Goudsche Courant, donderdag 8 november 1894

A tidie toot an rtoomtramTerbindmg tasschen Rotterdam en do HoekHchewaard de heeren Van Bergen IJzendoorn Conrad Boonsaayer t Reae Seret Bevere en Goekoop roor Oed Staten Ue rooratellen om Qed Staten in rerband met bat in beheer nemen der ji uwe met 1 Jan 1895 lot verkooping Tan grond tuaschen bet nienwe Kanaal en de nteawe Laan te Delft tot rerkoop aan de gemeente Vryeban van een rtukje gronde enz en een Verzoek vi ii het noanité van het 4de landbnifihoudkundig congres te Dordrecht in 1895 te honden om a provindaal aubiidie ran 1000 de heeren Yaillant Van Diesel Duynsteen ran Hoboken en Van Bylandt roor tied Staten de Terschillendff roontejlen tot wö ziging der polderreglementen de heeren Neeb Slnyter Crena de Jongh Van Stolk Van Heemstede Muller Rotterdam en Van Weel van Oed Staten het verslag van Ged Staten omtrent bet door hen ingesteld onderzoek naar de behoefte aan plaatsrnimte roor de verpleging r n de in deze proriucie wonende of rerblgrende krankzinnigen en het daartoe betrekkelgk adres van den gemeenteraad van LrHen naar aanleiding ven bet bekende raadsbesluit dier gemeente Tegen de volgende vergadering zgn aan de orde gesteld de hierna te noemen onderwerpen Voorstel tot uitbreiding van het aantal bragknecbts in de vaart tnsschen Bgu en Schie Beschikking op het adres vanC J de I ooy te Stellendam om vastsstelling van den afstand voor de afpaling eener door hem op te richten eendenkooi voorstel tot w ziging der provincial veroiUening op de stoomvaart in de boezemwateren verevening van bet subsidie aan de vereeniging cLandbouw onderwlJB te Middalbarnii voorscel tot het verleeuen eener gratificatie aan den beer Ënte van Gils id san de wad H F Potharst wgzigtntï der begrooting van 1894 adres van bet bestuur van het waterschap de Overwaard betreffende de Uitlooaing van het water op den Schelluinachen Vliet De vergadering is daarna igescbeideu tot Dioadag 20 November 11 uur s voormiddags Da verachillende commissiën zullen inmiddels b rapporten in gereedheid brengen el bdkende reqnest van kiezers te Kral ingen aan de Tweede Kamer om heb aanhangige wetsontwerp tot annexatie van Kralingen met Rotterdam niet goed te keuren ia verzonden Aap elk lid der Kamef is tevens een exemplaar Kinden to de Memoïie van Toelichting die het request vergezelt wordt aangetoond dat de tn het verslag der rapporteurs gemaakte opmerking fU zouden de drie betrokken gemeenten Rotterdsm Oharlots en Kraliugen genoegen hebben genomen met de roorgestelde vereeniging te eenenmale onjuist is Inteigendeel wordt aangetoond dat de meerdermiid der kiezers die belaug hebben by het weisvoorstel zich met kracht verklaren tegen de aanneming daarraD en pok is het krachtens de wet oil ebrachte rapport van den Raad wordt hetxelfde gevoelen uitgesproken Adressanten voeren tot toelichting daarvan ondermeer het volgende aan Op bet oogenblik telt Kralingen voor zgn Gemeenteraad 710 kie ers Hiervan wonen 58 kiezers in het gedeelte der gemeente dat ook naar het oordeel van veten onzer binnen da grenaan van Rotterdam kon worden gebracht kiezera zfln overleden of hebben tot heden de gemeente verlaten Hnt gevoelen van al dezen kon niet gevraagd worden Van het rtflteerende 632 tal kondeu wq 40 kiezers niet bereiken wegens afwezigheid of ziekte Maar 32 landbouwers 19 warmoeziers 6 bloemisten 79 werkbazen in verschillende rakken 55 grondeigenaars en particulieren 108 personen met diverse beroepen 35wiDkelian dos totaal 334 kieaers vau de 692 spraken xooals uit bygaand adres blykt als hun gevoelen nit dat de opheffing der Gemeente niet gewansoht dat het voortbestaan van eene al ware het kleinere Gemeente KraUngeu ho st wenaobelyk voorkomt Het Nieuws van den Dage gaf gisteren het volgende bulletin De gemeenaobap met Ampenan is door hel llechta weder verbroken £ r vallen hevige regens jËr is staatkundige aanraking ontstaan tus cben den ouden radja en generaal Vetter De consul generaal der Nederlanden Ie Kaapstad de heer B de Waal heeft oalangs in hei consulaat eene vergadering gehouden om te overwegen wat door Nederlanders en anderen in ZnidAfrika gedaan kon worden om de ramp ta Lombok te lenigen waardoor velen in Oosttsdië en Nederland getroffen zyn Het volgend beroep vrerd op de Nederlanders in Zuid Afrika gedaan Aau de Nederlanden in Zuid Afrika Alle Nederlaudera in ons werelddeel weten hoe hunne landslieden in het vaderland een scherpen stryd hebben te voeren tot bandharing van hun gezag in Indië en dat hierbf groot verlies door bat Indische leger is geleden Wetende dat jniit zulk een strgd om de heerschappg allen wien bet bloed van het heerscbende tolk in de aderen vloeit waar ook veattgd nauwar verbindt nemen wy de rryheid om bydrsgen te vragen ten einde te toooen dat men ooi op Zaïd Afrikaanscfaen bodem aan het vaderland en zyn heldenmoedige verdedigers denkt suilende die bijdragen een fouds vormen dat voor de helft voor bet oode Kruis c bestemd is en voor de helft aan een der comités gegeven sal worden die ch leniging van het leed ten doel stellen dat de betrekkingen der op Lombok gesneuvelden getroffen beeft De oproeping was onderteekend door de heeren ü H de Waal coosot geueraal jhr W van Citters dr J W G van Gordt dr J F Manikus A M de Witt J Ë Vixseboise C W R Kleinpenning en T W Eerkea tbes en secr By deze circulaire was een lynt van inteekening voegd die in het consulaat en by het bureau van een Kaapsch blad werd gedeponeerd Reeds is eene gecollecteerde som gelds naar Nederland verzonden De Transvaalsche tVolksstemc meld dat de waarnemende Nederl consul generaal te Pretoria de heer M Ë de Wildt het vournemen beeft te kennen gegeven aan bovengenoemde beweging zyn steun te verleeuen De Amiterdamacbe rechtbank veroordeeldn gisteren G van Deth by verstek tot eeu gevangenisstraf van 10 dagen wegens belee liging van ds Van Ghoel Gildemeester Een Initenaut t z 2e kl zal te Willemsoord terechtstaan wegens insubordinatie tegen do commandant van zyn schip Hy was aunvankelyk bestemd om met de van 8pyek naar Indië te vertrekken Aan de reisaanteekeningen van een spoor wegingenieur ontleent bet N v d D c het volgeode omtrent den Groeten Muur van China Met recht mocht men hem onder de wonderen der wereld rangschikken Tweehonderd jaren vóör de geboorte van Christus liet keizer Hwang te dit euorme bolwerk bouwen dat bestemd was om de Tartaren buiten China te houden Chow vertelt my dat de muur 1600 Ëhg mylen in westelyke richting ran ShanHai Kf an loopt Voorts weel by te vertellen dat toen de munr tot aan de zee gereed was de keizer groote waterdichte yzeren pannen liet maken waarop de muur werd voortgezet zoodat hy op de zee dreef In hoeverre dit laatste waar is kan ik uiei zeggen want bet dryvende gedeelte is verdwenen maar bet andere gedeelte bestaat nog en is zelfs zeer goed geconserveerd Wij ryden door een bouderd voet wyde bres die vermoedelyk eeuwen geleden door den vyaud danr is gemaakt Gelukkig voor de ingenieurs dat deze bres bestond want I daardoor konden zy den npoorw laten loopen Was deze bres er niei geweest dan geloof ik niet dat de Chineezfin aan de vreemde duivels zouden hebben toegestaan het meest grootsohe monument van China te schenden Waarschynlyk zooden zy aan de ingenieurs hebben VüOrgeslagen de lyn rondom den munr te leggen immers iets dergelyks stelden zy voor toen hun zegd werd dat te Lanchow een brug van 2200 voet noodig was om de rivier te overspannen Leg den spoorweg dan liever om de bronnen van de rivier been c was toen het lumineose denkbeeld van den onderkoning LiHung Cbang De muur ia omstreeks 40 voet breed en 50 tot 60 voet boog gebouwd van zeer groote bakken steenen en van binnen met aarde aangevuld Op sommige plaatsen kon ik zien dat gehouwen steen was gebezigd Van afstand tot afstand syn vierkante waobttorens nu verlaten en bezig in puin te vallen Tot heel in de verte zien wy den muur zich over den golvenden bodem uitstrekken en zich als een rbusachtige slang langtf den top van de donkerblauwe bergen kronkelen Tegenwoordig dient de muur voor niets meer want in de 17e eeuw vielen de Tartaren China binnen en een Tartaar besteeg den keizertyken troon en kreeg dus den titel van Zoon des Hemels zooals de Obineezen zeggen De tegenwoordige Iteizer is ook een Tartaar en de tolk wist my te vertellen dat alle Tartaarsche mannen en vroQweu elfs nu nog een zekere toelage van de regeering ontvangen Te Dinxsperlois proces verbaal wegens stroo pery opgemaakt tegen een onderwyzer der Cristelyka school en den organist der Ned Herv kerk Ken stoker vap een stoomboot Concordia IV ia op reis van Rotterdam naar Arooem by zyne werkzaamheden beklemd geraakt tuaschen de stangen van een der raderen zwaar geknensd werd de man uit ayne benarde positie gebaald zyn toestand was ernstig Ken jongeman van 23 jaar die den laatsten tyd op Meerenburg werd verple d maar by zyn ouders te Amsterdam een veertien dagen met verlof zou doorbrengen kre onverwacht een heviga aanval van waanzin Hy schoof een raam op en sprong uitde eerste etage op straat Oomiddelyk werd by door zyne broers achtervolgd en door ben gegrepen op den hoek van de Rozengracht en Baaogracht en daarna onder een aterkgeleide naar het politie burean aan de Raampoort gebracht Men meldt uit Amsterdam Het comité der diamantbewerkers heeft dea middags eene openbare vergadering in d Geelvinckc gebonden om solidariteit onder de vakgenooten op te wekken en den toestand te basprekeh Als loon eisch bleek gesteld te zyn 40 pet van het loon dat in dien Kaapacben tijd werd betaald Na afloop der vergadering werden in grooten getale bezoeken afgelegd by verschillende patroons met het gevolg dat enkele werklieden zich by de beweging aansloten anderen alle medewerking weigerden Des middags tegen 5 uur verzamelde men zich op het Amstelveld vour een perceel waarbinnen eenige patroons met werklieden do wederzydsche belangen besprakeü en tot eeu vergelyk trachtten te komen Aan de buiten wachtenden werd medegedeeld dat de uitslag in eene groote vergadering in den Parkschpuwburg bekend zoo worden gemaakt Intu89oben kwamen gisteravond weder de leden der Roosjesalljpersvereeniging inid Geelvinck bijeen waar hut zeer verward toeging Men WflS eer verontwaardigd over de vereeniging door 22 patroons gesticht om de gemeenacbappelyke belangen van patroons en arbeiders te bevorderen Waar men eerst 40 pet van het Kaapsche loon ala minimum had gesteld wilde men dit minimom thans tot 50 pet opdryven De op 29 October met patroon overeengekomen loonaverhooging waarby tevens afschaffing van overwerk en van verplicht boortknoopen was aangenomen bevredigde een groot deel der vergadering niet langer Velen wilden eenvoudig werkstaking en zelfs werd de raad gegeven het werk dat men onderhanden had niet d n t en betaling van het nu geëischte loou af te geven om de werkgevers in verlegenheid te brengen Ër was een geschreeuw en rumoer zonder eind Midden in de zaal debatteerde men heftig tegen elkander over de mogelykheid eener staking Het bestuur was sterk tegen dien uitersten maatregel wyl geene voldoende geldmiddelen voorbanden waren en vermaande de aanwezigen ernstig in eene zoo opgewonden en rumoerige bijeenkomst geen overyld besluit te nemen Het stelde voDr eene commissie van 10 eigenwerkmaker8 i 10 bazen en 10 knechten te benoemen om in eene volgende vergadering een bepaald voorstal voor te dragen Een zoo bezadigd voorstel had echler by pene zoo overspannen en opgewonden vergadering als deze geen kans van slagen Ten einde rat vroeg de voorzitter of men dan voorloopig aan het met de patroons reeds overeengekomen lohn zou vastbonden waarop zeer velen ja maar ook zeer velen ineenc riepen Ja € werd lals de uiting der meerderheid beschouwd ei met ene opwekking om dan ook van Donderdag af uiet beueden het bedoelde loon te wJrken werd de vergadering gesloten fen ging men verre van kalm uiteen Een vlytig werkman te Goes die onlangs zyn arm ontwricht had en dus eenige weken gedwongen rust moest nemen was niet zoodra weer eenigszins in staat te werken of hy hielp al dadelijk meê aan het dragen van suikerpeeën Wel kon by no i langer onderstand uit de zieken vereeniging waarvan by lid ia hebben genoten maar hy wilde liever per d 75 ets verdienen dan uit de kas i eeu gulden trekken Nn in den tegenwoordigen tyd de loonsverhoogiog bij de typografen aan de orde van den dag is is het zeker niet ongepast de aandacht te vestigen op het volgende waaruit blykt dat niettegenstaande door de typografen meer loon geëischt wordt men nochtans het drukwerk verlangt voor een byna oogeiooflyk lagen prys De boekhandelaar T Slagter te KoUam zond dezer dagen den uitgever van Da Zeeuw eene courant die lu Zeeland velfl abonnés telt eon advertentie groot 204 regels met verzoek deze 6 maal in zyn blad te plaatsen voor f5 02 dat is 88 2 3 cent per keer of nog geen halve ent per regel Hoewel genoemde uitgever reeds meermaten advertenttën met dergelyke cooditiën van den heer Slagter heeft ontvangen die gewoonlyk zonder kennisgeving door hem naar den snippermand werden verwezen meende hy echter ditmaal nan zoo n mild aanbod de noodige publiciteit te moeten geven In eene gisterochtend gehouden vergadering van e stakende gezellen van de drukkery van de Gebr Van de Weyer te Utrecht is besloten naar aanleiding der verklaring van de firmanten dat aü in geen geval met bet loon comité wilden Éïnderhandalen ane commissie uit de getallen te benoemen om nut hen in onderhandeling te treden Deze commissie bestaande nit vijf personen vervoegde zich gistermiddag aan de drukkery waar sy ongeveer een kwartier vertoefde De oitslag van deondatbaude Imgen werd niet med deeld Gisterochtend zyn 6 Zetters en 1 drukker allen van elders gekomen daar aan het werk gegaan In den loop der vorige week heeft een aankomeud zetter behoorende tot de stakers hetwerk hervat Ook heden is er van het resultaat der onderhandelingen n niets met zekerheid bekend Uit de omstandigheid echtar dat nog niet de minite verandering is gekomen zoo zyn op te maken dat de firmanten niet tot toegeven geneigd zyn Gisteravoad trok een troep volk naar de woningen dier heeren maar de politie wist ongeregeldheden te voorkomen Do werklieden die deze week by de firmazyn in dienst getreden worden door de politie beiebermd U D t Ër werd onlangs naar aanleiding van Schiedam beweerd dat in nagenoeg alle kleine gemeenten van Nederland het geldelyk beheer in de gruwetykate verwarring verkeert Dit is naar t my voorkomt wat kras gezegd merkt de Haagsche briefschryver der Arnh A op maar dat menigmaal hetzy nit slordigheid betzy uit kwade trouw veel afbreuk aan de gemeentefinanciën vooral ten plattelande wordt gedaan kau ik na menig feit dat te myner kennis gekomen is wel toegeven Een groot wooder is t niet wanneer men bekent dat het schamel traktementje voor het beheer van de gemeentefinanciën beschikbaar gesteld de gemeenteontvangers motft doen zoeken in maatscbappelyke kringen waar de beginselen van de administratieve compta bihteit niet zyn doorgedrongen Ëen boeÜnrentenier een ambacbtsbaas een wiokeliertje schipper of iets dergelyks daar moet men het mee doen geen wooder dat het boeltje in de war loopt wanneer de burgomeeater ook geen vakman is Hier in Zuid Holland zelfs komen dikwyls wonderlyke dingen voor men begry t daaruit boe t er in Limburg met ontvangerstraktementen van f 50 sjaars mout uitzien daar de Regeering niet gaarne ziet dat de ryksootvangers tevens als gemeenteontvanger optreden Eenige jaren geleden vernam ik van een buiten burgemeester dat de driemaaodeiyksche kasopnemingen van zyn onverwachts ontslagen gemeenteontvanger altoos perfect in orde waren De kas en de boeken kloppen altoos volkomen en niemand twyielde of ajles was en regie c Maar de burgemeester f ie no en dan eens groot bankpapier by den gemeenteontvanger wilde wisselen kre altoos ten antwoord dat de kas ledig was terwgl w by de volgende verificatie een paar dagen tater eene zeer ruime kas bevonden werd Op zekeren dag vergadering van het Dagelyksch Elestuur hebbende stelde hy voor eene oamiddeliyke kasopneming tosachentyds te doen eu toen kwam alles nit Er was een groot tekort in s ontvangers kas en het bleek uu dat een der wethouders met de beate bedoelingen hem waarschuwde wanneer de gewone kasopneming zou plaats hebben de ontvanger zorgde dan tydelyk de noodige penningen in zyn bezit te hebben die aan den eigenaar werden teruggegeven zoodra de verificateurs de deur uit waren De ha sche kroniekscbryrer van de N Gron Ct c merkt omtrent de gedachten wisseling in de afdeeliugen der Tweede Kamer over de laatste ministerieele crisis o a het volgende op Ben ik wel ingelicht dan zou de eenige man van wien men volledige opheldering van de zaak zou kunnen verkrygen de oodminiater Tak positief weigerachtig zyn om ter zake van t gebeulde in den ministerraad of over het overleg tnsschen de Regeenng en de Kroon in eenige openbare diicussie te treden wyl hy dit beschouwt als niet te strooken met hal vertrouwetyk karakter van dat overleg Ën zoo lang de heer Tak bet stitzwygen biyft bewaren is alle discussie zonder vrucht ia op volledige opheldering van het gebeurde geen uitzicht Vermist nu de tegenwoordige Regeering al heeft zy te recht of ten onrechte voldaan aan t geuit verlangen tot openbaarmaking van een gedeelte der stukken by een nieuwe bespreking der feiten geen belaug beeft en daar zy ik heb dit uit zeer vertronwbare bron positief wnigert nieuwe gegevens te verstrekken door de overlegging ook van de notulen van den ministerraad zal ook een publieke discussie ons allerwaarBchyniykst geen stap verder brengen Naar men mededeelt is er thans by den Raad van State een koninklyk besluit aanhangig waarby aan ambtenaren werkzaam by de departementen van algemeen bestuur by het bereiken van een 65 jarigen leeltyd ontslag nit s ryks dienst zal worden verleend In verband hiermede zyn er eerstdaags by verschillende departementen belangryke mntatiën te verwachten Den Haagschen corr van de Zotph Ct komt het bericht van het Vaderland c dat het kiesrechUvoorstel neg vour Nieuwjaar den Raad van State zal bereiken niet onwaarsohynlyk voor omdat de r eering door langer te wachten gevaar zou loopen binnen den gestelden termyn de hoofdtaak waarvoor zy is opgetreden niet meer te kunnen vervullen Over 2 jaar worden reeds weder nienwe verkiezingen uitgeechrevei Dat is wel is waar nog een betrekkalyk tauge termyo maar om by de verkiezingen van 1897 te kunnen werken moet de kieswet op zyn laatst in het najaar van 1896 geheel gereed en door beide Kamers aangenomen zyn En dat de Tweede Kamer niet ving werkt heeft men by de kies wetTak ytictav vonden Dat de quaestie van den tweeden veldwachter die te Wateringen de gemoederen voor eenigen tyd zoo in beweging bracht nog niet van da baan is bleek ook weder by de Zaterdagavond gehouden behandeling van de begrooting De post voor de bezoldiging der veldwachters die voor 1894 door Gedeputeerde Staten met f400 was verhoogd en gebracht op f 775 was op bet voorstel vin den heer H J Hoek wethóoder in bet ontwerp van de begrootiug voor 1895 weder gesteld f375 De burgemeester jhr Van der Does de Willeboia steld voor deze post met f4 te verboogen Met 5 tegen 1 stem een lid was afwezig werd dit voorstel verworpen zoodat de post was vastgesteld op f 375 en er niets m uitgetrokken voor den tweeden veldwachter JKTatunrlyk is deze questie hi H ede aid uit de wereld De zaak zal nu Wel in den juisten vorm behandeld worden Het hooger beroep van de leden vaa den raad tegen de wyziging der b rooting van 1894 door heeren Gedeputeerde Staten is niet onvankelyk verklaard op grond dat zulk een beroep alleen kan uitgaan van den Raad en niet vanbyzondere peraonen al zyn dit leden van den Raad De weglating van een anderen post nl f 300 voor een ambtenaar ter secretarie mede door den heer Hoek voorgesteld als zuinigheidsmaatregel omdat voor een gemeente als Wateringen behalve een secretaris welke functie door den Burgemeester wordt waargenomen zulk een ambtenaar niet noodig wordt geoordeeld werd met algemeeoe stemmen goedgekeurd De burgemeester is geen lid van den Raad De voorzitter merkte alleen op dat bij afwezigheid van den secretaris bet voor deo ambtenaar van den burgelykeu stand wenachelijk was dat by het insohryven van akten iemand aaoiwezig was die daarvan de noodige kennis had De heer Hoek bedankte daarop als ambtenaar van den bojgeiykeu stand voor dia in u H I Den 16en November a s hopen de drie oudste ridders van de Millitaire Willemsorde den dag te herdenkeu waarop zy 64 jaar geleden benoemd werden tot ridder der Militaire Willemsorde 4e kl Het zyn fuselier Jacob Lagerwaard thans 87 jaar blind en dus hulpeloos woont ie Kralingen korporaal T Soeters geboren 5 October 1808 dus ruim 86 jaar oud woont te Haarlem fuselier Johannes Jacobus Damen thans 85 jaar oud blind en dus hulpeloos woont te s Gravenbage Dit ridderschap brengt hun elk jaar de som van f 45 62 op Gelukkig bestaat er nog eene rereauiging die Moed Beleid en Trouw waardeert daaraan haar naam ontleende en zich over deze ouden mannen eu hiiune mederiddera ontfermt voor zooveel zy daartoe wior den ateon barer lantgenooten in staat wordtgesteld Mogen de drie grijsaarts ondervinden dat die steun geëvenredigd ia aan het het edele van het duel Het derde eeawfeest van de ontdekking van den zeeweg naar Indië zal in Juli 1897 in Portugal plechtig gevierd worden Men heeft nn reeds pUnnen opgesteld voor groote feestelykhedeu die te Lissabon zullen gehouden worden Er zal eeu nationale tentoonstelling zyn van kunst en nyverheid en een internationale maritime koloniale en viracheryten toonsteltinsT Voor dit doel wordt een groot gebouw opgericht Het vertrek van Vaaco de Gama zal in een optocht worden voorgesteld en verder zullen congressen en volksfeesten worden gebonden Vrydi avond keerden de heer J Vos van Uitbuisermeeden O G zyn ecbtgenoote en eeu dochtertje mei zekeren Norg en een nichtje van deaen vau een familiebezoek van Kantens huiswaarls Door de duisternis misleid geraakten paard en rytuig tnsschen Doodstil en Uithuizen in het Boterdiep met het ongelukkig gevolg dat J Vos en het kind een meisje van drie jaar daarbg verdronken De anderen werden met moeite gered De veroor eeling van den gemeente ontvanger te Schiedam gevolgd door het ontslag van den bnrgeouester op ayn verzoek verleend geeft aan een gemeente ontvanger aanleiding in de iN R Ct c aan te dringen op een betere rating van het toelicht op de gemeentelyke financiën Hy stelt in het licht dat vaak het kasboek van den ontvanger niet sluit met de jaarrekening der gemeente omdat mandaten zyn afgegeven boven de bedragen bij de b rooting toegestaan Ged Staten keoreo dat niet goed en om dat te voorkomen vervalt de ontvanger in knoeieryen en goochelt met cyfers om en buiten zyn schuld ontstane tekorten te dekken en te verbergen Ën wat eiger is de foutieve administratie werkt oneertijk heden in de band Slordige ontvangers en noDchalante burgemeesters die meer van jagen en visscheo dan van administratieve werkzaamheden houden verzuimen vaak na te gaan of de bogrooting is overschreden en dan voor belioorlyke regeling te zorgen Een groot aantal ontvangers is volgens dieo collega niet in staat de jaarrekening zelf op te maken en zyn daardoor afhankelyk van anderen Hij acht daarom een voorschrift noodig en dit verdient zeker overweging waaruy den ontvangers wordt verboden mandaten uit te betalen die den begrootingspost overschry den en een grooter saldo in kaï te hebben dan hun borgtocht edraagt Van iSempervirens het bekende weekblad voor den tuinbouw is een buitengewoon nummer verschenen enkel en oitatuitand gewyd aan de modebloem van dit jaargetijde de Chryaantenom De heer H Witte een der redacteuren wydt o a een zeer onderhoudend artikel aan de bloem eu bare geschiedenis vervolgens zyn er in opgenomen het bekroonde antwoord van den heer J K Budde hortulanus aan de Dtrechtfche Hoogeschool op de prysvraag boe Chrysanthen bet best gekweekt en behandeld worden een artikel over het vinden van Ohryaantbemumzsad en over de keuze van goede Chrysanten terwyl zelfs de bladvulling uitsluitend aan de bloen gewyd is Ëen groot aantal afbeeldingen van variëteiten versiert dit feestnummer van Sempervirens t Ëen anuffelaar heift de volgende opmerkinggemaakt met betrekking tot de nameta der elfbecreu die officieel in de btadeu werden aanbevolen voor het lidmaatschap der TweedeKamer in het kiesdistrict Helder B J G Volok J C JansEu J Korver J J KraaKman J C F FronwEin I J H VaN Calcar ff J G van den Bosch J B VËrhey J J STooker A MAas A P StaalLman Op bevel vau booger hand wordt naar de Reaidentiebode mededeelt aan de agenten van politie te Rotterdam door een inspecteur onderricht gegeven in de behandeling van dynamiet en helache machines Worden in Rotterdam bommen verwacht ofheeft het bericht van De Maasbode t overdynamiet te Zutlen haar Haagsche zuster parten gespeeld Ë Ct De officieren onderofficieren en minderen der zeemacht verblyf koodende iadekolomëu of in vreemde wateren zullun voortaan in de gelegenheid worden gesteld tot belegging van gelden in de Rjjkapoatapaarbank Hr Ms Btoomkanonueerboofc Hydrac wordt deze week van Heltevoetaluis naar Amaterdam overgebracht om daar in tyd van oorlog te dienen voor de verdediging van de Zuiderzee De schipper die op het Merwedekanaal bij Breokelen by een twist het leven verloor moet aan eene hartziekte gestorven zyn Tuaschen Oorschot en Moergestel zyn een drietal herten gezien waarop door eenige jagers tot heden tevergeefs jacht gemaakt wordt Sedert vier dagen heeft Amsterdam geen gemeente architect meer daar het ontslag van den heer Weissman den len dezer ia ingegaan De heer Henri Bosmens te Amsterdam ia benoemd tot leeraar voor violoncel aan de muziekschool der Maatschappy voor Toonkonstc te Haarlem Bolteolandsch Overzicht De herstemmingen voor de provinciale raden in België hebben da segepraal der coniar vatieven voltooid De provinoialo staten van Brabant die tot dusver 62 liberalen en 29 clericalen telden sullen voortaan uit 48 leden der rechteren 43 der linkerzyde bestaan lu de andere provinciën zyn do resultaten niet beter voor de sadicalen Slechts in twee provinciale radeuj die van Luik en Hene gouwen hebben de progressieve liberalen of radicalen in vereeniging met de socialisten de meerderheid In de beide Vlaanderens ljimbnrg Luxemburg Namen an Antwerpen daarentegen blyren de conservatieven het sterbt De provinciale raden zullen nVnt 26 leden voor den Senaat kiezen waarvan vermoedelyk 20 de conservatieve meerderheid in dit lichaam zullen versterken Het samengaan met de sociaal democraten heeft den geavanceerden geen heil aangebradit Van de dooden niets dan goed Dit is de kern van de politieke en necrologiache besobonwingen der pers over czaar Alexander III Slechts een enkel Duitsch of Ëogelsch blad maakt een uitzondering op den algemeenen lofzang door te wyzcn op dejammerlyke toestanden tengevolge van het autocratüch regime van den overleden czaar loor duizenden van Russen en menachen van anderen stam en godsdienst in t leven geroepen Aan de rouwklachten over den overledene knoopen zich nipuwagierige vragen naar de gevoelens van dezen nieuwen czaar In oen vergelyking tnsschen den tyd dat Alexander III aan de regeenng kwam en het tydatip waarop thans Nicolaos II den Ru iBcbeu troon beklimt komt de Franf Ztg tot bet besluit dat de omstandigheden voor den laata enoemde veel gunstiger zich laten aaniien Wat de algemeens bewondering voor Alexanders vredelievende politiek betreft zoo gelooft het blad dat er geen enkele reden bestaat om te veronderstellen waarom Nicolaai II een minder vredelievende politiek dan zyn vadv zou volgen wat ook zyn manifest doet vermoeden Ook ten opzichte van da hinnenlandsohe politiek neemt de nieuwe keizer een gnnstiger positie dan zyn vader by diens troonsbeklimmiog in Alexander HI is een natuurlyken doos gestorven en zijn zoon kan zonder gedachte aan wraak du regeering aanvaarden Wraneer zich reeds nier en daar de constitntioaeele bewegin roert zoo beteekent dit slechts dat bet streven van het Rusaische volk of juister van het intellectueele deel daarvan naar deelneming aan de regeering ondanks de scherpste maatregelen niet kon worden onderdrukt Het ware de grootste fout van den jongen keizer indien h licfa het tegen r woordige ganstige oogenblik niet ten nutte maakte Nimmer zou men thans kunnen denken dat by indien hy de strak gespannen teogeli wat slapper laat hangen onder den druk van bedreigingen handelde Het ligt voor de hand dat allen die sedert 13 jaren voor bon eigen belang hebben gewerkt onder het voorweodael de naar bet heet voor Rusland onmisbare autocratie te behouden alles in bet werk zullen stellen om den jongen keizer voornit te sehuiven op den weg door zyn vader bewandeld Eeu onbegonnen werk ware het nu reeds te willen zeggen of bun dit aal gelukken of uiet et meer zekerheid kan men beweren dat de waarachtige belangen van Rusland een beslisten ommekeer verlangen en dat tot daaver van Nicolaas Alexandrovitch niets bekend ie geworden waaruit men kan besluiten dat hy de regeert ngsmethode van 3 n vader Aoor de alleen joiste houdt Van de fouten van dat stelsel beeft hy waarsobynlyk in Rusland niet veel gezien doch buiten zyn vaderland heeft hy misachidn genoeg gehoord en aanschouwd om den wensch te koesteren ook aan zyn onderdanen een vryere vlucht van hun geest toe te staan Da is het zeker wat millioenen Russen van den jongen keizer verwachten en hy kan er zich verzekerd van houden dat hy zich door een politiek van werkelijke hervormingen in veel hoogeren graad de achting en de beate wensohen der beschaafde wereld zal verwerven dan Alexander III ooit beeft kunnen winnen diens regeering toch beeft ondanks alle liefde van den sonvereio tot den vrede niet de voortdurende verarming van millioenen boeren kannen tegenbooden en heeft duizenden on schuldigen mensclieu wegens hun geloof of hun nationaliteit het zwaarste lyden toegevoegd De Bulgaarsche Sohranje heeft eene motie aangenomen waarby instemming werd betuigd met de politiek welke het ministerie Stolloff voornemens is te volgen De minister president Stolloff deed mededeeling van de telegrammen welke naar aanleiding van het overlyden vun Czaar Alexander waren gewisseld tnsschen Czaar Nicolau en vorst Ferdinand en sprak tevens de hoop uit dat voortaan de betrekkingen tuaschen Rusland en Bnlgarye gunstiger isouden worden De Bulgaarsche regeering zeide de minister zal er naar streven om met handhaving van Bulgarye s zetfstandig heid de verhouding met Rusland zooveel mc lyk te verbeteren De heer Stoltoff ontwikjcdde verv gang de plaonan dar ngearing n italda daun de qoaestie van vertrouwen Met 134 tegen 12 stemmen werd daarna eene motie van vwiroft wen in bet nieuwe ministerie aangenomen Het vriendschfl pelyk antwoord dat Czaar Nicnlaaa gaf op het oondolean tietelegram va vorst Ferdinand versterkte het vertrouwen dar afgevaardigden op het slagen der pogingen van vorat Ëerdinand en zyn minister Stoïlofi om allengs de vriendschap met Rusland te herstt llen Van de 146 aanwezige afgevaardigden stemden slechts 12 tegen het voorgestelde votum van vertrouwen De corrrspondent der KölniaoheZeitong ta Sofiu die van dit besluit melding maakt voegt er by Voortaan kan er geen sprake meer wezen van een Russisch gesinde party in den bedenkelyken vorm van voorheen wsot alle politieke partyen van eenige beteekeuis die de vriendschap met Bualand willen herstellen hebben nu den heer Stoïloff als haar leider erkend In elk geval is tie baar StoSloff nn mees ar van dea toestand Van Stambuloff a opvolger eu van Czaar Nicolaas die terstond reeds eeu verzoenende houding j ens Bolgarya heeft aangenomen sal het nu afhangen of Ferdinand zyne erkenniug aU vorst van Bulgar e van den nieuwen Czaar kan verkrijgen Indien Czaar Nioolaaa zich bereid verklaart den Bulgaarsohen verst te erkennen zullen natuurlijk de andere Europeesoba mogendheden dit voorbeeld wel volgen HBaaBËggggB Buime Keuze io dli Heeren Dassen L van OS Al E 73 73 Beurs van Amslerdam 8 N0VEMB1CB 98V 100 98V 79 80 80V 15 V 181 7 mf 8V 89 Vor kn slotkouv fTiDiBLutn Oert Ned W S 9a i W dito dito dito 8 100 lAli 81 80 ♦ 70 l dito dito dito 8i lOliVi lOlVg HoHOAa Obl Ooudl 1881 88 4 iTiXia InsohrijviDg 1868 81 B OosraNa Obl in papier 1868 6 dito in silver 1868 K Poamaiii Oblig met tioket 8 dito dito 8 SusLAMn Ubl Oost 8a Serie 6 dito Omdds ISSO 4 ditobyBothi lS8 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito ia goud leea 1888 I dito dito dito 1884 6 9pi HJi Perpet lohuld 1881 4 Tuaxiii Oepr Conv leen 1890 4 Geo leenlag serie D Geo leoaioff serie O ZuiD Ant AiP Beo v abl 181 8 5 Mixioo Obl Buit Soh 1880 8 VsNizusu Obl 4 onbsp 1881 AHvriaDAX Obligstien 1881 8V 100 100 8 A 710 740 ion 111 ISO 1017 MOV 1 17 l l lis 104 7 i M l ISS K f v 10 io V 6 if 100 Ul las 11 Si 18 lOll 10 l 10 481 lVl 194 171 losy 109 10 m i 110 MO 4 41V uvi BorriaDAH Sted leen 1886 8 i 1 0 71 IfiD N Air Hacdeisv aand Areadsb Tab Uij Osrtifioateo D uBü tsehappy dUo Amh Kypotbaekb pandbr 4 Gult Mg der Vonteol aand Qr Kyaolbeekb paudbr 4 Ktderlandiohe baak aaad Ned Handelmaatsflh dito N W fc Pao Hyp b pandbr I Bott Hrpotbeekb pandbr 4 Utr Ujrpotheekb dito 4 OotTiKa Oost HoDg bank aaad RuBL Hypotheekbank oaadb 4Vi AiixaiEi Bquit bypotn paodfa Maxw L G Pr Lian oert 8 NiD Holl IJ Spoorw My sand Mij tot Bxpl V St Spvr aaad Ked Ind Spoorvegm aand Ned Zuid Afhk Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito I Vu V ÏTAUi Spoorwl lM 8 A Bobl 8 Zuid lul Spwmü A H obl 8 PoLiH Wartohau Weeaen asDd 4 n Buil ar Buss 8pw Hy aand 8 Baliisohe dito aand 101 7 Fastowa dito aand 6 Iwaag Dombr dito aaad 5 ICarsk üh AsoW Sp kap aand 8 LoMWo Bewast Sp Ui oblig 8 Orel Vitebsk dito oblig I ZuidWest dito aand I dito dito oblig 4 147 AMiaiKA Ceat Pao Sp Uij obl 8 Ohio k North W pr O v aaad dito dito Win St Peter obl 7 Daover k Bio Gr Spm eert v a lUinoii Oeatral obl in goud 4 Louiav k NaabvilleCert v aand Uexico K Bpw Uy lehyp o ft Hisi Kansas v 4 pot pref aand K York Oatario k West sand dito Panna Ohio oblig 6 Oregon Cahf Ie bvp in goud 6 St Paul Minn k Maait obl 7 Ud Pae HoofdlitD oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O B CiajotA Cao Soutfa Cert v aand Tin o Ballw k Nav Is h d f O Amiterd Omnibus My aand Botterd Tramweg Maati aaad iMVu Nin Stad Amsterdam aand S Stad Bolterdam aaad 8 BllAli Stad Aat erpenl887 2Vi Siad BrttBSfli 1888 Va HoNQ Theïst Begullr QesallBcli 4 OosTiHR StaaUleaning 1860 8 K K Oost B Cr 1880 8 V Bt iM Stad Madrid 8 1868 Tar KiD sB Uyp Bpobl etrt 1