Goudsche Courant, woensdag 14 november 1894

Aangevaogeo 1 October Xyd vao Greenwlcb WloterdleDSt 1894 95 GOUDl KOTTÏRDAM Directe SpoorwegverblndlDg met GUUÜA 7 10 ii 6i 11 58 1 05 1 11 1 11 7 80 a it 10 KOTTIRDA H e O n O 1 61 10 17 11 50 ll iO 10 87 10 84 10 41 10 47 7 7 47 DEN H 1 A O lUig 48 7 807 48 8 80 9 88 9 4810 1111 8818 161 88 15 8 45 8 48 4 16 4 41 5 17 7 8 08 M Om U 7 805 868 09 9 87 10 49 18 11 l 9 ll8 4 f 8 7 s 6 6 4746 6 87 6 59 7 18 8 19 9 37 11 06 11 18 10 18 1 44 4 48 t f 1 49 f f 10 80 1 58 6 10 88 8 04 10 41 1 09 6 09 9 68 10 1810 5111 0811 45 8 10 8 45 3 15 4 18 4 43 5 10 6 47 7 41 8 86 10 10 U T ï ï C H T 6 O U D A UtieoLt e 83 7 50 9 9 6811 34 18 01 11 0 8 10 3 10 8 58 4 43 6 10 8 88 8 09 8 0 8 910 84 Woerden 8 8 11 10 18 11 0 18 1 8 414 18 47 119 8410 1 Uudgwater 7 07 8 19 10 14 4 84 8 19 0olid 7 80 8 8 9 34 10 87 18 00 1 88 8 50 4 87 5 80 7 08 8 419 81 11 07 AMSTKIDAH GODDA AlMtardu Wp 5 0 8 16 9 5 11 88 11 80 1 51 4 16 4 88 10 00 eeid 7J0 8 04 1 18 18 18 48 MO iM U It 1 06 1 11 1 17 1 18 1 88 Hue 8 U 9 18 9 89 10 07 11 87 11 41 11 61 1 8 1 57 4 15 I S 0 1 D A I TKKCRT Ooad 6 85 8 40 7 65 8 08 8 8110 0810 19 10 55 18 48 1 18 1 518 18 4 47 88 5 57 7 45 8 88 10 14 Oudew 5 0 8 4 11 09 8 87 87 7 9 10 87 WotrdM 9 7 08 8 18 10 80 11 17 8 46 8 07 6 05 5 46 17 8 07 8 56 10 86 UUMkl 8 18 7 88 8 88 8 41 9 10 1 11 46 1 80 S o 8 88 3 66 5 19 118 8 8 88 8 1110 68 GOUD A A H II T E R D A M 10 08 10 55 18 11 1 51 4 47 88 7 48 10 14 10 18 11 18 U 8 40 1 48 M8 8 41 uammvun Ii de p nonen die by de uqrHDditig zijn tegenwoordig geweeat ZeveDtien geiaigea werden gehoord De meeet bezwaroade getuigeDiflteo varea die ran een in D uit RyswqIe die de rier beklaftgdeu even voor de aanraodiDg b de Laakbrag waitegeDf ekomeD die van een bierhaiiboodfiter naby do Laak brag waar drie der beklaagden WoeaadagavoDd 3 October te 10 ore wtreo binneBgekomen geheel bestoveD met poederchoeolade eu in het bezit Tan eeo gescbeorden zak poederchocolade Tereos bleek dat drie der beklaagden ia deo zelfden nacht in een ander koffiehuis een zak chocolade conform Mn den geitoleoe voor f 1 hadden verkocht en ook de rermiste paraplnie voor f 1 te koop badden Rangeboden Het Openbaar Miniiterie eiacbte voor twee der bekladden acht voor de twee anderen tien jaren gevangenisstraf Brief van den zendeling Wynveldt Het Ermel Zgbl f herat een brief van den godsdtensileeroar Wijaveldl op het oorlogsterrein van Lombok Wg ontieenen daaraan het Tolgende Zaterdag 25 Aagnalns was door den bivakcommandant afgekondigd dat ik Zondag 9 uar godsdienstoefening zoo houden en ik bereidde mij daarop voor met Joh 3 16 Ik ging eindelgk slapen maar reeds kwart vóór 12 werd ik gewekt door een hevig geweervuur In Ampenaa was een heel kleine bezetting en toen onze commandant een aideeling cavalerie den weg opzond om te zien of zg onze aangevallen makkers in Mataram konden helpen kwamen 7 y na 7 minnten weer binoen tniven teruggedreven door duizenden Baliërs die met faun geweren gewapend en tandakkeod springend en huppelend met bun giftige krissen op 10 minuten atatands van Amponan kwamen opzetten Daar floten reeds de eerste kogels I Wat een oniateltenid I Ampenan had zoo goed als geen bezetting e kou zich tegen zulk een woeste bende stellig niet verdedigen Alle man moest dienafc doen Zelfs de buik en koortslyders moesten uit het hospitaal mee iu t gelid Ook mtj zouden revolver en sabel dienst bewezen en daar de algemefine aanval elk oogenblik verwacht werd stelde ik lichaam en ziel in de handen mgns getrouwen Zaligmakers eo hield mij gereed ter bescherming van de weerlnoze hospitasllgders Nog even twos Zondagmorgen bad ik t d om met een sergeant van de genie K een kort gebed te dnen tot onzen barmbartigen Vader in Christus om nitredding eo Hij heeft uitgered Wel werden we tot viermaal aangevallen maar de Balineezen tastten wie zat zeggen om welke oorzaak God weet bet I toch niet door Waren zy wat volhardeuder geweest dan was niet alleen van ons te Ampenan maar van al de Nederlaudscbe troepen op Lombok geen man gespaard Ampenan bleef behouden zoo klein als het was door Gods genade het was de bergplaats voor al de levensmiddelen terwyl daar ook onze kruit en loodvoorraad lag De weerlooze zielen bleven daardoor gered en de vluchtelingen van Tj kra en Mataram hadden daArdoor ean toevlnchtsoord Nieuwe troepen hadden er gelege iheid tot lading en de gekwetsten en kranken een plaats van ambarkement Gode alleen de eer Van lafheid hg onze troepen geen sprake Ge hadt die ruwe soldaten hardop moeten hooren weeneu over hun gewonde makkers die ze moesten achterlaten en voor hun oogen growelgk zagen vtirminkeo Er waren meer gewonden en dooden dan ongekwetsten Ouder het havigsl denkbaar vuur sleepten ze vaak met hnn drieën nog twee makkers mee en meermalen trof het moordend lood dan de hulpvaardige kameraden S IO S 47 a 4 9 01 10 0 1S 11 t st udl MoordmM Nitawnkark C Ut BottwduB lottwdui hpdli Nimwtrkak Moordiwht ftn4 7 7 7 M 7 65 I 1 10 i i i ie i it 7 46 11 01 ILIO ItT U 7 48 8 47 B1 KI 7 47 LZwr 7 8 8 8 M dL d 8 08 Toorb 8 07 9 08 11 81 8 81 8 1 8 40 7 8f OoulU Voortdurend werden zwaargewonden by veertigen vflftigtallen binnengesleept Wat vreearlgke verminkingen Nooit hoop ik znlke ellende meer te aanschouwen Ik werd verzocht om dienst te doen ala verband mees ter en kreeg onbepaalde volmacht om allerlei la enii van alleriei spgs en draak uit te reiken aan de arme kerels en knielde te midden vau al dat lawaai en schieten na bier dan daar om met een stervende te bidden Het Heilserom tegen Dipht ie Dr M W Pyuappel beeft iu het Haridelshladc een artikel gewgd aan bovengenoemd onderwerp De scbryver waarschuwt o a tegen een reeds dadelgk al te groot vertrouwen Deze nieuwste ontdekking onderscheidt zich gunstig van die van het tuberculine van Koch maar toen mag men nog niet zooals door sommigen geschiedt de genezing op 100 pCt stellen Dr Pgnappel vermeldt nogmaals de twee gevallen die dr Schippers met zoo gunstjgen afloop beeft behandeld en deelt mede dat ook prof Pel in bet kinder ziekenhniit het serum aanwendde maar niet met zoo sprekend succes Verder heeft prof Pel in het Binneu Gaathnia een geval van tetanus of styfkramp door vergiftiging ontstaan met het serum genezen Daar 90 pCt der aangetasten aan deze ziekte overiyden en de met dtt aerum behandelde behouden bleef m worden vertrouwd dat bet serum gunstig werkte maar zeker is bet niet In bet artikel wordf oog gezegd dat vb0d voor de immnniieeriog het paard heeft gekozen omdat dit het gemakkelgkst te immutiiseeren is en omdat het later groole quantiteiten seram kan leveren Meu begint dan met kleine giften van het verzwakte virus in te spuiten om langzamerhand tot een grootere fu meer virulente dosis te komen en kan Op die wyze in een kleine drie maanden eeu paard immuun maken Dan kan bet de sterkste giften verdragen maar na eenige weken levtrt het reeds een bruikbaar serum En dan kan men het om de twee weken 600 gram bloed aftappen om daaruit de wei het serum af te zonderen dat de antitoxine bevat terwyl men voor alle zekerheid bet immuniseer ingbproces onderhoudt door te zelfder tgd toxine te blijven inspuiten Te Dtrecöt en te Amsterdam wordt reeds met yver gewerkt aan het verkrügen van het aerum Behalve de proff Pel Stokvis en Forster boudt te Amsterdam ook dr de Eanitz zich hiermede bezig Behalve de f 4000 die door bet Kinderziekenhuis werden geschonken is hg het Handelsblad c van verschillende gevers ook reeds f 760 opgebracht ter beatrüding der kosten voor bereiding van het serum Een vader te Montargis die een individu beschuldigde zgn kind te hebben gedood bealoot daar de justitie werkeloos bleef zich op den schuldige te wreken Ziehier hoe hg zgn voornemen ten qitvoer bracht Den 22 Augustus 1893 vond men opgehangen aan een eik in bet bosch vau Montargis op een plaats genaamd sHet kruis vau St Jacques het Igk van den II jarigen Jules mbert wonende ten huize van zgn vader faubourg de la Ohaossée te Montargis De dood van den jongen werd toegeschreven door den een aan zelfmoord door den ander aan een misdaad Twee landbouwers uit den omtrek Louis J us en De uway werden verdacht den ongelnkkigen kiia p te hebben opgehangen om hem voor een diefatal van vruchten te atraffen zg werden aangehouden doch moeeten na een nauwkeurig onderzoek weder op vrije voeten gesteld worden uit gebrek aan bewgs Toch was de vader van den jongeb Imbert ten volle overtuigd dat niemand anders dan Louis JésoH 50 jaar landbouwer te Amillyde misdaad had begaan en besloot him er voor te doen hoeten Èen paar maanden later vond men Louis Jésus dood op den weg van Coartenay op 50 meter afstand van de woning van Imbert het Igk vertoonde aan den linker slaap en het achterhoofd verachoiden diepe wouden toegebracht met een sngdeod voorwerp ook bet gelaat droeg sporen van mishaudeliag Ëenige oogenblikken na deze ontdekking 40 10 4e 10 6 11 0 ii oa 11 06 U K 11 96 10 01 10 11 8 18 8 07 DEN 4 11 6 18 8 88 6 81 6 88 9 68 10 10 10 1611 88 11 5 80 48 5 15 55 41 7 48 a s begaf de oudste zoon van Imbert zieb nur de gendarmerie van Mootargi om deze namens zyn vader mede te deelen dat bij den verslagene had gedood om zgn kind te wraken Ue moordenaar wachtte kalm in zgn woning de komst der politie af en toen deze kwam gaf hij zich gevangen zonder den minsten tegenweer zeggende mgn kind ia gewroken c Op weg naar de gevangenis werd hg door de inwoners van Montargis met sympathie begroet Hg heeft wel gedaan zeide men van alle kanten In zgn plaats zooden wij hetzetfi e hebben gedaan Uit het gerecbtelgk onderzoek van bet Igk bleek dat de dood was veroorzaakt door een slag op het hoofd met de bak van een laars Ter terechtzitting deelde Imbert mede de omstandigbedsn onder welke hg de misdaad bad begaan 0m elf uur a avonds ik kan het niet op de minuut af zeggen wilde ik hniawaarta keeren toen Jésus die mij waarscbgnlijk niet herkend had mg gooden avond zei Ik herkende hem echter oumiddeltgk aan zgn atem waarop ik bem bg de borat greep en hem schier worgde Ik heb hem geslagen waar ik kon en toen hg op den grond lag bewusteloos trok ik mgn laarzen uit en heb ik hem geranseld uit alle macht Om mg te overtuigen of bg werkelgk dood was heb ik een kaars van twee sous aangestoken en die geheel laten opbranden bg het Igk ËQ thans ziet ge beu ik gelukkig ik heb un myn kind gewroken Dat alles zei de beklaagde met een buitengewone kalmte zondfr eenig berouw Hg scheen overtuigd te zgn dat hg gehandeld had zooala hg handelen moest de jury sprsk hem vrg en de menigte die de terechtzitting bgwoonde begroette die uitspraak met onverdeeld n bgval Ofschoon reeds herbtaldelgk ter zake van melkrervaUching veroordeeling werd uitgesproken door de rechtbank te Heereoveen zno Bcbgnen toch vele veehouders aan de verzoeking geen weerstand te kunnen biedeu en voor bet voordeel dat zg uit hun knoeiergen trekken een eventueele strafvervolging tetrotseeren Donderdag 1 I stond voor de rechtbauk weder een veehouder uit Akkrum terecht beschuldigd van de melk welke hg aan de boterfabriek te dier plautae leverde met water te hebben aangelengd en vervalscbt en bg de aflevering die vervalschiog verzwegen te hebben Beklaagde bekende volmondig terwgl uit bet onderzoek nog bleek dat bij de melkeene hoeveelheid van ongeveer 20 percent water wus gevoegd De directeur der fabriek deelde mede dat beklaagde die per dag ongeveer 100 liter melk afleverde der fabriek door zgue handelwgse eene da relgkache schude van ongeveer een golden had berokkend eo dat beklaagde toen bij bemerkte dat zgn bedrog waa outdekt hem f 200 had aangeboden wanneer de strafvervolging geen voortgang bad De officier van justitie liet uitkomen dat Z Ë A aun wien daaromtrent de beslissing was overgelaten daarin niet kon en wilde treden verder het bewg geleverd achtende requireerde bg scbuldigverklaring en veroordeeling tot een maand gevangenisstraf In het arsenaal te Bri£ n9on is in het nachtelgk uur een poging gedaan tot brandaticbting de tweede in den loop van vier maanden Ëeu wachtmeester deed te middernacht naar gewoonte de ronde en bemerkten toen dat een der binnendeuren geopend was en dat de glazen verbrgzeld waren Bg ging verder en zag dat een brandende lucifer geworpen was op een hoop werk dat gebleken werd overgoten te zgn met petroleum Op hetzelfde oogenblik werden twee schoten op bem gelost die afstuiten op zgn dolman 68 08 8 10 8 17 6 86 8 50 1 14 S 5S 4 60 4 67 04 11 6 10 1 45 1 56 8 0S S 0 S K 1 44 4 10 Toorb 54 N dL d5 59 Z ZegwS 08 Bl £r S 14 £ Z T U 6 19 Qoud 8 80 7 50 8 18 De wachtmeester ging zgn wapen halen vóórdat hg deo brandstichter ging vervolgen maar deze die da inrichting van het tnighuis goed scheen te kennen wist middelerwgl te ontkomen door een denr te openeot waarvan hg een sleutel moet gehad hehtma Eenige peraonec die door de beiden sehotaa wakker aren geworden waren op de been gekomen en nn begon er een onderzoek waaruit bleek dat op verschillende plaatsen werk overgoten was met petroleum De wachtmeester heeft ten nasstenhg hrt signalement van den brandstichter kunnen opgeven maar voor het overige is men nog even ver B en brand zou de vreeaelgkste gevolgen kunnen gehad hebben want het tnighuis ia aan de eene zeide omringd door het buskruitma gazgn en aan de andere zgde door bet militaire hospitaal Een onaangenaam voorval overkwam gisteren eeu Haarlemscbe predikant die eene preekbeurt te Nobrdwgkerhout zou vervnlleo Vertrouwende op een gezegde van een conducteur dat de trein die tegen 9 uur van Haarlem in de richting Haag vertrekt te Piet Ggzenbrug stopte had hg iu dieu trein plaats genomen Toen deze een pueltrein niet te Piet Ggzenbrug stilhield bracht de predikant de noodrem in werking en nadat de trein totstilstaud was gebracht verzocht hg te mogen uitstappen Dit werd hem echter niet toegestaan hg moest tot Leideu doorgaan en bovendien werd procesverbaal opgemaakt H Cc Men leest in de Soerab Ct De Ëogelschman of de Europeaan in een soort van Engelsch uniform die aan de zgde van den Lombokschen radja strgdt achgnt een Rus te zgn hier in Oost Java en ook np sommige onzer baitenbezittingen zooals Borueo s Z O afdeeliog welbekend Men beweert dat het zekere Malenging ia die bier allerlei bg de band heeft gehad na reeds in de Settlements onzer naburen een groote rol te hebben gespeeld In de Noorderiijke deelen dezer nednrzettingen en Azië werd hg voor een Russisch spion gehouden en zoo moet hg toen naar Singapore zgn afgezakt Hg zou fortuin gehad hebben althans dit beweert men en eveneens ton hg altgd volgens die alweters ook voorgeven Russisch zes officier geweest te zgn Wat hiervan aan is niemand die het zeggen kan Wel dat als die mgnheer de bedoelde persoon is hg goed bg moet wezen met name in chemie en ook wel in werktuigkunde en dat hg niet van water houdt althans om zich te waaacben en evenmin van kleeren verwiaselt daar zgn garderobe bijna immer uitsluitend bestond uit wat hg aan het Igf dratigt Deze liefhebber staat reeds sedert een paar jaar naar bet scbgnt in zeer nauwe relatie tot de heeren van Selaparaug en hg moet bet ook zijn geweest die de permanente opdracht had en er de dollars v oot kreeg om de Baliërs op Lombok door middel van zgne vrienden de kapiteins der Chineeschu bootjes van repeteergewerfu te voorzien Een opdracht van welke hg zicb steeds gewissenhaft gekweten moet hebben De Kroonprins van Italië gaat naar Petersburg voor d ¥ begrafenis van den Czaar evensoo Koning Alexander van Servië Men is dag en nacht bezig met de Peter Pauluskerk in gereedheid te brengen Onder leiding van den architect Salcko worden niet enkel de muren maar ook de plafonds en vloer zoomede de zuilen met zwart bekleed In het midden der kerk komt een roode estrade waarop de katafalk wordt geplaatst Daar boven hangt in de hoogte de Monomachkroon Skepka Monomacba van gouden stof met hermelgn vervaardigd waaruit lange zware linten met hermeign omzoomd naar beneneo zgn geelingerd Om de estrade zgn 40 krooolichtera geplaatst Het graf va den Keizer ia rechts in den linker vleugel van het gebouw tussoben de graven van Ozaar Alexander II en de Keizerin Maria Alexanc rowua 9 40 9 47 9 54 10 01 10 10 U OS 11 90 11 80 8 10 4 80 4 45 4 5 5 01 6 09 5 1 7 07 7 17 7 14 7 81 7 87 8 41 1 0 8 88 51 4 40 GOUDA 7 08 7 11 7 80 7 18 7 81 9 81 f 10 8 8 10 08 Donderdag ii met het deUen nn t gnf een sufang gemuiiit Ereoftle Vrydng op den 9d dog na het orerlyden rao den Gzaar tullen op den dag der bg etting nn het lyk en den 20o en 30d dag na het afeterren des Keiserfi in de Rnssische kerken bedeetonden plaata hebben en misten Toor de lieterust van den Ozaar worden opgedragen De Shah vari Perzië zal een groote zilveren kraos met bloemen van porselein zenden De Paryache bladen zesden naar Petersborg eeo zilveren beeld vao Falgnière een gevleugelde vronwenfiguur verbeeldende de pen en metende 1 40 M Op een roet staat Aan de nagedachtenis van Alexander III de Fransche pers c In da gevangenis van Rummelsbnrg Berign is dezer dagen ontdekt dat zekere Weiez daar sedert 1 Nov was gedetineerd ooi een gevangenisstraf van eeo maand te ondergaan die echter dan zekeren Stiider was opgele Zi badden t beginsel van plaotsverrao iog toegepast tegen een vergoeding van 40 mark Door een toartl kwam het uit Een reiziger uit Wildervank kocht op het perron te Arnhem een da blad waarvoor hü twee halvestuiverstokkeu in bettliug gaf Later kwam hy tot de ontdekking een gouden Willem inplaats van een 2 centastok te hebben betaald Hy schroei naar deo colporteurt te Arnhem en kreeg per postwissel f 9 97 terug De eerlyke conrantenventet kreeg f 1 tot belooning Te Zwolle is giaterenavrfnd de 20 j rigc metselaar T W in de Diezerstraat voor de tram willende oitwyken gevallen waardoor de tram hem over do beide boenen giog Hg werd naar het R K ges icht van liefde overgebracht waar het bleek dat zyoe beide d beenen waren gebroken eu hii eene wonde aao het hoofd had bekomen tfij is niet buiten gevaar De voerman van de tram die aaahondeod belde heeft geen schuld aan het ongeluk Onlangs kwam iemand by de bankinstelling te Amsterdam buitenlandsche bankbiljetten inwisselen Later bleek dat hem eee aanzieniyk hoogèr bedrag was uitbetaald dan de biljetten iu Xederlaudsch geld bedroegeu Een gerechtelyk onderr oek werd logesteUl waarbij die persoon ontkende meer dan bet hem toekomende te hebbeu ontvangen Er schynen echter vermoeden van het tegendeel te bestaan althans hy zal eerstdaags terechtstaan wegens dielstal t e rechtbank zal dao hebbeo te beslissen of gesteld het feit wordt bewezen op dit geval het artikel van het Wetboek van Strafrecht omtrent diefstal toepasseiyk is Iu het comitaat Marmaros in Hongarye heerscht nog altyd de cholera Dezer dagen gaf ze aanleiding tot opptootjes io bet vlek Hoeszt De bevolking wou haar dooden niet begraven hebben op het cholera kerkhof eu toen de gewapende macht de bevelen van het gemeentebestuur toch ten uitvoer wou brengen kwamen de boeren in verzet Ze vielen de gendarmen aan eu trachtten hun de wapenen af te nemen De aangevallenen zagen zich genoodzaakt vnur te geven zoodat een boer werd gedood en verscheidene gewond 60 personen werden iu hechtenis genomen waaronder bgna 20 vrouwen De rust was nog niet dadeiyk hersteld Sen gevaariyk Ambacht 1 Toen de vorige week dstf onbezoldigde ryksveldwachter W Corstaoje te Goorle N Br op surveillance was langs de Hollandsch Belgiache grenzen ontmoette hy vier wildstroopers Op zyn nadering legden zg bunue geweren op hem aan Hierdoor liet hy zich echter niet afschrikken en maakte aanstalten om hen in handen te krijgen en wyi twee hunner Èelgen waren dezen Toorloopig aan te houdeo Dit bemerkende begonnen de stroopers een waar tirailleorvonr op hem te openen waaraan hij als een wonder ontkwam wyi niet minder dan negen schoten op hem gelost werden met het gelukkig gevolg dat slechte tpn kiel op verschillende plaatsen doorboord werd Allen zyn herkend en ia van een en ander proces verbaal opgemaakt Twee zyn Belgen te Weelde woonachtig de andere twee zgn Hollanders nit BaarleNaasan Een staaltje van volksetymoli e Onder de nienwe aardappelsooi n die in de laatste jaren in Friesland terrein hebben gewonaen behoort ook de bekende soort Magnum Bonmi De een of andere schrandere bol heeft dezen naam niet thnisbehoorende in de spreektaal eener ongeletterde bevolking verbollandscht zoodat men daar thans bgna algemeen de soort hoort beatempelen met den naam van Manke boonent Er bestaat een zonderlinge methode om blokken of platen van gegoten gzer te doorboren Men neemt nl een stang van zwavel en geejt die een dnorsnede van den vorm die het te maken gat moet hebbeo Dit is heel gemakkeiyk omdat zwavel gemakkalgk alle mogeiyke gedaanten aanneemt Het gzer wordt alsnu tot lichtrooden gloed verhit waarna men de zwavelataug op het punt plaats waar het gat gewensoht wordt Zg gaat er om zoo te zeggen als boter Iu en geeft een gat van precies deu vorm barer doorsnede De Horlogemaker Te Willemstad wordt door da rechterHjke macht een onderzoek ingesteld naareene mishaudelingc van een kind door éen deronderwgzers op de openbare school gepleegd De heer S J van Essen e Emmerik beveelt in de aAruhemsche Poet van 10 dezer zyn confectiemagazün als het grootste Chris tenmagazijn van Emmerik by het publiek aan BoitenlaDdsch Overzicht De Fransche Karoer heeft nog geeu bealissing genomen betreffende de expeditie naar Madagascar Naar alle waarachyulgkheid zal evenwel de meerderheid zonder aarzelen het kredift toestaan dat de regeering daarvoor noodig heeft Naar men zegt zal de regeering 65 000 000 francs vragen Db heer Le Myre de Villers bevindt zich nog te Tamatave Men verwacht echter dat de Fransche gemachtigcle dezer dagen zat vertrekken De Hova a gaan inmiddels voort zïch ten stryde uit te rusten eo hnn strijdkrachten samen te trekken by DiegoS uar e De Pruisische jonkers jabeleu over da hcnoemiog van hun evenknie vrflbeer Von Hammereiteyo Loxtou tot minister van landbouw De liberale bladen zijn zooals te verwachten was met de keuze van Hen Keizer minder liogenomeu Enkele schorten hun oordeel op en willen eerst de daden der nieuwe mannen afwachten Andere dnarnutisgeu zien de toekomst vrg duister in Zoo de Vossische Zeitung die het volgende Achrijft Wji willen niet beweren dat de agrariërs dooi de veranderingen iu het ministerie hunnen veldtocht gewonnen liebben maar zij hebben een grooten stag gewonnen schitterender dan zy gehoopt hadden en dat zal hun moed geven voor verderen atryd Zy hebben hunne aanhangers getoond dat zy ia staat zyn een man ten val te brengen die zich tegen hun streven yerzet zy kunnen hunnen veldtocht voortzetten onder veel gunstiger voorwaarden dan waaronder zy tot dusver streden tfjexi politieregeering vreezen wy niet maar het gevaar voor eeu staatkunde vnn hooge invoerrechten op granen euiker en brandewyn premiëu en bimetaliatiscbe proefnemingen achten wy oiet geriug Waarechynlijk zullen fle agrariërs zicb wel wachten uUes op eenmaal te beproeven Misschien ook zullen zy zich niet al te onstuimig by de nieuwe mannen aanaluiteu Reeds is uit hun midden een stem opgegaan die hun daarTOor waarschuwt Fn een vergadering van den Bund der Tjandwirte heeft de bekende agrariër Von Puttknmmer opgemerkt welk gezicht de nienwe mannen zullen zetten Bikde opening van don liyksdag zal da spoedig blyken Zy moeten dan kleur bekennen De nieuwe mannen moeten vertrouwen krygen in den Bond en inzien dat inen t met hem vinden kan Ëen kalm gematigd optreden is het beste In een rondschrijven van den Rnssischen minister van hoitenlandsche zaken aan de Kosmische gezanten in het baitenïand welk rondschryven is gedagteekend van 9 dezer wordt verklaard dat de nieuwe Tsaar vast besloten ia in het spoor zyns vaders te gaan zyna krachten aan bet wel yn van bet land zelf te wydon en nooit af te wyken van de vreedzame loyale vaste politiek die zoozeer tot het algemeen maken van het gevoel van rast en vrede heeft bygedragen Rusland m zich trouw houden aan de traditie der vriendachappeiyke betrekkingen met alle mogendheden en de achting voor recht en de wettelijke regeling der dingen is de zekerste waarborg voor de ro t der ataten Moskou was dagen vóór de aankomst van bet stoffelijk overschot vau haar gestorven Tsaar in zenuwachtige spanning Dag en nacht werd gewerkt aan de roowtoebereidaelen de leveranciers konden niet voldoen aan de duizenden b tellingen van kransen rouwgewaden floers eraieringen De kerken waren opgepropt met geloovigen die baden voor de zielernst van den overledene Vrydag werd een groote lykmis gevierd Zaterd middag verkondigden heranten be geleid door een eecretarie van den Senaat in zwaren rouw en door eeo eskadron rnitery i met vier trompettere op de groote pleinen en in de hoofditrateo dat het Igk van keizer Alexander III den volgenden morgen om tien unr zon aankomen Ondertonoheo waren de treinen oit de omitreken overvol met reizigers Opdeetrateo bewoog zich eeu ontelbare menschenmenigte In den loop van den middag werd de weg dien de stoet zon nemen met eeo laag zand bestrooid Vyf werst waa de afstand dien de treuroptocht moest doorloopen De gevels der huizen vaaren geheel met zwart bedekt Tot diep io deo nacht werd aan de laatste rouw versiersel en gewerkt De lantftrens waren omhuld met krip eo alle aangestoken Groote zwarte vlaggen en lange rouwwinpela hingen droef naar omlaag De gansche stad was in den ronw De boeren uit den omtrek die deo Tsaar beschou ven als han aller vader waren in grooten getale toegestroomd In den nacht reeds zochten ze eeo plaatsje uit langs de straten waar de stoet door zon trekken vóór de kyklustigeo stelden zich aan weerazyden s morgens de soldaten op Achter deze vermeerderde gestadig het gedrang van degenen die niet zoo gelukkig waren gewwet een plaatje te bemachtigen aan een der veoaters langs den treurweg £ n iu de kathedraal den Arohaogelsky Soborc was alles gereed om den doode te ontvangen Een groote katafalk stond er in het midden waarop de lykkist zou worden neergezet Daarboven hing en baldak n in den vorm van het historische huofddekiel der onde tsaren de 8Japka mouo naohB Alle graven waren met zwart fluweel omwonden en de geheele kerk waa één groot zwart verlicht dour duizenden kaaruf t Om vyf minuten oftir hall elf donderde gisteren het geschut van het Rroml de trein was aangekomen Na een korte lykmia hieven de Keizer de grootvorsten en eenige personen van t bof de kist op en droegen ze naar den lykwagen die voor het rouwpaviljoen stond te wachten Om df onr stelde de lange stout zich in beweging Onderweg hield hij voor vier kerken stil en telkens werden gebeden gelezen Het volk was rostig en eerbiedig Om vyf uur kwam de optocht in de kathedraal aan Daar stonden de gouverneurs van provincie en stad de metropoliet van Moskou met de hooge geestelijkheid de bevelhebber van het inilitair district Moskou en tal van hooge tmbtenaren op een stellage gereed om het Igk te ontvangen Hoewel in Noorwegen de verkiezingen in den tweeden trap voor het Storthing nog niet geheel afgetuopen zyn is roede bekead dnt de rechterzyde lo de nieuwe Kamer oveumiu een meerderheid zal hebben als iu de oude De overwinning der radicalen te Skiën de geboorteplaats van Henrich Ibsen heeft het Aantal hunner zetels op lil gebracht zoodat in het gunstigste geval de partyen geiyk kunnen zyn In het vorige Storthing telde de linkerigde 64 de rechterzyde 50 aanhangers Volgens bericht ait Hoeoagtjoe gaan de gaau de Japanners ooophondelyk voort niH zegepralen Op 4 dezer bestormde maarschalk Ojama a eerste divisie Kintjuo hetwelk de Chineezon nauweiyks verdedigden daar zy terstond vlnchtten den Japanoere ryken buit achterlatend Daags daarna beechoot de tweede divisie zoodur de medewerkende Japaoscbe vloot af te wachteu de forten van Talienhoean Drieduizend Chineesche verdt digers vloden lu verwarring hunne wapenen wegwerpend naar Port Arthur toen de Japannurs op G dezer storm liepen Reeds wapperde de Japansche vlag vau de forten toen onder gej iich do Japftnache vloot de Talienhoean baai binnenliep Volgens bericht oit Tokio sluiten de Japanners Port Arthur nauw in terwyl zy twee boitenwetken vermeesterden De Japanners verwachtten dat de plaats binnen cht dagen zal vallen De Regeering der Unie moet geweigerd hebben te inter venieeren ten bate van de door de Japanners opgebrachte Amerikaansche stoomboot Sidney verklarende dat deze arrestatie geheel wettig ia Oe opstand der Tonghaks heet geheel gedeuipt De bevolking hervatte hare bezigheden dour de JapHuners gerustgesteld Volgens bericht uit Sjanghai naderen de Japanners Nieetsjoeang alwaar de paniek toeneemt De aankomct van talryke geheel gedemoraliseerde boopen Chineesche Holdateu verergerd nog den staat van zaken Kadelooi zgn de overheden Men verwacht den val van Moekden tegen het einde der week De Elegeering te Peking scbgnt evenzeer radeloos Zy verzocht opnieuw zeer nederig aao de buitenlandsche gezanten om te intervenieeren ten einde den Japanners te beletten verder te gaan zynde China bereid tot schier oovoorwaardelyke vredesloiting De gezanten moeten geantwoord hebben dat China recht treeki met Japan behoort te onderhandelen De Ohinoesche Begeeriog vreest dat de Japannen den vrede willen voorschryven te Peking zelf De aan koorts lydeode Keizer beet bedlegerig Zjjne Majesteit en het Hof bereiden zich voor om de atad te verlaten De stadspoorten BuUen gesloten worden en de staat van beleg zal op 16 dezer worden geproclameerd Nur de Time8 uit Zifoe verneemt moeten de opperste commandant en de officieren Fort Arthor reedi verUteu hebben Volgeni een telegram in de aTODdbUden gedagteekend van gisteren oit Sjanghai is uit Tsjifoe geseind dat Port Arthnr gistermorgen door de Japanners byna zonder slag of itoot is genomen Toen de Japanners na beschieting een algemeenen unval deden legden de Chiueesohe generaal met igo staf en andere hooge officieren in den nacht van den 6en dezer de forten badden verlateV en op een atooraadvieajacbt waren ontvlucht Ontvangen een ÜKOOTË SORTKBtUNQ Dames Heeren en Kinder PARAPLÜIES A vaa OS A S 73 73 Beurs van Amsterdam li NOTEHBKR elotkom Vi lOl Vu Vorkra 78 ir loof 100 88 780 78 1 101 78 101 IM a xV Z 70 tl 10 Hl 1861 104 48 78 V 108 10 li 66 4 10 141 881 60 104 171 108 V 103 luy 94V 4My 106 80 10tU k 40 87 lltV V f innuiln Cert Ned W S I dite dito dito I dito dito dito Hoirau Obl Ooudl 1 11 81 4 iTuii InaohryviDg 1868 81 S Ooansa Obl in papier 1868 i dito in lilver 18 8 PonoaiL Oblig met ticket 8 dito dite 8 auau n Ubl Ooat Sa Serie 6 dito Oeoona 1880 4 ditob jHo lii l889 4 dito bij Hope 18S aO 4 dito in goud leei 1888 é dito dito dito 1 84 8 3F1HJ1 Perpel aehuld l l 4 Teauu Oepr Uonr Iwn 18 0 4 Geo leeaiag erie D Geo leeaiox aarie C ZuioAn IUp Beo v obl 1898 8 Miuoo Obl Buit Sell 1880 I TiNiiciLi Obl 4 onbep 1881 AWTiEnu Obllgatien 1881 BoTTunxH Sted leen 1886 8 i Nio N Xfr Handelav aud A endab Tab Mlj CartiAoalen D iMaatacbappU dito Arah Hypothaekb paodbr 4 Oult H j der VoraUnl aand a Gr Hjrpolheekb pandbr 4 Kaderlandaoba bank aand Ned Handelmaataah dito N W k Pao H p b pandbr Roti Hypotkeekb pandbr 4 UU Hynotbeekb dito 4 OoaTiKft Ooat Hoag bank aand RuaL Hypotbaakbank pandb A Ahkuxa Squit hypoth pandb 6 4 V V 1001 64 7 Maiir UÜ Fr lian eert Nu Zuid Ilal Spwmu i H obl 8 PoUH Waraohau Weanea aaad 4 Eeai Gr Kuaa 8p Hy aand 8 Baltiaobe dito aand 101 66i Faaloira dito aand 8 IwaDg Oombr dito aand 8 ICarak Ch Aaov Sp kap aand 6 Uaowo Sewaat Sp Ui oblig 6 Orel Vilabak üilo oblig 8 ZntdWeal dito aand i dito dito eblig 4 oil IIV 08 l AiuutA Cant Fae 8p Uf obl 8 Ohio t North W pr O v aHid dito dito Win St Petar obl 7 Danvar k Blo Gr Spm oert v a lUinoia Oeolral obl in goud 4 Louiav k NaahvilleCert v aald Meiioo N 8p M j leh p o j Uiaa Kaoaaa v 4 pot prtt aud N ïorkOnUriofcWe t and dito Penna Ohio oblig Oregon Calif lo hvp in goud 8 SI Paul HiuD k Maoit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig dllo dito Line M le hyp O 6 OAHAnx Can South Cart v aat ViK C Ballw kNav lah d c 0 Amalerd Omnibua Hij aand Botlerd Tramweg Maala aand Nm Stad Anuterdam aand 8 Stad Botlenlam aand 8 BIUII Stad Antwerpenl887 S i Sud llruaKl 188 87 HoHS TheJB Hegullr Geaellieh 4 OoaiiNR SUaUleening 1 60 t K K Ooat B Cr 1880 8 SMIUI Stad Mulrid 8 186 Var NiD B Hyp Spobl oert 4 107 BurgarlUliao Btand GEBOREN 10 Nov Gemrd I onor oodera J A Donker en A D van Dnm 11 Geertruida Bertbn ouder J Verbart en M Groen 12 Grietje onden J Emit en U Stoppelénberg Adriana Johanna ondar J J van der Paauw en M van Ei UVEKLEDEN 12 Nor M J ran Aatan 10 j Zevenholaeiu 4 GEBOREV Jan onden ö nn ün hogerd an M Meteelanr GEHUWD 8 Boi en T Prin Sf KEDlXiSGEVlXG BURGEMEESTER en WETHOUDERÉ Oonds bnogaa tw optnbu kaanit d