Goudsche Courant, maandag 12 november 1894

Dinsdag 13 November J894 33ste tfaargan No 6506 mmm m m Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst v ui 1 5 regels k 50 Centen iedere regel mee 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte dtr Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 1 De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs lier dne maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN WEGENS OPHEFFING DER ZAAK H ém ÜIITESSOOF W MÜPAGIDBEN Kapok en Veeren Bedden Wollen en Geslikte Dekens worden verre beneden labrieksprijzen uitverkocht b j L S KEISER f Korte Tiendeweg D 88 M H SALOMOINSOiN Rotterdam FABRIKANT VAN iPrima droogf Superpbosphaat en tirasmest Deije MESTSTOFFEN worden sedert vele jaren met grO0t eo rd el gebruikt Beo is nu tgd om de weilanden te bemesten De Iprgzen zgn thans omgekeud lOO Patent H Stollen Itltl KlVf iniiimn Ulillltt Der groete Brfola tien ttntere Patent H Stott n errunien tut Aitlen lu rarH IMVMS verlhloeen Nachahmungen t fl Ilu taefe ifaAir uiueri etele ecltarfm H StoUtn uur no nee direct Oder la leMee Clml m ed l i intem m deeee ueter Heket tie eeiemteteii ssa aM 4l M SS PrtteUtlm iHd EevtHtiêe femmd fimet Warnung Onds Saelpersdrnk ras A Buhjum k Zooa Openliare Verkoopinff GOUDA op MAANDAG 12 NOVEMBER 1894 des Toonniddiigs 11 nre in het Eoffieko BiiiHoNHc un de Markt aldaar ten orerstaan vao den Notaria H OROENENDAiL TAK 1 Een goed onderboaden van gas en waterleiding en vele gemakicen roorzien gunstiggelegen HDI3 en EBP waarin Verganning met een een afzonderlyken opgang hebbendBorenhuifl staande en liggende aan de Gonwe op den Hoek van het Botterdamacbe Veerte Gouda Wgk C Noa 164 en 165 kadasterSectie B No 1819 groot 1 Are 46 Centiaren De benedenwoning waarin sedert rele jaren met gunstig gevolg de siytery en tappeig wordt uitgeoefend ia dadeiyk te aanvaarden De bovenwoning ia tot 1 Januari 1896 verhuurd aan den heer H B Qeootikhdu voor ƒ 150 per jaar 2 Een raRREIN met 8CHUDR en verderGetimmerten zeer geschikt tot het bonwenvan woningen gelegen tnaschen het Plantaoen en de Nieuwe Haven aan het watervan het Plantsoen achter de Stalhouder van de firma Gebn Blou te Gouda kadaater Sectie B No 1682 groot 2 Aren 12 Centiaren Te aanvaarden 15 December 1894 8 Een HUIS en ERF voorzien van waterleiding aan de Eleiwegateeg te Gouda Wp N No 327 kadaster Sectie B No 36 groot 52 Centiaren Verhuurd bg de week voor 2 12 4 Een HUIS en ERF voorzien van waterleiding aan de Nieuwe Haven te Gouda WiJk N No 229 kadaster Sectie B No 97 groot 69 Centiaren Verhuurd bg de week voor 2 10 5 Ken HUIS en EBF aan de Vronweveatesteeg te Gouda Wgk N No 246 kadasterSectie B So 84 gedeeltelgk voor het geheel groot 65 Centiaren Verhuurd bg de week voor l 6 Een HUI8 en ERF da voren Wgk NNo 247 kadaater als voren Verhuurd bg de week voor ƒ 1 50 en 7 Een HC18 en ERE aan de Zak te Gouda Wgk L No 281 kadaster Sectie C No 1526 root 84 Centiaren Verhuurd bg de week voor 1 60 Het onder nommer 1 Keannonceerd Huls waarin siUterlJ aan de Qouwe Is uit de Hand verkocht De perceelen Nos 6 en 6 worden na afzonderlgke veiling en afslag gecombineerd geveild en afgeslagen Te bezichtigen de laatste drie werkdagen v6ór den dag der veiling van 9 1 uur en op dien dag van 9 11 unr Nadeio inlichtingen geeft voornoemde Notaris OROENENDAAL te Gouda BeUmgrijke Verkooping De Notaris H GROENENDAAL te Gouda ia voornemens op DONDERDAG 29 NOVEMBER 1894 bü Inzet en op DONDERDAG 6 DECEMKEB 1894 bg Toeslag telkens deamorgens uur in het Hotel db Zuii aande Markt te Omda in het openbaar te verknopen De in 1880 gebouwde Sgff SANSWOra Lasi a Hoivïf met STALLING voor 47 KOEIEN en 2 PAARDEN ARBEIDERSWONING en 28 Hectaren 71 Aren 93 CentiftTon WEI EN HOOILAITD in den Rietveldschen polder onder Haztrt woude en een stuk onder Alphen Laatst verhnard aan dan heer A VAN HOLST voor 2500 per jaar Te aanvaarden de Landergtn bjj de betaling der Kooppenningen en de woning op I MEI 1895 De in 1878 gebouwde BO0WMANSWONING Ahka s Ho vi met STALLING voor 25 KOKIEN en 16 Hectaren 49 Aren 76 Centiaren WEI EN HOOILAND in de Voorwillens en een stuk in Bloemendaal onder Gouda Verhunrd aan den Heer C SCHOUTEN tot 1 DECEMBER 1898 en 1 MEI 1899 voor 1620 per jaar lushter BOERDERIJ met STALLING voor 16 KOEIEN en v66r WOONHUIS te Gouda aan de breede zgde van de Karnemelksloot Wgk B No 497 groot 8 Aren 95 Centiaren Verhuurd samen voor f 4 per week Betaaldag Kooppenningen 1 FEBR 1895 Notitilia der veiling verkrggbaar van a 15 NOVEMBER 1894 ten kantore van voornoemden Notaris GROENENDAAL Westhaven B 17S te Gouda alwaar mede alle nadere inlichtingen te bekomen sgn taiMi Jidit ijp jnsD kottom Wnf is 4s MMs knMaf BkeoMaliek üSt E Jsv ArterPih ExpeHer V is BHt kst llltl mw san is wenden t n gSAitlier PaifrExpeliBr Vit aoat ia atssda in ieder hnisgezin ErSg AilierfaiiiIxpeiier Fj ia N süU 79 east en fl 2f de 11 kIi TooAsadaa la do moaoto Apotheken en bij f Ad Mekta t Oo ta Bottoidim Ta Gouda bg A WOLFF Markt A 144b en DÏ LAAT en VAN SON apotheker Markt IDE LEVERT PUIKE mmm wobst zooals vorig jaar k 45 Cent de 5 Ons OCIETEIT 2 Ct HMDSIQAAIl LOUIS BISSCHOP Dabkle Biiart Opentare Verkooping De Notaria JOHANNES NOLEN resideerende te Roütrdam als lasthebbende van zgnen principaal ia van meening om op WOENSDAGEN 21 en 28 NOVEMBER 1894 telkens dea namiddags ten 12 uur precies ten koSehuize van den Heer ARIS MOLENAAR aan s Gravenweg te CapelU a tn den IJuel bg opbod verhooging en afslag publiek te verkoopen EEN HUIS waarin sedert verscheidene jaren een Bakkerij en Wtnieel in Kruidenierewaren voii uitgeoefend met daaraan staand GEBOUW dienende tot STOOMGBAANMOLEN met LOCOMOBILE één stel MAALSTEKNËN BOONEN BREKER en LUNEOEKBREKER voorts SCHUUR en ERVEN en OPEN GROND staande en gelegen te Capelle aan dea IJtiel aan den Nieuwen Schinkel of Capelsehen weg kad Sectie A No 2536 groot 3 Aren 45 Centiaren Grondbelasting over 1394 7 86 Aanvaarding bg de betaling der kooppenningen op 15 Januari 1895 of eerder Nadere informatiën zgn te bekomen ten kantore van de Notarissen Vin WIJNGAARDEN NOLEN aan de Zuidblaak No ié te Rotterdam Openbare VrUwillige Verkooping De Notaris H GROENENDAAL te Souda ia voornemena op WOENSDAG den 14 NOVEMBER 1894 dea voormiddags 11 uur ten huize van den Heer C Ooua Ct te Qouderak in het openbaar in Mn zitting l g veiling verhooging en afalag te verkoopen Diverse ARBEIDERSHUIZEN en ERVEN allen gelegen op het dorp te GOl OER4t benavena een perceel GROND en LIJNBAAN even buiten het dorp gelegen En zalks in 7 perceelen breeder omschreven bg biljetten Betaling kooppenningen 10 Januari 1895 Nadere inlichtingen en biljetten ign te bekomen ten kantore van den Notaris H GBOENENDAAL Westhaven B 175 te Gouda Weda M MOL Korte Tiendeweg D 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe parapluien en reparatie Uitslaan van ROKKEN EN LUIERS Sociëteit ONS 0ENOEOEF Sr Aboonemenl Voorstelllng Donderdag 15 November 1894 Vereenigde Botterdamsche Tooneelisten Directie LE GBAS s HASPELS Madame SAlTS afiNE Aanvang half 8 uur H n Gewone bepaliugea en prezen Sociëteit 0 S GRNOEGEN Zaal KUNSTMIN op den 24 NOVEMBER 1894 door de Onder Officiers Sociëteit £ ËNSOËZINDflËID o Bmgen b Hekstok EEN BLOEDGETUIGE HistoriBcb Dramatische Schets in rier bedryreD TgdTak 18091814 SCHERMEN a Colonne Geweer b Partgschermen Hij is niet jaloersch Blgspel in éèn bedrgf Aanvang te V a uur De gelden welke deze uitvoering zal opbrengen zullen na aftrek der onvermgdelgke uitgaven afgedragen worden aan het LombokComité $ 347e Staatsloterij De TREKKING begint MAANDAG 12 NOVEMBER a a L tc len en Gedeelten van Loten sga ie bekomen ten kantore van den Collectenr Wed A C Cosijn TANDARTS LION BLITZ Ni uweodijk 241 Eerste buis v d Oftm I AMSTennAiM Maatiéagi Woenedag en Vrifdaga van 10 tot a uur TE CONSÜLTEEREN Markt 1S4 ïouda Aanbesteding REGENTEN der beide Gasthuizen alhier zullen op MAANDAG den lOden NOVEMBER a s dea avonda ten 8 ure ter Kamer van Regenten AA BESTEDE De levering van KBtriOENIEBSWABEN en eenige I ETEN8UIDDEIiEN voor het jaar 1895 De voorwaarden van Aanbeeteding en Levering liggen van 13 November af voor gegadigden ter lezing in bet Gasthuis alwaar ook de monsters ter bezichtiging zgn gesteld De inschrgvingsbilletten worden Hn r in een gesloten bna ontvangen en kunnen belanghebbenden bg de opening daarvan op dag nnr en plaats bovengenoemd tegenwoordig ijn Regenten voomoenid J F M TBMMINCK Voortittir A Vr BOES Secretarie Aanbesteding REGENTEN van het BESTEDELINGENHUIS alhier zullen op DINSDAG 13 NOVEMBER 8 S dea avonds ten 7 uur in het Lokaal van het Gesticht aanbesteden De LEVERING der benoo digde LEVENSMIDDELEN en STEENKOLEN voor het jaar 1885 De Voorwaarden van aanbesteding liggen vanaf 31 October voor gegadigden ter lezing in het Gesticht Namens Regenten F HERMAN Fx Secretarie 29 HAAL bekroond zijn de LIKEURËi en Gedistilleerd wfilke geleverd worden door J F HERMAN dl Zn TIendew zgnde 1 Eerediplonta é Oouden MedaiUeê IS Zilveren id 9 Bronten id Waar behaald te zien in de etalage Wegens concurrentie en geen samenwerking In iliili mt Uuli Kr gliiu Fürliun ZOTDAOSjeopeai BINNENLAND GOUDA 12 November 1894 Hedenmorgen werd Aanbesteed in het hotel de Zalipc het maken van een administratielokaal aian de Bteekerskade ten behoeve van de SteariDe Kaarsenfabriek Ingekomea warea 24 biljetten en wel van 1 J H Faiii Hi Goad voor f 22740 Z J Alblas Waddinxveen voor 20175 J de Jong Wz Gouda voor i 20000 W van Verren Kapelle a d IJsel voor 19990 5 J vaa Boven Kralingen voor 18780 G M A J Taverne den Haag voor 18767 A Kool Kaalder Rotterd voor 18376 M V d Spek Rotterd voor 18336 A P K Hardeman Kraliageo Toor 17990 10 P W Teeuwiasen den Haag voor 17890 P A Burghout Goud voor t 17800 J H Stelwagen Rotterd voor 17733 J H de Wilde Gouda voor 17298 J J Duym Gouda vooi 16828 C W don Hoed Stolwykeriluis voor 16799 16 J V d Wal Az en A de Bei Ak Groot Ammers voor 16488 D Amesx Gouda voor 16400 F W Zoanereld Kraliogen voor 16185 W Bokhoven Gouda voor 16174 Nederl Aanu Maatschappg Qouda voor 15943 21 C H Wildenburg Gouda voor 15400 22 ti Wienhoven Jr Schiedam oor 14400 23 H J Nederhorat Gouda voor 14443 24 C P W Desaing Gouda voor 14434 Op het examen voor acbeepinoeter van zoeachepeD te Rotterdam gehouden op den 1 November jl is geslaagd oozen vroegereo stadgenoot de heer J weaostra thans kommies 3e klasse te Delft De zuivere opbrengst van de collecte te Haabtreeht ten behoeve van bet Nationale foods gebonden bedraagt f 90 Te Vlist ia als voren gecolle oteerd f 11 15 Jongstleden Woensdag 7 Nov herdacht d Weleerwaarde Heer Ds J A F van der Meer van Kuffeler te Moordrecht z nevyfentwinti FEVILLETOW Mme BHa asMHa hhbv aaM J f U het Zweedich door C EUKMAN S1 De brief tbb den jongen 1 uit U heeft zjjne ergdenkende liol in volle vlam gezel door de vermeldiDg dat g met sooveel welwillenèlheid in de pastorie vao Wesala bejegend wordt ea door de bjj voeging Het aehgnt dat Graoskjóld nu uwe plaats bg de vrouw van den proost heeft iogeaomeD De overwinning xil ons gewis ligt vallen Originael is bet dat wg zonder sulks te kunoec fermoeden zalk een workEaam bondgenoot in den jongen D dien babbelaar geronden hebben Dewijl ik Kuoo als doldriftig genoeg beschouw oor apne dwaasheid ta b aan begeef ik mg onverwüld tot u om de kroon op bet werk e letten De graaf sobreef den volgenden dag in zijn brief aaa mevrouw EngcUnan Alles gaat naar wensch Het ia mg naar ik geloof gelukt wsrtrouwao ao onrast in Kano s töidere bergère op te wakkan en ik boud ket er voor dat aw optreden op het tooaeei de gunstige ontknooping verzekeren aal Wordt h oenasaal door de pndikants doohter verstoeten dan zal de hoogmoed hem tot wraakoefnii drijven b lal Amalia huwen Hst groote Tamogeo blüfk da ia bna gesUoht ta ia hg eenmaal jarige ambtsbedieniDg ols Predikant dar Ned Herv Gemeente Vele ingezetenen waaronder ook anderadenkenden hadden te z ner eer de vlag uitgestoken wel een bewys dat h y inde veertien jaar die by in deze gemeente werkzaam is aller achting en sympathie heeft verworven De bewijzen van deelneming die hy zoowel dezen als deu volgenden dag van hier en elders ondervond waren dan ook zeel vele Onder roeer koooeu als stoffelyke biyken genoemd worden eene prachtige boekenkast geschonken door ond leerlingen en twee fauteuils van den gezamenhjken kerkerasd en eenige andere personen welke beide cadeau s met eene toepasselyhe aanspraak door ééa der oud catechisanten en den voorzitter van kerkvoogden en notabelen aan den leeraar werden overgedragen Woensdagavond herdacht Zyaweleerw zgne kerkelijke loopbaan voor de gemeente te Nieuwveen waar hy de eerste zeven jaren zyner bediening heeft gestaan De volgende vier jaren was Ansendelft zyu standplaats vanwaar hy naar Moordrecht beroepen werd Alhier werd gistermorgen de feeatrede uitgesproken Onder de velen die dezen dienst hy woonden bevonden zich tevens familieleden Trienden en bekenden van elders Aan het begin zyner rede heette de geachte leeraar allen een recht hartelyk welkom en bedankte vóór het uitspreken van deu zegen achtereen volgaas de gemeente oud lMiliogen kerkerand college van kerkvoogden en uotabelen eu verder allen die in de aigeloopen week hunne deelnemiug met het hem geschonken voorrecht betuigd hebben waarna nog door hem den wen ch werd geuit aller steun en vriendschap steeds te mogen blyveo behouden Op den 15e November aanst is t 34 jaar geleden dat de UederykerskamertH K Poot te Bodegraven bare eerste openbare vergadering hield Men had daartoe gekozen de dood van Albrecht Belling een bist drama in rersmaat dat om een geykten term to gebruiken h zonder goed van stapel liep t Be haalde succes bracht er toe by dat de instelling voor goed gevestigd werd terwijl de van menige zyde aangeboden medewerking de geestdrift onder de werkende leden met weinig deed Btygen In 1865 toen de bioeityd der Kamer reeda was ingegaan oordeelde mes t niet ongepast een feestavond te organiseeren waarby een vaderlandsch drama in prachtig costuum werd opgevoerd By gebrek aan gegevens ook al naardien de groote brand van 1870 tevens t notulenboek in vlammen had doen opgaan weten we niet met zekerheid met eene Oranskjold getrouwd dan zal de eer ham noodzaken de ichuldeD af te doen die op bet voorvaderlgk landgoed der Oranskjold a drukken en dat andera zal verloren gun £ enigt dagen later zat Ellen op een avottd gabeel alleen in de huiaksmer De proost en z ne vrouw waren caar eene boerenbruiloft Fridolf was op bezoek ÏD de nabuurscbap Renaklaps hoorden ey een rijtuig de plaats oprgdea Ken oogenbhk later kwam Stina haar modedeelen dat eeae zekere mevrouw Engelman gekooien wan KIten Btoiid op bet hooreo van dezen naam verscfankt op en greep de meid bg den arm terwgl zij baar bevende vereooht te herbalen wat ze ga zegd bad ffKuno ft moeder De moeder die bg volgeaa zyn etgeii zeggen baatte on verachtte die hg niet voor de wereld erkennen wilde I Het blotid atroomdo uit de wangen naar bet bart terug en van het hart naar de wangen Kllen was zoo ontsteld dat zg niet in ataat was do plek te veriaten waar zg stond W at voerde die moeder herwaarts Zou Kuoo eenig ongeluk overkomen zgn Zg drukte de faandea legen de borat en fluisterde bij zich zelven Waarom beeft mgn hart P Zy ia toob zgne moedar de moeder van mijn Kuno Zij beeft hem het leven gegsvrn en wanneer toen bnninl ata ik dan behoeft man niet te vreezeu d me te ontmoeten die ook hem bsnainoen moet I urbg vouwde zg de banden aloeg den blik naar boven ea dacht O mijn God I sla hem maar niet ieta kwaads bejegend is I Daarop ging zg ds vreemde ontvangen In ds iaat rtond eane duav die oboho w ag aiet welk tooneelstok ten geboore werd gebracht wel dat de zaal in t café van Haafteo c eivol was en stemmen opgingen die van levendige belangstelling getuigden Met uitzondering van don heer Breekland die sedert de oprichting als secretaru fungeert ia de oude garde afgetreden Uerhaaldelyk aangevuld vormen de tegenwoordige werkende leden ene nieuwe die in t spoor harur voorgangers t vaandel hoogt trachten te hnudei W V W Donderdagmorgen is in den Ryn in de nabybeid der Openbare sctool te Barwoutswaarder in dryvenden toestand gevonden bet lyk van de schip pers vrouw die m dtn avond van Zaterdag 27 October 11 onopgemerkt vaa eene schuit was verdwenen dua blykt het tueo bestaande vermoeden waarheid te zgn dat zy te water is geraakt t O M B O K Van dea gouvarneur gtmeraal van l adarl Indië ia eergisteren nog het tel rapbiacb bericht ontvangeq Generaal Vetter vrai t twee bataljons tot deelneming aan de vermeeatering van Tjakra omdat de aanwezige troepen wegens h t vaatbouden der posten te gering zyn indien ds vyaod meeatal stand houdt en Tjakra stuksgewya moet vermeeaterd wordNl Alleen dew maand beetaat nog Inna op goed weder voor de operation twee bataljona moeten daarna terug Raad mut commandanten land en zeemacht worden nog geboord In aanaluUiog van dit bericht is van den gouvarnaur generaal bet volgende telegram ontvangen Conform Raad legercommandant en admiraal besloten twee bataljons te teaden Kanoen zeventien dezer reode Ampenan yp Blykens een van het telegraaf kan toor te Buiteozorg ontvangen ver beter logsbencht moet in het telegram vnn den gouverneur generaal waarvan mededeehug werd gedaau lu de Nederlandsche Staatscourant van 9 dezer n 263 voor Noordooathoek van Tjakranegara gelezen worden Noordwesthoek De correspondent der U Ct te Batavia seint onder dugteekeoing van heden Het 5de en bet llde bataljon gaan naar Lombok De aanval op Tjakranegara wordt deze week verwacht Djilantik dreigt met zyne hulptroepen naar Lombok terug te keeren Mobiele koloones worden te Malang gevormd om tegen Bali te kunen optreden ver van Ap vgfiig jaar verwijdurd was ur toch zeer goed uitzag Men kou aan Au trotscbii stoute trekken zien dat deze sobooii geweest waren Zg waa elegant schoon geheel lu bet zwatt gekleed Toen Kllen binnentrad ging s desa te gsmoet en vatte met asue levandiga beweging da haadsn van het jonge meiaje en zcide Qg zijt het dus mgn kind die da verloofde van mgn Kuno worden Enltf Rllen boog het hoofd mavronw Engelman vervolgde Ik ben ondanks het verbod van mgn zoon stout genoeg u te naderen maar ign welzgn zgne eer en de rust van zgn geweten zyn mg dierbaarder dan allea en al moohi hg na deiien stap mg op nieuw beginnen ta tarten en ta vervolgen ik moet met u spreken Rn gg zult immers wet met geduld luisteren naar eene ongelukkige moedw die tot u komt om zoo mogelijk uwe deelneming op te wekkao voor hetgeen zg geleden heeft en nog Igdt Het ongeluk heeft immers recht op deelneming en ik weet dat memaad ta vergeefs een beroep op nw goede bart doet Movroaw Engelman braoht den zakdoek aan de oogen O mevrouw riep Ellen levendig uit en voerde aaoRedaan de hand barer bezoekster aan de iippen wGtj zijl Kuno s moedor wst ia er meer noodig om ngn hart met deelneming en helde 1 vervullen ivHg heeft u dua geeu afachuw voor mg ingeboatamd F i rKaen Hoe kant gg zoo ista van Kano denken nOmdal hy in deu grond van zijn hart mij haat en veraehl aatwoordda aaavrouw Eogelnan weenende i De voorbanden voorraden nu dan mer der taveraniiea worden binoen de veral king te Ampenan in veiligbetd gebracht teg n eene rerrassing welke de Baliëra TolgensontTangen berichten in den sin zouden hebbtn De werkstaking der Diamantbawerktn te Amsterdam De dag vao hedan kenmsrkte zich wedar door het houdeo vao verscheidene vergaderingen De roosjesslypert zgn no tot ene bealiiaiog gekomen Zy hebbeu het eenmaal gett 14 tarief neerkomende op eene gemiddelde verhooging van 15 pet gahandhaafd en daarby bepaald dat ook ag die tot heden niet teg a vast loon werken eene overeenkomstige ferhooging sullen bedingen Id den Parkachouwbnrg werd n dea midd weder twee vergaderingen gebontian waarin het comité aan de werklieden den eiodaitalagzgnw bemoeiingen mededaalde Het bleek dat ook de patroooi die in de eonferantie van gisteren tegen het tarief stemden thans hebban toegestemd Hedenavond zal eene Igat worden verspreid vermeldende de naman van de patroons welke zioh verbonden hebben het nieuwe loon te betalen Voorts werd een voorlQO plan van organisatie besproken in deze voege dat elka branche van het vak eene vak vereen iging aal vormen en deae allen opgenomen sallaa wor den in eenen Amfftf rdamaoben bood welke zich zal aansluiten by eeaeo internationalan bood van diamantbewerkers n verband met dit plan zgn hedenmorgeo twee leden van bet coiQité uaar Antwerpen vertrokken om daar evenzeer eene algemaene werkstaking geproclameerd te krggen en da foonen in verhooding tot die thans te Amsterdam verkregen op ta drgven Ëen der aanwezigen wilde dat bet comité ook eene beweging ter verkrggiog eener arbeidabeurs zoo aanvangen Men aobtte daartoe het tgdstip echter Liel ganstig De toestand ia thans deu dat tengevolge der staking de loonen der diamantbewerkera als dooreen genomen met ca 10 pot gestegen zyn en dat de werklieden zioh verbonden hebben het werk slechts onder de nieuwa voorwaarden te zullen hervatten De eigen werk maken in bet diamaatvak t Amsterdam zoowel algpers als angdera babbtn zich homogeen verklaard met bet miolmamloonlarief geët cbt door bat comité van stakers Ten einde de vaatge lde ea door de patroons aanvaarde loontaheren volkomen doidelijk te maken aan de Jiamantbe workers die ffUg do t ham gewis onreobt N m het anart hem slechts dat b j niet Bpraek uit ngn kind Og kunt gaan barder woorden uiten dan dia hg tot mg gesproken heeft Kllen dnikte hare hand tervr l tg metkveiaeliia liafaljike aten smdei Wanneer Kuno u op dit oogenblik zag dan soa hii n Baker op zgna knieén amaeken alles tevai etan dat o gesobeiden beeft en u al ijjne linde wijden Neen neen voor mg heeft bjj gaea liefde Zffa vader nam alles alles van mg Het zoude ons te var afleidea wsnnear wg hier woordelgk het gesprek tuasoben Kllen sn merrotw Engelman herhaalden Wg zullen in ket kort den voornamen inhoud daarvan teruggeven Zg verhaalde dan dat zg ongelukkig gehuwd geweest was een streng en bard man gebsd bad van wteo tg genoodzaakt was te Boheideu Da man bad b da eebtaofaeidiog banae beide kinderen een jongen en een meisje bij zioh gttboudcD die sooals zg beweerde in diepe veraohtiog voor hunaa moeder welke hij ban als eene slechte vrouw had afgaaohiU dsrd opgevoed werden Zg beschreef haar verdriet met zulke aterka kleuren sprak van baar tttrvrig leven met zooraot amart dM Kllen oasehuldig en gaea argwaan voedende ia tranen wegsHolt bij de beschrijving vso dit vraesalgke lijden deze aaseea cbakeling vso onverdirnde smarten Toen Knw s vader eindelijk i6Ct acht jaren gestorven waa kad zij het varlangea niet koanea ooderdrukken SMt bars kiaderen In aadera aaaraking ta komen rarAeerwaJ