Goudsche Courant, donderdag 8 november 1894

Vrijdag 9 INoveniber 1894 No 6503 338te Jaargang ii iE fc COURAOT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg jve dezer Courant g eschiedt dag elijks met ui zondering van Zon en Feestdag en De prijs j er drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vaii 1 5 regels k 50 Centen iedere regeel met 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd voorheen 3S A o A Z I J 3 r van Luxe Porselein Cristal Galanteriën Lederwaren Staalwaren eeM CHKISTOFLM Ontvangen en Geëtaleerd de I louveautés aoowel op luxe als huishoudelgk gebied alles zeer passende CADEAUX voor het a s SU mCOLAASFEEST TmKICHTINGXN WBLKK OEVAAE schade OV HINUBR ILONNBN TBROOBZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS v a GOUDA Gelet op art 6 en 7 der Wet Tan den 2n Joni 1875t Staatsblad No 95 Breagen ter algemeeae kenu dut op de Secretarie ter fieie zgo gelegd verzoeken niet byiagen Tan Q J C Prince om verguiuiing tot hetoprichten eener kleimalery met gasmotor achterhet perceel gelegen aan de Nieuwe Haven Kadastraal bekend Sectie B No 264 J Wortman om rergunning tot betoprichten eener koperslagery In het perceelgelegen aan de Doelestf eg W k L No 217 Kadastraal bekend Sectie O No 1225 Dat op Woensdag den 21 November 1894 des namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde Tergonningen in te brengen en dat gedurende drie dagen TÓi5r dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis geeomeo Gonda den 7 November 1894 Bargemeeater en Wsthouders voornoemd VAN BERGEN UZHNDOORN De Secretaris BROUWER ADVERTENTI£N Pro Deo Faillissement Bg Tonnis der Arrondiisementa Recbtbank te Bettêrdam van 3 NOVIOMBEB 1894 ia ABNOUODS HBSNOBIKSEN koopmta en commisnonair in Groenten wonende te Gouda verklaart i staat van faülisaement ingegaan den 2 NÜVEMBBBl l enzgo daarbij benoeaid tot Uechter Comminarii de DdelAchtbare Heer Mr J B tas MBUB8 Bechter in die Becbtbank en tot Carutor de ondergeteekende Advoeaat en Procareur te Rotterdam De Curator Me D Tix HOÜWENINGE Sociëteit 0 S GRNORGËN Zaal KUNSTMIN op den 24 NOVEMBER 1894 door d Onder OEScierB Sociëteit EBNSOEZINDHEID c a Rekatok b Ringen EEir BLOEDGETUIGE Historisch Dramatiscbe Schets in Tier bedryveu TSdTak 18091814 SCHERMEN a Colonne Gevreer l Part schermen Eij is niet jaloerscli Blgspel in Mn bedrgf Aanvang te 7Vi nor De gelden welke deze nitToering zal opbrengen luUen na aitrek der onvermëdelgke nitgaves afgedragen worden nan het Lombok Comité PAPEGAAI Door Tertrek naar Indis wordt TER OVERNAME aangeboden een grgie roodstaart PAPEGAAI spreekt en flait gelgk een mensoh voor ƒ 22 50 met nette kooi Te benohligen van 11 4 nar bü den Heer W A BLIZEWSKI Spoorstraat Gouda N ALBLA8 Onfeilbaar Middel TKUN Infinenza Uoest Borstfen MELIANTHEL Soperior Borst Hooig Extritct Bekroond met Ëere Diploma en Genden Medaille GENT 1893 Goudea Medaille BOLSWARD 1893 1 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World s Hygienic Exposition Cliicagó Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaajc maagversterkend en zacht puigatief Oeneest onmiddellijk Kinderen nemen bet gaarne in MiJg in geen bnisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld H van Schalk Co Machinale Fabriek DE HONIOBLOEU Snmatra straat 267 Den Baag Verkrggbaar bij F H A WOLFF Drogist Markt Gouda en ware Schat roor de oegelukkige slachtoffers der ZelfbeTlekkinff Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING Hollandsche nitgave met 27 afb Prgd 2 gulden Ieder die aan de verschrikkel ke gevolgen rau deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng diet het geeft redt jaarlgks duizend van eem zekeren dood Te verkregen b hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel ia Holland Wat 11 da berte fatirt Mu twKL Jloht Bheuuti Lende i kortom SSSS tlge A l Ma pUnaii van i KWaBi Yf t il wt het bull IHNI aan ti wenden t ea sj Anlter Paiii Expeller Sg ArterPainfxpeller Fi is W aai T6 MBt a n 86 de tmk TooAindia la is nusato ApoUiaksii tn bü r ki HMltsr O ts Bottnduu Te Gouda bg A WOLPF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt GEBR TERWINDT Waalstecnfabrikanten ai JAABLUKSCHE PEODÜOTIE van i 26 Uillioen Steeneu Fraaie Kleur Scherp gevormd Uitmuntende Ktoaliteit Concurreerende Prijzen Grootste Stoom waalsteenfabriek in hj I Nederland Gj Vraagt Prijxen en Monsters ADVEBTENTIEN Inalle jBinn n en Buitenlandache Cou rantent Tvorden dadelgk opgezonden door bet Adtertentie Bureaa ran A BB1NKMAN ZOON te Oouda Aan de Kiezers van Gouda Wilt Oy een prakliacb verkzaam eerlgk man in den Qemeenteraad brengen Kiezera brengt dan aanstaanden VRIJDAG 9 NOVEMBER 1894 Utre stem uitopdenHeei J W VORSTER Dat deze woorden waarheid bevatten getuige bet volgende I Ml j Steenwijk 25 Januari 1889 Tot ons leedwezen vememea wij d t onze stadgenoot de Heer VORSTER Directeur van het Postkantoor alhier als zoodanig benoemd is te Qodda Niet dat wij den heer VORSTER zijne promotie niet gunnen integendeel hartelijk leliciteeren wij hem hiermede maar het dost ons leed als zulke mannen onze mannen onze Gemeente verlaten die zich door voorkomendheid vriendelijkheid en hulpvaardigheid aller achting hebben verdorven De heer VORSTER behoort niet tot onze partij maar tooh draagt hij hare liefde en achting weg omdat hij is een liberaal van zuiveren bloede Goen vooringenon enheid tegenover iemand van welke godsdienstige of staatkundige beiydenis men ook zy js bg hem waar to nemen en dat dat is het vooral wat ign persoon zoo aantrekkelijk maakt Hy is inderdaad een man die toont te zyn een voorstander van recht voor allen en zoo zeer was dit bekepd dat zelfs nu reeds door een invloedrijk anti revolutionair man werd gezegd zoo VORSTER als Lid van den Raad aftreedt zou ik bezwaar hebben tegenover hem een Oandidfiat te stellen En waariyk het moeiyk zyn de plaats die hij in onzen Qemeenteraad weldra zal ontruimen door een man aan hem geiyk in gezindheid te doen innemen Onze beste wenncben vergezellen den heer VORSTER en de zgnen en God zegen ruste voort i oy zyn pei soon en op zyn werk Het bovenstaande ia genomen uit de Voobuitoako anti revolutionair weekblai voor de Soo delijke Provinciën No 17 van Vrijdag 26 januari 1889 Uitgever toenmdals de heer J Spahjaabd te Stebhwijk Dus Kiezers waaf een anti revolutionair blad zoo den heer VORSTER naar verdienste huldigt behoeft Gy niet lang te wgfelen op wien Uwe stem uit te brengen Wy inwoners van Godda kennen ook den heer VORSTER en kunnen niet anders dan het bovenstaande ten Volle onderscbrgven wy mogen bet iene eer rekenen door den heer VORSTER te worden vertegenwoordigd overtuigd als wg zijn de belangen onzer Gemeente aïan niemand beter te kunnen toevertrouwen i Daarom Kiezers bpudt rekening met deb ernst der tgden acht de tegenstanders niet te licht alles zal men inspannen om den tegenstander te doen zegevieren van eene stem kan het afhangen en ieder Kiezer die het werkelgk belang der Gemeente voorstaat stemme als ééa man op den Heer i i W VORSTEÏt Vtee Medehiener Dr H 1J88EL dï SCHEPPER O V EIJK A L THIEbÈnS B O J ViN DEUTEKOM M DB VLETTEE J W KROON T VALETÏE E T D VEER A JONKER Kt H BRAAT Tan ubb UEBB gep Kspt BLONKEB HEENÏ D G VAN VRÈOMINGEN C D JULIUS D C W T D LAAE D SAMSOM J H KEOM D HOOQSNBOOM Oi k THIM P Q 0VÏR3IJNDER C H 8TEENMEÜER H STEAVBR L D KEUS G BCHIEVEEN M A SMITS H GEOENENDAAL P 8AÜERBIER H RIPPIKG C H W KAULE Q STRATER A NORTIER L A KESPEB A GOEDEWAAGBN Van SOHOCWENBÜSG W STIKKER H NABEE J SI VEN P RÜIJIEE O PEINCE H J NEDËRH0R8T J L VAN EUK F HEEMAN ïz A VAN REEDT DORTLAND H A 0 BRINKMAN J IJPELAAE Pï Van BOLHUIS HOITSSMA J O GSTTE E OOSTENEUK J UPELAAE Jb L B TAN ES H C KOETENOKVEE J VEEMEÜLEN Ht S 8IJTSMA L OVKEGAAUW F TAN DBi 8TRAATEN C G SPIT J A VEBHOEFP L F HOOGENDUK 8r P J BBLLAART D HOOGENBOOM Tz D VAN DBl KI8T a O VAN DIB WANT Pt L BELONJE Tz C VAN VEEN A VAN VEEN W C WEENINK J L ROOD Van db MEER H OUDEEKEEK Van deb MEER Sr VAN KBIMFEN W F MEIJER W O VAN QEELEN J 0 8IBBZ8 J VAN VELZEN 0 W T D VEIiDR A EOOZEBOOM H W F BONTE Ur ï W EAABB B LEOPOLD A VIN USESÜIJK H J DB VOOGT 1 BOS G A D J OABBU R C m V00Y3 C G TiN liEB POST A DAM J T 8WAKT8ENBÜRG H T D VEGT A DOKTLAND Sr N ïiK KRIMPEN A STBENSMA 0 Tin VEEN Aj E KOETBNOEVER M BS OUDSTEN P Ti DKN HOEK Dr W JULIUS Mr M M 80UIM t u LOETF G BOOT J T KEEPER J KOEMAN Mr J yOETUIJN DEOOGLEEVEB J W SCHOUTEN i F 8 8PABNAAIJ E OVEBBOSCH iW BEGEER F SIEVEEDINK P GOEDEWAAGBN B H Ti Dl WEEVE M HOOQHWINEEL J i VAK UIJE Vi EDE VAN DU PALS Het Stembureau is geopend van 9 tot 4 uur OoiidB ielpendnik tsb A BlDincAll k ZeoN De berstemmin voor den Gemeenteraad De atrgd bg de stembus over den vacanten zetel in den Raad belooft warm te zullen worden Zooals uit ons vorig nummer bleek doen de antirevolutionairen eu katholieken hun best hun tweeden candidaat er thans door te halen De katholieken zgn aangemaand de op 26 October ontvangen hulp te vergelden door wederdienst op 9 dezer en de woordvoerder der antirevolutionairen heeft niet verzuimd de bondgenooten te herinneren aan hun verplichting in dezen Zoo spannen deze beide kftsvereenigingen samen ora aan de raadsverkiezingen eene verkeerde richting te geven Niet het algemeen belang der gemeente staat op den voorgrond maar men stemt op personen van wier geschiktheid niets is gebleken enkel omd t zy tot eene bepaalde kerkelijke kleur of geloofsbelijdenis beh oren Onze lezers begiijnen licht dat wij ditverderfelijk strevenJ levendig betreurenNiet dat wij ienrand van erkende bekwaamheid van bot lidmaatschap van denRaad louden willen uitsluiten om zijnegodsdienstige meening maar evenmin achten wij het in het algemeen belang datgeloofsquaestiën daarbij de hoofdrol sp len terwyl geschiktheid voor het ambt alsbijzaak wordt beschouwd Indien de beraamde toeleg der beide kerkelijk gegekleurde kiesvereenigingen thans gelukt is het te vreezen dat telkens dit spelletjewordt herhaald Een toepassing dus vanhet bekende spreekwoord der beide handen die elkander wasschen Onze gemeente zou dan ten slotte bestuurd worden volgens de inzichten van de uiterstekerkeUjke partgen wy hebben goeden moed dat de kiezers het niet zoo ver zullen laten komen maar dat zy nu reeds zullen tonnen niet blind te zyn voor de persoonlyke eigenschappen en verdiensten der personen waartussehen een keus moet gedaan worden Tegenover den heerVingcrling van wien in het openbaar niets bekend is dan dat hy de slippendrager in den Raad zou zyn van den heer Dercksen die reeds FEUILLETON E IL H E lïT ftt het Zweedsch door C SUKMAN S8 Dit antwoord Boheeu de vrouw van deo proost eo Fridolf te bevredigen maar A 6ü die zicb Kudo s woorden herinaerde geloofde daar niet aan Zij vestigde hare oogen op den gnfuor met zulk eene eigeeaardige uitdrukkiog van mianoegdhoid dat het bloed hem naar het hoofd steeg Be proost vroeg lachende ffli de olieot schoon P ir Dat geloof ik t is eene dame met zeer regelniatige Uekken die er heel goed uitziet haastte de kroQojEjogd zioh te antwoorden Maar zij hepft hare vijftig jaren viel Arnold in die met schrik de ontroering van Ëlten gewaar werd irNu wilt gij sofaertsen geloof ik zij is zeker nog geen veertig zg ziet er ten minste als eene jonge dame uit zeide de kronofogd vWanneer gy mijne woorden betw felt vervolgde de griffier dan kan ik u naar het doopboek verajjzea hetwelk vermeldt dat mevrouw Engelman een zoon van bijna dertig jaren heeft Ellen Was opgestaan ging strykelings den griffier voorbij en flnistsrde bera toe Waarom treedt gjj als adroksat der onwaarheid meermalen zyn verlangen te kennen gaf een schildknaap van zijne richting naast zich te zien staat de heer Vorster welke bekend is door zijn arbeid ten gemeenen nutte zijn degelyk karakter en zijn bekwaamheid Men leze eens na wat een antirevolutionair blad uit Steenwyk schreef toen de heer Vorster wegens vertrek uit die gejieente zyn lidmaatschap van den raad moest nederleggen Het doet ons leed als zulk een man de gemeente verlaat eu elders hy is inderdaad een man die toont een voorstander te zyn van recht voor allen en zoozeer was dit bekend dat zelfs nu reede door een invloedryk anti revolutionair man werd gezegd Zoo Vorster als lid van den raad aftreedt zou ik bezwaar hebben tegenover hem een candidaat te stellen Een man te weren van wien een orgaan van hun richting zulk een onverdacht getuigenis geeft is het doel van den huldigen veldtocht der anti revolutionairen Wy kunnen nog niet gelooven dat de meerderheid der kiezers hen op dien weg zal volgen Het gezond verstand zal hun wel doen inzien dat de gemeente meer gebaat is met een kalm en onpartydig raadslid dan met een partyman die alleen let op het wachtwoord uit het hoofdkwartier Het zijn onze eigen zaken die in den raad aan de orde komen en ons volk weet doorgaans wel de personen te onderscheiden aan wie zyn belangen het veiligst zyn toevertrouwd Van onze zyde behoort nu alles in het werk te worden gesteld om de candidatnur der kiesvergadering in Ons Genoegen te doen slagen Niemand onzer blyve achter en ieder zorge voor een trouwe opkomst Alle manschappen behooren in het veld te worden gebracht Buitengewonen ijver voor het welbegrepen belang der gemeente moet ieder belangstellend kiezer bezielen zoodat hy al zyn vrienden opwekke en inlichte Dan eerst heeft men zyn pliclit gedaan Dan alleen is de keuze verzekerd van den heer J W Vorster op Hiermede verliet rg de kamer Dat begint n bier fraai uit te zien mompolile Jozef lerwyl hij i avonds naar huis ging y Reeds y66r z j met elkander van ringen gewisseld hebben ontstaat or misverstnnd en jaloer obheid lic wou dat Kuno s moeder die heks naar bet land 4er Hottentotten verbuisde want de komst van d o intrigante irouw te dezer plaatse voorspelt mij niets goeds Deo volgeuden dag leed Ellen die den ganscheu nacht geen oog geloken had door de grootste onrust en zij dacbt f Zou hij turuggokoraen zijn Een lang warm en innig gebed tot Ood verdreef eenigzini hare onrust eene onruat die hare fijogevoeligheid haar verbood aan eenig mensch toe te vertrouwen Des namiddags deed Kuoo als gewoonlijk zijn bezoek Hij vond Kllen zeer koel en terughoudend Hare antwoorden waren kort en bijna bits ffHet was of er geen einde scheen te komen aan den dag dien ik zonder u te zien heb moeten doorbrongen zeide Kuno Gy vondt immers oude bekendei op tl gij zult dus soo sterk niet naar hier verlangd hebben i iie m Ellen wat de oorzaak ia van deze oqversahilligheid en bitterheid in uw geheels wezen ffZeg mij eerst welke betrekking er bestaat tussohen u en de dame die gy op N bezocht hebt zeide Ellen Knno veranderde van gelaatskleur en met itsmelende stem antwoordde hij Deze dame is mijne moeder ttUwe moeder 1 herhaalde Ëlten Stil stU 1 ik sou liever sterven dau voor ie 1 BINNENLAND GOUDA SNoTember 1894 In dfln nacht van Dinsdag jl omstreeks 12 Qur IS de postwagen Gouda SohooohoTen te Haastrecht door het scbnkken vao ééa der paarden Tan den dyk geraakt Eén der daarinzittende personen werd aan het gezicht gekwetst doch paarden en wageo waren 66 beschadigd dat men een ryttiig en een paard moest lecnen bü den daarby wonenden laod bouwer K Bulk De brieven en pakketten werden nu orergedragen en do reis verder voortgezet De beide personen die de reia medemaakten moesten door het raampja van het portiüt kruipen om uit hun benarden toestand te geraken Te Bodegraven z n heden nacht h 2 personen te zamen een dertigtal kiopèa ontvreemd Ter waarschuwing De Krimpenerwaard wordt in den laatsten tyd afgereisd door een drietal kooplieden in smimuntenda kaas Ze preseuteeren een kaas van 10 a 11 pond voor f 1 50 tot f 1 boren de kaas inb zgnder kooplostigcn en laten die proeven Met het talent een goochelaar waardig wordt echter het boorsel verwisseld met een ander dat ze IA een kopje bg zich hebben eu de goedgeloüvigen loopen er in eo moeder aU ge ze nu nog een poosje Iaat liggen worden ze LOg veel betei c vertelden za aan eene vrouw die vier of vgf kazen koebt Toen bet goede uiensch 7 e betaald had en verteldg dat ze de kaas nog in lang niet gebruiken zou werd haar tegemoet gevoerd Daa zult g het hakmes o de bgl wel mogen nemen om er door te komen c Zie door zulke praktykeD zet men den menseben hunne soms zuur verdiende centen af Wist men eohter dat één der koopliedenc zich in een onbewaakt oogenbhk heeft laten ontvallen dat die kaas hunzelf ongeveer 3 cents per pond kostte men zou ze zeker overal de dear wgzen en aan hunne bednegery was voor goed een einde gemaakt Donderdag 11 had te Hekendorp de 2de vergadering plaats tot het oprichiea van een christeiyke zangvereenigiog 1 Jongens en 9 meisjes waren na tegenwoordig een rol doend getal om tot de stichting over te gaan i Allereerst ging men over tot bet benoemen Tan een bestunr Qekozen zyn de bh Herms van der Vlist voorz Coma de Kramer secr en D Nieremeger Jr penningm terwgl er drie plaatsvervangende leden werden benoemd mand tor wereld buiten u deze bekeutenis afleggen Maar tk heb gisteren zooveel geledon dat ik het niet verdragen ka i door u mol koelueid en bitterheid behandeld te worden i Vorge f mg I Kllen reikte hem met smeekenden blik de hnnd Gy ziet dat ik tusscbenbeide alles behalve lief kan zyn en het maakt my inderdaad bedroefd wanneer ik daaraan denk Ditmaal zal het mij moeielyk vallen mij zelve e vergeven omdat ik door mijn gedrag uw lijden vergroot heb Wij zullen er niet mfter over spreken vergeet zelfs deo naam van de vrouw die my het leven heeft gegeven en welke ik alle reden heb te baten Uwe moeder haten Ellen trok verschrikt bare hand weg Ja ik rurfoei haar riep Kuno heftig uit ffWannerr gij dit deedt zoudt gy een onnatuur lyke zoon zijn viel ËUen in en deed eene schrede om zich te veiwyderen maar bleef st n on voegde er met hare zachte st m by kj eeut gy bedriegt u zelven Gy zouill aan gedn liefde kunden gelooven gij zoudt niet beminnen wanneer gij zulke gevoelens koesterdet voor haar die n het leven schonk die Eooveel gedaan heeft om uwe kindsheid te verzorgen en te bewaken ffGij vonnist in eene zaak waarvan gy de vreoteIgke bitterheid niet kent Gij weet niet hoeveel ik deze vrouw to vergeven heb ir Hoe meer gij te vergeven hebt hoe meer gy afdoet van de schuld die ieder mensoh aan zijne moeder heeft Ellen trad weer aader ging naast Kuno zitten eu vervolgde irHoe zouden wij zelven op vei ffenis kunnea hopen by Hem die ons allan eenmaal tal oordeelen en tot directeur de heer Poithumas rtn Owlttwater Na de vaatatelting van een r lemeot werd de ooam aan de rereeniging gegeroD rui Pryst den Heer t Moge het den ontwerpen g lakk n door deze zoo leerzame stadie toot de jong lai menigen avond die anders als verloren b schouwd kan worden nuttig bestoad te xwn Dank aan den heer ran der Kotm die dsarToor gratis eene kamer afstaat zoolang betere gelegenheid ontbreekt Bedankt roor bet beroep te Lïsse door da P S Meerburg te Kapelle a d IJsel Ëan jongen van 15 jaren wiens onden ilJn gescheiden is sedert lang zwervende Zoowel de moec er als de Tader weigeren onderkomen eo wel omdat de moeder hertroawd lynde van haar tweeden man daarvoor geen vergunning heeft terwyl de vader bet lot van dea jongen niet aantrekt Wat moet van tolk een jeugdigen zwerveting worden £ en teruRkaatsen van de eene gemeente op de andere U reeds sedert lang bet werk der politie lotasscben wordt de jongen een vagebond Ofschoon er een voorschrift bestaat om geen oude muotbiljetteu meer nit te geven kan men aan de bijbank der Nederlaodsche Bank te Hotterdam zich niet daaraan houden wegens den geriogen voorraad nieuwe muatbiljetten Door den heer D Bos te Amsterdam is aan B en W aldaar een rekest gezonden met bet verzoek om langs eenige nader te bepalen straten en grachten te mc en laten loopen pateot motor WKgeos en onoibusaen c Dit zyn lichte vierwielige wagens door een benzinoemotor gedreven gelyk er in huitenlandflche steden Brussel o s reeds ia gebruik zyn Men meldt ons nit Almkerk Hedenmorgen is den buitengewoon gemeenteveldwachter F J de Koning balast geweest met de bewaking van weiland ia den polder den Duil waarin Eicfa aan mond en klauwzeer lydend Tee bevindt in een aldaar staand schilderhuisjp dood gevonden Wnarsch nlyk is verstikking door kolendamp de oorzaak van den dood tv ITjarige T H geboortig nit Den Bosch bracht in October van dit jaar te Groningen by verscbilleRde jongelieden meest stonentén visites By hen op de kamer gekomen ver wanneer wy ons hart openstelden voOr gevoelens zoo misdadig voor God en mensohen sts de haat t gen eene moeder is P Walk kwaad sjj ook moge bedreven hebben het is de pUoht van een klad bet te vergeten In elk hart letfs wanneer het boos u wordt altyd enig gevoel aangetroffen dat ned en edel van oorsprong ïi en dat moeten wy lu onzen naaste opzoeken vooral in degeneu welke do natuur ons gebiedt te beminnen Is het niet zoo Het geluid van uwe stem U al leeda voldoende om myn hart zachter te atemmon zeide Kuno Een paar dagen later sprak Ellen toen zg en Kuao te zamen naar Forsby wandelden Is uwe moeder nog op U Ja maar waarom over haar gesproken Laat ODB over haar bpreken Ik hen Immers uwe vriendin P ïave God jdat gy irts meer waart I WeoB vooreerst hiermede tevreden fluisterde Ellen blozende Kuuo a scherpe blik rustte op baar Zult gij uwe moeder niet bezoeken Neen by God I dat Is nijn plan niet Na ons gesprek eenigen dagen geleden geloof ik niet dst wij elkander iets ta seggen hebben of dat zij zelft wenschen zat my in den eersten tgd te ontmoeten Gy bebt baar dan missobieu harde woorden gezegd V risp Etten bevond Ik heb haar de waarheid gezegd antwoordde Kuno somber Gij zgt verschrik kelyk O wat moet zij niet geleden hebben 1 Ellen weende O Ellen gy weent Kuno naderde het jonge meisje g gevoelt afkeer voor mjj voegde k er by tosD Ellen terugtrad WorÜ esree