Goudsche Courant, zaterdag 10 november 1894

werkstakers solidair Wlnlertllenst 1894 95 Aangevangen 1 October TlJd van Greenwich ROTTKKDAM Directe Spoorwegverbinding met GOUDA 7 10 18 81 1 06 1 18 1 81 KOTTXRDAH10 17 10 17 10 84 10 41 10 47 8 88 10 7 86 7 47 7 80 4 08 8 10 DEN H A A e eo D UA iHlga 6 48 7 80 7 43 8 0 9 88 9 4610 1811 88 18 16 1 Goud 7 80 6 88 9 09 9 8710 49 18 1118 9118 64 1 87 8 68 4 46 B 7 6 69 7 18 8 89 9 37 11 06 11 18 Z T U 7 48 8 47 11 01 1 08 4 67 U 9 49 B1 ICI 7 47 1 11 1 Z Z gw 7 6S 8 68 11 10 1 17 6 08 6 82 K dL d 8 08 1 86 8 81 Toorb 8 07 9 08 11 18 1 88 6 80 8 86 1 44 1 4 1 68 8 04 8 0 S 68 10 1610 68 18 0818 468 80 9 46 8 16 4 18 4 436 80 6 47 7 48 3 86 10 10 CTÏEOHTGOÜD A Utnoht 83 7 60 9 68 11 84 18 08 18 60 8 10 3 80 3 634 43 6 80 6 30 8 09 8 60 8 8 10 34 Woarden 8 68 8 11 10 18 11 60 18 86 3 48 4 16 6 47 ll 84 10 61 üadowiter 7 07 8 1 10 84 4 84 lt ff Gouda 7 80 8 38 9 34 10 87 18 08 1 88 3 60 4 37 8 90 7 08 8 419 88 ff 11 07 AMSTUDA H G O V D A 6 60 8 16 0 86 11 86 11 8 8 88 4 86 448 7 10 I 0 SoHiU 7J0 1 04 1 44 110 11 48 8 80 1 80 UI M 11 11 88 tSif 3 1 IC O ll 7 18 41 18 61 1 86 1 67 4 16 6 86 6 66 8 41 7 48 O 01 DA IITBEOHT Ooadl 6 86 6 40 7 66 8 09 8 81 10 08 10 19 10 66 19 4 S 98 61 8 18 4 47 6 83 6 67 7 46 8 88 10 14 Oadew 6 60 8 64 11 09 8 87 6 87 7 6 10 97 Wo ld 1 6 6 7 08 8 18 10 80 11 17 8 46 8 07 5 UilMkt 8 18 7 88 8 88 8 41 9 10 81 11 48 1 80 3 08 8 88 8 60 6 W 6 81 6 86 8 88 9 11 10 68 eOUUA AMSTÏRDA M OoIuU 4 40 8 81 10 08 10 66 18 11 8 81 4 47 8 88 7 48 10 14 AalMldu Wj J f 9 10 10 86 U l 1 MO 8 46 8 16 1 48 11 1 Nieawe geweren In eene beschouwing over de ToorstelleB der Regeering tot t aanBcbaffen tan nieawe gewereu scbryft Ares in bet N T d D Bedrijen wg ons niet dan H het in het Toornemea de lererantie der geweren en karabgnen op te dragen aan de bekende wapenfabriek te Steyr in Oontenryk Zeker ii bet jammer dat mik een belangryke lererantie niet aan eene binnftntandache fabriek kan gegund worden maar voor den Staat zon dat waarsohgnlgk danrder nilkomen en er zoo in de leverantie belangryke vertraging ontstaan aangezien er by om thani geen fabriek is iog richt om dadeiyk eene groote Hoeveelheid Mannlicber geweren te leveren Bovendien komt daarby nog eene qaaeBtie en wel die van het baskrait Bekend ïa dat men in de lateren jaren in byna alle landen is gaan zoeken naar een hoakroit van grooter Toortdry ringt ver mogen dan het brstflaode zwarte welke pogingen in verschillende staten ook tot verschillende resultAteo hebben geleid Nn is het zeer moeilyk eene soort van dat baskrnit te vinden waarvan tuen den wnarborg heeft dat het ook bg laagdarige bewaring in de magazynen onveranderd in nitji erking blyft eq geen gevaar voor ontleding of ontploffing oplevert Uit dien hoofde moet meo te dezen opzichte vooral met de ervaring te rade gaan en zal dns de eerste voorraad patronen wel geleverd moeten worden door eene fabriek die hare sporen op dit gebied rnimsohooti verdiend heeft Hoe eerder men echter te dezen opzichte op eigen beenen kan itaan des te voordeeliger zal het wezen want de nieawe patronen zgn zeer daer zy kosten byoa bet dabbele van de tegenwoordige Al wordt Bchryft Aresa verder de in den aanvang benoodigde hoeveelheid verkr en door aankoop in het buitenland de vraag dient beantwoord of ook wy weldra in staat te zullen zyn in ons land dengdelp rookzwart buskruit te vervaardigen en zoo ja op welke wyze dan in die behoeftu zal worden Toorzien Zal de levering daarvan ook Mn de Vereenigde Busk rui tfabrikan ten worden opgedragen Wy meenen te weten van ja maar beeft men voldoende wnarborgen omtrent de qnatiteit van hetgeen door hen aai geleverd worden Die quaestie van het boflkruit is bij de voorgestelde aansobaiBng eene hoofdzaak en zy moet vao te voren ernstig onder de oogen gezien worden Sen zeer goede zyde van het Voorstel nobt iArei het daarin vervatte Toornemen om in de stelling van Amsterdam te bouwen eeo patroon fabriek werkplaats voor draagbare wapenen en voor ernstvnurwerkeo Al werden de kosten daarvoor met inbegrip der daartoe aan te scbsffen werktuigen geschat op 1 milHoen gulden het komt hem voor dat wy zoodanige fabriek en werkplaatsen reeds veel te lang in ons centraalredait hebben gemist Nn de bestaande inrichtingen te Delft hierin niet kunnen voorzien daar de samenstelling en aanmank van de geweren karabynen eu patronen geheel nieawe werktaigea en eene andere inrichting der werkplaatsen eischt en dus tot nieuwen aanbouw moet worden overg n scbyot het ranzelf aangewezen het laataie reduit onzer landsverdediging als plaats Tan vestiging dier fabriiek en werkplaatsen te kiezen 8 0 8 47 8 84 8 01 9 10 8 08 18 81 a 89 8 88 7 7 88 7 8 7 4 7 88 e Dcl 8 8 liooidneht r Niamrtek t OiptU Eottordun 7 lottndui 8 0 F ilO Nuuwnkuk 1 18 Moordnokt d 7 46 Zijn wy goed ingelicht zegt de scbrijver dan zou het voornemen bestaan die nieuwe inrichtingen aan te leggen op het ryksterrein in den hoek gevormd door het Noordzeekanaal en bet zykanaal G ten oosten van den spoorw naar Zaandam dus by de Hembrug een terrein dat daarvoor uitstekend geschikt sohyat en op voldoenden afstand gelegen is zoowel ran de hoofdstad zelve als van de lyn der verdedigingswerken Het ia het terrein dat vóór eenige jaren in aanmerking werd gebracht om er de Hykawerf op te vestigen welk plan echter nadat het rapport omtrent de overbrenging door een speciale commissie was uitgebracht geheel is opgegeven Thans ïs op dat terrein alleen een kolendppöt van de Marion t eveatigd Omtrent de t bouwen fabriek wordt al zeer weinig medegedeeld Als doel daarvan wordt aangegeven reeds enkele jaren onafbankelykheid van het buitenland zooveel doenlyk te voorkomen en de mogelykbeid te doeu ontstaan in eigen werkplastHen niet alleen de herstellingen te doen plaats hebben maar zoowel in tyd van vrede als in tyd van oorlog door aanmaak van patronen en andere ernst vnnrwerken alsmede door samenstelling van geweren en karabynen nit in vooraad op te leggen afzonderlijke deelon en verwisselstukken in de aanvullingen te voorzien Qasmotoren die vroeger alteen voor beweegkracbt in kleine werkplaatsen gebruikt werden zyu in lateren tyd steeds grooter en grooter gemaakt zoodat tegenwoordig motoren van 100 tot 200 paard enk racb ten geen zeldzaamheid meer zyn £ en paar Fransche werktuigkundigen hebbett thans echter voor de molens te Pantin een gasmotor samengesteld die wel de grootste in zyn soort is en een arbeidsvermogen heeft van 320 paardenkrachten De tallooze moeilykbeden die aan de constructie ran een gaimotor van zolk een groote werkkracht verbonden waren zyn zoo gelukkig overwonnen dat de machine uitstekend werkt en men bet mogolyk acht gasmotoren van nog grooter arbeidsvei mogen zelfs van 500 paardenkrachten te maken Werkstaking van diamantbewerkers De vereeniging van werkgevers In betroosjessiyparsvak te Amsterdam heeft g teravond eene vergadering gehouden ter bes lking van de werkstaking Er wbrd een voorloopig comité gevormd om met de werklieden te ouderhandelen Dit comité bestaande uit de faeereo M Biallosterski Kloots en Lissauer heeft de werklieden verzocht eene commissie van negen leden af te vaardigen en om 1 aar in Diligentia op het Waterlooplein te confereeren met het comité Indien de werklieden dit voorstel afwyzeo zullen de werkgevers toestemmen in de gevraagde loonsverhoogiog onder de nadrukkelyke verklaring dat zulks nadeelige gevolgen moet hebben zoowel voor de werklieden zelven als voor het vak in bet algemeen Uit Amsterdam meldt men Gisterenmiddag is eene conferentie gehouden tasschen werkgevers en een comité uit de werklieden in het vak derroosjraslypery Deze conferentie droeg een zeer ernstig karakter Van de zyde der patroons word den werklieden op het hart gedrukt dat de gevraagde loonsverhooging ad circa 15 pet onder de byzondere omstandigheden aan de diamantiadastrie eigen ovmogelyk door de patroons kon worden betaald De pressie van de zyde der werklieden zou dus hoogstens kunnen uitwerken dbt de patroons wel het tarief zouden aanvaarden maar velen t en het gevraagde loon eenvoudig geen werk zouden kannen afgeven Het comité bleet echter den looneisch handhaven waarna het tarief door de patroons aanvaard werd hetgeen dus beteekenen zal dat er waarschynlyk minder werk uit handen zal worden gegeven Een der patroons uitte de vrees dat door deze beweging weder een tak van industrie naar elders zal worden verplaatst De stakende diamantbe werkers kwamen beden voor het Byksmuseum byeen en trokken vandaar naar den Parkscbouwburg waaracbtereeovolgens twee vergaderingen werden gehouden wyl ook daar daar de zaal te klein bleek om allen tegelyk te bevatten Immers dn algemeene werkstaking is nu geproclameerd aan 80 slyper en is de arbeid neergelegd en het aantal stakers wordt ge$ bat op 8000 In den Parkscbouwburg werd het gestelde minimum tarief in den Kaapschen tyd aangenomen eOD DA18 18 De vergadering wss ditmatil minder rastig dan gisteren wyl een patronn aan het woord wilde komen en men hem dit niet toestond en wyl een afgevasrdigde uit Antwerpen werd voorgesteld hftgeen eenige sensatie verwekte De Anfwerpsclie dinninntbewrrkprf hrbhen zich 18 8 t 88 10 68 11 08 11 08 11 18 U 88 10 08 10 11 8 18 B 1 A O 8 07 DEN 9 68 10 10 10 1611 88 11 43 8 38 met de Amsterdamsche verklaard Omtrent de loonbevceging onderde diamantbeverkers te Amsterdam kan nog orden medegedeeld dat deze zich thans ook gaat uitbreiden onder de snyders en snydsters De mannelyke en vrouwetyke vakgenooten dezer branche kwamen gisteravond in café Scblüsser byeen Er heerschte t90 groot verschil van meeniog dat de byeenkomst een niet zeer kalm verloop had Ten slotte kwam men overeen een comité van 21 snyders en snydsters te benoemen met de opdracht een uniform loontarief voor snyders en snydsters te ontwerpen en dit reeds heden aan het oordeel eeopropenbaro vergadering te onderwerpen Tezelfder tyd werd in Piancius eene vergadering van slypersknechts gehouden waarin werd besloten ten eerste morgen vroeg drie fabrieken waar men weder met den arbeid wil aanvangen te bezoeken pm dit te voorkomen ten tweede het daarheen te leiden dat de werkgevers die de eiacben hebben ingewilligd Maandag weder kunnen laten werken en ten derde de snyders ec snydftters in zooverre te steunen dat men de staking niet zal eiadl en vóór ook zy loonsverbetering hebben verkregen Voorts werd nog de vraag besproken boe in de toekomst onderkrnipiog van eigenwerkne mersc die niet tegen loou maar voor eigen rekening laten werken belet zou kannen worden Dit bezwaar meent men te zullen overwinnen door eeu zeker gewicht aan grondstof gelgk te stellen met den aangenomen looostandaard By het oproer onder de gedeporteerden in Fransch Guyana waarvan de telegraaf dezer dagen melding beeft gemaakt zyn o o vgf anarchisten gedood Léauthier Marpeaux Simon byge aamd Biscuit Meyrucis en Chavenet Van dit vyflal is Léauthier de meest bekende Hy was het die in een bodillon Duval den aanslag pielde op den Berviachen gezant Georgewich thans Minister Marpeaux was de makker van Ëmile Henry by doode den politieagent Colsan op bet oogenblik dat deze hem wilde arresteeren Bimon bygenaarad Biscuit was de medeplichtige van Ëavachol ten tyde dat de e in 1892 zyu aanslagen pleegde met ontplofbare stoffen Minder bekend zgo Meyrucis en Chavenet ofschoon zy ook afschuwelykeo misdaden op hou geweten hadden Meyrucis worgde te SaintDenis een jongen man die een anarchist bad aangegeven by de politie Chavenet iabreker en anarchist vermoorde een heer din ttiat thuis kwam toen de schurk bezig was zyne kamer te plunderen Voor al deze schelmen had de jary verzachtende omstandigheden aangeoomeo De wereld is nu voor goed vau hun ontslagen Ofschoon reeds herbaaldelgk ter zake van melkvervalsching veroordeelir g word uitgesproken door de rechtbank te Heerenveen welke veroordeeting ook telkens krachtens rechterlyke uitspraak bij advertentie werd bekendgemaakt zoo schynen toch vele veebonders aan de verzoeking geen weerstand te kunnen bieden en voor bet voordeel hetwelk zy uit hunne knoeierijen trekken eene eventaeele strafvervolging te trotseereu Donderdag tl stond voor bovengemelde rechtbank weder een veehouder uit Akkrum terecht beschuldigd van de melk welke hy aan de boterfabriek te dier plaatse leverde met water te hebben aangelengd eu vervulscht en by de aflevering die vervalsching verswegea te hebben 6 68 8 08 8 10 8 17 8 86 4 60 4 67 8 04 6 11 6 80 1 46 1 68 8 08 8 09 8 16 1 44 4 10 O O 11 S A 11 60 18 80 8 48 18 40 18 08 10 18 Voolb 6 64 K dL d6 69 Z Zegw8 08 Bl Kr 6 14 Z H e l9 Onud 6 80 7 60 8 18 10 30 10 86 10 41 Beklaagde bekende volmondig terwgl uit het onderzoek nog bleek dat bg de melk eene hoeveelheid van ongeveer twintig procent water was gevoegd De directeur der fabriek deelde mede dat beklaagde dia per dag ongeveer 100 liter melk afleverde der fabriek door zyoe handelwyze eene di elyksche schade vau oogeveer een gulden had berokkend en dat heklRasdc toen hij bemerkte dat zijn bedrog was ontdekt hem tweehonderd golden bad aangeboden wanneer de strafvervolging geen voortgang hsd De ofi V justitie Het niet na te doen uitkomen dat Z £ A aan wiea daaromtrent de beslissing was overgelaten daarin niet kon en wi de treden verder het bewgs geleverd achtende requireerde by schuldigverklaring en veroordeeling tot eene maand gevangenisstraf met last tot openbaarmaking der nitapraak Dokter Ujlaki een Hongaar van geboorta officier van gezondheid Ie klasse was wegens ziekte uit Indiê teru ekeerd en beeft de boot te Genua verlaten om zyn familie te Bada Pesth te bezoeken Degenen die met hem reisden vertelden dat hy weinig spraakzaam was en zïcb over zgu gevangenschap niet kapitein Lindgreen weinig uitliet Wel dweepte hy met bet Indisch leger Ik heb veel van de wereld aanschouwd soldaten van ele naties in het vuor geziene vertelde hy vaak doch zulke kranige kerels als het Indisch leger heeft zag ik nooit te voren De moed dien zg toonden de zelfopoffering de flinkheid de gehoorzaamheid zyn boven mgn lof verbeven Het is bet beste leger dat ik oott za Er was een dyaenterielyder dien ik nooit levend te Ampenan zou krggen By dea overval lag hy in de tandoe en de eerste die een geweei greep en schoot was hij Een man werd by hem geplaatst om op hem te passen Zy vochten als leeuwen de eeu verliet den ander niet Zy zyn gevallen en hun Igken vonden wy later over elkander liggende Dappere kerels I Hbl Uit goede bron wordt verzekerd dat door geen der mimsters bg den Baad van State een koninklyk besluit aanhangig is gemaakt waarbij aan ambtenaren by departementen by het bereiken van 65 jarigen leeftyd ontsl uit s ryks dienst zal worden verleend Er wordt bggevoegd dat dit niet behoeft daar de wet reeds bevoegdheid geeft den ambtenaar op 65 jarigen leaftyd en 40 dienstjarentellende te pensiooeeren Het eenig mogelykeis dat de regeeriug van die bevoegdheid eenruimer gebroik gaat maken Vad Gedurende de maand October zyn met de stoomacbepen der Stoomv Maatschappy Zeeland c vervoerd van het vasteland naar Engeland met de dagbooten 2275 ton en met de nachtbooteu 2950 ton en van Engeland naar bet vasteland met de dagbooten 145 ton en met naohtbooten 1400 ton dos te samen rer voerd 6770 ton goederen De onderwijzers te Wolvega Weststellingwerf hadden zich per adres tot den gemeenteraad gewend met gemotiveerd verzoek om belooning voor t berbalingsonderwgs De voorzitter deelde mede dat B en W met t oog op den oritieken toestand der gemeontefinanciën van oordeel waren dat hiervoor geen post op de begrooting mocht worden gebracht De raad besloo overeenkomAtig dit advies De onderwyzers hebben uu besloten voortaan zonder belooning geen herhalingsonderwys meer te geven Een eigenaardig staaltje van recbtipl ug is te Berlyn vertoond Bg gelegenheid van een feest was in een zaal eeo vechtparty ontstaan tasschen burgers en militairen waarby de laatsten van hunne wapenen gebruikmaakten De zaak kwam voor het militairen gerechthof en daar werden de militairen vrygesproken op grond dat zelfsverdedigingde reden was geweest vao hun optreden De burgerlyke getuigen werden niet geloofd Voor de burgerlyke rechtbank echter twyfelde men aan de getoige nissen door de militairen a elegd en werden de burgers vrygesprokeu 8 68 4 40 Aldus syn beide partijen onschuldig bevonden 8 43 9 40 11 09 11 10 9 47 9 64 ff 10 01 9 08 10 10 11 80 1J 80 4 46 6 31 7 07 8 10 8 41 4 66 7 17 60 6 09 7 84 88 6 0 ff 7 31 6 16 6 61 7 37 M 10 08 46 3 43 4 16 4 48 6 17 7 8 08 8 88 4 48 7 08 1 ff 7 11 ff 6 ff 7 80 8 61 ff ff 7 ff ff 6 0 7 81 1 Door de arrondissements recfatbank te Rotterdam werd gisteren het volgende vonnis gewezen Wegens valscbheid in geschifte werd in de alleerate plaats ter verantwoording geroepen J M A V d B kantoorbediende te Rotterdam De aanklacht luidde dat bij up 29 Joni 1894 te Rotterdam lo valsobelyk te hebben opgemaakt een ggeschrift luidende Ontvangen van de heeren R Mees en Zonen de somma van eendnizend gulden voor op rekening Rotterdam den 29 Juni 1894 zegge ƒ 1000 en dat geschrift evenzeer valscbelyk hebban onderteekend Gabrs van UdeD c met het oogmerk om bet als echt en onvervalecht te gebruiken terwyl uit dat gjbruik eenig nadeel kon ontstaan 2o opzettelyk bovengenoemd valscb geschrift als ware het echt en oiivervalscbt hebben aangeboden ten kantore van de heeren B Mees en Zonen terwgl uit dat gebruik eenig nadeel kon ontstaan Alvorens de be handeling deur zaak werd voortgezet nam de toegevoegde verdediger mr Delprat het woord en vroeg verlof om in verband met art 53 strafvordering de onbevoegdheid der recbtbank in deze ïn te roepen Dit verlof werd hem toegestaan en nu ontvouwde pi de gronden waarop bij meende dat bekl moest terechtstaan voor den militairen rechter op grond dat hy militair was by zyn arrestatie en by onder de jurisdictie van den militairen rechter stond Hg was vestiugartillerist in Gorincbem in garnizoen wyl hy soldy ontving en dietist jdeed in de kazerne PI wees op art 130 der wet op de nationale militie deed uitkomen dat bekl in uniform was toen bij gearresteerd werd en beriep zich op srt 156 der grondwet Het O M waargenomen door mr J K H Enderleiu achtte de rechtbank wel bevoegd zynde bekl toen hg het feit plee z i niet ia militairen dienst doch met verlof geweest ea achtte bet feit door bekl als borger gepleegd In zgu dupliek concludeerde de verdediger dat de rechtbank zich onbevoegd on verklaren en subsidiair hem in vrgbeid Stellen zou Na deliberatie in raadkamer beslist de re iitbank afwijzend op het verzoek van den Verdediger op grond dat het moment waarop het delict gepleegd is en niet dat waarop de arrestatie plaats had in deze beslist De beklaagde oudervrsagd bekent de kwitantie geschreven en onderteekeud te hebben Hy was toen kantoorbediende bij de firma van Uden en bood zelf de kwitantie ten kantore der heeren Mees aan waar hy f 1000 ontving Het blgkt dat deuzelfden dag op het kantoor der firma r Uden is geïnformeerd door eeu der firmanten die den beer Mees gesproken had of er over een bedrag gedisponeerd was Bekl antwoordde toen dat hy er niets van wiet doch dat hy de zaak onderzoeken zon maar onmiddellgk giug hg er van door eerst naar Den Haag en dairaa naar het buitenland om eiodelgl in Gorinchem weer als milicien plaatsvervanger in dienst te treden Bekl gaf als motief voor zyn daad op dat hg door tt speculeeren in geldverlegenheid is geraakt Hg verdiende b i de firma v Udeu BcbeepsbevrachterB f 14 per week Het O M het feit boogsternstigenopzeer brutale wyze gepleegd achtend reqaireerde 3 jsar gevangenissïraf De verdediger pleitte verzachteude omstandigheden eu concludeerde tot vermindering Tan straf China laat door bemiddeling van Europeesche bankiers een leening aan do markt brengen Een leeniug enkel en alleen om oorlog te kunnen voeren China het land dat allerwege geducht wordt als het groote gevaar voor de beschaving En die teeoing wordt èn te Amsterdam èa te Londen geheel volteekend ongerekend wat er aog m andere landen ia ingeschreven Maar er wordt dan ook 7 pet rente beloofd Vele SBDzienlyke dames te Farys dragen zwaren rouw voor den czaar Omdat bet joogsto Russische priosesje 12 jaar oud is kleedt men ook de meisjes van dien leeftyd te Parys in t zwart In sommige kostscholen waar Russische éldves cya dragen alle meisjes roDw De roawc belet den dames niet naar den schouwburg te gaan maar ze nemen zwarte shawU mee en werpen die als rouwdecoratiè n orer de balustrade der loges De groote Sarah die in Qi8monda eenjaponnententooostelliog hondt draagt steeds eeu zwart roowlintje om den overslanken hals Natonrlyk bepalen deae buitensporigheden zich tot toot Paris en doen de gewone menacheit er niet aan mee Een Duiisch blad waaraan wg deze bgzonderheden ontleent noemt het n beetje scherp maar niet ten onrechte das Wettkriwhenc de krnipwedstryd Ib de vorige week remielde ees straatjon gen te Bonn met moedwil eenig materieel dat aan de stad behoorde De borgemeester daarvan onderricht diende den knaap hoogsteigenhandig een pak slaag toe met het gevolg dat de jengd wat bedaarder is geworden Verschillende bladen brengen deu burgemeester hulde Toor syne handolwyze en bevelen zgu systeem aan zyne collega s aso daar het langs den korsten weg het best leidt tot het doet Door den Rgksveldw te Koudum is t on den arbeider J P te Uaricb proces verbaal o emaakt wegens bet vangen van kieviten Vreemd is het dat men deze dieren niet mag vangen maar wèl verkoopen Er wordt 17 cent pe stuk betaald De bekeurde moet dus op heetérdaad betrapt worden Een eigenaardig gezicht is bet gedureude de laatste weken honderden meeuwen over Friestands weiden tie zien zweven Waarom toch vroeg meu De gissing lag wel eenig zins voor de band en is bg onderzoek gebleken juist te zyu De vogels maken jacbt op muizen welke lastige viervoeters in groote menigt e worden opgepikt netjes van bet vel ontdaan en daarna opgepeuzeld Dat de muizenplaag in weerwil van den natten zomer nog niet is geweken blykt wel uit het feit dat sommige veehouders jongens in dienst nemen oin de beestjes tegen c iit per exemplaar door verdrinken van kant te helpen welke jongens somwylen een aardigen dagbaur verdienen Zoo of enschijnlgk son men zeggen dat in de gemeente Zaandyk werkzaamheden zgu dat ieder arbeider ruimschoots brood kan verdienen De bouw der nieuwe school bgkans sfgeloopen de nieawe Zwaauc de drie huiKen des heeren Boeket zonden doen denken aan tal van bezigheden maar bier ztet men ook dat verscheidene werklieden sinds jaren werkzaam by een der grootste en nobelste bazen plotseling bun ontslag bekomen omdat tiet werk op is En dat tegen den winter Wat moeten zulke mannen met een eervol verleden en met vrouw en kinderen in vredesnaam beginnen Aan de in aanleg zynde tramweg Parmereéid Alkmaar gebeurde Dinsdagmorgen een treurig ongeluk Een der werklieden pas den vorigeu dag in dienst getreden als btstnurder van eeu der paarden die de zandkarreo vervoeren bad het ongeluk iu bet yzerdraad waaraan de kar door het paard getrokken wordt verward te raken viel en werd door het paard up de borst getrapt De toestand vao den man is echter niet hopeloos Gelukkig dat de werklieden allen verzekerd zyu tegen ongelukken waardoor aan den man 6 per week wordt uitbetaald Een vreemd incident heeft zich voorgedaan by de jongste militaire manoeuvres in Catalonië De brigade Calas onder bevel van generaal Uivera heeft broot gebrek geleden De gemeenteraad van de plaats waar de troepen gekautoneerd waren weigerde beslist aan de troepen brood te verschaffen en de bakkers sloten bun winkels Men moet weten dat sedert de vorige manoeuvr s ia die streken nog geeu bepaliug gevolgd was endie oefeniogen dateereo van 1879 I Men meldt uit Tiel Door den stads stratenmaker G van Plateringen werd terwyl hg werkzaam was voor de waterleiding in bet Jodenstraatje alhier opgegraven een steenen potje met 22 ryksdaalders met de jaartallen 1714 1793 4 guldens aau 1762 1794 en 9pietjes van 1778 1782 Het gevondene is afgedragen aan de gemeente Baitenlaodsch Overzicht Voor de ministerieele crisis in Spanje en haar oplossing heeft weinig algemeene belangstelling bestaan Meer dan een succes d estime heeft zy niet gevonden Nadat het vast stond dat het oogenblik nog niet gekomen was waarop de heer Sagasta door den heer Canovas zoo vervangen worden wist men ook hoe de crisis zoo eindigen De heer Sagasta heeft eenige collega s overboord geworpen een paar nieuwe ministers ofgebeschen verder een paar van het eeue departement naar het andere doen overgaan en de crisis was bezworen Het opgekalefaterde liberale schip zeilt nu weer met volle zeilen vooruit alleen beeft het den koers veranderd voer men voorheen naar het Noorden thacs gaat het naar bet Zoiden Er bestaat nl geen twyfel of de reorganisatie van Sagasta s kabinet is de triomf van het protectionisme Wel is waar heeft de grootmeester van het protectionisme de heer Qamazo zelf oen zetel in het miaisterie van de hand gewezen doch by zorgde voor een goed plaatsvervanger den beer Maura die dezelfde economische denklteelden als hy is toegedaan en wiens tegenwoordigheid alleen een waarborg is voor den ommekeer van Sagasta s kftbinet naar het proteoüonisme Wat u overigens dit ministerie een byzoader karakter verleent is dat het t zoivere beeld der liberale concentratie geeft Tot zelfs een der volgelingea van den beer Castelar tot de monarchie bekeerd republikein vond daarin een plaats De heer Abarsusa is een van die republikeinen spot de Temps die gelooft aan de Tcinig gevaarlgke leer dat als de Castiliërs en Ari oneezeo engelen waren als bet Hiberisohe schiereiland het paradys ware als iB sonde de jaloezie de ongehoorzaamheid het geweld er onbekend waren het niet noodig was er een troon op ricjiten en er een dynastie op te vestigen Liefdelyk politiek mysticisme idealisme van onschuldige droomers dat nooit vrees beeft ingeboezemd en nooit vrees zal inboezemen aan iemand Is de tegenwoordigheid van deu heer Maura in het kabinet Sagasta een succes voor bet protectionisme de aanwezigheid van den heer Abarzuza beteekent den triomf der raillié8 Over de vervanging van da Pruisische n minister voo Schelling door dr Koch president der Ryksbank wordt in de Duitsche bladen druk geredeneerd Wel is de officieele benoeming niet gedaan maar er schijnt toch geen twijfel meer te wezen of het zal er van komen De aftredende minister Hermann von Schelling zoon van den grooteu wijsgeer is reeds zeventig jaar en beeft al eenigeo tgd geleden zyu voornemeu te kennen gegeven er bet bgttje by neer te leggen Hy wordt geroemd als eeu uitstekend jurist en een voorbeeld vansirenge reohtvaardigbeid In de nieuwe wetgeving des ryks heeft hg een groot aandeel gehad Dat hy niet zooveel heeft verbeterd als men van em verwachtte wordt aan de omstandigheden toegeschreven De keus van zyu opvolger wordt voor zeer gelukkig gehouden Richard Koch sen sestigjarige is bebalve jurist reu goed oeconoom Hg heeft een belangryke rol gespeeld by de verandering van de Pruisische Bank in de Rjjkrbank waarvan hg sedert 1887 vice president en sedert 1890 president was By zjjn drbkke ambtsbezigbedeo vond hg nog tgd om zich te onderscheiden als scbry ver over handelsea wisseirechtj over faillissementen enz 0 staatkundig eo oecoMDmi ch gebied beet hy gematigd Iu den stryd over het muntvraagstuk verklaarde hg zich zonder voorbehoud vóór deu gouden staadaard in Duitschland hoewel bg ook middelen om den zilverprys op te beuren niet versmaadt Het Berliner Tagebtatti verwacht van den nieuwen minister dat htj een guostigen invloed za2 oefenen op de voorkomendheid van presidentati van rechtbanken en ambtenaren van het oOenbaar mioisteiie jegens het publiek en dat by nan de eisohea van het practisch leven beter dan tot nog toe is geschied zal voldoen waar het betreft de oplossing van de hangende vraagstukken van wetgevenden en oeconomi B un aard In da Vereenigde Staten van Amerika zgu Dinsd 178 leden van de Kamer benevens in 20 Staten volks vertegen woord igers gekozen De uitslag der verkioziugen is een bela grgke orerwinniog voor de repablikeinscbe party De republikeinen hebhen te NevY rk zestien in Zuid Dacota twee iu Connecticut drie in Calitornië vyf in Michigan evenzooveel in Massachusetts drie zetels in het Congres gewonnen terwyl in Califoroië eu Massachusetts de republikeinsch geworden volksvertegenwoordigingen twee refublikeiasobe senatoren zullen afvaardigen Georgia en Florida zgu democratisch gebleven Het duidelgkste bewgs dnr aangroeiende macht der republikeinsch party levert WestVirginië op waar de partg de meerderheid heeft gekregen in de volksvertegenwoordiging waar zg twee zetels iu de Kamer te Washington beeft gewonnen eo waar Wilson de vader van de tegenwoordige tariefwet met 50 stemmen verflagen is In New Yerse y en in Wi consiu bebbeu de democraten vgf zetels verloren In den laatsten Staat bedraagt de republikeinsch e meerderheid 50 000 stemmen terwijl in 1892 de democratische caudidatea met 8000 stemmen zegevierden In Massachusetts is de democratische candidaat voor het gouverneurschap met 60 000 stemmeu meerderheid geslagen In vele Staten hebben de republikeinen sinds de vorige verkiezingen 50 000 stemmen gewonoen De republikein Levi P Morton zal naar men berekent met de verplettereude meerderheid vao 143 000 stemmen tot gouverneur van den staat New York gekoren worden De Kamer te Washington zal tengevolge van den uitslag dezer verkiezingen bestaan nit 210 republikeinen 133 democraten eo 13 populisten De republikeinen rekenen op een fiinke meerderheid in den Senaat De Engelscbe bladen spreken natuurlyk ook over dezen verkiezingsstrgd De Times betreurt de nederla der democraten vooral omdat daarvan een bu lering van Mac Kinley s protectionistische politiek wellicht het gevolg kan we en Op hetze fde standpunt stellen ztcb ook de andere bladen zoowel de liberale Daily News als de eoo serratiere Standards want u Bngeland dat groot is geworden door den handel behooraa zelfs de Tory s tot de Toorfltandars ran hat rryhandelstelsel Alle Loudtjuscbe bladen rerhengen zich echter over de nederlaag welke desTammanyHalU party te New York heeft geleden De rapablikein Mortoa werd daar met groote meerderbeid tot gouverneur gekozen teffiDovnr den bekenden leider der Tammnny Hall c partij HiU De toongeveode bladen te Mew York juiohan alle ook over de nederlaag der TammanyHall party Zoo o a egt de New York Herald De openbare moraliteit heeft by dezen verkieziogsstryd de overwinning behaald New York zal nu geroepen wordau tot een nieuw leven en er zal na een einde komen aan het tydperk van duisteruia dat achter Ons ligt Nog krasser laat zich de Morning Advertiser c uit Dit bla komt by de beeprakiog van den uitslag der verkiezingen in den staat New York tot deze slotsom Now York is nu verlost van de overheeraobiog er dievenbende Behalve de heer Wilson de ontwerper der nieuwe tariefwet wiens nederlaag in WestVirginië bevestigd wordt zyn nog vele andere tooDgevende leiders der democratische party niüt herkozen De repiblikein Dayton die fcpgon Wilson in bet strydperk trad verkreeg 2500 stemmen meer dan zyn t enstauder De democratische party die door haar gebaspel over de tariefwet het vertrouwen der kiezers verspeelde heeft by deaen verkiezingsstrgd eene gevoelige les ontvangen De ambtstyd van president Cleveland wiens pogiagen om de democraten ia het rechte spoor te houden steeds vruchteloos bleven verstrykt eerst den 4den Maart 1897 Tot dien tyd behoeft men derhalve niet te vreeasa voor eene tarief herziening in dbn geest der Mac Kinleywet want de president zal zekar door zgn veto elke poging tot verhooging der invoerrechten verhinderen Derhalve c aldus luidt de oonolaiie waartoe de correspondent van des Daily News e te NeWYork komt is men nc voor by na drie jaren hereiligd tsgeu tarief rerho ngan Men rerwacht nu algemeen eeneaanmerkelyka opleving der zaken wautbet nieuwe verlaagde tarief heeft een gunstigeu invloed geoefend op alle takken Tan oyrerheid en zal zekar iu de naaste toekomst zeer populair worden PosterUen en Telegraphle De invoer in Ned Oost Indië van zaden van den koffieboom en van andere rubiaoeeSn afkomstig uit Afrika of uit Aaië is in het vervolg geoorloofd Het postagentschap te Qrosa Batanga in hat Duitsche protectoraat Kameroun is opgeheven Daarentegen is een dergelijk agentschap gevestigd te Krihi in hetzelfde protectoraat betwelk mede voor den dienst der pskketpost is opengesteld Pakketten met aangegeven waarde zyn eohtar in het verkeer met Kribi niet toegelaten Post en Telegraafdienst Benoemd 16 Nov Tot brieveogaarder te Landsmeer A Dgs thaus postbode te Eemnes bioaen tot brieveogaarder te t Waar T Mnsoh 1 Dec Tot adsistent te Leeuwarden de conducteur dur brievenmalen van de 3de klasse J E Tuibingu tea spoorw postkan lore n 3 standplaats Leeuwarden tot brieveogaarder te Kerkwerve M Üver Geplaatst 1 Dec De commies der posteryen van de 4e klasse H Palm te ArnhMn thans tydelyk aldaar 26 Oct De telegrafist C Madde na afloop van militie ver lof te Rotterdam 1 Nov De klerk der telegrapbie van de 2deklaxse H van der Made na afloop vanmilitieverlof te Rotterdam 6 Nov De klerk der posteryen van de 2deklasse F A Moors na afloop van varlof teColenborg Verplaatst X Nor De commies der telegrapbie ran èl 2de klasse J Buisman van Apeldoorn naaf Arnhem de klerk der posteryen en telegrapbie ras de 2de klasse J H van Schoonhoven van Amsterdam telegraaf kan toor naar het Hoofdbestuur tijdelyk 6 Nov De klerk der post n 8ü ftlagraphia van de 2de klasse W tf l Kj Ittersum van Colenborg aaan£É 16 Nov De surnamerair f l KR telegrsphie A Terlet van Z n S aar B Bward de klerken der posteryen en telegrapbie vaii de 2de klasse J Schipper ran ScbeTeningan naar het bgkantoor in de r d Ilelststraat te Amsterdam naar Schereningeu 1 Dee De commieien der telegrapbie van de 3de klasse G Bos vao Arnhem naar Zwolle eo R Vaeaioga vau Zwolle naar Amsterdam de commies der posteryen van de 4de klasia J M Neajean van Arabem naar Apeldoonk de klerken der posteryen van de 1ste klasse W van den Bosch van Sappameer naar Han