Goudsche Courant, zaterdag 10 november 1894

Maandag IS November J804 m 6505 33ste Jaargang ttOüMHE COÜSMT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 r ete k 50 Centen iedere regel mee 10 Centen Oroote letters worden berek id naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ffivo Q Timmer n Ijeenwarden oaar Eek haiuo naai Apeldoorn de klerken der poitartjen en telegraphie van de 2de klatw J H Unriand tan Bergunj OMr Arnhem postkantoar en J Klaaoesz vu Amiterdam telegraafkantoor naar Ber gnm De vwplaateing van den telegrafiat A den Hun naar Bodegrave gaat met gzigingvan het vroeger bepaalde lo met 1 Dec a a Yarlenging van verlof verleend wegens aiekte 31 Dec Aan den commies der telegraphie vu de 3de klua L C Verkerk te Zutphen Overleden 26 Oct de commies der telegraphie van de lite klasse B W Hagedorn te Amsterdam 29 Oct de brievengurdera J A H M Hermsen te Grubbenvorst en O Kooman te Oostkapelle Ruime Keuze in Heeren Dassen A nn OS Ai E 73 73 Beurs van Amsterdam 8 2I0VEHBKH ilotkoeri 101 sy 81 807 85 1011 loiy it 7 81 iOf ♦ l M 78 6 ♦ V io f 701 40 lOO ll 100 88y 780 780 101 101 111 1 71V lOSl 101 1401 711 87 10 V IV l l a 180 104V 41 B V 187 100 ♦ Vi 1 Vu 8V I 104 io V n u 100 141 188 11 881 m W i M 181 loiv 108 80 1 1 4 171 10 96 85 7S 7t 71 Vor kn HimuHD Oert Ked W B dite aito dite dito dila dito Haiiau Obl aoudl 1881 88 4 luul Iniebrflving 1868 B1 6 Ooaiim Obl ia papier 1818 5 dito in silver 18 8 5 f TUSii Oblif mat tioket 8 dito dito 8 BsauiiD ObL Oost te Serie 6 dilofieoona 1880 4 ditaUIBotb8 188g4 dito bij Hope 18811 90 4 ditolsfottd leei 1888 8 dito cUto dito 1884 5 SfAKIi Ferpet lohuld 1881 4 Tutuu Oepr Oonv leen 1890 4 Oaclaesiiig serie P Geo Iseuiov serie ü 21IU A a lllr Beo v obl 1891 5 Mlllco Obl Buit Bob 1810 VlHinilll Obl 4 onbep 1881 Kwnmout Obligatien 1801 8 Romanu Sted leen 18B 8 Nn N Mi Usndelsr send Atendsb Tsb M CertÜMteo D uMsstsohsppij dito Arak HvpoUiaekb pandbr 4 Calt I dtr Vorstenl send s Gr Hrpolkeekb puidbr 4 NedarlsndBoha bank aaad Kad Hsndelmsstseh dito N W k Pao Hjrp b psndbr l Rott Hjtpolkeekb pandbr 4 Utr Hvpotheekb dito 4 OosTlKi Ooat Hong bank aaad RoBl Hypotheekbank paodb 4 Amiuii Equil bypoth pandb 5 Msiw L ö Pr Lien eert 6 Nu tl 64 74 Zuid lul Spirmü A H obl 8 Potl Wanohau Woenen aand 4 KssL Gr Eua Bpw Mij aand 5 BaliiBchs dito aaad IM Vm 867 II 547 l Vis lastom dito aand I Iwaat Denibr dito aand 5 Kltak ak Asow Bp kap saod 6 Loaowo Bavaat 8p Ua oblig t Orel Vitebsk dilo oblig 5 ZgidWsst dito aand 5 dito dito oblig 4 08 1 117 l Va losv 11 191 W 41 10 V 101 118 AHlwu Cent Pao 8p Mij obl Okie k North W pr O v aand ditoditoWin Bt Peter obl 7 Deiver fc Eio Gr Spm oert v a lUinoUOeotral obl in goud 4 Louiav k NaakvUleC ert T aand Ilesieo N Bpw MIJ lebyp o Miss Kansaa v 4 pet pref aand N Tork Ontario k Weat aand dito Fenas Ohio obli Oregon Oalif lo hyp in goud 5 BI Paul Uinn k Mauit obl 7 Ua Pao Hoofdlijn oblig dito dito Lino Ooi Ie hjp O 6 Oakaih Can 8outh Cert T aand Vm 0 Sallw k Nav Ie h d o O Amilard Omnibui Mij aand Roltsrd Tramweg Maats aand Hm Stad Amatardara aand 8 Stad Roltorilam aand 8 Biun 8Ud Antwotpenl887 8lad Bruuel 1888 i s HoKB Thoi Eegullr Qesollaoh 4 Ooatnin Staauleening 1880 6 K K Oost B Cr 1880 8 gmijl Buid Madrid 8 18 8 Vac NaB Baa Hyp BpobI oert 4 ADVERTENTIfiN MONUMEINT voor ons Nederl ladisch leger Zit de WereUUeroniek wn 10 dusr Sociëteit ONS QENOEQEIT Hc AbóBnemeiit VoontcUiiig Donderdag 15 oveoiber 1894 Vereenigde Botterdamsche Tooneelisien Directie LE GRAS au HASPELS Madame SAITS QÊFE Aanvang half 8 uur W F Oswoiie bepaliugea en prezen Pro Deo Tweede Aankondiging Bg vonnis der Arrondissements Rechtbonk te Rotterdam van den 28 Mei 1894 is bet hnurelgk toaschen COBNKUS JACOBUS vm HOFWEQËN koopmu wonende te Omdaim MARBIOJE VAN DIE VOORDEN wonendete Qcuda doch verbigvende te Ddtt verklaard door echtscheiding ontbonden De Procnrenr van den eischer Mr M M SCHIM van naa LOEFF Ter opleiding een flink LEEBMEISJE gevraagd in een Qareu Banden Modezaak hier ter plaatse Adres Bnrean dezer Conrant Wegens concurrentie en geen samenwerking Zondags geopend bU J F Herman Zn TIendew De prezen zgn door den Staat Men Mede kt geluk de hand g g rf Hoofd prgs ev fiOO OOO Hark Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen Tan door de den Stflftt Hamburg genriiarbor borgde groote Geldlotarü waarin zoker 10 Mlllloen 868 900 Mark gewonnen moeten worden Da prgeen van desa veel foordetii biedende Oeldlotery die rolgcni het plan aUohta 110 000 loten berat zyo de Tolge da De hoofCBte pryi ia erflotaeel BOO DOO Mark 48 pryaona 106 prüsen i S08 pryKflD a 768 pr 2Bu a 1820 pryiseD I SO prijzen ISOpr z i 800 160 88946 prezen 16B 6S94 p 184 100 98 6840 pr 69 48 80 totaal 6fi 40O prqsfln msandea in 7 klauen 6000 M sooo 8000 M 1000 400 800 m Premie r 800 000 M 1 priji 1 800 000 1 pry 100 000 8 prjun a 76 000 h Iprüi i 70 000 Iprija fl 66 000 I prgs I 60 000 1 prija 66 000 a prijien i 60 000 I prya I 40 fK 0 8 praten I 80 000 81 prijz 10 000 en wordeo deu io eeni uitgeloot De Uoofdprüi io da klaaie bedraagt Mark 60 000 st gt in d kl tot 66 000 M io de 8o tot 60 000 M in ia U tot 66 000 M in de 6a tot 70 0 0 M in da 6 tot 76 000 M in de 7a tot 800 000 M on met de premia van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste prgatrekking die officieel is raatgetteld koit een geheel orgineel lot aleohts Ou d 8 50 een half orgineel lot aleohta Quid 1 76 een kwart orgineel lot ilolhts Oald 90 Iedere deelnemer in de lotery ontvangt ongerraagd onmiddelijk na de ptaata gehad hebbende trekking de offioieele trekkingaljjit Trekkingiplao voorzien van het wipon an den Slaat die den prjja van de loten en de verdeeliag ran de prüten over de 7 klassen aangeeft verzend ik op aanvrage gratia Do nitbetaling en verzending ran de prijzen geaofaiedl door mij direkt en prompt aan da winnera en onder de strengste geheimhouding Bi ledere bestelling kan men eenvoudig 1 per postwissel opgeven W f Men wendde ch dus met de aanw raag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking soo spoedig mogelijk of uiterlijk tot Hl NOVMMBBB e k met veitrouwen tot Joseph Heckscher Bankier en Wisielksoloor in HAMBUSG Duitaoblaod Cognac fin Bois f X 4iO de LHm Da OOaiHAO FIK BOIB Tan ds CooiéM ADonymfli yctfdt leleTwd In TWietsI fas bsnuuids flsHohsn van 0 Iiltsr Inhoud rtxvilsn Tan hst attsst nn Dr P F yjJH HAÜOL BOOS FrownsBoli i f 1 30 Ultalaltsad vsrkt baar MJ P H J V WANKÜM 6rmft Wed P J MËLESHT Ooathftren B U Gouda Oouda Snelpersdruk ran A Bkikkmas k Koox mEüW MEÏJW im OP REIS met Cacao Karstel Wg wenschen hot geld dat wg vroeger besteedden voor don aankoop van plaatjee reclame enz die moesten dienen om de kooplust van onie CAUAO te animeeren temg te doen vloeien in de benra der verbmikers van onze Daarom hebhen wg eene partg CACAOPOEDER in bnssen verpakt waarbg 8X000 genummerde Bona met dezelfde nummers als de 347ste Staataloterg gevoegd ign en wel bg de 1 2 bussen 4 bons bg de 1 4 bassen 2 en bg de 1 8 bassen 1 bon De bnssen worden verkocht voor de gewone prgzen IIZ Ko bus f LUS 1 4 Ko bus 0 6S 1 8 Ko but f 0 3S 50 25 15 12 10 7 50 5 Tegen teruggave nu der bons voorzien met de nummers waarop onderstaande prgzen gevallen zgn overhandigen wg onmiddellgk na elke trekking onderstaande vrije ret bUjeUen of de daarvoor gestelde bedragen in geld voor het No waarop 100000 valt 2 Uetourbiljetten 2e kl naar Pargs of 50000 30000 26000 20000 15000 10000 2 Keulen 2 Brussel 2 Kleef 2 s Amsterdam 2 Breda en Oinneken 2 den Haag Scheveng voor elk No waarop 5000 valt 3 3000 2 50 2000 2 1500 1 50 I 1 s 1000 1 Totaal 107 vrije reizen of bedrag en in geld De spoorbiljetten worden verstrekt voor oen datum binnen een jaar na de trekking vut te stellen door den winner Verkrijgbaar bij L van WAJJKÜM Lange Tiendeweg Swï Patent H Stollen niB Kiirf iromtnn lungilct Us eliili pnt tiieli nr glim FiluMiiiii Warnung Dvr groêêe BrfoUf den unun PatetUH StoUmi vrungM hët Muk lu tarichhduiw wvrthloeen Naohahmun en gtgtban Mui kêuft dafmr unura gtets êcharfen H Stollen mif ron un dlnot odv In tolohan èluBtiandlungan In dêntn iiaiar Flaktt wie nabaattahand Mutgaiiangt l$t ZmZ Pyeieléffen aiKl Zeugnisee grttli und franco ha litffff Ém Buy op de JoHmr ECHT Oberiahnslein verkrJjgbMr Maatschappij tot üxploüaide der Victoria Brtn f evesfiffff e Jtotferrfnm ZtHdblaak 8 Verkrggbaar in t Hoofddepdt voor Gouda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per heele Fleach it 18 cents per halve Fleach i 13 centa Kmik ik 17 Kruik k 18 terwgl voor de ledige Flesschen en Kruiken wordt vergoed per heele Fleach 3 centa per halve Flesch 2 centa Kruik 1 cent Kruik 1 cent Teekenpapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier KAUTOOR m SCHEIJFBOEKEIT en verdere zijn steeds in voorraad bij mm LAN6 £ TIENDEWEQ D 60 mm BINNENLAND il i m I 1 1 1 11 pii ii II I I I m il ie GOUDA 10 November 1894 Uitslag der herstemming Toor een Lid tan den Gemeenteraad op Vrödag 9 Nov 1894 Uitgebracht 1019 temman Van onwaarde 6 Geldige 1013 stemmen Hiervan verkregen de Heereh A Vingerling 546 stemmen J W VofBter 467 Zoodat gekozen is de Heer A Vingerling Reedi per BuUetin aan onze geabonneerden m deze gemeente bekend gemaakt Met leedwezen vernemen we dat de heer H W G Koning om redenen van gezondheid eerTol ontslag als majoor commandant derdd achnttery heeft aangevnu d Hedenmiddag werd door het aideelingsbestanr alhier van de vereeniging van gepensionneerde onderofficieren en minderen ran het Nederland sche l er onderstand aan gepensionneerde militairen vóór de wet van 1877 aan een lid en zes wednwen de som van eeubouderd en tien galden uitbetaald als haltjaarl kscbe periodieke oitkeering B het op den 6en dezer maand te Rotterdam gehouden examen voor roeier der dranken ten dienste der invoerrechten en acoynzen slaagde de heer H J Bulthnis kommies 4e klasse alhier Dinsdag 13 November 1894 herdenkt het algemeene werklieden ziekenfonds de Vriendschap den dag waarop zy den 13 Mei 1882 werd tn t leven geroepen waarom zy dan ook wel de naam van vereeniging mag dragen daar ty in dat tydstip van 12 jaar tot een ledental van 190 is gestegen Zaterdagavond 17 November zollen eenige leden van deze vereeniging omdat by hun de band van vriendschap ia nanw verbonden uit eigen finantien de vereeniging feeslelyk herdenken Een woord van bnlde aan den Voorzitter M J van der Horst die in lief oo leed de vereeniging 12 juar heeft mogen besturen kannen wy niet onthouden Voor de uitsloofde premien aan hen die op de kaasmarkt te Oudewater in t eerste halfjaar van bnar bestaan de meeste partyen FEVILLETODI IST Uft het ZweetUch door C EUKHAN 90 Dllen zelf goed en oprecht en ligt medegealeept latte er niet op dat de lof van dea g rsar alleen Arlborg s veratandelijke vermogene betrof ea dat bg een volstrekt stilzwijgen ia acht nam wanneer het bart en karakter ran zijn Uoedverwaat ter sprake kwamen Zij hoorde mets dan de loftuitingen en lotte niet op xija stilzwegen Aob Ellec i liefde waa soo warm zoo rein dat sg alles wat haar omgaf mat een verBcboonenden blik beaohouwde Wanneer z aan Kuno dacht of over hem sprak vergat zy altgd zyne gebreken Op een morgen toen Ellen van Wanna kwam alwaar eene arme swerfster mot twee kinderen ziek geworden was en waarheen Ëüen nch bg bet vernemen daarvan dadelgk begeven had om den nood der armen U lenigen en hunne tranen te droogen ontmoette zg dan graaf die van den konminiater kwam Hjj groette haar en verzocht haar te mogen voigeu dewgl hij voornemens wat naar de pastorie tegSBD Zooals altijd viel ook na het gesprek op Arlborg nHij moet da eente op de nominatie voor de betrekking vao rechter e n zeide da graaf Ko dit zal hg wel grooinideolB aan den invloed van nw vader te danken hebben inde Ellen aanvoerden of kochten een party niet kleiner dan 30 Kazen komen volRens by de commisBie der markt ingekomen waagbriefjea de navolgende heeren of firmanten in aanmerkinf Aanvoerders 3 pnjteo Iste prye f 75 3 Nederland te Papekop met 40 partyen 2de prya f 50 Corn Oskam te Willeakop met 37 partijen en de 3de prys f 25 J Bos te Willeskop met 35 partyen Koopers 5 pryxen 1ste prys f 250 M Slittgorland te Gouderak met 252 partyen 2de prya f 150 E T Den Hertog te Gouda met 233 partyen 3de prya f 100 firma Wed Pnlkos Van AeUt aldaar met 135 partyen door de firma E C Langerak aldaar en D H Hogervorat met Herm Treels waren gplyk 120 partyen aangekocht en zal door t lot beslist worden aan wien van beiden de 4de prys van f 60 of de 5de prys van f 40 zal toegekend worden Moge het nu op da volgende Vrydagen btykeo dat het aanvoerders en koopers niet enkel om de uitgeloofde premiën is te doen geweest maar de kaasmarkt door de vele zorgen der commissie opgericht en door een ryke bydrage uit de gemeentekas gesteand baar bnrgeriecfat iü Oudewater heeft verkregen en niet af maar toenemen zal met aanvoer en kooplust Na wy toch met een der zaivelprodnoten ons bezig honden zy terloops nog gemeld dat op de Oudewatersche sfcoomzuivelfabnek van vnslke fabriek w $ 6en paar wekeif geleden melding maakten het getal der dnor de landbouwers aangevoerde liters melk thans tot 8000 geklommen is Op zoo n stoomboerderytje kan dus menig kilo boter en kaas voor de coneumptie bereid worden Het departement Haastrecht van de MaatBchappy tot Nut van het Algemeen heeft besloten in 1895 eene tentoonstelling te houden van voorwerpen van hnisvlgt en van gekweekte planten De in te zenden voorwerpen van hnisviyt moeten door de inzenders zelf vervaardigd z n Voor de gekweekte planten zullen stekjes worden uitgereikt Alle inwoneni van hier en het naburige Stein Seenw k mogen inzenden Tot onderwijzer aan de B K school te Waddingsveen is benoemd de heer Q Krook te Moordrecht De pastorie van de Gereformeerde gemeente te Reenwgk is thans gereed en werd Dinsdag jl door Ds H J Nieborg betrokken Het gebouw hoewel doelmatig ingericht munt door zijne platte dakbedekking niet uit door sior MiHohien eenigiius Overigens heeft Arlborg door z ne bekwaambeden daarop ten volle aanspraalc mgn vader zou anders ook geen moeite voor hem gedaan hebhen Maar om de waarheid te eeggen ik zou in ragns vaders plaats niet zoo gehandeld hebben yËn waarom nietT viel Btlen levendig In De graaf had zich altgd gehouden als wist hg volstrekt niets van de betrekking tnsschen Ellen en Kuno ofschoon bg overal over hunne waarschijnlijke verloving bad booren spreken ffEr zijn verongelgkingen welke men niet zoo gemakkeigk kan vergeren of vergelen vooral wanneer ze diegenen toegevoegd zgn die men liefheeft zeide de graaf Bovendien is het uiet genoeg een hoofd te hebben men moet ook oen goed hart bezitten itanneer men in de wereld bemind zal zg n Ik beo ten volle ovei toigd dat de heer Arlborg een even goed hart als hoofd heefi teide Ellen niet sonder eenige bitsbsid in de stem ffZegt gij dit De graaf zag ellen met oen verwonderden blik aan fDan zijt gg gelnkkiger dan ik want ik heb hem leereu kennen als een man zonder hart en zonder eergevoel yEn ik vind het schande aldus van een bloedverwant te spreken Ehens wangen werden vuurrood en hwre stem tiilde Zg verbaastto baren tred Nu igt gg te streng tegen mij Ik heb Kano van kind af aan gekend gg kent hem slechts sedert eenige maanden Zeg mg kan men hem een man met gevoel en eer noemen die zijne moedor haat en beleedigt hisr foor de wereld verloochent en zieh tot haar kwelgeest maakt Etlan bletf aCaaa zQ was doodibleek gewodan Zg wierp het hodd in dea nek eo leide met zulk y een smaakvol aange egde tuin met Mom en heestergewis zou echter hetoiiwendige nog veel kunnen opvroolijhen en het is te hopen dat die gemeente daartoe zal konnen besluiten De nachtwaker eener gemeente in de Vyffaeerenlanden in den nacht van II Zondag op Maandag op surveillance zynde ontmoette op straat een hond dien hjj vermeende te moetan afmaken tenminste hg loitte een revolverschot op het dier De hond kwam echter met den achrik vrg en heeft van achteren gezien ook in t minste niet in levensgevaar verkeerd want de kogel op hem gemunt kwam terecht in de vensterruit van een kleedermaker Is deze proeve vau schntterlyke onbedrevenheid ditmaal goed afgeloopeu inzonderheid voor den hond voor de publieke veiligheid ware t gewensrht s mans vuurwapen te vervangen door een degen of iets dergelgks Woensdagavond had te Haastrecht de eerste openbare vergadering van Grnst enVrgbeidc plaats Voor da pauze sprak de voorzitter Dr H A Van der Meuten over d Hervorming na de pauze deed hg verslag van de algemeene vergadering te s Hertogeubosch Door het mannenkoor werden een paar liederen ge Kongan Het departement Haastrecht van het Nut heeft bet voornemen in 1895 eene tentoonstelling te houden van voorwerpen van huiavlgt en van gekweekte planten Die van huisvlijt zal bestaan uit voorwerpen van allerlei aard die door de inzenders zelf moeten vervaardigd zyn terwjjl ook andere voorwerpen ter opluistering dankbaar zullen worden aangenomen Voor die van gekweekte planten luUen op een nader te bepalen tydstip n 95 stekjes worden litgereikt Mannen vrouwen jongens en meirjes uit deze gemeente en Stein kannen hieraan deelnemen Woensdag sprak in bet Departement van het Nut te Krimpen a d Lek da heer Dr h Bleekrode van s Oravenbage Spreker hield eene zeer belnngwekkeode rede over Eleotrisob glueilicht c Door verscheidene welgeslaagde proeven werd het verklaarde bewezen Deze vergadering werd tevens bezocht door vele niet leden van het Departement De heer Bleekrode heeft voorzeker door zjjne verklaringen aan velen een helder denkbeeld gegeven van het ontstaan en de werking van betgloeilicht Gaarne stemmen wy met den weusch van den voorzitter in dat ons meermalen de gelt en eene edele uitdrukking van verontwaardiging dat het gelaat van den graaf door een purpergloed overtogen werd Waarom werpt gg deze aanklacht op tegen een afwezende die uob niet verdedigen kanP nik werp geen aanklacht op ik spreek niet anders dan de waarbeid en zelfs uw toom zal mjj niet wedrhoiiden luide mgne verachting uit te spreken over een man die een slechte zoon is die het zioh tot een genoegen maakt met alle vrouwenharten te apelan die hg door zgnu innemeade manieren en firaaie woorden weet te betooveren en daarna op de onbannhartigslo wijze loslaat Ja gg zoudtmgmijne verontwaardiging vergeren wanneer gg wist boeveel kwaads hg mijne zuster berokkend heelt Met deze woorden verliet hg Ellen Z stond daar als van den donder getroffen Zg wilde hem terngroepen om eene verklaring van zgne laatste woorden te erlangen maar tg kon geen geluid over hare lippen krijgen Toch daehl zg men doet hem onrecht aan Ik mag mg niet vereemgen met degenen die ign hort miskennen De Trouw van don proost reikte met een teederen glimlach hars dochter een brief toe toen deze de zoal binnaatrad Het jonge meisje dat bare pgoigende gewiarwordingra wilde verborgen houden spoedde zich naar hare kamer om dien te lezen Zg iKaeht het zegel aan bare lippen en flai terda met een hart vol vertrouwen Hierin zal ik een geneesmiddel voor m ne onrust vinden Maar zg vergat daarbg dat zg baar vorigen brief aan Kuno geeebreven had onder den invloed van het misDotgen diU sgne spattemg over Amalia s itakte bg haar verwekt bad Z brak den brief i m De beid moge gegeven worden dergdgke wetanschappelyke onderwerpaa op loo datdelgke wgze te hooien TerUoru Maandag vertrekt generaal DttBonosan mt kapitein van den Bowh naar Petosbnig ten einde H M de Koaiagiu BegaBtea bg da bagrafeuia van Kaiiai Alaxaader ta Teitagenwoordigen De door Oedeputearda Staten goadgekenrda gemeentebegrooting van Bleiswijk voor hel jur 18iJ5 bedraagt in ontvangst en in nilgaaf 10 486 61 di van de gtmetnta Uoerkspelle f 1260 08 In de N R Ct werd giateran gmrai wat er geworden ia van da geldan die wjjUn koning Willem III nit het hem in 1874 ab nationaal huldebigk bg gelegenheid ignar jarige regeering aangeboden bedrag toan voor nationale doeleinden bestemd baafk o a voor een Atjehfonds Ue beer H O Geelhoed kapitein commandant der Bchutterg te Schoonhoven antwoordt heden dat elk jaar in hei verslag van bat Fonds ter aanmoediging van den gewapendan dienst in de Nederlanden onder de ontvangsten een post voorkomt van renten uit de gift van Z M den Koning c welke voor 1894 f 9070 33 bedroegen Onder de uitgaven werd vermeld dat daaruit aan 241 daelgerechtigden verminkten van Atjeh en ééb weduwe vnn een gesneuvelde in Atjeh f 8976 79 is oitbetaald In 1893 hebben ongeveer 250 verminkten nit Atjeh zulk een toelage ontvangan Hoe brutaal sommigen in Amsterdam tegenwoordig te werk gaan blijkt wel hieruit dat Woensdagmiddag twee mannen aan een bovenhuis belden en toen hun opengedaan was parmantig naar boven stapten de danr dar kamer openden waar de vronw dea hniaes mal de kinderea zich bevond en een brief ter lezing aanboden Toen daaraan geen gevolg werd gegeven weigerden cij pertinent been la gaan of eerst moest geld verstrekt worden De meid werd bevolen politie te halen doch dit kon niet geschieden wgl zg haar den ai gang versperden Gelukkig kwam een dooli tertje van 9 jaar op de gedachte den surveilleerden agent nsn het Buiten Oaathuis van het balkou van hel hnis af Ie waarsobuwen die dadelgk hulp verleende en da indringers buiten de deur zette inbond was koud bitter eo vol beleedigsnden twjjfel aan bare liefde Te vergeefs zocbt zg ooar an enkel teeder woord Er was iets In dmen brief dat haar onopbondetgk aan Kuao s verachtel ken glimlach heritinerde Was zg reeds van te voien ontsteld nu b het lezeo gevoelde zg bg eiken regel een uieuiren steek tn het bart en oen z aaa het einde van den bnef gekomen was sobeen haar bi nenstet eene eenige oometelgke wonde Dej volgenden dag schreef Uilen maar nit da gansohe volheid van haar gemoed Het was een brief vol imurte on liefde Bg zgae tehniskomst te Nbby ontving graaf Tranikjöld een schrgven van zgne tante mevroaw Engelman hetwelk onder anderen het volgende inhield Het lohgnt met de verwezenlgkiog onzer pluaen naar wensch te gaan Het was niet moeielijk inKuno s ziet tw fel op te wekken vooral dewfjl ik na de onverklaarbare verzoening tussohen hem en m die hg my eenige dagen na zgn eerste bexoek op U aanbood de grootste rooniohtigbeid in mgngedrag in aeht genomen heb gedurende de weinige malen dia hy mg sedert bezocht Ik heb met geeawoord gesproken over bet aeisje op hetwelk hU verliefd geraakt is maar ik heb het loeh door kw broeder op veraobillende wgzen zoo weten te be schikken dat zyoe makkers hem zeggen dat hij rfik ia en dat bg da niet behoeft te denken dat hijooit om zich zclvea zal bemind worden enz en opdeze wffze ia het mg gelakt a n twijfel die nooit gedood ia maar aleohU voor aen t d gealnimard heeft op te wekken ITorit ftmnlfi