Goudsche Courant, maandag 5 november 1894

Hoofdprgs l W 00Ó luk De pr zen zgn door den Staat gegarandeerd len biede het geluk de hand slotkoors s 101 801 In Mn partienliere eonnpondentia ran de I J B lezen wg Na de vermeeetering tan Pagasangang is men dagelgka berig bet trerrein in deze kampong open te kappen en verder de mnren omver e halen wat geen gemakkeiyk werk u In Pagaaangang Oost is eene versterking geboowd bezet door twee compagnieën van het 9e bataljon inf onder den luitenantkolonel Scheuer en bewapend met twee 12 oM voorlaad en één veldstnk In Pagaaangan Wert ook wel Moemboel gebeeten voert de kapitein Cfaristan het bevel over de twee daar aanwezige compagnieën van het 9e bataljon Bet terrein is zoodanig omvergekapt dat er behooriyke gemeenschap bestaat tusiohen de posten Kal4 Moemboel en PagasanganOost De versterkingen die op het oogenblik tjin vooroiigeschoven zgn van het noorden naar het zuiden gaande Aroeng Aroeng Ealé Moemboel Pagasangan Uoat en SekarbarU Men ia bezig in Fagaaangan drie blokhuizen te bonwen en die door onze troepen te doen bezetten een sectie per blokhois ten einde by de operatiën tegen Mataram den rng der argeerende kolones te dekken Het oorspronkelgk plan om die blokhnizen door de Sasaka te doen bezetten ia niet doorgegaan omdat men deze lieden niet best vertrouwt Later meldde men dat de blokhnisen gereed waren in onderling verband gebracht en het voorgelegen terrein opengekapt Van belang is bet n mede te deelen dat Goeati Ketoet Gosa een der voornaamste zoo niet de voornaamste aantegger van de verraderlgke overvalliug op onze troepen den 26n Augustus door de lieden van Praja om het leven ia gebracht De kansen voor het behoud van zjn leven ziende verminderen en volkomen bewust van zyne schuld en gepleegde snoode handelingen begaf hg zioh met de zgnen naar Soerabaja hg Batoe Klian en gaf aldaar zgu wensch te kennen tot den Mohamedaanschen godsdienst over tegaan De lieden van Praja omaingalden hem en bet kwam tot eene kleine aohermataeling waarbg Ketoet Qoaa het leven liet Bg deze gelegenheid verloren nog twee Ooestis en een Ida het leven nl Ooe ti öedeh Qongaar broeder van Ketoet Gosa Uoesti Made Sepie en Ida Dads De hoofden dezer voorname Baliërs werden naar Ampenan gebracht om als stukkon van overtuiging te dienen Bg een zeer nanwkenrig ingesteld onderzoek bleek dat deze hoofden hebben toebehoord aan de hier bovenvermelde personen Een Saisk van apionage beschnldigd werd onlangs gevangenomen Naar hg bg de verhooren voor de resident bleef ontkennen werden hem twintig rietsiagen toegediend enden volgenden dag werd hg weder in jerhoor genomen Hg bekende toen spion te zgn van den Radja en tot het gevolg van den Goeati Ketoet Gora te behooren Bg het in orde brengen van een ledigstaande Chineesohe woning te Ampenan voor hoapitaalIgdera werd in eene der kamers een onderaardsch magazgn ontdekt hetwelk 145 vaten buskruit en eenige millioenen alaghoedjea bevatte De Chinees wien het huis toebehoort is eenigen tgd geleden naar Soerabaja vertrokken doch zgn gemachtigde bevindt zich thana in hechtenis Behalve het buskruit werd nog aangetroffen een groot aantal met kepengs gevulde lakken welke plm f 1000 vertegenwoordigen Een bewgs dat door Ohineezen en Maleiers op Ampenan een kolosale smokkelhandel werd gedrev en De controleur Liefrinck hersteld zgnde vertrekt de controlenr Sngelenberg morgen weder naar de Oostkust De hier aanwezige Prajaneezen meestal uitgehongerde en verarmde wezens bandeloos en tochteloos overstroomen de Sasaksche kampongs en veroorzaken den inwoners wst overlaat Vechten ot werken doen ze niet graag doch als het er op aankomt eene rermeeaterdc kampong te doorzoeken dan zgn zg haantje de voonte om te rampaasen Bg duizenden stormen zg zoo n verlaten kampong binnen t in minder dan geen tijd is alles uit de kampong weggedragen Niets laten zg liggen alles is van hun gading Ik geloof dan ook dat het beste is om niet op hun hnlp te rekenen want tot nn toe ia er nog niets van belang door hen uitgevoerd Worden zg opgeroepen om koeliediensten te verrichten zooals het aanleggan en verbeteren van wegen openkappen van het terrein als anderaziua dan dnnrt het uren en uren voordat ar een honderdtal van die kerels bg elkander ia De Baliërs schgnen nn onze in hunne handen gevallen stukken te kunnen bedienen want twee granaten uit Tjakra Negara afgeschoten zgn in de bsnrt van Sekarbela teruggevonden De granaten waren nog voorzien van dan vervoerdop soodat het met meer twijfelachtig is dat zg van don vgand kwamen Naar ik vernomen heb moet door het springen van het krnitmagazgn aanzienigke sehade agn veroorzaakt in de poeri te Tjakn Kegara De verhalen loepen echter zeer niteen het aantal personen bg de ramp wg beschouwen het als een gelnk omgekomen moet plus minus 100 bedragen Woensdag werdt te s Dage de alg vergadering gehouden van de vereeniging Ziekenzorg f onder leiding van den heer W C Vermaas De vereeniging telde einde September 93 256 leden mei 154 kinderen en op denzelfden datum van dit jaar 287 leden met 164 kinderen Er traden in het vereenigingajaar 76 leden toe en 31 bedankten Het aantal buitengewone leden bleef onveranderd De doctoren van Grootveldt on Hns vroegen ontslag als geneesheer van de vereeni ging de eerste legde zgn practgk neder de laatste vertrok naar het b iitenland Het bestuur gevoelt zich aan den heer van Grootveldt bgzondor verplicht Als nieuwe doctoren zijn aan de vereeniging verbonden de heeren Bonvin en Feith Ten gerieve van de leden in het noordelgk gedeelte der stad is ook een contract gesloten voor de levering van geneesmiddelen met den heer Keizer Zeestraat Zonder eenige uitzondering werd aan hb doctoren en apothekers hnlde gebracht voor de wgze waarop zy hun taak vervulden Als adviseur van het bestnur werd door de doctoren opnieuw aangewezen dr Polano de apothekers kozen in plaats van den heer Vechtman den heer Hofman Aan de doctoren werden in hot vorloopen jaar 3347 coupons afgegeven door de apothekers werden 3222 recepten gereed gemaakt De ontvangsten waren f3324 de uitgaven f 3230 De vergadering hechtte haar goedkeuring aan de wgziging van de statuten door het bestuur voorgesteld en kooa den heer J 0 van Rumpt opnieuw tot penningmeester en in plaats van den beer W P den Hertog die zich niet herkiesbaar stelde den heer O L Waldkotter tot secretaris tot bestuursleden de heeren J B Gnttatswgk en D Bezemer en tot commissarissen de heeren B H HeMt en B C Akkerhuis De heer Heldt sprak eenige woorden van dank tot het beatuur en inzonderheid tot diens voorzitter voor do vele moeiten die het bestunr zich had getroost HetiMilitsir Weekblad meent uit het jongst ontvangen Lomboktelegram de voor onze wapens eervolle gevolgtrekking te mogen maken dat dua geheel Mataram werkelgk in oua bezit ia en verder dat die plaats reeds bgna geheel ia opgeruimd d i met den grond geIgk gemaakt Vermoedelgk zal nn wel spoedig tot den aanval op Tjakranegara worden overgegaan De rivier Djangkok stroomt ten zuiden tan Ampenan en ten noorden van Mataram zg heeft een breedte van plm 30 M en in den Ooatmoeaaon gemiddeld slechts 0 5 M water doeh zij is in den regentgd meermalen ondoorwaadbaar Daar nu do door onze troepen over deze rivier geslagen brug door den grooten afvoer van water was vernield was daardoor ook de gemeenschap tosschen de twee evengenoemde plaatsen verbroken Eapitan is gelegen ten zuiden van de Djangkokrivier en zg ia verder door geene rivieren van Mataram gescheiden zoodat dua ook de gemeenschap met die plaats door geene bandjirs welke nu de regens zgn ingevallen elke week knnnen voorkomen verbroken kan worden Aan den heer H J Westenberg gedurende vele jaren provinciaal irispeoteor der directe belastingen te Leeuwarden werd Donderdag den dag waarop bg op zgn verzoek met pensioen s Rgks dienst verliet vanwege de gezamentlgke ambtenaren en ond ambtenaren der belastingen in Friesland bg monde van den heer J Troelstra als herinnering en als een blgk van waardeering een fraai bronzen beeld voorstellend de overwinniugc ten geschenke aangeboden Men sohrgft uit Utrecht De colporteur van de Baanbreker c Tap tegen wien in de vorige week door den ambtenaar van het O M bg het kantongerecht eene geldboete van f 10 subsidiair 2 dagen gevangenis was geëiscbt omdat hg op 5 October jl bg het venten van zgn blad wanorde zoude bobben veroorzaakt doch voor wien mr Troelstra ontslag van alle rechtsvervolging pleitte is heden door den kantonrechter veroordeeld tot eene boete van vgf gulden subsidiair twee dagen hechtenis De rentenier Johann Konatant Sala te Ber lijn overledoQ heeft aan de stad een kapitaal van 300000 mark vermaakt bestemd loor eene B laBtichting ten doel hebbende jaarlgks een aantal behoeftige en ziekelgke leerlingen der gemeentelgke scholen voor den tgd van minstens vier weken een verbigf in de gezonde baiteuluoht te verzekeren Men schrgft van dd Kampen 1 Nov Heden werden de feestelgkheden ter her denking van het 25 jarig bestaan van den hoofdcnrsgs alhier voortgezet t Was bgzonder levendig in de stad fraai herfstweder droeg daartoe bet a e bg De stad had een recht feestelgk aanzien en de inwoners waren recht feeatelgk gestemd Te half 1 bood de commissie nit de bnrgerg bg monde van haren voorzitter den heer Oadendgk een hnldeblgk aan bestaande in het portret onzer koningin in olieverf benevens een album met de namen der gevers Daarna volgde een revue door de leerlingen van den hoofdcursns voor de reunisten en corcmissieën en te half twee in de Bovenkerk de feestrede door den Init kol bg den generalen staf oud Ieeraar van den hoofdcursus te Maastricht den heer W h de Petit De kerk was eivol en de spreker werd met onverdeelde aandacht gevolgd waar hg een blik wierp in het verleden en het heden der opleiding voor officier Orgelspel en zang van het Gemengd Koor wisselden do redevoering af Een collecte gehouden voor de nagelaten betrekkingen der gesneuvelden op Lombok bracht pi m f 75 op Een matinee musicale in het gebouw van den hoofdcursns toegankelgk voor reunisten en leden van het geraeentebestunr volgde waarna te 5 uur een bgeenkomst plaats had van reunisten in de socitsit Het College c Te 6 uur voreenigde men zich aan een gezellig diner in de Buiten Sociëteit waar menige dronk gewgd aan Vaderland en Koningin en aan den voortdnrenden bloei van den hoofdcursus De groote militaire taptoe te 9 uur gehosden waaraan verbonden een fakkeloptocht door de stad bracht eon ontzaggelgke massa meuschen oud en jong op de been Tgdens de matinee kwam een telegram van de KonioginRegentos hondeude de beste wenschen voor den bloei van den hoofdcursus Onder daverend applaus werd de mededeeling ontvangen dat de directeur majoor Wierta benoemd was tot officier in de OranjeNaaaau orde met de Zwaaiden Heden 2 Nov eindigen d feeston met een bezichtiging van het Raadhuis door reoniaten van 10 tot 12 uur een matinee musicale in de Buiten Sociëteit van 2 tot 4 uur te geven door de statmnziek van het 5e reg inf directeur Van Aken en een soiree musicale gevolgd door een bal aangeboden door de burgerg Baitenlandsch Overzicht In de kracht van zgn leven is üe Russische keizer overleden Den lOden Maart 1845 geboren had hg den leeftgd van 50 jaren nog niet bereikt Hg was de tweede zoon van Gzaar Alexander II maar na den dood van zgn ouderen broeder Nicolaas in 1865 trad hg in diens rechton en werd hg de erfgenaam van den troon nijns vadera Den 28ston Oct van het volgende jaar trad de overleden Czaar in het huwelgk met prinses Dagmar de dochter van koning George van Denemarken Den ISden Mei 1868 werd uit dit huwelgk de Czarewitcb Nicolaas Alexandrowitscb geboren een uiterst teer en zwak kind Zelfs de bgzondere zorgen door de ouders aan hnn oudsten zoon besteed bleken onvoldoende om deze zwakte te overwinnen De prins had den tengüren aard zgner moeder geërfd en vertoonde in zgn niterIgk niet de minste overeenkomst met zgn vader wiens kracbtige lichaamsbouw bekend is De Czarina wier gestel meermalen ernstig geschokt werd door de gevaren waaraan de keizerlgke familie vooral tgdens de nihilistische beweging was blootgesteld schonk haar gemaal vgf kinderen waaronder drie zonen Grootvorst Nicolaas die nu als Nicolaas III don troon beklommen heeft grootvorst George een teringachtige jonge man wiens zwakke gezondheid steeds veel zorg eischte en grootvorst Michael nu 16 jaren oud De oudste dochter des Czaren prinses Xenia trad onlangs in het huwelgk met haar neef de jongste prinses Olga is pas twaalf jaren oud De Staatscourant f maakt een manifest lan czaar Nicolaas II openbaar waarin na de mededeeling van het overigden van czaar Alexander III gezegd wordt Moge ons de ïvertniging trooston dat ons leed het leed is van geheel ons geliefd volk moge het volk niet vergeten dat de kracht van bet heilige Rusland ligt in zijn eensgezindheid met ons en een onbegrensde gehechtheid aan ons Wg evenwel herinneren ons in dit treurige maar plechtige uur der beklimming van den voorvaderlgken troon van het Russische rgk en van de daarmede onafachoidelgk verbonden landen het cznardooi Polen en het vorstendom Finland den laataton wil van onzen ontslapen vader en daarvan doordrongen leggen wg voor het aangezicht van dan allerhoogste de heilige gelofte af dat steeds ons eenig doel de vreedzame ontwikkeling van de macht en den roem van ons dierbaar Rusland en het geluk van alle onze dierbare onderdanen zal zgn Het manifest eindigt met het bevel den eed van getrouwheid af te leggen aan keizer Nicolaaa en zgnen troonopvolger George en dezen zoo liuig den titel van troonopvolger te geven totdat God het huwelgk dat de keizer met prinses Alice van Uaasen zal sluiten met een zoon zegent Naar aanleiding van het overlijden van den Czaar y ijn verschillende bladen te Pargs meer dan by den moord van Carnot in rouwrand verschenen en de artikelen welke den overledene worden gewgd konden niet warmer geschreven zgn wanneer Frankrgk in Alexander III zgn eigen vorst betreorde Ook aan offloieele teekenen van rouw van Regeeringen Kamera zal het niet onbreken eu tengevolge daarvan en van der geen maat houdende beschouwingen der bladen zal ook bet volk wel niet acitterbig ven De President der republiek alle ministers de voorzitter der Kamer die van den Senaat is ongesteld hebben gisteren den Igkdieust bggewoond in de Rossisische kerk De verschillende commissiën uit de Kamer die vergaderde zgn ten teeken van rouw nitoengegaan en zefs de Pargsohe gemeenteraad die nog onlangs eene onverkwikkelgke discussie voerde over het al of niet toestaan van van eene bgdrage voor een mouument voor Carnot heeft op voorstel van den voorzitter tot verdaging besloten Een voorstel tot afzending van een adres van ronwbeklag en een krans ia reeda aangenomen Maandag zullen de Senaat en de Kamer beide bgeenkomen om na het aanhooren van eene rede door de presidenten de vergadering te verdagen Jaluzot heeft een voorstel ingediend om eene commissie van twaalfleden uit de Kamer naar de begrafenis af te vaardigen Aan alle publieke gebouwen in geheel Erankrgk en Algerië is op hoog hevel de vlag halfstok gehangen en met rouwfloers omhuld De vier gesubsidieerde schouwburgen alhier zgn op bevel gesloten De algemeene droefheid welke volgens de Temps bet doodsberioht gisteren veroorzaakto is echtor gekalmeerd Parga en de Parijzenaara hebben huDoe opgewekte stemming teruggekregen De onzjkerbeid over de richting van den nieuwsten koers geeft den Dnitschen bladen nog steeds aanleiding tot alterlei bespiegelingen De Voss Ztg c vreest dat de agrariërs ouder den nieuwen miuister president stap voor stap zullen winnen Indien prins Bohenlohe zich tegen hen verzet zullen zg hem het leven wel zoo onaangenaam weten te maken dat hg spoedig den wenach zal koesteren af te treden Daarom zon het den agrariërs slechte te doen zgn Komt er een nieuwen man aan bet hoofd der regeering die niet naar bonnen zin is dan troosten g zich met de gedachte dat bg een voortdurende verwisseling eindelgk een man moet komen die hun lgkt schrgft het liberale blad Mocht prins Hohsnlohe geneigd zgn een agrarisch program op te stellen en te verdedigen dan vreest de Vos8ische f niet zoozeer een beperking van de politieke vrgheid dan wel agrarische proefnemingen op economisch gebied invoering van den dubbelen standaard en een wet op de schuldenlast en het erfrecht van den grondeigendom die zeer slechte gevolgen kunnen hebben De Köln Ztg beveelt der nieuwe regeering aan bg ieder wetsvoorstel zich af te vragen of het geschikt is om de kalmte en de aansluiting der burgerlgke partgen te bevorderen of te beaadeelen en wenscht dat zg afzien zal van plannen waarvan men vooruit zeggen kan dat zij de hartstochtelgke tegenspraak van groote groepen kalm denkende borgen uitlokken moeten Het ruw optreden der conservatieve partg in den laatsten tgd is geene aanmoediging voor de regeering Ondanks den heftigen atrgd dien sg tegen Von Caprivi gevoerd hebben is hun geen kwaad geschied eu daardoor zgn zg zegt de Kaln Ztg versterkt in de meening dat oppositie voeren een voordeelig zaakje is Men moet den conservatieven daidelgk maken dat zg door verzet tegen een politiek van kalmte eu aaneensluiting in een zeer bedenkelgke positie zullen komen en de nieuwe mannen moeten zich tot taak stellen de partg tot hare betere overleveringen terug te brengen Ook de sNordd Allg Ztg spreekt gelgk wg elders mededeelen in een niet officiens artikel den wensch nit dat do bolrekkingen tusschen de regeering en de conservatieven boter mogen worden Met de agrariërs schgnt de regeeripg reeds op een beteren voet te staan Het aftreden van don minister van landbouw Von Heyden wordt ten minste volgens onzon particulieren correspondent te Berign als oen voorteekon van een verzoening beschouwd Bijzondere aandacht verdient een artikel in de Times over eene mogelgk en wonsohoschgnende hervorming van het Hoogorhuis en dit wel op den grondslag van eene keuze onder de erfelgke Pairs met eene beperking van bet aantal hunner dat gerechtigd zou zgn tot zitting nemen en stemmen gepaard mot eene uitbreiding van het recht dor Kroon tot het scheppen van Pairschappen voor het leven life peerages Indien zegt de Times het stelsel van kei of ziftingwiord toegepast op het ganache Peerage dan lou pen uitgelezen aantal van b v 200 vermoedelijk eiken man van werkelgke beteekoois ofbekwaamheid uit het totaal ven ongeveer 600 omvatten en de Iniaards beuzelaars of inkwaden reuk staanden vrn welken er in elkhereditair lichaam eenigen te vinden zgneven goed tels in eiken vergadering van gekozenen Touden vanzeh zgn uitgesloten Aan deze uitverkoren vertegenwoordigers vanden erfelgken adel zoo tian een aanzienlijkaantal life peers gekozen door de Kroon dat is door bet ministerie van den dag benovens een aantel uit zekere strikt omschreven categorieën gekozendiv kunnen wordentoegevoegd elementen aanbrengende welke inhet tegenwoordige Huis der Lords wel ia waarniet ontbreken maar toch niet in voldoendekracht aanwezig zgn Want zegt de Times aan kenuis eu ontwikkeling korat zoowel alsaan bezit en politieke ervaring plaats toe loeen Hoogerhuis Door eene zoodanige hervorming hier slechte in hoofdtrekkeo aangeduid zou volgens de meening van de Times die hierin de zienswgze vau Lord Saliaboiydeelt de atelliug van hut Huis der Lords inden Staat niet verzwakt maar veeloer versterktworden j Da Pall Mali Gaiottec kenschotet met een woorspelliog dit artikel van de Times als een teekon doe tgds a sign of the Times Ituime Keuze in Heeren Dassen A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amsterdam NOVEMBIEE Vor krs 101 101 99 80 24 731 93 94 941 102 66 109 f 39 1007 100 861 644 716 1011 72 1017 ll I ISO 7B 1081 101 189 100 94 102 1001 739 741 t NsuialA Gert Ned W S 8 dito dito dito 8 dito dito dito 3i HoNOia Obl Ooudl 1881 88 4 iTAlll Insohrijving 1862 81 6 Oosiasa Obl in papier 1888 dito in niver I8S8 6 Faaniau Oblig met tioket 8 dito dito S gusuHn Ubl Oost 3e Serio 5 dito Oscons 1880 4 ditabüBoths 188114 dito bü Hope 1889 90 4 dito in jtoud leOB 1888 6 dito dito dito 1884 5 9PAKJB Perpot Bohutd 1881 4 TOMIH GcprOoiiv loon 1890 4 Geo loeuing serie D Geo looniDK serio C einn AVB nip Beo v obl 1692 1 Mllico OU Buit 3cfa 1890 l VimzciLi Obl 4 oDbep 1881 AimsaDAM Oblinsliou 1861 3V aoTTianiM Sted leon 1886 S i Nin N A fi HacdeUv saud A ondab Tsb Mt Cartifieateu Deii Uastsolisppij dito Arnh Hypothookb paodbr 4 Gutt Mij der Vorstsol aaad s ör Hypothookb psadbr 4 Nsderlandsche bank aaad Nod Handolmaataoh dito N W k Pao Hyp b psndbr 5 llott Hypothookb pandbr 4 Utr Hypothookb dito 4 OOBTBNK Oost Hoog bank aaad Buat Hypothookbank pandb 4 AuaaiXA E uit hypot h pandb 5 7 27 101 191 IS6I lOB 47 62 Malw L U Pr Liou oort 6 N D 136 l 731 101 971 102 102 66 93 100 1411 138 101 89 621 92 l J 109 1081 171 108 1081 103 102 1161 120 96 39 106 64 73 Zuid lt l Spwmij A H obl 8 61i i FoLlN Warschau Woonon asQd 4 Bosl Gr Buaa 8p M i aand 6 Baltiaohe dito aand 108 Paatowa dito aand 5 Iwaog Uombr dito aand 5 Karsk Cb Asoir Sp kap aand 5 Loaowo 9owast Sp Uij oblig 5 Grol Titobsk dUo oblig 5 ZaidWest dito aand i dito dito oblig 4 10 Aluanu Ceot Pao 8p Mij obl 6 Ohio t North W pr C v aaod dito dito Win St Poter obl 7 Dsnver k Blo Gr Bpm eert v a IllüioiaCeatral obl in goud 4 Loniav k Nashvill80ert v aand Maxioo N 8pw Mij lehyp o 6 Miaa Kansaa v 4 pot pref aand N Tork Ontario k Weat aand dito Ponna Ohio oblig 6 Oregon Calif la kvp in goud 5 8t Paul Minn k Manit obl 7 ün Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lmo Col Ie hyp O 6 OlBiBi Can 8outli 0ert v aand Va O Ballw fcNaï loh d o 0 Amaterd Omnibus Mi aand Bottord TramwegMaats aand Nan Stad Amsterdam aand 3 Stad Boitordom aand B LSI Stad Antworponl887 2l aiad Brnaaol 1886 2 l Hom Theiaa Begnllr Oosellacli OosTKNR Staatslooning I860 6 K K Ooat B Cr 1880 8 8PUII Stad Madrid 8 1868 Ver Kis Bes Hyp Spohl eert i EE XISGEri G BÜHGEMEESTES en WETHOODEKS van Gouda doen te weten dat de onlangs benoemde Gemeente Ontvanger de boor N Cos zgn3 betrekking beeft aanvaard en dat bet hintoor van den Gemeente Ontvanger op het Raadhuis voortaan dagelgka met u tzondering van den Zaterdag den Zondag den Nii uwjaarsdag en de nigemeen erkende Christelgke ieestdugen geopend zal ziju van dea vóórmiddags half 10 tot des namiddags 1 uur en des namiddags van 2 tot 4 uur GouHa den In November 1894 VAN BERGEN IJZENDOORN Do Secretaris BROUWER BurgerlUken Stand GEBOREN 31 Oct Jahannes Cornells ouders E van Geut eu C do Jong 1 Nov Klaas ouders K van der Hoe en A Verburg Dirkje Catharina ouders J Gravestegn en C Sanders Oristina Johanna oudera M van Gogh en E Boot Johanna ouders D J Hofstede en J M Stolk 2 Adrianus ouders J Schoondorwoerd en M vau Es Johanna ouders A de Grugl en G Nieuwveld 3 Jacob ouders D A Slaman eu E van Gemeren OVERLEDEN 1 Nov J van der Klei 3 w 2 W S Jansen 5 m ONDERTROUWD 2 Nov A Janmaat te Utrecht 25 j on A van Egk 24 j W van Spingelen 24 j en N van Dorp te Waddiuisveen 20 j O J Middelweerd 25 j en G Verheul te Wnddioiveen 22 j J de Braber 21 j en K Oosterom te Reeuwiik 21 j ADVERTENTIËN De ondergeteekende betoigt zynen hartelgken dank voor de vele bewezen van belangstelling ondervonden by gelegenheid zijner benoeming tot Lid van den Gemeenteraad J J TAN DBB SANDEN Qouda 3 Nov 94 Met dankbaarheid herdenk ik heden den dag wtórop PIETJE TAN DAM 25 jaren geleden by my in betrekking kwam Gedurende dien tyd was zy mgeeuetronwe hulpe terwgl zy voor wyleo myn echtgenoot vóóral gedurende zyne zieke d en door hare goede zorgen en liefdergke toewijding deed nat zy konde om zgn bitter Igden te helpen lenigen en verzachten flet is my daarom eene behoefte om eere te geven aan wie eere toekomt en haar opentlyk dank te zeggen voor hare langdurige beproefde trouw en oprechte liefde Wed J J Lb FÈVRE de MONTIGNY BI8DOM TAN VlIBT Bacutreeht 4 November 1894 BERICHT VAN JNZET DS BonwiiANSWomQ A 28 met Getimmerten en aanbehooren alsmede 14 Hectaren WBIen HOOILAND te LEKKERREKR Peroeel 1 2 3 4 5 6 7 8 3100 2500 3000 340 2200 2250 300 510 310 ia hg de veiling 31 October jl gehouden door Notaris J F MAHL8TË0E te Bergambacht in de perceelen b verspreide veilingboekjes omschreven in bod gebracht te weten 1800 16310 Perceel 11 470 12 1025 13 450 14 150 15 1000 16 640 17 660 18 330 ƒ 16310 I 21035 De verhooging en afslag in perceelen en combination blgft bepaald op WOENSDAG 7 NOVEMBER aanstaande des voormiddagsten 10 ure in sdk Gkootb Boaa te Lekkérkerk Weda M MOL Korte Tieodeweg I 3 iB het goedkoopste adres van Nieuwe parapluien en reparatie Uitslaan van ROKKEN EN LUIERS BERICHT VAN INZET De Bouwmanswoning J A 119 met Getimmerten en aanbea r hooren alsmede 16 16 99 Heemmm taren Wei en Hooiland te LEKKÉRKERK is bg de veiling den 2 dezer gehouden door Notaria J P MAHLSTEDE te Bergambacht in de perceelen hg de verspreide veilingboekjee in bod gebracht te weten Perceel 1 1000 1 Tr ƒ 9830 2 130 Perceel 10 775 3 100 11 2000 4 2400 12 1700 5 2100 13 1625 6 1400 14 900 7 1200 15 225 8 800 16 600 9 700 17 190 Tr 9830 Samen 17845 De verhooging en afslag in perceelen en eombinatiën blgft bepaald op VRIJDAG 9 NOVEMBER aanstaande des morgens 10 uur in SOK Grootb Bogkc aldaar BERICHT VAN INZET Het Wei en Hooiland Tl Lekkérkerk in perceelen hg verspreide biljetten breeder omschreven geveild den 31 October jl door Notaris MAHLSTEDE te Bergambatht ia als toen in bod gebracht Perceel 1 op 2 3 4 1900 1550 550 25 Samen 4025 De verhooging en afslag blgft bepaald op WOENSDAG 7 NOVEMBER aanstaande dea morgens ten 11 ure in oa Gaoor Boaas te Ltkterktrk itelangrijke Verkooping De Notaris H GROENEN DAAL te Gouda is voornemens op DONDERDAG 29 NOVEMBER 1894 bg Inzet en op DONDERDAG DECEMBER 1894 bg Toeslag telkens de morgens 11 uur in het Hotel na Z LU aan de Markt te Oouda in het openbaar te verkoopen De in 1880 gebouwde EOWmSfONINI L Ni s HoivB met STALLING voor 47 KOEIEN en 2 PAARDEN ARBEIDERSWONING en 28 Hectaren 71 Aren 93 Centiaren WEI EU HOOILAUD in den Rietveldschen polder onder Baztr6 tooudCf en een stnk onder Alphen Laatst verhuurd aan den heer A VAN HOLST Toor 2500 per jaar Te aanvaarden de Landeryen by de betaling der Kooppenningen en de woning op 1 MËI 1895 De in 1878 gebouwde BOUWMANSWONING Anna s Hobv8 met STALLING voor 25 KOEIEN en 16 Hectaren 49 Aren 76 Centiaren WEI EN HOOILAND in de Voorwillens en een stuk in Bloemendaal onder Gouda Verhuurd aan den Heer C SCHOUTEN tot 1 DECEMBER 1898 en 1 MEI 1899 voor 1620 per jaar achter BOERDERIJ met STALLING voor 16 KOEIEN on vóór WOONHUIS te öo fo aan de breede zgde van do Karnemelksloot Wgk R No 497 groot 8 Aren 95 Centiaren Verhuurd samen voor f 4 per week Betaaldag Kooppenningen 1 FEBR 1895 Notitiën der veiling verkrggbaar van af NOVEMBER 1894 ten kantore van voornoemden Notaris OROENENDAAL Wlsthav i B 175 te Gouda alwaar mede alle nadei nlichtingeu te bekomen zgn Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen vsa door ds den Stast Hamburg gesrsarborboigdo groote Oeldloterü waarin seksr lüMIIHoen 868 900 Mark gewonnen moeten worden De prijsen vsn dese rooi voordeel biedende Ooldlolerü dio volgous hot plsnsloohu 110 000 loten beval zijo de volgende De hoog sto prys is oreotaool ftOO 000 Mark 46priJ2flQit 106 prüseu b ioa prijion t 769 priiioua 1980 prijsoD il SO Driisea ISOpr s i 100 160 88046 prijun 1 166 p It lS4 100 t8 S846pr i 60 42 90 totaal 66 400 prgseo SOOO M SOOO 9000 1000 400 800 Promie 800 000 M 1 prijs i 900 000 1 prijj i 100 000 9 prnsen i 76 000 1 prijs i 70 000 1 prijs 66 000 1 prijs a 60 000 1 prü l 66 000 9 prijsen i 60 000 1 prijs a 40 000 3 priJEon i 90 000 91 prijs a 10 000 00 Worden dese io oonigo maandou io 7 klsssoo uitgeloot Do Hoofdprijs in de 1 klasse bedraagt Hark 60 000 itqgl In de 9 kl tot 66 000 M ia ds 3i tot 60 000 M in ds lot 66 000 M in de 6i tot 0 0 0 M in de 6 tot 76 000 M in de 7 tot 900 000 M on mot do pronla 7an 300 000 H cent tot 600 000 Hark Voor de eerste prijstrokking die officieel is vasigeiteld kost een geheel orgioeol lot sleohts Quid 3 60 oou half orgineol lot sleohts Ould 1 76 oen kwart orgioool lot slolhts Quid 90 ledere deeloemor iu do loterij ontrangt 00gevrssgd onmiddelgk ns de plaats gehad hebbende trekking de offioioole trekkingslijst TrekkiogspIsD voorzien van het wspoo vso den Staat die doo prqs vao do loten en de ferdeeliog vsn de prijsen over do 7 klossen aangeeft verzend ik op ssnvrsge grstis Dü mtbetaliog en verzsodiug vsn de prijson geschiedt door mij dirokt en prompt oao de winners en ondor do strengste geheimhouding m ledoro bestelling kan moa eenvoudig i V per postwissel opgeven m Heo wendde sich dus met de aani V vraag om toezending van lotsn voor de spoedig ptsats bobbende trekking zoo spoedig mogslijk of uiterlijk tot I NO VEMBBB e k met veltrouweo tot Joseph Heckscher Bankier en WissoUantoor in HAHBUBQ Duitsohlsnd imUU 7£EE00Fm De Notaris H OROENENDAAL te 9ou ia is voornemens op DONDERDAG 8 NOVEMBER 1894 hg rnnet en op DONDERDAG 15 NOVEMBER 1894 hg Toeslag telkens des voormiddags 11 uur in het Botal D1 Zaluc aan de Markt te ot 2a in het openbaar te verkoopen 1 Eene B00WMAN8WÜNIN0 met 27 H 39 A 40 C Wei en Hooiland en Stallingvoor 32 Koeien in den Krimpenerviaard bghet dorp te Gouderak Verhuurd aan Mej de Wed BALLING tot 22 Febraari en 1 Mei 1897 voor 1770 sjaars 2 Eene BOUWMANSWONINGshitBosohs met 10 H 96 A 80 C Wei en Hooilanden Stalling voor 21 Koeien in den Oostpolder bg het dorp to Moordrtchi Verhnnrd aan den Heer A BALLING tot Kerstmis 1898 en 1 Mei 1899 voor 1100 sjaars 3 Eene BOUWMANSWONINO met 12 H 43 A 32 C Wei en Hooiland en Stallingvoor 24 Koeien onder Moordrecht in denZnidplaspolder aan den Ringdgk nabg Gouiu Laatet verhuurd aan den Heer W A EENHOORN voor 1400 sjaars Te aanvaarden de Landergen bg de betaling der kooppenningen en de Woning op 1 Mei 180 4 Eene BOUWMANSWONING met 21 H 5 A 78 C Wei en Hooiland en Stallingvoor 26 Koeien in den Znidplaspolder inhet 3e blok onder Waddinmeen Laatet verhnnrd aan d n Heer J VI8SEK Jz voor 1050 sjaars Te aanvaarden de Landeigen bg de betaling der kooppenningen en de Woning op 1 Mei 1885 Betaaldag der kooppenningen 10 Janoaii 1895 De Bouiamansieouing onder So 4 vermeld wordt niet verkocht Notitiën der Veiling verkrggbaar van af 16 Ootober 1894 ten kantore van den Motari C A lOEKES te Haarlem en ten kantore van voornoemden Notaria GROENBNDAAL ta Qouda die nadara infotmatiin verstrekt