Goudsche Courant, vrijdag 16 november 1894

Gisteren heeft het gerechtshof te s Bosch uitspraak gedaan in de zaak fan T L B oud 43 SareD behanger aldaar appellunt van een vouuia der rechtbank aldaar dat vooois is bevestigd beklaagde schuldig verklaard aan poging tot moord op zijn vrouw waarby het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering beeft geopenbaard terwijl de uitvoering alleen tengevolge van omstandigheden van zynen wil onofbankelyk niet is voltooid en veroordeeld tot 10 jareu gevangenisstraf met vryeproak van het meerdere hem ten laste gelegd en hem ontzet van de rechten van vaderlyke macht voogdy en corateele over eigen kinderen gedurende den tyd van 15 jaren Directe Spoorwegverblodjng met GOUÜA Winlerdlenst 1894 95 AanKevangeo 1 October Tijd vao Greeowlch 1 1 1 110 1 IS tl ti ts l Oi l ll ll M 1 11 UOTTkKAAM Voor het gerechUbof te VOruTeahtge werd gutereo gepleit m eene vorüerint vao eenif e penonea te Utrecht om U erfgenamen in het bezit iê konm tm onroenode goe lwtn üageUien gdoor etfle in 1862 t Oode Tonge OTerledeo f rouw en sedert teogerolge nn cessie door anderen bezeten Voor de ieebers wier fordering in e tetf aanslag door de rechtbank te Rottardam nyw Dtfa keIyk werd Terklaard trad op mr Paap oit Amsterdam en Toor de gedaagden mr VUelaoder Heio te sOrarenhsge die zich bebaWe op bet wettig bezit ook op TÉriariiu heriep De uilipmak Tolgt later De beaUaeiog door bet QerecbUhof te Den Bosch io de Roermondscbe arcbieveozaak gisteren gegeven komt booMzakeluk hierop oeder dat de rechtspraak ran de presideoten der reohll nken in kort geding is eene geheel op tich eelf staande iosteltiog gegeren om ia spoedeiaobende gevallen eene beschikking bg Toorraad te geven zonder dat daardoor omtrent de rechten van partyen op het voorwerp in geeehil ieta hoegenaamd wordt beslist é$Jb bateau tea aaoaieu van de rechtspraak der kantongerecbtHD en rocbtbauken in bet Wetb rao B K is bepaald niet geacht kan worden op die rechtspraak van toepassing te tlJB omdat andere de beach ik ki ogen der presidenten vaa rechtbuaksn wegens den spoed die hg de zaak is waaromtrent £ i gegeveii V kannen worden meestal geen effect zouden kannen hebben dat het Wetb van B R geen speciale be paling inhondt omtrent de competentie der presidenten van rechtbanken reobt sprekende in kort geding dat men daarom in deie analogica moet toepassen de verschillende bepalingen omtrent de reohtemaoht van presidenten van rechtbanken in de wetboeken voorkomende dat volgens die bepalingen de bpvoegde pre sident is die van de plaats alwaar het goed in qaaestie zich bevindt dat de archieven waarover geschil zich te Roermond bevonden en om die reden de president dor rechtbank gehouden moet worden bevoegd te zyn geweest om daarover in oti gedioff cht te spreken dat terecht door den appellant is opgemerkt dat niet by maar zyn lastgever de staat door de gemeente R oermond had bebooren gedagvaard te zyo doch dat die misslag is gedekt doordien de appellant daarvan in eersten aanleg li en middel heeft gemaakt en daarom het daaraan ontleend middel van niet onafhankelykheid behoort te worden verworpen dat de gemeente Roermond opslag der archieven kan vorderen en de president der Whtbank dan DOg rry was om zoowel een Mweltot opslag te geven als om eenen seqneatècf te benoemen tl dat in elk geval het vragen van opslagklléén niet kon leiden tot eene nietontvaoke Igkverklaring van de vordering der gemeenteRoerinondi maar alleen een grond kon opleveren onk over het duelmatige daarvan tedebatteerefi dat de archieven in quaestieblykena hunnenbuiten geeohil zyndeu inhoud voor een goeddeel slechts eene historische of weteoscbappe lyke waarde babben zy doatom niet buitffüden hendel zyo en alzoo daarover eene vorderipg kan worden ingesteld dat hg eene prqoedure in kort geding de eischer slechts geheel summier behoeft aan te toonen dat hy eenig recht op h t voorwerp in gesohil kan doen gelden dat tusschen partyen vaat staat het feit dat de archieven in quaostïe by de gemeente Roermond in bewaring waren en uit den door haar overgeUgden brief is gebleken dat ilch onder die orenieven stukken bevinden waarvan zy door koop of schenking eigenares werd dat de gemeente Roermond daarom geacht kltt wf fden een reoht te kunnen doen gelden op die archieven U dat om deze redenen de door den appellant voofgest4 Ido middelen behoor n te wordpn ver worpen en het voaaia ran den prciident der rccbtbaok te Itoerraond moet worden bevestigd met veroordeeling van den appellaat iQ da Itoaten van het hw er beroep N Koerier f Aan verschillende beacbryvingen over bei binnearakkeu vsn Mataram op 29 Septembtrr ontleeoen wy nog bet volgende Bet was aardig om te zien boe uit allerlei hoeken en gaten zoo wat een kleine 2000 man te voorscbyu kwam herhaalde luidde hoera s kloutteu ofm deo weg De Amboineezeo stonden te taodakken met da geweren boven bun hoofd doch toen wy een oogenblik later een der door ons verloren veldstokkeo vlak by de poeri op den weg zagen staan waren zy niet te houden Het stak was nog gaaf doch zonder stuitstak en met eeu legen munitiewagen Het gevecbt in de poeri is verwoed geweest getuige 72 doode Bbliëra die in en om de poeri verspreid lag u De compagnie Creutz had in de poeri er 40 neergelegd Oe 2e luiteoaut van Teyn gaf een Baliër die met de kris op hem afkwaic een labelbouw over het gezicht dat dit er half by h ug Het soccei was groot Wy hadden echter ook in de veertig t ooden en gevonden Het bleek on dat van de 4 vroeger bestaan hebbende poeri s er 3 zoo goed als niet meer bestonden en door het gescbutvuur vernield waren De linker colonne war vroeger ook reeds op de westerface bionengekomen dus waren wij nu allen op het kruispont vefeenigd Ër werden in een der half platgeschoten poeri s nog vele zaken vau ons gevonden o a de toga vao den pastoor de jus van deo dominee de pet van den resident verscheidene fleschjes odeur van den K toet benevens veel buskruit en patronen Dat uUes geschiedde onder daverende hoera s dur troepen Ër heerscbte groote geestdrift en het entboasiosme steeg ten top toen de opperbevelhebber zich langs en tusschen onze troepnn bewoog donderende hoera s st n oit Mataram s centrom omhoog Generaal Vetter zelf bedwong zich niet Zyne solilaten en officieren vriendelyk en tevreden toelachende nam hy de bel u van bet hoofd en hief zelf een driewerf hoera asn dat uit honderden kelen beantwoord werd Allen trilden van vreugde en de stemming van bet geheel toonde duidelyk aan dat de expedition ai re macht dankbaar was voor de opperste leiding die haar tot dit groot succes had gebracht Vttn de uitwerking van het vuur der zware artillerie waren velen sporen te zien maar van platschieten was niets te merken In strgd met de a ionnenbericbten was minstens drie vierde der vToningen in bruikbaren stttHt en bewoond niet alleen door mannen maai evenzoo door vrouwen en kinderen Het dus ook bief weer gebleken dat men soflder de groote waarde en bet nut der artillerie te miekennen verkeerd doet door overdreven verwachtingen omtrent de uitwerking van een bombardement te koesteren Het zaidweatelyk deel van Mataram was dos ia DB b zit Na een half uurtje gerost te hebbeUf namen 2 veldstokken stelling op dCfï weg voor de poeri n begonnen den iveg naar l kra Negara te beschieten u werd be nneu met eene plaats uit te zoeken waar voor dien nacht hoisvestiog kon verleend worden aan een half bataljon en die plaats was spoedig gevonden en wel in een gedeelte van een der poeri e Deze moest natuurlyk zoo goed en zoo kwaad als bet ging in verdedigbareti staat gebracht en daarvoor moest hard gewerkt vrorden Zooveel mogclgk wertlen de muren io de nabyheid neergeworpen n de hooge boomen omgekapt Wjj hadden Qu wel een gedeelte va Mataram maar er schoot nog l over en dat zouden wg spoedig merkeu Wy werden nu ea dan uit gangetjes steegies en hooge boomen uit het noordwesielyk deel beschoten doch zonder succes Toen het indi iyit f our o Avutid wrr pewnrden met elkaar van gedachten zouden kannen wisselen Aldus werd besloten en aa bwopeniag van de vergadering deelde di voorzitter mede dat by hem ingekomen was een schrgven onderteekend door at de 10 aanwezige raadsleden waarin zy verklaarden hun ontslag te nemen De heeren I de Haan en J Jansma zetten daarop uiteen dat de oorzaak van dit ontslag nemen lag iu den eisch van da Regeering en ook van de Ged Staten om den boofdelykeo omsli te verboogeo en beioogden op de bekende gronden waarom dit onmogelyk was De heer Vitns Bruinsma verklaarde het met dit laatste eens te zyn docb overigens alleen de ontslagneming te behben geteekend om zich uiet van zyn medeleden af te scbeiden by hechtte te weinig waarde aan een uitspraak der kiezers onder ons tegenwoordig beperkt kiesstelsel waarby uanwelyk een derde der meerderjarige mannen mogen meespreken om die vrywiUig in te roepen Hierna werd de bedoelde resolotie van Oed Staten eenvoudig voor kenniageving aangeuomen Men verwacht dat de vyf raadsleden die iuD gevolge van grooten afstand en slecht weder afwezig waren ook hon ontslag zullen nemen ec dau moet dus eerstdaags da verkiezing van een volledigen raLd plaats hebben en het eten voor het bataljon dot soa bly ven vart Ampenaa gMtrriveerd was werd last gegeven om terag te trekken Bei Oe bataljon ra voor dien nacht de poeri blyven bezetten Afenschen die denken dat bet prettig is in zoü n pas opgerichte benting te moeten blyven vergissen zich sterk Numero een wordt gewerkt aan het in verdedigbaren staat brengen numero twee aan het logies en voor hei laatste was zoo goed als geen tijd overgebleven das logeeren i de open lucht en als men dan van 3 tot 4 eene flinke regenbai gehad beeft zoodat iedereen doornat is en men geen schoon goed by zicb beeft dan kan men zijn pleixier wel op docb dut kan no eenmaal niet ander Bovendien als men nog maar te eten heeft en de soldaat een extra borrel dan komt men een heel eind Nnar men verneemt beeft de heer E Vinoent te Enschede voor zyn benoeming tot gemeenteontvanger te Schiedam bedankt De kantonrechter te Haarlemmermeer heeft deze week vonnis gewezen in de voor vele kerkbesturen belangryke zaak van kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Aalsmeer als eiscbera tegen den heer B van C onderwyzer aldaar als gedaagde Deze heer toch had evenals een groot aantal gelykgezinde ingezetenen der gemeente sedert eenige jaren geweiger4 den hoofdolyken omslag in de kerkelyke belasting ie voldoen en was mitsdien door kerkvoogden gedagvaard om tot betaling ta worden veroordeeld De gemachtigde van den geddhgde mr L W van Oigch advocaat ia Amsterdam bestreed dezen eisch en concludeerde tot nietoutvaoke lykverklariug van kerkvoogden op grond dat dezen verzuimd hadden zich door de gecombineerde vergadering van kerkvoogden en nolabelen te doen machtigen tot het voeren dezer procedure en op grond d t de kohieren van den voormelden hoofdelykeo omslag op onwettige wyze in stryd met art 13 van bet Algemeen reglement op het beheer der kerkelyke goederen zyn vastgesteld en mitadieo voor niemand verbin dend zyn immers hadden kerkvoogden alleen zonder medewerking der notabeten de kohieren vastgesteld Uiertegenover voerde de gemachtigde van de eiscbera mr J C van der Lip advocui te Leiden aan dat kerkvoogden ook londer machtiging kunnen procedeereu en evenaeer zouder medewerking van notabelen de belastingkohieren kunnen vaststellen hetueen dan ook in tal van geitaeeoteo pleegt te geschieden De kantonrechtcjr stelde echter by zyn voonis den gedaagde in het gelyk verklaarde kerkvoogden nietontvinkelyk in honne vordering en veroordeelde he n io de kosten der proeedore Hbl Het Vredig Thuis heeft een lumineosen inval gehad Jammer echter dat het niet getrouw aan zyn leuze daarnaast de wysheid heeft verkregen dezen binnenkamers tp houden want niet waar V wat gek figuur dat het Vredigc dingen opwerpt die moeten leiden tot stryd en daarby wut uog erger is den kwaaddenkende allicht er toe zal brengen te zeggen dat de Courant voor de Vrouw niet zich wapent voor de vrouw maar tegen baar De redactie van dit vreedzaam blaadje dan niet zich verklarende tegen het kiesrecht voor de vrouwen maar vermeenende dat de meesten barer het niet begeeren heeft een soort van plebisciet in deze uitgeschreven en het aan de vrouwen zelven overgelaten te beslissen Oolc isch Ontydig Onzuiver Onlogisch wyl men ook by de andijre bur gerplichten niet vrnt t naar het al of niet willen van de zich aan de e of die wet ie onderwerpen hebbende burgerii of burgeressenWat b v zou er van de belasting de militie ja telfs van het zooveel eenvoudiger slechti enkele uren per dag kleeden mogen kloppen terecht komen indien umtrent dat alles een plebisciet werd uitgeschreven en daarnaar werd gehandeld Toch zal ieder vermoedelyk zelfs ook wel Het Vredig Thuis erkennen datio een maatscbappy waar dit afhankelyk wordt gesteld aoo een plebisciet ook dat er aan moet onderworpen zyu Ontydig wyl da r waar na een propaganda van 23 jaar uog diiizeoden en duizouden mannen gevonden worden die niets van bet kiesrecht begrypen hei niet aangaab te vergen dat vrouwen die scliier oog niets van heel de qaaestie hebbeo vernomen die noch de voordeelen noch de nadeeten er aan verbonden kennen in deze rfeds een afdoende beslissing nemen Onzuiver wyl bet plebij ciet slecbta loopt over een klein getal vrouwen lezereasen van Het Vredig Thuis waarvan nog enkelen wy zoudon byna ondeugend genoeg xyo van te beweren de voorstaodatersi zyn buitengesloten wy voor ons ten minste keerden Het Vredig Thois naar alle kanten edoch de invullingskaart wilde maar niet te vouT Hchyn komen Onzuiver ook wyl tot heden nog nimmer een dergelyk iets voor het manneokiesrecht is beproefd Van Maandag op Dinsdagnacht is de Zondagavond uit het ryksk rank zin nigengesticbt te Medemblik ontvluchte misdadiger door uïtsnydiag eener ruit in genoemd gesticht ingebroken teneinde een kameraad aan te sporen verder soipien te vluchten Door het tactvol optreden v m deo diensidoenden nachtwacht werd hy in het gesticht aangehoudeu en Medemblik en omstreken vatt en zeer gevaarlyk inbreker verlost 10 € 0 10 1 17 t M 4 t0 7 10 4 i U 4 l 5 41 t SO 1 44 4 10 D O n I A U tO 11 10 40 If 19 40 Nadat io de Dinsdag gehouden gemeenteraadszitting van Opsierland voorlezing was gedaan van de resolutie van Ged Staten w rby ook de goedkeuring aan de begrooting voor 1894 was onthouden zooals zy nader door den Raad was vastgesteld stelde de beer van Zinderen Bakker voor de vergadering vooreen half uur Ie schorren npdat de leden particulier S iS 0 40 ll U 11 10 f 47 ff ff 1 M ff ff f i i ff ff 0I 10 10 IIJO IMO 4 4 i ai 7 07 i lO 41 4 1 T 17 ff to Ml f 7 14 t 1 11 l oo V 7 1 ff ff i li t ih 7 S7 MO I0 0 11 01 1 48 S IO 4 08 4 40 DENHAAQ GOUDA sUage 5 48 7 80 7 4 S 8 0 9 9 4fl 10 18 11 S8 IS IS 1 8S 8 18 S 46 S 4S 4 16 4 41 5 117 8 01 8 86 Voorb 6 64 10 18 1 44 t 48 7 08 N d L d 9 f f 1 49 V r t 7 11 Z 3U w6 08 10 80 1 68 s 7 M n Zev H 6 1 f 10 41 1 09 v 6 09 7 81 10 Onuda 8 807 608 18 t 9 68 10 1810 6818 08 U 48S S0 8 46 8 18 4 18 4 48 6 80 6 47 7 49 8 16 10 10 U T S E O H T G O O D A Utreoht fl SS 7 60 9 9 6811 34 18 08 18 60 8 10 8 90 B 61 4 48 6 80 6 88 8 09 8 60 8 60 10 S4Woerdea 8 88 8 11 10 18 11 60 1946 8 49 4 18 t 6 47 9 119 9410 61 Oodewater 7 07 6 19 10 94 t f 4 94 N 9 19 Gouds 7 90 8 89 9 84 10 87 19 06 1 99 8 60 4 87 6 80 7 08 8 419 89 ll Of 4 AHSTkKOAM eoUDA AKiterda Wp 6 60 6 16 9 66 11 96 U 80 9 11 4 98 4JI T U l0 r 11 OowU 7J0 9 04 10 44 19 10 19 48 1 10 1 90 6 18 9 98 De i rondiaaemants rechtbank te Middelburg deed gisteren uitspraak in de voor haar aanhangige procedure tnsscben de stoombootreedery Fop Smit Go gevestigd ie Rottenlam eiscberes voor wie in rechten optrad mr J Knottenbelt advocaat te Rotterdam tegen de Middelbnrgeche Maatscbappy van Stoomvaart gevestigd te Middelbnrg gedaagde voor wie mf W A van Boek advocaat ie Middelburg ageerde By breed gemotiveerd vonnis werd de vordering van de eiscberes ongegrond verklaard en baar haren eisch ontzegd De vordering van de eiscberes strekte totvergoeding der schade toegebracht aan hethaar toebehoorende raderstoomschip Merwede1 door gedaagdes schroefstoonsboot i Middelburg lic by eene asnv rig op de Maaa vocRotterdam in den voormiddag van 8 Augustus 1893 M C Ken zeventigtal laodbouwera oü Sliedrecbi hebben aan den minister van binnenlandEcbe zaken een adres verzonden ter zake van de maatr elen tegen de veeziekte Deze landbouwera beklagen zich o a over handeliugeii en verklaringen van den districts veearts en zynen plaatsvervanger aldaar Op bnt politiebureau aan de Naisaukade te Rotterdam id gistereu aangifte gedaan dat vao een in de Bianeohaven liggend Rynsohip een 33 jarige knecht wordt vermist Venuoedelyk il de man verdronken De jaarl algem vergadering van den Ned Scbaatsenrydersbond werd Zaterdag 11 ie Leiden io Zomerzorgc gehouden Tot besioursleden werden herkozen de heeren mr H E van Helona S II Hylkemaen mr B van Eeten Volgen bei verslag waren er 149 donateurs en 47 leden dabs De rekening van deu penningm sloot met een saldo van f 280 Tot leden van de comnijssie tot het nazien van de rekening van t volgende jaar werden benoemd de yscluba van Groningen en Ba senheim De volgende jaarvergadering zal te s Herto genboscb worden gebonden Toegestaan werden de aanvragen van Leeuwarden Deventer Kraliugen en Grouiugen om championaat wedstryden e mogen houden voor amateurs en beroepsrydera te L voor Nederl te Kral voor Nederl scboooryders te Dav en voor Gron op de korte baan mits de afstand minstens ÖOO M zy Ëen voorstal vab Bolaward om de kosten en baten van wedstry den voor rekening a den Bond te brengen werd verworpen Op vooretel van Amstelveen zal vanwege bet bestuur een boekje worden uitgegeven waarin de beginselen en bedoelingen van den boud nader norden uiteengezet Een crediet werd verleend voor Nedert vertegenwoordiging op internat reces en voor Nederl om in het buitenland te trainen Aangenomen werd de scherpe bepalingen eenigszins te verzachten die er nu be taau omtrent de wedstryden tusschen amateurs en beroepsryders In het nit te geven boekje zal gewezen worden oj en gewaarschuwd tegen de knoeieryen by harddraveryeo Daarna wordt de vergadering gespten In de eergisterenavond gehouden leden vergadering van De IJsclub te Leeawarden bestaande nit 621 leden is besloten de volgende hardryderyen in dezen winter te houden a van mannen en vrouwen op de korte baan b van amateurs en beroepryders op de langebaan en c eene ter keuze der directie Bovendien zal on de baan der club van wege de gjmuantiekvermniging Claudius jivilis eene hardrijdery van gymnasten uit de drie noordelyke provinciën worden gehouden waarvan de opbrengst voor een liefdadig doel zal worden aangewend By acclamatie werd de heer R Bloembergen ie Leeawarden tot eere ltd benoemd Om ook de Haagscbe bakkers patroons en gezellen nader kennis ie doen maken met het door bera saamgestelde wetsoa erp houdende bepalingen tot het tegengaan van overmatigep arbeid in hakkereen trad het TweedmKamer Ud de beer H Pyltersen Dzn eergisteren ie sBage op m eene vergadering uitgeschreven doorvde bakkersvereeniging kBystaod sy ons boels De slecht bezocÊte vergadering nam metalgeraeene stemmen op één na een motie aan strekkende om het eventueel ontwerp van deobeer Pyttersen iy de Tweede Kamer door hetinzenden van een adres van adha4 ie testeunen Voor het rechtsgebouw aan het Bin nd te Londen werd gister een blikken bas mei een lont gevonden t Onderzoek bracht uit dat men met een volkomen ooscbadelyk voorwerp en das met een flauwe grap te doen had De beer Van Vlgmn lid der Tweede Kamer heeft by bet Voorloopig Verslag over de Oorl begrootiog een nota gevoegd waarin by p a de aandacht vraagt voor de inspectiemanie hy ons l er Ken kazerne en een hospitaal van zeker garnizoen schrijft hy werden hinnea weiuiga maanden geïnspcoteerd o a door deo generaal kommandant in de militaire afdeeling dm generaal divisie kommnodaut den genern inspecteur der genie den generaal inspecteur van den geneeskuodigen dienst den hoofdofficier kommandant in I et geniekommande ment en deo kolonel regiments commaadant Eeu fort werd eveneens binnen weinige maanden geïnspecteerd door den generaal inspectevir der artillerie den generaat kommandant der vesting artillerie den generaal inspecteur van den geneeskundigen dienst den generaal inspecteur der geuie den genaraalkommandant io de stelling den generaal hoofd intendant en den hoofdofficier belast met bet toezicht op de approviandeering Ondergeteekende zou met bescheidenheid willen vragen of er geen overdryving heerscht in de zaak der iospectiën of maiigiog op dit gebied niet is ann ie bevelen € Terecht teekeot de Tyd hierby aan Bescheidener dau hier door den heer van Vlijmen geschiedde kan de vraag zeker niet gesteld worden Eeu groot getal Nederlandsche betaatiugpliohtiKeo echter zullen bij kennisneming van difrgetyk toestanden lust gevoelen op veel minder bescheiden toon de vrnt te herhalen in aanmerking genomen het feit dat alle reis en verblyfkosten van die booge heeren met hun gevolg van adjudanten enz uit de beurzen der burgery moeten voldaan worden t Eergisterenavond laat ontstond er in een sigaren winkeltje aan de Mauritskade 23 te s H e waarscbynlyk door een lek in de gasleiding een zware binnenbrand die lich aanvankelyk ernstig liet aanzien maar spoedig door de brandweer wwrd gebluscht De winkel brandde uit Rultenlandsch Overzicht De herige torm uit het Zuidweiien bleef iu Engeland doorvoedeD ea tieeft reusncbiige schade naagericht De m ildieDsfc in het ëogeiscbe Kanaal muest gedeeltelgk geschorst worden De slagregens hebben op Tele ptaatfleu OTerstroomingeo veroorzaakt Groote gedeelten van de l aen der Great Western eo van andere spoorwegmaatichappgon slaan onder water De Theems Tallei boven Windsor staat blank Het heet dat de vredesonderhardelingen tasachen China en Japan mislukt sgn voor Koover de bemiddeling van de Ëaropeesche mogendheden tietreft Alle hangt thans weer af THn de bemiddeling d r Vereeni de Btaten Volgeus telegrammen van de New York Herald zou Liboentsjaug geneigd zyn recht9tre4 ksche vredesonderhandelingen te voeren met den Japanschen opperbevelhebber Het bencht dat Port Arthur gevallen wa blijkt weder voorbarig te vjjn geweest De ministeriSete crisis iu Pruisen is nu geëindigd In plaats van den heer Von Schelliug die evenals de anderen afgetreden ministers het grootkruis vau den Uooden Adelaar outving is door keizer Wilhelm de president vau het gerechtshof te Celle Schoeustedt tot mmister van justitie benoemd De Frankfurter Zeitung begroet het op treden van dezeu minister met ingenomenheid kËindeiykt zegt dit liberale orgaan treedt nn weer eens een minister op die niwh een politiek nöcli ee parl mentair verleden heeft Vau dezen minister is bet zelfs niet bekend tot welke party hg behoort t Ook de nabionaal liberale a SatiooalZeituugiroemt den heer Scböustedi als eeu kundigjurist en zelfs de uttrn conaervatieve KreuzZeitung is zeer tevreden over de keuze deskeizers Het is te hopen dat dexe gunstige verwachtingen niet zallen worded teleurgesteld Ëen goed voorteeken is bet zeker dat de nieuwe minister geen partijman is In geen geval geeft althans zyne benoemiug steon aan de vrees der liberalen t s keizers koera na Caprivi a aftreding veranderd zal worden De eeniga wijziging welke de Pruisische kabinet na deze crisis heeft ondergaan he t at hierin dat de beer Vod Heyden als minister van landbouw is vervangen door deo heer Von Hammersteiu Loxtau die iets meer dau zyn Voorganger bevriend is met de argi jtriërs De conservatieve party bladen hebben nu weer hoop dat de argrari s meer invloed zullen verkrygen Of deze verwachting inderdaad verwezenlijkt lal worden is evenwel nOg zeer te betwyfelen want zoolang keizer Wilhelm niet dgidelijk zyne meebing heeft uitgesproken kan men niet aannemen dat bet in zyne bedoeling ligt den tot dusver gevolgden koera aanmerkelyk te wyzigeu Zoodra de Bgksdag bijeenkomt lal man daarover wel maar vernemen De Fiuacbe Kaoer ia nog niat door da int nMlali n haan Na lie over Cempuia volgde een over de heeracbende werkalooahaid en eergisteren kwam de groote over Madagascar aan da orde Vermelden we aarat wat de aocialiat Ptndent Dervillera aan da regeering vroeg l r tempering van het kwaad daier dageii de werkeloosheid Hy betoogde di t da nood hoog g atagen was In Qera en Héiault waren 67 pCt der boerenarbeiders loodrr werk Te Pargi 19 pCt der werklieden in het algemeen 60 pGt der bandschoeDmakers enz Vooral in het kleeren en bouwvak an in dat der voedingamiddelen neemt het aantal perionen die zonder werk zijn itaedi toe Alleen te Parya zyn 30 000 personen in het bouwvak zonder arbeid Spreker noemde zich vryhaodelaar noch protectionist maar meende dat het parlement misschien te ver gegaan ia met de protectie en daaraan voor een gedeelte de stilstand in vele takken van bedrijf is te wgt n Immera de nitvoaran naar het buitenlaud zgn met meer dan 400 millioen verminderd die naar Zwitserland byna met de helft De openbare machten dienen daarom te bnlp ta komen Dervillors verlangde van baar credietaan vragen tot het verleenen vau ondersund en een ontwerp tot invoering v in verzekering tegen werkeloosheid het oprichten von werkblaateen iu hot gebeele land om opbooping te rarys te verhinderen enz Ook weidde hy uit over de concarrentie der gevanganan mat do vrye arbeiders De Kegeering dit was zijn slotsom behoorde zich aan het hoofd te stellen van de socialistische beweging In zijn antwoord betoogde Dupoj dat de regeering geen rechtitreekschen invloed op voortbrengiug en verbruik kan oefenen eu daartoe ook niet geroepen ia Uy achtte overigeus den toestand niet zoo donker als de interpellant dat voorstelde Uit de officieele opgaven bleek dat van de 117 000 werklieden die op 15 October tot du verschillende ambaehta vereonigingen behoorden 11 7 pet sender werk waren hetgeen volgens den minister eeu gewone verhouding was Wat het douaneustetiel betrof dit waa in 1892 door de Kamer zelve aangenomen en de Kegeering kon niet anders doen dan bette goeder trouw toepassen Voorts deelde de minister mede wat door de ilegeering ten aanzien van deu openliaren onderstaod gedaan was en werd en betoogde dat de voornnauiste oor aak van den nood gezocht moest worden in de veelvuldige arbeidsstakingen waardoor verleden jaar millioeneo franca aan loonen voor den werkman waren verloren gegaan I Indien men zeide de minister de aldus nutI ta ooa verspilde krachten aan het iustallen van een onderslandakas had besteed zou men vrywat meer bereikt hebben Tegen de concurrentie vau vreemde werklieden was wel ieta te doen meende Dupuj maar alleen met groote omzichtigheid Da arbeid der gevangenen werd door de wet voorgeschreven bracht den titaat 3 600 000 frcs op en was nu beperkt lOt Staaiamonopoliëo Van wettelijke vaststelling van minimnmluo nen en maximum werkuren door den interpellant aanbevolen wilde de minister niet wpten Voor het overige wachtten zeide spreker allerlei ontwerpen op afdoening die veel werk konden TersohaETen indien de hojren afgevaar digden zelf maar wat minder interpolleeren en wat meer arbeiden wilden Men weet dat de verklaringen de regeering met groota meerderheid van stemmen goedgekeurd zjin De interpellatie ov r Madagaacar werd gehouden door een radicalen afgevaardigde Boissy d Angias t Waren eigenljjk me ir eeniga vragen die deze deed aan den minister van buitenland che zaken Hanotaux zeide dat da expeditie niet onI middellijk zal plaats hebben wyl er tijd noodig I is om haar voor te bereiden Wy zyn dus sprak hy geheel vrg van verbinteui sen tegenover buiteulandsche mogendheden geen enkels vreemde intarrentie is mogelyk We kunnen dus zonder vrees over een deel van onza troepen beschikken want de taganwoordige toestand van Kuropa ia vredelievend de dood van den Czaar heeft hierin gun verandering gebracht De Kamer besloot heden aene commissie te benoemen Voor het onderzoek van bet welaontwsrp betreffende het aangevraagde krediet van 6 5 millioen Petersburg was Dinsdag in diepen rouw gehuld om bat lyk van haar kei ar waardig te ontvangen Kouwpyramiden ia lullen met I urnen waren door het stedelyk beatour aan wearszgden van deu weg opgericht De lantarens waren melflBoers omwonden nmwpoorI ten prijkten vau afstand tot afstand Het Anitsjkof paleii de residentie van deo overleI dene was geheel io t zwart alleen de beide I rooda zoilea aan de voORzgde waren zichtbaar en sUken ftaai af bg de rouwtilenr t StandI beeld van Peter den Grooten waa achter een I rensacbtige rouwpoort bijna geheel verborgen I Bet gemeentebestuur de genootu happéa eo I de particulieren wedyverden in bet varaieren I van hnn gebouwen aan den wag dien daaMt I zon volgen De iraaïite en indrnkarakkanlata I leniaiingaD uan awgabcachl aao het ga bon van dan gameanteraad aan da Nadar landsche de roomscb katboliekean de barvormda kerk Maandagavond om tien unr waren da werklieden nog byna overal beaig Eergistaran trokken kondeiddoiaandan door de stratao Alle vaastars waren net toasehonwera hraat Tot op de daken zalen at Hat weer was mistig en het dooi le Om tien onr kwam de train mat h$k ov rachot van dan Tsaar Vredeatichicrc au Moete I we hier nog eena beaehrgvan wat aan ouze leiEars bekend ia ao wat trouwens vrijwel een herhaling is van vroegere plechlighedea t Ziilleu WO nog eena den stoet boMibryven dia geheel geleek op dien in Moakon met dit varaobil dat er eanige andere dapntatiea an standairden meegingen dat bat getal orden dat voor de kleinodiSn uit werd gedragtn ontelbaar was en dat hier e n uniform daar een rouwlittt ginds aan koels andara WM dan in Moakon De lykdienst aan bet atation moal wm plechtig gaweeat zyn hy heeft talfs eeniga geestdrift gebracht iu een Renter lalegram I Het lied waarvan daarin wordt gesproken ia eeu kerkbjtmne die begint met da waonten Kol aiaven d w a Hoa heerlijke Da atoet hield balt voor drie kerkao aa voor t Anitujiiof paleia Daal werden gabadaa gelezen Voor de protesiantwhe kerk op dan NBl hy Prospekt itond de gebeele protaaUntacbe geestelykheid der stad De stoet zt lf was volgens ooggetuigen grooteobeo plechtig Thans ligt het Igk van den Hataar in da kist op de reusachtige katafalk in de Fataren Paulskathedraal Dag en nacht gaat daarlangs het défilé van trenrenden en nieuwigiarigen voort MARl TUKRIOHTall Qoad li Kovaabsr Ua I Oranan verkaarden beden in seer vwta stenmUf I on moesten koopers alsoo boogor prijsoa bestaden Taras Jariga ïeeuwsohe 9 10 k 7 Uindeia dito k Nieuw Koouvrioks 1 50 i l Mindere dila 6 a 6 40 Afwijkeada 4 40 ï f 4 10 Nieuwe Polder 4 k M Boggo Zeauivsobo 4 10 k 4 50 Poldar t M k 3 71 Huilsnlsndsclio M 70 k M k a 7 Oorsl Wialar k 8 00 Zo r l ao k S 40 ObevallUr 4 k i iO I Haver per keet k per 100 kilo O O llennopsud lalaudsab I II k l to Huitaalaadsohe 16 k 10 Caaa rioiasd t lO k 10 7t ICoelsaad k 0 75 Krwian ICookerwlan i 50 k lO tO I Niet kokeado 6 75 k 15 Builoalaadsoba voererivlen per 10 Kilo t k 51 Booaaa 1 Uraipo boonen U k 14 50 Wille baoaao I 18 k 14 Dulvsnboonon 5 50 k I Paanloabooooa 4 75 k 6 40 Mais per 100 Kilot I Boni Amerikaausoho f I 7 15 Ciafaaatine 8 76 k 7 I VaniiuT Melkvee goeds aaaveer Handel aa I prijson vrjJwkl Vette varüaos red aaovoer baadal K trsaa 18 It ol per hslf KO Binen voor Eaga I Unil red aanvoer handel traag 17 k U et par half KO Magere Biggsn veal aanvoer handel Iran I 0 7 k I parwoek TslU sehapaa weinig saovoar bandal llauw lik II WsilaniaaNn I red aanvoer handel Aiaw k Nuoklara I kalvoron weinig aanvoer handel vlon 5 k 10 I Orsakalvoren veel aaavoor handel Irsag 10 k 10 I Aanfiovuard 10 partUen kaas Handel vri wal I Io ual II k 15 la qual II I k waardere honger ia prjis Noord UalI Isadsehe II k 18 I Boter weinig aaavoer handel itatf I Uoeboler 1 80 k 1 40 Woiboter 1 10 k 1 10 p Kilo 347 Staats loter I Ie Klasse Trekking vaa Dondefdaf lINavanib r I No 18014 100 I Prijien van 10 108 4076 8188 7818 10880 18746 ItllS 1II4 lOe 4 I7 8176 8189 10086 14081 I7I77 III7I I 1500 46U 884 8110 1101 14116 17470 lOMM Burg arlUkan 8 anit GEBOREN 13 Nov Adriauos onder A Bandera en M Oakam Marrigje Johanna ouders N Boam en M Bcboanmaker 14 Johanna Haigaretha tiophia ondari A van Duin eo W M Uendrika GEHUWD 14 Nov W van Spiugelen en N van Dorp i da Braber ao K Ooatarom O J Middelwoerd n O Verhenl Baeawijk OEBOBEN Wyuand ondera A Krngt ea J Verbree Wilhelmoa Oarardu oudera Vorloun en A van Dam Dirkje oodara H Hoogoadoirn en J Verboom Jobaunalagelina oudera J Stonthait en A Varbnig OVERLEDEN W Orornendyk 8 A van Baa 66 j W Koatar 16 I Hay 23 j