Goudsche Courant, maandag 5 november 1894

EtAALT B JVo 6500 Dinsdag 6 November 1894 338te Jaargang Wat il 4 bMi iKy io Jioht Lpiinea kortom fcis Ailer Paiii Expelliir geen hooge vrifxen voor uwe m mm timm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TgfH IsaHiMiHtimiluntavaiuleiitigsii sjSAnker Paln Expelier Wïlli TtibiadliaH Wit kMds in ieder hoiagezm 1 Anker Painlxpeller De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel met 10 Centen Groote letters warden berekend I i ütuu pIiaaLEU iüiutc Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ONTVANGEN W interrokken Blouses HERCULES EOUSE ïlandschoeneii pnz ♦ OCIETEIT 2 Ct HA DSIQAAIl LOUIS BISSCHOP Dnbkle Buurt Aanbesteding DE DIBBGTIG van de 8teaiHne Kaar tenfabrUk GOUDA te Oouda ia Toomemens op MAANDAG 12 NOVEMBER 1894 dea YOormiddags elf uur in het UStel pi ZuMt te Q0u la aan te besteden HET BOUWEN van een ADUI NISTRATIEQEBOüW op het terrein der fitbriek aan de Bleekerskads te Oouda Beatek en teekeningen zallen van af Dinaétg 6 Nonmber 1894 ter risie liggen in ge o Did hotel en ten kantore ran den Ingi ircht J SCHOTEL boatzeedgk te ieottnviam Exemplaren ran het Beatek en de teekeningen ign aldaar rarkrggbaar ad 2 50 per tel danmiiimg in loco Donderdag 8 NovmJur 1894 des ToormiJdaga elt nar Aanbesteding REGENTEN Tan het BESTEOELINGEN UI8 alhier zallen op DINSDAG 13 NOVBM9BB B a dea aTonda ten 7 ar in het Lokaal van het Geatioht aanbesteden De LEVEBINQ der benoodigde LE VENdHIDDBLEN en STEENKOLEN voor het Jaar isgs De Voorwaarden ran aanbeateding liggen Tanaf 81 October a s Toor gegadigden ter leiing in bet Gesticht Namens Regenten F HEBMAN Fa Secretarie Operfbare Verhuring voor 6 jaren tta t Tangen 15 NOV 1894 te eindigen 1 NOV 1900 TAH SI Tan den Heer Mr J A ALIING BSSKEN l OormcJsm allergonstigat gelegen in den l pttttpolder vlak bg t dorp binnen Waddinxveen gnde de poldernummera 11 19 94 ï 100 105 108 111 H 116 te n nen groot Ot Hectaren 39 Aren op Woensdag 7 November 1894 a morgens ten 11 nre ia het Koffiehnis Tan Da tak NIEEERE a h dorp te Waddinxveen ten OTerataan van den aldaar gcTostigden Notaris MOLENAAR AU hnnrdera moeten H soUde borgen stellen Nadere infbnnatien geren de Notarissen tan ROOSENDAAL te Gorinciem en MOLENAAR gaso kid bg wie gedrukte Igsten derperceelen e Tetkrggen ign raiBBSFOT TAN TEEL til wtrdt venocht op t HERK t letten UIT HR MaSAZUN tan M RAVËNSWAAY ZONEN OOBINCHEH Deie THEEBN worden afgelerenl in Teraegelde pakjes Tan n 7 twee en een half en een Ned one met Termelding ran Nommer en rPrgs Toorzien Tan nerenstaand iMerk Tolgens de Wet gedepoIneerd iia i tot de uitToering Tan geeerde orders aanbcTelende BpiNIG DEPOT darfijnste Haagsch i3eaJait Omula Saolpsndruk tou A Bidiiiun 5 Zoon Q ecListille©rcL X rfXlsce CL r © szl zoo n deze van prima qnaliteit te en LAQE PBU8 kan bekomen bfj J F HERMAN Zn Tiendeweg Vraagt in uw belang onze Prijscourant doch vergelijkt vooral de qualiteit door ëen kleine proeforder op te geven Het is te begrijpen onze sindts 173Ö bestaande firma door haar onvermoeide ondeizoekingen wel bekend is van wie wy onze waren moeten beti ekken om te kunnen zeggen Wij leveren het fijnste wat er bestaat ZATËRDi LG 5 I OVElllBEIl 1894 Openag der üTioiiwe Winkel op de MARKT A 70 3e huis van af de Korte Tiendeweg üroote kenze in HEBRENDA88EN FRONTS BOORDEN en MANCHETTEN TBICOT ONDERGOBDBBEN CORSETTBN TRIC0T TA1LLE8 Tricot en Gebreide J0NGEN8BB0EKEN DAME8SCHORTJE8 KEOKBNSCHÜBTEN enz enz Specialiteit l gebreide Dames en Kinderliooseo Aanberelend 3 G A B BAl TZlNGIilR We A QÜA T bericht hiermede dat de NOUVEAUTÉS voor het a st SL NIGOLUSFEBST van If beden Gi ËTALEEaD zUn SCOTCH WHISKIES in Wgn of in Gedistilleerd de DEWAR 80KS Scotch Whiskies Uitsluitende Levetanciera Tan het Bngelsehe Hof 27 hoogste Vreiagt Uwen HandBlaer JOH zgnde de meest gewilde bekroningen Nieuw Nieuw Nieuw Béiangfrijke IJilvindinff vaa den Fabrikant Aug Vemeulen De Stoop Fabriekeik te Gent Oosterzeele en Roubaix K013S METKOLSIi BAf D VEBEEIVIGD In deze koos is een sgden elastieken kousenband ingeweTen zoowel in zwart als in gekleurd Na herhaald waiischen ia gebleken dat de rekbaarheid van het elastiek dezelfde bleef Deze kousen zgn T rTsardigd Tan de eerste kwaliteit AUSTRALISCHE WOL de beste wolsoort die bestaat Deze koassn zgn Tun de kleinste tot de grootste maten Toorhanden Moeders geen afzakken der kousen meer Moeders geen uitgSTan meer Toor kousenbanden Uveders wilt ge ran deze Toordeelen profiteeren koofit dan geen andere kousen meer dan de Kous me ingeweven kousenband Alleen verkoop vqor GOUDA C A B BANTZIXGEB Gouda Markt A 7 Firma J WELTER WIJDSTBAAT A 42 SPECIALITEIT IN 347e Staatsloterïj De TB BEEING begint MAANDAG 12 NOVEMBER a s Loten en Gedeelten vao Loten z a te bekomen ten kantore ran den Collecteur de nieuwste modellen W ed A C Cosijn TANDARTS LION BLITZ is tot mtdere aankondiging IHET te Consnlteeren In 11011 7 Fiïs M oaat 76 os aa 1 35 de Swli Tooikiadaa ia ét auaats ifiMakm en bu t U tuut mbe la Beltnlam Te Gouda bg A WOLFF Markt A Mb en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Openlare Verkooping GOUDA op MAANDAG 12 NOVEMBER 1894 des Toormiddi 11 nre in het Koffiehuis HarHONiG san de Markt aldaar ten OTerataan van den NotariB H GROENEN DAAL tan 1 Een goed onderbonden van gaa en waterleiding en vele gemakken voorzien gunstiggelegen HUIS en ERF waarin Vergunning met een een afzonderleken opgang hebbendBovenhuis staande en liggende aao de Gonwe op den Hoek van het Ëotterdamsohe Veerte Gouda Wyk C Nos 164 en 165 kadasterSectie B No 1819 groot 1 Are 46 Centiaren De benedenwoning waarin nedert vele jaren met gunstig gevolg de aiyter eu tapperg wordt uitgeoefend ia dadelgk te aanvaarden De bovenwoning ia iot 1 Januari 1896 verhuurd aan den heer H R OnooTSKflois voor ƒ 150 per jaar 2 Een TERREIN met SCHUUR en verderGetimmerten zeer geschikt tot het bonwenvan woningen gelegen tusschen het Plantsoen en de Nieuwe Haven aan het watervan het Plantsoen achter de Stalhouder van de firma Gebr Blom te Gouda kadaster Sectie B No 1682 groot 2 Ar a 12 Centiaren Te aanvaarden 15 December 1894 3 Ëen HUIS en ERF voorzien van waterleiding aan de Kleiwegateeg te Q öuda Wgk N No 327 kadaster Sectie B No 35 groot 52 Centiaren Verhuurd by Je week voor 2 18 4 Een HUIS en ERF voorzien vaif waterleiding aan de Nieuwe Haven te ou 2a Wyk N No 229 kadaster Sectie B No 97 groot 69 Gentiarea Verhuurd bfl de week voor ƒ 3 10 5 Ëen HUIS en ERF aan de VroDweveatesteeg te Oouda W k N No 246 kadasterSectie B No 84 gedeeltelgk voor llfot geheeL groot 65 Centiaren Verhuurd bg de week voor 1 6 Ëen HUIS en ERF ala vorM Wgk NNo 247 kadaster als voren Verhuurd by de week voor 1 50 en 7 Een HUIS en ERE aan de Zak te Qouda Wp L No 281 kadaster Sectie C No 1526 groot 84 Centiaren Verhuurd bfl de week voor ƒ 1 60 De perceelen Noa 5 en 6 worden na afzonderlgke veiling en afslag geoombinetrd geveild en afgealagen Te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór den d der veiling van 0 1 nur en op dien dag van 9 11 nur Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris GROENEN DAAL te Gouda Vernieuwde bewijzen van uitstekende werking Den Heer W H ZECKENHEIMER te Maint Ik verzoek n mg weder 2 2 fleaschen van uwen Rynlandachen Druiven borst honig ie zenden daar het gebruik der ontvangene flesschen zeer goede gevolgen heeft gehad JBL Franke huisvwJer van het gemeentehuis Wupperfeld te Barmm Strigau 2l Augustus 1891 Ook ik heb in m n gezin uwen B nlandschen druivenborst houig aangewend bg het hoesten der kinderen en dit preparaat dat zeer gaarne door de kinderen wordt ingenomen heeft steeds bewesen een TOo treffe jk hniamiddeï te zgn Alleen echt verkrggbaar in flesschen ikfl 21 fl 1 en 65 cents Tft Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Ondewater bij F Jonker Ideuhurg Bodegravea bg P Versloot en G Hga iamp Stolwgk by C G v d Berg Bergambacht bg J d Dool Ha ier WOhde bji Wed W Hendrika Oogoac fin Boig f X 40 de Llt r De coaisAO ns BOia van ds BocHÜ AnoQTtne vordt geleverd 1q ventecelde bemBAda flesaoheD van 6 tiltflf Inhoud vooralen van hst atteat van Br P F yjUX HAMBI BOOS ProefBeaoh 4 f 1 30 Ultalultetid verkrijgbaar b P H J T WANKÜM rii Wed P J MELKERT Oastharen U Qmtda filNNENLAND GOUDA 6 November 1894 Woensdag 14 November a b dea avooda te 9 ure zal de heer Jules Michel een voordracht boaden over la poéaie l rique contemporaine è après les oeuvres de Snlly Pradhomme Fran oia Coppée et de Hérédia membres de t Académie Fran aise Deze conférence wordt aan de leden der 8öcieteit de Rëuniec en hunne dames aangeboden in de zaal Nut en Vermaakt alhier De Arrondisaemeata Rechtbank heeft Zaterdag bet faillissement uitgesproken van A Hendriksen koopman en commissiooair in groenten Naaierstraat 31 alhier Rechtercomm nr J H van Meura curator mr D van HouwenÏDge advocaat en procareur te Rotterdam fedenmorgen zgn twee minderjarige jongens Wft uit Utrecht en een uit Scboonhovea naar hunne ouders teruggebracht die beimelgk de darigke Woning waren ootvlncht Zatei dagavond had op de bovenzaal van bet Café Vrecebestt eene vei aderiug plaats van timmerliedeu gezellen uitgeschreven door een voorioopig comité waar hun vakgenoot de heer C Quispel van Rotterdam ala spreker optrad die iot onderwerp had gekozen Een eisch des tgds Na een welkom dat door den waarnemanden voorzitter aan de aanwezige vakgenooten rd toegebracht werd bet woord aan den apnkar van den avond gegeven welke op eenvoodige en gegronde wgze uiteen zette waarom het noodig wan een vereeniging van timmftrUcden op te richten waartoe hg vele voorbeelden aanhaalde welke zeer duidelgk aanfoondeu dat door onderlinge kracbten veol tot stand kan worden gebracht zgn medo vakgenooten aansporende zicb te vereenigeu en hoopte weldra te vernemen dat ouk in Gouda eene vereeniging van timmerlieden waa opgericht Van de gelegenheid om met den spreker ia debat te komen of hem nadere inlichtingen te vragen werd door niemand gebruik gemaakt Hierop vroeg de secretaris der Rotterdamsche vereeniging het woord die niets af willende dingen op het gesprokene van den vorige spre ker ook zijne hoorders wees op bet ooodige om zich te vereeoigen daar ia de vereeniging zaken worden besproken die strekken ten nu te van alle timmerlieden Na afloop werd een Igst ter teekening aangeboden een 50 tal teekenden daarop zoodat men wii trnchten pen t mmeiliedeD vereeniging FEViLLETOlM IB Xd Xd IS 3 UU MÜKeeitch door C EUKMAN iS nK d g doet mij sckrikkeo Mg fluisterde de meteder beeft hg een gevoel ingeboezemd dat op vrees getgkt eo toen hij u beschouwde waa bet nij aU wilde ik u in mgne srmeD Bliiiteo eo u voor ujne blikken verbergen Elleu Ellen ik vreea dat gjj u uu op oen weg begeven hebt die u tot lijden en smart voerea zal yMama h heeft immeis gezegd dat ik de schakel zal wofdtiu die hem nader tot God breagen zal In dit denkbeeld ligt iets zoo Bchoona dat ik aieofata met smart aan mgne eigene ourolkomenheid denk Maar nu nu de Voorzienigheid mij ena leveoadoet ge van beeft zal ik ook mijn beat doen om mi ne foateu te overwinnen Lang Bprakeo moeder eo dochter ala zusters Toen do vrouw vao den pfooat Ellen verliet ging zij naar ïridol a kamer De joogeUng zat verdiept io het laxen van een bosk lyli idolf I zeide zg zacht en legde h ra kleiril £ raaie hand op den schouder van baar zoon Mama 1 4 Mgn BooQ s mg uwe gedachte aaogaandmven reokter Arlborg niet verzacht door de goedheid van a him naar aooals by sioh aan uw gezond ver op te richten en werd besloten de volgende vergadering tot het vaststellen van een reglement en kiezen van een bestuur te bouden op Zaterdag 17 November a s De waarnemende voorzitter dankte daarop de beide sprekers voor het gehoorde en sloot de vergadering Zaterdagavond werd van eene schuit die van Utrecht kwam en naar a Hage moest in den Rgn te Woerden niet verre van de Blokhuisbrog de vrouw van den schipper gemijt die even te voren nog op de schuit was gezien De scbipper die zelf het vaartuig trok hield op met varen daar de duisternis dit noodzakelgk maakte Hoewel geen beweging in het water geboord was was men tocb van meening dat de vrouw te water was geraakt Men is althaoa dadeIgk aan het onderzoeken gegaan met haken en dreggen doch vruchteloos Naar wordt medegedeeld bevindt zich de vrouw in goede welstand bg een hare familieleden in Wilnis In den uacbt van Donderdag op Vrgdag is er brand ontstaan in eene hofstede op Kromwgk te Woerden bewoond door den landbouwer Roest De woning met schnurtje is geheet afgebrand de hooiberg gedeeltelijk Door de hulp der buren werd het hooi grootendeels uit den berg verwgderd Van den inboedel is slechts weinig gered kunnen worden Alleaa het hois was verzekerd De spuit behoefde niet uit te rukken daar de buren het onnoodig schenen te vinden de hulp der brandweer in te roepen De heer A P Staalman die in het district Den Helder voor lid der Tweede Kamer io herstemming komt is uitgever van bet blad Extra tgdingc en lid van de antirevolution naire kies vereeniging aldaar maar heeft zich een candidatonr laten aanleunen tegenover den officieel door die vereeniging gestelden candidaat Ëeu groot aantal anti revolutiounairen heb b n op hem gestemd Het Vad vertrouwt dat de liberalen ditmaal bun stemmen zullen overbrengen op den katholieken candidaat die bg de marine zoo hoog staat aangnschreven en politiek Schaapmanuiaansch is getint Is den Helder dan door de onveraotwoordelgke houdidg der kieavereenigingen en candidaten tgdelgk voor de liberalen verloren gegaan het zal dan althana door een marine spec ialtteit en een bekwaam endegelgk man vertegenwoordigd blgven Men Bchryft uit Schiedam Het was te vermoeden dat de indelijke stand voordoet ffËn waarom dat P Dat zat ik u later seggen maar als gij my lief hebt spreek dan opreoht vOaarne Ik kan echter niet begrijpen vaarom mama soo ernstig spreekt Kuoo Arlborg komt mg voor door de natuur rijk begaafd te zgo maar het Bobgot dat bg door bgzondere omatandignedon io het leven aleoht gezelarthap en ook miaachien wel omdat hjg ala juriat de mensohen van en laag standpoot gezieo heeft min of meer miaaotbroop gewordoD 18 en eea te hoog begrip van zich zalven ge rormd heeft hetgeen aao zgoe handeliogen leta overmoedigs geeft Maar z n hart is goed eerlijk en rechtsohapen ffZoudt gg in zijoe handen EUeo s toekomst willen toevertrouwen P ffMama I Fridolf richtte ziob eenskliips op en greep de Land zijner mouder ffMoödor waartce defee vraag De Trouw van deo proost deelde hareo zoon mede wat Ëlteo pas geleden haar had toevertroawd Tridolf viel io zgo stoel terug en mompelde ff Ueo hem beminnen I Ellen zgne echtgenoot worden I O mama hoe amartelyk treft mij deze mededeeling ik kan er nuj geen b rip van maken Hoe zoo ffOffldat wij met zalk eene eenïge liefde aan elkander gehecht waren en ou zal een rreemdeling mij verdringen en alles voor haar zgn yZoQ miJD Fridolf jatoerach eo baatzuchtig zqa P vroeg de moeder met colk eene taoht verw tends stem dat Pridolf ooUtelde Óg hebt geljjk moeder ik stond op het punt OBtdekking van een aiuts jaren bestaand en immer aangroeiend tekort in de kas van den gemeente outvanger thans op 82 000 bevonden ook gewichtige gevolgen voor den Burgemeester den heer Van Dgk van Matelie ae zon hebben Had deze bg d n aanvang van de treurige ontknooping reeds vergeefache pogingen gedaan zich door ontslagaanvrage uit zgne pijnlgke positie te redden nu de aaakBeffera afgeloopen is en de gewezen gemeenie outvaoger door de Rechtbank veroordeeld ia tot eene celstraf van 15 maanden nu stond klaar big kelgk niets meer aan het ontslag van den Uurgeraeeater in den weg Binnen enkele dagpn na de hernieuwde aanvrage werd hem dat eervoU verleend Giaterarond te zes uren arriveerde bet desbetreffend fiegeeringstelegram en een half nur later waa de borgemeesterlijke ketting van den vroeger Boo gevierden ambtsdr er reeds ten huize van den oudsten wethouder den heer Visser Daar is evenwel die treurige historie hoogatwaarschgnlgk nog niet mee beëindigd Naar men verneemt bestaat het voornemen den nu afgetreden Hurgemeester voor het tekort aan te spreken dat hg door het we gelooven in goed vertrouwen klakkeloos teekenen van onware rekeningen onsohynbarekaaopnemingen tot zulk een bedenkelgke hoogte heeft aten aangroeien Van den Gouverneur Generaal van Nederlaudjch IttdiS is telegraphiach bericht ontvangen dat de le luit W f Broekman die bgde inneming der vier poeri s van Mataram op 29 September zwaa verwond werd thansoverleden is St ct c Naar Het Vaderland c uit goede bron verneemt zal do kieswet vóór het eind dea jaars nog bg den Raad van State inkomen Te Veoloo is een chatter in ggzeling gebracht omdat hg geen scbutterspak kunnende koopen ateeda in burgerkleeding versoheen De vader acbgnt het wel te kunnen betalen maar weigert Dezer dagen verkocht iemand te Utrecht op den Koningsweg een vet varken onder beding dat de kooper 100 kilo voor niets zou hebben doch bet meerdere wicht met f 1 per kilo zou betalen Na weging bleek het varken 108 kilo zwaar te zgn zoodat de kooper slecbta i 16 behoefde te betalen De verkooper had gemeend dat het dier miustens 120 kilo zoo wegen twee onedele gevoelens m mgn gemoed toegang ta verleeoen Ik moet niet vragen wat ik win of verlies maar aan Ellen denken Ja mgo joogeo aan Ellen die onder alle omatandigbedeo ons evenzeer beminnen zal Zeg mg nu wat deokt gjj van dit atlea P Fridolf zal een geruimen tijd in gedachten verdiept Hg had een te goed hart en was te nauwgezet van geweten dan dat hg niet de gewiohtlge gevolgen overvegeo zonde van den atap dien Ellen gedaan had eo die haar een gehnel nieuwen weg zou doen betreden Maar bg zag evenzeer in dat het bier niet alloen de toekomst van Ellen maar ook dien van Kuno gold Ka een lang zwijgen zeide hij Mama Kuno aprak de volle waarbeid toen hg Ellen zgn goeden engel noemde en ook ik geloof dat zg op hem oen weldadigeo intrloed zal uitoefenen Wie is er die Ellen kent en haar reine goede onschuldige hart siai bgmint Ik csrdeöl dat Ellen goed gehandeld heeft rMaar gg zegt mg niet wat gg van Ellen a toekomat met dezen mao denkt ffEIIeo zal hem beminnen zij zal leren van zgne liefde haar geluk daarin vinden wanneer hg haar bemint zooala zg hem en zij zal aterven wanneer hg haar ontrouw wordt Maar laat ons de toekomst aan Ood overlaten Hij zal gewis alles ten beste leiden Gods wil geaohiede 1 achtte de vrouw van den proost met tranen in de oogen en daoht aao hare oodata dochter die in den bloei der jeqgd aan de zijde van een onversohillig egoïstisch man geatorven was Ach t het teedere moederhart gevoelde dat Ellen soomin ala de ontaUpan Erika geaohapen waa In de afdeeliogen der Tweede Kamer ia door enkele leden de wensoh herhaald dat vergoeding zou to ekend worden bg verplichte opstalling van vee Die vergoediog sou gegeven kunnen worden tot aan hek tgdatip waarop het jaargetgde toch tot opstalling lOft gedrongen hebben Waar een maatregel als de opatalliog is bet algemeen belang wordt verplichtend gesteld vond men het billgk dat de kosten die daaruit voor de veehondera voortvloeien uit de openbare middelen worden vei oed Mep geve zich rekenschap van de oadeelen die van de geldende reeling het gevolg zjja Pe veehouders plegen in den zomer meer vee te houden dan in den wintari het meerdere wosdt in het najaar verkocht Nu ia echter die ver koop onmogelgk of deae wordt althans belemmerd en bovendien is de opstalling verplicht Het gevolg i dat de voor den winter gereed liggende voornuut hooi reeds voor dien tgd moet worden gebruikt De berekening dier vei oediug werd eehter door andaren een nanwljjks op te I probleem genoemd Werd reeds het vermoeden ni sproken dut de daders van den diefstal bg de wed Scl mp te Hees bg Nijm en en dia van de gepleegde diefstallen in het Florapark te Haarlem wel eens dezelfde personen konden wezen omdat het betrekkelgke signalement veel overeenkonet met elkander heeft thans wordt die waarsobgnlgkheid nog sterker omdat als verdachten worden opgegeven de personen Ernst of Doris Born en Karel Johann August Z i die ook te Ngm en gewoond hebbea en ida steenhouwers daar ook werkzaam waren In het polderdistrict Bommelerwaard venl in 1871 door den staat een dgk gemaakt Omtrent den onderhoudsplicht ontstond gesebit tnsachen genoemd polderdistrict en dea staat welk geschil ten gunste vaQ laatstgenoemde werd beslist Doch toen nu de Dorpspoldér Zaltbommel het onderhoud op zich moeat nemen beweerde deze ook recht te hebben op de opbrengst Tot 1889 bemoeide de staat er zich niet mede en liet hg den polder In het vruchtgenot doch daarna eiscble hij schadevergoeding op grend van onrechtmatige daad De rechtbank te Tiel en het Bof te Arnhem verklaarden die vordering niet ootvankelgk op grond dat de toeëigening dar vrachten zelfti al ware de polder bezitter van het vruchtgebruik te kwader trouw wat in deze niet werd onderzocht niet was eene onrechtmatige daad zoolang niet door den eigensar een Igke tpragvordering werd ingesteld om wetïrataad te bieden aan de stormen dea levens Zg wiat dat de teêre stengel breken en da bloem sterven zoude die zg aan de windvlagen van hst lot blootateldo Maar zij bad eens voor altijd besloten dat Ellen in de keuze van eeo echtgenoot vrg zoude n De tgd ging zgn geregelden gang Kuno bezocht dagelgka de paatorie maar z jn gedrag tegenover Ellen verried nieta van den gewiohtigen inhoud van bun gesprak Het woord liefde werd niet neer uitgesproken en Ellen zou hebben kuDnen gelooveo dat hg alles vergeten bad wanneer hjj hur nist in eens menigte kleinigheden de meest kieacbe oplettendheid en teederïieid betoond had Vaak miaMhintmeermalen dan vroeger ontmoette hg Ellen op hare ochtendwandelingen maar nimmer maakte bg net een eokel woord toeapelingeu op de hoop die z hem gegeven had geen enkele maal herhaalde h dö Tïa g at zg hoin boiülndD Kano wüüa ulat door de taal van den hartstoabt te spreken haar vrees inboezemen au de vertrouwelgkbeid verjageD die hem nu zoo gelukkig maakte Maar in alias wat middelgk van sijne liefde getuigen kon list hg dia doorsobemeren Zoo bgv had Ëllen op sekeren dag tot AIba gezegd zooder te vermoeden dat Knno hare woorden hoorde Hebt gij gezien elk eene heerlgka eamalta A den poatmteater staat te bloeien P O als ik er tsk eens eene krggeu kondel Kuno reed deo zelfden avond naar den poatmeester en het gelukte hem de fraaie bloem te koopeK Den volgenden morgen toen Ellen ontwaakte steaA da pUnt voor haar bed