Goudsche Courant, donderdag 15 november 1894

Directe Spoorwegverbinding met GOIÜA WiDterdieost 1894 95 Aangevangen 1 Octolier Tüd van Greenwict O o n BM lO it li Oa 11 18 U Vr 1 14 S tl 4 50 t 4 6 S 7 10 8 SI 8 48 40 ll Ot 1 u vr 11 68 1 06 l H 11 88 1 11 ttOTTIRDAU10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 7 S0 18 10 7 16 7 7 3 10 i DÏN H AB 0 0 UDl iHi 6 48 7 10 7 48 8 0 9 18 9 4810 19 11 9811 16 1 88 i l6 1 46 8 41 4 16 4 41 6 17 7 8 08 tM OODDA DB NBliO 0 l d 7 10 8 1 0 9 8710 4118 1118 1111 64 1 87 8 66 4 46 17 6 61 7 18 8 89 9 37 11 06 11 18 1 08 1 11 1 II 1 18 1 81 9 6810 1810 6111 0311 461 10 1 46 8 16 4 18 4 48 6 10 6 47 7 41 8 16 10 10 IITBECBTGOUD Utrecht 33 7 6a 9 63 11 34 11 01 11 60 3 10 3 80 8 614 43 6 80 8 38 8 0 8 608 69 10 84 Woerdao 8 68 8J1 10 18 11 60 11 16 8 41 4 1 6 47 t ll 9 1410 61 UudaWilu 7 07 8 1 10 14 4 14 9 19 llhcla 7 10 8 819 34 10 97 11 08 1 11 3 60 4 37 6 10 7 08 8 419 81 11 07 Han 8 11 9 11 9 8 10 07 11 87 11 41 11 61 1 88 1 67 4 86 6 86 6 66 41 7 48 1 10 1611 38 11 48 O OI DA l I ICHT i l6 40 7 66 8 09 8 11 10 0810 19 10 66 1148 1 13 1 61 8 18 4 47 6 13 6 67 7 46 8 38 10 14 6 60 8 64 11 09 8 37 6 37 7 69 10 17 L 6 69 7 08 8 11 10 10 11 17 1 46 3 87 6 06 6 46 17 8 07 8 66 10 86 8 18 7 18 8 18 8 419 10 61 11 46 1 10 3 03 8 813 60 6 19 11 36 t 18 9 11 10 68 IMBTBIDAH QOVDA I ll 9 BI U ILM I IS 4 Sft 4 SI 7 10 1 00 B M 1 M 1 M ItM l tt kSO i U M U S o U D A A M8TtllDAH 8 11 l 10 66 11 11 1 81 4 47 6 11 7 46 10 14 7 ir 1 1 1 I6 11 1 1 Mt l i Ml It ll De rardere gevooa domeinan ovvatten de wfttarrtakteo en wat dsarb beboort koohIs il de opparvUkiaD toaacbeo oa ichUr rivierwerkao io deo IJael eo bnven Gorcum eu Krimpen He m 1893 f 2 945 opbrachten Voorü de TiaMheryeQ jacht pacbtea üas nn ZaidaMee 19 7 6 Meren 2 131 Schelde en ZeeawttbertroomeD 1 204 121 Rifiereo ene 347 297 Stnodeo en oerera 4 727 Verrolgeoi belioorti iog tot de gewone domeinen 1 SteeokoleomiJoak 16 203 Jaohtrticbteo op gronden van derden 2 039 Tienden 95 518 Grondrechten ene 11 155 Bind yk behooren nog tot de gewone domeinen VioariSn 1063 Onbeheerde nalatenachsppeo 7715 Interetsen enz 3658 Het domein van oorlog omrat een groot aftDtal peroeelen die te zamen f 60 000 opbrachten D groote wegen garen 1 289 103 aan inkomnten van toUen en bruggen ei f 13 297 aan gewassen en ander gebruik van den grond U aameo f 302 400 De waterwegen zgn verdeeld in Kanalen 313 555 Slnican bniten kanalen 9 449 Brnggen idem 1 796 Ve n idem 17 702 Hftraaui idem 25 661 Totaal met de groote wegen 670 563 aiarvan kwam f 585 683 nit rechten tollen eni en i 84 880 nit endere iokomsteo Bü de geumenlgke opbrengst moet nog worden gevoegd een som van i 12 131 door aannemers ens gestort bjj de betaalmeesters Daarentegen ging er 1720 af wegens teruggaaf voor paehtverminderingen ens Bet aaldo bedrag der domeininkomsten was dan in 1898 f 2 475 196 Onder het opaobrift Dat alles heeft de arme voor scbryft A K in bet jongste nommar van bet Sociaal Weekbladc In ide Nederlander in het antirevolii tionnaire blad van dien naam welteverstaan onder hoofdredactie Tan den heer De Savornio Lohuan rwordt een reekr artikelen geleverd over £ an baele en een hal re Cbriatns t Die reeks vervolgend heeft de sohrgrer het in het nommer van 26 October over hetgeen xijna io fyu waurheid is dat het voor deu rijke oneindig veel rooeilyker is het kooinkr jk der beiBolen binnen te gaan dan voor den arme c Om deie waarheid in bet licht te stellen plaatat hg den eerste tegenover den laatste Da rgke kleeft niet gelgk de arme midden in een godd looEe wereld maar kan zich daaruit vlaragtrekken als ag hem hindart Daardoor wbealdt hg aioh barmhartiger edeler geesteIgker te zgn dan hg werkelgk is Is hg rgk dïm klinken ziJD weldaden allicht Ugtonder luid terwgl sg hem geen opoffering kosten Leeft hg wet niet rgk doch zonder veel aorgen dan kan hg zieh verbeelden bgaoudsr veel te doen door te strgden met woord eo pen oor de rechten van anderen terwgl hg zich daarin ean naam maakt De arme daarentegen A1 wat hg geeft is per sec een opoffering al wat h i doet wordt gewoonlijk oiitt bgzonder hoog aangeslagen de wereld neemt er bitter weinig notitie van tig moet vaak leven in een straat in een kring waarin van alle kanten de zonde in huar leelgkite vormen ham tegenkomt Lsstige buren onhebbelgke bazen scbandelgke kameraden zg worden hem niet gespaard Is er leven Gods bg hem bat vertoont aioh vaal duidelgker en indien hg het slechts flauw bezit kooit hg veel eer tot da ontdekking van z in gebrek vOett ziob veel afbankuliikor A n t 0 8 40 8 47 8 84 a oi 10 8 01 8 18 11 tg 8 8i l it 7 M 7 8 7 48 7 86 I 1 10 t ll 18 8 81 Sailil Moardnoit Hlmwtrkark OapeU SoUaldui lotlaidaa Oaialla maantkark MeotdneU oida 7 7 48 11 01 lUO Ï M 41 8 47 BLKi 7 47 I b W 7 M 1 68 N a Ld 8 01 Toorb 8 07 9 08 11 18 Oana Ouaaw Woerdaa Vttwbl Omla w TflD den Hpore God dsn de rijke dia altgd oog iets meent te hebbea waarop hg stenien kan of de beschsafde en talentvolle die vanzelf in d maatschappg van gRooeg beteekenifi is om niet veel vrees te koesteren dat men hem missen kan c £ o dau onmiddellgk daarop de slotsom Dat alles heeft de arme voor c Dat alles ia voor dezen een voorrecht de vaQ alle kanten io baar leelgkste vormen hem tegenkomende zondec inclois Geen wonder son bet wezen indien zalk een arme tot snik een r ke zeide waar gg toch aan het ingaan io het kooiókrgk der hemelen hondefdvoadig grooter waarde moet hechten dnn aan ow lot hier op aarde naar den maatstaf ran kinderen dezer wereld daar begrgp ik waariijk niet dat gg moedwillig flu roekeloos de kans op dien ingang zoo buitengewoon vermindert en niet liever deze kans zooveel grooter maakt door wat toch in aw macht staat te wordefi gelgk ik met al mgn voorrechten t En als zoodanige rgke dan mocht antwoordend beste eo gelukkige man dat zon ik wel grai maar ik mag niot het is mg verboden door God naar wiens wii ik met mijn rgkdom hoe bard bet m ook valt moet bliJTeu op de plaats die Hg mg heeft aaogewezen evenmin wonder zou het zgn indien de arme dan zich van hem afwendde reet het bescheid bigf mg met uw praatjes over hetgeen de arme voor heeft van het Igfl Eon Salomo in Afrika Een eigenaardigstaaltje van de rechtspleging in Erjthreawordt door een der Italiaansche bladen medegedeeld De garnizoenskommandnot een majoor fungeerde alsvrederfchter Voor hem verBcbeen pen chuldeiscber die 20 Ure had tevorderen en daarom beslag wilde legt eo opde enkele geiteo bet eenig bezit van denarmen Bchuldenaar Tevergeefs doet de majooreeu beroep op de edelmoedigheid waarvan deKoran spreekt De Shylock wil niets hooreuvan het uitstel van een maand dat hem gevra d wordt De majoor krggt een inval De et zegt hg tot den scbDideiicber beschermt U Gyzgt hardvochtig en God zal u richten maar gg zqU betaald worden c De mto put zich nit in beleefdbeijisbetoi gingen Maar de majoor herinnert hem dat hg aan de regeering gehoorzaamheid is verschuldigd en gelast hem een groot blok steen voor zgn tafel te dragen Dan zegt hg Kn$p er zoolang in tot er een glasvol bloed uitkomt t Dat is onmogelijk heer c Welnu ik zal edelmoediger cijn dan ggen tevreden zgn met éen druppel Dat kan evenmin heer Uit een steen kan men geen bloed te voorschijn brengen Zeg mü eens oude man ali ik een koe heb die geen melk geeft wat moot ik dan doen c WacbteC heer tot het beest gekalfd heeft c Waarom wilt gg dan geld vorderen van uw armen broeder als hg het tbana niet heeft Waarom wilt gij niet een maand wachten Heer ik zal wachten Niet steeds is de liefde bestendig van duur Eenigen tgd geleden deelden we mede hoete Veendam een bruiloftsstoet zich op weinigvoorkomende wgze ten raadhuize hnd begeven De bruid nl werd door haren bruidegom ineen wi entje gereden want loopeu kon zgniet Maar de liefde volgens Vondel immersreeds het kostelgk cement dat harten bindt waar muren ten slotte tot puin ineenstorten had bit r over alle be waren doeu heenstappen Bigde kinderen bestrooiden den weg door hetpaartje genomen met bloemen en l was alrozengeur en manesohgu Bekoald is thansde laaie bartegloed Er schgut van liefde enverdraagzaamheid zelfs geen sprake meer tezgn en manlief gaat met toestemming zgnereega naar Lombok 10 66 11 08 11 08 11 18 11 16 8 6 IIM M 10 08 10 11 9 U 8 1 8 11 6 81 8 88 4 67 6 10 Een af9chuweiyke misdaad is te Zurich ge ehool aldaar vond own het verminkte igk van het dochtertje der echtelieden BoKiger Het kind was s aronds f oor baar moedereen boodschap gaan doen Enkele personen verklaarden op de plaats waar bet Igk gevonden is een man met een pak te hebben zien wegloopen Een brutale diefstal bad plaats in den sneltrein BremeoBerlgn Twee onbekenden brachten een alleen reizende fermoedeiyk een £ cgelsche met narcotine io staat van verdooving waarna zg hun slachtoffer van een som van 4600 pond sterling beroofden Zy stapten aan een tuvscheostation uit en rerdwenen Wg ontviogeu afschrift van büt adres dat door de Vereenigiog van Nederi Patroons Boaz aan H M de Koningin K entes aau de Ministers en aan de leden der Eerste en Tweede Kamer verzonden ia met het dringend verzoek dat het Hare Majesteit moge behagen het vraagstuk tot het heffen ran invr errenbSben op granen huiden vetten eo wat een en ander in verband staat bg de regeering aan haugig te willen maken De vereenigiog doet dit met het vaste vertrouwen dat da hoogo nood waarin onze landbouwende stand met geheel de platlelandvbevolkiog verkeert Hare Majesteit met vorstelgke deernis vervalt en in de ongeschokte overtuiging dat die geheel plattelandsbevolking in onze geërbiedigde Kooi ngiullegeutes bare aan Gud gegeven beschermvrouw eerbiedigen mogen Zg vesligt de aaudacbt dat de laatste jareu uit het baitenlaod voornametgk uit Amerika zeer groote hoeveelheden tan granen huiden vetten enz geheel vrg van invoerrechten in Nederlaud worden ingevoerd en dal deze invoeren zoo zOrgwekkeoden omvang verkrijgen dat de prgzen der producten hier te land de kosten van landbuur eo productie slechts zoo weinig te boven gaan dat daaruit voor den landbonw geen bestaan meer te vinden is In het jaar 1876 kon de tarwe in ons land nog f 13 per H L opbreugen terwgl io September dezes jaars die prijs reeds tot omstreeks f 5 WB9 gedaald en de markt in Amerika nog steeds dalende is aoodat welhaast vooral voor de verschillende granen de productiekosten den daarvoor te verkrggen prgs znllen overtreffen Verarming der landbouw is van een en ander het gevolg De Antwerpscbe tentoonstelling zal volgens de Frankf Ztg by vele ondernemers die een goede zaak hoopten te maken een onaangename herinnering achterlaten De pachters der restauraotfl op de tentoonstelling verhaalt dit blad hadden met het iregenachtige weder in Augustus en September weinig te doeu en zg klagen over de grooto concurrentie op het teutoonstellingBterreio De restaurants Tïvoli en Phöoix hebbeo meer dan 60 000 francs verloren De ou dernemer van de Algierache buurt die te Chicatfo 300 000 francs verdiende beeft te Antwerpen de laatste cemt uitgegeven en zal een eisch tot schadeloosstelÜDg tegen bet tentoonateliiogscomité insteUen omdat de loop nrar zijn buurt bedorven was door Moorscbe Syrische en allerlei buitengewone buurten De bezitters van deze verdachte kwartieren hebben goede zaken gemaakt omdat zg bon terrein aan andere ondernemers verpacht hadden welke andere ondernemers intusschen behoor Igk bgpasaeu moeten Er is heel wat in beslag genomen op de tentoonstelling en stakingen van betalingen waren ciet zeld aam De eigenaar van het Anamitisch theater heeft een tekort van70 000 francs het Restaurant Savoy slnit met 1 50 000 francs tekort De kostuare uitstalltngsge bouwen worden voor een appel en eeu ei te koop aangeboden Het paviljoen der stad Frankfort dat 50 000 francs heeft gekost is te koop voor 5 000 frs 6 66 8 08 10 8 17 8 88 8 60 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 46 1 66 8 08 8 08 1 16 1 44 4 10 GOUD k 11 60 18 10 18 40 1 48 18 08 10 18 10 80 10 8 10 41 Toorb 6 64 N d i6 69 Z Zegw 08 Bl S r l4 ii ll 19 Qnuda 80 7 608 13 Ijf Asatardaa Wp eeaja In Rusland kent men tal van spreekwoorden waarin van den Czaar wordt esproken Eeniite der eiffenaardigste laten wg volfzen Ook de Czaar beapat auh da kg in aan plas trapt De kroon behoedt deh Czaajf niet tegea hooCdpyo Ook rug van deo Czaar aou Moeden als hg met den knoet werd geranseld AU de Czaar een paard maar eenmaal heeft bereden hinnikt het zonder ophouden Als de Csaar met een hnorpaard rgdt bft taalt hg voor een stap zooveel ais vooreen mgl Lang ia de arm van den Cnar maar hg reikt niet tot aan den hemel Ook nit de azgnflescb van den C aar komt geen suiker Een vette Czaar is niet zwaarder voor den dood dan een Qitgedroogde bedelaar Df kamerdienaar van den Czaar gelooft ook eeo l eetje aanspraak te hebben op de kroon Als de Cr ar scheel ziet zien de ministers maar uit éen oog en zgn de boenn blind Wat de Czaar niet gedaan krggt krggt de tgd gedaan Als de Czaar sterft ruilt zelfs geen boerenarbeider met hem Als de Czaar koode vat krggt heel Rusland de griep Ook bg de Czarina leggen de kippen geen zwuneneieren Opzienbarende moord te Breslan Op gruW ame wgze is te Breslan do 26 jarige EUa Grosz welbekend in de voorname kringen aldaar om het leveu gekomeu De kostlmre sieraden de buitengewoon sobooue brillaoten die zg gewoon was te dragen baarden waar zy verscheen opzien en dit schgnt haar ten verderve te hebben gebracht De verslagene bewoonde in bet linis K tzeloble 20 hoek PoBtstrasze een prachtig ingeriohten eersten étage Dinsdag voor middag nu vervoegde zich ten barent een jonge man die juffrouw Grosz welke neg niet hy de hand was wenschte te Bprekeu De dienstmaagd werd door hare meesteres uitgezonden om eenige boodschappen toen zy het bezoek had aangediend terwjjl de jonge man vxfolang in de spreekkamer werd gelaten Teruggekeerd vond de dienstbode het huis gesloten en in de maentng dat juffrouw Grosz omdat zg zich niet wel gevoelde weer naar bed was gegaan ging zg heen niets kwaads vermoedend Toen des namiddags om 4 uur evenwel en bekende van juffrouw Gros aan het door deze bewoonde huis aanbelde om haar af te balen en eveneens allra gesloten vond kwam dit dezen verdacht voor Hg haalde een slotenmaker dittft leur met geweld openbrak Plat op den ng en slechts in een hemd gekleed lag de ungffukkige juffrouw Grosz op d badende in huir bloed Zg bad een gapende wonde aan den bals meteen mes waren haar de recbterslaga er en de keel ge heel doorgesneden Ook bleek uit het genees kundig onderzoek dat haar Tarscheidene zware slagen op het hoofd waren toegebracht De schedel droeg daarvan ds duidelgke sporen floogstwaiir chgnlijk waren de slagen met een waterkaraf toegebracht want in de nabgheid van het Ijjk rond men de met bloed bedekte scherven er van Het mes werd niet gevonden Alles van waaide was verdwenen juweolen brillsnten alsmede een som van 1500 mark 8 40 M7 I M lo n 10 10 9 08 4 46 4 66 6 01 6 01 6 16 11 10 1 80 8 10 1 41 8 U io óe 7 07 7 17 7 14 7 81 7 87 6 61 4 40 4 4 7 06 7 11 7 10 7 1 7 31 1 44 1 49 1 68 1 04 1 0 f 9 11 10 6 09 Te Olst heeft een treurift ongeluk pUats gehad Een party planken die verkocht zondenworden nas aan prceelen opgezet tegen eenvan dennen gemaakte stelling Terwgl dt verkoop plaats had liepen verschillende personenonder en tusachen de planken om ze tebeiien Eensklaps kwam er beweging in de stellingen viel deze met de planken op de grOnd Verscheideueo geraakte er onder en toen deplanken werden opgeruimd bleken twee persone reeds dood te zgu twee andere hadden mlki wonden bekomen dat zg aan de gevolK n overleden Onder deze is een ongen vanj 12 jaar en een grgsaard van 80 jaar W De HallenMr Gele Algemeen is de klachtover de slechte kwaliteit der verschillende aardappalsoorten Ëene soort schijnt echter eeneoitronderiog te maken nl de soogenaamde Hallemer gele Men zal zich herrinneren dateeo paar jaren geleden deze ardappel grootenopgang maakte daar z naar het oordeel derkenners oitmunte in deugd en ruime opbrengst Sinds is evenwel gewgzigd daar ze te wensebenoverliet en de aardsppeieu bovendien te los bevonden werd Dit jaar met zijnen natten zomer schgut de iBallumer Gele zgn roem tezullen herwinnen Zg worden door bevoegdenbeter geacht da i andere soorten daar zg waarscbijnlgk in verband met de vele regenbuien veel mindttr hunne schadelgke eigenschappen vertoonen dan rrooger Da prgs isnog niet boog t en f 1 50 a f 1 60 gaanzg vlot van de hand Fr Crt t e bestolen eigenaar vaii den tnchtschommel te Winschoten keerde Zondag uit Duitschland terug Hy is onmiddellgk we r o eis gegaan om de dieven op te sporen Het bedrag waarmede de 3 knechts op deu loop gingen bedraagt volgens zgn opgave i 1500 Voor den Hoogen Raad werd gister door het 0 M conclusie genomen in zake het beroep van den officier van justitie te Haarlem t en een vonnis der rechtbank aldaar waarbij met bevestiging van een vonnis van den kantonrechter te Zaandam in de zaak van deo statioucbef der Hol IJz Spoorw My te Zaandam vervolgd wegens het niet zorgen dat tgdig vóór de aankomst vnn eeo trein daarvoor een vrg en onbelemmerd spoor was de dagvaarding werd nietig verktaaid Het O M concludeerde tot vernietiging der vonnissen en terugwgzing der zaak naar het kantongerecht Uitspraak 10 December De 20 JBri e jongeling die l ndagavond te Zwolle onder de tram geraakte en zwaar gewond werd is gisterenochtend in het ziekenhuis aldaar overleden Gisternacht te ongeTeer half twee kwamen twee botters waaronder de Marker botter No 126 sciiipper C Altene met zyo knecht een Toleudammer voor den havenmond te Enkhuizen waarvan de eene in de haven en de laatste Vo 126 tegen het hoofd liep en door den terugsohok achteruit dreef waaru het anker werd uitgegooid in het Krabbersgat Door den stormwind speelde het anker door en werd de botter tegen den dam gedreven waar schipper en knecht van de gel enheid gebruik wisten te maken om ran boord te stappen en op handen en beenen laugs de pier deo wal te bereiken De botter stootte lek en is aldaar in gezonken toestand blijven liggen Ook wilde schipper Dito van Tetel met zgn tjalkschip De jonge Katharina de haven binnen zeilen Zijn schip wilde door de overmacht van deu wind niet wenden en dreef zóó nsbg den dam van de spoorbaven dat het zwaard deo grond raakte waarna bet schip door den golfslag op den damkant vost geraakte Gistermorgen werd het schip door het sleepbootje Stavoren van den heer Do Boer zonder belangrgke avery met den vloed binnen gebracht De miliciens die met verlof gaan xijn verplieht binnen dertig dagen oa het ontvangen van hun verlofpas zich bg den burgemeester hunner woonplaats aan te melden ten einde halt verlofpas te laten teekenen De elfde verplichting geldt voor den verlofgaoger die zich in een andere gemeente gaat reetigen met dien verstande evenwel dat in dit geval de dertig dagen ingaan op den da DÏi dien waarop hg zich in de gemeent Teatigt Verzuim wordt in elk der boven vermelde gevallen gestaafd met een oproeping in werkelgken dienst gedurende den tijd van drie maanden Die straf is meermalen geoordeeld te eijn Téél te streng De t enwoordige regeering scbgnt niet onverschillig te willen blgren voor dit oordeel Een wetsvoorstel door baar ingediend strekt om drie maanden te vervangen door ttwee maanden Dat de regeering op dit pnot heel toeschietelijk bigkt te zgn zouden wg niet durven beweran De persoon die Vrgdag jl uit de herberg aan sluis 10 der Zuidwillemsvaart gemeente Asten een minderjarig meisje ontvoerde is te Tnrnhout met sgn slachtoffer aangehooilen De vronwenroover is aldaar in hechtenis ge honden terwijl het meisje Zondagavond in de Ottdarlijke woning ia teruggekeerd Hel gerechtshof ta Amsterdam bevestigde in Égna aitapnak gaatar hat vooDia der raeht bank aldaar waarby Reens beklaagd wegens belemmering van executoriale verkoopiogen werd vrggeaproken Door den advocaat generaal was een gevangenisstraf van drie maanden geêiacfat Voor deo Hoogen raad kwam gister het cassatieberoep van den Haagscheo zaakwaarnemer Van Gogb wegens oplichting veroordeeld tot 3 jaren gevangenisstraf rHa atiemiddelen waren niet voorgesteld Het O M concludeerde tot verwerping van het beroep De oitHpraak werd bepaald op aanst Maandag Buiteolandsch Uverzicht De nieuwe Belgische Kamer vergaderde gis teren De socialistische afgevaardigden begaven zich in optocht naar de Kamer ra werden voor het gebouw toegejuicht door 200 werklieden met het geroep Leven de socialisten De orde werd niet verstoord In Kamer en iSenaat werd vaow bet Gouvernement de verklaring voorgelezen naar Petersburg gezonden bg den dood van den Csaar Dö socialistische senator Desessarts weigerde zich daarby aan te sluiten In de Tweede Ksmer hield de radicaal baron Boisej d Anglas zgne interpellatie over Madagascar De minister van buitent zaken Haootaux betoogde de noodsakeinkbeid een expeditie van 15 000 man te zenden De minister van oorlog diende een aanvraag voor een krediet van 65 000 000 fr in Hanotaux zeide dat de expeditie niet onmiddellgk zal plaats hebben want er ia tgd noodig om haar voor te bereiden Wij zgn zeide hy geheel vry van verbintenissen tegecover boitenlandache mogendheden geen enkele vreemde interventie is mogelyk Wij kunnen zouder vrees over een deel van onze troepen beschikken want de tegenwoordige toeotaod van Europa is vredelievend de dood van den Czaar verandert niets aan den politieken toestand De Kamer besloot Douderd een commissie te benoemen voor bet onderzoek van het wetsontwerp betreffende het aangevraagde krediet De trein met het Igk vin keizer Alexanddr kwam gisteren te St Petersburg precies tien uur aan het Nikolaj Station aan Hij bestond uit tien waggons Een korte godsdienstplechti heid werd gebonden f ednrende welken de Keizer de prins van Wales en de grootvorsten rondom de kist stonden De kapel hief het lied Kol slawen aan de zangersjjeen rouwkoor de grenadiers van de lyfwacht aloegeh roffels op de trom Mei Voor het statiou werd de kist op den Igkwagen gezet welke met kostbaar geet sybrokaat en good was versierd Den lykwa en omringden de grenadiers in hun donker jassen met de berenmots op De roode kostuums van het geleide eu de uuifuruien van generaals en ofBcieren van alle wapenen leverden een indrukwekkend gezicht op Om kwart over tienen zette de lyketoet zich van bet station in beweging naar de kathedraal Achter de kist liep de Keizer daarna de prins van Wales de grootvorsten de adjudanten en het gevolg In rouwkoetsen volgden de Keizerinweduwe de bruid des Keizer en de grootvorstinnen De menigte groette eerbiedig Verscheiden officieren weenden toen do lijkwagen voorbgreed De straten waren dour een onafzienbare menigte gevuld Ue orde was voorbeeldig De proclamatie welke de nieuwe Keizer in Finland heeft laten afkondigen is van groote beteekenis Onder Alexander III waren m gal eena maatregelen genomen die inbreuk maakten op deo godsdienst en de grondwetten van t grootvoratendom Het is vau zeer veel belang dat Nikolaas II belooft met kracbt te waken voor de handhtving van de rechten en privi egiën des lands Het mag nog wel eens worden herinnerd dat Finland een zelfstandig jifrootvorHtendom is welke kroon echter onafscheidelijk is van de Rnssische Het heeft zgn eigen grondwetten gel k aan de oude Zweedscbe Hegeeriugsformeu van 1772 Förenings och Saker betsak ten van 1789 In 1869 en 1878 zgn daar nog bepalingen over den landdag rn een algemeenen dienstplicht bygekomen ó regeering van t land is toevertrouwd aan den Senaat in Helsingfors bestaande uit 21 leden 10 voor het departement van justitie en II voor dat van oeconomie De voorzitter is gewoonIgk een Russisch opperofficier thans generaajgraaf Heyden De civiele en crimineele 1lls ook t grootste deel van da oeconomische wetgeving wordt gemeenschappelgk geoefeïrtt flftpr deu grootvorst en deo landdag Deze laatste bestaat uit den adel de geestelijkheid de burgera en de boeren Hg vergadert op zgn minst om de vyf jaar maar in werkjiykheid meer gewoonlgk om de drie jaar De toestemming van den landdag is noodig voor nieuwe belastingen lichting van troepen en nieawe wetten Over de laatsten moeten alle vier standen het eena sgn over de andere pmtan driahonnar Finland beeft tgn eig n leger onder FSnache officieren zgn eigen begroeting en ataitaschald Het meerendeel der bewoners ia Intheraob een klein gedeelte grieksoh katholiek In verband met zgn Russisoh aationaal karakter was voor Alexander UI de autonomie Tan Finland een doorn t oog En deopraiing der slavophiele pert vond hg hem maar al la veel in ng In 1889 w rden in Petersburg drie commissiën aangesteld om t Finsche post munteo douanewezen in betere overeenstemming met het Russische t brengen in 1890 kreeg da l lussische minister van biiHieulandsche zaken t toelicht over het postwezen in Finland en in t zelfde jaar werd de nieuwe strafwet die nota bene reeds door deo Keizer bekrachtigd en gepubliceerd was tot nader order gefchorst De landdag die in Januari 1K91 bijeenkwam gaf zeer terecht zgn oogernetheid te kennen over at die eigenmaobtigde maatregelen en protesteerde hevig De benoeming van den Russiechen minister met wien de Finnen niets te maken hadden tot oprichter over t Finsche po twesea werd door den landdag met t volste recht eeu inbreuk op de autonomie des lands geacht en de schorsing van de strafwet een bedenkelyk antecedent Men herinnert zich t ergelyk geblaf van de Rosaiach slavophiele bladen onder anderen de Moskofskia Wedomoati tegen de brutaliteit der Finnen toen het protest in Rusland hekend werd Ongelukkig ging Aleinnder voort op de verderfelgke baan van russiÖoeeriug en beperkte de autonomie van Finland hoe laoger hoe meer door invoering van een nieuwe parsTsrordening een nieuw reglement voor den Senaat dat zonder goedkeuring van den landdag werd ingevoerd en dergelgke maatregelen Dat de ongernstheid in Finland toenam is begrgpelgk Laat Rusland prorinoiën russiflceeren manr geen zelfstandige landen waarmee bet eigenlgk gezegd at heel weinig heeft uit te staan Het is van harte te hopen dat Nikolaas dat zal inzien en zgn belofte zal houden Dat kan alleen geschieden ali g enkele bepalingen door zgn vader gemaakt te niet doet De Finnen zgn een wakker en beachaafd volk en verdieuen niet ts worden geruasi ceerd zooats andere volkeu die minder weerstandsvermogen bezitten Te Antwerpes had de aangekondigde meeting der diamanthewerkers plaats op de Beurs Door de commissie werd verslag geleverd over de onderhandelingen met de fabrikanten afzonderiijk gehouden Het grootste deel de er verklaarden zich geneigd deeischen iu te willigen Een enkele der groote fabrikanten weigerde Nagenoeg al de sigpers hebban bet werk gestaakt en zullen het niet hervatten Gister voormiddag kwamen de fabrikanten bgeen om een besluit te nemen De werklieden hielden lonAtkg en Maandag herhaalde meetings Het voorgestelde tarief is dat hetwelk te Amsterdam werd aangenomen en is aanmerkelyk hooger dan het nu bestaande Het getal der stakende diamantwerkers bedraagt drie duizend De Spaansche minister presideut Sagasta heeft hy de opening dar Cortes eenige mededeelingeu gedaan betreffende het program dat het nieuwe kabinet zal volgen Veel meer dan reeds bekend is dealde de minister niet mede De hoofdz ak bigft de handelspolitiek en te dezen opzichte dient men eerpt af te wachten wat de commissie zal doen die nu tot vaststelling van het tarief van invoerrechten xa benoemd worden Als re en van het aftreden van het vorig kabinet gaf de heer Sagasta op hei verset der conservatieven en protectionisten in den Sena tt tfgen bet Dnitsch Spaanscbe handelatractaat Daarom namen de ministers van buitenlandache r ken koloniën en binnenlanlKChe zaken hun ontslag In hoever bet nieuwe Kabinet eene meer protectionistische politiek zal volgen dan het vorige ministerieQaf asta is derhalve oog onzeker Evenwel bIgft de kans zaer groot dat bet rapport der tdrief oommissie niet gunstig roof de vrgbandelaars zal uitvallen Door de voorbeeldloozs piicbtsverzaking der Chineezen is een houner sterkste stetlingpu volgens de berichten tot heden biJna zonder slag of stoot aan den vijand overgegaan Deu 4den November begon maarschalk Ojama eeo allgemeenen aanval op Kinchow Nadat te Ja anner8 de buitenmuren veroverd hadden keerden de Chineezen hun den rug toe In groote verwarring vluchtten zg naar Port Arthur Zelfs hunne standaa den en bun wapenen lieten zij achter of wierpen ze onder het vhiobten weg Den volgenden morgen werd het vnnr geopend od Talienwnn Het bonbardement werd een dag lang voortgezet Zoodra de Japannera den stormaanval h onnaa sloegen de verdedigers op de vlucht Hoe Ewak de verdediging der sterkste forten om Port Arthur geweest is blijkt wel nit het feit dat de Chineezen in beide gevechten slechts 50 dooden eo gewonden hadden en van de aanvallers geen enkele gedood ward Bij da verovering ran Port Arthor moet het niet anders to egaan zgn Ook hier t enover den geestdriftigen moed der Japanners aangevuurd door de laatata sagepntlen da onwaardige bonding dar Chinaesaa wier oBoieren en overheid naar het sobgnt bet slechte voorbeeld hebben gegeven liUST T n brieren gMdreMMrd nn onb kM en gsdareuilii d 2 kalft dtr mMnd Ootober 1894 eu terug te verkrügsn door tasachenkoiitit n hat Postkantoor tl Qouda V nondiii an GOUDA W de Haan Allen K Bontebal Bottai dam Fuijk Itolturdam Mej J ran dar Neat Utrecbt K Gngelbrraht Hamburg Vertondeo an ZOETËBMKER I Stolk Pjjnacker Oameri Rolterdiin Do Dirtcteor ran het Poetkanloor V0R8TEB Ontrangon eon UKÜOTG BOIiTBBtUNQ Dames Heeren en Kinder PARAPLÜIES L vaa OS At 1 73 73 Beurs van Amsterdam 13 NOVEItBICB Vor kra Vil Ui 101 4 78 10 looi 100 88 780 IU 11 741 loif loiv 144 7 17 IM l is 4 61 slotknan iór V 80 k f ÏÏ l eiv löï ijy I4V Nauaaun Gert Nwl W 8 dite dito dito I dito diu dils IV HoNOia Obl Ooudl Ull ai Itaub Inichrij ing 1808 81 B UoauH Obl ia u iior 1861 t dilo in lilnr 18SB t PoimoiL übUg met tiekat t dito dils I auiuiiD Ubl Omi aari i dllo Moni 1110 4 dit ibgHolli l88a dimbijllopelSSU tO ditoiaitoad leM lill dite dilo dito 1884 1 iriMlt Perpel lebiild 1881 4 TuuiH Oepr üoar iMn 18 0 4 Oee leeuing Mrie D Gee leeoinx lerie C üulDAn Uar Bn r ebl 1888 t Manco Obl Bult 8ek 1880 8 Vbhbiobu Obl 4 onbap 1881 iHRiaoiK Oblititim 1881 8 KoTTBaDUi Slwl leen 1888 8 i Nbd N Aft H ndebf aaad ndtb T b Uü Gertiaeatea D iHul b pplj dito Anih Hjtpalfarakb pandbr 4 Ottll Hy der Vonlenl uad Or llytMIheekb pudbr 4 K lerUad ha bank aaad Ned llaedelmutMb dito N W liP o Hyp b p odbr e Roti Hjrpotkeekb paadbr 4 Utt HTpotheekb dilo 4 Oonaiia Ooet Hoog bank aaad Boil Hjrpotheekbank paadb 4 Amail Equil hypotb paodb 8 Maiir L 6 Pr Ueo eert 8 fan Zuid ltai Sp Biy A H obl a PoLaii WarMhiu Waeaea aaad Suil Or Bun 8pw M j aaad 8 BaliiMbe dilo aaad Failowa dilo aand 8 Innl Dombr dito aand 8 KanlÉ Cb Auw gp kap aaad 8 1 Loioiro Be Ml 8p M eblll 8l Orel Vileb k dilo oblig i ZaidWett dito aand 8 dito dito eblig 4 184 171 108 loeV 108 108 m M s l i 08 l AHaa i C l F s Bp M j obl 8 I Cbio fc North W pr O f aaad dito dito Win 81 Peler obl 7 Daorer li Bio Or Bpro eert a lllinoi Ceolral obl in goed 4 Louit fc NMhrilleOert land Meiioo N Sp M J lehyp e 8 Min Kaoiu 4 pol pref aaad N YorkOnUriot We 1 aaad dito Penai Ohio oblif 8 Oregon Calif Ie hrp ia gond 8 81 Paal Mian k Muil obl 7 Ua Pae Heordliin oblig 8 dito dilo Lino Ck l Ie hyp O 8 Oiain Oan 8ontb C n T uad Va C Ball fc Nar Ie h d c OJ Amlerd Omnlbn H aand Eollerd Trani eg Maali aand Naa Blad Anulordam aand 8 Stad Bollerdam aand 8 BlMia 8ladAnl erpenl8871V Slad Brniiel 1888 t l HoKO Theiu Begnllr OeaellHh 4 OoeraiiR SUaUleeaing 1880 8 K K Oost B Cr 1880 S ap liJB Stad Madrid 1808 V r I n Baa Hyp 8pobl rt 4 KaDtoogerecht te Gouda Zitliiig van VVüoiiadag H Norember 1894 De Tolgende peraouen agn reroordeeld wegaiMs Orertreding Pror Reglement JM O K te Waddinga eaa en Vf Vo3 grareo iader tot f 1 of 1 dag heehtaDia C r d B te aoada n J U ta Nwiwar m