Goudsche Courant, zaterdag 17 november 1894

Zaterdag 17 November 1 04 33ste Jaargang IVo 6510 mimm mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel mee 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Dé Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs i er drie maanden u 1 26 franco per post ƒ 1 70 A zonderlijke Nommers VIJF CENTEN CogD c flo Bois t X AO d Xilter De OOanAO FIK BOtB ▼ an de Soolété A noDTna wordt c lerard in ranag D in nd flêtMhsn ran B Utor inhond Tooralm T aJi t fttt at TM Dr P JT yAW HAKTO fiÓOS pco m Mih r i so Uitvlnltand vHkiiJgbur b P H J V WANKUM J MËLKBRT Oostharen rjÊ Onfeilbaar Middel TEOIN InOuenza Hoest Borsl eg Keebnèeniigen MELIANTHE Sgperior Borst Uoiiig Extrut Bekroond met £ ere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BÜLSWABD 1893 Eere Uiploma en Gouden Medaille 1893 Worlds Hygienic Exposition Chieago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam ran smaak maagveraterkend en zacht pnrgatief Oeneett onmUideUIJk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbr èn MELIANTHE ia hbt beste middel der wenld H van Schalk Co Machinale Fabric DE HONIQBLOËMf Somatra stiaat 267 Dm Boog Verkrflgbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Qouda Te Gouda bg A WOLKF Maikt A lUh en DG LAAT en VAN SON apotheker Markt Ootrangen een UBOOTB SOBTBEUINO Dames Heeren en Kinder PARAPLÜIES A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amsierdam 14 NOVEUBKB Vonkn Va lOl ia 101 m 78 io v 88 861 8l 10 lOOf 100 86 780 870 101 74 1017 111 188 104 101 1487 7 V 7 Cl 7 lOJV Ui 1867 104 48 68 187 100 7 iy 108 98 losV 108 88 loof 141 184 l Vl 0V 661 14 14 uov 10 88 61 lotkoer y ioT 0Vi 80 14 8V b 8 l 78V 7 V NIDIIUIID Ont Ned W S l idits dito dito I dito dito dito S i HOHOAI Obl Ooudl 18 1 S8 tjllii InHhr viDg lHi 91 8 OoerlHK Obl iu papier 1808 6 dito in itlin 1888 6 PeiTuoiL Obtig met tioltet 8 dito dito 8 RnuHD UU Ooet e Serie idito aeoooi 1880 4 ditobijBolht lSSII 4 ditabqHopel88V 90 4 ditotn goud leea 1889 8 dito dito dito 1884 8 8rill Parpel lehuld 1881 4 TnilM Oepr Conr ieeo 18 0 4 Gee ieeniDg larie D Gee leeoiDK leria C 2viDAn BlP Uio T obl 18 8 Uiuoo Obl Buit Soh 18tO 8 Vivilum Obl 4 onbep 1681 AliniiDU Obligetien 1881 8 i BoTTlmDAU Pted leon 1868 8Vi NlD N kil lluileiiT uud irwideb T b lCij CertiAotteii D uMutMhappil dito Arab Hrpotbeekb pendbr 4 Ciit Hif der Vonlenl uod Gr Hjrintbeelib pudbr 4 KederlBtiaiohe beuk eud Ked UaDdeltnaataoh dito N W Il Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotkeekb pandbr 4 Uti Ujrpotheekb dito 4 OoiTlKK Oott Hong bank aaad BuBL Hypotbeekbaok pandb 4l i AüiaixA Equit bypotb pandb 8 ♦ 8 V 64V Uaiv L O Pr Lien eert 6 Hbo Holl U Spoorv Mij aand Hij tot Bipl T at Spar aand Ntd led Spoorwegm aand Nad Zuid Afrik Spm aand 8 dito dilo dito 18111 dito 8 iTU n 8poorwl 1687 8 A Eobi S Zuid lui Spwmü i 11 obl 8 PoLIH Waraobau Weenen aaiid 4 Rtni Gr Buia Spir Mij aand 6 BeliiMbe dito aand FaatowB dito aand 6 Ivapg Dombr dito aand 8 Kank Ch Aaov Sp kap aaod 6 Loaowo Sewaat 8p Uu oblig 8 108 Orai Vitebak ililo oblig 8 Znid Weat dito aand 8 dito dilo oblig 4 4Mnnu Cent Pao Bp Hij obl 8 Chic It Nortb W pr ü r aand dito dito Win St Peter obl 7 661 14V Denver It Rio Gr Spm eert r a lllinoii Central obl in goud 4 LouiaT k NaahviUeCert r aand Mezioo N Spw Mg leliyp o A If iéa Eanaaa r 4 pet pref aand N Tork OnUrio li Weat aand dito Penna Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hvp in goud 8 gt Paul Uion fc Manit obl 7 Un Fac Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col Ie byp O 5 Oanjlda Cao 8outh 0art T aand n C Ballir k Nar Ie h d o O 11 4 171 1087 108V 1081 103 1161 HfV 861 V 101 08 1 Amaterd Omnibua Mij aand Botterd Tramweg Maala aand NlD Stad Amsterdam aand S Btad Kolleniam aand 8 Bnsil Stad Anl erpont887 l i 101 Stad Bruaaal 1888 HoHD Thaist Begullr Oeaaliioh 4 OoaTlKR Slaataleenlog 1680 8 K K Ooat B Cr 1880 8 IruHI Stad Madrid 8 1888 Tar N D Bei Hyp Spohl eert t APVERTENTIfiN Duk harteiyk dank aan allen die mg xivmI bljjkeu Tan belangstelliag garen tijdene de lekte en bg het orerlgden ran mgn geliefden Zoon JOHAN PIETBB Merr de Wed J P WEIJER Gouda IB Not 94 TANDARTS LION BLITZ I Nieutteodijk 241 Eerste huls v d Daai Jfaa Roy lFoeiu4agam FriJ lag im 10 tot ur TE CONaULTEEREN Markt 194 Gouda Qaode Saelperadruk ran A BaiXKull 8i ZooK SHIIDSjrONGEN niet beneden de 15 jaar kan geplaatat worden bil A VAN DUIN Ur Smid Kleiweg Prijstrekking 13 December 500 000 Mark ala hoofdprijs m het Kslukkigit geral btetlt de Tiieawate g oote Oeldrerlating dis door de Hooge Regeeriiig reu Hamburg goedgekeurd en gewierborgd U De roordeelige iariohting rio htt aieuwe pUn baetut durin dat in deo loop ran ilecbU ireU oijte roaiDdeD in 7 rerlotingeo ran 110 000 lo ten 65 400 prfjzen bedrageitdo 10 868 900 Mark ter ToUedige beaiUaingEuUen kom a daaronder Eyn kapitale prgzen ran ereutuoel MW OOO MArk bij uitoemenahcid echter 1 pry flM 800 000 l prijfl kU 200 000 t prya ft M 100 000 8 preset ft M 7ft 000 1 prg ft M 70 000 1 prgi ft M 1 prga ft M 1 pHja ft M 3 prUEOD ft H I pr a ft U 8 pryzea ft M tOOOO 21 pryzeoaM 10000 46 prgson ft M 6000 106 pryzen a M 8000 206 prijzen a U 2000 66 000 60 000 B 6 000 60 000 40 000 7i 3pryKODftM 1000 1820 pryzea ft M 400 88946 pryzenftH 1S6 18990 pryzenftM80O 20O 160 184 100 98 69 4 20 Ue aanataaade eente prgatrekking dezer groote door den Btaat gevraar borgde Oeldrer loting ia raa ambtavege bepaald ptaata te hebben op den 13 BBCBMBMR e k en k t hierroor l geheel orig lot eleohti M 6 of 8 601 li lf f ir 8 1 7B 1 kwart l i n 0 tegen inzending ran het bedrag ia bankpapier of per poBtwisael Alle oommisaiee worden onmiddellgk met de grooUte Eorgraldigheid uitgevoerd en ieder speler ontrangt van ona do met bet wapen van den Staat voortiene Origineele Loten zelf in handen Bij iedere beatoUiog wordt het reroiachte offloieele plan waaruit de rerdeeling der prezen op de verschillende klassen ala ook de oetref fende integgelden te rernemen ii gratis bggeroflgd en zenden wy aan onze Begunaügors onaaogevraagd na elke trekking de offioieete lijaten De uitbetaling der prezen geschiedt ateeds prompt onder waarborg ran den Staat eu kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerksteltigd worden Ons debiet la steeds dour het geluk begunstigd en onder vele aodoro aanzteulijke pr jsen hebben wy meermalen volgens officieels bewylen de eento Hoofdtreffers verkregen rn onze Begunstigen lolf uitbetaald o a Mark 860 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is Ir voorzien dal bij deze op den heoht aten grondslag gevestigde ondernomiog van alle kanton op eene zeer worktame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden z jnds trekking alle orders ten spoedigste reohtstroeka te unden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwiaielaara in HAUHUBO F S Hiermede danken wy voor het rerttouwon ons tot hiertoe geachonken en daar wg j het begin der nieuwe verloting ter deelueminv inviteertin tullen wg ook voor het vervolg bemoeid zgo door een stipte en reéelo bedie niog de tevredenheid van onze geéerde Begunstigen te verwerven Een ware Schat TOOT die ongelakki e slachtoffers der ZeUbeTlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Dr Retau s z ELFBEWARINO Holluictsohe nitgare met 27 atb Prgs 2 golden Ieder die aan de veracbrikkelïjke gerotgen Tau dese ondeugd Igdt moet het lesea de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgkR duizend van een Bekeren dood Te verkrügen by hetVerlagA Magaiin te Leipsig Neumarkt 94 franco tegen inunding ran het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in fiolland t Of b PDIKB OUDE t SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIQHTOAP Verkrijgbaar bg PËETER8 Jz Als bewijs ran eobtheid i s cachet en kurk steeds roorliea Tan den naam der Firma F HOFFK Teekenpapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier EANTOOR EN SCHEIJFBOEKEN en verdere zijn steeds in voorraad bij g LANGS TIENDEWEQ D 60 rooraJ op de ECHT handtoekoainff mot roodo lattorm JOberlahnstein Dimeriun om victoriabroh obckuhuswiii Overal GENT S verkrijgbaar Maafsphavplj M Jijciilaitatie der Victoria Bron fipvodhjil te Tiotterdnm ZuiillUank 8 Verkrijgbaar in t Hoofddep4t Toor Gouda en Omslyreken SLOTEMAKER en Co per heele Fleech 18 centa per hair Fleech 13 cente Krnik ii 17 per heele Fleach 3 centa per baWe Fleech 3 oenti Krnik 1 cent Krnik l cent M H SALOMO SO Rotlercfaiii FABEIKANT VAN Prima droogt 8uperpbosphaat en Grasmest Deze MESTSTOFFEN worden sedert rele jaren met groot VOOriteel gebruikt Het ia nu t jd om de weilanden te bemesten Oe prgzen zjn thane omgekeutl laag FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Ghemlsche Wtsscherij TAN tl OPPEiMIlEliHËU 19 Kruiskade Botterdam firma Wed P B 14 Gouda Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het stoomen en rerren Tan alte Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het stoomen Tan pluche man tela veeren bont enz Gordynen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd AUe goederen hetsg gestoomd of worden onschadeiyk voor de ge volgens staal bewerkt Wegens aitbreidiug der fabrieken zgn de prüzeu 25 gedaald Wflt tawxÜTiiu t D Bhwunitfek Lwaaop en kwiwm te AnlBrPaiiExpeller Ylt iSBatkalMinMaantawiiulnitagen s t Aiil 8r PalihExpeller yffl atil 4qs steidi ia ieder hoisgeun S Hilur faiiiixpeller Jicht kortom Fi W aaM TD eait aa 1 35 de Saaoh Toetküadsi la 4e auaats Apc akan au bu r ld MeMir Oe te Rottardam P Te stoomen goederen als nienw afleverbaar in 3 dagen te rerrea goederen in eene week 1 BINNENLAND GOUDA 16 NoTember 1894 Gisterenarond i t op de Tnr ingel een heer mishandeld De politie heeft tegen de oarerlaten proces erbaal opgemaakt Gisterenavond ten ongeveer 8 nor is in de Moordrechtsche Tiendeiveg door een Uodloopar een ham ontvreemd ten uadeete van den Uodbouwer M De dader is aangehouden en de ontvreemde ham is door de politie uit een stoot opgevischt Bg de herstemming voor een lid der Tweede Knmer in het district Helder vacatnre Latid is gekozen de heer A P SUalmau a r met 1254 van 2256 stemmen De heer J J Kraakman kath bad 1003 stemmen Blanco waren 67 stemmen Üalder heeft 367Ö kiezers Bg de verkiesiug waren 1950 geldige stemmen uitbracht De heer Kraakman kreegtoen 281 de heer Staalman 558 de heerKorver a r 74 de heer Proweïn rad 158 terwyl de overige stemmen over zeven liberale caudidateu waren verdeeld J Indenowiltrein van Berlgn Vlissmgen tonden bevonden tich gieteravoud drie waggons waarin 27000 kilogr goud ait Euslaod werd vervoerd bestemd voor Chiaa De schat werd door zes gewapende Russen bewaakt De Anfsichtsrath vao de Inte nationale vereenigieg van Hotelhooders heeft in hare verndering van 5 Nov jl besloten dat de verSniging 3 gonden en 10 ïilveren medailles TOor de tentoonstelling beschikbaar zul stellen met aanwijzing van de groepen waarvoor die moeten dienen De Anfiichtsratbc betoigde znn iöstemming met de plannen voor deze teotoonstelling en besloot dat door de genoemde veraeniging in Mei van het volgend jaar eene algemeene vergadering zal worden gehouden ttt Amsterdam De commissaris van politie te Arnhem waarschuwt tegen de handelingen van C A Utermttck 24 jaar ood reiziger in chrgfbehoeften en F Nagel oud 27 jaar mede reiïiger in sehrgfbehoeften Deze personen weten lich onder vslscbe namen eerstgenoemde o a onder dien van Van Amerongen of baron Van Amerongeo laatstgenoemde onder dien van FEVILLETOIM IO Xsaii Xmj j Iln Uit het Zweedick J door C EUKHAIf Toen het hoesILeD bedaard wis Het zq hiren blik door het haldsri luohtruim zoo als dit in den herfst SQD kan rood giaa ea dacht met sagst ff Wat zst hy scbrgveoF O Ood geef my moed Op hetselfde of cnblik ging de dear open aaïridolf trad binnen £ eD briuf riep Kllea bssstiff en Ide hom tegemoet fOeef tot bid ik n Ziet gij niet dat da onzekerheid üij doodt Bfldssr Ellen sprak Fridolf eii vatte bsre band Ik u bedsird zjjn maar gedÉpu eerst den brtet Zjjt gij voorbonid op lUes wit deze brief bevatten km F Ja Misr pynig m niet langer Hij gaf haar den brief over Ztj behoefde dien niet te openen on te weten wat hg bevatte wsot reeds op het convert was de rorm au dun ring liefatba r Toen Ellen hem sannaoi beefde i ds ook zoo sterk dit g lioh lan een stoel moest vast bonden vFridolf lait m alleen Eijn sprak zy raeekende Wilt gq dit Tolstrakt zhide FridoIf frearig en verwyderde zich Toaa zjj alleen was iarp sg sieh op eens sola Van Leuuep bg gegoede lugeset uea in te dringen en doen dan om medelgden op te wekken valsche verhalen om bgaldien men han niet uit eigen beweging iets geeft een doos pennen potlooden of postpapier te koop aan te bieden Uit h t verslag der gemeenteraadszitting te Ede Dadrna was aan de orde het voorstel van B en W om ten behoeve van den gemeenteopzichter eene velocipede aan te schaffen doOr welk versneld middel van vervoer deze ambtenaar veel tgd nuttig vonr den dienst der gemeente te besteden zoud aitwitinen Uit de over dit vooral gevoerde discussiën blgkt dai vele leden het oordeel dat de groote afstanden in de gemeente belemmerend werken op de veU werkzaAmbeden van den genoemden ambtenaar deelen doch bezwaar bebben te stemmen voor den aankoop eener velocipede om de kostbaarheid van het onderhüud in tevens om reden een dergelgk vervoermiddel slechts eeo gedeelte van het jaar bruikbaar is Besloten wordt aan B en W eeri onderzoek op te dragen omtrent de voorwaarden waarop een velocipede zon kunnen worden gehaard Staten Qeneraal 2e KAUim Zitting van Donderdag 16 November 1894 De kamer nam de onteigeningswet voor een haven en bybehooreude werken te s dravenbage aan ondanks het verzat van enkele leden die vonden dat te veel werd onteigend £ en vraagstuk van algemeenen aard werd geopperd bg een snppletoire waterstaatsbegrootiDg die een nitgaaf voor den bonw van bet Amsterdamsche postkantoor op de onde plaats behelsde Zallen voorwaarden van maximom werktyd en minimnm loon worden gesteld V vroegen Amsterdamsche leden hierin naast een algemeen een specifiek Amsterdamscb belang ziende De heer Gerritsen trachtte de zaak wetenscbappelgk op te zetten en door een motie baar een practischen afloop te veriekpren Het middel om tot verdaging der discQssie te komen is probaat In dit geval bleek het geen bezwaar te hebbeo daar de aanbesteding toch vooreerst niet zal kannen geschieden en de Minister voor een incidenteele beiliasing niet ten onrechte terugdeinzende voor een principieel debat niet gewapend was Of bg Hoofdstuk IX wind en weer dienende zulten zgn Wy betw jfelen het Zoo oppervlskkig scbyut de motie die de bekende voorwaarden verlangt in gemeenten waar t ook bg gemeentewerken gebruik is ze ia steTlen haar zeer bedenkelyke en barstte m een hevi gaacb ui los terwijl zij lea brief aan haru lippen drukte ËiudeIjjIc brak zij oiea open De inhoud diarvan was kort en luidde a a volgt Ik ben gelukkig genoeg den moed te bezitten dien a volgens uw bewereu ontbreekt en daarom leod ik a den ring terag met de vereeksring dat ik inderdaad verm 6n in alles zoodanig gehandeld te habben sta eer en geweten i ebieden Mocht gq betielCda kuonea zeggen wanneer gij u herinnert hos wreed gy met mijn hart gespoeld hebt I Mocht uw eigen geweten u het leed vergeree dat gg mg berokkend hebt Ik zal beproeven bel Ie doen geIgk ik hoop de dwaasheid te ei eten die mg verbgsterd beeft Kano Arlborg Qeen enkel woord van welwiUeDÜlieid vin liefde van opoffering nieta anders dim koe j bittere uitdrukkingen Dit was te veel rour Ellen s gevoelige en beminnende ziel Ellen bracht een paar uren door alleen met hare grenzenloosfl droefheid hare verzaking wCyile geluk Toen zij hare kamer vjriiat wta Met om twijgend met hire mand pn flescb den trap ld te sluipen Te midden an den druk harar eigena smart gevoelde dit madelgdende hi t sicb door be rauw ingegrepen omdat zg in hara droefheid vergat had dat een zieke en ongelukkige bare hulp hfboefde en zg deze verzuimd bid F Zg ging met bare lierdegavao naar de moedar van de jonge overleden kindermoordenares die nog siek lag an nu inderdaad gronie behoefte aan hulp bid Het was een moeielyke gaa voor Ellen Elke schrede op dazen w hannoarde faaar bear sente kanusaakiog met Kiuo zgde te helbeu daar zg den Staat dwingt zich te schikken naar d9 gemeentebesturen Ook algemeene doorvoering van het b insel hoe goed de bedoeling zij zal bigken groote beswarea te hebben en ie daart enover zich beroepen op de Amsterdamsche ondervinding xgn al met bitter weinig tevreden Behalve deze werden nog verscheiden kleiüe ontwerpen afgedaan waarna heden de Indische begrooiing aan de orde is De Hooge Raad heeft heden verworpen het cMsatieheroep van het bestuor der vereeniging Liefdadigheid oaar Vermogen te Amsterdam en het veroordeeld tot schadevergoeding aan Bopman wegens beleediging De kantonrechter te Oud Bèierland heeft tot gffldboeten veroordeeld een paar personeo tegen wie door te Moerdgk gestationeerde mareohao sees proces verbaal was opgemaakt omdat hun vaartuig waarop zg op het HoUandach diep aan hel peuren aalrangen waren niet voorzien was van het algemtien reglement op de sebeep vaart in de bianenweteren Door dit vonnis heeft de kantonrechter baslist dat peurderszaken onder die schepen moeten gerangschikt worden die van bovengenoemd reglement roonien moeten zgn De Hnariemseha rechtbank deed gisteren uitspraak in de zaak van Jan Andries Boers tegen wmn de officier van justitie wegens diefstal bg nacht in een bewoond huis en met geweld en braak gepleegd twaalf jaar gevangeoisfttraf bad geêiacbt en raroirdeelde hem tot de straf door het O M gevraagd Op de groote onregelmatigheid welke heeft plaats gehad door het uitgeven van 14 ton boven de begrooting van oorltqf in de laatste vyf jaren hebbeu wg terstond de aandacht gevestigd nadat de minister van Auanciüo in zgn mill ioenenrede van September bet fsit wereldkukdig had gemaakt Uit de toelichting van het sedert ingediend wetsontwerp tot regeling van do zaak weet men reeds dat hier geen sprake is ran een verduistering van lands gelden of eenig ander misdrijf De taak komt hierop neder dit men aan het departement van oorlog een oude staar heelt gevolgd en de grootere sommen voor kleedmg van meer lichtingen naodtg voorschotten welke legerkorpsen volgens koniulgke besluilen tot zekfr bedrag mogen erlangen maar die ten laatsteu onvoldoende bleken In plaats van voor het tekortkomende aanvulling der b groottng te vragen heeft men het ont Hoe horbaaldü zg lu ztch te tiin elk woord dat in dien ttjd güwiaseld werd Er lag leis zeer smartelijks en loob iets toets iets streelends in dsu harinoeriug taü een tgd die zoo kalm zoo gelukkig geweest was Miskend aangeklaagd door hem voor wien ik mgn geheala teven alleen niet mgna gewateusrust zou irillan geven I dacht Ellen terwgl tg roortliep Bg moeder Bnta gekomen had tg voor dei nog zooveel troostrgke woorden dit ondsr bat spreken faire eigen smart brgon te zwijgen vDank juffrouw Ellen gg zgt als een angel Oods I teide moeder Briti toen Ellen zoude gaan Niemand vardient meer dan gij gelokkig te sijs dia ons en tooreal andere ongelukkigen getroost an geholpen habt Ood segene u en ook jugnheer dun rechter die zooveel medelgden met oüki arme misdadige kir d had Bg de tiaute ireirden barstte de moeder in tranen los Als gg nog wit verliugt moeder Brita seg het dan i ik kom morgan welliont niet hier Ellen hoestte sterk Wat toa ik dia alles van u krijg wat ik noodig heb maar verlangen maar tooh er ligt mfj nog iets op bat hart En dat ia vroeg Ellen vriendelgk en ging vader bg da lïeke zitten Mgn man die sedert het ongeluk dat oos is rverkoraen heeft loopen peintao xoide giatrren iVtl Wg lleo tooh eens tien of ik niet ontdekken kan w S het meisje tan val gsbrsebt beeft hg heeft ort nian OAntgen rgkdom ontstolen b zat er zwsir voor boeten Zie jufFrouw Ellen nu gg looved met m4 over Gods liefd ga rnksB hsbl brekende iateo opioopen totdat het nul trager ging daar dia katsm tan riotta oiigapat iraren Te recht wil da Kegeering aan lalka oaragelmatigheden oen etnde maken en ia haar antwoord aan de Tweede Kamer legt tg dan ook een wetsvoord racht toe om door mimer controle de herhaling oomogelgk ta maken Wg herinneren hierbg dat volgani d toelichting van bat reeds ingediand nigolaraa tieontwerp al twee jaren geleden in 1892 de vorige minuter van financiën beswaar had geopperd tegen deu snregelmatigen toestand Vermoadelgk is toen reeds een regeling daM zaak ter hand geuoman maar wegens da aftreding van bet gahecle miuistarie aiattotMa einde gebracht Men schrgft ait t Otdambt Oroaiiign Voor onie kinderen is Sint Maartan aog steeds een dag der dagen D a kvonds wor l n onze dorpen fantasUseh verlicht door u jktta kindereo die langs de buiiao gaan om peren en appelen te gsran en natuarlyk agfiare gaven ook niet versmaden Dalllamiuatie is aitent goedkoop want als lampion doet een uitgeholde maogelworVtl dienst wftaria een eindje watkaars braadt Van varra gryaot bg den argeloosen wandelaar als MgMiTmmig monster tegen want da vaanlig ud rat en misachian talentvol hootaa dar wiat er allarin figaran io t ss jdao Da hoofdrol speelt echter een samenstel van oogen mond eu neus en dat ero gezicht verbeelden moet al even duidelyk als dat hetwelk valan op tU maan meenea te kunnen ondersoheidao Varschillende deuntjes worden op de badalpartg gezongen maar bet meest sHonta Martinns Bisschop Roem van onze landen dat we bier met lichtjes loopen Is veur ons gain aohande Qeef mie n een appel of o peer k Kom veur t andre jaar nijt weer Men Khrijft oit UUeobt Op uitooodigiog van bet baataur der afdaaling van den Algtm Nedarl Tjuofirafaaboud habbao de heeren 1 Boer fli ü Ooopmana Jacob Doyris J Th Gerhogs O W Ksrnkamp H J de Ligt Molengraaff A J Ovardgk Bibmachar Zynan J Troaéa C J van Veldhaizau O WitUvean en 0 A Zeltaldar in de laatste dagen mat genoemd bestuur geconfereerd over de mogelgkbeid om ta komao tot eene beëindiging van bjpjjjbnfliot tosschen de Gebroeders an Weger en da werkatakers Na gemeen overleg werd bealotM dat mr Molangraaff zioh zou begeven tot da firma met bet verzoek ziob bereid to verklaran om door tuSSTh tnkomst van enkt te der gf noamde o dat wg onze vjjiudsn bsboorsn te vergaven bsn ik bang dat mgn nsn leu in dM tin aeeft dal tn voor eeuwig in het verderf storten kin Jaf K nw Ktlan apreak gg eens met hasi wil hen overtuigen dat hg de wraak aan Ood moet ovtriatan Dat uA ik doea moeder Brits Moefcto m ns woorden Jliiets goeds nttwerkso t Is bü vao daat t huia P Kaeo maar doe het wsanser gy wetf eeas klar komt Moeder Brita vatte Ellen s hud en vMfde sr bij De Hear heeft u zeksr gesondsn on oas arme sondiars hebn vin gemoed ts makea au dasron fjt gg zoo goed jegens ons r an volgenden morgen was Ellea zoo sUk datJ bet bad raoeat boudea Ds tsedsr moeder sat j bet leger harar ioobter en zag vol liefde op maar Kllen aohean slechts oogen te hebben voar dt oamelis die i van Kuno gekregen had Dagen kwamen en dagen giagsn naar Kllen Uaaf iwak en zwggends Ie bed liggen Kano s aaAB werd door atemacd uilgaeproken het was alsof ds moeder en Fridolf Btiltwgi end orereeogekomen waren geen woord t spreken over hetgeeo er gebaard was De lasUte tat voor Ellen te lesen Man sprak over da toekomst over ilUa wat haar verstrooiea of waarin zfj belangstellen kon eo zoowel Fridolf als tfjne moeder hoopte dit wanneer de esrste smart voorbij zoude tgn Ellen hire lislsrast terug toude bekomfo Inlussohen aren er oogenblikkea dat Piillii lf bg zioh selven dochi da wonde is oageasest fc Laogzsmarhaod herstelde Ellen in too verre dat s j bare kamer kon verlsten