Goudsche Courant, woensdag 7 november 1894

Donderdag 8 INovember J804 JVo 650S SSiste Jaargang wrmm voorheen BOE 1LSXJ2x £S Di A C3 j Z I J 2iT van Luxe Porselein Cristal Galanteriën Lederwaren Staalwaren eeM CBBISTOFLB Ontvang en en Geëtaleerd de i eautés zoowel op luxe als hmshoudeiyk gebied alles aeer passende CAi Bx voot het a a St mCOLAASFEEST Waarom word ik vaa mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat geaeziag aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die in de handen van een bekwaam geneesheer een goed sueoes hebben Was niet Priesnitz de geloerde veetiger eer waterkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor do lijdende menschheid geworden is den eenvoudige boor Her ft niet een Zweedsoh m oor Thure Brand genaamd een middel tegen rrouwensiektOD aan de baad gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder noodzakelyk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo geueesbeeren begint te worden P Ook op het geoied ter beperking van zeuuwziekten begint er liobt te kamen ea ook bier it een weg geopend geworden die op de eenvoudigste en natuurlgkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zgo de sedert jaren onveranderd aangewende geneeekundige hulpmiddelen zoo als bgvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te verdringen Kr zyn vete menscima die nooh ziek nooh gezond sijn en tooh klagen dat z zich in lichaam en ziel alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen eo zelfs door een vlieg getergd wordeln en eoo zich zetvcn en anderen tot last zijn zonder het te willen Vete worden geplaagd of door vreeeeijke augst of door droefgeestigheid kunneu niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan ija er weder andere die te kampen hebben met hoofdp n congestie zwakheid van geheugen oorsuizen ea toevallen Ëiudel k lijden de ergsten onder ben aa verlamming vitusdans en vallende ziekte Ai deze ongelukkigen die men op eiken leeftyd ooder elk gestaeht en eiken stand vindt z jn zenuwziek en min of meer de slachtoffers der leefwyze van onzen tijd Wie tot eene dezer categorién vpn lijders behoort en ingeUoht wenaoht te worden over de wer king eener nieuwe methode adresseere zich nan Amsterdam H CiEBAlï ft Co HelUgeweg 42 Rotterdam F E van SANTEN kOLIT Korte Hoofdsteeg 1 l trecht LQBRÏ PORTOK Oudegraoht bij de Gaardbrug F 22 voor wien een oademebtand gescbnfije over Zenuwziekten en Beroerte Voorkoming en Genezing gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uityonderingf van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is ƒ 1 85 franco per post 1 70 1 AlzonderUjke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vw 1 5 regels k 50 Centen iedere regel mee 10 Centen Qroote letters wordeti berekendnaar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mMd i AXts iria Adiüu Johanm UtrU ooden tf J nnder WoadeD en X Zoet Jan Willem ouden L Laokhorat en D Tan Wyk Witlemina CatfaariDa ooders J KoemaoB enM J Boot 5 Hertnaiius oaders J Boekamp ea J H vaa SieiDTOort AraOldoB ouders J Hulacber eu S Laitjes ArentMatthije andera A ter Beek en G de Vree 6 Marioua coders W van der Horst enH de Jotig OVERLEDEN 2 Noï T J Janssen 2 j 6 m 3 A da Regt 72 j T L M Jorink 5 ra 5 E Versnel msd N Sprnijt 65 j M J C Plomp 10 w Kuime Keuze in Heereu Dassen A van OS Ai E 73 73 Beurs van Amsterdam 6 NOVEMBKE Vor krs slotkosrs 101 98 mv 1017 l 79 80 JoVi 801 881 S 4 S s 108V A8 7 84 Vs 7V 109 7 89 l looV 100 100 1001 861 780 788 748 lull 70 70 loiv 811 1801 1301 78 74 1021 1011 I40V Z jf 100 7 87 108 991 191 186 104 48 M A E8V 186 91 6 6 Vs Vs 76 lOi 98 108 108 losv ev 941 100 141 Wj 10 U s 89 13 10 U 781 109 86V 481 l l 194 171 1081 108 lOS s 10 116 94 NlDlluils Cert Ned W S dile dito dito 8 dito dito dito S Hamu Obl Ooudl 1881 88 4 iTAUa loMbnJTiDK 186S 81 B OoaUNa Obl in papier 1868 Sdito in ilWer 1868 5 PeUDOAL Obli met ticket S dito dito 8 EtusiilMO Ubl Oost 8e Serie 6 dito Oeooni 1880 4 ditobqBothi l88t 4I dito bij Hops 188U 90 4 I dito il goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 t SruiM Ferpet sobuld 1881 4 Tsuiu Oepr Conr lieo 1890 4 Gec leening serie D Geo leeaia f serie U ZlllsArE Bar Beo r oU 189 t Hllloo Obl Buit Soh 1890 S VaKKDlU Obl 4 onbep 1881 AlutBiDUl Obli Stieu 1861 S i Barrnoui Sted leen 1886 8 Ni N Afr UscdelsT aaud trendsb Tsb Hy Certiloaten Deii Maatsobappij dito Anih Hypotheekb psadbr 4 Cult Mij der Vorstenl aand Or Hypotbeakb paudbr 4 Nederlaadsoha bank aaud Ked HaDdelmaatseh dito N W k Pao Hjp b pandbr i Rott H potlieekb pandbr 4 Utr H potkeekb dito 4 OosTlKa Ooat HoDg bank sand BvsL Hrpotbeakbank pandb 4 i Amanu Kquit lijrpotb pandb 8 iCaiw L O Fr tien oert 6 Kas Holl lJ Spoanr Mij aand Mij totEipl T St 8p aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dito Ifaui Spoarwl 1887 89 A Sobl S Znid IUl Spwoiij A H obl 8 PoLlK Warsobau Waenea aaad 4 VSL Or BuH 8pw M j aand 6 Baltische dito aand ïastowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 5 Kank Ch Azow Sp kap aand 8 Loioiro Bewast Sp Mij oblig 6 Oral Vitebsk dito oblig 8 Zaid Weat dito aand t dito dito oblig 4 AlualXiL Oent Pao Sp M j obl 6 Okie fc North W pr C i aand dito dito Win St Peter obl 7 DsQTer fc Bio Qr Bpm eert T a Illinois Central obl in goud 4 Louisv fc NaBbrilleCert T sand Mexico N Spir Mij lebyp o 6 Miss Kansas r 4 pot pref sand N ïork Ontario fc West ssud dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie h rp in goud 8 8t Paul Minn fc Manit obl 7 Un Pee Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 jClNASA Can South Cert T aaod Tim C Ball fc Nav la h d e O Amsterd Omnibus Mg aand Botterd Tramweg Maats aand Nin Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aand BlUU Stad Anlirarpenl887 8 s Stad Brussel 1886 i Hoiia Theiss BeguUr Oesellseh 4 OoatlliK Btaataleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 SraKn Stad Madrid 8 1868 Var Nao Bas H BpobI oert 4 41 s 89 106V ADVERTENTIÊN HM Voogden B nette gehaarde lieden te RotUrdamt zondu kinderen een nn onds bekend leer fatHMulijk Koffiefanis hebbende bestaat voor een lief Meisje P 6 leeftgd circa 16 jaren gelagenheid opgenomen te worden mits hetaelTe ubf naam van hnmenr en braaf ran karakter is Brieven franco onder No 2355 dezer annonce Hs het Borun ran dit blad TANDARTS LI01 BLITZ is WOENSDAÖ 7 NOVEUBER van 71 tot 3 uur Markt 154 te Consulteeren 347e Staatsloterij De TREKKING begint MAANDAG 12 NOVEMBER a e Loten en Gedeelten van Loten zgn te bekomea ten kantore van den Gollectear Wed A C Cosijn De prezen zgn door den Staat gegarandeerd Ken biede bet geluk de hand IHoofdpr s er soo 000 Hark Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen ran door de den Staat Hamburg gewasrborborgde groote Geldloterij waarin zeker 10 Nlllloen 868 900 Mark gewonnen moeten worden De prijzen vaa deze veel voordeel biedende Oeldloterij die volgent het pUn aleoliU 110 000 loten bevat zjjo de Tolgende Be hoogste prijs ia eventaeet SOO OOO Mark Premie r 800 000 M 46 prijzen n 5000 M l prijs 1 200 000 106 prijzeu i 8000 u prgs H 100 000 m 206 prijzea a 2000 prezen a 76 000 y 762 prijzea a iOOO Ipr B l 70 000 r ISSOprü en 400 1 priJB l 66 000 n 20 prijzen a 800 I prijs a 60 000 ISO prgz è 200 160 1 prijs l 66 000 8S946 prgzen a 156 8prüen4 60 000 6B94 p a 184 100 98 1 prijB ii 40 000 6S46 pr a 69 42 20 8 prezen 20 000 toUal 56 400 pryzen 31 prijz u 10 000 en worden deze in eenige maanden in 7 klaieeu uitgeloot De Hoo di riJB in de e klasse bedraagt Mark 60 000 Btügt in de 2i kl tot 55 000 M in de 8 tot 60 000 M in de 4e tot 66 000 M m de 50 tot 70 0 to M in de 6 tot 75 000 M in de 7a tot 200 000 M on met de premie van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eente prjjstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel orgineel lot sleohta Ould 8 50 een half orgineel lot aleohts Ould 1 76 een kwart orgineel lot slelhta ntd B0 Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddelste na de plaats gehad hebbende trekking de offioieele trekkingilijst Trekkingsplan voorzien van het wapen van dan Slaat die de prigs van de loten en de verdeeling van de prgsen over de 7 klassen aangeeft verzend ik op aanvrage gratis Do uitbetaling en verzending van de prgzen geschiedt door mij direkt en prompt aan de win ner en onder de strengste geheimhouding Iedere bestelling kan men eenvoudig f f per poBtwissel opgeven 0 Men wendde zich dus met de aanw vraag om toezending van loten voor do spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 21 moVEMBBR ek met veitrouwen tot Joseph Heckscher Bankier en Wisselksnloor in HAMBURG DuitBchland HET ALOM BEROEMDE TRAPPISTËNBIER nit de Kloosterbronworj DE SCHAAPiKOOU Tilburg door onderscheidene geneesbeeren aanbevolen als versterkend en gexond wordt per fnst en gebotteld geleverd door G j Heetman Weeth aven B 159 en Peperstraat K U Eenig Agent mr Gonda en Omstreken GRATIS bakont elke leaervan ditUad het niet alleen voer zieken maai ook voor iSMndea hooiat btlaa ri ke en aattlge boek BE im DEI mm Um ö va eene briefkaart aan Biehttr i Boak liit del te Botterdam Oonda Bnelpersdmk vsn A BimJUM k Zoon P Jg aRANX B MAOA 81NB DV Pnntemps TE PARIJS Zenden gratis en franco et prachtig geïllustreerd lODE tLIIII met ftoUandsehen of fl anschen tekst bevattend de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Winterseizoen van kleederen hoeden enz voor beeren damei en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan M JULES JILUZDT a C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen itoffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prnzen te bepalen Dit album bevut tevena de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen éer bestellingen benoodigdzijn Butellingen van SB francs en hooger wor den met eene verhooging van 5 0 0 fntneê oPteM in oti oan Inkomende rechten in alle plaaUen van Nederland aan huls bezorgd De klanten hebben geene formaliLeiten Toor de inklaring of andersinba te verrullen daar ons réexpiaitlêhais te Rozêndaal Noord Brabant daarmede belaat Is Dordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Balken bez en beh Pitch Pine Balken en prima Delen Oregon Pine Balken en Delen gesch en gepl Delen Plaathout Ellens Jnffera Kolders Sparren enz enz i LAaE PBIJZBN WÊm Euwelpskaarten in verschillende Soorten en Nonreantés BOVWKAABTMN HN ROUWPOSTPAPIER worden gelererd door A Brinkman Zn Lange Tiendeweg D 60 Uen biede het Qeluk de hand 500 000 Mark als hoofdpry B in hot gelukkigst geval biedt de nieuwste g t ote Geld verloting die door de Hooge Kegeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd ia De voordeelige inriohting van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts wei mge maanden in 7 verlotingeD van 110 000 loten B6 400 prijzen bedragende 10 868 900 Maik ter volledige beslissing zullen komen daaronder zijn kapitale pryzen van eventueel 300 000 Hark bij uitnemendheid echter IpruB a M 300 000 l pr s a M 200 000 l prys ü M 100 000 SprijzenaH 76 000 IpriJB aM 70 000 1 prijs aM 6fi 000 1 prys aM 60 000 1 prijs aM 6S 000 2priJEonaM 60 000 1 prijs a M 40 000 8 prezen a M 20000 SlpryzenaM 10000 46 prijzen a M 6000 106 prijzen èM 3000 206 prijzen fk M 2000 762prgzeD M 1000 1320prgzenaM 400 38946 prezen a M 156 18990 prgzenaMSOO 200 160 134 100 98 69 42 20 De pr st rek kingen zgn volgeoB plan van ambtswege vsfatgesteld Voor de aanstaande eerste prystrel king dezer groote door den taat gewaarborgde Geldverloting kost 1 geheel orig lot slechts M 6 of 3 60 1 half ff f 8 ff 1 76 1 kwart ff ff ff ff iVf ff 8 tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwisset Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons do met het wapen van den Staat voorziene Origiueele Iioten zelf lo handen Bij iedere beatelliog wordt het vereisohte offioieele plan waaruit de verdeeling der pryzen op de verschillende klassen als ook de betreffende ioleggfltdeD te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden w aan onze Begunstigers onaangevraagd OB etke trekking de offioieele tasten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door direote toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steedi door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienl prijzen hebben wjj meermalen volgens offlcieele bewyzen de eersto Hoofdtreffers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 2EU 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het IS tr voorzien dat bij deze op den beohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeke derhalve om alle oommisBiei te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk eval voor den 18 NO VMMBBH e k te doen toekomen KAÜFMANN SIMON Bankiers en Geldwiaielaari in HAMBUBO F 8 Hiermede danken wij voor bet vertioowen ODS tot hiertoe geschonken en daar wy bg het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeron zullen wij ook voor bet vervolg bemoeid zijn door een stipte en reëele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven BININTENLAND GOÜDA 7 November 1894 Onderstaand strooibiljet weid hedenmorgen bij de R K Kiezers te hnis bezorgd Katholieke Kiesvereeniging te Gonda Lokaal Wrathaven B 159 Buitengewone Vergadering op Woensdag 7 Nov 1894 te 8 uur s avonds Ala spreker zal optreden de WelËdele Heer S M Dercksen Lid van den Gemeenteraad Tot deze Vergadering hebben vr en toegang de Leden der B K Lees ver een iging en ftlle te goeder naam en faam bekend Btaande Katholieke Kiezers Men gelieve de Presentielyst te teekenen By de herstemming op Vrydag 9 Nov a s bevelen wij opnieuw onzen candidoat den heer A Vingerling met den meesten aandrang aan Het ia onze plicht nu de heer van der Sanden met de hulp der anti rev gekozen ia dat wy Tan onzen kant nietff onbeproefd laten om den heer A Vingerling de overwinning te reTBCbaffen Men zal zonder twyfel op het laatste oogenbhk weef aan komen zetten met allerlei Terdachtmakingea en verzinsels met zaken die met deze rerkiezing niets hebben oit te staan aUeen om de Kiezers van de tv s te brengen W § rekenen er op dat nme Kiezers niemand oilgezonderd zolleo stemmjeu op den heerA Vipg riing Donderdag 15 NoTember zal in de zaal Kunstmin der Sociëteit Oob Genoegen de 2e voorstelling plaats hebben an de Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisteo onder directie van de bh Le Gras en Haspels O evoerd wordt Madame Sa s Gên Tooneelspel in 3 bedryven en een voorspel van Victorien Sardoa en Ëmile Moreau hetwelk met buitengewoon saccea is opgevoerd te Parys Berlyn Brassel ea A materdam Daarin treden op de dames van Ëysden Vink Rika Haspels Marie Haspels van Krerelent van Velzen van Kerckhoven Jookers Alida Klein Coelingh Vordermanen Miserius benevens de bh W van Znylen D Haspels F Bouwmeester Tartaod va t Kerckboven Brondgeest Rosier Faassen J Haspels van adeil Victor Faassen JS ger Wolf Kremer W van Zuyien Jr Melsert en Coelingfa Vryd 9 November zal dr Oroenewegeo vu Rotterdam eene spreekbeurt vervaUen in de afd Gouda van den Nederlandschen Protestantenbond in de zaal Not en Vermaak FEVILLETOK S X ZL S InT UU het Zaeedtck door C EUKHAN Ja daar woont mjjn geluk Het komt my tasscbenbeide voor als moest ik er aan twijfelen haar hart te winnen dew l ik wellicht niet verdien door dit engelachtige meisje bemind te worden yWet dat verdient g wel anders zou ik mijne toestemming niet gegeven hebben zeide Jozef schert sonde Vervolgens voegde hij er ernstig by Itfaar er is geen gelnk dat wij onvermengd mogen genieten Ik kom als een ongeluks profeet die zonder het te vrillen een droppel alsem in uw beker stort Oij F Waag het niet een woord in het nadeel van het kleinood mijns harten te spreken Het vertrouwen op haar is mijn grootste rijkdom een rijkdom die al mijne vorige armoede vergoedt Van haar De Booze in eigen persoon zou bet niet wogen tot baar nadeel te spreken Ne i ven dim kant komt mgn alsem niet Weet gy waar ik van daag geweest ben P vNeeo Op U bruk En daar ontmoette ik Hq hield in als ontbrak het hem aan moed om een woord uit te spreken hetwelk h j b toorbaal fftst dat zün vriend kwetsen Eonde wi r De letterkundige voordrachten door het departement Gouda der Maatschappy tot Not van het algemeen voor de leden en belangstellenden aangeboden hebben veel succes gehad Het was een goed denkbeeld eens af te w ken van den regel der gewone Nutslesingen en mevr Rösslng Sablairotles en den heer Jan Malherbe uit te noodigen een op Franschen leeat geschoeiden soiree artistique te geven De aanwezigen hebben stellig een hier ter stede niet alledaagsch genot gehad eA een aangenamen avond in OnB Genoegen c doorgebracht Voor de pauze beviel on het best de Causerie van Mevr RÖssing over Nederl dichters der l7o eeuw Het waren bekende gedichten van Breero Hooft en Vondel die zy voordroeg ten hewyze dat onze taal in zoetvloeiendheid zangerigheid bnigzaaraheid en dichterlykheid by geen andere achterstaat maar voor velen int het publiek zal dit eeue eerste kennismaking geweest zyn met de groote mannen uit het bloeitydperk onzer letterkunde Het fragment nit Arria en Messalinac is moeilyk naar waarde te schatten ats men slechts een zeer oppervlakkig denkbeeld heeft van de situatie De Verzamelaar ia een echt Fransch salon okje luchtig uiteengezet maar niet onvermakelyk Na de pauze komt de eerepalm toe ann de teer natuurlyke vertooning van het fragment uit De Veeris Troüwïiög HOe een verstandig vrouwtje haar zin krygt Dit echt Hollandsche schetsje kwam geheel tot zyn recht Zeer beviel ons ook Schimmels Ronde putje en De Genestet sc komen en gaan Het lag misschien aan ons maar zoo onmiddellyk na het weemoedige vers van den leekedichter kon ons het Lachebek e maar matig bekoren Als kunststuk van de artiste moge die plotselinge overgang van toon opmerkelyk zyn geweest voor ons gevoel wa die tout de force strydig met den goeden smaak De heer Malherbe had veel sncces met zyn luimige stukjes Als je tmaarwe tmeneer van Prof Stokvis en Zomers buiten van Touchatout Vooral het eerste werd verdienstelyk voorgedragen De Jeden zyn het Bestuur dank schuMig voor dezen buiteogewonen avond Het ligt zeker op den weg van het Nut op die wyze te toonen dat er ook letterkundig genot gesmaakt kan worden by de voordracht van Nederlandsche kunstproducten De opkomst van dé Nutsleden en hun daraes was vry talrijk maar de rubriek bolangstellenden kon beter vertegenwoordigd geweest zyn dunkt ons È lJwe moetier ezQ twee woorden acheaen eene ervaarlijke uitwerking op Kuno te hebben want hij werd doodsbleek vatte Jozefs arm en riep op een byna onfaetlspellendeo toon uit tfHaar I fJa haar met den graaf baar broeder benevens diens zoon en dochter die zich daar ophouden Ds jonge graaf is hier tot landmeter benoemd en voornemens het goed van den ingenieur W te koopen Uwe moeder ia van plan hier te komen ingeval gq niet aan hare uitnoodiging om baar op U te bezoeken gehooizaamt nZij wit m dus dwingen haar te ontmoeten F iz Zg is eene vreeselijke vrouw Kuno ff En ik ik ongelukkige bon haar zoon t Kuno wierp zich op de Sofa en hield de banden voor be aangezicht Jozef hernam Zij is woedend omdat gij alle betrekking met baar broeder afgebroken en zonder omwegen verklaard hebt dat gy uwe nicht Amalia niet wilt huwen Zij zeide dat zoolang zij leefde het u nimmer gelukken zoude eene andere tot vrouw te bekomen Zg meent dat t u tot dit huwelijk dwingen kftn Kuno sprong op met vonkelende oogen en eene trotsobe harde uitdrukking io zynen blik terwyl hij met ijzingwekkende verachting zeide tfPeze meineedige deze verachtelgke moeder waagt het my te dreigen F Weet zy dan otet hoe misda dig zij is F Weet zij niet dat ik om haar te sparen ea ora den last barer schande niei te verzwaren zes jaren lang hare nabijheid ontvlucht eene ontmoeting met haar vermeden heb die verpletterend voor hau worden nadt terw l de nagedachteoJJ aan ayo De tot 2e luit kwartiermeester benoemde sei nt D J Jager is ingedeeld by het 8e regiment en komt in garnizoen te Arnhem Zaterdag vertrek van Rotterdam een detachement aanvullingstroepen ter sterkte van 15 ondeFoff en 180 minderen onder bevel van den kapt der iuf A J van Geelen en als mede geleider o a de le luit G A Leers 00 op gisteren te Haastrecht door Notaris Mahlstsde gebonden verkoop eener gruttery met p m 2 HA land is alles ïn hoogste bod gebracht op f 6750 By de daarop gevolgde afslag is de verkoop op f 1200 opgefaondeH Naderhand is het huis en grattery aan den heer J H Muller uit de hand verkocht De arrondiHementi rechtbank te Rotterdam veroordeelde gisteren o a J J de W 43 Jaar veerman te Streefkerk wegens het na zonsondergang als beheerder van het Bergstoepsche Veer over de Lek varei zonder de vereischte lantaarns tot f 5 boete subi 3 dagen zynde het vonnis van den kantourechter te Schoonhoven waarvan ia geappell rd bevestigd 0 V 19 jaar silrerKmid te Schoonhoven wogens wederspanuigheid tot 1 maand gevaagebitstraf A F W 2C jaar zilversmid te Schoonhoven wegens wederspaonigheid tot weken gevangenisstraf Vervolgens stond terecht Th G P 48 jaar zonder beroep te Utrecht ter zake dat hy op 3 October te Bergambacht aan de woning v o zekeren Oskam bedelend om een aalmoes zon hebben gevraagd De beklaagde beweerde de bedoeling te hebbeo gehad wat drinken te vragen Doch vrouw Oskam was hem vóór en voor hy om drinken had kunnen vr en had zy hem al één cent gegeven Bedelen deed hy volstrekt niet als men den beklaagde mag gelooven Hy had zelfs 21 stuivers in zyn zak van verkocht postpapier en ontvangt f 223 pensioen als oud Indisch soldaat De veldwachter Langerak had den beklaagde evenwel in bedelende houding aangetroffen d w z hy hield zyn hand op en zei goeien morgen vrouw bet parool van alle bedelaars Het O M by monde van Mr H J K Dijckmeester requireerde 12 dagen hechtenii Voor de rechtbank te Rotterdam had zich gisteren te verantwoorden P de G 17 jaar zonder beroep te Hekpo eerbiedwaardvgen vader en rayne ongelukkige Euster my onverbiddelijk tegenover eene onwaardige echtgenoot en ongevoelige moeder zoude maken Wel nu zy wil het Wy zullen elkander zien Maar zy zal door bare tegenwoordigheid niet de lucht verpesten die mijn goede engel inademt O kon ik eene plaats vinden waar haar naam niet tot mjj kan doordringen I Den volgenden morgen begaf Kuno sioh zeer vroeg naar do pastorie met zyo ruiker waarin hij ditmaal een briefje gestoken had hetwelk Ellen berichtte dat hy genoodzaakt was wegeps eene zaak vanaaogelegeabeid naar U bruk te vertrekken Maar op betzelfde oogenblik dat by bot bek van de pastorie opende stond by vlak voor Ellen die haar gewone morgenbazoek aan de armen beginnen zoude frik moet naar U zeide Kuno nen wilde u door deze bloomec vaarwel zeggen dewyl tk den gaosehen dag het geluk zal moeten missen n te zien Blyft gij zoo lang weg F jtO wat zou ik niet geven ali ik te huis kon blijven maar bet noodlot vervolgt my ea schijnt mij elk rein en onvermengd geluk te willen ontzeggen Er is iets dat myne vreugde altijd verbitteren ui irZoudt gij reeds gevoelen dat ik u niet alles kan schenken wat gij droomdet namelyk vrede en ver KoeDiog met het le enF Ellen gy zyt m meer daa vrede en verzoening G hebt het geloof vaa het goede en ware in ng doen herleven Wat is het dan Vraag m niet Weet slechts dat uwe liefde mfj allM is en dat ar ea wondt to n ne lUl it dorp Hem werd ten laste gelegd den 2 September jl te Langeruigeweide waar hy met een met kroit en hagel geladen geweer jagende was dit geweer in de nabyheid van E V over een sloot ta hebben geworpen waardoor alzoo door beklaagde schuld bedofld geweer a ing en 20 hageh der lading gemtlden V in da beenen troffon aoodat de Hchamelyk lettel bekwam waardoor hy althana tot den 13 September d a v verhinderd ward in de uitoefening zyoer beroepsbesigfaadm all boerenknecht Het bleek dat bedoeld geweer eent door aan ander oter de sloot was g ooid en teen niet was afgegaan waarna beklaagde meende bet zooder gevaar weder terng te kannen gooien Hy beweerde niet geweten te hebben dat het geladen was hoewel hy op het onvraarsobynlyke hiervan werd gewezen Na het gebeurd was V door beklaagde en twee anderen naar huis gebracht Gedurende 14 dagen was V ooder geneeskundige behandeling geweeat Beklaagde moebt ryn groote roekelootheid boeten door het hooren nemen van een eiaoh tegen hem van aeht dagen gevangnMMtn Uitspraak over 8 dagen Uit Amsterdam meldt mtn i In Duitsche bladen it het bericht vertpr dat Tuinenburg iu bet ziekephuii te MdQttf Carlo reeds overieden zou zyo Voor toeviel wü koade faiueuu ü dit bericht o faia l werd althans een kennitgeving van Tuioeh burg s dood niet door de justitie ontvangjeo Wel it de toestand van dien aard dat aan het zenden van een transport om den arrestant over te brengen voorloopig uiet geacht k tt worden Provinciale SUten tan Zoid Rollatid Tm gadering van Dinsdag 6 November 1894 Na de samenstelling van de afdeetiugen werd mededeeling gedaan van de ingekomen stukken welke deels voor kennisgeving zjja aangenomen deelt in handen van Ged Stateozyn gesteld deels commissoriaal ayo gemaakt als in handen van de heeren Klei Loeffi Roodxant Van de Mandelle en De la Basse cour Caan voor Ged Staten de voorstellen betrekkelgk de subtidieverhooging voor den polder Duiveuwaard en de adviezen op de ver toeken om subsidie van de polderbettnren fur Dirkslaod en Diederik en Ood Melhtfent de heeren Svert v d Lith J J P Havelaar Overwater s Jacob van den Scheardenburg en BtuBsé voor Ged Staten de misiive van Ged Staten beirekkelyk een verzoek dM Rotterdamsche tramwegmaatachappy om sub die slechts door u kan geheeld worden Er is q myn vertoopen leven eene gebeurtwiis dte mjfn tnaneoste met bitterheid en veraohtiog vervuil Kuno vertrok EUeo wat treurig en peinsde over zgne woorden na Des avonds was Jozef in de pastorie en een half uur daarna kwam de kronofogd H kwam vanU bruk had bg ti n vertrek van daar Kano ontmoet juist toen deze avnkwam en met groot ongediUd verwaoht werd door eene dame eene zekare tierrouw Engelman uit Stokbolm Ellen werd buitengewooi bleek toen de kronofogd dit verhaalde Zy boog ziob over haar handwerk om hare ontroering te verbergen uur de bevende banden wilden baren wil niet geboensamao Wat IS dat voor eene mevrouw Engelman P vroeg de proost Eene weduwe geloof ik Zg is eene vrieodtn vaa de barooesBe D op U en familie van gnud Oranskjöld die hier landmeter geworden is Hm beweert dat in jeugdiger jar n hare familie eB vrienden haar niet wilden ktDneo OrerigimB keat mynheer Arnold haar voegde de kronofogd er bjj Ik wenschte dat gij met uw gebabbel ik weet niet waar rat dacht de griffier die tag hoe EUen onophoudelijk rao kleur veranderde hoe mevrouw Gallner ona gewend hare blikken op hem gevesti hield en Fridolf ifjne oogen uit de courant optloMr Ik ken mevrouw Engelman zeer goed teidehfl en ben dikwyis in haar gezelschap gewettt ffljj beeft mg zelfs opgedragen Ariborg ta verweken hur te U te betoekeD om met haar over esaa rechttsaak t sprektn dis hg voor haar voert