Goudsche Courant, dinsdag 13 november 1894

mEVfV r OP RKIS Woensdag 14 November 1804 No 6507 33ste Jaar angf mmm codraivt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Coxirant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys ler dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V UF CENTEN 4DVERT£NTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel mee 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd JAARL1JK8CHE PRODUCTIE van g 26 UiUioea Steesen g Fraaie Klenr Scherp gevormd UüinunUr KmUiteil Q Conourroerende Preien Orootste Stoom waalsteenfabriek in hj Nederland Vraagt Prijxen en Monsterê öi Qnudi Baelpandnik tab A HmatMkM fc Zoon 347 Staats loterij Ie Klu TrekktDg Taa Maandag U NoTOmbei 1894 No I 5i0 iOOO No lasai 1000 No 38 6 400 No 008 11176 ea 16708 SOO No 1881 44 4806 8480 16047 en 17408 100 Pryzao fan iO 88 8818 6177 8108 10716 18161 1 801 186 3 87 8888 6821 8164 1074 ISiOO 16318 186 8 118 1848 6188 8804 10789 18808 16317 18601 118 8466 6817 8816 10768 18227 16838 18630 lil 8681 6888 8291 10779 13429 16860 18649 166 2663 6409 8308 10789 18606 10874 18677 170 2683 6428 88i8 10869 13640 16393 18717 881 2696 6483 8326 10367 13616 16489 18767 889 2706 6498 8333 10879 13629 16606 18803 894 2773 6694 8840 10920 18706 l 60l 18806 808 8881 6726 8410 10991 13747 16603 13809 881 8877 6783 8615 UOlS 13771 16667 18849 849 8984 6807 8668 11039 13809 16706 18902 864 2990 6863 8688 11142 13936 10786 18917 872 8080 6874 8618 11U6 18968 16768 18926 486 8094 6908 6686 11846 HIOS 16784 18963 608 8104 8016 8666 11291 14123 16803 19180 ile 8196 6049 8698 11837 14140 16818 19188 618 8801 6286 6700 11842 14144 16868 19170 696 8986 6800 8709 11368 14811 16866 19181 688 8828 6384 8787 11386 14211 16934 19246 645 3417 6460 8818 11400 14253 16957 1986t 690 3481 6476 8865 11 07 14261 16971 19367 08 3606 6696 8989 11439 14866 17081 19876 104 8680 6666 8994 11613 14876 17108 19877 780 8637 6716 9014 11646 14894 17164 19887 788 8546 6789 9015 1U81 14848 17176 19390 769 8649 6769 9048 11686 14413 17281 19394 780 668 6760 0084 11 11 14691 17809 19668 l 7 3668 6776 0131 11642 14652 17821 19668 844 3601 6800 9267 11647 14668 17360 19729 881 8607 688U 9821 11700 14689 17878 19780 881 8688 6926 9861 11703 14864 17874 19764 881 S646 6971 9891 11861 14984 17892 19768 987 3673 638 9400 11899 14068 19411 19772 1048 8708 7096 0465 11002 14969 17474 19780 1079 8746 7087 9460 11907 16063 17486 19786 1180 8748 7047 9608 11918 16092 17581 19807 1 48 8777 7076 0522 19111 16126 17689 16820 1J79 8781 7146 0556 12161 16218 17668 19870 1447 8861 7148 9646 12297 182S4 17676 19948 1487 8916 7169 9660 12809 15344 17697 20027 1810 8981 7177 9669 12378 16406 17781 20074 1617 4109 7184 9987 12411 16414 17769 0992 1568 4182 7187 9980 12414 16462 17947 20368 1688 4 21 7262 9038 12448 16476 17973 20860 16 4 4841 7896 1004419610 15627 17974 90487 167 5 4510 7498 10078 12674 16570 18089 20490 1691 4886 7538 10094 12603 16604 18124 20624 1699 4608 7861 10269 12718 16616 18184 20664 1724 4616 7552 10285 19722 15664 18182 80565 1789 4705 7656 1030018765 15691 18884 20733 1812 4706 7606 10334 12787 15788 18286 20751 1886 4728 7663 10421 18801 16807 18883 20841 1983 4776 7829 1048112828 16889 18864 20855 1943 4981 7897 1049112887 16899 18379 20916 8087 4938 7909 1062412895 1S914 18405 20960 9066 4961 7927 10661 12948 16942 18422 2O970 2078 4989 797210667 13049 16977 18443 20998 203 6082 8072 10670 13127 16189 18600 866 ADVERTENTIfiN 281 6111 8076 10629 18160 16189 18608 6060 1 Don 10 dezer overleed na een 1 1 kortatondig lyden on Vader en Aanbe 1 1 hawd Vkder de Heer A vin REE te 1 Hetumji in dan onderdon tui raim 66 I jaren J VOÜK J M VUIJK nv Rei G GULDKMOND 1 M G OllLDGMOND TAK Km P W BOÜMAN M BODMAN rm Ril 1 Situmjt 12 NoTember 1894 1 Au Familie Vrienden en Bekenden roept oodergeteefcende een hartel k raarwel en tot weêraiena toe W VOORBURGH Jr ManeiOê 8 Nor 1894 Toor OouJa en omatreken worden tegen flinke proriaie AGEl TErV gevraagd peraonen ran atand oor aene aolieda bKVBNSVERZEKERINGUAAT 8CHAPPM Brieren ider No 282 Adree Boelh M T o BEEK te t Ormenha VAN Blommestein s Inkt IS prcofondervindelijk de BESTP n volkomen ONSCHADELIJK Sociëteit ONS QENOEQEIT Ut Akoanement Vooratelllng Donderdag 15 November 1894 Vereenigde Rotterdamache Tooneelisten Directie LE GRAS r HASPELS Madame SAITS GÊÜTE Aanvang half 8 uur 9 Gewone bepalingen en prgzen len biede bet geluk de iiand Hoofdprüs er fiOO OOO Huk De prjzen gn dooi den Staat gegarandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen Tan door de den Staat Hamburg gewaarborborgde gtooie Oeldloterij waarin seker lUNillloeD 868 900 Mark gewonnen moeten worden De prijsen tbd deze voel voordeel biedende Geldloterij die volgens het pUn slachta 110 000 lotea bevBt zijn do folgende De hoogste prya ia eventueel 500 000 Mark 46 prijzen 5000 M 106priJEeDft 8000 206 pryzen a SOOO 752 pryiena 1000 1380 prgiseD a 400 SO prijzen a SOO 180pnj7 100 150 38945 prijzen a 155 6994 p a 134 100 98 6846 pr a 69 42 30 totaal 56 400 pryzeo Premie v SOO OOO M 1 prijs a SOO OOO t prgs a 100 000 Spr zeo a 75 000 1 prijs a 70 000 1 pry s a 65 000 I prys a 60 000 1 prijs i 65 000 i prijzen i 50 000 1 prys a 40 000 S pryzeo a 20 000 21 pryz I 10 000 en wordeo dete is eeniga maaoden in 7 klaHec uitgeloot De Hoofdprijs in de 1 klasse bedraagt Mark 50 000 slygt in de 2 kl tot 66 000 M in de 8e tot 60 000 M in de 4 tot 66 000 H in de 6t tot 70 000 M in de 6 tot 75 000 M in de 7i tot 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste prystrokking die officieel ia vastgesteld kost een geheel orgineel lot aleobts Ould 3 50 eeo half orgineel Kt slechts Ould 1 75 eea kwart orgiaeel lot slelhta Guld 90 Iedere deelnemer in de lotery ontvangt ongevraagd onmiddelyk na de plaaU gehad hebbende trekking de offioieele trekkingslyst Trekkingsplan voorzien van bet wapen van den Slaat die den prijs lan de loten en de verdeeling van de prysen over de 7 klassen aangeeft verzend ik op aanvrage gratis Do uitbetaling en verzending van de pryzen geschiedt door mij direkt en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding tÊ ÊP ledore bestelling kan man eenvoudig fl r per postwissel opgeven ng0 Men wendde zich dus met de oanl r vraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlyk tot 21 HOVEMBMB ek met vei trouwen tot Joseph Heckscher Bankier en Wisselkantoor in HAMBUEQ Duitscbland 1 Onfeilbaar Uiddel TBOBN Influenza Hoest Borst en MELIANTHE Superior Borst Uonlg Extract Eleliroond met Eere Diploma en Uooden Medaille GENT 1893 Ooaden Mednlle BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Qonden Medaille 1893 World a Hjgienic Exposition CMmgo Samengesteld nit de meest beiltame beatanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zaofat pargatief Oeneeat onmiddMiJk Kinderen nemen het narne in Mag in geen hnisgezin ontbreken MELIANTHE is het besU middel der wereld H I vanSchaik Co Machinale Fabriek DE HUNIOBLOEMt Sumatra straat 267 Dm Haag Verkrygbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Qorida ADVERTENTIES int Binnen aBuiUmlandsehé Cou ranten worden dadelijk opgeionden door het AdTerteutie Borean van A BRINKMAN ZOON te amda MEVW met Cacao Karstel Wg wenschen het geld dat vrjj vro r besteedden voor den aankoop van plaatJM reclame enz die moesten dienen om de koopluat van onze CACAO te animeeren terog te doen rioeien in de bears der Terbrnikers Tan onze Daarom hebben wg eene partg CACAOPOEDER in bnsaen rerpakt waarhg 31000 genummerde Bon met dezelfde nummers als de 347ste Staatslotery gevoegd agn en wel hg de 1 2 bussen 4 bons bjj de 1 4 bassen H en bg de 1 8 bnsaen 1 bon De bassen worden verkocht voor de gewone prgaen lia Ko bui t I ÜS 114 Ko bus ƒ 0 6S 1 8 Ko bu O S Tegen teruggave on der bons voorzien met de nummers waarop onderstaande prgan gevallen zgn overhandigen wg onmiddellgk na elke trekking onderstaande vrije reiêbUjetten of de daarvoor gestelde bedragen in geld voor het No waarop 100000 valt 2 Retourbiljetten 2e kl naar Parga ai f 50 50000 2 Keulen 25 30000 2 Brussel 15 25000 2 Kleef 12 20000 2 Amsterdam 10 15000 2 Breda en Ginneken 7 50 10000 2 den Haag Scheveng i voor elk No waarop 5000 valt 3 I 3000 2 50 2000 2 1500 1 50 1000 1 Totaal 107 vrije reizen of bedragen in geld De spoorbiljetten worden verstrekt voor een datam binnen een jaar na de trekking vaat te stellen door den winner Verkrijgbaar bij L van WANKtJM Lange Tïendeweg ECHT op de JiaudtoeJceaioff mot roode lettars jOberlahnstein OIHUnUIIOCK VICTORIA BRON OBCKIAHIISTII I Jfo On 1 Overal verkrijgbaar Mcuxtschappij tot JExplaitatie der Victoria Bron gevestigd te Jftttterdnm Ziiidbloal H Verkrijgbaar in t Boofddepjt voor Gouda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per heele Flesch ït 18 cents per halve Flesch a 13 cents Kraik 17 Krnik b 13 terw l TOor de ledige Flesschen en Kroiken wordt vergoed P AJEUJ S Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoSers dar Zelfbevlekking Onanie en geheime nitapattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWARING Hollandeohe nitgave met 27 afb Prga 2 galden Ieder die aan de versohrik kelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leermg dw het geeft redt jaarlgks daizend vui een zekeren dood Te verkrÖgen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco t en inzendmg van het bednw ook in postzegels en in eiken boekhandel in flolland per faeele Flesch 3 centa per h ve Flesch 2 cents Ernik 1 cent Kruik 1 cent I onANüB Frintemps TE PARIJS Zenden gratissn franco GEBR TERWINOT Waalsteenfabrikanteo ket prachtig geiUustreerd NDE tLHI met iollandachen of fransohen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het WInteraolioen van kleederen boeden enz voor heeren dames ao kinderen op gefrankeerde aanvraag aan 1 JULES JILUZOT k C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen toSen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen S Dit album bevat tevens de inliobtlngeD welke voor de goedeen prompte uitvoeringen ar baatallingen benoodigd aUn fiastoUmem ean JW roacJ en kooger wor dan mat eene verhooging van 5 0 0 fnim mtU M tiil n Mmuulê nektm m alk fluim Mi JVadiWaiid M Ml luarti De klanten hebben geene formaliteiten Toor da Inklaring of anderainta te vervnllan aar ons riupUttUuil Humiml Ifocri IrabanI daarmede belast is BINNENLAND GOUDA 13 November 1894 Bg kon beslait is benoemd bg bet wapen der infanterie tot eerste lnifc de tweede luit 0 M G van Kgswgk de Jong van het 4e reg alhier in garnizoen Wg horionereQ helaDgstolIenden dat morgen Woensdag avond te 9 nar de voordracht zal pdaata hebben van den heer Jotes Micbel over da tPoóaie lyriqoe Contemporaine c in de zaal Nnt en Vermaak c op de Oostbaven Heden nacht zgn ontvreemd op de Vest een vyftiantal kongnsa bg vier venchillende bewoners dier straat De onderwgzers in het arrondissement alhier hebben zich per request gewend tot den minister van binneniandache zaken en de Bvrste eo Xweede Kamer waarin zg aandringen om pensioen voor de weduwen en weezen der onderwgsers De directeor generaal der Ma tachappg tot exploitatie van staatsspoorwegen heeft het verzoek om s avottdfi te Utrecbt aansloitiog te verkrjjgeD tnaschen den trein die daar ie 6 38 van Amsterdam aankomt en dien wtilke te 6 36 van daar naar s Gravenhage Gouda en Rottetdam vertrekti afgewezen Met ingang van 15 November a a aal tran nr 86 welke om 9 26 v m Greenwisht d van Woerden naar Leiden vertrekt aan het station Hazerswonde Koudekerke U pen larkten Op de laatste der 3 vrge najaar te BergAmbacht wai slechts weiol en de handel flanw Het mond an klaawseet loopt in de gemennte Bei Ambacht op en nde Slecbts 5 stnks rundvee zijn daaraan bezweken Hoewel het weiland nogal goed met gras bezet is men toch genoodzaakt met het fseer onganatige wéér de koeien op stal te gaan brengen Te Benschop is de 22 jarige v B vermoedelgk door een toeval gËtro£ en te water geraakt en verdronken Df correapondent der N R C te Batavia seint onder digteekeoing van gisteren Het 5de pn llde bataljon giian naar Lombok FEVILLETOA S Xd X S 1 T Utl tel ZwiedKh door C BUKHAN 81 Oetroffea door bare amart bad bare doohter haar met liefde Ktno haar met koele afgeinaten beleefdheid bejegend terwijl de laatste nog altijd treurie over het varlieb raa siJD rader Hare dochter Nioa at tirea jaar na baars vaders dood meteen zekeren kaptelQ ËDgelman een bloedferwant barer moedor gehuwd maar kort daarna gestorreD Na den dood vaa i as toatw was Kano eensklaps veranderd Hy had E JDe moeder de hardate woorden toegevoegd haar gezegd dat zij voortaan evenda tot hedan vreemdelingen voor elkand ir zoudaa blgren en lorgvuldig alle ontmoeting met haar rermedea Eenigao Mjd na dit gesprak het kon nu omatreeka een jaar geleden zya had h j ziob in het geheim verloofd met de doohter van haar halfbnwder freule OranakjÖld io de hoop la bet vervolg bevorderd te worden en te kunnen trouwen Bij dit gedeelte ru het verliaal van mevrouw Sn Imaa verbleekte Ëllaa en leide aangedaan Mevrouw Kono was nooit verloofd met freule Qraasl Ald integendeel i trok zich terug Z veriooht bom eerat voor een aan baren rang voegenden ataat iu het leven te zoi ten alvorena h er aan daoht hare hand te renmreo De aanval op Tjakranegara wordt deze week verwacht Djilantik dreigt met zgne halptroepen naar Lombok terug te keeren Mobiele koloonea worden te Malaog gevormd om tegen Bali te kunnen optreden De voorbanden voorraden van den aannemer der leveranties worden binnen de versterking te Ampenau iu veiligheid gebracht tegen eeae verrasaiog welke de BaliSra volgens ontvaDgen berichten in den zin zouden hebben Of bet zeker it dat de aanvat op Tjakra negara reeda deze week zal plaat hebbeo getyk volgens dit telegram verwacht wordt valt te betwgfelen Altbana volgena het regec ringatelegram van Zaterdag jl koenen de twee bataljona die door generaal Vetter voor dtt inneming van Tjakran ara ter versterking noodtg geacht worden pas 17 dezer dus tegen het einde der week op de reede te Ampenao zgn Volgens bet telegram dreigt Djilantik met zgne bolptroepen van Bali naar Lombokterog te keeren Of alleen om daartegen te waken dan wel ook om andere redenen de vorming van mobiele kolonnes te Malang in de residentie Pasaroean op Java ter uitzending ooodig is blgkt uit het telegram niet Was het laatstti het geval dan zoo de tgdiog ernstig kannen zijn Woordelgk staat er Movable oolumup formed at Malang against Bali c Uit de laatste alinea van het telegram blgkl dat de Baliërs zich niet meer looals in deu laatsten tgd tot verdediging dar door het bezette en door ons aangevallen atellingen zouden bepalen maar ook tot strooptochten willen overgaan Gelukkig dat men aan onze zgde bigkbaar waakzaam is Het oorspronkelgke telegram luidt in zgu geheel aldus Fifth eleventh battalion going Lombok attack Tjakra expected tbia week Djelautiek threatens returning Lombok with auxiliars movabiu columns formed at Matang againat Bali stores contractor removed inaide strongholk Ampena against reported soprise Baliana Dat er in oude gehouwen nog geld verborgen ia bleek Zaterdi weer bg het sloopen ran een ood pakhoia te Monnikendam In du opening tusachen de balken vond men in zakjes raim 110 goudstukken voorhetmeerendeel ran het jaar 1520 In de nabgheid van dat pakhuis werd vromer al in andere huizen geld gerondeo zoodat het vermoeden oor de hand ligt dat io Monnikendam nog meer schatten hetzg onder den grond of op andere wgz verborgen liggen gZao i heeft b u dat verhaald zoidrt mevrouw Kngelfflaa bedroe i dan amart bet my genoodzflnkt te zgn te zeggen dat hg geheel van da waarheid ii afgewekon Hg was zoozeer op haar verliefd loo geheel door baar ingeaomea dat het hem zelfs gelakte bg de goeds betmonelgke Amnha aena even sterke genegenheid te verwekken die bet arme meisje het leven ui koaten nu hg zoo aohandelgk zijne eeden gebrokm eo sgne liefde j na haar vergalen hoeft Ta het iodardaad waarheid wat gg zegt mevrouw Neen neen gg bedriegt u zelve en mg I ICuno heeft niet zoo zoo kunnen handelau riep £ llen Gelooft gg mgo kind dat ik als moeder mgn eigen kind soa kunnen beUagen P Gelooft gg da ik zelfs over dit ailea zou gesproken hebben wanneer niet mijn hart bloedde bg de gedochte dat hij eer en trouw met voeten trad en daardoor een warm en bemiunend hart verbr zeld heeft I Noen hst doel van mgn bfkoek is n te zejtgen roep mgn zoon tot zijn pltobt en bouw uwki liefde niet op de pninhoopeu van een rtrbrgzeld hart Plicht eer eo geweton gebieden dat bg zgn lot met dat van Amalia verbindt nu bg geen moeite gespaard beeft zich te dooD beminnen en gedurende versoheïdone jaren met haar verloofd is geweest en door deze verbindtenit tot bevordofiog gekomen is Mevrouw Eogelman vatte Ëllöu s banden terwgl tij met diepe aandoening vervolgde zonde ik te veel van uwe krachten geeiaeht hebban P Zou ik mij In uw hart vei ist hebben toen ik het voor u onmï lgk aofatle ten koste van Kaoe a eer uw geluk te koopea F Dit ea aof veel mett i de morroaw SogeliMa irdag zgn de heeren J Prinsen H Vlaaien J W A 0 van Loeneo gemeente ariisen respeetievalgk van Wormerveer ËnlMliiiun en Beverwgk toi laten bg den minister ran binoenlandache zaken om bet door 355 gemeente secretarissen onderteekend adres ter zake van de verbetering der positie van den gemeente aeoretarls nader aan te bevelen Naar aanleiding dezer audiëntie wordeo nienwe maatregelen genomen die echter voors hands niet voor openbaarmaking vatbaar zgn Men meldt nit Amsterdam Sene der eeQwenbeugendeboogbruggen ioO fi naemde sluizen die men als karaktervolle bouwwerken over onze grachten zoo gaarne behouden ziet maar waarvan et reeda menigeen ter voldoening aan de eisohen van bet verkoer werd opgeruimd om plaata ie makoL voor eene lage stgllooie brug is Zondagavond ingastort Het is de brug over de Keizer gracht bg de Leidachegracht Heeds was de geraarlijke toestand waarin het bouwwerk verkeerde opgemerkt en had men Zaterdagavond de brog voor het verkeer gesloten Maar dat het gevaar zóó ernstig was sohgnt men niet te hebben ingezien althans tóó was df afsloitlDg ntet of de brug waa nog te paaseeren Intusachen ongelukken zgn niet geconstateerd Geheel de middenboog met eene dooüvaartwgdte van ca zes meter is neei Btort Blijkbaar ia een der pglera waarop de bogen elkander ontmoeten verzakt en daardoor het f erband io de brug verbroken Te Lierop N B is de 18 jarigo dochter van den faerbeiyier Giebels onder de volgende omatandigbeden ontvoerd Senige dagen geleden bleef daar een persoon die voorgaf Janssen te heeten eeo nacht doorbrengen Giebels beeft een zoon die aan een huidziekte Igdende is en de logé die seida zelf broeder in en klooster te zgn geweest wist een klooster waar dergelgke Igdera na slechte eenige dagen onder behandeling te zgn geweest geheel genezen worden Hg ging toevallig tocb dien kant nit en wilde den jongen gaarde medsncmea indien de ouders hem dien toever trouwden De lieten zich overreden en garen hun zoon mede Janssen en de jonge Giebels togen dun volgeoden dag op reia en kwamen savooda te Weert aan Hier bleven zg orernAcbten D u volgenden morgen toen Giebels wakker werd bemerkte hg dat zgn me ezel reeds weg was waarheen wiat men niet te zeggen Janssen was intoaseben teruggekeerd eo kwam na koi ten tgr weer bg da nudera te tot de arme Ellen Zg het bet arme meisje een brief lezen dien freule Óratiskjold aan Kuao a moedar gaaohravon bad en die vol van liefdo waa tot haar xoon eo wanhoop over cqoe trouweloosheid Na het lezen van dau brief sloeg EUeo de handeu op bet voorhoofd inem sn fluisterde O mgn Qod I heeft Kuno mg zoo kunnen bedriegen P Daarop voegde z er terwgl s de hand qp brt hut leide met zulk eene onzekere en onuitsprekelijk droevige stem bg dat zelfa mevrouw Engelman ar door getroffen werd vKimawr zal Kano dour mÜ van deo reoJiten wag afwnkm i wees daarvan overtuigd mevrooiv Na vele betuigingen van genegenheid en en drln gend verzoek dit boiook aan Kuno te verzwg gen endaardoor den haat tegen zgne moeder te vergrooten varw derde zich eiudelgk da kwaadstookster Toenhet geluid vao den wogrollendan wagen te kennengsf dat zg vertrokken was gaf Ellen een kreetvan smart ii nk op hare knieën en bantle ineen laid gaocbr f los Het was niet het offerharer eigene liefde dat haar hel meest kwelde na l het waa bat bittere verpletterende denkbeeld datKnno haar bedrogen ziob ran haar hart meeatergemaakt bad terwgl hg sgne ffj uw schond aan devrouw die hg eerst bemind bad Aiinv KIfeo I baargeheele werald hare toekomst hare hoop i n wathet hart op een en twintigjangen leeftgd dro iiaf had slechts ééa beeld en dit beeld had Knno a g stsltfl aangenomen En nu moest z sen offer brengen welks grootte door nismaud begnpen wordt die nieiQala zg bemind heeft Lang lag z daar aan de hitterat wanhoop tea prooi soDdor gevoel tear do wereld oa haar t j Lierop By bad bun zoon nan het klooetar atgelerard aoo zeide bg doch ar wus geld noodig om de rarplegiugskostan te betalen hg wÜda dat geld echter aoo niet medeaaman hunne dochter lou roor de controle madegaan Zoo ges d zoo gedaan Da ooden stelden hunne dochter ongeraer f 20 tor hand ea beiden begaren lich op weg De oon die bgna den gebeelen dagoptgn geleider gewacht had keerde het wacbtan moede naar hnii terog Bg zgn thnlakomst ontdekten de ouders natunrigk dat zg bedrogen rraren en ongerust over bet lot hnnnar dochter werd dadelgk de politïa van hot gabenrde in kennis gesteld Uit hot Ijverig onderzoek der politie bleok dat oen persoon met eeo meiaje ovsreeukomsnde met bet opgegeven signalement to Kindhoren e D koffiehuis hadden bezocht on zich ran daar naar Tnrohout hebbec begaren van waar zg des Zaterdags vertrokken zgn Men vermoedt dat zg naar Antworpon jja gogaan Ia den rooravoiid ran don 3a Oetobor jL had een partionliar oitBöawyk matoonandaraB heer godineard in een roitaaraot te s Qravenfaage De Hgswgksche heer die te roet hniawaarto keerde ontmoette op den Hgswgkschen wog aal j de Laakbrog twoe mannou die bon goeden aroadc weosohten welko groot ba antwoord ward Niet op zgn genu besloot de heer terog te keeren naar Den Haag dooh de twee mannen die den hoer Hhuen ta kennen boden aan hem naar Bi ivgk te ga leiden waarran gebmik werd gemaaii At zeer spoedig word door oen d r gotrndan f 6 aan den heer garraagd ea na oeno woigarina werd hg aangepakt miohaadsld en bwoof te zamen en in roreooiging mt aoff tvaO kerah dia inmiddola ook waran rersehmoa op een daartoe gegeven signaal Beklaagd bedoelden haer op gonooiadioa avond miafaaudeld en beroofd te hebbon raa zgn hoed eeo zak poedarehooolade en een gooden horloge met ketting hadden sioh b tan voor de Haagscbe rechtbank te verantwoordan een behanger een bloemist een ketlnaranooa bediende alten nit Den Haag Twee beklaagden waren oude bekende van do justitie Alle vier beklaagden bekenden den haer nil Kgswgk van nit den restaurant steeds gerolgd te hebbeo om f 5 van hem te krggon welke een der beklaagden beweerde nog ran hem te moeten hebben Wie echter dan heer mishaadeld wie hem bestolen had wist geaa van do vier mannen Zeer stellig werden evenwel de bloemixt en de bediende door den aangerande hoorde niet dat de denr die op de zaal uitkwam geopend werd en iemand binnentrad alvoreoa eea arm zich on baar midden sloeg en esas aackte liefderijke stem tot haar fiuistarde i If Ellen lieve zoster wat ia er gehaard f Wat heeft o zoo ontsteld V irVridoIt stamelde zjj aloeg da armen om haar broedars hals en verborg haar bsaohreid gelaat aan zijne boraL EUao zulk eena heftige tsugeltooze aeurt getuigt niet van eea geduldig en onderworpaa ksalsan seide Fridolf amatig Deel my de radao vaa uwe droefheid mede en dan zullen wij God biddoo die te lenigen Fridolf oefaode op Ellen een grootan invloed eit waarvan da reden In o zedelijk ovfrwieht meeat geioeht worden Ellen gavoalda dat hg haar wet B was en dat ig i n raad moeel volgen al Urn ook het hart daarbg breken Zl daefde daarop mede wat er gebeurd was i verzweeg nieis ras het gesprok mat mevrouw Engelman Gi areode dit verbaal betwelk faerhaaldelgk door Eltea s IrasM ward afgebroken zat Fridolf zwggend met geftuMM wenkbrauwen irrwgl ds eane wolk na do aadese over z d voorhoofd trok Dat er eene galdige ndea voor Kano s afkeer van rwM moeder beataan moet ia duidelUk taide id ÉP tndel jk Hmaar boa schuldig tg ook zijjtt H g t i geeft ons het recht niet ta varonderatellsa dat 1 h yr loon belasteren sonde fOea lieen Fridulf hare tranen en hare smart artn al te sprekende bewjjiao van het tegendeel Xa bovesdiea di brisf vaa freule GraosUötd rof fesrwH