Goudsche Courant, dinsdag 6 november 1894

Woensdag 7 INovember J894 SSste Jaargang No 6501 luuÊétattimmtliff J wooraJ op de ECHT fiouBSCHE mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oberiahnstein De Uitgave dezer Courant g eschiedt dag elyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel mee 10 Genten Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoiBfers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWAHIi G HoUandscbe uitgave met 27 afb Prgs 2 galden Ieder die aan de verschrikkelgke gevelgen van deze ondeo Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duidend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrw ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland FDIEE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE tmSM Merkt NIGHTOAP Verkrügbaar biy M PEETERS Jz N B Als bew a van eohtheidis cachet eo kurk ateedi ooi zien van den naam der Firma F 90FFE LIO BLITZ ia tot nadere aankonéUging iriET te Consnlteeren Londen ontraniien ia meldt alleen dat de positie der Gbineezen te Port Arthur bachelgk u maar geeft geen inlichtingen omtrent het behmgrgke wapenfeit dat giiteranmorgen geseind werd Indien Port Arthor inderdaad door het Japanaobe leger genomen is heeft dit een zeer grooti oTerwinning behaald die ver reikende gevolgen kan hebben Port Arthur een flterke veeting die ann de landen aan de seesijde door forten omringd is wordt de sleutel van de golf van Petchili genoemd Bovendien bevindt bet voornaamste arnenaal der Chineesche vloot zich in deze stad en is zg tevens de eenige oorlogshaven waar de vloot kan ankeren eO herstellingen ondergaan Van Port Arthur konden de Cbineezen iedere samenwerking van de Japanache vloot met het leger bg den tocht naar het Zniden bedreigen Zgn de Japanners meester van deze naven dan is hun vlooi bg opBraüëu in de golf van Petchili in den mg veilig en ban zg met minder gevaar het leger bg een mogelgken marseh naar Peking goede diensten bewgzen Buime Keuze in Heeren Dassen A vaa OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam S XOVEMBKE Vor kri 3 101 101 U h 80 M s 47 ♦ WJ 4 94 lOJ 861 84 Vl V 109 lOOl lOOVi 861 734 7SS lOlV 70 lOlV 811 1801 108 101 1401 98 7 7 102 191 186 108 4711 BS i 136 KI 78 101 9 Vu 108 lojv 94 100 1411 1881 lOll i 8 loiVi 7 V io 103V 36 68 l l 194 171 iOSi s 108 l 108 108 116 188 88V 106V alotkoera 91 I ll 1011 99V 81 80 108 100 738 ISO 1401 Hmiaum Oeri Ned W 8 IVi dit dito dito t dito dilo difo SVi Oamu Obl Ooudl IStl IM ITAUI InsohrijviQg 1863 81 5 OoniNB Obl in ptpior 1888 8 dito Iniilver 1888 8 PoBTueiL Oblif met tiokot 8 dito dite I iDSLU UU Ooit Se fieris 6 dito Oaooni 1180 i ditobgSothi l88t 4 dito bg Hope 18S ta 4 dite in goud leea 188S 8 dito dito dito 1884 i BrurJi Perpet uhuld 1881 4 TlEElu Oepc Oonv Imd UH 4 Geo leeoiDg aerie B Oeo leeaiDg aerie 0 ImnAn B Beo v obl 18 1 8 tCuioo Obl Buit 8ob 18 0 Tvvazüiu Obl 4 onbep 1881 Awrnnui Obllgetien 1881 S i lomuui SUd leen 1886 8 i Nw N Xfr HscdeliT und A endib Tab M CutUoaten DeuHaatiokappjl dito Arak Hvpotbeekb paedbr 4 Ottlt Mjj dn Yoratenl aud a Qr Hjpotheekb paiidbr 4 Kedsrliodaohe bank uid Ked Handelmaataok dito H W k P e Hyp b pandbr 8 Kott Hjpotkrakb pandbr 4 Utr Hvpotbeekb dito 4 OosTI Oost Hong bank aaad KnsL Hypotheekbank pandb 4 Va AmaiXA Bqnit bypotli pandb 6 tav 64 ICaxw L O Fr Lien oert Ku HoU U Spoarw Mg und Mij totBipl V SI 8pir aand Ned Ind Bpoorwegm sand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito I TUnkSpoorwl 1887 8t A Iobl S Zuid lul Spwmij A H obl 8 P LIX Waraohau Weenen aand 4 KvsL Or Xuaa Spw lig aand 6 Balliaohe dito aand Fistswa dito aand Ivang Dombr dito aand 8 ICarak Gk Aiow Sp kap aaiid 6 Loaawo Beiraat Sp Hij oblig 8 Oral Vitebsk dilo oblig 8 ZaidWeat dilo aand dito dito oblig 4 u S9 BurserliJlLeii Stand Hoordrecht GEBOREN 26 Oct Ernst oodera A e en M Wolven AllmKiL Oent Fac 8p Ui obl 8 Ohio k North W pr O v aaad dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver fc Bio Or Bpm eert v a Illinoia Ceotral obl in goud 4 Loaiar Ie NaakvüleCBrt v aand Ilexleo N Spw Mg lefayp o S lliaa Kanaas v 4 pet pref aand N Tork Ontario fc West aaad dito Fenne Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie kvp in goud 6 8t Faal Mina fc Maait oU 7 Un Fac Hoofdign oblig 8 dito dite Lioo Col Ie byp O S CaMasi Can Sottth C8rt v aand T C BaUw fc Nav Ie h d o O Asiaterd Omoibua Mg aand Botterd TrauvegMaati aaad Mm btad Amaterdam aand S 8tad Botterdam aaad 8 Bnaa Stad ADt rerpenlB8I Stad Brussel 1888 2 a HoNO Thflias Begullr Oeaelliob 4 OoaTlNR Staatsleemng 1860 6 j K K Ooit B Cr 1880 3 SruT Stad Madrid S 1868 Var NlD Jei Hyp Spobl oert 4 OVERLEDEN 31 Oct A de Knegt 19 m ONDERTROUWD 30 Oct M Wolvers en A Oosterom Uaaatrecht GEBORENj Marions ouders P van Vliet en M Oudgk Maria Cornelia ouders C Hoogeveen en G Verkleg ONDERTROUWD M Huurman te Gouda en J Slugs A Francker en O van Delft Zevenhaicen GEBOREN Lievertje onder P Jongeneef en M van Krimpen Maria Arentje onders S Paul en D W Jongeneel ONDERTROUWD J J Degenbardt en M van Ede APVERTENTIBN Bevallen van een Zoon J C HBEDE Borst jftatttrdam 3 November 1894 Aanbesteding DE DIREOTIE van de SteaHneKaar senfabrtek 60UDA te ffouiij ia voornemens op MAANDAG 12 NOVEMBER 1894 des voormiddags elf nnr in hetüötel DB Zaluc te Gouda aan te besteden HET BOUWKN Tan een ADMI NISTRATIEGEBOD W op het terrein der fabriek aan de Bleekerskade te Gouda Bestek en teekeningen zullen van af dinsdag 6 November 1894 ter visie liggen in genoemd h6tel en ten kantore van den Ingi Arob J SCHOTEL Ooatzeedgk te Rotterdam Exemplaren van het Bestek en de teekeningen zgn aldaar verkrggbaar ad 2 50 per aUl Aanaijzing in lom Donderdag 8 November 1894 des voormiddaga eli nnr GELDLEimG De Nationale Hjrpotlieekbank verstrekt gelden op eerite Hypotheek op LANDERIJEN enz ad 3 procent op HOIZËN 4 procent ajaara AanTiagen bg C P W DESSING te Gouda OpenTjare Verkooping De Notaris JOHANNES NOLEN resideerende te Rotterdam als lasthebbende van z nen principaal is van meening om op WOENSDAGEN 21 en 28 NOVEMBER 1894 telkens des namiddags ten 12 nnr precies ten koffiehuize van den Beer ARIS MOLENAAR aan sGravenweg te Capelle aan den IJuel by opbod verhooging en afslag publiek te ver koopen EEN HUIS vraarin sedert verscheidene jaren een Bakkerij en Winkel in Kruideniermearen wordt uitgeoefend met daaraan staand GEBOUW dienende tot STOOMGRAANMOLEN met LOCOMOBILE één stel MAALSTEENEN BOONENBREKER en LIJNKOEKBREKER voorts SCHUUR en ERVEN en OPEN GROND staande en gelegen te CapeUe aan den IJeiel aan den Nieuwen Schinkel of Capelschen weg kad Sectie A No iiM groot 5 Aten 45 Centiaren Grondbelasting over 1894 7 86 Aanvaarding by de betaling der kooppenningen op 15 Januari 1895 of eerder Nadere information z n te bekomen ten kantore van de Notariaaen v N WIJNGAARDEN 6 NOLEN aan de Znidblaak No 24 te Rotterdam Gouda Snelperadruk van A Baimaui k üoo Overal cjNTjj5 werkrijgNar Mcuttschapx j tot Explo Uatie der Victoria Br n fieveslioff te Jiittlerttxtm Ziiidblaak S Verkrggbaar in t Hoofddepöt voor Gonda en Omatreken SLOTEMAKER en Co per beele Flesch 18 centa per halve Fleach 13 cents Kroik ïi 17 Kraik a 13 tenrgl voor de ledige Fleaseheo en Kraiken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents per halve Flesch 2 cents Krnik 1 cent Ernik 1 cent Kraepelien en Holm s Quina LarocheQ iNlfArocHE Is de meest Krachtige en Versterkende KINA WIJIV aanbevolen door tal van binnen en boiteniandache geneesheeren Bekroond met KEREN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacons k f 1 90 en ƒ i Dep6t te Gouda bj den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THDI Kraepelien Sl Holm HofleveraDciers Zeist I Patent H Stollen ititi icUrl IroiiDlrin uiiilUd Du iliilg mt UKHiIlrililii ry Der grome Brfotg l dUOrnUnQt Vatmt H moUen arrfingan het Anlau lu ter Khlidim wertKloam Saóhalannntm ffbm Mm keuft óahtr mwe etets echurfen H StoUeii uw von tint direet oilv la lolehen èlMeniitndlutigen In dmm uniir Pltkat le mbmltHmdJ lUigihlntl M SZ BreUiHetm umt Zmgnimo fetlt md fruKO Iilrliliti Scliutmiftrk Onfeilbaar Middel TBSIN Influenza Hod 6orsl en iMELIANTHE Superior Borst Honig Extract fiekroond met Ëere Dxploma en Uoaden Medaille GENT 1893 Gooden Medaille BOLSWARD 1893 Ëere Üiplotna en Qonden Medaille 1893 Worlds Hjgienic Exposition Chicago Bamengeateld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maag versterkend en zacht pai atief Geneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHË ia het beste middel der wereld H K van Schaik Co Machinale Fabriek i DE HONIGBL0EM Sumatra Btraat 267 Den Haag Verkrygbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda 347e Staatsloterij TANDARTS De TREKKING begint MAANDAG 12 NOVEMBER a s Loten en Gedeelten van Loten zgn te bekomen ten kantore van den CoUectenr Wed A C Cosijn BINNENLAND GOUDA 6 November 1894 Aan de universiteic te Amsterdam is afgól d bet caad examen in de rechten door den heer J F A M Wierdela Zaterdagavond is alhier diefstal van paardendekens en tonw gepleegd bg zekere Q Voordat by de politie aangifte gedaan was was reeds door deze een man aangehouden in het bezit van een hoeveebeid atrengeo terwjjl het den volgenden dag gelakte de dekens op te sporen De dader ia bekend tegen bem is proceH verbaal opgemaakt Den 8 Nov zal G H Botterop vroeger van hier deo dag berdenken waarop hjj Toor 25 japr b de Holl IJz Spoorwegm io dienst trad eerst als brugwaohter te Alkmaar en thftns timmerman te Velsen verricht hjj zgn werk nog tot groote tevredenheid vau zyn superieuren Naar de B Borsen CourierfDitMonterCJarlo verneemt is Vao Tuinenburg ten gevolg van het schot dat hg zichzelven toebracht toen de politie hem wilde arresteeren iri b t ziekenhuis overleden Hg had zich uitgegeven voor graaf en werd aan het station aangehouden toen hg terugkeerde van een p leizier reisje dat hg met zgn vriendin door Italië gemaakt had De vrouw werd naar de gevangenis gebracht om laler uitgeleverd te worden H H M M de Koningin en de KoninginRegentes hebben ƒ 500 geschonken als bgdrage io de kosten der restauratie van den toren der St Gattierinakerk te Brielte Op 24 Augustus 1894 heeft bet hoofdbestnnr van den Boud vau Nederlandsche Onderwgzers zich bg adres gewend tot den Minister van Binneniandscbe Zaken zich daarbg beklagende over de bandel vgze van den burgemeester van Slochteren die als zoodanig aan zgn ambtgenoot te Zwollerkerapsl een hoogst ongunstig en naar de Bond meent tevens zeer onjnist oordeel heeft uitgesproken over een onderwgzer in zijne gemeente werkzaam In de afdeelingen der Kamer werd gevraagd of de Minister naar aanleiding van het adres een onderzoek heeft doen instellen en zoo de feiten in bet adres ont wikkeld juist mochten gebleken zgn welke maatregelen dan te dien aanzien zgn genomen FEUILLETOM S X III SI Utt het Zweeikch door O BUKMAN 86 Van waar komt d 6 bloem vroeg Sllen aan hare oude dienstmaagd Van mynheer den rechter antwoordde de oude VÏOUff Op een anderen tijd had Ellfio dao wcngoh geuit Bulver s rLeven in Engeland te willen lezen Den vols euden postdag lag het op hare tafel Hare nietigate wensohea werden vervuld en dat altyd op dezelfde kieaohe wyze By elk dergelijk béwys van z De steeds wakende liefde gevoelde Ëlian zioh aangedaan en de blik waarmede zy hem dankte beloofde hem zooveel voor de toekomst dat Kano al zgne zelfbeheersohing noodig had om zich niet door zyn gevoel te laten wegstepen Heermaten werd wanneer Kuno s verachting voor de menschen en z q twyfel aan het goede te voor obyn traden Ellen s voorhoofd donker en dan verweet z j hem met zacbten ernst deze uitbarstingen of ook werd zy zoo miinoegd dat zij het niet verborgen konde houden Op zekeren avond viel het gesprek op het lezen van romans Kano beweerde dat men daardoor scheere begrippen van het leven kreeg Sr bestaat in het werkel ke leren seo velerlei De opper ceremoniemeefitar maakt bekeod dat het Hof ingevolge de bevelen van Hare Majesteit de Kouingin Regented wegens het overlijden van Zgne Majesteit Alexander HI Keizer aller Russen met ingang van den zegden November den rouw zal aannemen voor den tgd van vier weken te verdeelen in twee weken middelbaren en twee weken lichten rouw Het bloeme ifeest bg avond deed Zondag honderden oaar het gebouw van den Dierentuin te s Gravenhage optrekken om daar den Japanschen tuin van cbrysaDthemums met zgn in licht badende bloemenschat te bewonderen Inderdaad waande men zich in een oriëntaliscke lustgaarde waar de volle welige planten eo palmen de bontgekleurde bloemen in grooten rgkdom opwassen Bet geheel had een meer dan bgzonder aanzien en het gekrioel van die vele bezoekers tnaschen de paden langs de bedden hier op een bank uitrustende giuds weder ïn groepjes pratend onder palmekroonen en varens deed van het balcon gezien denken aan een van die groote bloemenfestgnen waarvan alsnog alleen Weenen het geheim schgnt te kennen terwgl een volgend oogenblik bet orkest op het tooneel achter het gordgn van palmbladen zgne harmonieklankon deed hooren Het warme volle gaslicht H di de Japansche ballons weinig tot hun recht komen Niettemin was en bleef het een loisterrgke avond aan godin Flora gewgd In een ter inzage verstrekten brief van een schepeling der Marine te Lombok komen enkele bgzonderheden voor waaruit blgkt hoe fel de strgd daar is Hg vertelt o a de volgende episode uit den bloednacht Een artillerist stond nog alleon op het slagveld Geen menach meer ziende trok hg het kanon af dut met een kartets geladen was en vele Baliërs beten ia t zand Daarna verborg bij zich onder eeu boa stroo en zag dat de achtergebleven gewonden door de vganden letterlgk in stukken werden gehakt Ook de soldaten vrouwen die in banden van den vgand vielen werden gedood of verminkt Geen wonder d de soldaten die deze dingen z en of hoorden weerwraak namen Vele Baliërs die in handen der troepen vielen werden opgehangen Een koloniaal stak een Baliër die om genade riep de bajonet dwars door het lichaam waarna hg het genadeschot kreeg President Reitz van den Oranje Vrgstaat die een reis door Europa gemaakt heeft gaf bg zgn terogkeer te Bloemfontein het volgende lyden waarvan onze toekomst den invloed ondervindt dat ik den besten romansohryver tart hel ta schilderen Be roman beweegt tioh gewoonlijk en hoofdzakelyk om een enkelen hartatooht namelyk 9 liefde en toch worden wy diknijls door andere even sterke bebeersoht Ja er bestaat velerlei soort van lyden dat zelfs de liefde niet vermag te heelen En ik meende dat wanneer men werkelijk bemint en weder bemind wordt de liefde over het geheele leven licht verspreiden moest Maar er ziJQ misBOhien weinig harten die zoo beminnen kunnen en wfltlicht kau het uwe zulk een machtig alles bebeerschend gevoel niet bevatten Kuno greep Ellen s hand nik weet niet zeide hy hoe bterk anderen in hunne liefde zyn maar dit weet ik Ellen dat myne liefde voor u myne geheele ziel vervult Maar in myn gemoed heeft eenmaal eene omwenteling plaats gehad waardoor alles wat ik in de kindsheid als heilig beschouwde werd weggerukt en ik vrees da er veel jaren noodig zullen zijn om my myn haat en mijne verachting te doen vergeten Haat I zoudt gy Kuno haten Wanneer gij haat wat hebt gy dan mot myne liefde te maken P ff Die zou iu staat zyn te maken dat ik in bet diepst van myn binnenste dien haat begroef rMaar ik riep Ellen met vuur ik zou dungene in wiens ziel de haat woont niet kunnen beminnen rËllen Gy hebt beloofd myne redster te worden Treedt gy reeds terug P Wanneer ik u zeide wie bet voorwerp van mijne verachting en mijnen haat ia dan zoudt gij moeten erkennen dat ik behoefte heb aan uwe liefde aan den iarfosd van uw retnen soohten goeat om niet de prooi te relaas van zgn ontmoetingen met Europeescbe vorsten Ge moet weten dat ik overal waar ik kwam goed ontvangen Werd ik had de eer mot de Koningin Regentes van Nederland es de kleine Konmgm te dineereo Mocht er een Nederlander hier tegenwoordig zgn dan kan ik hem verzekeren dat de jonge Koningin een goede Vorstin belooft te worden Ik ging daarna naar België de koning bewees mg peraoonlgk zooveel eer dat ik er niet genoeg over kan uitweiden Van mgn verbigf in Frankrgk ia u allea bekend Te Berlgn miste ik ongelukkig Z M den Keizer dien ik zeer gaarne eens ontmoet zou hebben oradaf ik weet hoeveel belang hg in Zuid Afrika stelt De Senaat te Hamburg ontving mg zeer good en in de dagen die ik in de vrge stad doorbracht heb ik veel genoten Daarop vertrok ik naar Engeland waar ik graaf Kimberley en lord Ripon ontmoette en naar Schotland waar onze goede vriend ten minste mgn goede vriend sir Donald Carrie mg vorstelgk ontving t De arrondissements rechtbank te Maastricht veroordeelde gisteren den handelsreiziger J N J H geboren te Voerendaal gedetineerd ter zake van l verduistering en 2 oplichting 12 malen gepield tot 1 jaar gevangenisstraf onder korting van het voorarrest De Hooge Raad nam eergiater een belangrgke beslissiag in zake testamenten Het gold de vraag of het voor een acte tot nietigverklaring van een testament op grond van on noozelheid voldoende is te bewgzen dat die onnoozelheid oorzaak van de latere onder cnra teel e stel hng van den teatateor blgkbaar reeds bestond op het oogenblik dat het testament werd gemaakt dan wet dat bewezen moet worden dat de onnoozelheid nit de handeling zelve hot maken van bet testament voortvloeit De H Raad zich vereeoigeqde met de conclusie van het O M oordeelde dat art 501 Burg Wetb toelatende de vernietiging van alle banc eliogen vdór het verleenen der ourateele op grond van onnoozelheid ook slaat op uiterste wilsbeschikkingen vernietigde bet arrest van het hof te s Hertogen boscb en wees de zaak naar dat Hof terug daar in hooger beroep niet onderzocht was of de reden van de latere onder cnrateelestelling reeds bestond op het tgd tip dat bet testament gemaakt werd Voor den Hoogen Raad werd heden door mr Van den Bieseo uit Breda in de zaak van een arts te Tilburg gepleit met betrekking tot eeu geschil tasschen de administra worden van bitterheid en wanhoop Kuno streek met de hand door zijne lokken wMaar vervolgde hy ffwellioht zullen deze droomen die nu myne borst met zulk een warm en my tot beden onbekend gevoel verrullen nimmer door u beantwoord worden Ellen reikte bem met eene onbesohryfelyke lieftnlhgheid do band terwijl zij antwoordde ifEeomaal zullen ze beantwoord worden maar v 5ór dien tyd sou ik u van eiken ouadelen hartstocht willen verlost ziea En daartoe behoort de baat Vergeet de verongelykïng vergeef dengene die u kwaad berokkend heeft I Er zyn veroagelykingen die men niet vergeven kan O als gy wist wat ik geledon heb Eerst sedert ik u leerde kennen heb ik myn lyden kunnen vergeten En uw haat niet waar MisBohien dat ik door u die zou kunnen leeren vei eten En vergeven P Kuno vatte EUen i handen terwyl by heftig uitriep ffN een vergeven is mij onmogelijk ik beo nitit meer dan menscb rfOij zijt Christen Toen Ellen dit zeide straalden bare oogen vau een byna bovenaardsohen glans Ellen gy zyt een Engel I fluisterde Kuno ten reeds uwe tegenwoordigheid maakt een mensoh beter Wanneer ik u myn treurig geheim kon laten lezen wanneer gij wist wie mijne verachting mijn afaohuw gaande maakt en my met tegenzin in de Wereld doet verkeeren dan zoudt gy begrypen hoezeer ik voor myn ziek gemoed een geneesmeester noodig heb zoo als gij En gjj wilt my dit geheim niet uvdedtelm tieve en de reohterlgke macht Bedoelde arts was door het gemeeutebestuur van Tilburg benoemd tot gameente arti en daarbg verplicht om gratis aan de armen van het noordelgk gedeelte der gemeente geneesmiddelen te verschaffen met bedreiging vau boete bg nletnakoming dier verplichting Voor en aleer hg deze tank op zich nam vroeg hg omtrent zgoa al of niet bevo dbeid om geneesmiddelen af te leveren daar er te Tilbni apothekers gevestigd zgn het oordeel van Gedeputeerde Staten en deie meenden dat met hst oog op de genueakandige wet de gemeente Tilburg io tweeën behoort te worden verdeeld en dat de arts in het noordelgk gedeelte waar geen apothekers gevestigd waren geneesmiddelen zou mogen afleveren Deze meening werd ook gedeeld door den minister van binDenlandsche zaken Doch de strafrechter oordeelde anders Nadat de arts eenigen tgd de fnnotie die hem door het gemeentebestuDr was opgedragen had uitgeoefend werd t en hem eene vervolging ingesteld wegens bet onbevoegd afleveren van geneesmiddelen en de kantonrechter te Tilburg en de rechtbank te Breda veroordeelden hem deswege tot geldboete Mr Van den Bissen ontwikkelde tegen die veroordeeling een tweetal cassatiemiddelen Het Openbaar Ministerie zal daarover 19 deier oonclasie nemen Naar aanleiding van da berioht D over de hinderlaag waarin een peloton infanterie bg het zoeken naar een verborgen kraithoia is gevallen laat de Ueli Coarant zich scherp uit Het blad zegt De catastrophe schgot grooter te zgn dan uit het eerate bericht daaromtrent viel op te maken Waarom wordt echter bet aantal vermisten niet spoediger opgegeven het Nederlaudscbe volk heeft recht op het vernemen van de volte waarheid Het achterbaks houden daarvan maakt nimmer eeu gnnstlgen indruk Misschien echter hebben beleid en voorzichtigheid bg deze operatie weder ontbroken evenals ten opucbte van Goestie Djilantik dien men als vgand zou behandelen maar het niet deed waardoor na een groote ontwikkeling van macht op Bali aebgnt noodig te zgn Uitvoeriger berichten dan telegrammen z n echter noodig om een oordeel te kunnen vellen over hetgeen op Lombok voorvalt Dat da publieke opinie voorloopig niet gunstig is over de gestie van vele hooggeplaatste personen die zich daar bevinden ia waarlgk niet te verwonderen c oDat kan ik niet Nimmer P i Ja later wanneer g myne vrouw wordt Sen andermaat ontmoette Kuno Ellen op het voorplein der pastorie Zy kwam uit den tuin met een fraaien ruiker dahlia s die zij hem toestak ze ade Zyn zij niet sohoon ffJa sohoon zyn zy maar zy gelyken een fraai lichaam zonder ziel de geur ontbreekt Jk bezit eene bloem heel klein en verdord die voor mg schooner is dan alle bloemen der wereld voegde Kuno er by en baalde uit zyne porte feuille een papiertje dat hy openvouwde Zie hier Ellen bloosde toon hare oogen op den inhoud van het papier vielen Zy had het leelyke gele bloempje herkend dat bet oodetwerp van hun eerste gesprek uitmsakte Door dit bloempje leerde ik u kennen en door u heb ik geleerd dat men aan alles eene sohoooe zijde moet trachten la vinden Des avonds toen Kuno naar huis keerde ontmoette by y66t het buis zyn vrii nd den griffier die van een bezoek iu de nabuuracbap kwam Toen zy in de zaal gekomen waren wierp Kuno zioh op de sofa terwyi hij uitriep nJozef wanneer het mij werkelyk gelukt door Ellen bemind te worden dau heb ik niets meer op aarde te wenscben Het verheugt my onuitsprekelijk u zoo ta hooren spreken Kn aangezien aw geluk d£4r woont de griffier wees naar de pastorie die men door het venster in do zaal zien kon moet het ook werkfllykheid worden Fóntt srwVA vy