Goudsche Courant, donderdag 15 november 1894

So 6508 Donderdag 15 November 1894 33ste Jaargang ooüDSGHE mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uityAndering van Zon en Feestdagen De prijs yer dne maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V U F C E N T E H Mil lift I I ADVERTENTIEN worden geplaatst yv 1 5 r els è 50 Centen iedere regel mee 10 Centen Oroote letters worden benkead naar plaatsruimte Inzendiag van Advertentiën tot 1 uur des midd 8 lllDSJ01 GËi niet beneden de 15 jaar kan geplaatst worden bg A VAN DUIN Mr Smid Kleiweg TANDARTS LION BLITZ Nieu enüljk 241 Eerste buis v d Dam AMSTERnAM Uaandag Woenitdag ta Vrijdag itji 10 tot 3 uur TB C0N8ULTEEBEN Markt 154 Cvouda FHANSCHE STOOMVEEYEEIJ 18 Ckemiselie WisscheriJ VA H OPPE HEIMER 19 KruUkade Sotterdant Gebreveteerd door Z Mv den Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN ÜS Az Speoiftliteit roor het itoomen en verven vanalle Heerenen Dameigarderoben alsook alleKindergoederen Speciale inrichting voor het toornen van plaohe mantelSf Teeren bont ens Gordgnen tafelkleeden ens worden naar de nieawate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens nitbreiding der fabriekeo zgn de prycen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verren goederen in eene week Zuin Franziskaner VEERSTAL TSo 137 Versche Zending 10 Cent per glas Nieuwe DAMES BEDIENING ADVERTENÏIEN aalle 0tonen en BuUerilandeehe Cou ranteUt worden dadelgk opgezonden door hat AdvertentieBnrean van A BRINKMAN ZOON Owia foldamiiia au art 69 der Wat ran den 4 Juli ItföO Stut bUd No 7 afichrIA n raa de Procaawo Teibaal betreffende de benoeming Tan één lid Toor den Gemeenteraaj bedoeld bg da artikMan 52 en 17 dier Wet zgn aangeplakt in den Korten Qroenetidanl alameda dat galyke afschriftea op de Becretarin der Gemeaote ryn ocdergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op iederen werkdag ran de i morgons tien tot dea namiddags een nre OOUDA den 12 Noramber 1894 Burgemaeater en WetHonderi roornoemd VAN BURGEN UZENDOORN De Secretaris BROUWER 347 Staats loterij Trekking Dinidag 13 NoTambei 18114 No gill en 17808 1000 No M7M 400 No 18848 én iOtSl iOO No I 88 8881 8t 4 617 en I0M8 100 Frqaan rao 80 I 1878 8514 7671 10S4S 19174 18016 18033 7 illi 881 7716 10467 13178 16086 18047 171 8616 6687 7788 104S8 13i61 160S7 18068 178 8708 6778 7768 10498 16866 16048 18164 178 8718 8780 7778 10681 18267 16044 18187 848 8740 8881 7788 10601 13341 16068 18219 877 8741 6897 7alO 10606 18364 i6070 18876 8774 8847 7878 10616 18478 16100 18890 882 8788 6876 7964 10814 18618 16187 16816881 8798 6886 8113 10918 18863 11189 18860 8880 6008 8140 10941 13681 16170 18374 484 8898 6088 8161 10944 18787 18176 18468489 981 6060 8282 10984 18787 16884 18467464 8894 8064 8816 11047 18900 16887 18476 119 8018 6076 8832 11064 18981 16889 18668 682 8099 6190 8883 11081 18949 18816 18711 664 8419 6803 8481 11869 18999 16894 189806 7 8490 8880 8489 11877 14128 16407 18972788 3800 6288 8446 11288 14168 16447 19060 8786 6886 8486 11319 14180 18498 19077 8880 6387 8480 11878 14235 16t81 10097814 8864 888 8617 11616 14299 16687 19161874 8891 6400 8661 11687 14889 16598 19176880 8088 6465 8667 11690 14448 16646 19289 1006 8999 8488 8711 11689 14480 16668 19816 1073 4048 6616 8739 11679 14S00 16716 19321 1106 4060 6677 8756 11747 14646 16721 19420 1181 4198 6705 8802 11777 14676 16753 19682 1184 4164 8739 8964 11938 14679 16776 19686 U66 4884 6764 8062 11947 14681 16818 19685 1188 4870 6770 8986 11949 14680 16871 19686 1180 4848 6797 8090 11967 14719 16917 19688 1818 4847 6798 8099 19094 14728 18947 19760 1608 4865 6881 9003 18190 14746 16968 10886 14S9 4440 6882 9010 18217 14787 17258 19889 U 8 44 4 68 6 9100 12828 14S01 17310 10886 1616 4474 8886 9808 12892 14889 17888 10064 1 88 4481 6944 806 19846 14909 17866 90109 1688 4495 6i98 9888 19807 15001 17442 20136 1666 4544 6996 0838 18487 15046 17451 80189 1719 4800 700 848 18489 16088 17478 80168 1746 4608 7016 0873 18493 16115 17489 SU164 1748 4606 7088 9877 18609 15168 17409 20907 1770 46 4 7149 9407 19576 15179 17586 80816 1668 4754 7157 9438 18621 15182 17629 20236 1868 4810 7188 9437 18645 16896 1758 80887 1881 4840 7884 9444 18 62 16313 17560 20398 8000 4870 7878 0466 18668 15318 17575 20423 8081 4918 7886 487 12697 16354 17610 20448 9U8 4988 7320 496 18784 15381 17611 2048 8158 4844 7322 621 18744 16486 17657 80496 8180 6084 7874 69818808 15486 17666 20674 8866 048 7416 9776 18827 15489 17679 80600 8887 6288 7417 9878 18838 15699 17685 20609 8319 5888 7458 9982 18888 15695 17722 8062 8418 5801 7469 1010118883 15746 17734 20648 8486 6884 7610 1011618889 13782 17753 90690 8447 5884 7538 10180 18919 16812 17809 90786 8461 6878 7545 10189 18996 15903 17911 20740 9461 6480 7590 10100 18983 16984 17018 80787 asqa 5468 7600 10243 18186 16931 18011 80974 86 6498 ADVBRTENTIfiN 1 V IJ 10 deur oTarleed na een 1 1 kortitondig Igden onre Tadar en Aanbe 1 bnwd Vadar de Haar A vak BEE te 1 1 Kteumjk ia den onderdom Tan mim 66 1 jaren J VÜÜK J M VUUK TIK Ril 0 OULDEMOND M G GlILDBMOND TIX Ru P W BOOMAN M BOÜMAN Tia Rbi 1 RuuK k 12 Norember 1894 1 Voor Gouda en omstrekea worden tegen flinke proTiue AGEIVTEIV gevraagi panones ran aiand Toor eena iliede LEVENSVERZEKERINGMAAT SCHAPPU Briaren onder No 282 Adres Boakb M T D BSEK ta i Grmtnhaa Sociëteit ONS QENOEQZlf Sr Ikonnenenl VoorstellloK Donderdag 15 JNovember 1894 Vereenigde Rotterdamacbe Tooneeliatan Directie LE OBAS a HASPELS Madame SAUS QÊÏÏE Aanvang half 8 uur Sl F Gewone bepalingen en prgzeQ Eerste Aankondi g By Tonnii der Arrondissements Rechtbank ie a Gravenhage ran 9 Norember 1894 zynde Heer WOüTfiEUS GUSBBBTU8 VISÉÏJ Boekbonder wonende te s Gravenhage en Mejnffronw THEODOKA VEROUDEN particn Here mede wonende te Qravênhage op beider Terzoek geacfaeiden ran Tafel en BedMr J BERGSMA Adrocaat en Procarenr $ Gravenhage 12 November 1894 Aanbesteding REGENTEN der beide Oaathnizen alhier mllen op MAANDAG deo 19den NOVEMBER a s des avonds ten 8 are ter Kamer van Regenten AANBESTEDEN De levering van KBUIDENIERSWABEN en eenlge LBVENSHIODELEN voor het aar 1886 De voorvaarden van Aanbesteding en Levering liggen van 13 November af voor gegadigden ter lezing in het Gaathoia alwaar ook de monsters ter bezichtiging zyn gesteld De inschrgvingabilletten worden aldaar in een gefloten bns ontvangen en kannen belanghebbenden by de opening daarvan op dag uur en plaata bovang noemd tegenwoordig zgn Regenten voornoemd J F M TEMMINCK VoorgiUtr A W ROES Steretarü Ken biede kt geluk de baud Hoofdprga ev OO WWIbrk De prgzen zgn door den Staat gegarandeerd Uitnoodiging tot deelnemingin de Kansen van door de den Staat Hamburg f ewaarborborgde j roote Qeldlutarij waarin aeker lUMIIIIoen 868 900 Mark gewonnen moeten worden Dö prgce vao deiti veel roonUel biedeode ieldtoierü die voïgebihetpUn ilechu 110 000 loten bevat zgo de Tolgande De hoogite pr s is eveatueel 00 000 Mark iftprijien a 106 prgzeu S06 prijteD a 758 prgxeqa 13S0 prgsao a SO prjjsea a ISOpr z aS00 l 60 8894BprgzeDa 156 6994 p 184 100 98 6846 pr 4 69 48 20 totaal S6 40U prgsen 5000 M 8000 8000 1000 400 300 Premie r 800 000 M 1 prijt a 200 000 1 prys i 100 000 ïpr Eeo 75 000 ff l prijs l 70 000 f 1 prga è 66 000 1 prgs a 60 000 1 prijs a 68 000 3 pr Hn i ü 000 1 prijs k 40 000 8 prijzeA I 80 000 Slprijt a 10 000 en wordeo dne in eeaig maaadeo io 7 klassen uitgeloot Ue U ofd rijs ia da klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt iD 1 8s kl tot 56 000 M n de Se tot 60 000 M in de 4 tot 65 000 M in de Ss tot 70 000 M in de 6 lot 75 000 M in de 7a tot 800 000 M en met de pMmis van 800 000 M erent tot 500 000 Mark Voor de eerste prljstrekking die Dfficie4 i vastgesteld kost een geheel orgineel tot sleohts Ould 3 60 een half orgineel ht sleoltts Quid 1 76 eeo kwart orgineel lot slalhts Gald 90 ledere deelnemer in de totery outraogt ongevraagd oncjiiddelük na de plaats gehad hebbende trekking de o£9oieele trek kingslijst Trekkiogsplin vooreien van het wapen van den Staat die den prijs van de lotau en de verdeeling van de preien over de 7 klassen aangeeft vereend ik op aanvrage gratis Do nilbetaling en verzending van de praten geschiedt door mij direki en prompt aao de winners en onder de strengste geheimhouding j j ledere besrelliog kan men eenvoudig 1 per poKtwÏHel opgeven Men wendde zich dus met de aaow F raag om toewnding van loten voor de sifcedig plaata hebbende trekking xoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 1 NOVEMBER e k met vet trouwen tot Joseph HecksQher Bankier en Wiuelksntoor in HAHBUBQ 1 DuitHbland I mEVW NIEUW im OP REIS met Cacao Karstel Wy wenacben het geld dat wy vroeger besteedden voor den aankoop van plaatjes reclame enz die moesten dienen om de kooplnst van onze CACAO te animeeren temg te doen vloeien in de bears der verbruikers van onze Daarom hebben wfl e ne partj CACAOPOEDER in bossen verpakt waarbg glOOO genummerde Bont met dezelfde nummers als de 3 47ste Staataloterg gevoegd zgn en wel bg de 1 2 bassen 4 bons bs de 1 4 bassen en bg de 1 8 bnssen I bon De bassen worden verkocht voor de gewone prgzen 1 3 Ko bun t laS 1 4 Ko bu f O 0S 1 8 Ko bus ƒ 0 3S Tegen teruggave na der bons voorzien met de nummers waarop onderstaande prgzen gevallen zgn overhandigen wg onmiddellgk na alka trekking onderataande vrUe reUbilfetten of de daarvoor gestelde bedragen tn geld voor het No waarop 100000 valt 2 Retourbi 50000 2 30000 2 26000 2 20000 2 15000 2 10000 2 Jjetten 2e kl naar Pargs of 50 Eealen 25 Brussel 16 Kleef 12 Amsterdam 10 Breda en Ginneken 7 50 den Haag t Scheveng 5 voor elk No waarop 5000 valt 3 3000 2 50 2000 2 1500 1 50 1000 1 Totaal 107 vrije reizen of bedraggen in geld De spoorbiljetton worden verstrekt voor een datum binnen een jaar na de trekking vast te stellen door den winner Verkrijgbaar bij L van WAKKUM Lang e Tiendeweg Uen biede het Cfeliik de lia d 500 000 Mark als hoofdprjji in hot KelitkktKSt g e al biedt de nifluwate groote Geldferloting dia do r de Hooge Rageeriug hu Hamburg goedgf keu rd ea gewaarborgd is De Toordeeliga inrichting ran b t uieuire plan beataat daarin dat io den loop van slechti weinige rnaaDdan in 7 verlotingen fan II 0 000 loten 65 400 prijzen bedragende 10 868 900 Mark ter volledige bestining tuUen komen d arand r syn kapitale pryaen fan eventuoel 500 400 Jliirllt bij uttnemondfaeld eobter Ipr s aM 300 000 S pryi n 9 M 80000 l pry M 200 000 21 pryfcn k M 1Q€00 Iprjji IM 100 000 4flpriJMnaM BOOO 2prÜMnBM 76 000 106 prijten a M 3000 1 pryi aM 70 000 206 prijzen il M 8000 Ipr a iM 66 000 768 prgzen M 1000 1 prjji ilM 60 000 l380pri zeDaM 400 Iprija bM 56 000 3H946 prijzen a U 166 2prg£üna f 60 000 lStt90 priJE6naM800 200 I prya ÜM 40 000 160 134 100 98 60 48 80 De prijstrekkingen zgn volgens plan vu ambtswege vnatgeateld Voor de aanstaande eerste prijstfekking dezer grootfl door den Staat gewaarborgde Oeldverlotmg kost 1 geheel orig ïot ileobto M 6 of 3 6Ü 1 bair 8 1 76 1 kwart 11 9o tegen inzending van het bedrag m bankpapier of per postwisiel Alla oommissies worden onmiddellgk met de grootste j zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder apeler ontvangt van ons do mei hot wapen van den Staat voor iieiie Origineele Loten zelf in handen By iedere beatelllDg wordt het vereisohte offloieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen als ook de betreffende inluggelden te vernemen is gratis bjjgovoogd en zenden wjj aeo onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de offioteelelijiteb De uitbetaling der prijzen geschiedt itewls prompt onder waarborg van den Staat en kan door direote toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door bet geluk begansttgd en onder vele andere aanzienlj prijzen hebben wij meermalen volgeus officiële bewijzen de eerste Hoofdtreffers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 860 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het it te voorzien dat bij deze opdenheohtsten grondslag gevesti e onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming be paald kiQ worden gerekend en verzoeke derhalve om alle coiomissiea te kunnen uitroeren de bestellingen zoo spoodig mogelijk in elk val voor den IS NOVEMBER e k te doen toekomen KAÜFMANN SIMON Bankiers an GeldwiiieUars in HAHÖUBG P S Hiermede danken w voor het vertiouwen ons tot hïertoe gesohooken en daar wy bg het begin der nieuwe verloting ter deelneming tnviteertin zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door eeo stipte en reëale bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwervea Onoda Snelpaxwlrak van A Bmukvait k Zo BINNENLAND GOCDA U Norember 1894 By de Wed B te Wuldinxreen ontstoDÜ MuDdagmorgea braad in den schoorsteen vrelke in een anderen aitliep zoodat ze spoedig beiden tD brand genuktea Ook de bouten lyst ran een tfer schooratueoen ratte rnur en na liep bet bebang groot gevaar De zoons deê buizee visten gelakkig grooter onheilen ie roorkomeu Donderdagmorgen rond men te Waddini Teen alles in wanorde AUea was door en ait elkaode n een boom werd door deo wind □ it de grond gehaald en op een hnis geworpen waardoor dit zeer beschadigd werd aan bet dak en d goot Ook een windmotor ran den hear S waaide nit elkander De storm ran Maandag op Dinsdag kositi gftfSdinxrwn aan sckoorsteenen 17 stnks toorts waaide b Ds de Qroot een retirade tegen den grond en bg den heer Kegt hoofd ran school D ontwortelde de storm een Plataan m nam tegelgkertgd den schoorsteen met mim 30 dakpannen mede De overrloedige regen daed de relden blank staan en 3 koeien met 2 schapen werden b morgens dood in de slooten gevondeo In de laatstgehouden raadszitting te Wad t dinxreen werd f 100 uitgetrokken teneinde in school D een glazen beschot te plaatsen mardoor bedoeld gebouw ioplaats ran twee in drie lokalen wordt rercl eld De rereeniging ran Nederlandscbe patroon BoaK beeft zich met een adres tot U Aide KoninginRegentes gewend om te vragen dat bet vraagstuk tot bet beffen van invoerrechten op tandbouw producten by de Regeering worde aanhangig gemaakt Z doet dit met het Taste rertrouweo dat de booge nood waarin de landbouweode stand met geheel de ptattelau bevolking rerkeert U M met rorstelgke deernis rervult Men metdt nit Bolnes 12 Norember Een herige brand brak bedenarood te 10 uren plotseling nit in de tninmanswoning ran dan heer G Scheorwater De bewoners diireeds sliepen werdio met tereosgeraar gered Ben paard kwam io de rlammen om Het hais brandde tot deo grond af Naar nen Tttrneemt zgn huis ea ipboedel rerzekerd Sen ITlein gedeelte ran deo inboedel is gered FEVlLLETOJ s Z I x s 3 CrU hei ZweetUck toor C BUKMAN SS Maar EUen waonder dit alles waar is dan beeft Kano slecht gohandeld als eeo man die Ëllett legde de hïod op den mond van haar broe der en teide smeekend ffStil Pridolf geen woord over Kuno Hy ia eabl ft altjjd de eenixe man dien ik bemind heb en zal bemiaDen De beweegredenen van z ue bandelir ze kennen wï niet laat ons daarom piet oordeelen ffHet s j aoo maar gij moet een besluit nem dat mei de eer en uw geweten overeen komt r£D welk loa dit zyn vroeg Ellen byna onhoorbaar Zij vreeede den mond vso een sndei het doodvonnis te hoorea uitspreken dat hare nauwgezetheid van geweten reeds over haar toekomstig geluk geveld bad vQg moet de vertNadienia met Kuno verbreken seide Fridolf terwyl hij igne zuster docrdringeod en ernstig in de oogen Mg Elieo boog gelaten het hoofd terwql een pjjnl ke tndit baren boezen verhief en zy stamelde Ik weet dat het mga pliohi is maar het sal 4 bat levsn kosten Zoadt gg kanaan leven Kmdsr dien vervuld te Twi venoehe ran den oQicier ran justitie te sQrareobage was de le toitenant jbr £ A L U D ran bet regiment grenadiers en jagers naar den krggsraad rerweaen ter xake dat hg in de kom der gemeente Wassenaar in strgd met de reglementen op paden en wegen deier proriocie zyn paard en rgtnig onbeheerd had laten staan Op de Torderiog ran een auditeur militair beeft de krggsraad besli t dat de retdwacbter die het r rbaal opmaakte het bewgs niet bad geleverd dat de Doodige Toorzorgnmaatregelen tegen bet aanrichten ran schade niet genomen waren dat integendeel rolgens rerktaring van den reldwachter zelf de beklaagde luitenant voor de deor van een herberg aan een tafeltje had gezeten en dus bg het minste onraad het paard onmiddellgk had konnen grypen en de loitenaot il vrygesproken Gistararond is bet gerecht van AtltmMr weder naar Snkbuizen gekomen om bet onderzoek io zake den rermoedelykea moord op L O voort te petten Het terrein van de misdaad en de sloot waarin bet Igk is geronden werden onderzocht ook werd hoiszoeking gedaan bg zekeren B maar niets werd gevonden dat de Jnstitie op het spoor van dader of daden kan brnngen £ eii aantal personen werden verhoord maar niemand in hechteaiH genomeii Gisteren heeft hét Hof te Den Bosch in d bekende quaestia in kort geding uitspraak gedaan De president der rechtbank te Roermond rechtsprekende in kort geding is beroegd verklaard van de vordering kennis te nemen en met voorbygang en verwerping van de middelen van niet ootvankelgkheid tegen de vordering aangevoerd is de beroepen uitspraak bevestigd Gisteren deed de arrondissements rechtbank te sBosch uitspraak in zake J D 42 jaar geboren te Haren en wonende te VBoach thans gedetineerd beschuldigd dist hy als bediende bg de gemeente gaalabriek ïn den loop van 1894 opzettalgk een bedrag van omstreeks f 4400 althens venchillende geldsommenv tot genoemd bedrag by de ingezetenen in ont vangst genomen had wederrechtelyk voor zich behouden niet verantwoord en ten eigen bate over beschikt zich toegeëigend mitadien verduisterd beeft en veroordeelde hem te dier zake tot een gevangenisstraf van 1 jaar Naar men vernopmt zal de indertijd zoo r hebben P Neen Ellen wierp zioh om haars broeders hals en barstte in een stuipaohtig snikken los Kene week na bovenstaand gesprek saten Arlborg en Arnold by elkander in hunne gemeenschappelijke woning bji de Bidder huis markt te Stokholj en gebruikten het middagmaal ffOg kunt niet ontkennen Kano dat de fortuin u in de wereld naloopt Om de waarheid te zeggen hebt gij zelf al heet weinig moeite gedaan om voor uit te komen en dat niettegenstaande uw liefhebbende oom verstoord omdat gy Amalia s leidsman op s levens baan niet hebt willen worden al bet zyne gedaan beett om u tegen te werken naar de Fortuin is eene vrouw dus behaagziek en wil u met geweld tot haar bewonderaar maken zeideJozof terwyl bij als gewooulgk den neus opstak ed een glas Madera ledigde Dan doet de lieve dame een vergeefich werk want ik kan er niet veer dan ééne aanbidden en wie dat is diende zy wet te weten want deze een ge maakt mijn grootste geluk uil Kuno gtimtacbte met eene dwetpende aildrukking op bet gelaat Het komt mij voor wanneer ik aao KHen en hare liefde dunk alsof een nieuw leven mg tegonlacht Wanneer ik bedebk dat ik geduren een langen tyd mgne ziel aan twyfet en onwaardige verdenking heb prijs gegeven dan kom ik in de verzoeking raq zelven te verafschuwen Hoe beantwoordde zy al de bitterbeden waarvan mijn vonge brUf rol was f Mat de zaohlainnigfaeid van een engel cn met eeoe smart die van warme liefde getuigt Uaar n jne bede om vergiffeais in m n laaUrten brief geruchtmakende saak van deu ISjangeu P 1 Gmoiit van Maasegik die door de rechtbank te Roermond tot 20 jaar gevangenisstraf werti Teroordeeld omdat hy den ongeveer 14jarigen loon van den boer bg wien bg diende om het Iflven had gebracht het Igk werd daarna in een beerput gevonden den 22en dezer maand in booger beroep voor het geraebtihof te i Bosch worden behaadeld Ken moordaanslag op den Stati onsw De bewoners van den Stationsweg te Rotterdam werden gisteravond omstreeks kwart voor elven opgeschrikt door eeo schot gevolgd door een hevig gillen en toen sy naar buiten sastden zi4 en zy voor perceel No 70 bewoond door de familie W de ITjarigedienst KMle C B met een havig bloedeode wonde biggen Het meiiye werd onmiddellyk in hel hais waar zg diende binnengedragen Onmiddellgk daarop klonken opnieuw twee pistoolschoten De pleger van den aanslag de 2 jarige J C schoenmaker van beroep was gevlacht in de Kruisstraati en schuin t enover de Diergaarde bad hg zich zelf door twe kogels in de mond getreffen Stervend viel hg neer en dadelgk daarna overleed hg in een koffiehuis waar hg was binnengebracht lomidjiels waren twee geneesbeeren UDgekomen Zg coasta erden deo dood Hei pistool waarop oog drie seberpe MtvonaD werd in de straat gevonden met bloed bevlekt Het Igk van den jongen man werd naar bet dr nkel ingeu b uisje op de begraafplaats te Croöswyk gebracht De geueesheereq begaven zich rerrolgenfr naar den Stationsweg 70 Het dienstmeisj bleek niet ernstig gewond door een kogel in het achterhoofd Door het wasscbeu werd het voorwerp nit de wonde verwyderd De doctoren advisrerden de patiënte terstond naar het ziekenhuis asn den Cooliingel te bren gen Dit geschiedde Onder het vervoer raakte het meisje bewusteloos doch spoedig kreeg zy baar bewnstztjn terug Op de eerste vragen kon zg antwoorden Zy verklaarde met C verkeerd te hebbeo Deze verhouding was echter afgebroken toen zy bemerkte den jongeling sonverschilligc ip zgn Oo k hkar vader stond zy te woord Haar toestand was bevredigend Het meisje woonde by haar onden io de Van Otdenbarneveltstraat 131 J Ü was in de kost in de Tuinderstraat No 8 Het vermoeden bestaat dat hy reeds eenige dagen getracht heeft den aanslag te plegeo Thans gelokte dit toen het dienstmeisje van eeu boodschap teruggekeerd voor het hnis waar zg diende ontmoette was ZOO dringend dat zg ongetwijfeld gelooten laX san de gelofte dis ik in dezen brief doe uamalgk dat ik nimmermeer aan haar hart twgfelen sal Nu heb ik niet altyd gezegd dat zg eaoe vereeuiging was van at wat goed en adel is Kn du zeg ik B gü zi dfl gunsteling der forlaln pro primo dewijl gij zulk een schat gevonden hebt en pro seenndo omdat gij in plaats van dea ouden rechter wiens betrekking gij eenigen tijd hebt waargenomen sijt aangesteld trots slle kabalen van uw oom en zgn aanhang en ten gevolge daarvan naar uwe uitverkorene gaan kunt om o daar voor goed te vestigen en een leven als in het Paradgs te genieten Maar wat hebt gg daar voor een brief Jan Deze woorden waren lot den beiltende gerioht die trinnenkwam Voor mijnbeef A rtbarg Geef hier Kano reikte den brief uit de band van den bediende en brak dien haastig open Hjj zag aan den poststempel dat hg uit Weasla en aan de hand dat hg van Kllen was Kano had nadwelijks de eerste bladzgde gelezen 1 bij werd doodsbleek cn beet zich op de lippen Hij streek met de hand over zijn door angstzweet bevoohtigd voorhoofd als om zich te ovartuigea dat hij niet onder den invloed run een vrees lgkeodrooai atoud Wat in Gods naam scheelt er san Is er eenig ongeluk gebeurd vroeg Jozef Kuno staarde hem aan alsof hg niai hoepen no h gehoord had wat zgn vriend zeide Ie Ellen ziek of wat is er san da band Ziek Neen Kano stond vaa tafel op en wierp iaad den bsisf toe Na het schot scfagot de dieostbode onmiddellgk ineao te zgn geukt Op hel geiieht daarvao vlnohtte C eo in i jo waohot beroofde hy tich self van het lev Op het Igk werdeo oog 7 losse patronen geTonden Bet Toorloopig ondenoek ging nit TM hitpolitiebarean au de MetnmisttrMi Een ernstig ongeluk had giitaniMdAff op da Lijnbaan te n Uravenbage plaats Bg het Tertrek vaa eeo stoomtram van daar ging een knaapje van O it 12 jaar aao den goedarenwagen hangen tengevolge waarvan het lageo een boom tiogerde eo op da rails vial waarna hy onder den trein kwam ea ham het hoofd van het lichaam werd geraden Ter voldoening aaa een Terioak tm de Tweede Kamer heeft de Torffs niiiistM TM financiëo opgaven vanaBMld oeer lM balMM dtx landsdomeioea Uit die gegevens ii een oHvoerig orenleht samengesteld Tan deze besittmgen dea tigks en thans aao de Kamer toegeaoodeo mei eau toelichting Deae belangrgka statistiek ïe da eenis vm dien aard naar w meenan welke ia sameogeeteld ei altbMs opmbMr gemaakt De domeioen lyn vardatdd ia tImt nadwr deelent gewone doowinen hak dosMin tm oortogi fToole waptOi eo ündalqk Tstfiea Teren en baveaa De gewone domeiaen s o weder onderverdeeld over 23 robrieken omTatteode 20 rersebilleode soorten van onroennde goedereo land water en gebouwen en sakelgbe raohtOD en verder de Tioari oedoreo de oobeheerde nalatenschappen en de interetseo vao de kbop prgsen van domeinen Bg elk onderdeel vindt men de specificatie naar de gemeenten eiia eo de opbrengst voor 1893 opgegeven bg de laoderyen Uevens de oppervhikte Wg Men hier enkele egfers er nit volgen Heet Opbraagi Douwhoefea 3866 2 ƒ 134 ft84 txiMW lander en Boawtaod 812 6 338 546 60 706 1 629 28 293 GraaUnd aU9 Boaaehea 17116 Heide 2326 7 6 Doineo ohbeplant 16477 2 rotft boni 68 4 teelland ISS 0 Voormalige veaiiogen 195 6 Reokegev gebonwen 149 Grond voor opslag e 4 8 Schonreo 3078 2 10 Buitendgksehe rietvelden eos 1787 2 fi3 872 yZtwlaar mSn rad s riep h uil ziedaar be toon voor myne liefde ziedaar hos ds flagel sset mijn dwase hüt speelt Kano glde ds kaner uit Jozef sag hem treury na numpslende Blooht ook ditmaal Kano s geloef aan bet goede bedrogen worden dan zou h gewis verloren sya Paarop nam hfj den brief ea Iss dien Wordt niet boosv treur niet bezwijk niet maar ga roept e in Ktlsn ds trouwe vriendb de ati d beminnende er ga alt d nende zaster terug vladen dt a bare oavenuulerl ke vrleadschap ui blfjvan betooaee daal heen waar dt eer u i ittU ipt en Hg was van Ellen en vol van dt laakérte weet den maar bevatte dat zg oosaogelgk zi eebtgenoot kon worden dat zij op bare knietin b id wst heilig was hem smeelïte terug t koerea tot de pliobten die eer en geweten hem geboden is varrulten eo die hij om harentwil vergeten had S j vmoeht hem zelfs niet te trachten haar van beslaït Ie doen veranderen dew t haar dit mat aesr moge Igk zijn zou Z j beSohouwde liok sterk gsnosg vsD smart te sterven maw niet om baar gelnk te koopen ten koste van betg en recht eu goed was Zij eindigde haren brief OMtdete woordeni Haan Kano nu ik met een bloedend hart een band ver schsurd heb die mgn geluk mjjn trota endeemige hoop mgtier toekomst uitmaakte beztt ik tooh den moed niet den ring terug te zenden dien g nQ bij ons afscheid aft Lsat KUsa dien nogeo behondeo als eene herinnering eo eene geringe vergoeding van hebreen zg zonder mwren öf verwijten verzaakt i