Goudsche Courant, dinsdag 13 november 1894

Winlenllenst 1894 95 Aangevangen 1 October TUd van Greenwlclt Directe Spoorwegverbinding met GOUDA 1 10 8 aOTTÏÏDAII 7 10 18 6t 18 68 1 06 1 18 1 81 7 90 18 10 KOTTiaOl M S O D D A 10 17 10 7 10 84 10 41 10 47 7 8 7 47 8 10 4 08 4 40 DEN Hl A e SODDA SODDA DEN Oahda 7 0 B 0 7 10 4 18 11 ri 64 l 7 8 66 4 46 6 87 6 68 7 18 8 8 7 11 06 11 1 r 1 441 49 1 581 041 09 9 K8 10 1810 69 19 081MB S 90 9 46 8 16 4 18 4 48 S S 47 7 49 8 86 lO td i T S E C H T 6 O U D A Utraoht 6 88 7 88 9 9 6811 84 19 09 18 60 8 10 8 90 8 69 4 48 6 90 8 88 8 09 8 60 8 8910 94 WMrd n 8 68 8 11 10 16 11 60 19 96 r 8 49 4 16 6 47 f 9 U 9 9410 61 üadewiter 7 07 8 19 10 94 4 94 t 9 19 j Gouda 7 90 8 89 9 84 10 87 19 08 1 99 8 60 4 87 6 90 7 08 8 419 89 ll 7 1M8TEBDAM 60VDA AxitntluWB 1 10 8 18 9 86 11 98 11 80 9 61 4 91 4 88 T IO 10 00 OMda TJM 9 04 ïêM 19il 19 41 tM MO 1 11 9Ji 11 1 0 1 11 1 17 I te l 8 Toorb 8 7 OS 11 8 1 98 6 80 9 10 10 sHage 8 1 lB a 10 07 11 87 18 4118 81 1 88 1 67 t 6 B SB B BB 8 41 7 49 10 1611 8911 48 Ol DA UTlIOHT Soada 6 86 40 7 88 8 0 8 81 10 0 Oudsw 6 6 8 64 11 0 S 97 6 97 7 6 10 87 Woaidaa 6 88 7 08 t ia lO IO 11 17 46 9 07 6 06 6 46 17 8 07 8 6610 86 Vtnakt 8 18 7 8 8 8 41 10 61 11 46 1 80 8 08 8 81 8 60 6 8 t J6 8 88 i U 10 688 O U U A A HaTXIDAM 10 06 lO BB It ll I Bl 4 47 B 7 4B 10 14 10 66 l l 1 4 B 4B 11 19 btdtn togen da nianwe loontn moaten gun werken werdeu gisteravood nog twee vergaéninguk gehonden eane roor de Teretellera c en eenelroM ét ngdleri en gdeters Beide Terg d6riii tn wen drek bMoeht zoo drnk lelfe dat Tenclaiilene werklieden bniten mowten blijren itiian Den werkliadeii werd op het hart gadrnkt da tolidahteit te betracl zonder welke de Tooideillpg door deze bewtging Toor hei oogenblik Hlregen ader rerloren loudea gaan en ook zich in f akrereenigingen te organiseeren om het denkbeeld de rereenigitg Ttn alle diamantbewerkere in jénen internationalen bond te kannen rerwezenlyken Cü directanr ran een iledelgk ziekenhnia te Btrlün doetiohet Deut ch Med Wocheni chr eenige mededeelingen omtrent de gevallen dia ia dat ziekenhnia raat seram z n baban dald Van 20 Januari tot 27 October werden 132 kinderen m t het middel behandeld waarnn thani 121 ge allen zgn afgeloopen 81 dei kleine lyden 66 9 pCt warden g eien 4 33 1 pCt tierren In het tjid erk Tan Juni 1890 tot het einde ran 1893 rfen in het ziakanhnie te Berlgn 54 9 pCt der behandelde geralleu genezen terwgl 4é l pot der Igden aan diphteritia atierren De ranniodering der aterfte bedraagt daa 12 pOt aadart het aernm werd idgeroerd Van 20 Jannari tot 27 October werden ala tjjdeljjk geen aarnm beaohikbaar was 106 dipbteritifigdere rolgene rroeger gebrnikelyke methoden behandeld waarran 53 8 pCt tiaireu en 46 2 pGt genazen werden De taiAa was dos hiarbg 20 7 pCt booger dan bg gebmik ran aernm Van da 121 met hailsemm bahandalda gerallea ran diphtaritia waren 43 ernstige 47 gemiddelde n 31 lichte gerallen Van de araatige genazen 41 8 pCt ran de gemiddelde 7Ü 2 pCt en ran da lichte 96 7 pCt Een bgzondare o ara geeft dr Korte ran de gerallen waarbg de opaoing ran da Inchtpgp IModfAkalük was Kr waren in bet geheel 42 lilka garallan waaronder 8 bg kinderen benedan twee jaar Hierran genazen 47 6 pCt an 52 4 pCt stiarran tarwgl zonder behandaling met hat middel 22 5 püt genazen iB 77 5 pCt atiarren £ en rerbetaring dns Tan 25 pCt Van de acht kinderen onder twee jaar bg wie de kaelsnade moest gemaakt worden ganaian er drie tarwgl rroeger ran 108 ran zulke gerallen alechta tien herstelden Dr Korte rat zgn oordeel orer de bahandaling ran diphtaritia met heilserum in de folgenda woorden samen i De ondervindingen gn over het geheel gunstig Verdere klinische uderzoekingen rooral ten opzichte rart vroegtijdig met aernm behandelde gerallen zgn noodig om eao beelist oordeel orer het middel ta kannen uitspreken Ta Leiden heeft aan leeraar aan de Hoogere Burgerschool z n ontslag garraagd wegens het gedrag der jongelui In den Raad werd da aandacht gereatigd op dat treurig rersch naal Zeer zeker ia het treurig maar niet nieuw Ieder dia inatallingen ran hooger of middelbaar onderwgs bezocht heeft zal zich uit zgn jeugd wel herinneren dat er pnderde leaisren waren dia het weleens hard te rerantwoofdea hadden bg de woelige spotzieke ongelaU Vooral de pas beginnende leeraren lebbeii het soms moeilijk geen wonder wie zoo pas ran du academie komt is niet zoo aanstonds paadagoog In deu regel komen die dingen echter wel terecht als de docenten wat meer ervaring hebben gekregen Maar Inkt bet dan ook niet welnu dan zgn zg ongeschikt roor dan werkkring dien zg zich kozen en alle maatregelen van gemeentebesturen en commiasiën zullen een ongeaohikt leeraar niet geaehikt maken oa 8 40 8 47 8 64 8 01 t IO B Oi 8 18 8 81 8 88 6 8t 7 8i 7 88 7 88 7 48 7 66 8 8 10 8 1 B 8 8 8 Sanda 80 Haordreokt Nieuwerkerk OapeUe Battardam f Xiaswerkark Moardraekt eada 7 46 11 01 Zsv tt 7 48 8 47 Bl Kr 7 47 I Za w 7 68 8 8 N dL d 8 0 4 40 7 Bf 8 81 8 10 Bauds Assitaidam Wp Dt Botterdamscha poatduirenrereenihingiDs Zwaluw zal op 25 Deoambar een tentoonstelling honden ran reisduiren Deze tentoon stelling is in drie klaasan rerdeald nl duiran doffers en koppels roor elke klasse zgn hiaie knnstroorwerpan nitgalooid In da Vareanigda Vergadering ran Delfland op 8 Norembar jl gebonden zgn naar aanleiding rsn de interpellatie door den heer Conrad in ds zitting der Pror Staten ran ZuidHolland tot Ged Stetui gericht in zake da zeewering ran Delfland ia Schereningen door een lid dier Vat Verg aan het college ran Dgkgraaf en Hoogheemraden de drie rolganda rragan gesteld ïs na den stormvloed van 12 Februarivanwege Delflands bestuur een grondig onderzoek ingesteld omtrent dan toestand ran debesproken zeewering en oo Ja wanneer isdat oangeraugen en welke was daarbg de berinding Worden bgzondere maatregelen noodiggeacht en zoo ja welke ni Heaft na de rergadering ran 3 Jnlijl mei betrekking tot de bedoelde zeewering eanige gadoehtenwiaaaling of aanig overleg met bet college van Ged Staten plaats gshad Namens Dgkgraaf en Hoogheemraden werd geantwoord dat onmiddellgk na den siormrload ran 12 Februari omtrent den toestand ran de zeewering róor Schereningen een grondig onderzoek is ingesteld wsarran deresnltaten binnen eenige dagen aan de Ver Verg zutlan worden meegedeeld Bg de aanbieding dar begrooting roor 1895 zullen Dgkgraaf en Hoogheemraden de maatregelen kenbaar makon die zg roor afdoende roorziening der zeewering daar ter plaatse noodig achten Tot geruststelling kan evenwel worden meegedeeld dat rolgens het sdvies van den ingenieur van Delfland zoowel als van den hoofdingenieur der provincie Zuid Holland op het besproken punt geen directt gevaar beslaat In antwoord op de derde vraag werd meegedeeld dat tnsschen Gedeputeerden en Delfland een gedachtenwisseling plaats heeft tan opzichte van de wgze waarop het bedreigde punt zon moeten worden verdedigd Te dien opzichte zullen eveneens bg de begrooting roor 1895 aan de Ver Verg ran Delfland difinitiere rooreiellen worden gedaan Da intarpellant betnigda zgn dank voor deze mededeelingen aprak zijn rertrouwen uit in Delflonds bestuur en rerklaarde te rerwaobten dat de ongerustheid door de interpellatie rsn den heer Conrad verwekt thans zou zgn geweken Gistarenmorgen is te Aarlanderveen een geval ran cholera asiatica geconstateerd bg een meisje ran 6 jaar dat eergisteren uit Haar lammermaer was aangekomen Haar rader was Zondag aan die ziekte overleden Vrgdag werd roor de arrondissementerecht bank te Groningen behandeld de zaak tegen J A Schaper te Groningen beschuldigd dat hg Douwe Neiiingh aannemer ie Aasen heeft belasterd door hem in De Wachters ten laste te leggen dat Neiaingh bg het plaatsen ran spekzwoeren mei araenicum roor het vordryven van ratten in hei huia van mr Witlinge aan den Brink ta Aaaen zou gezegd hebben Dezen kost moest men s winters aan de arme lui geren dan had het armbesinnr ran hen ook geen last meer De beer Neisingh ontkende de bewuste woorden ie hebben gesproken hg heeft hei raitenkruit mat het spek rastgeapjjkerd en z ne gezellen gewaarschuwd roor het ratienkruid GOUDA 18 18 A Boersma verklaarde dat de arbeider LuCBSsen werkzaam aan de gzergieterg hem verteld heeft dat Neisingh de bewuste woorden genii heeft De geinige Meger verklaart gehoord ie hebben daar bg in de gang van bet huis van den heer Willinge werkzaam was dat Neisingh zeida Jongens gg moet voorzichtig weien ik heb hier rattenkruit dien koet moasi men aan da arbeidere geveq dan had hei armbestuur ook geen last san Ihen c De heer Neisingh hieromtrent door den president ondervraagd beweerde dat hg getuigen 10 86 11 0 11 0 ii t It 11 88 JJ 61 10 08 10 11 8 18 0 11 1 8 81 98 88 8 t6 die in zgna OBniiddallyke nabgheid gewaeet waren kan bgbrengen die gaarne verklaren willen dat zg de bewnste woorden niet hebban gahoord Kooiman lagda daarna eenzelfde getuigenis af als Megar Hel O M vertegenwoordigd door jhr mr W 0 A Albarda van Ekenatein bestreed in zgn requisitoir de meaning van bekl als zon hg door de bedoelde vroorden in bet algemeen belang In dazan de arbeiders gehandeld hebban Wannaar man toch aanneemt dat Neisingh volgens de verklaringen van de getuigen a jléeharga da woorden heeft uitgesproken dan ia daarbg gean algemeen belang betrokken Hei had plaats in een particulier bnia en dua niet in het openbaar Niemand is geroepen om een pariicDlier gesprek in eena coorani ta becritiseeren Ata schuldig aan smaadschrift eischl het O U voor Schaper 15 boete aubs 10 dagen hechtenis In aan breedvoerige verdediging verklaarde Schaper dat hg volstrekt geen berouw over deze rechtszaak had Nadat bg herinnerd had aan al de verklaringen van de getuigen a décharge beweerde hg dat Neisingh door ieder veroordeeld is en op de bank der beachulcigdan moeat plaats namen In heftige bewoordingen trachtte hg een schrille tegenstelling te maken tnsschen hei ambt van diaken der Ned Herv Kerk en de gebezigde woorden De president viel Schaper echter in de rede en maande hem aan niemand te beleedigen Schaper trachtte verder aan te toonen dat niet hg maar Neiaingh zich schuldig gemaakt bad aan beleediging en wenschie de Ned Herv Kerk te Assen gelok met een diaken die de arbeiders spekzwoeren met araenicom wil geven Spr herinnerde voorts aan de roeping van een diaken door de woorden Al wat gij aan de minste mgner broederen gadaan hebt dat hebt gg ook aan mg gedaan Uitspraak Donderdag a s De afdeelingsverslagen der Tweede Kamer zijn verschenen over de begrootingen van Marino en Oorlog Bij Marine werd wegens de groote financieele offeu voor militaire doeleinden gevorderd bet uenkbeeld verdedigd om de taak van land en zeemacht opnieuw te doen onderzoeken en vaststellen En vrg algemeen werd ook bg Oorlog de aandrang herhaald om op de grondslagen nener vaste organisatie de verhouding inaschen de levende eu doode Btrgdkraehten onzer Marine dnurzaa m te regelen De Minister van Oorlog werd met aandrang verzocht zgn denkbeelden omtrent de reorgoniaatie der lavende strgdkracbtea te willen ontwikkelen en zgn plannen dienaangaande te willen mededelen meet bgzonder ook wat betreft den persoonlgken dienstplicht Het Volksbelang van Gent zegt dat iemand die voor een daad van moed gedecoreerd is daarbg een schoon met gouden letteren en teekeningen versierd diploma kreeg waarop ta lezen stond Bg Kooiukigk besluit van is de medaille van Ie klas toegekend aan X wonende ie Gent Voor het volgende feit Heeft een gespau door menigteopgeprikkelt vrggemaktc Hel document was geieekend De Minister van Binnenland en Openbaar Onderwgs De Burlet s Zou er wel één land in de beschaafde wereld zgn waar een Minister en dan nog wel hei Kabineiaboofd zgn handteeken zou durven zettlen onder een o£Bcieel atuk waarin zoo grof mei een der ambtelgk erkende talen van het land wordt omgesprongen c vraagt het blad 6 60 6 08 B IO 17 8 80 1 84 8 6 4 60 4 87 6 04 6 11 6 80 1 46 1 66 8 08 8 08 i l6 11 60 li 08 10 18 10 80 10 88 10 41 Yoorb 6 64 N dL d6 6 Z ZegwB 08 Bl Kr 8 14 Zsv Il t ia Gouda 80 7 608 18 De nieuwe postzegels van den Congostaai zullen naar La Chroniquec bericht eerlang worden nitgegeren Zg moeten zeer fraai bewerkt en ongeraer zoo groot z n als de Columbus postzegele der wereldtentoonatelling ta Chicago Bg beschikking ran dan miniatar ran bin nenlandschs zaken is op verzoek ran dr P C F Frowein ta HeUer om den burgauaestar dier gemaanta aan la achrgran den heer F in ataat te stellen z ne batrekkii als lid ran den Raad te aanraarden na bat afleggen ran eene belofte geantwoord dat de minister gelat op de ingewonen ambtsberichten adressant te kennen geeft dat mei kei oog op de toepassing steeds aan art 39 dar gamaaniewei gegeven bepaaldelijk ook bg bat kon besl ran 19 Maart 1884 SM No 38 er root tusschenkomst der l egearing in deze geeiia termen zgn Het muziekkorps van het korps Pontonniets te Dordrecht is ontbonden verklaard De redenen die tot dit besluit hebban geleid zgn onbekend Op de gemeentebegrooting roor 1895 was weder een subsidia ran f 500 aan hei korps rerleend voor het geven van rolksconertan Een Loodensche jonge dame beeft haar hond op een eigenaardige wgze afgericht Wanneer de straten ruil zgn is het voor dames heel lastig de japon ie moeten ophouden zoodat de randen niet door da modder slepen en vooral wanneer de handen niet rrg zgn door hei dragen van jakjes paiapluies of andere zaken is de last greot De praktische jonge dame heeft er echter iets op gevonden dot haar in staat stelt baar hond die toch tot niets nut is te laten meehelpen aan de taak van rokkenschoonbonden Zg heelt het dier afgericht den sleep voorzichtig in den bek te bonden en dan achter haar aan te tippelen zorgend dat de japon niet in de modder komt Volgens het sNienwblad r d Boekh s kan thans luet zekerheid worden gemeld dat da Nieuwe Gidst niet meer zal rerachynen De tN R Ci kan hieraan ioeroegen dat in de Norember aflerering ran bei Tweemaandelgksch tgdscbriftc kopg roorkomt die aan de Nieuwe Gida aangeboden door de redactie ran deze aan hei Tijdschrift gezonden is Een A merikaansoh medium dat reeds te Berlijn Londen en Petersburg spiritisiische kringen had rerbaasd door haar bovennatunr Igke verrichtingen ia hei ta Pargs minder goed gegaan Bg hare voorstellingen ging zg steeds achter een gordgn staan om den in vloed van zenuwachtige personen op het medium tegen te gaan terwgl haar helper degeeaten opriep met wonderbaarlgke bewegicgen gezang en gerammel op de tsmbourgn De eerste seances liepen werkelgk schitterend van stapel en de ingewgden in hei rgk der geesten sloegen de hsnden ineen van verbazing en bewondering terwgl in de gestalten die verschenen allerlei afgestorven bloedverwanten werden ontdekt Door de spookachiiga duisternis bg de voorstellingen wsa het ook niet moeilgk voor goedgeloovige broeders en zusters hun phantaaie rryen loop te laten Maar wat wil het geval er komt een geest op met een groeten baard die door iemand werd harkend als zgn vader zaliger terwgl z n buurman daarin wglen zjjn schoonmoeder zag Hierdoor ontstond twist wat minder was maar ook twgfel wat fataal was want daar de geest niet spoedig maakte dat hg wegkwam greep een der iwgfelaars ham bg het hinhsar en hield dit in de hand De beide andere geesten die tegelgk verschenen waren werden heel spoedig herkend ala de heipar en een opgeatopte pop Het einde van het lied was een vechtparty hei terugbetalen der entrees en der voor privaatséances ontvangen gelden en da terugreis met een enkele reisbiljet naar Amerika van het medium dat de onstoffelgkhaid van geesten over hei hoofd gezien had 8 M 8 1 4 iO Da oudheid gewaagt van t e vgaldelgke broeders de middeleenwen van de twee vgandelgke familiën der Moniecchi en Capnleiti 8 49 8 40 11 0 IIJO V 8 47 f s 0 B4 f f 10 01 f ff 9 09 10 10 IIJO 11 4 46 8 91 7 07 10 41 4 86 I 1J s 60 6 08 f T i4 68 6 0 V 7 91 ff 6 16 6 61 7 97 8 90 lOJ 46 8 48 4 16 4 48 6 17 7 8 08 9 4 48 08 1 t f 7 11 6 7 iO B1 S V 7 88 6 0 781 1 in onze dagen kon mes nn twee TgtDdeljike zQBtentedeD gpreken Het syn Saarbrücken en S JobsDn in de R oproTtncie tegenover elkander MQ de Sur gelegea Tot tooi 40 jorea vormden zg eene gemeente mur gingen toen aiteen wegens onverdnugzaamheid Saarbrücken beeft de ondate brieven bet i de voormalige boofdstad van bet vuntendom en de oude familiea zyn er nog gevestigd St Johann heeft echter in de laatête jaren een hoogere vlocht genomen als knooppunt vau 6 apoorw en en beide steden hebben thans ongeveer evenveel iowonera 15 tot 18 000 Twee broggeii verbinden beide plaatsen maar de inwoners staan vyandig tegenover elkaar Saarbrücken is behoudend St Johann liberaal Komt een oircua of tooaeel gezelscbap in de eene stad dan vindt het geen toeloop uit 4e andere Men neemt bet een ambtenaar van Saarbrücken kwalijk dat hy omgaat met iemand nit St Johann en omgekeerd Niemand nit St Johann adverteert in een blad van Saarbrücken en omgekeerd Dezer dagen is het tot dadeiykboden gekomen tosschen de beide burgemeesters Wegens eenige onvrieodelyke woorden in dert Uasd gesproken hebben zy geduellArd Grinkkig sohoten beiden mia Vroeger werden voor het Indisch leger belmboeden van vilt uitgezonden die echter niet voldeden daar de grondatoi sich ïu het Indisch klimaat niet goed hield Daarop is op aandrang van het Indisch bestuur overgegaan tot de aanschaffing van knrken helmhoeden Toenmaals was geen enkele fabriek bier te lande voor de vervaardiging daarvan ingericht maar de tegenwoordige leverancier der helm hoeden is er in geslaagd eene inrichting te maHen voomen van de nieuwste werktuigen en van geoefend personeel waardoor de be nookigde baUugriJke hoeveeIhe4en van de gevorderde hoedanigheid met gewenachteo spoed en tot billyken prys kunnen worden geleverd De minister van koloniën is dan ook van meeniog dat zoolang de industrie op dit gebied zich hier te lande niet mee heeit ontwikkeld onderhandache aanschaffing in a lands belang de voorkeur verdient De laatst bedongen prijs il f 2 25 per atok met toebehooren f 2 99 De magistraat van Aockland heeft een onderzoek ingesteld naar den ondergacg van de mailboot Wairarapa in het einde der vorige maand Raim honderd passagiers en menacben van de bemanning zyn daarby verdronken De tot nu ontvangen getuigenissen gaven btylt van schromelyke verwaarloozing van alle voorzorgen tijdens een dikken nevel De Wairarapa bleef met volle kracht dooratoomen zelfs nadat zo gestrand was hetgeen het schip natuurlijk deed kantelen Van te vorea waren het dieplood en de misthoorn ongebruikt gebleven ofschoon de voorschrUten het gebruik van beide gelastten De kapitein weigerde den miBthoorn ta gebrniken onder voorwendsel dat de passagiers ervan zouden ontstellen De Bcheepstimmermau moest erkennen dat da schipbreuk een geheel ordeloos aaave qui pea was geweest Ken geheimzinnige geschiedenis is aan boord van de Ëngelsche stoomboot Richmond c afgespeeld Dr boekhouder retder van de boot vertelde een dag voor de afkaart uit Londen den kapitein l 4 een éooMomme passagier de rttis zou medemaken Deze passagier kwam een paar eor voor bet vertrek aan boord ij bad een zaidwoater op die ouder de kin w s bevestigd een lange gryse overjas aan en droeg gebreide handachoenen terwyl by een langen gryien baard had De man hinkte by bet loo n Op de hoogte Van Ftaraborongh bemerkte men dat uit da ventilatora op het voordek rookwolken opetegen Men deed alle moefte om het vuur te doen smoren en stoomde $ e Tyne op teneinde de politie met het gevat in kennis te tellen Kort daarop was de doofstomme paBsajper verdwenen De eerstemacbi niat vaa de Richmond t beweert later Leinsb den boekhouderreeder te hebben gezien meel gekleed ala de doofstomme passagior Zieiniter werd in hechtenis genomen maar tegen borgekriUaff taa £ f 1000 op vrye voeten gegteld De BnsaiMiiaofaa nillionair baron Feraan wae zninig in kleinigheden doch in grootere dingen aeer rerkwiaiend Het waf een van 1 Eyn eigenaardigheden om den kellners nooit 1 fooien te geven yrfiuofa al de bedienende geesten nit Rio Janeiro hem weinig beleefd bedienden Op aderen morgen ontbeet de nabob in een der eerste reataarants en beitelde nadat bij reedi een cotelette gebruikt had een tweede Mynheer de baron sei de kellner wij zyn niet gewoon aan een gaat tweemaal hetzelfde gerecht te geven Zoo antwoordde dé baroiï stodd op en verliet de aaal Tien minntea later keerde hy terug en riep Kellner Dezelfde kellner veracheen Ik heb dit hotel gekocht en ben hier heer en meester daar ik evenwel Tan oordeel ben oat g de gasten i ileohfc bedient stnnr ik n onmiddellgk ireg € Toen wendde hg sieh tol een anderen kellp net met de woorden aKellner noj een cotelette c Op een heuveltje even benoorden Jernzalem is by de verbouwing vnn een buis een zeer fraaie en merkwaardige moziSk vIoer te voorschijn gekomen voorstellende verschillende soorten van vogels te midden van sierlijk bewerkte wingerdranken Een Armenische inscriptie duidt aan dat op de plaats vroeger een grafkapel gestaan beeft Het kunstwerk dag teekent nit den Byzautynschen tyd en behoort tot de belangrykste oudheden die ainds lang in en om Jeruzalem gevonden zyn lo Rusland zyn voor de veiligheid der keizerlyke personen gednrenda de reis uigebreide maatregelen genomen Drie en een half regiment infanterie zyn Zondag in Sewaetopol aan land gezet gedeeltelyk om zich laoga de apoorwegljju te verapreiden De geheime politie is yveriger dan ooit en heeft dan ook al een en ander ontdekt b v drie geheime drukpersen een te Kief een te Cbarkot en een te Nicolajef en een maaaa opruiende geschriften Meer dan tachtig personen zijn in verband met die vondaten in hechtenis genomen Voor uitbreiding vatbaar Te Tarjin wordt tegenwoordig een landelyk tooneelapel vertoond waarin men op t tooneel acht koeien ziet melken BuitonlaDdscb Overzicht De teraardebeatelling van het dtofFelyk overschot van Cuar Alexander is nu bepaald op 20 November Zaterdagmiddag is het lyk te Moakou aangekomen en naar bet Kremlin vervoerd Eene ontzaglyke volks enigte was op de been in de straten welke de stoet moest doortrekken De hnizen waren in rouwtooi Heden zal de plechtige lykdicnst worden gehouden waarbg Czuar Nicolaaa en alle andere ptiaaen tegenwoordig zullen wezen Koning Alexander van Servië is naar Ht Petersburg vertrokken De Butgaarache te geering is voornemens eene deputatie te zeo den In de Sobraoje is ten minste een voorstel gednan om op deze wgze namens het Bülgaarsche volk deelneming te betuigen bij de teraardebestelling dea Gzaren Kene besliaaing is evenwel daarover nog niet genomen Do Reichsanzaigor f bevat een besluit wa rby het ontslag van den Pfuiaiscben minister van landbouw Yon Hegden aangenomen en deze de orde van den lïooden Adelaar met eikenloof verleend wordt Verder bevat het de benoeming van den Landesdirector Von Hammerstein Loxter tot minister van landbouw De liberale bladen zyn allesbehalve tevro den over d ze benoeming De heer Von Hammeratein Loxter behoorde oorspronkelyk tot de party der Welfeo maar aloot later vrede met de Proisische regeering Hg is 67 jaar ood en werd toen de nationaalHbe jale leider Von Bennigsen tot gouverneur van Hanoser benoemd werd in diens plaata tot Landesdirector dezer provincie aangesteld De heer Von Hamraersteio ia voorzitter van de Doiteohe vereeoigiag van grondeigenaars en vicepresident van het La de8Ökonomia collegmm c Derhalte egtde Frankfurter Zeitnngt beboermen er niet aan te twijfelen of deze miniater behoort tot de toongeveude agrariërs vooral niet daar hg zelf een der groote grondbezitters ia c De miniaterieele opruiming in Pmisen ia nog niet afgeloopen Thans is de benrt aan den staatssecretaris van binnenlandscbe zaken Von Boetticher Misschien zegt de Frf Ztg danrt het nog aenigen tgd eer bg ver neemt dat hg besloten is af te treden want tot de tenigkomst van den nieuwen rgkakanseller nit Straatiburg is een soort van gatloten jachttgd op ministers en dergelyk edel wild gnproclameerd Over deze gebeurtenissen waarin absolaut geea politiek stelsel te berkennen is kan nctt nanwe ks ep ernifc eu toon spreken c In verband met de geruchten van Boetticher a aftreden meldt het blad dat de Oberpraaident Studt nit Mnnschen naar Berlgn is ontboden De portefeuille van juititie is aangeboden aan den heer SchÖnstedt prsaiUent van bet Oberlandeagericht te Oetle Of deze er toe besiniten zal den heer Von Schdltiug op te volgen is nog niet bekend In de Parysche Kamer interpelleert Lavie de regeering over het ontslag van Robin ali directear van de weeainricbting van Cempuia Dapoy rechtvaardigt den maatregel met de atukken in de band De verklaringen van den minister worden door de meerderheid van de Kamer met hartelgko toejuichingen aangehoord De oitaiate linkerzij toont haar mianoegen daarover door hevig lawaai te maken Ten slotte neemt de Kamer met 466 tegen 40 stemmen aan een besintt om over te gaan tot de orde van den dag waarbg de maatregelMi tegm Bnbin inndtti goedg anad De heer Cavaignae een toon van den Gavaignaie van 1848 en eea groot voorstander van de progressieve belaiting is tot voorzitter der commissie tot heriientag der belastingen gekozen Cavaignae die eenmaal tot de gematigde party behoorde geeft zich bigkbaar veel moeite om de leiding der radicalen in handen te krggen De heer Qoblet daarentegen schynt naar de gematigden terng te gaan In een vergadering van lyne kieiera hief hg opnieuw den enden kreet om grondwetsherziening aau tonder te verklaren wat hy daarmede bedoelde Hy keurde de wetten tegen de anarchisten af maar eisohte een krediet voor extra ni aven ten behoeve der politie die noodsakelgk waren geworden door de auarchiatisohe misdaden De staat moeat de spoorwegen de mgnen en de Franaohe Bank exploiteeren maar de Staat moest niet de eenige werkgever en verkooper worden GobUt dreigde Üaaimir Perier met zyne oppositie wanneer bg de belastingen niet hervormde en constateerde dat het miniaterleDupuy reeds gevallen zou zijn wannjer de Fransnhen niet zoozeer verlangd hadden eer te bewyzen aan den Czaar die ban edelmoedig de hand gereikt had toen zg van allen verlaten waren In eene byeenkomit van de meerderhMd der Spaansche Kamer van Afgevaardigden deelde da minister president mede dat de Rykaontvaogsten de raming overacbryden Met betrekking tot de Cuba quaeatie zeide by dat de Regeering hoopt tot eene regeling te geraken door de uitvoering der hervormingiplannen te bespoedigen Da minister president sprak ook over de handelsverdragen De Regeeriog waa voornemens ter wille der bnitenlandsohe natiën een zelfstandig ajsteem in te voeren ten doel hebbende de viBtalalling van apeciale tarieven Ëene commiasie waarin da vertegenwoordigtfa van alle partyen zitting znllen nemen tal met het onderzoek der tariefquaestie belast worden De Rageering zal naar vaste beginselen te werk gaan zonder toepasaing van differentieële rechten Hat Japanache leger onder bevel van maarschalk Yamagata is töans halfweg Moekden en Wyoo Binnenkort kau dus de aanval op het Chineeache Mekka verwacht worden De Chineesche vtacbtelingen hebben met ban overdreven verhalen van de wreedheid der Jappanners een ware paniek verwekt In Mantajoerge De landelgke bevolking vluobt naar de steden en de kuat Honderden vluchtelingen komen dagelyks in Nit Chwan aan zoodat de paniek ook reeds overgeslagen is op de bevolking dezer stad die niet anders verwacht of de vgand zal de plaats te vnnr en te zwaard verwoesten Wie middelen heeft om te vluchten zoekt een goed heenkomen eu alle vertrekkende booten zyn atarapvol vluchtelingen de gegoeden die om da een of andere reden niet weg kunnen brengen hun eigendommen in veiligheid Intnsachen heeft de ontzaglgke toevloed van plattelandabeiyonera de voorhanden levensmiddelen snel dotn alinken en men vreest dat er een oproer aal ontstaan door den ryatnood Die vrees voor de Japanners ii echter ongpgrond want tot nn toe zyn zg Diet vrgs beleid opgetreden tegenover de bevolking in de door hen bezette streken Zy betalen alles wat ly gebrniken en gaan alle afpersing of moedwil van hun soldaten krachtig te keer Het klinkt dan ook niet vreemd dft de bevolking van het achiereiland Liautong die eerst zooveel had te verdoren van de plunderende en brandschattende Chineeache benden thans den vyand kennende hem met open armen ontvangt £ r komen reeda berichten in dat PortAr thnr door bet andere Japanache legercorps zou genomen zgn Men onderstelt echter dat ze voorbarig zyn alhoewel de inneming der vesting spoedig verwacht wordt De Japannira hebben eent dezer dagen ban zware kanonnen kannen opstellen De overwinning der repnblikeinache party in de Vereenigde Staten bigkt nog grooter te tyn geweeat dan men aaovaokelyk dfl t Staatslieden van beide partgen staan verbaasd over de uitgestrektheid en diepte van den vloedgolf die de detnocraten wegveegt De gewezen president Harrison merkte n Deze verkiezing is de grootate omwenteing die het land ooit doorgemaakt heeft De groote meerderheid van het Amerikaansefae volk gelooft in een beschermend tarief en nooit agn de aanbangars van deze ataatknnde inlrgker geweest dan nu Zg zgn bet oneena over bedragen en lyiten maar nint over de beginselen van hnn politiek Reciprociteit besofaonwen zg als het voornaamate middel om markten te krggen in het buitenland c Het aenaatslid Altiaon van lowa die in 2806 is het Westen waarachgaljjk veel stean aal vinden ala candidaat voor het presidentschap laat zich over de beieekenis dezer verkiealiigen aldna nit Zg beteekenen meer werk voor den arbeider meer veiligheid voor den eigendom en een gedeellelgke herleving der zaken doordal zg bet vertrouwen sollen wekken dat niet apoedJK met de invoerrechten en den mantatandaaiM radicale proeven genomen zullen worden c Volgens den roorzitter der republikeinsche nationale oommissie den heer Manley aal de voormalige voorsitter der Kamer de hear Reed ongetwijfeld tot voorzitter der nieuwe Kamer gekozen worden en zal dese de Tooraaanute republikeinsche candidaat tgn g de presidentsverkiezingen in 1896 Intussohen moet men wél aan het volgendedenkeu De nienwgekoien Kamer aal e t den 4 n Maart 1895 de tegenwoordige vervangen en zal niet voor December 1895 hare eerste lit ting honden Dezen winter zit de oude Kamer nog Aüoop 7aii Openbare Verkooplngen van Onroerende Goederen VEILING 12 NOVEMBER gebonden door Notaris H Groenendaal albior Twee Huizen en Erven aan de Vrouweitaag No 246 en 247 f 1050 k H J Nederhorst Jr Huis en Erf in de Zak wgk L No 281 f 720 k H J Vonk Burgerlijken Stand Uaafirtreoht GEBOREN Maria OornelU oadersC Hoogeveen en O Verkleg Zeger oodere D Versloot en J d Leeuw Hendrik onderi L A O kam en F Weiterbeek Ontvangen een GROOTE 80RTBKRING Dames Heeren en Kindei PARAPLÜIES A vw OS Al E TS TS Beurs van Amsterdam 10 NOVKMBKE VorJirt V 101 101 801 80 r 78 BV 98 ir ilolkom löiv sr 101 B4V A ir 8 tOlT lil Ul u 711 7 10 lll l US 104 48 du A 140 1881 Wl 84 tl 1 4 171 lot lU uiV lOt a NioiBUUi Crt Ned W 8 dit dito dito t dito diio dito SVi Uo ei Obl Ooudl iail lt Itjlui iMoliTÜtia laai ll I Oonin Obl inpipioriaei 5 ditoinulrerlttS t Po TiJ9 L Oblig not ticket dito dito S SuiUKD UU Oo l l aori t diuOMoni II ID 4 ditobiiBoll llB9 4 dilobüHop lBSU 9a4 dito ia goud I a lias t dito dito dito laai 6 inxit Patpgl Mhuld laal 4 TUBUU Qepr Conf Imo 1890 4 Qm Iwuiog Mri D Gm leoDioK wri ü 2DlDAra IUp Beo r obl U t Miiico Obl Buit Sob latO 1 VlKlzuiI ObU 4 onb p lall AmrrtiDiii Oblig tion 1881 8 BoTTiuu 8t t iMo iaat i 781 NlD N Xfr Hicdelir aud Anndab T b llü 0 rti o tu D ii Mi t b ppil dito Arab HypotbMilb ptndbr 4 MkUii du Vontwl uuuL ar HypotbMbb p i dt r 4 NldarUnduh bank aud Nad OoaTiK Ooat Hong bank aand Eu L Amceiii Kouit kjpotli pMidb a Haiw L O Pr Ligo oart B Nin HoU U apoorir M i aand Mij tot Eipl f St Spw aand Nad Ind Spoonragm aand Nad Zuid Afrik Bpm lud a dito dito dito 18 dito 8 InuLSnoorwl 18aj 8 A obl 8 ZuidItal Bpwmij A H obl 8 PouH Waraobau Wmioo aand 4 SDaL Or ïuaa Spw Mij auid 8 Balllaob dito aand 7 V aar Faatowa dito aaid I Xwaaf Sombr dito aand 8 Karak Ch AMw Sp kap aand I Loaowo Sewaat Sp Mfl obllg 8 Or 1 Vilabak Ulo oblif 8 ZnidWaal dito a nd 8 dito dito oblig 4 ii i 881 M d Amniii Cont Pao 8p Mij obl 8 Cbia fc North W pr C r aand dito dito Win at Petor obl 7 Dinnr k Bio Or Spm Mrt r IIHnoiaOeotral obl in rad 4 Lauiar fc Naab UI O rt T aand Maiioo N Spw Mij lehyp o 8 Miaa Kaoaaa r 4 pot praf aand N Tork Oniwio fc WM aai4 dito Fnina OUo bllg OrMon Calif Ie byp in goud 8 8t Faal Mina k Hanlt obl 7 Un Faa HooUlijn oblig 8 dito dito Lino Col 1 bjrp O 8 Cakidi Can Bontb Cert T aiad ViK C IUllw kNar lab d o 0 Oty 1 Amitord Omnibni M j aand Kottard Tramveg Haala aand Nn Blad Amalndm and 8 8tad BoltanUm aud 8 Biun SlaaAnlncpmliaTIVt 8iad Braaaal 188 i a Ho Tkelaa Bagallr GMaUaek i Ooamn StMtalaming UM 8 lL K O tB Oi mO guxa BiMl Madrid I l i r r