Goudsche Courant, vrijdag 9 november 1894

telde fay in htt Fraiuoïi é i bg IVanschman ran geboorte was geen HolUodacfa verstoad beeldhoQwer of atucadoor ran beroep wm f een werk kon krügw en te zot eo had voor zyn Tkder die U Utrwht in het Ziekenhui lag Tegelykert d bood by dao zgn koopwaar au bestaande in pans n eb poüooden Oewoonlgk werden doze niet genomes maar gavra de jongelui hem eeoig geld Toerallig ontmoette hy op aso zgnar tochten op eene kamer eeo itudeni die heiJI en soortgeiyk rerhaal in Den Hiag had hooroo doen by welke gelegenheid hy toBD gezegd had ook geld noodig te hebben om naar zyn raderland terag te kearen Het slot Tan het lied was dat hy Toorloopig werd aangehouden nn thaus terechtitond Het O M achtte opliohting aanwezig en itoeg geTangODiaatraf van 14 dagen Mr 4 Bitteua toegevoegd verdediger ootatreed het O M dat hier oplichting aanwezig wan De wetgever heeft niet hen willen beicbermea die ia zoo groote mate UchtgelooTÏg waren als de hier gehoorde getuigen Ieder n enkend mensch had een zoo oowaarschgnlyk verhaal dat zoo doorzichtig was gehouden voor wM livl WM etn teugen of eene opstapeling van leugens Vwdev botreed de verdediger dat het bewijs geleverd vraa dat door bet verhaal de getuigen tot de afgifte gekomen waren Op gfood van oiet strafbaarheid werd ontilag vau rechtsvervolging gevraagd Op grond van nietbewys vryspraak terwgl tevens zyne ÏDTrylwidatelling gevraagd werd Na de schorsing vonniste du rechtbank en aprak hem vry op grond dat niet gebleken was dat het verhaal het middel tot kfgitte van het geld geweest was en gelastte zyne iavrgheidstelling De Ned Yereenig tot bevordering van Zondagsrust hield te Utrecht haar 13de alg vvrgaderittg geleid door den nieuwen voorz deit heer O de Wgs vau s Gravenhage Na het o en ngRwoord van den voorzitter waarin hg o m de werkzaamheid herdacht die Prof Hofstede de Groot 127i jaargeleden ll d vorricht om de nieuwe vereeniging op viwta grondslagen te zetten en aeer de activiteit pMMM van de thans zoo bloeiende afdeeling Utrecht gaf de secretaris zyn verslag waaruit we nll en aanstippen dat er 3 vacatures zyn door de periodieke aftreding van de beeren £ C de Bu a Gravenhage en Otto Schrieke de Lemmer en het bedanken van den heet Mr £ J Everwgn Lange fAmaterdam Het ledental der Tereeniging bedraagt thans 2000 het aantal afd is metMeppel Gouda en Zwolle vermeerderd De penningm gaf verslag van den geldelyken toestand waaruit bleek dnt de ontvangsten en contributtiën ruim ƒ 1792 bedroegen eu de uitgaven 1 X 4 zoodat er im 797 batig saldo was Verschillende voorstellen werden nu ter tafel gebracht waarvan het eersie de oprichting van een eigen orgaan dat geregeld zoo verscbynen Reeds was ala proef een 50 000 tal nuraners gedrukt van In ieders belang en besloten werd den ingeslagen weg te blyveo bewandelen Voorts o a een voorstel Haarlem Het hoofdbeataur verzoeke aan de bevoegde macht om de verkiezingen die bgna overal des Dinsdags plaats hebben later in de week te doen gescheiden teneinde postbeambten het bezorgen van strooibilje teo nuz op Zondag te bespaieo c Het hoofdbestuur was van oordeel dat hiervoor wetswgziging noodukelgk is Prof Valeton achtte het gevaarlyk dit punt in het werkprogram op te nemen daftr men in deze quaestie niat moest roeren Ën een voorstel i an de afdeeling Deventer Het ia in het belang van Zondagsrust dat de fabriel ea enz Zaterdagmiddag 8topc geut weides De afgav ardigde van Deventer merkte op dat in Twente d fabrieken vrgwet algemeen op Zaterdag tnsachea 2 en 5 onr worden gestoten zeer in het belang vau den werkman een maatregel waarby noch patroon noch weikm D schade hebben Aan het schitterend voorbeeld van Engeland ziet men dat daar 4e toestand veel verbeterd is iu tegenstelling met Duitachland Spreker denkt niet dat vooreerst wettelgke regeling kan worden verkregen doch wil slechte de aandacht der publieke opinie hierop vestigen Het hoofdbestuur dat volkomen doordron n is van de wenscheiykheid zal de wenken van Deventer ter harte nemen welke weaken zich nitstekand leeuen ter behandeling in bet oigun In de Baadavergaderiug van Schiedam had ffiiteren de benoeming van den beer E Vincent ala gemeente ontvanger eerst na vier stemmingen plaats en dan nog met de kleinst mogelijke meerderheid terwgl hy door het dagel bestuur No 1 op de voordracht was geplaatst en byna iemand ware gekozen buiten de voordracht om De drie wetboaders gevoelden zich door die benoemiug beleedigd en voordat gisteravond de begrootingadiscussiezou beginnoD vroegen ag daarom een motie vao ver troawen Na zeer bmede discussie en nadat een voorstel om met gestoten briefes te stemmen was verworpe i werd nan de wethoaders bet gevraagde vertiouwen geschonken metalgemeene atemmea maar toch ook met de mededeeliug dat niemand zich daardoor zou laten weerhouden die persoon io het vervolg te kiezen welke men zelf het best vond Dut de weth over de verkiezing van den uieuweu gemeenteontvanger ontstemd wareo vindt vooral daiirin zgu grond dat zg het geweest zgn die by hun optreden in September 1893 den ontredderden toestand in de gemeentekas ontdekten terwgl zy in een vóór de stemming gehouden geheime vergadering duideiyk uiteen hadden gezet waarom zy juist den heer Vincent nit Enschede van at de sotlicitauten den t esle hadden gevonden In de namiddag vergadering was de oppositie tegen den eerst uitverkorene begonnen met het wraken zyner sollicitatie omdat die te laat was ingekomen maar de Kaad besliste by meerderheid dat zy alsnog geldig zoo zyo Wat de tegenwoordige weth vooral onaangenaam moet geweest zyn is zeker wet het feit dat de oud weth de h er Elzevier Dom tot de grootste oppoaanteo iB zake de verkiezing van een geraeente ontvauf er bleek te behooren Na deze discussie werd de begrooting spoedig achter elkauder afgedaan eu in hoofdzaak ongewyzigd aangenomen Het Haagsche Dbt opperde Zaterdngavüod t een of ander flauw argument tegen ht t plai vBu den idinister an Binnenlaudscbe Zukeu om s Byks Bibliotheek bot volgend jaur ook f a VOO ds open te stellen De ooder bibliothekaris dr Knuttel ant woordt daarop Vergun mg u te doen opmerken dat uweIwdeukiogen dat men zoodoende een soort iitamgasteu zou zien outstaao die na tafeleen duttend onderzoek zouden gaan iQstetlen tat zeer weinig afdoende zyn In de buiteulandsche groote bibliotheken die a avondsgeopend zyu wordt daarover ntet geklaagd ik zelf heb avonden achtereen iu de Kon Btbliutheek te Brussel gewerkt zonder ooitexemplaren van het door u bedoelde soort tehebben gezieu Daarenboven kan het u tochniet onbekend zyn dat de bibliothekaris debevoegdheid heeft personen die de Bibliotheekals slaapzaal willen gebruiken te weren Andere ai uinenten tegen den beoogdenavond dienst zyn door u niet aangevoerd enbehoeven dus niet te worden weerlegd Laat my Q nu nog e n mogen w en op hetgeenvoor dien avonddienst pleit Zooals de inrichting no is d w z dat de Bibliotheekgeopend is van 10 4 uur in December enJaouari van 10 3 uur ïs voor een breedecategorie van personen het gebruik makenvan de boekerg zoo goed als onmogelyk EengrDot aantal ambtenaren officieren leeraars teerlingen van industrieschool en dergelykenen allen die overdag hun bezigheden hebbeo zyn gewoonlyk n eA iu de gelegenheid deBibliotheek te bezoeken Hoogstens kunnenzg een oogenblikje uitbreken om een boek tegoao vragen maar gebruik makeu van detatryke werken die niet mogen worden nitgeleend kunnen zy niet Nu in den loop vandit jaar eeo afzonderlijke raal is ingericht voorhet genieten raadplegen bfstudeeren van deryke schutten anu kunst in de Bibliotheekaanwezig is het een bepusM vereischte datdaartoe ook s avonds gelegenheid zal bestaan Het grootste deel dezer werken wordt nietuitgeleend Moeten zy on alleen ten nuttekomen van gepenaiouneerden en renteniers euin het algemeen van hen die veel vrgen tydtot hun beschikking hebbeo Ten slotte zg u medegedeeld dat tbans reeds door een groot aantal personen bet bericht dat de Bibliotheek ook s avonds zoo wurdeo opengesteld met warme sjmpatbie is begroet Byna dagelyks wordt ïn de Bibliotheek gevraagd wauneer de uietiwe dienstregeling zal worden ingevoerd Zoo ooit dan is do3 zeker hier reden om te spreken vau een bebttande behoefte waarin zoo de geringe verhooging van bet budget door den minister aangevraagd door de Kamers wordt toegestaan waaraan wel niet getwgfeld behoeft te worden zal worden voorzien c Reeds deelden wy met een enkel woord mede dat in bet Chryssoten aammer van SemperTireua het bekroonde antwoord van den beer J K Budde opdechrysanthemum prysvrcag is opgenomen Voor het kweeken van planten met groote bloemen naar het artikel zelf verwyzende nemen wji daaruit over wat de heer Budde omtrent het kweekeu van mildbloeiende exemplaren opmerkt Mildbioeieude Cbrysantbemums dus zegt hy hebben zeker wat fraaiheid betreft veel voor bg grootbloemige Styfheid waaraan de laatsten in den regel mank gaan wordt hg de eer ten zeldeu waargenomen Het losse en bevallige treedt hier meer op den voorgrond en ze hebbon dos voor decoratieve doeleinden grooter waarde en jjn voor liefhebbers de meaat gafolükte plantei Wat de caltoar deser planten betreft kan het volgeude dienen Het stekken behoeft niet voor lialf Maart te geschieden men doet dit in kleine potjes op eeo beachaduwd plaatsje in den kouden twk Zoodra ze aan den groei zyn neemt men het kopje liefst zoo jong mogelijk er uiten geeft ze met 8 a 10 dagen een grooteren bloempot van ongeveer 12 cM Het spreekt vanzelf dat èn de voorbereidende maatregelen èo de grondsoort èu de verplanting op dezelfde wyze in zyn werk gaao alawy reeds m het voorgaande behandeld hebben Men zal apoedig bemerken dat de plant zijacheuten gaat maken waarom het ona by het uitkaypen van het kopje te doen was Hebtïen zich die scheuten tot 10 cM lengte ontwikkeld dan ugpt men wederom den top in Dit unijpen kan nog een of tweemaal geschieden dit hangt af èn van de variëteit èn van de groeikracht Is du maand Juni gepaaaeerd dau moet meu daarmede op houden De tweo laatste verpottingen kunnen samen gaan met die der grootbloemigen Door het vele iuoypen verkrygt men een breed vertakte plant die niet alleen veel water maar ook veel voedsel noodig heeft Men vergete dus ook hierbij het tonnetje niet Voor het aanbinden zal men ook wel by deze planten de noodijie zorg dragen en wmrachuwen wy er voor dat de stokken toch vooral uiet boven de plant uitateken Het aanbinden tot halverwege den stengel is voldounde Aangezien de eene chrjaant heel wat dankbaarder in t bloeien is dan de andere is een goede keuze van veel waarde waarom wy hier een lyatje van 30 zeer mildbloeiende variëteiten laten volgen Phoebus Sunflower W Holmes Flambeau Madame de Sévin Bouquet Fait Vat d Andorre Lady Seiborne Mrs Dixon Jardin desPlantes Miss Gordon W Robinaon Emperor of China Snowdorp Fleur de Marie Pure Gold Black Douglas Dr Sbarpe Phidias Mons Freeman La neige Boule de Neige Candidissima Coquette de Castille Collingfordi Louia Boehmer Lady Margaret Gaillardia Graudn Alveole Diamaud Mr Cuvellier en Source d Or Er is nog een manier om op een weinig kostbare wyze io den winter een rykdom van Chry santhemumbloemen te snyden die ons aan zoidelgke streken herinneren Men gebruikt daartoe de moederpinnl dw z de planten die t vorig jaar gebloeid hebben en in een kouden bsk overwinterd zijn Deze worden nadat ze ons de noodige stekken hebben verschaft uegiu Mei op eene opeoe standplasta in den volten grond gezet De onderlinge aistand t ehoort 1 Meter te zyn en voor eeo aterke ontwikkeling is zware tuingrond de meest verkieeetijke Wanneer bet deze planten niet aan het noodige ontbreekt ze bg drooitte flink gegoten worden zal men eeo goed idee krygen van de groeikracht dezer planten Het is dan ook noodzakelyk dat ze nn en dan ingesneden worden wat men tot half Juli kan biyven doen By de laatste luangding verwydere meu tevens al e zwakke of te dicht by elkander staande scheuten Het uit en aanbinden zal ook by deze planten noodig blyken en zal men er wel aan doen half Augostaa wat turfstrooiselmest tu sohen de planten te strooieu Einde September begin October zyn deze planten als met knoppen overladen zy vragen nn een geschikte standplaats om die tairyke knoppen te kunnen ontplooien Heeft men losse ramen beschikbaar zoo kan men met behulp van palen daarmede de chryBanthemnms afdekken terwijl de zykanten door planken kunnen dichtgemaakt worden Kan dit echter niet gebenren dan neemt men ze half Oototwr met eea flinke kluit op om ze een plaats te geven waar meu ze het best hebben kan Een flinke hooge bak ia voor dit doel uitstekend Men zorge er echter voor dat wanneer de ChryBanthemums opgenomen zyn men by helder weer wat schaduw aanbre igt en ze aan den voet tamelijk vochtig houdt Veel luchten is voor het zuiver honden der bloemen van het grootste belang Zóó behandeld kan men van deze planten een genot hebben dat honderdvoudior op weegt tegen de moeite en zorgen die mm er aan besteed heeft Van deze twee behandelingswyzen heeft de eerste dit voor dat men op een gewenscbt oogeoblik de plaot n kan brengen waar men dat verkiest by die welke in deo vollen grond hebbeo gestaan gaat dat moeieiyk Het concept reglement voor den Arbeidsraadte Dordrecht dat zijn kringloop in de onderscheidene aangesloten vereenigingen nu bynaten einde heeft gebracht vormde gisteravondhet onderwerp der beraadslagingen in de vereeniging xVoor vak en kunst De lapge wegdien het ontwerp heeft af te leggen kooit dit bleek gisteravond voldoeode aan delaatste aan de beurt zynde vereenigingeu tengoede in dien zin dat men er zyn voordeelkan doen met de opmerkiogen die in de vooraf 1 aan de heart gekomen vereenigingeu werden 1 gemaakt I Zoo gaf eene opmerking van tAlgenoMw Belangen c over den omvnog van het territorium waarover de Arbeidarood zgne zorgen zal laten gaan aanleiding tut eene gedachtenwisseling over de wenschelgkheid om de omBchrgving van de personen te wier behoeve de Arbeidsraad tasacheobeide zal komen zoodanig uit te breiden dat daarin ook b repen zyn de Dordtache werklieden die in de fabrieken aan de Mgl gem Dubbeldam en te Zwgndrecht werkzaam zgn en omgekeerd te waken dat niet worden uitgesloten de te Zwyndrecht en op Dubbeldam woonachtige werklieden die in Dordrecht hun brood vinden De discussies over de bydrage door Vak en Kunatc te storten voor de kosten van den Raad gaven aanleiding dat men iets te hooreu kreeg over de beraadalagingen ju den boezem der commissi over de vraag of de patroons die als zoodauig in den ïtaad zitting zullen nemen al dan niet beschouwd zullen wurdeu als afgevaardigden van bepaalde vereenigingeu De commissie was van oordeet geweest dat dit niet het geval moest zyn en dat in verband daarmr de ook patroons die buiten de patroonsvereenigjngeu staan in den Raad benoembaar zulten zyn Bet iu de Nutsafdeeling geopperde denkbeeld om het Nederland BC hap als vereischte te stellen voor benoembaarheid in den Raad vond geen instemming wèl daarentegen het idee om voor architecten of ingenieurs die hoogstens ten getale van 2 als patroon lid zullen kunnen benoemd worden te eisohen dat zy inderdaad met den arbeid in contact staan Eoodat daarvoor b v geen personen in aanmerking kunnen komen die alleen eeo der bovengenoemde namen ala titel voeren in hetzelfde artikel werd ten einde te voorkomen dat de op stok werkende werkman als patroon wordt beschouwd deze klasse van werklieden omschreven als zelfstandig in dienst van een patroon werkzaam c Ook werd de wenschelgkheid erkend om duidelyk uit te drukken dat de werklieden vereeoigicgen zy wyzen voorzoover zy tot de deelnemende vereenigingeu behooren elk één lid aan uitsluitend een werkman als lid in deo Raad kunnen breugen immers er zijn vereenigingen o a de R K Volksbond en Patrimonium c waarin zoowel patroons als werklieden zitting hebben Iu art 5 wordt voorgesteld dat de patroonsen daarmede gelykgestelde vereenigingen eu wel uit een op te maken groslyst de wyze van samenstelling dezer groslyst wordt niet aangegeven en het was op nadere verduideiykiug daarvan dat van verschillende zyden wordt aangedrongen Het denkbeeld om de patroons leden bepaald te doen zitting oemeo als afgevaardigden van een der vereenigingen dook ook hier weer io de discussie op maar rood geen voldoenden steun Eeu lid van deu Arbeidsraad wiens zaak terecht wordt of part in een geschil is mag tijdens de behandeling daarvau niet aaowezig zyu het bezwaar dat dit naschrift in sommige gevallen aanleiding kan geven dat belanghebbenden by of deskundigen in een bepaald vak tgdens de behandeling van een op dit vak betrekking hebbende zaak geheel ontbreken vond ook hier weerklank en daarqm werd het denkbeeld aanvaard om in dergelyke gevallen plaatsvervanging toe te staan Teneinde tegen te gaan dat een deel der leden door weg te biyven opzettelijk de vergadering onvoltaltig maakt werd in art 11 van het concept de bepaling voorgesteld dat in eene daaropvolgende vergadering in ieder geval besluiten kunnen worden genomen De overige besprekingen betroffen voor bet meerendeel punten van ondergeschiktheid belang Vrydag zal de commiaue uit de deelnemende vereenigingen de gemaakte opmerkingen onderzoeken en de voorgestelde wijzigingen bespreken waarop na definitieve vaststelling van het reglement Dinsdag de benoemiug der leden van den Arbeidsraiad aal plaats hebben Naar aanleiding van de bekende veroordeeling vao den onderwyzervauNeerboschaohryft de heer Van t Lindenhout in Het Oosten Wg betreuren bet zeer wat met den heer L is voorgevallen doch meenen dat men wel in rekening moet brengeu welk soort van knapen in de Weesinrichting op Neerbosch zyn opgenomen waaronder er zyn die van voor de deur en nit de gevangenis zyn gekomen en die door bnu gooien met ateenen en andere baldudigheden door hen gepleegd reeds bekend stonden vóór faun komst op Neerbosch als de grootste deugnieten in hunne woonplaats Daarby komt nog dat de onderwyzer L maar 10 maanden in de Weasinrichting heeft veiioefd Voorst dient men er nog aan te denken hoe groot het gebrek is aan onderwyzers en ten atotte dat in elke iorichting ieta dergelgks kan pl ts vinden ook bg het nauwkeurigst toezicht wy danken deu Heere God dat hy 008 zoovele trouwe goede medearbeiders en arbeidsters heeft geschonken maar het geval dat zich by ons heeft voorgedaan is toch weer een nieuw bewy dat alle uitbreiding van personeel in een stichting nog geen verbetering kan worden genoemd Het ii Iwter één goede dan twee minder geschikte Dat men iu weeshuizen meer gevaar zon loopen dnt er dingen gebeuren die niet behooren dan in het huisgezin dit ontkennen wy ten sterkste Van de weezen die in de inriphting vertoeven zouden er genoeg kinderen zyn aan te wgzen waarmede vóór huu komst op Neerbosch toen zij waren uitbeeteed in familiën heet wat gebeurd ie dat het daglicht niet nutg zieo Ook zelfs daar waar het nauwkenri toezicht op ben werd gehouden We zooden hiervan voorbeelden kunnen noemen waarmede wy van naby bekend zyu Doch door al dit kwaad op Aakelons straten te verkondigen wordfu de arme weezen niet geholpen Èn daar moet het ons toch alleen om te doen zyn In de bekende zaak der valsche bankbiljetten werd gisteren door bet Amsterdamsche Hof uitspraak gedaan Ter vergelijking plaatsen wg achter de door het Hof gevelde vunnisseu tevens de atraffeo zooals die door het O M by bet Hoi waren geëischt en ook zooals de rechtbank ze had opgelegd Hof O M 6i 6j 3 4 3 3 2 3 rrngeapr 3 2j 2 1 2 2 3 2 2 6 m vrjJKPspr vrjispr Rechtb 5j 4 3 2 2 2 2 2 6 m Kranse S Toebaerts Thumm V Liemt Frey Sinnige Arnzt Rempt 6 m 6 m Lö 4chke rygespr Frey wiens vryspraak door hft niet zeer tairyke publiek blykbear niet was verwacht was verdedigd door mr Th Heemakerk Deze werd dan ook door zyn collega s gelukgewensht met zyne overwinning Toen Suzauna Toebaerts haar straf vernam barste zy in een hevig snikken uit en jammerde eenige oogeubükkeo zeer luid terwijl zg Kraasse heftige verwyteu deed Deae bleef zeer kalm evenals de anderen De atrafl en zgn als boven vermeld ia opgelegd zonder aftrek der preveotieve hechtenis dio in t geheel ongeveer negeu raaaoden v geweest De rechtbank te Amsterdam depd heden in hooger beroep uitspraak van het vonnis van den kantonrechter waarby P Tabeliog koffionuishouder in de Nes mejuffrouw J Hendriks in de Regoliersdwiira traat en mejuffrouw C A A Wolpers in de Ne i wegens tiet ua bezetten tijd in hare koflSehuizen zoogen sociëteiten toelaten van personen veroordeeld waren tot ean gulden boete De rechtbank vernietigde het vonnis eu sprak beklaatjden vau dit in de dagvaarding ten laste gelegdg vry met veroordeeltnvf van den st mt in de kosten van eerste eu tweede instantie BnitenlaDdsch Overzicht De uitslag der congres verkiezingen in ïö Vereenigde Staten is nog uiet volledig bokeud De democraten hebben door hun gebaspet over de tierzieniag der Carief wet liet vertrouwen der kiezers verspeeld Daarvau oudervonden zg uu de nadeelige gevolgen daar de republikeinen weer de meerderhuid iu het Huis vau Afgevaardigden veroverden Het nieuwe congres zal eerst in Dec 1890 bijeenkomen De onlangs niet zoo groote moeite tot staod gekomen wgziging der tarief wet zal derhalve in het volgende jaar nog uiet veranderd kunnen worden De beteekeuis van dezeu uitslag blgkt het duidelykst uit de uiet herkieztag van deu heer Wtlso i den bekenden democratiachen afgevaardigde die de nieuwe tariefwet ontwierp De heer Wilson moest in WestVir Virginia het veld ruimen voor den caudidaat der republikeinen althans volgena de opgaveu die tot dusver zyn gedaan Het volledige resultaat dezer verkiezing is echter nog aiet bekend De New York Heraldt is er nog uiet zeker van dat Wilson werkelijk ia geslagen maar toch stonden volgens de laatste berichten welke dit blad over de verkiezing ontving zyne kansen zeer slecht Het is nog niet mogelijk een volledig overzicht ifi geven van den toestand zoolang de nitslag van alle verkiezingen nog niet bekend is Dit is echter nu reeds zeker dat de republikeinen nn weer de meerderheid in het Oongres zullen verkrygen De prins en de prinses van Wales bevinden zich nu ook te Livadia De ontmoeting tnaschen de keizerin weduwe en haar zuster was zeer treffend De Engelsche familieleden zullen met de ledeu van het vorstelyk buis naar St Petersburg vertrekken en daar blyven tot na de teraardebesteliing van Czaar Alexander Op Donderdag is bet vertrek naar de Hoofdstad bepaald maar het hof mat gasten en gevolg zat wel eerder in Petersburg zgn aangekomen dan de Igkkist omdat deze op drie plaatsen onderweg tentoongesteld wordt Het vertrek van de lykataatsie it Livadia zal met groote praat geschieden oorlogsschepen en troepen worden daarheen gezonden om de plechtigheid op te luisteren De ge meemteraad vu Moakou zat vergnnning vragen om een lijkdieost te doen bonden by het utoffelyk overschot als het daar Iter stede vertoeft dn om uit naam van het Gemeentebestuur eeu krans te mogen leggen op de ki 4t Ook wil men daar zich door c u deputatie doen vert enwoordigen by de leraarde betiel liog te Petersborg De lykkiat waarin het overschot van deu Czaar besloten wordt is van eikenhout en geheel beslagen met bewerkt goud Het rykswapeuschild is met gooden franjes auo de kist bevestigd De kist ruHt op gouden teeuwenklauweo de biunenate hekleeding ia koper overtiokken met witzyden stof de lykwade is van goudbrocaat met hermelyoen boordsel en de katafalk is eveneens met goudbrocaat bekleed Tot opvolger van Von Schelliog ala pruisisch minister van Justitie is noch Tessendorf noch Dreschman noch Ecoius benoemd maar dr Richard Kosh c president der Reichsbankc sinds 1890 na vooraf langen tyd aan deu dienst der justitie verbonden eu later achtereenvolgens directeur en vice president vau genoemde Bank geweeat te zyu Volgens de Nat Ztg c die eenigermate als orgaan van den minister Miquel geldt zoo Koch tot de m ttelparteiliche factiëa of vroegeie Kartellparty behooren en dus zoowel tot de vrycouservatieven ah tot de nationaal liberalen kunnen gerekend wordeu maar feitelgk ia hy tot dusver nooit in de politiek op deu voorgrond getreden en ia dus zyn juiste kleurachakeering uiot bekend Hy is in 1834 te Kottbus geboren en trad in 1853 in den stuatsdieust Krenzzeitung eu NationalZt c zyu vooral bezorgd over de keuze vau Koch s opvolger als president van de Reichsbank wyl deze van grooteu invloed ksu wezen op de meer en meer nijpende qusestie van monoof bi metaliame Maar de twee genoemde bladen hebben geheel tegeuoverge stelde wenschen terwyl het eerste hoopt dat nu eiudelyk de weg van het mono metall isme zal verlaten wordeu c is het tweede juist bang voor een toegeveii aan de woelingen der bimetalliaten Als Pruisisch miniater van Justitie heeft Koch met de nieuwe Rykswet tot bestrydiug der omwentelingapartyen niets te maken daar dit Ontwerp bg den Bondsraad zal wordeu ingediend door bet presidium eu niet door Pruisen Naar het heet wordt aan het bedoelde Ontwerp nog steeds gewerkt uiet iu zijn algemeone strekking die uu eenmaal op Caprivi s grondslagen is vastgesteld maar iD het redigeoren vao détails en het kiezen vao de juiste bewoordingen om zoo nauwkeurig raogelyk te preciseeren wat wèl of nietc ouder de wet moet vallen Het xvsrheerlykeu van misdadenc zal natunrlgk straf baar woiden maar ook zal dit het geval zyu met opruiing en ophitsing alsmede ondermijning e i tin gevaar slelling van deo opehbaren vrede c Dit allea ia vry rekbaar en zou allicht even goed rp aotiaemieteu agrariërs en ook op katholieke volksleiders of oogenaamdo Centrumsdemagogeoc kunoeo worden toegepast zoodat ten slotte de opeubare veiligheid vau willekeur of diacretioOnaïreregeeriogapolitiek nfbaukelyk zou kunnen wordeu Het spreekt vanzelf dat zulke cuoutchoocpa ragrnfen een levendig verzet in don Ryksdag zullen vinden Te meer daar ook de overtuiging veld wint dat met dit nieuwe ryksontwerp tot beteugeling van anarchisten eu aocialiateu en alles wat verder iu een kwaden reuk mocht staan door de Regeering slechts teen eerste atapc op de Imao eener reactioa naire politiek wordt gezet Men zal zich herinneren hoe terstond by Caprivi s vat lonthuld is geworden dat hy niet slechts een verloocheoiug van het bewuste artikel der Külniscbe waarin gezegd was dat de Keizer achter den Kanselier stond weigerde maar ook eeu formeele verklaring van deo Keizer verlaagde dat met dit eene Ontwerp tot bestrijdiug der tUmstilrzler de politiek in die richting zou afgesloteu zyn en dus uiet later weder nieuwe verscherping zouden ingevoerd worden Eulenburg bad reeds het kiesrecht voor den iKijksdag willen opheffen en dua Jde Couatitutie durven aantasten wat zou er in die richting van deu geheelen parlemeutairen Staat worden Welnu de Keizer weigerde zich voor de toekomst te binden en datc vooral was een reden van Caprivi s outslag Maar nn vraagt de pers of bij indiening van het nieuwe Kyks Ontwerp uiet vóór allea de bezorgdheid vau Caprivi moet gedeeld wordeu en men dos waarborgen voor de vrybeidc eischen moet Slechts één orgaan heeft den moed om openlgk te zeggen dat Ëuleuburg t by het rechte eind iieeft gehad eu de ware vrijheid niet lieter kan gediend worden dan door afschaffiug van parlementaire gekakel De Rbeinisch Westf Ztg beweert dat de Keizer reeds ua zgn bezoek aan Koningsbergen besloten was om ran kanselier te veranderen doch eerst na afloop der aanstaande winterzitting van Ryks en Landdag ten einde Eulenburg niet mede in gevaar te brengen Beiden ze ontslaan lag niet in het plan des Keizers ninur werd noodig door de vervroeging der kanselierscrisis Toen de Keizer Vrgdagavond van Liebenborg terugkeerde stond Caprivi s aftreding by hem vast want het het heeft de aandacht getrokken dat prins Hohenlobe en Von Koller te Straatsburg om kwart vóór drieën in den trein naar Berlijn stapteu terwgl de bealiasende audiëntie van Caprivi by den Keizer eerst om kwart over tweeën waa afgeloopeo zoodat zy blgkbaar reeds voortif door don Keizer ontboden waren In Zwitserland leed de clericate party Zondag met de volksstemming over den Beutezugc het recht om van de douanerechten 2 frcs per hoofd der bevolking voor de kantons te bestemmen een geducht echec Met eeu verpletterende meerderheid heeft het Zwitserache volk zich tegen dien eiach verklaard Met 343 351 ti gtfbl 139 397 stemmen werd de Beotezug verworpen fn enkele kantons waa de meerderl eid zeer aanzieniyk Zurich antwoordde met 54 473 neeo a en met 9836 ja a Bern met 65 057 neen en 19 333 ja a Aangenomen hebben bet voorstel slechts acht en half k ntoo nl Lnzern Uri Schwyz Zug Freiburg AppenzelUIuuerhoden Tessin en Wallië Er heeracbte te Bern een groot enthousiasme over dezen uitslag Frankryk heeft teu jaar geleden ondervooden dat de Malgasnen geen katjes zijn om zooder handachoeneu aau te pakken In het jaar 1883 maakten de Fraosolïeu aanspraak op bet protectoraat over de gebeele oostkust van Madagascar eu toeu dit beschermheerschapdoor de Ho va regeering niet erkend werd zond Frankryk eene vloot en troepen die bet echter niet verder brachten dan Tamatave aau de oostkust gelegen kat door hen werd bezet Toen werd een verdrag gesloten en daardoor eeu eiude gemaakt aaa eeo oorlog waarin het den Frauscheo niet zoo erg meeliep Nu staat Frankryk hoogst waarscli ulgk weer voor een oorlog op Madagascar De regeering van de Hova a heeft verklaard dat ey alecLts voor geweld kal wyken wanneer sy dit volhoudt en niet toegeeft vóór de Franachen de hoofdstad Tananarive bezeiten dan t al er nog heel wat water om Madagascar ijtroomen eer de Franachen hun eiachen iugewilligd zien Het bericht dat Obiua de tusacheukomst der mogeodbeden wenacht iu te roepen wordt bevestigd Iu een ministerraad waarby ook do vertegenwoordigers der Ëuropeesche mogendheden aanwezig waren heeft China het kolossale maar door oueeriykheid en ontrouwbaarheid zijner ambtenaren zwakke ryk volgens de Times erkend dat het niet opgewassen is tegen het krachtige beoehaafde Japan met zyu goed georganiseerd en geoefend leger Volgeus het Londsnaebe blad wil China van zyue soavereiue rechten op oret afstand doen en eeo oorlogsschattlog betalen Wat met Korea gebeuren moet heeft dd Cbineeache regeering niet gezegd Zg schynt dat aU bgzaak te beschouwen Voor Japan en ook voor de Europeeache mogendheden echter is dit eeu punt van groot gewicht Japan streeft naar bet beschermheerschap over het schiereiland maar het is de vraag of do Ëuropeesche mogendheden zullen dulden datKoreuafbankelyk wordt vau Japan zooder dat zy op de regeling der aangelegenheden vau het ryk invloed zullen kunnen oefenen IHQBZOWDE II PRAMCABIO Mgiiheer de Redacteur is dat een goed merk van Sigarea Ik weosohte dit gaarne te weten met het oog op het aanstaand St Ni co las feest Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen Veiling van 7 November gehouden door Notaris J P Mahlstede De Bouwmanawoning eu ruim 14 hectaren land onder Lekkerkerk van de wed A Verboom is verkocht aan G Oskam Wz voor f 22915 MAR TBSRICHTBH Gonda 8 November 1894 InlaDdache granen onveranderd verkocht Baitenlaadsohe granea booger niet veel vraag Tarwe Jarige Zoeuw8ohe 6 50 a 7 Mindere dito ft Nieuw Zeeuwsche B 60 6 Mindere dito 6 a 6 40 Afwekende 4 40 a ƒ 4 80 Nieuwe Polder 4 26 6 3B Bogge Zeeuffsche 4 10 a 4 50 Polder f S BO l f 3 7B BaitenUndflche por 70 k ƒ 8 B0 il 8 70 Gerat Winter ƒ 3 i 3 60 Zomer 3 90 8 40 Chevallier 4 4 B BO Haver per heot 2 l f S ÏB per 100 kilo ƒ 5 a S 50 Heonepsaad iDlandaob S SB 8 50 Buitenlandsobe 6 ÏB l f 8 B0 iCanariezaad ƒ 9 B0 a 10 76 Koolzaad 8 a 6 75 Erwion Meeting 6 26 8 7B kokende 9 B0 1 ƒ 10 76 Booneu Nieuwe Bmiceboonen 12 a 14 B0 Witto boonen 8 60 f Daivenboonen P denbooneu a Mail per 100 Kilo Bont Amerikoansoha 7 i 7 S CiDqoaatine 6 i 6 40 TBKiuaKT Melkvee goeds aanvoer Handel en prezen vr wel Vette vBTkeos red aanvoer handel vry vel 18 a 80 ot psr half KQ Biggen voor £ age land red aanvoer handel vlug 18 ft 19l ot per half KGl Uagare Biggen goed aanvoer uadolvrQ wal 0 70 ft l par week Vette schapen osje aanvoer handel traag ƒ 16 ft 82 Wei amm rea red Kiavoar handel fiauw ft ƒ Naohtere kalveren weinig aanvoer handel vIuk S ft 10 GratkalvereD veel aanvoer handel iraig 84ft flO AaiiRovoerd 82 partyen kaas Haadel tfaag Ie ual 82 ft ƒ 86 2a qual l r ft 0 Zwaardere hoogar in prgfl NoordHot landschfi 80 ft Boter weinig aanvoer handel vlug Goeboter 1 80 ft ƒ 1 45 Weibotar I IQ ft 1 80 p KUo f BurRerllJlLon Stand GEBOREN 5 Nov Pieternella otwUrsS Tak en G Me 7 Hendrik oudere W Verhart M C Bakker OVERLEDEN 6 Nov A A Ooabiriryk 12 d GETROUWD 7 Nov H H ru ogge en 0 C Kettner J Mulder an L Rietveld A v n Vliet en O J Brandsfcia C van der Kaa en W Spruit ï J Huogeuboom en O Bouwman Boouwijk GEBOREN Oathariua uudera D S atw en M Kort Dirk oudari T van i n P Schouten Hoiberdinns Elisabtrt ocMp D de Kok en M van l elfl OVEULKÜKN A van Triet 17 d m Ituime Keuze in Heeren Dassen A van OS Az fl 73 73 Beurs van Amsterdam 7 NOVBUSBS Tar kM alotkom 8 V 101 917 i iV 101 1 Jo 81 18 78V Vi I 108V 10 in 40V lodv lOO u 86 780 730 71 101 70 O i loiv 111 iioy l e 89 71V lOIV 4 101 H T IT 108V tk 186 104V 7 Vl 68y t W V tt h 1 1 v loi V 108 Wt 867 loov 1001 141 1 8V 1 ll e 88V 1 68 Vi 64 981 8 14 IS l loiV lOl l 109 7 Vs lost 60 Sl u 194 171 1087 Will 108 lOSV 108U 116 4f 41V iiV h NlMiaiND OBrt Ned W 8 dito dito dito 8 dito dito dito IV HoKOii Obl Ooudl 1911 88 4 Italib InBohriJTiMg 1868 81 I OoBTBNft Obl ia p piw 1888 I dito in tünt IStS 8 PoxTDaAL Oblig met ticket 8 dito dito 8 amiAilD Ubl Ooit 8a Serie i M Ownn 1880 4 ditobijIlolhi llS 4 dito bij Uope 188t 80 dito in KOud leee 1888 8 dito dito dito 1884 SriNJI Ferpet lobuld 1881 4 TuiEMJ Öepr Oonv leen 1890 1 Qeo leeoing Hiie D Geo leening eerie O Maxw L Q Pr Lien eert 6 NiD Holl U 8poorw Mü aand Hij tot Ihpl f SI Ipw aanl Ned Ind Spoonrego aand Ned Zuid Atrik Spin aand 8 dito dito dito 1881 dito I iTAULSpoorwl 1887 88 A Sobl l Znid ltal Spwnij i H obL 8 POLIN Waraobau Weenen aaDd 4 Bi sl Gr Enae Bpir Bij aand 1 Balliaebe dtto aiod Faatowa dito aand 8 Iwang Dombr dito aand 8 tnnk Ch An ir Sp kip aud 8 Loaowo 8eir t 8p M j oblig 8 Orel Vitebak ilito oblig 8 ZoidWeat dito aand I dito dito oblif 4 Aunuu Coot Fac Bp Mij obl 8 Chic k Nortb W pr C t aand dito dito Win St Peter obl 7 DaDTer fc Eio Gr Spm eert T a lUiooie Central obl iu goud 4 LouiBV k NaehrilleCert T aand Mexico N 8pw Mq lehyp o 8 Miaa Kaniaa f 4 pot pref aand N York Ontario fc Weat aand dito Fenna Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp in goud 8 St Paul Minn fc Manit obl 7 Ud Pac Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col le hyp O 8 Canada Can Soutb Cert r aand ViH C Ballw fc Na le h d e O Amiterd Omnibua Mij aand Bottard Tramwtg Maats aand Nib 8t Amaterdam aand 8 Stad Kolterdam aand 8 BlLSll Btad Antirerpenl887 i i 8lad Bruieel 1888 8 HoNll Theiei Begullr Geiellaeb 4 OoeTlNit Staataleening 1860 8 K K Ooat B Cr 1890 8 3FAIHI Stad Madrid 8 1888 7at iraB Bai H rp SroUgak 4