondergaan waartoe hy door bet Hof te s Hage op 27 Oct 92 wegens diefstal waa veroordeeld Do beklaagde verklaarde ter terechtzitting op het bed te zyn goi prongen om Van Garaten te beletten ilit te virlnten Hy wilde de twee oude lui in de kamir houden en verzekerde dat hy dit wel s edaiui xon hebbeu gekregen ook want hy zou zc eu zoo goede waar schuwing hebbeu gageven dut ze zicb wel atil badden moeten houden Hy trad met de meeste brutaliteit op eu verklaarde ook nog te hebben geweten dat Van Garaten geld bad en dat hg het doel had dit alles weg te nemen Jbr mr A J Eethaan Macaré requisitoir nemende wees op de bovenstaande verklaringen van beklaagde waaruit bleek dat hij bad gehandeld met voorbedachten rade dat alles wat hem was ten laste gelegd bewezen was en bracht hulde aan het optreden van de rechercheurs Verkerk en Van Halst Wat er geschied zon zyn als het beklaagde was gelukt de oude lui iu de kamer te houden wilde Z E A niet nagaan doch hg gelooft uiut dat iemand vau het karakter van beklaagde twee levende getuigen van zijn misdryf zou hebben achtergelaten Er op wyzende dat bet openbaar belang eiscbt dat hier een voorbeeldige straf worde gegeven en het verleden van beklaagde schetsende reqnireerde Z E A wegens diefstal by nacht iu een bewoond huis met geweld gepleegd volgens art 312 W van S twaalf jaar gevangenlustrai De toegevoegde verdediger jhr mr F W V Stjrum achtte het geweld niet bewezen en concludeerde tot clementie De beklaagde bleef onder het requisitoir zeer kalm en onbeschaamd heen en weer sion Uitspraak over 14 dagen Accyns op bet geslacht I In de Eerste Kamer is bijna2 jaren geleden er op gewezen dat importeurs minder belastiug voor vleesch betalen dan de ingezetenep aangezien de laatsten ook moeten betaten voor de borebs de huid en het vet van hat vee Voorziening iu deze oobillykbeid is thans in de afdeelingeu der Tweede Kamer gevraagd In overweging werd gegeven of niet bg de berekening van den accijns eene zekere tarra zon kunnen worden afgetrokken voor huid vet eu horens Ook werd by vernieuwing geklaagd dat het vet van inlandsche runderen in zooverre het laatste vry is van inkomend recht terwgl voor het laatste vry is van inkomend recht terwyl voor het eerstgenoemde accyns moet worden betaald In 1882 meende de toenmalige minister van financiën dat eene herziening der wetgeving op dat laatste pnnt niet gemakkelyk was aan te brengen Zocht men bet middel in de belasting van huiden en vet bg den invoer dan zou men ook het invoerrecht op leder en schoenen moeten verhoogen terwgl voor het vet by uitvoer restitntie zou moeten worden verleend aan de margarine fabrikanten Hierop werd echter geantwoord dat de moeielykheid eeuer betere regeling geen voldoende reden oplevert om daarvan af te zien Te Pargs is iu hechtenis genomen een oflScier die aan bet Ministerie van Oorlog betrapt zou zgn geworden op spionage ten behoeve van een buitanlandsche Mogendheid De Soir geeft den naam van den officier Drèyfus bg is kapitein en 35 jaar oud Een ongeveer een jaar geleden wegens spionage Teroordeolde vrouw zou de schuld van den genoemden officier en zgn relaties met een Italiaanschen spion hebben verklapt In het noorden van Frankrgk zgn door het hooge water een aantal landergeo overstroomd te Roubaix Tourcoing en andere f ibrleksatedeu moeten vele fabrieken stilstaan het spoorw verkeer wordt belemmerd Hier en daar zgn manachen verdronken en de materieele schade 18 buitengewoon groot Ook de Belffiache rivieren met name de Sambre d Ourthe en de Senue syn onruatbarend gewassen Het regent io die streken aanhoudend Reeds werd veel schade aangericht Een bekend Italiaansch violist LuigiCHioatrit is overleden ten gevolge van het eten van visch die naar men vermoed bedorven was Het geheele gezin van den musicus vgf personen sterk ia ongesteld geworden Demoeder van Chiostri ia eveneens overleden en zgne vrouw verkeert in leveoagevaar Te Parys is dezer dagen in dè staats bank van leening een gouden trouwring ingelost die in het jaar 1857 was verpand voor 17 fra en waarvoor de eigenares sedert reeds 50 fn aan renten heeft betaald Het afhalen van dezen liug was voor het personeel der haiok een sévenement c Men houdt bet thans niet voor onmogelyk dat ook een parapluid teruggehaald zal worden die sedert 1849 ergens in een hoek staat en waarvoor de eigenaar ieder jaar 70 centimes brengt opdat zgn regenscherm niet naar de publieke verkooping zal gaan Ouder de curiositeiten der inrichting bevindt zich nog een katoenen gordyn dat reeds 22 maal lederen keer voor 4 francs werd beleend VERGAV8RM VANDEN GEHÉTEMiB Voortzetting WOENSDAG 31 OCTOBER des namiddags ten 1 uur Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig de hb Noothoven van Goor van Veen van Vreumingon wan der Post Dercksen Kuning Prince Hoogeoboom Deasing van der Garden en van Itemron Afwezig de bh Fortuyu Droogleever en De heer Jager had bericht gezonden verhinderd te zyn vegans afwezigheid uit de B rooting der Inkomsten VoTgn 5 wordt goedgekeurd Volgn 6 Plaa selykfl directe belasting naar bet inkomen f 71000 De Voorzitter deze post moet nu met f 6000 verhoogd worden omdat de 20 opcenten op de personeele belasting zyn geschrapt Ue heer van der Garden wil de post behouden en de f 6000 onder den post volgc 42 bgfcrekken daar in de memorie staat dat dit een soogenaamde sluitpost ia Dé Voorzitter ia daartegen daar wel geleend kan worden voor buitengewone werken maar niet voor gewone werken de begrooting i f 30000 minder dan het vorige jaar in afwachting van de maatregelen door de hooga regtwing te nemen tot regeling dergemeeutefinaotien De heer van der Garden zegt dat wanneer er nieuwe werken moeten worden gemaakt dan kan daarvoor wel geleend wordeu Da Voorzitter ontraadt dit daar dan in 1897 de toekomst zeer donker zal zyn De heer van der Garden zegt dat vroeger alle buitengewone werken uit de gewone inkomsten zyn bestreden De Voorzitter merkte op dat dit een verwyt waa aan b t adres van den raad en niet aan B en W De beer Koning wyst dat de heer van der Garden op een gevaarlyk pont is hy had de bevolking als het ware uiteengezet dat eerlang zy maar 3 pet zouden betalen daarom wil hg de inkomsten belasting op bet vroeger uitgetrokken bedrag laten en wil alles bezuinigen wat IS er bezuinigd op de uitgaven f 350 wel een bewys dat B en W de uitgaven zoo min mogetyk heuben geraamd Nu wil de heer van der Garden de leening maar wat hooger nemen dan behoefde de inkomstenbelasting met verhoogd te wordeu ik veronderstel dat de l eer van der Garden gedacht heeft ik zal nu die begroeting niet meer met een f 20000 laten sluiten maar met een paar gulden eu dat kan niet eu nu zou dan later geen f 6000 maar f 26000 gulden moeten galaend wordan en dan ataau wy een volgend jaar voor een nadetelig saldo van f 32000 De heer Deasing zou ook gaarne zien dat de inkomatenbelasting op het oitgetrokkeu bedrag werd gebaudbaafd mogelgk zgn er wei andere bezuinigingen te maken De Voorzitter gaf ia overweging de hoofdelijke omslag aan te houden lot straks De beer van der Garden merkte op dat er nog inkomsten van het lig en kaaigeld te wachten waren en eveneens f 4300 voor onvoorziene uitgaven waren uitgetrokken bij schatte het kaai en liggeld op f 4000 en f 2000 van de ouvooriiene uitgaven dan schoot daarvoor nog f 2300 over De Voorzitter zeide dat de onvoorziene uitgaven niet konden worden verminderd daar zg in 1893 geheel zgn gebruikt De beer Prince zeido dat er nog f 2500 meer moest worden geleend voor de herstelling der toren De beer Dercksen had over de post der pi dir belasting om die op f 71000 te laten al feooveel gehoord maar kunnen wg de inkomsten niet Vermeerderen dooi verbooging van het schoolgeld stelt men voor een aom van f 750 te schrappen voor een onderwgzer dan krygt men het is in strijd met de verordening stelt men oor de opcenten van 60 op 80 te brengen dan is wyoiging der verordening noodig Had men vroeger meer afgelost en niet zoo weelderig geleefd dan zaten wij nu niet voor die groote acbulden Na nog eenige discuaaien wordt volgn 6 a ngeho nden volgn 7 Opbrengst van brug kaai ha ven kraan sluis dok boom en veergelden f 6300 De beer ran der Poat brengt zgn dank aan B en W voor de spoedige indiening van het ontwerp voor kaai of havengelden maar moet er nog niet bggevoegd worden straatgelden De Voorzitter de straatgelden bebben in ons allege een punt van overweging uitgemaakt De heer van der Post du9 dan krggen wy spoedig een voorstel daarover De Voorzitter een ontwerp tot betaling van recht voor het gebruik van den openbaien weg De beer van der Garden wil dezen post verhoogen met f 4000 en brengen op f 10300 De heer Dercksen wil den beer v d Garden TT en of hg er geen f 1000 bg zou doen Toor de eerlang te wachten heffing der straatgelden De Voorzitter gelooft dat het innemen van gemeentegrond een maatregel van orde ia en 1 weinig aal opbrengen I De heer van der Post zeide dat de heer Desaing wel wat nadere inlichtingen daarover zou kunnen verschaffen De Voorzitter zeide dat het gebruik van gemeentegrond aanmerkelgk zal verminderen De hec r van Goor wees op den bouw van bet R C Weeshuis en de Pastorie dat zou nog al wat hebben opgebracht groote werken zgn er bier zooveel niet De heer Des iing was de eerste in de begrootingscommissie die wees op del elyke heffingi het zal wel niet in mijn belang zgn De heer Koning zeide dat die heffing zooveel niet zal opbrengen daar men even als elders de steenen meer in het in aanbouw zynde pand zullen geplaatst worden De heffing vsn het liggeld zoQ ik liever op f 3500 willen uiltreken het straatgeld op f 500 De heer van der Garden wees er op dat het kaaigeld in den BricI veel hooger en te Schiedam ook hooger waa dan hier werd voorgesteld De Voorzitter zeide dat had u ons gisteren moeten zeggen toen wy de Verordening in behandeling hadden wy dachten met uwe opgaven uit Rotterdam dat wy ooa vergist hadden De beer van Veen zeide dat voor de inoiag toch ook nog gel4en moesten worden uitgegeven De heer van Goor is er niet voor om reeds nu die post met f 4000 te verborgen daar dit ontwerp nog niet eens is behandeld en er groote kans bestaat dat het voor Januari niet koniuklyk goedgekeurd was De heer van der Garden vond als B en W de raming maakae op f 5000 hg toch wel f 4000 kon voorstellen en wensohte na afloop der begrooting het ontwerp te behandelen De heer van Iterson gelooft dat het misschien mogelyk zal zijn dat die f 4000 nog niet eens gehaald worden dan zonden wg moeten overgaan om bet schoolgeld te verhoogen De Voorzitter zeide dat de beer van Iteraon weer wilde terugkomen op het besluit dat voor 14 daag genomen is en dat mag men niet doen Na nog eenige discussie wordt de po it verhoogd met f 4000 en gebracht op f 10300 met 7 tegen 5 atemmen By dezen post sprak de beer Hoogeoboom om het pontje over de Turfaingelgrachk te verpachten daar het tonnenstelsel niet goed heeft gewerkt en de inkomsten niettegenstaande er meer inwoners in de Korte Akkeren zyn achteruitgegaan Na eenige diaco sie wordt besloten het pontje over de Turfsingelgracbt te verpachten met 7 tegen 5 steramen Volgn 8 Opbrengst der wik weeg meet en keurloonen f 2000 De beer Dercksen vroeg hoe of het kwam dat deze post met f 500 ia verminderd waarop de Voorzitter hem antwoordde dat er minder varkens worden gewogen Volgn 8 tot en met 13 worden goedgekeurd Volgn 14 Opbrengst van schoolgeld lager onderwya f 13340 40 De heer van der Post wenschte B en W uit te noodigen spoedig met een voorstel tot den raad te komen om de scholieren van buiten meer schoolgeld te laten betalen Volgn 14 tot 18 worden goedgekeurd Volgn 18 Opbrengst van bet vergunningsrecht 1 4800 De heer van Iterson vroeg hoe het kwam dat in sommige gemeenten het vergunningsrecht verhoogd was De Voorzitter kwam het voor dat bet hoog genoeg is De heer van Iterson merkte op dat de bedryfsbelaatiug zooveel verlaagd ia De Voorzitter zeide dat men tot het maximum was Volgn 18 tot en met 23 worden goedgekeurd Volgn 24 Pacht van de gabel op het A maierdaraBche en Goodsche rypad f 1206 Deze post moet met i 206 verminderd worden Volgn 24 tot en 41 worden goedgekeurd Volgn 42 Geldleening ter voorziening in de koaten van openbare werken f 6000 De heer van der Garden wil de post verhoogen met f 4500 en brengen op f 10500 De Voorzitter zeide dat hy er ernstig voor moest opkomen wij hebben geen buit ngewoDe werken en ik geloof zelfs nog dat Ged Staten het niet eens zullen goedkeuren Na nog eenige discussien waaraan de bh Dercksen van der Garden van Qoor Koning en Dessing deelnemen wordt het voorstel verworpen met 9 tegen 3 stemmen en de poat gebracht op f 8500 met 9 tegen 3 stemmen Volgn 43 44 en 45 worden goedgekeurd Nu volgt volgn 6 Deze post moet nu verhoogd worden met f 1500 De beer Tan der Garden wilde dezen post laten op f 71000 en die f 1500 van de onvoorziene uitgaven afnemen De Voorzitter zeide den heer van der Garden dat hy die maar geheel moest schrappen De heer van der Garden ziet er geen bezwaar in De heer Koning bracht daarop ter kennis dat hy onmogelyk die begrooting zoo kon aanraarden daar w door deze post niet te verhoogen iu groote moeilykheden zouden komen De post wordt daarop aangenomen met 10 tegen 2 stemmen De geheele begrooting wordt daarop met algemeene stemmen goedgekeurd tot een bedrag van f 314493 35 in ontvangsten als uitgaven Nu was aan de orde het voorstel tot het heffen van een kaai of li eld Na eenige discussie en byvoeging van een paar punten van ondei eaobikt belang wordt deze goedgekeurd met algemeene stemmen Niets meer aan de orde zynde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten BultenlaDdsch Overzicht De Keizer vaQ Raslaod ia gisternamiddag te 2 u 15 m kalm OTerledea Te 7 V4 Qur koadigdea te Petersburg kanonscboten van de Peter Paul restiog het OFerlydeD van deu Czaar aao Bljjkens de berichten gebruikte de Eeiser Dog hedenvoormiddag te 10 üur in volle bewnslzyn het H Avondmaal Hot doodbericht nerd door aanplakbiljetten bekend gemaakt Oiachoon niet onverwacht wekte de tflding toch diepe ontroering en rouw onder de bevolking en by het lezen van bet doodberichi maakt n allen aandachtig een kmis Des avonds te 10 uur werd door den Byksraad eene zitting gehouden In tegenwoordigheid van de te Petersburg aanwezige leden der keizerl ke familie ia een plechtige mis opgedragen voor de zielruat van den overledene Naar men verneemt kan het manifest b tre£fende de troonabektimming over eenige dAgeu verwacht worden Alle openbare vermakeiykheden zyn gesehoKl alle herbergen en andere inrichtingenVBQ dien aard zijn gesloten O aar Nicolaas II zal nu ala keizer aller Bossen optreden Het lievelings denkbeeld van Ozaar Alexander om nog hfl zjjn leven het howblyk tuaschen den troonopvolger en prinsik Alix van Hessen voltrokken te zien is ijerhalve niet verwezenlijkt Door het overijlden van den üzaar zal de voltrekking van dit huwel k tjatonrlyk geruimen tyd worden uitgesteld De prins en de prinaes van Walei die eerst morgea avoud Livadia kunnen be r ken komen derhalve te laat om den Czaar lütg in leven te kannen aantreffen Voor Rnsland en voor geheel Europa dat nltuurlyk groot belang heeft by hetgeen in het Russische ryk voorvalt begiot nu een nieuw tydperk Czaar Nicolaas II ia nog ojig en zit ni g niet die ervaring welke zyil vader bezat toen deze na den plotaelingen dood van Czaar Alexander II tot den ttoofi werd geroepen Naar men zegt is de Czaar die nu als alieenheerscher over het groote Ruaaiache ryk zal optreden een ontwikkeld en vredelievend vorst van wieo niet anders te verwachten is dan dat gy de voetsporen yns vaders zal drukken Het is inderdaad te hopen dat deze verwachtingen niet zullen worden teleurgesteld liet verlies dat geheel Eqgifjla lydt diior den dood van Czaar Alexander zal dan althans vergoed worden door zyn opvolger Moge ook Bzaar Nicolaas even goed all zyn vader iuzien welke groote verautwoer lykbeid op hem rust niet alleen jegens de andere Europeesche stalen voor welke het behoud van den vrede van niet minder gewicht ia dao voor Rusland De naaste bloedverwanten van den Czaar waren om het ziekbed geschaard of snellen daar hacn De koningin van Griekonland is reeds in Livadia aangekomen de kroonprins van Denemarken is door zyne zuster de Czarina geroepen de koning en de koningin van Denemarken hebben na de ontvangst van eeo lang telegram der Russische keizerin besloten te pogen hnn schoonzoon nog eens te zien en behalve de prins en de prinses van Wales is ook de hertog van Edinburgh naar Livadia getogen waar lyn vioaw de zuster van den Czaar reeds ia In da Italiaansohe hoofds d honden de ministers dag aan dag samenkomsten ter beraadslaging over BiBatregoleii tot verbetering van den financieelen toestand Te dekken valt een deficit van 40 a 50 millioen lire on daarin hoopt de regeering te slagen door eeo vernuftig samenstel van bezuinigingen van monopolies on van nieuwe belastingen Tot de laatste zal zy alleen dan overgaan indien de andere maatregelen niet afdoende zyo We zullen afwachten wal er van komt Er zyn al meer mooie plannen op t papier gebracht die nooit tot een nitvoering kwamen Uit Madrid wordt gemeld dat e koninginregente Sagasta met de vorming van eeu Kabinet heeft belaat Ook worden steeds namen genoemd van politira die voor een pUats in het hervormde ministerie niet zullen bedanken De Terbazing in Spanje i nog groot over plotfleling uitbreken der crisis Men had tenminste verwacht dat het Kabinet Sagaata in elk geval aan hot bewind zon blyven totdat de Cortez weer by eenkwamen De Vicaris Angooard heeit een reeks vu btschaldigiogeo iDgebruht tegen bet beetSD en de Ambtenaren van den CoDgo Staat j besohaldigingen die als ze waar zgn de blanken van schaamte de oogen moeien dpen neenlaan voor ds zwarten in het gebied van dieu StiM Volguji den vicaris dryft het bestnor onder deu maiftel van menscbelykheid en beschaving den afschnwelyksten handel in negen Offieieren en ambtenaren van den Staat heglen met dja Arabische slavenhiindelaara om ikh ivoor èT l yan te veisehUten Met negervroamn wordt op de echandelykste wyze omgegaia ja de blanken worden officieel van zwarte vronwon voorzien en de kinderen die geboren worden gelden als Staatseigendom Reeds vroeger werden soortgelyke beatihnldigingen uitgesproken maar de b adee 4ie vóór den Coogo Staat zgn stelden de beschuldigingen als overdreven en laslerlyk voor Toen Angonard in September van dit jaar voor het eerst met zgn onthnllingen aankwam werd hy door verschillende couranten eenvoudig voor leugenaar uitgemaakt maar thans brengt hg duchtige bewyzen Het is te begrypen dat UD van meer d t een kant de eisch opgaat dat door de nieuwgekozen Kamers geen cent voor de Congoonderneming wordt toegestaan vóór een onpartydig onderzoek de waarheid heeft Md het licht gebracht Posterllen en Telegraphie Te Mladenovatz in Servië ia eeu poetkantoor opgericht hetwelk mede voor den dienst der pakketpostc is opengeateld Vacante Directies Postkantoor Gulpen Jaarwedde f 1200 met 1 ApriW895 1800 en vrye woning Sollicitatien in te dienen vóór 10 November a s Geplaatsl 1 Nov De klerk der postergwi en telagn phie van de 29 klasse L Kiers te Sappemeer onder intrekking zyner plaatsing te Amsterdam lelegraafkantoor de klerk der telegrapfaie van de 2e klasse M A J van Engers te Zwyndrecht thans met militieverlot Verplaatst 1 Nov De klerk der postergon van de 2e klasse H jag Gendt van Zwyndrecht naar het Hoofd beatuur Eervol ontalagen op verzoek 1 Deo De brieveogaarder L Roalae Wi te Westkapelle Overleden 18 Oct De brievengaaider P Taaelaar te Groede I l GEVONDEN VOORWERPEN In de maand October 1894 zgn de volgegde voorwerpen als gevonden aangegeven of gedeponeerd aan bet burean van politie Een nickelen horlogeketting een hondenhalsbaod een onderstuk van een bloedkoralen oorbelletjfl eeo zilveren oorbelletje een mof een portemonnaie inh i 0 06 een wit stro n hoed ein zilveren kruisje een genden broehe een zweep 1 paraphiie 1 portemonnaie een bok eeu zwart koralen halsketting met goeden fluitiog eeo witten vroawensak 1 bloedkoralen halsketting een gouden ring een gonzen overhemdknoopje een donkerblauw harigen hond een gouden ceintuur een stukje van een zilveren lepel een portemonnaie inh f 0 19t een gouden oorknopje en een dames kraag De gevonden voorwerpen in de mxttid April 1894 eu Diet door de verliezers afgehaald ajn ter dispositie der rospectievelgko eigenaan met inachtneming van art 2014 Burgl Wetb el Bureau voor gevond n voorwerpen geo w i van 11 1 uur s morgens Gouda 1 November 1894 De Commissaris van politie W N TiN GARDERBN KE1 K1SGEVIAIG De VOORZlTTia na den BAAB it Gemeente GOUDA Brengt ter opeabaie Iteniilai dat aan de Kiezers in deze Gemeente zgn toegezonden de Oproepingfibrieven en Stepibüjetten tot het benoemen van een lid ntn den Gemeenteraad en dat wanneer eenig KiMet zyo stembriefje verioren heeft of er geen modit hebben ontvangen hy zich tot bekoming daarvan ter Plaataelgke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der Stembriefjes zal aanvangen op den 9 NatembefaailstMttitir dn morgens ten negen en eiedigea des namiddags ten vier ure dat het SteffibrieQe sehriitelgk iogtvuld door den Kiezer in penoon in de StWnbai moet gestoken worden dat geen ander Stembrieiye dan dat hetwelk van het zegel der Gemeente vootiian ia mag worden gebruikt dat de in het Briefje in te vullen persoon duidelgk met naam en Toonuam maat worden angeweieni m i