Goudsche Courant, woensdag 7 november 1894

Directe SpoorwegverbladlDg met GOIÜA WInterdlenst 1894 95 Aaiigevangeo 1 October TUd vao Greeowicli 1J 18 U 51 18 58 l OS 1 1 11 88 1 21 ItOTTIBDlH 7 80 8 48 i 10 7 S6 7 47 11 08 18 40 8 16 8 48 8 10 4 08 4 40 6 16 5 61 7 87 8 80 10 1 DEN HSiS GOCL i sHige 6 48 7 80 7 48 8 30 9 88 9 4610 1811 8618 16 1 3S 8 16 1 46 8 48 4 16 4 41 6 17 7 8 06 8 Voorb 6 64 10 18 1 44 4 48 7 06 N d l d6 69 1 4 f 7 11 Z Zegw6 08 10 80 1 68 5 7 10 tl BL Kr U Kun ani ir 8 07 DES Gouda 7 30 8 86 9 09 9 8710 49 18 1111 1111 64 1 17 8 56 4 46 E l Z I 11 T 41 8 47 11 01 1 06 4 67 BI Kl 7 47 Z Ze w 7 63 8 58 11 10 K d L d 8 01 Toorb 8 07 9 08 11 81 Hl 8 11 9 18 9 8 10 07 11 17 11 4111 61 8 81 1 06 1 11 1 17 1 18 1 81 5 10 1 8 1 67 4 16 6 16 6 O OI DA CTSICHT 10 06 10 1 10 56 11 48 8 88 1 51 11 0 8 87 10 10 11 17 1 46 8 07 10 61 11 46 1 80 8 08 8 88 e O U 1 A A M8TIIRDAM 10 08 10 65 18 11 1 61 U ii l l 1 10 86 1 04 7 16 10 41 8 09 6 09 7 81 10 9 68 10 1610 68 18 0818 46 8 10 1 46 8 16 4 18 4 43 5 80 6 47 7 41 8 16 10 10 CTÏECHTGOÜD Utrecht 6 83 7 60 9 9 58 11 84 18 08 18 60 8 10 3 80 3 614 43 6 80 6 36 8 09 8 60 8 6910 84 Woerden 6 68 8 11 10 16 11 50 18 86 3 414 16 5 47 119 14 10 51 Üudewih r7 07 8 19 10 14 4 84 9 19 Gouda 7 10 8 31 9 84 10 87 11 06 1 1 3 60 4 87 5 10 7 08 8 41 9 81 11 07 AHSTEIDAH OOUDA ABltwdamWp 5 50 8 15 i U 11 16 11 80 1 61 4 85 4 86 7 10 10 00 fiowU 1M 0é 10 44 1848 18 48 M 10 M8 18 11 Het ig van den Czaar zal deu 15Noreinber N S te Petenbarg iiaukomea na twee dagen ie Moskon tentoongesteld te zijn Men rerzekert dat een der eerste daden vao den nieuwen soaverein zal zyn de driegrootToraten leden zyner familie die in de laatste jaren van het hof verbannen waren rergiffenis te schenken Er Bchynen geen persoon i veranderingen onder de ministers of de gezanten plaats te zullen hebben Het icbijnt dat de dood ran den OTsrleden Czaar voor George den tweeden zoon die aan tering l dt verborgen gebonden wordt Men weetf dat deze te Abas TuMui in den C ncasna vertoeft Ongeveer twee jaar geleden is ny met een dochter van een ondergeschikt ambtenaar getrouwd De gezondheidatoeatand van de keizerin moet geen aanleiding geven tot ongerustheid Vrijdag is Alix tot de orthodoxe kerk overgegaan De pope wachtte hasr op hg de deur der kerk beval haar te knielen en deed daarop deze vraag tWilt gy leven volgens het geloof onzer kerk Toen het antwoord bevestigend luidde aprak de priester In den naam van den vader en den zoon en den heiligen geest amen Daarna werd door degeestelgkbeidgebeden waarop de pope de handen legde op het hoofd der prinses en aldus aprak la aw naam waarachtig God en Heer in den naam van uw eenigen zoon en in den naam van uw heiligen geeat zie neder op uw dienstmaagd prinses Alix die besloten heeft een toevlucht te zoeken binnen de muren der orthodoxe kerk Volmaak haar in het ware geloof vervul haar hoop en haar liefde bewerk dat z naar t w wil handele schrgf haar naam in het boek des levens vereenig haar met Uw kndde verhoor haar gebed wordt verbeerl kt door het werk barer handen en moge haar stem den roem van nw grooten naam alle haar lezenadagen verbreiden c Hierop wendde de priester zich tot de prinses met de vraag Wenacht gg opgenomen te worden in deRusaisoh orthodoxe kerk c Ik wenscht het ran ganacher harte Gelooft gg aan deneenigen Gfod aan de heilige drie eenheid aan God den Vader den Zoon en den Heiligen Geest en bnigt gg roor Hem als voor uw God en Heer t lk geloof Hierop boog de prinses dn sprak Ik geloof aan den eenigen God den almachtigen Vader Na de dogma a van het orthodoxe geloof zgn tradities en voorschriften te hebben opgezegd wordt zg naar de tifnl geleid waarop zich de gewgde olie bevindt Ka nogmaals verklaard te hebbeir in de kerk opgenomen te willen worden werd zg aan de slapen de oogen den neus de lippen ooren handen en voeten met gewgde olie gezalfd waarna de gezalfde deelen met een in wijwater gedoopte apons aangeraakt werden De pope rerkottdigde nu den overgang der prinses en verzocht den aanwezigen voor haar te bidden Hierna waa de plechtigheid afgeloopen Denzelfden dag heeft de verwisseling van ring tnaschen keizer Nicolaaa en prioses Aliz thans Alexandra Feodorowna plaats gehad Hetjjuwelgk wordt naar verzekerd wordt ongeveer een week na de begrafenis van Alexander III gealoten Tot dien tgd gaat ze logeeren hg haar zuster grootvorstin Sergius Frofeaaor Leyden moet bekend hebben dat Sacharjin golgk gehad heeft met zgn diagnose et volk te Moskou moet echter aan hem den dood van den czaar wgten zoodat zgn hais bewaakt wordt De HaagBche rechtbank veroordeelde gisteren drie van de vier personen die bij de bekende atandjes te Monster het volk opruiden of aan de oprnü ng deelnamen ieder tot 1 maand geTangeniastraf De vier en twintigste algemeene vergadering der Nederl Maatsohappg voor tuinbouw en plantkunde zal worden gehouden op Zaterdag 10 November te Ngmegen Tot de punten van beachrgving behooren de navolgende onderwerpen 8 40 8 17 8 54 01 a io 8 09 8 18 8 J1 8 M g 86 7 15 7 8S 7 7 46 7 55 Otndi l tO UnnliwU NUawwknk 0 i U i Kottaidim 7 5 1 10 6 1 I M 5 M oltordaa 0 mU meoirnkeik Itoordnolit ood 7 45 OOÜD A Solda 6 86 6 40 7 66 8 09 Oudev 5 50 8 54 WMrdm 6 69 7 08 8 18 OtTKll 8 18 7 88 8 18 8 41 9 8 11 8 1 OmA MO De afdeeling Amsterdam en Omstreken stelt voor dat het hoofdbeatnur zich wende tot de regeering met het verzoek dat zg de gelegenheid opene tot verkrgging eener akte tuinbonwkunde lager onderwga De atdeeling Leiden en Omstreken atelt roor dat door de algemeene vergadering de wenschelykheid worde uitgesproken dat hetzg door de Maatschappg zelfstaüdig hetzg door de regeering op initiatief ran het hoofdbestuur met den heer Scbober te Pntten zoodanige overeenkomat woide gealoten dat het voortbestaan ran het Pinetum Schoberianuma ook in de toekomst verzekerd ia en de proefnemingen aldaar op dezelfde rationeele wgze worden roortgezet De afdeeling Gooi en Eemland atelt voor dat bet hoofdbeatunr in overleg met de regeering het daarheen leide dat in deze afdeeling jaariyka twee lessen worden gegeven in rrocbtboomanoei door den wandelteeraar A Ide De afdeeling Aalsmeer en Omstreken atelt voor dat het hoofdbestuur zich tot de regeuriog wende ter verkrgging eener rykaanbaidie voor het doen honden van wintercurauasen in tuinbouw en plantkande De afdeeling Dordrecht en Omstreken atelt roor de proefnemingen met kunstmeststoffen voort te zetten in de volgende twee jaren en verzoekt de algemeene vergadering het hoofdbestuur te machtigen eeue som van f 100 beschikbaar te stellen roor elk jaar om daaruit de subsidiën aan de afdeeliagen die proeveu nemen te kunnen betalen erenals znlks rooi dit jaar geschiedt De afdeeliog Dordrecht en Omatreken zal gaarne een subsidie ontraugeo ran hoogstens f 35 jaarlgks roor de rolgende twee jaren om de proefnemingen dit jaar begonnen roori te zetten De afdeeling Deventer en Omstreken stelt de vraag Wat kan de Maatachappy doen om theoretisch onderwgs in den tuinbouw te geren aan kinderen van mingegoeden De afdeeling Arnhem en Omstreken atelt voor dat overeeokomatig art 14 der atatuten een eerediploma met een medaille o gratificatie worde uitgereikt aan Jan Comans die op 15 September ran dit jaar gedurende 50 jaren werksaam is by de stadsplan tsoenen te Arnhem De afdeeling VGravenhage stelt roor dat het hoofdbestmir overwege of het niet den s out kan geven tot oprichting eener verzekeringmaatachappg tegen glasachade door hagel roor serres oranjerieën en broeirameu De afdeeling Groningen en Omstreken spreekt de wenschelgkheid nit ran de oprichting van onderlinge rerzekeringmaataohappgen tegen hagelslag in zake tuinbouw De afdeeling Aalsmeer en Omstreken atelt de vraag in hoever glaaverzekering van wege de Nederl Maatachappy voor tninbonw en plantkande kan nitgaan De afdeeling Enkhnizen en Omatreken stelt voor dat sjaarlgks in het Ned Tninbouwblad worden opgenomen of op andere wyze worden bekend gemaakt aan de leden en aan du afdeelingen der Maatschappg de Jaaiverslagen der afdeelingen erenala zulks roor de uitgave van het Ned Tninbouwblad c in de jaarlgkache mededeelingen plaata rond Db afdeeling Arnhem en Omatreken stelt voor dat het hoofdbestuur door bemiddeling van zgne gecommitteerden in het landbouwoomité pogingen aanwende om don uitroerhandel in vruchten en groenten meer winatgevend te maken dan deae op het oogenblik ia Ala middelen daarvoor worden aaugegeren verbeterde vruchten betere keuze goede rerpakking en gemakkelgke handelsbetrekkingen De afdeeling Amsterdam en omstreken stelt roor dat het hoofdbestuur besluite dat door hem alleen rergunning waarbg breret kan worden verleend ten einde achter de respectieve beroepen der belanghebbenden te plaatsen eene afbeeldiug van den stempel ran de Maatachappy met bgroeging der woorden speciaal erkend door de Nederlandscbe Maatschappg voor Tuinbouw en Plantkunde 10 56 11 01 11 0 11 18 11 85 8 8S 11 18 9 45 61 10 17 10 87 10 34 10 41 10 47 10 08 10 11 8 18 H 1 AO S7 5 69 7 18 8 89 8 87 11 06 11 18 11 6 18 9 49 9 68 6 08 6 18 6 31 6 88 66 6 41 7 48 10 10 10 1611 88 11 43 3 18 4 47 6 13 5 67 7 46 8 88 10 14 6 87 7 6 10 87 5 05 5 45 6 17 8 07 8 65 10 36 8 66 6 88 481 6 86 8 88 ll 10 68 10 14 lui 6 18 6 7 45 8 4 Mi De afdeeling a Gravenhage atelt roor dat het hoofdbeatnur zich wendde tot het Neder landsoh Landbouw comité en dringe er op aan dat dit eene tninbouwachool trachtte te rerkrggen ran de regeering De Afdeeling Amaterdam onrdeelende dat het in het belang ran den Nederlandachen tuinboQw wenachelgk ia dat de tninbouwachool te Watergraafsmeer in atand blgve atult uu de algemeene vergadering voor het hoofdbestuur te verzoeken zich in betrekking te stellen met het gemeentebeatanr ran Amsterdam de regeering en de prorincie Noord Holland opdat de genoemde school behouden worde De afdeeling Utrecht en omatreken overwegende dat verschillende personen niet ingenomen zyn met de humoristische bladvullingen onder de rubriek advertentiën in het Ned Tuinbouwbladc welke bladvullingen zg beueden de waardi heid van het orgaan der Ned Maatach voor Tuinbouw en Plantkunde achten verzoekt het hoofdbeatnur te bepalen dat dergelyke bladvullingen niet meer in bet blad mogen voorkomen De Vereeoiging van voorstondera eener Nederlandscbe Octooiwet hield 3 Nor jl hare gewone jaarlgkache rjrgadering in hotel Kraanapolskyc aldaar Uit het jaarveralag van den voorzitter den heer A Huet bleek dat de Vereeniging zoo door woord als geschrift een krachtige propaganda roor hare denkbeelden gemaakt heeft 60 dat het bestu ar zich voorstelt op den ingealf en weg roort te gaan De geldmiddelen verkeeren in roldoenden toestaod en het ledental blijft nagenoeg stationair De aftredende bestuursleden A Huet roorzitter F W Westerouen van Meeteren secretan 8penningmeester G D Nellensteijn en H W E Strove werden herkozen terwgl in de plaats van den heer G A A Middelberg die naar da Transvaal vertrokken is de heer J H L van Deinze werd gekozen Besloten werd de uitgave uit te lokken en te steunen ran eene rerzaraeling beratteode de rroegere Nederl octrooiwet de ontwerpen der Vereeniging zelve en van minister Lely de Zwitsersche wet en eene opgave der Nederlandscbe iiteratnnr over octrooien ten einde ala vooriichting voor voor en tegenetandera te dienen bg de bespreking der oplossing van het octrooivraagstuk Dat deze oploaaing niet lang kan uitbigven werd nader aangetoond door een beroep op de internationale conventie van 20 Maart 1883 wet van 23 April 1883 Stbt t no 53 de daaruit voortvloeiende conferentie te Madrid 1890 en de daar namens de Nederl regeering gedane toezegging de oprichting van het bureau voor den induatrieelen eigendom wet van 30 Sept 1893 tStbl tNo 193 en de hooge waarscbgulijkheld dat de eeratvolgeode internationale coufereutie 1895 aan Nederland het lidmaatschap der conventie al opzeggen indien aan de toezegging van 1890 geen gevolg wordt gegeven Wat dit voor alle bezittere van Nederlandscbe bandelamierken die in het buitenland gemeen goed zouden worden te beteekeneu heeft werd levendig gevoeld mitsdien Werd besloten zich tot de Koningin Regentes te wenden met een adres waarin ten driugenste om in te diauen eeu wetsontwerp op het recht van octrooi zal worden gevra d Een ontwerp van dit adres zal den leden in afdruk ter beoordeeling worden toegezonden Onder den naam Eerste hulp bij ongeInkkeo zal te Rotterdam bg genoeg amen moreelen en financieelen steun een vereeniging worden opgericht welke zich ten doel stelt curauasen te laten geven waanu theoretisch en practisoh de aanwending der hulpmiddelen bg ongelukken zat onderwezeu en geleerd worden In groote gemeenten zyn ongelukken aan de orde van den dag doch eerste hulp en vooral goede is zeldzaam 8 58 6 84 4 60 4 67 5 04 5 11 6 80 1 45 1 66 8 01 8 08 8 16 6 58 6 08 8 10 6 17 8 88 8 50 5 41 8 80 1 44 4 10 10 O U D A 11 60 18 80 Ztgw6 Bl Kr e I4 Z T H 6 18 Gnud 6 80 7 50 8 18 Aan de loUtiebureaox zyn trommels met rerbandatoffen gedeponeerd ook de brandweer beschikt orer eenig materieel doch geoefende handen geleid door practi chp Itpnnii van zaken ziga zeldzaam aanwezig in omataodigbeden waarin goede wil alleen niet roldoende ia Hierin wenscht men rerandering te bren gen lo door aan bovengenoemde curaaaaen te laten deelnemen het geheele personeel der politie der brandweer bet tramperaoueel apoorvegbeambten meester knechts van groote fabrieken en werkplaatsen en verder iedere vrouw of man die daartoe neiging geroelt en geschiktheid bezit 2o door voldoende hulpmiddelen aan te schaffen en die in rnima mate in de geheele gemeenten te rerapreidea voor zoover dourin niet door de autoriteiten voorzien ia of zal worden De cursussen zullen kostelooa gegeren worden waartoe enkele doctoren zich reeds bereid hebben rerklaard De minimum contributie ia bepaald op 1 In 1872 schreef Kari Gutzkow inde Köln Zeit opRtftllon over nna l ind Welke veranderingen twintig jaar by ong teweegbrachten blykt uit bet rolgende In Holland beeft iedere atad een krant die allerherigat meeapreekt er is altgd een lerensrraag en het deel dat daaraan genomen wordt kan aomtgds zoo ontaarden dat daardoor te Amsterdam aamenscholingen op de straat ontstaan wanneer alsdan het plebs eeu zeer boosaardige houding pleegt aan te nemen en b V door beredene ruatbewaarders in het nauw gebracht deze door het doorsngden van de pezen hunner paarden ten val brengt geIgk geschied ia Democratisch is Holland echter niet De elementen der anarchie zyn in het rgke land te spaarzaam voorhanden Arbeidersbewegingen en werkstakingen hebben hier nog geen narolging gevonden Tegenover de kooplieden en landbouwers treden in Holland alle andere standen terug En met betwelzijn van deze beide overwegende klassen is ook de gemeene man te nauw verbonden Te Grattezie in de provincie Palermo kwamen dezer dagen zeven politieagenten in burgerkleeding aangevoerd dour een commissaris op een avond in het klooster GibÜmana waar zjj voor den nacht een onderkomeh vroegen Toen zij deagevraagd verklaarden beambten van den reiligheidadienal te zgn werden zy door de klooaterbroedera gaatvrg ontvangen Weldra echter apeet het den brtwdera onbekende mannen in het klooster opgenomen te hebben U t zou niet de eerate keer zgn dat atruikroovera zich ala politiemannen vermomden en de monniken begonnen roor buB leven te vreezen Zy zonden derhalve tersluika een boodschap naar den naastbygelegen politiepost en de wakkere carabinieri aarzelden ook niet lang maar trokken tot aan de tanden gewapend naar het klooaterop hetgeen een gedeelte ran hen omsingelde ter wyl de overigen naar binoen drongen waar zg de politiebeambten in hechtenia wilden nemen Dat ging dea wakera roor de openbare reiligheid toch wel wat al te rer en ran ban kant namen zg de gendarmen gerangen Na heel wat geredetwist wie eigenlyk de ware dienaars ran den sterken arm der wet waren bleek bet dat zoowel de politiebeambten als de karabiniera echt waren en werd de kwestie met een goed glaa kloosterwijn afgedronken In het Dresdener Eeaidenz Theater werd de rooratelliug ran Der Herr Senator in het derde bedrgt belangryk reratoord doordat de vertolkster van de rol van Stephanie Pepa Kocht plotseling ongesteld werd en wel zoo ernstig dat zg haar rol niet kon uitspelen Deze ongesteldheid was het gevolg van de behaagzucht der dame die om eeu slanke geatalie te hebben zich zóó sterk ger en had dat zg zich eeu hevige ongesteldheid op den hals haalde 9 40 9 47 9 54 10 01 10 10 ll Oi 11 10 8 58 4 10 lUO 1 80 8 10 6 81 4 46 4 65 6 08 5 09 6 16 8 41 9 60 a ft 8 80 lO Ót pe Nederlandscbe Boekhandel te Antwerpen bestuurder L H Smeding zendt ons Oud Antwerpen Vicil Anrera 1894 een nits ave bs itemd om een blgvpnd souvenir te ign TU ean der meeat bezochte pleljes der Teelbezocfate Antwerpaofae teDloooBtellilK Dese uitgaaf tekst vaa Max Kooses berai teekeninf en gekleurd en ougeklenrd van Fraoa van Koyck eon der opriobtera van Oad Antwerpeu en reprodöctiea ran photOGfrapbieën Tan verscbillende panten van de markt de Beorsatraat e z Deze berimiering aan Oud Antwerpen ia op zeer mooi HtHlandscb papier mooi gedrnkt de hoofdletters waarmede de hootdstokkeo beginnen zgn gemaakt naar de pracbtige typen uit het maseom Plantgn en daar de tekat in het Hollandach en Pranach naast elkaar gedrukt ia Tindt men op iedere eerste bladzgde van een boofdatak twae Teraohillende van die werkeiyk mooie letters Naar aanleiding van een verleden week in het Weekblad gepUatat door ons overgenomen stukje over het geschil tusacben Het Ned Tooneelc en den heer Jacq de Boer achr ft de laatste thans o m Ik lees Ye moedelgk had bjj bij het tooneel is men gewooniykuietjaloersch opeen rol maar op een persoon voor zich de rol van den danamepster gewenscbt Met hy wordt mjjn persoon aangeduid en daarum moet ik er op wyzen dat mgne vriendscbappelgke verhouding tot den fieer Tourniaire die de rol van den dansmeeater speelt iedere gedachte aan jaloerschheid zoowel op de rol als op den persoon als van selve buitensluit Het is niet aan my te beoordeeleo welke rol aan een ander wordt opgedragen ik heb alechts te letten of de rol die mij wordt toebedeeld tot bet emplooi behoort waarvoor ik by de vereeniging Het Nsderlandsch Tooneel geëngageerd ben t Daarvoor loopt bet verachit en zooder op de eindbesliasing vooruit te loopen houd ik my overtuigd dat oopurtijdige en deskundige arbiters het nimmer zullen kunnen uitspreken dat Kayuouard de Bcademicieu een komiek is ten gevolge van het bloote feit dat hy ge lichten stut te trekken In deu Frauschen text staat qni fait la grimace Littré verklaart in zgn dictioonaire 1875 faire la grimace met témoigner iiB déplaisir Hoe meu on door bet te keonpi geven of laten biyken van zyu ongenoegen in het komische genre vervalt gaat mijn begrip ik zou haast zeggen gaat mgn kunst te boven Tooneeldirecteurs zgn niet gewoon eene rol voor den komiek te suppriuieeren toch komt de rol van Raynouard met oor op de affiches der Duitache sclioawburgeo waar Madame Sans Gêne geapeeld wordt ook niet op die der Rotterdamscbe directie die btt atuk opvoerde wel eeu bewija dat de komiek Raynouard slechts bestaat in de verbeelding van den Raad van beheer der Vereeoiging het Nederlandach tooneel Een ontzettende brand heeft te New York gewoed in de West Thirty secondstreet Zeven personen werden met brandwonden overladen en doodelyk gewond uit de brandende gebouwen gedragen Twee vrouwen sprongen uit een venster der vierde verdieping één barer werd opgevangen iu een net de andere kwam op de steenen terecht en was oumiddellijk dood De schade wordt op eenige honderdduizenden dollars geschat In de bekende kleine vertrekken der koningin € in het slet te Versaillea is een belangwekkende ontdekking gedaau Bg het schoonmaken van huutwerk in eej nouwe gaog vóór de ontvangkamer hebben de werklieden onder een dikke laag vuil een vry onverwacht geheel Tan decoratief schilderwerkgaionden dat onder jLodewgfe VVl een eigenaardig cachet van oxotiame moet hebben gedragen In Malraysh zal de Ssarapolsohe arrondiswmenta reohtbank volgens de Wohlohk Westuik binnenkort een ontzettende en nauweiyka geloofwaardige gebeurtenis aan baar oordeel onderworpen zien Elf boeren Wotjaken uit het dorp gtary Mu n district Malmysb worden aangeklaagd den boer Konou Dmitrysn Matjaschin vermoord te hebben om den ouden heidengoden der Wotjaken een bloedig offer te brengen Oen ongelukkige was het hoofd afgeslagen en de buik opengeBnedeti en zoo was hy in bet woud gevonden Den niet prettigen Zondag bezorgde de 9 siralkamer te Berlgn een student in de rechten die ondanks de berbaaldelgk gegeven afschrikkende voorbeelden weder met den hoed op het boofd in de rechtzaal was verschenen De rechtbank beraadslaagde er over of zy dit Tergiyp tegen de goede zeden pet de gewone siraf Tan zes uren gevangenisstraf zou doen boeten toen haar juist werd medegedeeld dat het ongemanierde joagmensch de rechtbank bespotte Nu was er geen pardon meer de student die zoo weinig achting hftd Toor de heeren werd Teroordeeld tot een goTangenisliraf van twee dagen met bepaling dat hy nch a 8 Zondag achter slot en grendel moet bevinden De zaak op de Laak Orer deze taak meldt men aan het iH Bl uit Noordwyk cEr is voor zoover hier bekend nog volstrekt geen sprake geweest van den beer Op de Laak nit de onderwyzerswoning te zetten en het is dos ook moeiehjk t zeggen wat de heer Op de Laak wil of niet wil en wat het volk in dergelyk geval zou doen Wel is de katholieke bevolking zeer bedroefd op het volgehouden ontslag van den heer Op de Laak die de algemeene achting genoot en nog geniet hetwelk duidelgk genoeg blykt uit bet door 250 hoofden van huisgezinnen onderteekend adres tot zyu herstel maar de bevolking is en biyft rustig te meer daar zy steeds vastelyk hoopt en vertrouwt dat de geheele zaak op n inneiyke wijze zal geschikt worden Vermoedelgk in den afgeloopen nacht maar mogelyk ook iu dien van Zaterdag op Zondag IS te Dordrecht een brutale diefstal gepleegd in het pakhuis tevens kofhebrandery van de heeren Jan Morks en Zonen aan de Voorstraat No 145 De dader moet met eene roeiboot door de VoorstraatabaTen aan de achterzijde van bedoeld pand zgn gekomen en daartegen zyn opgeklommen waarna by de hand door eene gebroken ruit heeft geatoken en den boom waarmede de achterdeur was gesloten beeft opgelicht zoodat hy deze gemakkeiyk kon openen Na eene kaars te hebbeo aangetoken waarvan het overgebleven einde is gevonden heeft de dief zich meester gemaakt van twee heele en eene halve baal ODgebrande koffiebooneu waarmede by zich ongestoord verwgderde Door de politie zyn zoodra haar aangifte van den diefstal werd gedaan de noodige maatregelen in het werk gesteld maar tot dusver is tiet baar nog niet gelukt den dader te vinden D C Een tweetal Delftache achoonmaaksters namen in de maand Augnatua nit een huis dat zg moesten schoonmaken een drietal kostbare gouden voorworpen weg Om geen achterdocht te wekken verkochten zy die eerst in het laatst der vorige maand aan een goudsmid Thans heeft de politie het gestoleue in beslag genomen en tegen de dieveggen proces verbaal opgemaakt Het comité dat zich indertyd te Schagen heeft gevormd om eene belooniog van 1 750 uit te reiken aan hem die deo dader of de daders van den aldaar op de wed Bute en Anna Beiera gepleegden moord zou aanwyzen heeft uu door de justitie zelve de dader is ontdekt desniettemin besloten de helft van het door de leden van geaoemd comité geteekend bedrag beschikbaar te stellen om door den voorzitter van het comité den heer S Betman burgemeester van Schagen na overleg met den heer Karseboom officier van justitie te Alkmaar aan de ryka en gemeentepolitie van Schagen te doen uitreiken als helooning voor haren in deze treurige zaak betoonden yver Voorts zal tot allen die door het toezeggen van hydrogen hunne belangstelling in het outdekken van den moordenaar of de moordenaars deden bigken bet verzoek gericht worden hunne bydrageu op bovengenoemde door het comité wenachelgk geachte wyze beschikbaar te stellen Toen eergiatermiddag de trein komende van Venloo te 1 22 het statiou te Nymegen bmoenstoomde bevond zich op de lyn Ngmegen a Bosch een locomotief met tender Doordat de rem van laatstgenoemde locomotief niet pakte reed deze te ver door met het opgelukkig gevolg dat de van Venloo komende trein de locomotief op de Bossche gn juist op het pnnt waar beide Ignen samen komen in de flank reed en tegen het perron opdrong De loaae locomotief was uit de raita geworpen tegen den hardateeoen zgktnt van het tweede perron zoodat een geheel gedeelte daarvan uit zyn verband gewrongen werd Aan de tegenwoordigheid van geeat van den machinist van den aankomenden trein ia het te danken dat het ongeluk nog betrekkelyk goed afgeloopen is daar by uit alle macht remde Persooolyke ongelukken kwamen niet voor doch de materieele schade is Try aanzienlgk Dat het wild niet overal even schaarech is blykt dat j 1 Zaterdag te Laag Soeren door eenige jagers werden geschoten 75 konijnen 13 hazen 1 houtsnip en 2 meerkollen Een kongn vloog eeu der dryvers in de armen doch werd mot een rood lintje om weder in vrgbeid gesteld om eenige uren later toch neer geschoten te worden De Deventer IJsclub werd opgericht met ongeveer 400 leden Tbsus heeft zy er 1427 en een kas van ruim f 500 Het bestuur laat nog voor den winter een mnziektent maken In den aanstaanden winter zal een wedctrgd worden gehouden in het achoonrgdeo in paren door amatenrs om bet kampioenschap van Nederland Men schryft nit Zwolle Zondag morgen vond de landbouwer Donnink in Assendorp tuRScBen een hooimytnaby lyne woning een man voorover liggen Bij onderzoek bleek dat de levensgeesten geweken waren Het was do 51 jarige verver J L die men den vorigeu avond omstreeks 10 unr in die buurt in beschonken toestand had zien loopen Vermoedelyk is hy dronken neergevallen en beeft zich door den val aan zyn hoofd en gezicht verwond Zondag morgen is zyn Igk naar Zwolle overgebracht Als een Chineesje in den ouderdom van vier maanden geschoren wordt krygt bg een melknaam veelal niet meer dan een nummer Ayam A lom A luk No 1 No 2 No 3 enz Ala hg naar school gaat krygt by een anderen naam welke meestal betrekking beeft op eigenschappen of gaven welke hy bezit of geacht wordt te bezitten wordende verdienste sieriyk schrift rgpende olyf env Aan de meisjes wordt alleen een rnelknaam gegeven bloem kostbare steen zu8Je en zg honden dien tot haar buwelyk dan nemen zg een andereU aan b v jasmgnbloem zilveren maauc zoete geurc enz De mannen nemen sla zg tronwen nog een derden naam aan en als zy in ataatadienst treden een vierden Zyn zy daarby kooplieden dan dragen zy nog een vyfden een handelsnaam eu allen krygen zy by hun dood oog een laataten naam Buiteolandsch Overzicht De Fraoacbe Kamer ia byeen geweeat De preaident de heer Bardean deed de officieele mededeeliBg ran het overlgden ran Czaar Alexander De Kamer tereenigde zich met bet aarea ran rouwbeklag dat oameos de Fransche Kamer aan Czaar Nicolaas zal worden verzonden maar daarna werd de zitting weer gesloten De quaeatie betreffende Madagascar die na alle Franacbe bladen bezig houdt kwam niet ter sprake Toch wordt te Par a nu de expeditie naar Maguacar ala eene uitgemaakte zaak beachouwd De regeering der Hora a heeft geweigerd de eiachen in te willigen welke de heer Le Myre de Villers namena de Frausche regeering heeft go teld Ëene expeditie tegen de Hova s ia doa orermijdelyk IntusBcben znllen in Frankryk reeda teratond de maatregelen worden genomen welke noodig z n tot voorbereiding van den veldtocht Ntiar alle waaracbijnl ijkheid zal generaal Borgl is dea Bordes benoemd worden tot commandant ran bet legercorps dat de Hovu i tot rede moet brengen De rejieering blyft by haar roornemen om by de Kamer een crediet ran 30 000 000 fr voor deze expeditie aan te vragen Vr rmoedelyk zal deze quaestie nog in deze week in behandeling komen Natuurlyk ryat in Duitschtand de vra wanrom de opening der zitting van den Rijkedag die I ii keiïerlyk besluit tegen 15 dezer was vastgesteld tof 5 December is verdaagd In eommmige bladen waa reeds twyfel geopperd of de opening op eerstgenoemden datum wel zou kennen plaata hebban daar bet er niet naar acheen te gelyken dat het nieuwe gebouw voor den Rijksdag in weerwil van alle daaromtrent gegeven bevelen en van alle inspanning om aan deze bevelen te voldoen tegen dien datum genoegzaam gereed zou knnnen zyn om te worden ingewgd en er aledan verder zittiog te houden Er wordt nu achter voor de rerdaging eene geheel andere en aannemelyker reden vermeld namelyk deze Ten gevolge der inmiddela plaata gehad hebbende crisis met aftreding van Caprivi en benoeming van syn oprolger ia er eene vertraging gekomen in de nadere voorbereidende J werkzaamheden ten opzichte der wetaontwerpen die onmiddellyk by den Rykadag moeten worden ingediend Daarby komt dat de nieawe rykakanselier nog eerat naar Straatabnrg terng moet alwaar zyne tegenwoordigheid wordt rereiscbt met betrekking tot verschillende gewichtige dienstzaken die wegens zyn plotseling on overhaast vertrek naar Berlyn zijn blyren rusten en waarover hy nog heeft te spreken en eindelyk achyot hy aldaar liever zalf zyne persoonlyke en haisboudelyke aangelegenbeden af te doen De Frankfurter ZeitUDg achynt dat echter als eene uitvlucht te beschouwen omdat een groot gedeelte der roor den Ryksdag voorbereide stof zooals de begrooting de wetten op het rechtswezen de wgziging der veriiekeriog tegen ongevallen en dergelyke ontwerpen niettegenataande verwisseling van den persoon des rykakanaeliers wel dadelyk kunnei j worden ingediend Haara inziena ligt veel meer bet vermoeden voor de hand dat er omtrent algemeene politieke qnoeatiën byv waarvan in de troonrede ieta zal moeten worden gezegd in de gegeven omstandigheden wel eerst nog eenig nader licht zal worden vereischt en daarom de opening ran den Ryksdag is uitgesteld daar er dan ook tyd wordt gewonnen voor de algemeene beschouwingen over de begrooting waarby de algemeene politiek en de jongate orisia wel ter sprake salleo komen De rolkaatemming in ZwitwrUnd gehouden over den Beutezng de uitkeering ran een gedeelte ran de opbrengst der algemeene be laatingen aan de kantona ia niet gunstig nitgerallen roor de kantona die deze uitkeering rerlangden Het plan werd rerworpen mei 343 351 tegen 139 367 atemmeu In het kanton Znrich atemden 54 473 kiezera tegen en 9836 roor ierwyl cich in hst kanton Bern 65 057 burgere tegen en sleohta 19 333 roor bat plan rer klaarden Alleen in de kantona Lnzerni Dri Schwyz Zug Freiburg Appenzell Tessino en Wallis werd bet vooratelaangeno nen Te Bazel Aaigan Solotburn en in de andere hoofdplaatsen der republiek rerklaarden zich echter de burgers met verpletterende meerderheid tegen het voorstel aoodat de Bondaregoering het reld blyft behouden De correspondent der iFrankjurterZeitungc te Bern die dezen uitalag der rolkstemming mededeelt voegt er by £ s beracbt rie iiger Jubel in der Bundeaatadtc Vermoedelyk lal echter deze atryd over de Beuiezug later nog wel eens aan de orde komen Indien de telegrammen nit Yokohama waarbeid bevatten dan heeft de Japanache harpoenier den gmoteo Cbineeachen walviaoh met harpoen en speer zoodanig gewond dat de reusachtige grootte en sterkte van het logge dier bet niet meer helpeit nnnen en weldra de kleine Japanners op zyn rng zullen kunnen ppriugen om aan het spekanyden te gaan Een volk van 350 millioen is door een leger van 80 000 soldaten naar het aobynt overwonnen want ala Port Arthur gewonnen is dan ligt de weg open naar Moukden de oude Tartaaracbe hoofdaiad wier ral voor bet prestige ran de dynastie der eena orerwmnende Manchna waarschynlyk doodelyk zou zyn Japan zal dua indien de tgding van zyn victories beveatigd worden en geen reden ia er aan te twyfelen zyn rredeftvoorwaarden kunnen dioteeren Zonder een kaart ia bet moeielgk aich roor te ateilen wat Japan gedaan beeft Port Arthor ia de groote mnrine haren ran China met bet araenaal en de dokken Het beatrykt den ingang van de golf vau Petcbili aan wier uiteinde Tientsin ligt de harenstod van Peking waarmede een spoorweg bet rerbiodt Om Port Artbor ia het den Japannera ta doen En rolgena de tel rammen iu den ft eioopen nacht en heden ontrangen naderen ze aon wierazyden de atad met een beleid en een voorziohtigs wetenachap ala waren maarBchalk Yamagata en generaal Oyama leerlingea van Von Moltke Generaal Oyama beeft nu Kinchow fVgé overd dat acht Engelacht mylen ligt vart het boofd ran de Golf ran Lfao Tung Van daar is de aanral op Cliin la gemakkelyk De Chineeache macht te Talienwan en Kinatow moest reralagen worden eer het bombardement aan de landayde van Port Arthur beginnen kan Nu zal dit zeker onmiddellyk volgen met een reaultaat dat men roerspel len kan Port Arthur beeft al de natuurlyke roordeelen welke de havens ran Nederland missen En men heeft die gebruikt door er dokken maken welke een Europeesche haren tot zouden zyn De atad ia alechta klein en ilt eren zevenduizend inwoners terwyl een ncht tiendoizend soldaten er in gelegerd zyu Doch deze pracbtige havenstad een basis roor de marine is op zyn Chinaeacb versterkt Dat wil zeggen eenzydig Men ueeft alleen aan de zeezyde gedacht 1 Een reeka krachtige hatteryen met za iig ran de zwaarste Kruppkanoonen een groot aantal torpedobooten ooderzeesche mynen en kanonneer booten beschermen de hareUf waarlangs een i = poor weg loopt Maar aan de landzyde ayu er alechta eenige geïmprovifieerde aarden aobansen en ran da landzyde naderen faarpoeuiera Uit Tientsin Peking s barenatad wordt na a n de Times geaeind dat China bet oude voorbeeld rolgende een dictator heeft aangesteld om in het oorlogstumoltorda te brengen Maar alles ia verwaarloosd Er ia meedooMen looa gestoien De soldaten waobteaaindaaeren maanden op bon soldij en legers te impro viaeerenc op Duitach voorbeeld c gelyk het telegram meldt ia kliokare onzin Duitache legera improviaeert men evenmin als een py ramide Geduldige kundige arbeid ran jaren is er toe noodig Wy vermoeden dat bet eene gele raa aan het andere tot rerbazing der blanke raosen weldra de rredea voor waarden dictee ren zal I Naar men zegt ia Chioa geneigd rrede te sluiten tegen betaling ran een acbadevergoeding door de mogendheden rast te atallen en op roorwaarde dat Korea onafhankelyk wordt rerklaard Burfferl koD Stand GEBOREN 2 Nor Trijntje ouders T J Lugthart en J Dekker Rudolf Anguatinas Aotonioa ouders A A Biaachop en J Slangen 3 Gysbertna Theodorua ouders J B Bnel en L M Brouwer 4 Cornelia Maria ouden 0 ran der Poaw en P M Wynbof