Goudsche Courant, zaterdag 3 november 1894

No 6499 dat bet Briefje niet ooderteekend mag zgn eo geeoe andere brie ee omralieo of daarnau opzettriyk lyn vaatgebecht GOUDA dea 2 November 1894 De Voorzitter roornoeoidf VAN BERtiEN IJZEN DO0B f Maandag 5 November J894 338te Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De ülteave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Aizonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 Jï r els k 60 Centen iedere regel met 10 Genten Groote letters worden berekend naar plaatsnumt Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Abonneert Ü op het 8 KATHOLIEKE TIJIVEBSMAGAZIJN onder Redactie der beate Ksih Letterkandigen Maandelijks verschfjoen 48 pag groüt formaat oTer 2 kolommen prachtige lectnnt als Somona JioveUen BistarUehe Verhalen Poè i3 AnerUl ICaadaels Logogrlef Bebus era en Toor den zeer lagen prj Tan 68 CEXT per 3 maanden franco per po 80 cent Gonikoopsle muDdschrlft van Nederliad P STOKVIS WATERREUS UXTGBTKR S BOSCH Gouds SnelpersdniV tuq A BbihKhaM k ZooK Uuime Keuze in Heeren Dassen A van OS Az i E 73 73 Beurs van Amslerdam 1 NOVEMBKB Tor kn 9J 101 rui 99 78 A 80 m 84 19 73V 5 98 IMVi 109 100 100 If 101 7 V IVi 10 180V 7 I 76 lOSV 101 180 100 70 87 lOl 99V u v 106 47V 68V 186 4 mi l J Vo ISO 188V 10 89V 6 yotkoen 91 80 r 94 S l los A 89 71 tCauuu D Oert Ked W 8 dito dito dito 9 dito dito dito 8V aaxsu Obl Ooudl 18tl 88 4 TAUa IntobryviDg 1862 81 6 Owtam Obl ia papier 18SI dito in tiWer 18 8 i PaaTDUL Oblig met ticket I dito dito t Bnuav Obl Ooit e Serie 6 dilo GecoM 1880 4 dito bij fiotbi 188 i di abuHapel8SU 0 4 ditoingoud leea l88S 8 ditp dito dito 1884 S insn Perpet uhuld 1881 i Tncau Oepr Conr leen 1891 4 OecleaoiDguriaD Qea leeaiait lerie U 2 iil A Bap Beo T obl 1898 8 Uiuoo Obl Buit Sob 1890 I fioiMBitu Obl 4 onbep 1891 Aiurnouc Obligatien 1981 S i BomaDui Sted leen 1888 SVi NlD N Ut HandeliT land irnin Tab Mü Certiaoateo I a laat bappi dito Aiak i rpotbeekb paodbr 4 Oulkltg der Vontenl aand Gr Hjpolheekb pwidbr 4 Nederlapdwlie bank laad Ned HandelmaatMib dito S W fcPae Hyp b pandbr llotC Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 QtMTlKa Qoat Houj bankaaad tVU Hypotbeekbank pandb 4 AMialli Bouit hypoll pandb S Maiw L Q Pr Lienoert Nap Holl IJ Bpoorw MiJ aand llii tot Bipl T 8t 8pir aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand dita dito dito 1891 dito 8 69 l41ia Spoorwl 1887 89 A ïobl 8 ZüldItal Spwmij A H obl 8 Fmjih WaiMhau Weenen aaDd 4 Ksil Or Eu ap Mij aand 8 BaltiHbe dito aand 80 ïutowa dito aand B Iwang Dombr dito aand Katak Ck Aeow 8p kap aand t i oaowo Sewaet 8p Mij oblij 6 Oral Tilebek lilo oblig 1 üaidWeiit dilo aand i dita dito oblig 4 JlnaaniJL Cant Fao Sp Mij obl Chic k North W pr O i aand dito dito Win St Peter oW 7 bnTar fc Bin Gr Spm eert i a lUinoia Central obl in goud 4 Laaiar kNaak lUeCert T aand ltaieo ï Spw Mii lchyp 0 isv 18V lOl 78 109 lOSl 6V 68V 19 17JI 108 V 1081 102 108V 116V 119 V Hiaa Ka N torkOnUriok Weat aand A dito Penni Ohio oblig Oregon Calif Ie hyp in goud 8 St Paul Uinn h Hanit obl 7 Ua Fee Hoofdlijn oblig 8 dUoldito line Ool la hyp 0 6 Oaaalia Can Sointh Oert T land fix C Balla fc Mar le h d c O Amiterd Omnibut Mij aand Botterd Tramweg Maati aand Nidi Btad Amlterdam aand 8 atad Bollerdam aand t BlMia Stad Anlwarpenl887 S a S d BruMol 1888 Hon Thei i egullrQeaellKh 4 OoanxR Staatsleoning 1880 8 K K Doet B Cr 1180 S Spiiua 3ud Madrid 8 1898 V r Nib Bmi Hyp SpoW oerl i e ld ADVERTENTIfiN j De Hoer en Mevronw P GlEL floiBTi betnigeo bannen harielüken dank roor it Tele bljjken aan belangstelling bjj de geboorte Tta ban Dochter onderTonden Vliita aorden by wtrkmr nfgeaacht Womtdftjl 7 Notmber e k Olasrenekering Uaatsdiappij AMSTERDAM Deie Uutaoha shit VKizBEERINGBN op zeer roordeelige Toorwaarden Agent A NORTIER Goawe Ü 34 35 Wordt een OnderAgent gevraagd Aanbesteding rss£a ci23 j DE DIBECTlE van de Stearlne Kaar senfahrlek QOUDA to Gouda is Toornemene op MAANDAG 12 NOVEMBER 1894 des Toormiddaga elf anr in betUötel DB Z LUc te Ooitda aan te besteden HET BOUWEN van een ADHI NISTHATIEGEBOÜW op het terrein der briek aan de Bleekerskade te Gouda Bestek en teekeningen znllen van af Dinsdag 6 Norember 1894 ter yisie liggen ip genoemd hotel en ten kantore ran den Ingr Archt J SCHOTEL Ooatieedgk te Uotttrdam Exemplaren ran het Bestek en de teekeningen zju aldaar Terkrggbaar ad 2 50 per atel Ammjiing in loco Donderdag 8 November 1894 des roormiddaga elt nar len biede het Hoofdprgs eT 500 000 Hark De prgzen zün door den Staat gegarandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen van door de den Staat Hamburg genrsarborborgde groote Geldloteri waarin zeker lUMIIIIoen 868 900 Mark gewonnen moeten worden De prijien van deze veel voordeel biedeoda Oeldlolerij die Tolgeus het plan slecht 110 000 loten bevat zjju de volgende De hoogste prüa is eventueel 600 000 Mark Premie v 900 000 M 6 prjjien a 6000 M 106 prgzeu a fioe prijzen a 762 prijiena 1880 prgian a SO prijzen a ISOprgz i 800 1 0 88946 prijzen a 166 6904 p i 184 100 08 0846 pr a e 49 30 totaal 66 400 prijun 8000 8000 1000 400 300 1 prijs i 900 000 1 prijs i 100 000 S prijsen a 76 000 1 prijs k 70 000 1 prijs i 66 000 1 prjj il 60 000 prijs k 66 000 prijzen 60 000 1 prijs i 40 000 8 prijzen k 20 000 il prijz k 10 000 en worden deze in eeaige maanden in 7 klaasoo uitgeloot Ds HoofdpriJB in de klaase bedraagt Mark 60 000 nijgt in de kl tot 66 000 M in da 3 tot 60 000 M in de 4e tot 65 000 M in de 6 lot 70 OnO M in da 6 tot 76 000 M in de 7 tot 200 000 M eo met de premie van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel orgineel lot aleolts Quid 3 S0 een half orgineel lot slechts Onld 1 76 een kwart orgineel lot slelhts Quid 90 ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddelijk na de plaats gehad hebbende trekking de offioieele trelckingslyst Trekkingsplan voorzien van het wapen van den Staat die den prijs van de loten en de verdeeling van de prijzen over de 7 klassen aangeeft verzend ik op aanvrage gratis Do nitbetallDg en verzending van de prijzen geschiedt door mij direkt en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhoudiDg m ledere bestelling kan men eenvoudig I F per pofltwissel opgeven I fl Men wendde zich dus met de aanl w vraag om toezending van toten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 31 NOrBUBMB e k met vel trouwen tot Joseph Heckscher Bankier en Wisselkantoor in HAMBUBG Uuitsohlana GEBR TERWINDTJ Waalsteenfabrlkanten I JAARLIJKSCHE PRODUCTIE van 26 Millioen Steenea g Fraaie Kleur Scherp gevormd § üümmlende Kwaliteit Concurreerende Prtjzen Grootste Stoomwaalateenfjbriek in i j Nederland qj Vraagt Prijxen en Monsters Zeor Nette Sesteenliukte WmABTJES worden GELEVERD door I i BRI RNA en Zn ik Kraepelien en HolnCs Qiiina LarochcQ J i lSSHE Is df meest Krachtige en Versterkende RI A WIJ V aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandsobe geneesheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GODDEN MEDAILLES Verkrygbaar in flacons i f 1 90 en 1 OepSt te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIU Kraepelien Sl Holm Hofleveranciers Zeist Ghebri Stollwerck s Chocolade en Cacaöt DcBlmatig door de nieuwste uitvindingen op raac ninaal gebied rerbeterde fobricatifl en uitsloitond gebruik van fijne en fijtwto gnmdstoffen f iandoerei Ion verbruiker van Stollwerck s CShocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nuuwïcurig beaDtwoorücnüe non den inhoud der retp Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets ala HofleveraMcIer 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Keeds 187 + bi lueef de Aocauemie njliunul de Paris NouB vouB ddoamona une Ketdallle il aF première claHae en conaiddration de TOtre axoalleutd fabrioation de Chooolat bonbona varies eto eto StOllwerok fabrikaat is yerkr gbaar bij U H Cünfibours Bniiketbaklien enz enz fteneraalvertegenwoordi r voor Noderlaiid I Jaliua Mattenklodt Amsterdam Kalverslraat 103 Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Hat ia niet zelden dat geneïing aanbrengende midtlolen toevallig ontdekt worden die in de handen van een bekwaam geneesheeï een goed oncoes hebben Waa niet Priesnitz de geleerde veatiger eer waterkuur methode wiena woonplaats een bedevaartsoord voor de lijdende mensohbeid geworden is den eenvoudige boor F He ft niet een Zweedsoh mitjoor Thure Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekteD aan de hand gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder noodaakelgk heeft gemaakt en tbana gemeengoed tan allo geneesheeren begint te worden F Ook op bet geDied ter beperking van Eeuuwziekten begint er licht te komen en ook hier is een weg geopend gewerden die op de eenvoudigste en natuurlijkate manier resul Aten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen soo als bgvoorb Bromium ïzer Arsempum en7 geheel te verdringen Ër zijn vete menschun die noob ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat z j zioh in lichaam en ziel alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zolFs door en vlieg getergd wordetn eD soo zioh zelvon en anderen tot last zijn zonder bet te willen Vele worden geplaagd of door vreeaeijke angat of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde drooman gekweld Dan lijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpyn congestie zwakheid van geheugen oorsuiieo en toevallen Eindelijk tgden de ergsten onder hen aan vurtamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslacht en eiken atand vindt zyn zenuwziek ea min of meer de slachtoffers der leefwyze van onzen tyd Wie tot eene dezer oategorien van lijdera hehoort en ingetioht wenscht te worden over de wet king eenoï nieuwe methode adrosseere zich aan Amsterdam M CtEBAJf Co Hedigeweg 42 Rotterdam F E van SAKTEIV KOLFF Kortu Hoofdsteeg 1 PjAJtxjra Een ware Schat Toor de oDgelnkkise alncbtoflfers der Zeltbevlekking Onanie en geheime nitspattingen is net beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWAItlfVG HoUandsche nitgave met 27 ofb Prijs 2 galden Ieder die aan de verachrikkel ke gevolgen van deze ondeagd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrggen hg hetVerlaga Magozin te Leipzig Neumarkt S4 franco tégen inzending vmn het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Ltrecht LOBRÏ £ PORTON Oudegraoht bij de Gaardbrug F U voor wien een onderrichtend geschriftje over Zenuwziekten en Beroerte Voorkoming en Qeaeiing gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt OX ORANDB MAOASIKS DV Frintemps TE PARIJS Zenden gratis ifl franco ut praolitig geïllustreerd MK llHI met Aollandachea oifraosohen tekst bevattend de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het WIrtterseizoen van kleederen hoeden enz voor heeren damei en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan I JULES JtLUZOT i C PARIJS Stalen van zijden vollen en katoenen itoffen laken enx eDZ worden eveneeni firanco toegezonden doch men gelieve daarTOor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album berat teTsnn de inlichtingen welke Toor de goedeen prompte uitvoeringen d r bestellingen benoodigd z n B4slell ngen van 35 francs en hooger morden met eene verhooging van 5 0 0 fhintê oncfit n ortj oan Inktmêndê nahtên n alü plaatten van Nederland aan buti tfiOrgtl De klanten hebben geene formaUteit a TOor de inklaring of andersints te TerrulletL aaar ons litxpialtlahui n Hoxêitdaat Noor Brabant daarmede belast is BINNENLAND GOCDA 3 November 1894 Hedenmorgen had de begrafenis plaats van Mej C M tan Zntphen lid der Zangier Apollo i die na eene korte ongesteldheid was OTerleden Ben drietal kransen was op de kist neder gelegd waarvan een van Dames leden der Zangvereenigiag Apollo namens deze Yereeniging werd het woord gevoerd door Mej E P Visser Schotel die in gevoelvolle woorden de overledene herdacht De heer A Tbim dankte namens de familie de dames van cApollo voor de laatste eer aan de overledene bewezen Aan het banan vau politie is gedeponeerd ton 25cent stnk op vermoeden vae vatsohheid bet draagt de beeldtenis van H M de Koningin en het jaartal 1892 terwijl het een koperachtige klenr heeft De b het 4e leg infant rie benoemde kapitein A Dozij wordt ingedeeld by het 5e bataljon van dat korps te Goada Anton Diamant van Schoonhoven komtt Toen die tgding ter oore kwam van de leden der afdeeling Oouda van het Algemeen Nederlandech Werklieden Verbond was het wel te voorzien dat er geen plaatsje op de borenraal van de Harmonie onbezet zou blyven Die verwachting is dan ook bewaarheid de zaal was Zondag jl stampvol Anton Diamant heeft verleden jaar de Goudsche werklieden en hunne vrouwen zóó tot zich getrokken dat zg hem bg den aanvang van het winterseizoen weer gaarne in hun midden hadden Hg bezit dan ook de eigenschap om de voordracht op meesterlijke wgze tot zjjn lecht te brengen Wanneer men tooh een tooneelstuk voor 4 personen in alle karakters moet weergeven zóó dat een werkmanspabliek het goed begrjjpen kan dan is het voorzeker een tsak die alleen aan mannen van professie is toevertrouwd Zgn repertoire bestond nit Het kinderjorkjec iooneelspel io é n bedrgf van Rosier Paassen Groc Americain van Jnstos vanMaurik en Iets over lachen en over hnilen vangdenzelfden auteur Ook de beide laatstenummers werden uitstekend door hem vertolktw garen menigmaal gelegenheid om eensbartelgk ie lachen Na afloop bedankte devoorzitter hem voor zgn belanglooze moeiteen riep hem namens allen een bartelgk totweerziens toe S Ct f FEVÏLLETOX Vit het Zueedech door a EUKlltAJf Alles sprak tol het gemoed van het jonge meüje Zy fouwde de handen en liet het hoofd er op rusten terwijl eea warm en kioderl k rein gebed uit haar hart opsteeg Zg geroeide eene onbesohrijfel ke behoefte om ia het gebed eeoe verhohtiDg voor hare ODverklaarbare neèralaohtigKeid te zoeken liaDg zat sQ HM KiDdeli k lieten hare handen loa en zy ver hief bet ootmoedig gebogea hoofd on een blik naar bet onmetetLjice lempeigewelf boven liaar te werpen toen tfj een kreet gaf en bijna venöhrikt opstond Voor baar stond Kuno met de armen oTer de bortt gekruist ij rindt mij weder op uwen weg maar niet om feu als vroeger uwe handeUngan te berieden Neen ik ken ze nu Ik ben hier omdat ik met u moet spreken Ellen 5 hebt een slapeloozen nacht doorgebraobt gednrande welken mijne woorden in uwe ooren hebben weerklonken ttPat is waar zeide Men roet een zaobten zwaarmoedigen glimlach hMw woorden imarttea mjj Ik had Koo gaarne uwe Triendin uwe zuster willen ja Dat il te weinig toot m j Bd dat ia tooli Um wat ik voor a iqa kan 1 Gisteravond trad voor het departement van de maatschappg van t Nat van t Algemeen t te Moordrecht op Mej Albertide Hogblom nit Rotterdam Wg leerden haar kennen als eene beschaafde declamatrice die in een negental voordrachten zoowel van ernstigen ala Inimigen aard haar gehoor wist te boeien Zoowel Schimmels Anne Bolegn als MultatuU s Koningin Louise werden uitstekend weergegeven en vooral het lied der zee van Therèse Swarts met fijn gevoel gezegd Wij danken mej H een aangenamen avond de eerste leesbeart die dezen winter gegeven werd Onder de leiding van den heer W van Rossum maziekonderwgeer en klokkenist te Schoonhoven is te Berg Ambacht eene zangvereenigiag opgericht welke den naam Crescendo zal dragen De oudste ingezetene van Berg Ambaeht de wed Arie Schilt is aldaar overleden in den ouderdom van bgna 87 jaren Jl Maandag raakte het 2 jarig dochtertje van H B te Polsbroek al spelende in de eerste achterwetering Een ouder zusje trachtte te vergeefs bet kind te tedden waarna de moeder op het ongeval opmerkzaam gemaakt kwam toesnellen en de kleine op het droge bracht t Duurde eenigen tgd vóór hetkinè dat een geruimen tgd in het water gelegen had weer tot bewustzgn was Te Nisuwerkerk a d IJsel sGravenweg had 14 dagen geleden een manspersoon debruUliteit aan de vrouw van den winkelierL Boer te vragen om eene gulden Daar ditverzoek natuurlijk door haar werd geweigerd heeft hg Woensdagavond bg afwezigheid vanhaar man dit bezoek hervat ongeveer 9j uur Ug nam het blind van het winkelraam uit dehengsels en sloeg de ruiten in zeggende hier is de man om den gulden Doodelgkverschrikt liep de vrouw naar boven en riepom hulp terwgl de inbreker op de vlachtging Het Nieuws van den Dag deelt mede dat de gemeente ontvanger van De Bilt thans in voorloopige hechtenis en beschdldigd lalsche schuldbekentenissen t n laste van die gemeente in omloop te hebben gebracht daarvan reeds bekentenis heeft afgelegd De gemeente secretaris R mede voor dat feit in voorloopige hechtenis moet alle schuld ontkennen ffOy vergist u gij moet meer syn of niota Qü moet mij beminnen Ëüpd anders ben ik verloren Knno streek met de aeae band over bet bleeke sombere voorhoofd toen hervatte h nadat by op een eerbiedigen afstand van Ellen ging zitten ffBeloof m met goedheid mij aan te booren Ellen boog het hoofd toestemmend en ne as haar nu alsof xij in dit oogenbhk den stillen vrede had vaarwel getegd die haar leven tot heden gekenmerkt had en alsof sioh voor haar eene nieuwe baan vol smart en droefenis opende Zij vermoedde toen niet hoe kort die baan zgn zoude 1 vToen ik hier kwam het is nu drie maanden geleden zeide men mij Ellen Qallner kan voor uwo robt gevaarlijk worden Ik lachte verachtelijk ik dreef den spot mat den lof dien men aan n verkwistte ik gaf er mijn voord op dat bet mg nimmer gebeuren zoude verliefd op u te worden ik ging verder ik beloofde mgne eigenliefde de voldoemng u op mij te doen verlieven Ik zocht uwe deugden tot gebreken te maken uwe onsobuld en opreoutheid bield ik voor behaagzucht en berekening Maar terwgl ik mg alzoo wapende tegen de toovermaoht die gg onwillekeurig op mij uitoefeodet stond ik tt met lederen dag eene rnimere plaati in mijn bart toe Gij kwaamt mij voor ats mijngowla engel die mg met het leven verzoenen en twgfel en veroobting uit mijne riel verbannen zou Het was mg alsof ik in uwc nabijheid beter werd alsof gij mij nader tot Qod gebracht hadt Ellen I bet vnur dat op dese wgse in mijn hart ontvlamde was niet dat van een woesten tenreUoozen hartstocht het werd een heilig en toot mgn ledel k leven onont beerlyk geroel Uwe liefde ii bet Uoht wurnoar Tuineuburg s aanhouding te Monte Carlo moet io hoofdzaak te danken zgn aan brieven van Therèse Wakee de gewezen buffetjnffrouw nit het iPalaia Iio alc te Amsterdam die hoewel zg met Tuinenburg er van door was gegaan haar kind niet kon vergeten en dos Btt en dan schreef aan de familie waar het wordt verpleegd Zoodra het verblgf vau Tuinenburg te Monte Gario bekend was was het niet moeielgk zgn portret te zenden en hem hoewel bg een valichen naam had aangenomen te arresteeren Zoodra Tuinenburg van de wond die hg zichzelf bg de poging tot zelfmoord heeft toegebracht hersteld zal zgn en aan de formaliteiten van nitlevering zal zgn voldaan zal hg waarsohgnl k worden gebaald door den majoor van de rgksveldwacht Van de Wetering nit Medemblik welke beambte met d joute bekend Is daar hy reeds eenmaal oit Moote Garlo twee jeugdige gevaogeuen naar Nederland bracht dia zich met f 1500 jpan een der gemeente ontvangers uit de v en hadden gemaakt Omtrent de gevangenneming van Tuinenburg wordt ons nog medegedeeld dat nitlevering is aangevraagd Er is evenwel benoht ontvangen dat de toestand van den arrestant levensgevaarlgk is en dat op dit oogenbhk in geen geval aan vervoer gedacht kan worden Tuinenburg schoot zich bg zgne arrestatie ia den mond met het gevolg dat de kogel ter zgde in den hals drong en wet op eene zoo lastige plaats dat de geneesheeren nog niet tot het uithalen van den kogel durven overgaan In de Memorie van Antwoord op het weta ontwerp betreffende de grensvereeniging en regeling van Rotterdem Kraliogen Cfaarlois Overschie en IJeelmonde beschouwt de Regeering de toevoeging van de landelgke gemeenten van Kraliugen en Oharlois aan Rotterdam waarmede de betrokken gemeenten instemmen als de beste oplossing Zg deelt niet de vrees dat het toekomstige iotterdam op de bijzondere behoeften barer landelgke bevolking niet behoorlijk aal acht slaan Bleven de landelgke gedeelten van Kralingen en Charlois als afionderlgke gemeenten voortbestaan dan zon onvoldoende zorg voor haar behoeften alleszins te duchten zgn Voor de toevoeging van Kralingen aan Rotterdam bestaan volgens de Regeering afdoende gronden In de maand October j l z n by het Ko loniaalWerfdepót te Harderwijk 754 perHonen mgn hart smacht da ster die mg rerliebten zal Ontneem mij de hoop en gg zult de sombere geesten opwekken die in mijn bianenite sluimeren en mg ontvlieden vanneer ik in uwe nabgheid ben want dan word ik alleen door uwen reinen onschuldigen blik bebeerscbt Ellen I ik zou jaren van m n leven willen geven om uw hart te gewinnen Ik zal geduld hebben ik zat wachten wanneer gq njj slechts ds hoop laaf dat gg mg eenmaal beminnaa zult en dat uwe liefde geen ander toebehoort Begr pt gg nu waarom ik zeide gg moet mg beminnen P Ik gel k iemand die op bet punt staat veroordeeld te worden maar die door een engel gered en met Öod verzoend kan worden Wilt gij deze reddende engel ziJn DJa dat wil ik wanceer ik kan antwoordde Ellen met eene onbescbrgfelgke uitdrukking in stem en blik Kuno bad de snaar in hare ziel aangeraakt die altgd zoo eterk klonk voor al het goede en schoooe O Ellen zeg dal gg mg bemint 1 nep ICnoo met verrukking uit vN og met maar ik zal u leeren beminnen dit zegt mij mya bart fluisterde Ellen En gg wilt mgne vrouw wordenP riep Kuno uit en sprong op yJa op den d dat mijn bart u toebehoort Ellen ak hem de hand toe die Kano met oandoe ing aan rgne lippen bracbt En nu laat ons scheiden zeide Ellen ffMig ik u niflt volgen Neen Ik heb behoefte alleen te zgn Daarop DUO zg zoader eenige verwarring ban maml en hare fle ih en verwijderde sUb aangenomen voor den militairen dienii in oou overseeacbe besittiages GiBierenmorgea is uit Bfttaria ontrai M het volgende telegram Eeti tweede kruitmogasga ii te Tjakn N gara in de lacht geTlügen De belangrükbeid van dit telegnua is BMr onie meeoing vooral hierin gelegan dat daar nit daideiyk biyki dat de krQgMpemUai gereld worden voor tezet Na Mataram moet Tjakn Negara ondvr banden genomen worden dat was d ooaoloaie in alle toongeveode kringen en organu in lodië toen de eerste vreugde over bet b kende wapenfeit van den 2Öen Bept ea weinig was bekoeld Sedtrt kwamen berichtsB dat de natte mousson de werkuamhtden b lette en deze gevoegd bg de sohaaraobbud dor telegrammen die zelfs de regeering om inliohtÏDgen deed seinen deden bg velen bet baogb Termoeden ontstaan dat bet bestoken van dan vgand in en periode van mat was verksMd Die vrees wordt door om telegram afdoenda gelogenstraft ook thans nog worden odu granaten geslingnd in da sterke veite die na wel eerlang het lot van dataram aal deelea t Sohgnt dat da Baliërs in Tjakra Negara groote voorraden ammnnitie bebbaa venanaM en daarvoor geen voldoende veilig bargpUaW seo bezitten Iromera ook den 23en September werd door eeii granaat der onzen ook een ontploffing in een ba kmitnuigazyn tswee braebt Toen was volgens de ionnenberiohten de verwoesting zeer groot thans wordt ons dienaangaande niets gemeld H K H de ootbertogln vanSaksanWsi mar geboren pnuiev Sophia der Nederlanden heeft nit eigen beweging aan de hnarders op hare bezitting Valkenburg onder de geniaaBte Loosdoinen die door den hagelsl van 6 An gustos jl werden getroffen door harao intan dant het halve bedrag der geleden schade doen uitbetalen hetwelk te zamen doizenden gatdana beloopt Door den goedarantrein 745 ialMnsdagavond tassohen do stations Wolvega en Oodesohoot op de Ign Leeuwarden Zwolle een paard overreden waardoor 9 waggons ontspoorden en gedeelteiyk werden verbrgzeld De spoorweg was hierdoor eenigen tgd versperd Kuno wilde niet naar buis terugkesran Hg was te ontroerd Zgne vrijage met Ellen verschilde soo geheel van die in bet gewone leven dat hl j op h daar alleen stond in een droomenden toeitaiid BokeeiS te verkeeren wurnlt hjj vreesde gewekt te words Ellen mijn lieve kind waarom schreit gf P vroeg de vrouw van den proost aan hare dochter toen zg haar denzelfdan voormiddag met gevouwen handen en oogen vol tranen in da Fridolft grot vond zitten Uama kom eens b j mij zitten ik beb a zooveel o zooveel te z gen Ellen l de haar arm om den hals barer moeder en leunde tegen haar aan Mijn hemel kind ia u eeoig leed gescbiedr ffO neen maar luister naar mg Ellen doetda nu hare moeder het gesprek mede dat zg des morgens met Kuno gehad had Zwqgend met bara zachte oogen op hare dochter gevestigd hoorde bare moeder het verhaal aan Toen zg geewdigd had saide de Trouw van den proost En gü hebt beloofd dat g loodt beproeven hem te beminnen P Ja mama ik beloofde bet omdat ik gsioel dat ik het doen zal f Maar doet gg het nu niet Keen niet mat bet gevoel dat ik lieMe soa willen noemen Maar er is iets dat mg onophoodeIgk tot bem trekt eece stem in mgnbinnenatazsgt mg dat mgne grooUte vreugde en mgne grootste smart van hem zollen komen ren fsr sW