Goudsche Courant, donderdag 15 november 1894

IVo 509 Vrijdag 16 IVpvember J894 338 e Jaargang mmm cohaivt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De UitgHve dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met ui V ondering van Zon en Feestdag en De prijs er dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel mee 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiëu tot 1 uur de midd Bg de Uitgevers GIUNTA o ALBANI te t Gravenhagt is rerscbenen de f vermeer eerde druk ran Het Algempen Reglement loor ie Polders in de provincie Znid Holland MET AANTEEKENINGEN bewerkt door A Chb snel Prgs 0 60 HET ALOM BEROEMDE TRAPPISTeiVBIER nit de Ktoosterbroawery DB SCHAAPSKOOI c Tilburg door onderscheidene genemheeren aanberolen aU versterkend en geslfond wordt per faat en gebotteld geleverd door G c Heet man Westbayen B 159 en Peperstraat K 11 lenig Ageat voor GoBila en mtreken D J ORANna MAOAaitta dv Frintemps TE PARUS Zenden gratis nfranco et prachtig geïllustreerd lOBE ALMII met fiollandschen offt anscheii tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgékomea modellen voor liet WInteraalioen v n Ueederen hoeden enz voor heeren damea n kinderen op gefrankeerde aanvraag aaa HL JULES JUIIZOT ê P PARIJS Stalen van zUden vollen en katoenen itoffen laken enz enz worden eveneeni flpaneo toegezonden doeh men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer d pr n te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringm ier bestellingen benoodigd Ajn Bailellingen van SS francs e hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 ftwuê êracht $ n orij oen inkomtndi nchttn in aiU plaateen van Nederland aan hals têiorgtl De klanten bebben geene fornhliteitea Toor de inklaring of andersmis te verruilen aar ons réaxpéditiêkatt flUMéaat Noori Brabant daarmede belast is Copae fifl Biis t X 40 de Zata D ooaiTAO nn bois Van da SoelAté Amaurmm 1 wordt felevwd In T cMMtda iMounde fteuolMni rmn 6 Zilter inhoud rootsleik vaa het aUMt vmu Dr P W yAK HAHBX BOOB Proofflasoh f l SÓ Ultalnltsnd vortoUcbaar Vis P H J V WANKÜM w P J MËLKSaX OoiÜuren Gouda ktrk a a UmI iedar tot f 2 of 2 dagen faecbt Difl Openbare dronkeuKhap i ü U Jiiieawarkark a d UmI tot f 1 of 2 dagen becbtesii ViwhOTtrtrediug U K te Gouda tot f II oi 4 dagen hech tenii met verbeordrerklaringder TJaohtaigeo JacbtOTertreding D H en T H te Zerenhaiieu de Ie bekl tot f3 of 3 dagen hechtenis de 2e bekl rrggeeproken Orertrediog PoIitie VerordeDiog van Oouda Tb T d L te Oouda lot f 1 oi 1 dag heohtenii Straataobenderg J W H te Zerenbnizeo Trjjgeiprokeo D P te Moernpelle eu P W te8tolwök ieder tot i 3 of 3 dagen becbtenii Orertreding PolitieVerordeDing D S te Qooda tot f ö ot 3 dagen hfobtenia Opeabara dronkaoicbap bg 4de berbaliog L 8 te Qonda tot 2 weken becbtenia en 3 maanden opzending naar eene Rgki irerk iaricbting Openbare dronkmicbap bg Ie berbaling O B te Oouda tot f 3 of 3 dagen becfatenia Opeiibara dronkenscbap 7 B te tlotterdam tbane zwervende W G I Oooda A f E te Nienwerkerk a ii Uwl P B U Oouderak C J J B t Oouda J S te Waddingareen en C A J te Moordrecht ieder tot f 1 of 2 dngen heohteoia A L te Oonda tot f 5 of 3 dagen becbtenii J 8 te Oooda tot f 0 50 of 1 dag becbtenia W i A D te Bleiiwgk tot f 3 of 3 dagen beebtaDia 347 Staats loterij ïeKlane Trekking na Woenidig 14 Noramber Ko 4017 iOOOO Ng ll i 6000 No 7B 7 ea atOD ISOO Ne lil ea tMO 1000 N lts 1 en tt40 400 Ne IMO 7 a7 en 18088 100 Prijzen fêa 10 14 IIBI 4M6 7884 10076 U888 1 348 17777 16 g4 4 8 71107 10176 1 0 16614 U84S 141 9487 6188 7J60 10811 1SII81 1666 17844 148 8616 144 80 10818 19 16614 17864 807 i66 146 8066 10400 130S1 16689 17880 114 96li 6870 8086 10416 18046 16740 17801 114 96 7 6801 8109 10467 18064 6861 17899 116 8698 6806 8118 10663 18094 16864 17966 lit 1711 6896 8160 10617 16099 1 911 18078 141 2747 418 8118 10708 18104 16998 18099 tit 1761 66 8 8117 10818 18166 16016 18097 1 9 1801 U17 8188 108SS 18911 160 1 18940 Ito lt8tV 7 8161 11016 18181 16073 18148 411 1891 66 8 8818 UOll 18119 16187 18866 4M 1001 6766 8814 11087 18197 16166 18334 666 1906 7 8 8888 11076 13386 ri9S 18491 78 1919 786 8848 11096 18466 16307 18680 UI 1911 119 18 7 11188 13 30 16366 18688 90 3100 919 I8 4 11183 18 48 16488 16037 790 8067 6099 6890 11119 18669 16461 18716 811 8061 103 8611 11140 18687 164t6 18786 816 8064 1111 8 48 Ui 0 13606 16466 18869 893 3081 6146 86 6 11311 18619 16470 18893 971 3117 6149 8 76 USK 13 84 16637 18918 1086 3141 lil 8101 naat 18690 16666 18988 1078 81 9 6116 II4 11417 13716 16677 19096 UOl 8146 8171 8901 11 60 13983 16 90 190S9 11 9 3311 6191 80 1 11 08 13988 16698 19069 1108 S86r 8 4 8968 11606 18989 1 704 191 0 1181 8477 6414 8969 11664 13994 16714 19166 1164 3664 6410 8988 11693 14061 16743 19193 1871 3 77 6444 9049 11731 14088 16760 19873 8610 6481 9101 U7S6 14104 16761 19436 8769 8 18 9191 11764 14980 16768 19461 1870 8818 6 37 0187 11880 14178 16948 19616 1408 8880 6678 9176 11864 14189 17086 19 89 1411 8846 8 17 9188 118 9 U31 17118 19089 1411 8176 644 S 9 11896 14408 17168 19768 1444 8908 6870 9434 11961 14480 17118 19798 1464 3911 6906 9478 11988 U44K1781 19 J49 1611 3917 6988 9491 11040 14494 17116 100 4 KIS 3961 7041 11186 14617 17186 800 6 1664 4006 70 0 9 81 11107 14644 17161 10066 1666 4008 70 8 96 4 11813 14667 17187 1U080 1 71 408 7110 9867 18386 146 1 17317 90169 1611 4044 7189 970 11345 14688 17844 80191 1 84 4087 7198 9780 11879 14718 17386 10860 1670 4184 7186 9801 11381 14781 17410 10330 1 93 414 7816 9810 IKK 14813 17463 10367 lt9 4148 740 9869 11 66 14869 17464 80447 1768 4991 7439 9907 19686 14918 17463 80618 1117 4810 74 9 9043 11006 1 017 17481 10696 1841 4484 7616 J9996 11680 160S7 17498 80e 7 1881 4487 7646 10008 116 8 16138 17644 80714 1940 4447 763410008 11661 1 144 17 46 10744 19 1 4488 7681 10016 11730 16160 17649 10796 1019 4044 7719 10046 11766 K169 17670 10819 104 46 1 7713 10048 11786 1 186 17707 08 8 1164 4692 7767 100 1 18807 16846 17766 S09U 1136 4738 7784 10064 USIl 16173 17766 1096 1176 4888 7884 10060 11880 16308 17776 10988 ADVERTENTISN ADVERTENTIES in int Binnen mBuitenlandtehe Cou ranttn worden dadelgk opgezonden door het Tartantia Bnraan tu A BBINKMAN iCOOM la ffonAi 1 Den 10 dezer OTerleed na een 1 1 koriatondig Igdei onze Vader en Aanbe 1 bnwd Vader de Beer A tak BES te 1 Heeuw fkt ia den ouderdom Tan rnim 66 1 jaran J VüUK J M VUIJK TAK B G OULDKMOND M G GIILDEMOND Tiii Kaï P W BOOMAN M BODMAN TAII Bkz Reeuwijk 12 Notember 1894 1 Sociëteit ONS QENOEQEN Door ongeateldbaid Tan de Heeren HASPELS en W TAX ZDIJLEN zal in plaata Tas Madame SAITS CfÊi E worden gegeTen mi HET BESTUUR Sociëteit Ons Genoegen CommiaaarisaeD der Sociëteit Ons OzNOEnEN brengen ter kennisao ran BH Leden ingeroige Art 30 Tan het Reglement dat bg gelegenheid Tan de 2e Abonnement TooneelTOoratelling op DONDEBUAO den 15 NOVEMBER 1894 de SOCIBTBIT van dea amndg ZBS VVU at gesloten nat xijn Namens het Bestuur F BEBMAN Fz Secntaru Oouda 14 NoTember 1894 Openbare Verkooping VAN BOIEH EN HAEEOÜT Den 17 NOVBMBEB 1894 znllen Terkocht worden aauTangende dea morgens ten tien ure 32 iEVELDE BOOMEN met HAEUODT op den SchielaiidscfaeB dgk en 9 GEVELDE BOOMEN met HAKHOUT op den Brnggendgk bg Stola kiriluü De Toorwaarden liggen dagelgka ter iijzage de Zondag uitgezonderd des Toormiddags Tan 10 tot dea mmiddags 1 nre ter plaatselgke Secretarie InflueDza Hoest Borst en £ ir Onfeilbaar Middel MELIANTHE Superior Borsl Hoaig Ëxtritct Bekroond met Eere Diploma en Uouden Medaille O m 1398 Gouden Medaille BÜLSWABO 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1693 World a Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam Tan amaak maagversterkend en zacht pnrgatief Oeneeft onmMdelliJlt Kinderen nemen bet gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is bet beste middel der wereld H van Schaik € o Machinale Fabriek DE HONIOULOËMc Snmatra straat 267 Dm Haag Verkrggbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Oouda j JggÈ V Patent hhStolleii iitu Ktirl Iromtrm luiiilcl Du Hl Fru mcimriian ramtiti Warnung Der ffrOMse Erfolq oen unun Patent H fitoUen trranian hat Atriau iu tehhdtnêa werthtoêen fiacHahmunifen éH Urn kaufê dêhv unurt gtetti gcharfm H WoWej nar nn um t ireot adte ia Kichan èbmhviaiunien In d t êii aniar Plêkat wia ntbêtuttltetiaj autgtiiingt M Preialitten ond ZetigniMe gratk iwtf fmteo Kraepelien en Hoim s IQuina LarocheQ u i ïSocHE Is dr meest Krachtige en Versterkende KIKA WIJIV aanbeTolen door tal ran binnen en baitenlandscbe geneesheeren Bekroond met EEBEN DIPLOMA en GOODEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacons i f 1 90 en ƒ i Dep4t te Oouda bg doi Heer A H TEEFE Apotheker voorbeen C THUI Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Prijstrekbng 13 December 500 000 Mark als hoof pr 8 iu het geluVkigBt gsrsl biedt de nieuwste groote Geldvertottng dis door de Hoo e Kef eering vau Hamburg goedgckeard en gewaarborgd is De roordeetige inrichting van hrt nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 verlotirgeu van 110 000 lo ten fiK 400 pryeen bedragende 10 868 900 Mark ter volledige beslissing Eullen komen daaronder tijn kapitale pr xen ran eventueel 500 000 Mark b uitoemendheid eohter 1 prgi it M 300 000 1 prgj M 200 000 l prijs i M 100 000 8 prijzen iM 76 000 1 priji aM 70 000 1 prijt a M 1 prijs a M l pnJB a M 3 prüten a M I prijs a M 40 000 SpryzeniiM 20000 31 prjjzenaM tOOOO 46 prezen a M 6000 lOepryzeniM 3000 206 prezen a M 2000 66 000 60 000 66 000 60 000 758 prison a M lOOO laSOprnEensM 400 S994fi prezen a M 1 5 ISUSO priJzenaM800 200 16e 184 I00 9a 69 4f S0 De aaostaaode eerste prjjstrekking dezer groote door den Staat gewaBrborgde Geldrerloting ia van ambtswejfe bepaald plaats te hebben op deo 13 BECEMREB e k en kost hiervoor 1 geheel orig lot alaohta M 6 of 8 601 half 8 1 76 1 kwart waan IVi 0 tegen intending van bet bedrag ia bankpapier of per postwissel Alle oommisaies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de nsiel het wapan van den Staat voorziene Origineete Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wonlt het vereiiofate offioieele plan waaruit de verdeeling der prgzen op de verschillende klataen als ook de betref fende inleggelden te vernemen U gratia bygevoegd en zenden wg aan onze Begunstigers onaangevraagd Da elke trekking de officieele lasten De uitbetaling der prezen geschiedt steeds prompt onder waarborg van deo Staat en kan door dirocte toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbeoden in alle grootere plaalson van Nederland bowtirkstelligd worden Orb debiet is aleeda dour het geluk begunstigd en ondor vele andere aaneianlyke pfyijzon hebben wy meermalen Tolgena officieele bewijzen de eerato Hoofdtreffers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark S6U ü00 100 000 80 000 60 000 40 000 eaz Het is te voorzien dat bij deze op den bochtsten grondslag gevoatigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens ds reeda ophanden zynde trekking alle orders ten spoedigste reohtstroeka te zenden nao KAUFMANJV SIMON Bankiers en Geldwisielaars in HAMBURG P S Hiermede danken w j voof bet verttouwen ons tot hiertoe ffeschonken en daar wy bij het begin der nieuwe vertotinj tor deelneming inviteeron zullen w ook vuor bei vervolg be 1 moeid zjjn door een stipte en neèele bea I niug d tevredenheid van on geëerde K gunstigers te verwerven m 1 SMlDSJO GEi DÏet beoeden de 15 jur kan geplaatst worden bij A VAN DUIN Mr Smid Kleiweg I 1 Qoud Soelpendrak ran k BaiMUtxii k Zoen BINNENLAND GOD DA 15 November 1894 Hfdenmorgen ia op de Bleekerasingel fiaby de Karnemelkiloot een tentwageu te water geraakt Nu eeoige pogingen kreeg men het nogal spoedig op den wat alleen was een der boomen gebroken Gisteren is door de politie op veruoeden van vaUchbeid in besl genomen een kwirtgul denituk dat de beeltenis droeg van H M de Koningin en het jaartal 1894 De voordracht die de heer Joles Michel gisteravond iu Nut en Vermaakt hield werd door een vrij talryk publiek bggewoood Het was zooals de spreker zeide eene eenvoudige causerie die ten doel had de tegenwoordige Franscha lyn che poëzie beter te doen keunen en onder de talrijke dichters die dit genre beoelenen had hg z n keuze gevestigd op Sully Prudhomtne Ooppóe en de Heredia omdat deze blgkeus hun verkiezing tot leden der Academie ook door de publieke opinie als de vooroaamsten werden beschouwd i e spreker Het hau vooral selven aan hut woord door hun bekendste en meest kenmerlfrendc producten voor te dragen waarby bij gelegenheid vond 7e met enkele wourden m hun eigenaardigheden te schetsen liet wai een goed denkbeeld enkele stukken die getykBoortige onderwerpen behaudeten naast elkander te plaatsen ter vergel Kiiig De keuze van verzen kwam ons voor zeer gelukkig te zyn Wellicht dat de voor ons HoilauderR ongewone radheid van tong hier en daar afbreuk deed aan het recht verstaan van poëzie die ouder ons publiek geen alledaagschu kost IS De spreker eindigde met eenige vriendeiyko woorden iu dank voor de hier ontvangen gaatvryheid eu riep zyn hoorders tot weerziens toe Uet zal ons zeker aangeosam zijn weer eens te huore Vrydag 2 Nov had te Papekop in het koffiehuis van J llRguort ten overstaan dei notarissen Kruiswjjk te Oudewater en Montyn te Gouda ten verzoeke van den heer P 8tolk te Papekop de openbare veiling en verknopiog plaats van eene hofstede met annexe gebüuweo weien hooilaod ent gelegen nab i bet spoorwegstation te Oudewater groot 20 40 54 Hectaren De veiling had plaats in drie p rcoeien Perceel 1 werd ingezet op f 12 200 FELULLÜTO IB X X S I T e Uil M Zicrtdicli door C EUKHAN S4 Wnt beteekeat dat seide Jozef in zich zelven fflk durf wedden dsl de lieve familie Granskjold aan het werk ia fjeweuBt de neef dïo laQdmetor is sekor het gereedo werktuig geweest Maar wacht gy bobt op Kuno a trotaob karakter en overijling in zgne handeliagen gerekend maar gij bebt m geheel vergeten Jozef stond van tafel op ea zeUe z jne nlluonsprauk voort lerwyl hij de voorkamer door naar Kuno ging Zou ik al die moeite om Kilea en Kunu te vereeoigen gedaan tiebben om myn werk door dien frtroep vernietigd te zien Neen dat zal bg mijn liet I niet gebeuren Hij wilde de dour van Kudo s kamer opeoen maar vond lie diebtgcgrendoldi Doe open Kunol ik heb u mts te leggen rïpp Josef naar er volgde geeo antwoord Nadat bij eene poos te vtrgeefa groepen en geklopt had daoht bQ die batstarrige KuDO lal toch niet een openen vu 5r het bem behaagt bet is dus het verstandigst de eerste opbruiaing roorbg te laten gaan alvoreob ik een verstandig woord met bem ga spreken Nu zou het toch oergeoa toe leiden En hiermede ging by om rjja middagslaapje op syne eigent kamer ta kmk perc 2 op f 4550 en perc 3 op f 800 Te zamen f 17 550 Later ia perc 1 eerst verhoogd met i 2000 en daarna nog met f 1000 alzoo 15 200 perc 2 nog verhoogd met f 1000 alzoo f 5500 Alles te zamen dus i 21 550 De afmyuing had beden plaata Pero 1 staande op f 15 200 uiet gemijad perc 2 staande op i 5550 niet gemüod perc S staande op f 8tX niet gemijnd Oombiuatie pero 2 en 3 st aude op f i 350 niet gemyud Massa perc 1 2 en 3 staande op f 21 550 gemiJDd door W A Lioodvoets te De Bilt op f 200 die aUoo kooper werd van de massa voor f 21 750 Zaterdagavond namen de openbare vergaderiugen van ons upts departeiuent te Haastrecht weer een aanvang Als spreker tradop de heer P II Lamberts uit Amsterdam Voor de pauze iroeg hg op uitnemeade wyce voor Cremer a Overbetuwscbe aovelle Bruur Jaopikc terwjil hy daarna het publiek vergastte op eenige bydragen vun komischen aard Dat een eu ander by hot vrg talryk gehoorzeer ia den amaak viel bewees de grooteaandacht waarmee men den heer Lamberts volgde maar niet minder het krachtig applaus iwaarmeè alle aanwezigen ten slotte hun instemming betuigden met bet woord vau dank q ut de voorzitter vau ons departement oitaller naam den spreker van dezen avond t09 voegde I Ouder voorzitterschap van den heerS Meijfr had II Dinsdag te Oudewater de algerae tie vergadering van de leden der Oudewatersohs IJsclub plaats Na rekening van den penningmeester werden volgens gewoonte 5 aandeelea vau f 5 en even zooveel van f 2 50 ui eloot Tot bestuursleden werden gekozen de heeren C van Wyk C J Verhoef W Kroiswyk J Joseph eu l van logen Volgens de verslagen verkeert de veroeni iug m een bloeienden toestaud ook nu weder traden eenige nieuwe leden tot de vereeuiging toe Dinsdagavond werd te Schoonhoven op eene brutale wyze gebedeld door een Tiian in wiens gezelsthap zich eene vrouw en et ii jongen bevond liet was een echt verdacht drietal want de mau een Duitscher was een oudbekende der juAtilie en werd op heeterdaad op bedeliiry betrapt en ook in arrest genomen Wat bleek toen Dat de gebedelde centen werden afgedragen aan de vrouw daar de man bij arrestatie geen cent by zich had wel een flencb gedoeltel ik g vuld met sterken Toen hij ontwaakte waa Kuno uitgegaan eu bad den kuecbt bevolen dan hetrr Arnold te verzoeken dea avonds iu bet bötel Feniks te kolheu alwaar al hunne vrienden ea arabtgenooten uilgenoodigd wAren om Kuno a banoeming tot rechter te vieren Op den bepaalden tijd waren alien behalve de gastheer in bet hotel bijeen f Arlborg laat op Eiob waobtun uide een van bet gezelschap tot Arnold ffWaar kan hy zijn vroeg een ander Ja als ik dat wist I mompelde Jozef uiterst ongerust Op hetzelfde oogenblik werden de deuren opengeslagen on Arlborg trad binur n De korte t d die sedert hut middagmaal verloopetf was bad z n uiterlijk geheel verkiiderd Aan tafel verried olk zyner trekken sleebts edclt blijde en gelukkigoagewaarwontlngoD nu daarentegen waa hij doodsbleek zijn voorhoofd bet okken zijn blik somber en op zyno lippen rastts du vroegere uitdrukking van boon en bilterbiid Met imart en wanhoop vermengd Allen zagen hom verwonderd aan Jozef zuchtte en dacht bg zich zetven Welk een ongeluk dat ik juist slapen moest en bem niet sprak vuur hij uitgïng Als bij nu maar geen dolle streken begaan heeft Kuno Bprak met zgne heldere welluidende slem Neemt mg niet kwalijk mijne heereo dat ik op mg heb laten waoblen het scbrgven van een brief waaraan mg veel gelegen was beeft mg opgehouden Hg dronk dien avond als een man zooder varstand en even als wg zulks bg tgne eerste kennismaking opmerkten was hg ook na onnitpattelgk in zga bitterea spot met de msnsohta Hot mttr de wgn drauk De vrouw waa eveneens onder den invloed van sterkendrank en stond niet m de minste familiebetrekking tot den man terwyl d joDgeu geheel verwaarloosd waa en door de ondara aan zyu lot overgelaten bij dat tweetal zich bad aangesloten om door bedulen gelden byeea to brengen Die jongen dezer dagen uit Schiedam als zwervende opgepakt en teruggezonden naar zyn ouders is nu eenmaal op dan verkeerden weg en de overheid staat tegenover zulk een jeugdigen verdorven knaap machteloos Kerst moet zulk een kind eeue miadakd begaan dan wordt hy gestraft met opzending naar een verbeteringgeaticht Het ia treurig De nachtwacht de hond en het revol rschot zyu m de laatste dagen te Leksniondde onderwerpen vau het gesprek Ken groote keltinghond scheen in de laatste nachten onze gemeente mot e ju bezoek te vereeren tot cbrik van hen die dea nachts zich op den publieken weg moeaten begeven Naar men hoort moet zelfs deze oachtelyke bezo ker bj ua hot brievenvervoer verstoord hebben Een gelukkige daad is het daarom van onzen nachtwaker geweest bet bewuste dier met een revolverkogel te begroeten toen dit aanvalleaderwyze op hem aankwam De duisternis waa oorzaak dat de kogel wel met in do bedoelde richting gtng maar toch is het schot niet zonder etfect geweest De gevraewle viervoeter heeft zijn bezoeken aan onze gemeente gestaakt Oübekeud ia het al hy daartoe vrywillig besloten heeft of ged ongbn ia door den onbekenden eigenaar De Tweede Kamer heeft gisteren haar werk7aaaihedeu hervat Al de ingekomen ontwerpen zija naar de afdedingen gezonden Heden zyn verschillende outtverpeo aan de orde ook de ootpoldering van grond te Amsterdam en daarna niet vóór Vrijdag de Indische Hog rooting De Uaarlemscba predikant die Zondagmorgen by vergissing in den sneltrein van 8 u 29 ra in plaata van iu den gewonen trein van 8 u 35 m stapte en die te PietGyzeubrag van den nooJrera gebruik maakte had naar men aan de IL C mededeelt te Haarlem in den trein zittoude op de vraag van den conducteur of by naar Deo Haag moest geantwoord naar Piet üijzenbrug hetgeen door den conducteur naar bet Bchynt voor Leiden werd aangehoord zoodat hy het portier dichtsloeg Iod heer naar Leiden reizende in ezelfd r coupé aanwoziir hom naar Het hoofd steeg des to duidi lgker kwam te midden der scburlB rgim wanhoop voor don dag Nu oen dronk op de Move bruid van Arlborg on zijn toekomstig geluk riep eon der vrienden Bg deze woordün stond Arlborg op Zgn door den w n varbit gelaat werd bleek als dat van een Iijk en met eene holle maar toch heldere stem antwoordde hg langzaam tfZeer verplieht maar mgne bruid is dood mgn geluk begraven Dood riepen allen Knno streek met de hand over kot voorhoofd on vatte hol glaa Op de doode drukking nop hij mot eene woeste uit Het banket was gcuindigd Arlborg en Arnold waren naar huii torugirekoerd De eerste lag op eene sofa uitgestrekt on ademde zwaar Hg bad ign vest opengerukt cd lon arm ontbloot dieo een jong man vasthield rfMaak een ader open ik slik f nep Kuno in groote benauwdheid Hot o wpnblik daarop spoot een parperstraal uit zgn amPen Kuno aohoen oen weinig lichter te ademen De chirurgijn ging Jozef eo Arlborg btvooden ziel alleen Hoe ia het nu Heter Kuno bracht de tinkerband aan het hart en nu bemerkte Jozef dat hg geen nog aan had Arnold vatte zgn bandi tarwgl hg met eene hem ODgawone drift zeide wWaar is uw ring Dien heb iK teru eiondea Zjj meende met mgn hart te kaoneo speUai s daah dat ik haar nude beeft verklaard bet duidelgit gehoord te hebbao De hoofd conducteur die den pmlikaQt medenam naar Leiden heeft naar ds letter van eene onlaugs veranderde bepaling ïn bei reglement gehandfld die voorachryft deo reiiiger die aan den noodrem getrokken bwH met op deu weg uit te zetten waarop de predikant gerekend had maar ter voofkomiog van ongelukken op de Ifjn hem mede te nemen naar het volgende atatiou VVél ia ia Ijeideii procea verbaal der uak opgemaakt maar deu volgendeu dag heeft de pred kaut achriftelgk xyn beklag by de Maaiacbappjj ingediend Aan de beleefdheid van den stationsofaef U Piet Gyzenbrug die aan duo even voorbg bet station atilstaauden trein aanwesig waa en die met het rijtuig uit Noordwgkerhoul het bericht medegaf dat da p e9ikant per rytuig uil loeiden lou komen en men hem dua verwachten kon en aan de rriendeiyka hulp van den heer Van dan Heuvel coijnmiMi H IJ H M te lieideo il het to danken dat de predikant de gemeente te e1f uur nog iu de kerk bijeen vond en de godadieaiioefening kou plaata hebben Het vakblad De Manufaoiariers ohrMf in Aug jl eene fryavraag uit s Welke iacbait mag men stellen aan aan ervaren winkelbediende n goed verkooper V De jury beataaode uit chefa en eigtnarea vui aaar garanonnaorda zaken in ons land kende den len prgs toe den heer 8 i olak te Deventer den 2en aan deu heer G II Geuting te Oudewater en dan en aan deu heer A B Schuiten t Brielle De antwoorden worden in het eeratvolgend QDmmor van De Mauufacturiert medegadeeld De toestand ran bet meiaje op wie Dinadagavond op den Stationsweg te Hotterdam aan moordaaufltag gepleegd werd is bevredigend Meu meldt uit Utrecht IIc ien zal eene coniQuiaaie van belangttallende burgers zich naar de firma Van de Wayer begeven om met der e te beraadslagen orar hetgeen in het belang oener verzoening net de werkatakeade typografen behoort aan te worden Ken firma uit eene provincieatad werd öp eene groote baitenfandsche tentoonsletling voor hare inzending met zilver bekrooud Toen iemand van harentwege kwam om het bekroonde voorwerp af te balen omdat de tentoouatelling was nfgeloopen vond hy het nog ingepakt iiaaa zóó als het waa ingezonden iraouken dien te moguii boboudun en baar op nieuw de mgn te beettu Neen Alles is gadaso de band IS verbroken on mgn geloof Kkn liefde on daugd voor altgd verdwenen De opkomende koorts deed Arnold om een g neeaheer taodan Den daarop volgenden Maandogaorgan laer vroeg was Kllen voornemens met hare onafsobaldeljjke roaad en melkflesch ticb naar een of artdoren beboefiige ta begeven Zg boeitte sterk en de zakdoek dien tij voor den mond hield was door bloed gekleard Hars borat was vooral na het bezoek van aievroaw Kngoltnan sterk aangetast au het wai aUof baar geluk en bare liefde slechts voor oen korten tgd dea voortgang der ziekte badden togeDgahoudan Maa toen daar deze beide achalten ontnomao wan anitoen de droefheid bare klauwen in het hart sloeg toen verdween ook bare gezondkéid en dé kiem van de kw al die haa leven verteren zoude ontwikkalile zich spo64lig maar met bare riel vol zelfopoffering fo goedheid droeg zg haar leed zonder wroeging en vermomde da dreigende gevolgen Meermalen wanneer zg een hovi en aanval doontaai had vouwde k dahanden over de bggende borst en floiaterde met den blik naar boven gericht Mocht hg gelaljkig wofden en edel handalea dan zal ik gaarne hét zoon offer e n N bad zg geen antwoord op faaran brief ontvangen Deze was reeds xea dagen geladen varsondaa en da post zou Jttiat des Maapdagtmorgans van de hoofdstad oifnkomen