Goudsche Courant, zaterdag 10 november 1894

fVo 6504 Zaterdag 10 I $lveiiiber J894 A il ERtENTIÈN TANDARTS LION BI JÏZ Meuweadijk 241 Eerste buis v d Dam AMSTBR AM Maandags Woensèagaen Vrijdags ym 20 tot A uur TB C0N8ÜLTBEBEN Harkt 134 Gouda Wegens concorrentie en geen amenirerlcing Zondags geopend blJ J F Herman Zn Tiendew 338te Jaargang GOüMHE mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs ier dne maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 60 Centen iedere regel mee 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ♦ ï Verlcrügbaar bij M PEETERS Jz W B AU bewija van eohtkeiilii Q n oaohet en kurk steoda voor I SCHIEDAM zien van den naam der Firma P HOPPE Sociëteit ONS QENOECfEN r HKmnement VoorgtellIng Donderdag 15 November 1894 Vereeuigde Rotterdamsche Tooneelisten Directie LE GRAS bn HASPELS Madame SAITS aÊITE Aanvang half 8 uur MfT Gewone bepiliugen en prezen il Dordrecht PDIKE OUDE SCHIEDAMMER SENEVEE Uerk NIGHTOAP STEBDS VOOERADIG Coperw Balken bez eri beh Pitch Pine Balken en prima Dolen Oregon Pine Balken en Delen gesch en gepl Delen Plaathout Ellens Juffer Kolders Sparren enz enz ZAQE PRIJZMX wmm Ahonneert V op het IMivMaUa laan Tin dit Uad M Dbt allaB voor liakta aii f MkToorlOHrin lUMit Mmrijka sn tUn boek K WItM m HEK Vm ehiiJTa vm Wefkaait n Biehtaf BeeUundtl te wyw Hettardtm S KATHOLIEKE TUIVRHSMAGAZIJX onder Bedactie der beste Kath Letterkundigen Maandelgke venchgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Roman Novellen BiatorUche Verhalen Poëfia AaerM Baaaaelê Logogrief Hebu en en voor den zeer lagen prjjs van B CENT per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopste maaodsohrirt van Nederland P STOKVIS WATERREUS ürrGBTKB VBosou Bij de herstemming voor een Lid van den Gemeenteraad welke zal worden gehouden op VRIJDAG den 9 NOVEMBER wordt met den meesten aandrang aanbevolen de Heer J W VORSTER Candidaat der Openbare Vergadering Namens het Comité I H STRAVER Voorzitter 1 J L VAN EIJK Secretaris éonDA 8 November 1894 Met Stembureau ia geopend van des morgens 9 tot s namiddags 4 uur mEüW iMEUW 1 OP REIS met Cacao Karstel Wï vrenachen het geld dat wg vroeger besteedden voor den aankoop van plaatjes rfólWie im die moeaten dienen om de kooplust van onze CAüAO te auimeeren terag te daeb vloeien in de benrs leY verbmikera van onze Diarom hebben irg eene partg CACAOPOEDER in bussen verpakt waarbg ZIOOO genuméterde Bons met deselfde nummers als de 3478te Staataloterg gevoegd zgn en wel bg de 1 2 bussen 4 bons bg de 1 4 bussen g en bg de 1 8 bassen 1 bon De bussen worden verkocht voor de gewone prgzeo 11 Ko bus tl4 Ko bus ƒ 0 6S i 8 Ko bus f 0 3S Tegen teruggave nu der bons voonien met de nummers waarop onderstaande prgien gevallen zgn overhandigen wg onmiddellgk na elke trekking onderstaande vrije reishUietten of de daarvoor gestalde bedragen in gad voor het No waarop 100000 valt 2 Ketonrbiljetten 2e kl naar Parys of 50 5OOO0 2 Kenlen 25 30000 2 Brussel 15 25000 2 Kleef 12 20000 2 1 Amsterdam 10 15000 2 Breda en Ginneken 7 50 10000 2 denHaagtSeheveng 5 voor elk No waarop 6000 valt S 3000 2 50 2000 2 1500 1 50 1000 1 Totaal 107 vrije reizen of bedrag en in geld De spoorbiljetten worden verstrekt voor een datum binnen een jaar na de trekking rast te stellen door den winner Verkrijgbaai bij L van WANKüM Lange Tiendeweg Aan de Riezers van Gouda Wilt Qg een prakiisch verkzaam eerlgk man in den Gemeenteraad brengen Kiezers brengt dan aanstaanden YRIJDAG 9 KOYËMBEK 1894 Uwe stem uit op den Beer J W VORSTER Oat deze woorden waarheid bevatten getuige het volgende Steen WIJK 25 Januari 1889 Tot ons leedwezen rememen wij dat onze stadgenoot de Heer V0B8TEE Directeur van het Postlcantoor alhier als zoodanig benoemd is te OouDi Niet dat wij den heer VORSTER zgne promotie niet gunnen integendeel hartelijk ieliciteeren wij hem hiermede maar het doet ons leed als zulke mannen onze mannen onze Gemeente verlaten die zich door voorlcomendheid vriendelijkheid en hulpvaardigheid aller achting hebben verworven De heer VORSTER behoort niet tot ouze partg maar tooh dïaagt hg hare liefde en achting weg omdat hij is een liberaal van zuiveren bloede Geen vooringenomenheid tegenover iemand van welke godsdienstige of staatkundige belijdenis men ook zij is bij hem waar to nemen en dat dat is het vooral wat zijn persoon zoo aantrekkelijk maakt Hij is inderdaad een man die toont te zijn een voorstander van reehl voor allen en zoo zeer was dit bekend dat zelfs nu reeds door een invloedrijk anti revolutionair man werd gezegd zoo VORSTER als Lid van den Raad aftreedt zou ik bezwaar hebben tegenover hem een Candidaat te stellen En waarljjk het zal moelijk zijn de plaats die hij in onzen Gemeenteraad weldra zal ontruimen door een man aan hem gelijk in gezindheid te doen innemen Onze beste wenschen vergezellen den heer VORSTER en de zijnen en Gods zegen ruste voortaan op zijn ijersoon en op zijn werk Het bovenstaande is genomen uit de Vooeüitqaiiq anti revolutionair mekblad voor de Noordelijke Provinciën No 17 van Vrijdag 25 Januari 1889 Viigever toenmaals de heer J Spanjaard te Steenwijk Dus Kiezers waar een anti revolutionair blad zoo den heer VORSTER naar verdienste huldigt behoeft Gij niet lang te wijfelen op wien Uwe stem uit te brengen Wij inwoners van GoDDA kennen ook den heer VORSTER en kunnen niet ander dan het bovenstaande ten volle onderschrijven Wij mogen het eene eer rekenen door den heer VORSTER te worden vertegenwoordigd overtuigd als wij zijn de belangen onzer Gemeente aan niemand beter te kunnen toevertrouwen Daarom Kiezers houdt rekening met den ernst der tijden acht de tegenstanders niet te licht alles zal men inspannen om den tegenstander te doen zegevieren van eene stem kan het afhangen en ieder Kiezer die het werkeljjk belang der Gemeente voorstaat stomme als één man op den Heer J W VORSTER JJwe lUedeMeters D RUIJTER 0 PRINCE H J NEDBRHORST J L TiN EUK F HERMAN Fz A TiN REEDT DORTLAND H A C BRINKMAN J IJPELAAR t ViN BOLHUIS HOITSKMA J C G8TTE E OOSTENRIJK J IJPELAAR Ja L B ViN ES H C KORTENOEVEE J VERMEULEN Hi S SIJTSMA L OVERGAAU F TiN on STRAATEN C G SPIT J A VERHOEPP L P HOOQENDIJK Sr P J BELLAAET D HOOGENBOOM Tz D TiN sn KIST G C Vix B WANT Pa L BELONJE Tz C TiN VKBIN A ViK VBBN W C WEENINK J L ROOD i ViN on MEER H OUDERKERK ViN pSE MEER Sr J ViN KEIMPBN W F MEIJEE W G Ti QEELEN 1 0 BIBBBS J ViK VBL2BN Dr H 1JS8EL ds SCHEPPER C T EIJK A L THIEEENS B G J ViN DEUTEKOM M D VLETTER J W KROON T TALETTE E r D VEER A JONKER Kl H BRAAT ViN DBE MEER gep K pl BLONKER HEENY D G ViN VREUMINGEN C D JULIUS D C W y D LAAR D SAM80M J H KROM D HOOGENBOOM C A THIM P Q OVÏBEIJNDER C H 8TEENMEUEE H STEAVEE L D KEUS Q 8CHIEVEEN M A SMITS H GROENENDAAL P SADERBIER H RIPPING C H W KAHLE G STRAVER A NORTIEE L A KE8PEE A GOEDEWAAGEN ViN SCHOUWENBURG W STIKKER H NABBB J n VBN O W y D VELDE A KOOZEBOOM H W F BONTE Dr P W RAABE R LEOPOLD A Ti IJSBÏfüUK H DB VOOGT J BOS G A D J GABRU G O DE yooïs C G VIN BIK POST A DAM J T SWARTSENBÜRG H y D VEGT A DOKTLAND Sr N ym KRIMPEN A STEENSMA C VAN VEEN Az E KORTENOEVEE M DBN OUDSTEN P ïiK DEN HOEK Dr W JULIUS Mr M M SCHIM v D LOEPF Q BOOT T KEEPER J KOEMAN Mr J PORTUUN DROOGLEEVER J W SCHOUTEN E S 8PAENAAIJ E OVERBOSOH W BEGEER P SIEVEROINK P QOEDEWAAGES B H TiN BI WERVE M HOOGHWINKEL J J TiN UUE ViK SDB vili Dia PALS Het Stembureau is geopend van 9 tot 4 uur Onodi aaelpetadnik van A BaniiuH k ZosN BINNENLAND GODDA 9 November 1894 Bg de heden hier ter stede gebonden herstemming voor een lid van den gemeenteraad zijn in de beide stembareanz nitgebracht 1019 stemmen Bg de eerste stemming waren uitgebracht 878 stemmen In de late hnishondelgke vergadering te Widdingaveen van het leesgezelschap werd besloten wegens geringe ambitie bet aantal leesaronden voor het aanstaand seizoen te ver minderen van 4 op 2 In Dec zal optreden de heer Akkerhuis van Delft terwjjl in Pebroari een soiree mosicale deelamatoire zal worden gegeven In den nacht van Vrijdag op Zaterdag werd te Waddiagsveen bg den landbouwer P Molenaar in den Zuidplaspolder een poging tot inbraak gedaan De ongenoode gasten trachtten door het inslaan der ramen van de wagenacfanur een toegang tot de woning te verkrijgen De eigenaar door het ongewone leven gewekt trad vergeceld van zgn zoon en gewapend met een geladen tweeloopsgeweer naar de verdachte plaats De inbrekers kozen het hazenpad sMnrgens werd vermist de waakhond Van bet gebeurde is Donderdag 8 Nor aangifte bg de politie gedaan De nutsbibliothoek te Oudewater tot dusver in het zoogenaamde kerkje gevestigd zal nu dit gebouw door het gemeentebestnnr aan de R C parochie verkocht is tegen 1 Januari e k van daar naar het gebouw der Bewaarschool Vereeniging worden overgebracht Van April tot November hebben de volgende heeren op de Oadewatersche markt de meeste partijen kaas gekocht en vielen daardoor in de termen dezer dagen zich van gemeentewegen een prjjs te zien toegewezen P Slingeland te Stolkwgk C den Hertog te Gouda de firuia Pnikna en van Aelst de firma Langerak en de firma Treels allen te Oudewater De nitgeloofde prgzen bedragen respectievelijk f25Ü f 150 f 100 f 60 en f 40 Na een langdurig en smartelgk Igden is te Vlaardingen Woensdagavond tegen 11 unr in de kracht van zgn leven overleden de heer jhr mr B W T Palck burgemeester dier gemeente Jhr Falck werd geboren te Gonderak den 6 September 1851 en studeerde PEVILLETOIX m ket Zvfeeiteh door C EUKHAN M Neen maar ik geroel droefheid oror eeo roon die zqQB moedor met harde woordeu heeft kunnen wonden yOij Tsrgiit u het hart ran deze moeder kan niet gevond worden het ia koud en geroellooa Stellig vergist gq u ik gevoel dat i lyden Tacfohrikketijk Ijjdan moet en g gij atnkt niet weg ran aehaamte bg de gedaehte dat gij haar bart gebroken hebt Toen Ëllon de oogenopsloeg ontmoette haar een droevige blik ran Kuno en bed sij berouw over hare atrenge woorden Vergeef my mijne overling vervolge sg Ik tie dat aw gedrag u amart en dat gg het goed wilt maken Ellen zette ziob op een stoen zy gevoelde eene pjjnlgke trekking in de borst VGij wofdt bleek Elleu I Wat aeheelt afvroeg Kuno onmatig Ik gevoel m een weinig vermoeid Deerop Uk zij Kuno de hand toe en reide Qij gaat immers naar U om haar eenige vriendelykewoorden ten te spreken P Ojj gaat immers nog van daag Van daag niet zeide Kuno op ameekeaden to Hi verlang het onmogelyke niet vKufWi dtttP Slten vouwde de haadea en ag te liflideo ia de rechten Kort na z n promotie ving b de ambtelyke loopbaan aan als ftdjonct commies ter Provinciale Griffie van Zaid Holland welke betrekking h bekleedde van 1 April 1878 tot deazolfdeu datum ab 1881 Op dat tydstp verwiseetde by haar met het burgemeesterschap van Leerbroek Meerkerk en Nieuwland Sleobte een paar jaar dourdb zgn bestuur aldaar tot hg werd geroepen tot de vervulling van dezelfde betrekking te Vlaardingen Daar ïag men zgne komst met verlangen tegemoet Immers begon de gemeente ziob hoe langer zoo meer te ontwikkelen en achtte men h t terecht van groot belang dat aan haar hoofd een mita kwam te taan die met jeugdig vuur bezield WM Op 1 Augustoa 1883 aanvaafdde jhr Falok in eene openbare raadavergadert die door een talrgk publiek werd bggewooud z ne nieuwe lunctie met een toespraak waarin hg o 8 aeide Ern8tig zal ik er naar streven de belangen der aan mgne zorgen toevertrouwde gemeente naar mgn beste weten te behartigen Trouw ia bg deze belofte nagekomen Aan zgn enei iek optreden is het voor een goed deel te danken dat in een 10 tal jaren zooveel belangrgke werken j go tot stand gekomen Wg noemen slechts de waterleiding de havenbetering de keereluis de gemeente reiniging de Haveubrug den Schiedamscbeuwi en de Gedempte Btersloot Sommige dezer werken waren zóó productief dat aao belastingverhooging niet behoefde te worden gedacht Bgzonder voordeelig was de aanleg van den Schiedamschenw die tengevolge bad dat de gemeente zich aan de noatzijdö sterk uitbreidde flet cgfer der jaarlgksohe erfpachten steeg daardoor met bgna 10 000 terwgl de bevolking op 1 Januari 1883 bedragende 10526 zielen aangroeide tot circa 14000 Niet minder dan voor de welvaart gverde de overledene voor de belangen van het openbaar onderwgs Vooratelleu tot voorziening in de behoeften daarvan werden door hem steeds met kracht en klem verdedigd Ugd wist hg echtor de jgevoel na van andersdenkenden te verdedigen Het gehalte van li t politiekorps werd onder zgn bestuur veel verbeterd Bij de toepasaing van politie oorschriften werd met strikte rechtvaardigheid te werk gegaan i Voor de ambtenaren zoowel lagere ala hoogere was hg een humaan chef HofTulgk tegenover iedereen waa hg niet slechts een edelman in naam maar ook met de daad Wars van omwegen en zijpaden staarde hg immer recht op het doel af Om zgne uitatekende hoedanigheden Tan hem met zulk oen bidduuden blik aun dat hlj ztch aangedaan gevoelde Vergeet wat geweest is wat kwaads zig ook moge bedreven hebben mijn hart zegt mij dat haar zoon haar vergiffenis moet kunnen schenken Kano vatte de gevouwen handen drukte die aan igne lippen en sprak i Ken bede van n EUan maakt het onmogeLgke mogelijk Ik zal gMO Twee weken later begon het herfst tiog Ns hst sluiten daarvan moest Kuno naar Stokholm vertrekken De oude rechter was tn den loop van den zomer gestorven en een nieawe zou aangesteld werden Kano die voornemens was naar de opengevallen betrekking te staan was genoodzaakt ziob eenigen tijd m de hoofdstad op te houden Denige dagen fóót zjjn vertrek sprak Kuno tot Ellen Binnen kort vertrek ik wat schenkt gg m tot troost op reis en onder mgne afwezigheid P Ellen strekte de hand naar eene mirtenstrnik uit brak er een takje af eu zeide blozende fDit en mgn verlangen naar uwe terugkomst Is dit alles O Ellen spreek tot mg uit de volheid van uw hart Kuno I zijn er wel woorden noodig om u te zeggen dat het mijne sedert lang reeds u bemint EUen Toen KuBo afscheid oam hadden hg en Elleh in tegenwoordigheid van mevrouw Giitlner en Frïuolf van ringen gewisseld maar de vorloring zou rboreerst geheim wordn gehouden hoofd en hart werd hg door orm en rgk geacht en geëerd Was de deelneming aan ign ziekbed reeds groot thana verkeert heel Vlaardingen onder den indrok van het droevig sterfgeval Algemeen wordt gevoeld wat men in hem verheet Moge zgne weduwe on kinderen troost vinden bg de gedachte dat hun echtgenoot ei vader velen ten zegen is geweest I lo de vergadering van den gemeenteraad van Kidderkerk van Woensdag jl werd aangenomen het voorstel van Burgemeester eu Wethouders om de woning van den directeur van het post o telegraafkantoor te terandereu mits het Rgk f 350 tu plaats van f 300 huur wilde geveu De b rooting der kosten werd geraamd op f 450 f 500 Ook werd behandeld een adres van den Kerkeraad der Ned Geref Jferk houdende verzoek om eeu slikwjg voerende naar bet kerkgebouw te willen hegrinten Het verzoek werd afgewezen doch wel werd aangenomen een voorstel om afval van grint beschikbaar te stellen ten einde de Kerkelgke Gemeente de begrinting zelf kan daar stellen Door den heer J H van Balen te Helder is aan alle Liberale en Vrgzinnige Kiesvereeaigingen in het hoofdkieadistrict Helder bet ï voorstel gedaan om ten einde de betreorens Y waardige verdeeldheid onder de liberalen in dit district in het vervolg te doorkomen eene Centraal Liberale Kies vereeniging op te richten Aan de vereenigingen welke zich in beginsel daartoe bereid verklaren zal dan bet verzoek worden gericht op nader te bepalen dag afgevaardigden te zenden naar een aldaar te honden vergadering De beer G secretaris penningmeester van de apaarbank te Bergen op Zoom die onlangs hare betalingen staakte is door de rechtbank te Breda van rechtsvervolging ontslagen Aan den cnrsns in de Stenographic die gisteren te s Gravenhage geopend werd in het gebouw der Hoogere Krggsscbool namen deel 2 Ie luitenanlis gedetacheerd aan de H Knjgsschool 4 Ie luitenanti werkzaam ouder de bevelen van den Chef van den generalen taf 1 kapitein en 9 Ie luitenants van hetiregimeut grenadiers en jagers 1 Ie luitenant van bet 46 regiment vesting artillerie en 2 Ie luitenants van bet 2e regiment veld artiileria De lessen hebben plaats Donderdag en Zaterdags Zoo was uu KllüQ alleen mot hare liefde en haar verlangen Hg was weg en zou eerst over twee maanden tenigkeeren Ellen zooht vergoeding roor de leegte dis ffj gevoelde in hot goede dat i verrichtte in do hulp die zy aan noodlgdenden bewees en la bet gebed Wadneer eene onverklaarbare onrust haar kwelde weende sg aan den boezem barer moeder uit Hare borst was in den herfst als gewoonigk aangetast maar zg verborg zorgvuldig da bedeokelgke symptomen deels uit vrene vac degaaeo die zg beminde te verootruiten de s omdat f die zelve nie als gevasrlgk besohouwde Pe winter kwam en tegen het Karstfeut zou Kuno terugkeeren Zg gevoelde zioh beter maar ter nedergedrukt door dezelfde onrast die in bare ziel opkwam toeu Kuno vertrok tegelgk met het reikhalund verlangen dat haar dreigde te verterea Kuno schreef lange warme brieven vol van al do liefde die in zgn hart woonde Kort na Knno i vertrek had dejonge graaf GrenskjÖUl zioh in de nabij huid van Wasala gevestigd en het duurde niet lang of fajj bracht een bezoek aao de j aelone Hij scbeen een beminnelgk jong man te zijn was eeu neef van Arlborg en werd dus beleefd ontvangen Bg een van deze bezoeken verhaalde hg dat zgne zuster bg hem was maar dat bare tegenwoordige zwakke gezondheid hem verhinderde haar volgens haar wensoh aan de familie Gallner voor te stellen en toen hf A U seide fag hij er leer droevig uit Het was aliof Ellen een dolksteek in hst hort gevoelde en zg daoht met schrik Als s Kuno e u bamiade als I Vardar Aan de dames N C Besier s Gravenhaga J van Ogk Amsterdam A S S Euderie Zoeterwottde M A van der Laaow sGra venhage en aan de heeren M 0 Boom Meppel W Lenshoek Zalt Bomnel G J da Steur Vlissingea L G Tenokinck Bedel L van der Vegt Alkmaar en J J Vroom Opperdoai kon diploma A voor de luivere toapaasiDg van het Gorrespondentieiohrift en vertroawobaid met het systeem Stolze Wéryc wordao varstrekt Over bet proefsohrift van 1 candidaat roor diploma A moest afwyBsnd word n baaohikt Op bet te Utrtiobt gebonden examen tar verkrgttiog van diplrma B acte tot het geven van onderwgs in de Stenograpbia vo ns bat stelsel StolMWéryf tgn geslaagd da damot J J Franpois VGravenhage J Medenbaob s Gravenhage A P £ Th Voaknil a Gra venhage en de heeren C P Backers a Gift venhage k Hollander Eind van t Steenwyker Diep Th W Lammera Hilversam J W Mekking Arnbem O L PosUl ZwoUa H W Ring Barnevald en P J Smit Jr Delfa l De norrwpondent der f R Ct f ia B tavia seint ons onder dagteakaniag van had i Mondjok Bangkal Tjoelit Tamanradj de laatste versterkingen van dan vgand tan Naordoosten van Mataram aga door ons aondar verlies veroverd Van deu guuverneur gaueraal van N d Indi ia onder dagteeheoiug van faadan bi bat daoartemeut van koloniën het navolgend talegmuob bericht ontvaogeo Vroeg ingetreden moesson veroonaakia vertraging der operatifin Güteran vgand uit Mon4jok en Bangkal Tjoelik verdraven zonder verlteuo onzersüds en stelling genomen ta Tamanradja en Madjeloek nabg den Noordoostboek van l jakm Negara Het Nieuws van den JDag gaaft hadan het volgende bulletin Mondjok Bangkal Tjoelik Tamanradja vemterkingen ten Noord Oosten Matanun sgn veroverd Wg leden geen verliaien vantyand tgn verscbeidenan gedood De arrondisseroents reohtbank ta fiMrlan deed gisteren uitspraak indezaakv n Johanna Dalpbina Wester te Beverwgk beaohnldigd deu huzaar Andries Hoebe vitriool in het gahut te hebben geworpen Zg kreeg 9 maanden gevangenisstraf Lgsbeth Burgbont de l7 ariga meid dia een fnselier van bet Indische lagar f 200 bad ontvreemd werd veroordeeld tot een jaar kwam sg met hare gvdaobten niet want hare moader vroeg Is de freule altgd ziekelgk geweest I eXeen Zg is ziek naar het hart en daardoor Is de grond gelegd tot eene borstxtekte De graaf riohttB zUne oogen op Bllan met saaa ttil mklÉing die haar deed blozen Na het bezoek van den graaf verviel EUsa In an gepeins dat versoheidone dagen aanhield K j aahraff aan Kudo en er lag eene waas van ireurigbsid over dsMa briet Zjj sprak daarin over bet bezoek vaa den graaf en roerde met een enkel woord Amalia s ziekte aan Daarop volgden eenige nitdrakkingan die eene treurige gemoedsstemmtng verrieden Kuno s antwoord was een soherpe attval tegsa Amelia en drukte edik een ondubbelzinuigen tw$liii aangaande de ziekte van deze uit dat zgn sehrijvm een pgnlijken indrak op Ellso te weeg bracht Hat hinderde haar dat Kuno zoo gevoelloos spreksn kon over een meisje dat hf eenmaal bemind had a In haar volgenden brief gaf zy daarover ouverfaoten haar mtsnoegen te kennen latUMohen had de graaf zgne besoekea op de pastorie meer en meer herhaald en het toeval wUd dat Ellen op bare wandelingen naar en van de amen hem dikwgis ontmoette dat bij haar vern zelde terwgl bg met veel gemak kei gkheid eo levendigheid over allerlei onderwerpen mot baar iprak maar hoofdzakeiyk over Kuno De graaf liet zioh hoogst gunstig nit over diens kundlghMen bokwoamhttd en geschiktheid als rechter verbaolde met welk asne gemskkelgkheid dese syne studiën volbracht had eni ForAMred