Goudsche Courant, zaterdag 17 november 1894

r 1 October Tyd van Greenwicli VÏuter llenst 1894 5 Aangevangeo OODDA ROTTEKDIH 11 08 U 18 IJ SI 1 84 4 50 14 tl 8 4 87 1 0 8 04 1 18 t ll H 88 l Jl 1 44 4 10 6 80 KOTTIIIDA M o O U O 4 Dlreete Spoorwegverbinding met GOUDA 7 10 7 80 3 48 t ii 7 10 17 10 17 10 84 10 41 10 47 JODDA DEN H G O illl 7 80 8 88 8 0 8710 br M 7 48 8 47 11 01 Bl tl 7 47 L w 7 8 8 88 11 10 N d L d 8 08 Tootb 8 07 08 11 88 Hu 8 18 1 18 88 10 07 11 87 18 41 18 1 1 80 1 87 4 88 OOI Bi UT ICH Oold 8 88 8 40 7 e Oa 8 11 10 08 10 18 10 8 18 48 1 18 1 81 S I8 Oildtw 8 80 t U Wotfdm 7 08 8 11 10 80 VtrMh 8 18 7 11 8 18 8 41 iHu S 48 7 807 48 8J0 18 4810 1111 88 M l 1 88 8 16 1 46 S 48 4 16 4 41 6 17 7 8 0 Vport 6 84 10 18 44 4 48 J M 4 l8 u S 8 l 8 8l NV 1 08 4 87 0 11 1 11 l 1 17 0 Il 188 Il 1 88 8 80 8 86 1 88 1 67 4 16 8 6 8 41 7 48 l 10 80 1 68 6 7 10 10 81 l Ot 7 18 10 4U 1 0 6 0 7 81 10 8 6810 18 10 6S 11 0811 468 10 8 46 8 16 4 18 4 48 6 11 6 47 7 48 8 86 10 10 l TXECHTGOSU A UtR ht 38 7 10 6811 84 ILOl 11 60 8 10 3 80 3 614 43 6 80 38 8 0 8 60 8 60 10 84 Woerdin 68 8 11 10 18 11 0 18 n 3 414 18 6 47 Uud i t r7 0 8 1 10 84 4 84 Goud 7 80 8 318 34 10 87 18 08 1 11 3 60 4 87 80 AHSTSKOAIIeoCDA AutuduWp 6 60 8 18 66 11 86 11 80 8 66 4 16 eowU 7J0 04 10 44 114i 11 48 8 60 10 10 10 1 11 88 11 48 4 47 t SS 8 67 7 46 8 88 10 14 ll Ot 1 87 6 8t 7 6 10 17 11 17 1 46 8 07 6 0 8 4 8 17 8 07 10 86 10 81 11 46 1 80 8 08 8 81 8 60 6 8 8 11 86 8 18 11 10 68 O O U U A A II8TIIDAM 10 66 11 11 1 81 4 47 6 88 7 48 10 14 18 1 1 l ia Mt U Mi 11 11 htmtn op ten ofcn ib iad hen of opMnige aodere door de firma aan te gaven wyze met de stakende ffezalten to oaderhandeling te treden ten eiad te geraken tot een voor pstrooni en werklieden aMinemelgk rergelgk en op die wijze tot beëindigittg der werkataking Gisteren heelt mr Molengraaff rergezeld door den pastoor J O H C Ssfink die xich daartoe wetwilUnd bereid bad TerklBard met den beer p W n n de Weqer een onderhoud gebad m bet rerzoek in boven aangegsven zin OTergebracht De patroon rerkUarde be liii niet in eeuige ODderbandeliog te knoDen noch t willenc treden lo niet te kotinen omdat de tyd daartoe Toorby ia wel had eene commieeia ran werklieden zich by hem rerroegd doch deze stelde zoo oiiredeiyko eiscfaeo dat hetheni oomogalijk wai geweekt daarop in te guan de plaatmn ayn gedeelteiyk door anderen ingenomen gedeeltelyk if de Srica door aanbiedingen ge bonden zoo dat hoogstens Tyf of zes der stakers weer geplaatst zonden kannen worden 2o ton de firma hoewel ij zeide oiet deminste rancnne of wrok tegen du stakendewerklieden te koeetpren toch niet met hen inoverleg willen treden omdat on aan dezewerkstaking in Maftrt eene loooregeling tengfnoegen van de werklieden en in overleg methen was voorafgegaan zg in de stakendewerklieden geen Tertrouwen meer kan sielleo ook omdat sy gehoorzamen aan bevelen vanleiders baiteo hun personeel en verder omdatzy het voor de troow gebleven werkliedenstootend ja beleedigend vindt de stakers weerierag te nemen en naast beo te plaatsen nadat sommigen vsn dezen door de itakerazgn mishandeld Tegenover de e mededeeliogen der firma mc a volgen de verzekeringen der typografeo Dezen verklaarden in de gehouden bye komat ad lom dat al mogen enkele zetters van elders zyn aangevoerd bun aantnl met die welke aan bet werk zijn gebleven niet meer dan twintig 14 fetters en 6 drukkere bedraagt terwgl door 74 i eraonen onder welke jongenB het werk werd gestaakt zoodat het getal van vyf of zes aao te vullen plaatsen hun hoogst twyfelachtig voorkomt dat er wel de eiyk gex legenbeiü is geweest om te onderhnndelen mr de t daartoe niet kan zyn voorbygegaan door de ichald der typograien tan honne zyde zyn driemaal pogingen gedaan om zonder den op 8 October jT gestelden toon eisch op den voorgrond te plaatsen tot eene bespreking en scbikkiag te komen maar deze pogingen hebban tot niets geleid Hg het laatste onderhoud nat de commissie uit de stakers vroeg de heer Van de Weyer zoo komen jelui du vngen of je alsjeblieft weer aan hetwerkkuntgaan € waarop geantwoord was we komen onderhandelen doch hiervan wilde de heer v d W niets weten ket lag niet op zyn weg teide h om tegeneischen te stallen ad um dat voorzeker in Maart jl eene looiiregeling voor enkelen is geschied maar dat teveni toen door de werklieden aan de firma le r duideiyk is te kennen gegeven dat de loen verhoogde loonen nog verre beneden den Utrechtschen looustandaard waren en dat daarna herhaaldeiyk om loonaverhooging is gevraagd bet laotst twee weken vóór de werkstaking Steeds verklaarde de firma zich niet bereid aan het verzoek te voldoen zeUs iot eenige concessie ongenegen De loonstateo door de firma in de N Bredaache Gt gepubliceerd geven naar verklaring der tj pogrefen geen juiit beeld vnn de feiten de firma beeft slechts eenige der hoogste loonen vermeld en daarby nog gevoegd wat door overwerk dns buiten d n vaatgestelden werktyd wordt verdiend 8 40 17 I S 01 10 0 t ia 11 t sr 7 1 7 M 7 1 TM 7 S5 I UO I Qnd KMntdmbt 0 p n SottwduB lattariai Ondto mümntek 7 7 4 10 08 10 88 4 40 7 r 8 11 8 10 Oofdt iBiMdMI Wp De commissie bepaalt zich voorloopig tot openbaarmaking van de tegenstrydige verklaringen der firma en der typografen wftke door ons reeds vroeger werden medegedeeld y behondt zich een nader onderzoek voor ten einde te kunnen geven zoo spoedig mogeIgk eene definitieva uitspraak ot door de erkstakers lichtvaardig ia gehandeld en zy aeWen allMn te dragen hebben da sevolgen van hnnüe daad das of hier sprake is van onvoldoende belouning w onedele tactiek van de zgde der patroons en of rechtmatige eieeben van werklieden atitailen op beslisten onwil om het conflict op minnelgke wgze tot een einde te breogen De commissie beschouwt haar taak die zyheeft aanvaard wyi met dezen oecononriscbenBtrgd wgdstrekkend belangen ook van degemeeuachap zgn gemoeid niet als geëindigd N K Ct Voor de Arr Rechtbank te Hotterdam stond terwht de 46 jarige bebaager eu stoffeerder B F C a N wonende te Rotterdam Op verschillende dagen in de maanden Augustus en September dezes jaara loa hg met het oogmerk zich wederrecbtelgk te bvvooi deelea diverse personen bewogen hebbeo tot afgifte van geld ommen door vaUchelijk voor te geven dat hg was voorzitter eener te Rotterdam gevestigde werk lieden vereen igiog en dat hg ala zoodanig naradna die vereeniging gelden inzamelde ten einde de werkloezeu den aankomeuden winter bezig te houden voor welk doel em bedrag van ongeveer f 300 noodig was zullende de door de werkloozeo vervaardigde voorwerpen worden verloot en door die personen te verzoeken dat doel te steunen door van liem loten voor die te houden loterg te nemen en wel op of omstreeks 29 Aug 1894 H J Weeldeuburg voor f ö op een dag in het begin van September 1894 M C Harfr voor f 6 en op 8 September 1894 J M Muller en C M Droogleever Fortnyn voor 5 De beklaagde ondervraagd bekent bg de verschillende personen zich te hebbeu vervoegd Tot allen heeft hg gezegd te zgn voorzitter van de werklieden vereen igiog Door eigen Kracht Uit de loten blgkt dat het adres dier vereeniging was Schi istraat 16 te Rotterda u Intosscben verklaart bekl die vereeniging te Amsterdam in 1886 al te hebben opgericht Vnn alle zgden gewerd der vereeniging steun ter beetrgding van de werkloosheid Van 1886 af beeft bekl steeds de goederen of gelden ouder zyn beheer gehad om elk jaar tegen November het werk weder aan te vaogeo In Haarlem zegt bekl hetzelfde te hebben gehad Hield bg ter bevordering van het doel in Amaterjam in t Paleis voor V kivlgt tentoonstellingen en lotergen in Haarlem deed hy het in Felix Favnre De preaident wyst den bekl er op d t de vereeniging nooit Koninklijk goedgekeurd is io Amsterdam Wel de verloting zegt bekl Maar hy moet onmiddellgk toegeven dat in 93 die Koninklgke goedkeuring uitdrukkelgk is geweigerd Pres Hebt ge hier niet gezegd f 300 noodig te hebben voor eerste uitgaven Bekl Ja Pres Hebt ge niet gezegd dat een tentoonstelling en verloting 7oa plaats hebben De preaideut wyst er den bekU op dat op verscbiUende loten staat dat de loterg koninkIgk goedgekeurd ia waarop de bekt antwoordt dat dit abusievelgk daarop is bigven staan Voor elk lot ontving bekt f 1 Het geld zou door hom bg een vriend gedeponeerd zgn Hg heeft echter bezwaar dien vriend te noemen omdat hg hem beloofd heeft hem er geheel en al buiten te houden Bekl bekent in Rotterdam steeds f 14 per week voorloopig vun bet dporhem ontvaogene te hebben afgenomen wegens loon Nacuuriyk zögt bg behoudens nadere goedkeuring der Hrgadering Maar den president komt dat zeer ii iocrief voor te meer dsar bekl zonder blikken of blozen opgeeft dat bg uit eigen middelen het geot ten weekloon weer terug zou hebben gegeven als de vergadering die uitgaven oiet goedkeurde lo e ll Ot U 0 11 18 U 8 S 10 46 18 88 8 4 U 7 47 11 0 81 10 08 10 11 8 18 8 07 Ëlf getuigen worden in deze zaak gehoord De eerste de heer H J Weeldeuburg deelt mede dat bekl zich te zgnent Delftschevaart 152 vervoegde voorgevende te zgn voorzitter van een werkliedenverboud Bekl deed zinh dnarbg sroed voor e zoo kwam hg er toe f5 te betalen voor 5 loieo die bg echter nimmer ontving De beer M C tlarfi Jonker fransstraat kocht 6 loten toen bekl hem had medegedeeld te zgn voorzitter van een te Rotterdam gevestigde werkliedenrereenigfug £ venzooging het den heeren J Muller eo C H Drooglever Fortugn in de Witte de Withstnat die beiden door bekl s optreden den indruk kregen dat hg kwam voor een werküedeavereeniging te dezer stede waarvoor op den Biooenweg een lokaal zou worden gezocht terwgl bekl s mededeeiing dat de burgemeestdr en Armenzorg c de zaak steunden alle wantrouwen wegnam De heer Droogleever Fortuyn deelde nog mede dat bekl zich had voorgedaan ala een der KStuurders van de werklieden vereeniging £ igen Kracht Den 14 Aogustna was bekl io den kost gekomen by jufi r Qroveatein aan de Scbiestrast aan wie hg verklaarde dat hy een anti belastingTereenigiog zon b iouen Bekl had de achterkamer maar hg had gevraagd om de voorkamer daar het heel goed kon dat de buigemeester en aodere heeren hem zouden komeu opzoeken Nog had get den beklaagde onder het oog gebracht dat by het geld verteerde van de arme meoscheu Nuu jm van de yliuergoojelui had bekl gez d De heer Th De Rot voorz van de sfd Rotterdam van bet Algemeen Ned Werklieden Verbond verklaarde nimmer van de werkliedenvereeniging cDoor eigen krscht te hebben geboord Uit wraak zeker verklaarde toen de beklaagde nimmer van Alg Ned Werkl Vorboud te hebben gehoord Verder werden vier getuigen a décharge gehoord onder wie een die door bekl in Amsterdam aan werk was geholpen terwgl er uit hoc verklaringen bleek dat er een werkplaats was io de Hoedemakerstraat waar bekl werk gaf Het O M het ten laste gelegde bewezen achlend meende dat alleen deze vraag bitnet hebbeu we hier te doen met oen oplichter of met een philautroop m a w is dequnlificatie vau oplichting juist Na reeds lang aan de justitie te zyu ontkomen isbekl eiudelgkin haar handen terechtgekomen ZËA deed uitkomen dat alteen uit de loten al biykt dat bekl was een oplichter benogeod eigeu voordeel Spr meende dat de koninkiyke bewilligiug ep de loteu staat bg opzet en achtte bet duidelgk dat het bekl s bedoeling waa eenvoudig ten koate van anderen te leveo Door bekl s bandelwgze werd de zaak der werkverschafing zeer veel nadeel gec aan Hg heefi zich verreikt met bet geld der armen De feiteu vallen naar het inzien van ZEd onder oplichting Ëisch 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf Ds verdediger mr M M v Valkenburg was overtoigd dat als bekl niet 4maal kennis had gemaakt met de justitie deze geHcbiedenia een gelieel audere wending zou hebben genomen Ten laste van dezen bekl is positief uieta gebUken naar het inzien van pi Bekl is geen philautroop uoch een oplichter Heeft de bfikl gehad het oogmerk van wederrechtelgke bevoordceling Pi meent dat het geld daaytoe niet ia tengewend Dat men een bezoldigd intermediairheeft ter bereiking van een goed doel achtpi geen bezwaar r 8 08 8 10 8 17 8 t 8 80 4 10 18 80 B 4t 8 80 1 48 1 88 I OS s oa 8 1 11 10 S IO DIN Vporb a l d6 6 z z gve 08 Bl Kr 14 Zn ll S l Oiwcta 8 8 7 80 8 18 Omtrent het levenigedrag van bekl i daarenboven nieta oogunstigs hekend Hoe is het te verklaren dat bekl gehandeld heeft als hg deed Naar spr ii meeoing uit onnadenkendheid en een onbekendheid die Itfl vele niet juristen vourkomt PI weea er op dat bekl s boeken niet zgn ingericht als die van een oplichter De officier ran Haarlem underiocht destgds de zaak doch vond geen termen den bekl te vervolgen terwgl hg thans hier terecht staat PI achtte bewezen dat bekJ was Voorzitter der Vereeniging doch niet gebleken dat die vereeniging te Rotterdam zou zyn gevestigd PI nam niet aan dat bekl onwaavh en zoti hohhon naugewond om an geld ti komen doch de justitie wae z i zeer voorbarig te werk gegaan Uit volle overtuiging vroeg pi vrgspraak UiUpraak Donderdag 22 November Eea schippersknecht vroeger in dienst bg de Rynspoorwegmaatachappg en als zoodanig overgegaan bg de Ëxploitatie maatscbappg werd door in het gebruik stellbu van een kleinere sleepboot van die betrekking ontheve i om voortaan dienst te doen als pakhuiskneuht by het entrepot Tengevolge van het zwaardere werk ziek geworden en op bet ziekeulooc gesteld stelde de schipper tegou den Staat eeo actie op grond van art 6 der overeenkomst door déii Staat met de Rgnapoorwegmaatschappg aaug uan in verband met art 79 van het contract van deo Staat met de Exploitatie tatieMa atacha p pg Mr Heineken uit Amsterdam voor deo eittcher optredeode betoogde dat de Staat volgeoa genoemd art 6 waarby aan het personeel der voormalige Rgospoorw Mg de gelegenheid werd gewanrborgd om over te gaan in dienst der Maatschappij dte met de exploitatie belaat wordt tbani verplicht was den eiscber in sgn voormalige betrekking te ha stellen of wel schadevergoeding te geven Mr Tliorbecke voor den Staat in deze op tredrnde hield rol dat genoemd art 6 niets anders bevatte dan een verplichting om aan ieder die met de exploitatie zou belast worden dat beding op te leggen gelgk dan ook in art 79 van het contract van den Staat met de Exploitatie geichied ia Ten principale werd de zaak bestreden door mr De Brauw namens de Ëiploitatiemaat Bchappg gedaagde iu vrgwaring Volgens pleiter gold het hier alleen de uitlegging vau het dienstcontract tusschen den schipper eo de Ëxpl oi tatie maatscb appg Oe Staat stond er geheel builen aan art 6 trouwene was geheel voldaan te meer daar er zelfs ui jvoering aan was gegeven omdat inderdaad de schipper in den dienst der Mpy was ovcrgeguuo Sprekrr verwonderde zioh dan ook over de neiging om steeds by alle zaken die het personeel betreffen steeds den Staat er in te mengeu waar het geldt de uit Inging van een contract dat thans geheel stooil buiten de verhoudiug van den Staat tegenover de voormalige Rgospoorw muat schappg De uitspraak in deze zaak zal nader medegedeeld worden Io De Loc c leest men Aévertentiëo zgu dikwgls welsprekend maar zelden voo diep erustig als die waarbg de heer B Wichen ala executeur teatamentair het overlgden aankondigt van deo heer Salomon laatsteiyk civiel geneesheer te Pekalongan Een treffend sterfgeval dat ieder met medelgden en hartzeer vervulde had onlanga te Pekalongan plaats door het overlgden vu eeo veelbelovenden knaap eenig kind zgner ouders De dgr k was inipoiting met cocaïne voorgeschreven door dr S Ia dat voorschrift waa een vergissiog geslopen en men kau ziol de smart voorstellen van den geneesheer toen hg aldus de oorzaak was geworden van den vreeselgken alag die dej ouders trof Het geval trok de aandacht van ded chef van den geneeskundigen dienst die naar Semarang last zood een aommissie naar Pekalongan te zenden om te onderzoeken of er grond was de zaak voor een krggsraad te trekken Deze coqimissie was samengesteld uit den officier van gezondheid der Ie kl dr Winkler toen in garnizoen te Mogalang thans gedetacheerd te LoDibok waartoe hij te Pekalongang de orde kreeg den kapitein der iof W K M Beugel en den 2o luit der iuf B G T Smelt beiden te Pekalongan iir garnizoen 40 47 84 10 01 10 10 11 01 UM 11 80 8 10 8 8 4 80 8 0 4 4 4 8 01 o i K Het onderzoek soUoon met den meesten tact en welwillendheid geleid schgnt dr S te hebben doen besluiten het l ven vaarwel te zeggen Uy Jüeeft zgn uniform aangetrokken eu een brief achtergelateu waarin by zgn voornpmen door middel Vkn cj nnkaHum volvopr 7 07 7a7 7 14 7 11 7 87 4 40 O O U U A 8 41 8 60 1 8 7 11 81 g ao O U OU lu o jA 11 14 10 61 P i 7 01 1 41 81 11 07 7 80 1 4 16 8 18 lO O u t lO S n d daelde m renocht in da DnUarm te worden begraT D Dr Salomon wu niet febowd en hMft hier geen bloed erwnnten wie deKe mededeelingen bad knnnen treffen Zoo ja dan bad ik ze welliobt acbtorwege gelaten maar na aebt ik de opneming er van wenecbeIgk tot Toorkotoing ran rerkeerde gerucbten Naar wg vernemen beefton langs de ingenienr Krieger zich van de bem opsednigeti taak gekweten en de door bem opgemaakte plannen en taekeningen roor bet locaalspoor Haarlem Haarlemmermeer Nieuwerfllnie aan bet comité oor den Noordbollandacbütrecbt Mbeo locaaLpoorweg ter hand gesteld Daarbij ia bet te doorrydBn terrein ran Haarlem tot Nienwerslnis in kaart gebracht de noodige lengteprofielen en doorentden zyn mede in kaart gebracht en eene aigemeene baschrgving en begrooting van kasten is opgemaakt Het comité heeft daarna al deze stakken ter fine yan cross examination in handen gesteld Tan e ineu andenm desknndige waarna gebrnik makende Tan wederzydscbe opmerkingen al deze plannen enz TOorloopig zgn Tadtgesteld e i omTangrgk werk dat Teel tgd en moeite heeft gekost Het comité heeft zich nn in verbindinggesteld met de besturen Tan de HollandscheIJzeren 8pooriTegmaat cbappy et de Mautschappg tot Exploitatie Tan Stautsspoorwegen ten einde te weten te komen of de opgemaakteplannen waarbg op aansluiting aan de IgoenTBU de beide genoemde maatBchappgen gerekend ia instemming dierzgds kunnen TerwerTen H C Had hg de zestii centjes maar betaald B B te Ngeberkoop moest schoolgeld betalen ten bedrage van f 0 60 Hg weigerde dit te TOidoen Hierom werd hg Tervolgd en de 60 cents groeiden aan tot eeo bedrag van ruim f3 B bleef nog steeds weigerachtig te betalen Nq kwamen eenige mannen der wet een paar politieagenten en een paar commiezen om bet Terschuldigd bedrag te innen Dit getukte bon doch voor het OTerige konden zg niet roemen op een Triendelgke ontvangst Zg warden dour B getrscteerd op niets minder dftD een snosimea De mannen der wet bergden bgtgds het Teege lijf zoodat de scene zonder bloedverlies afliep Het spreekt echter TADBetf dat proces Terbaal Tolgde De gsctub cfi khoizen hield Woensdag avond in de oranjezaal haar aigemeene vergadering üit bét jaarverslag bleek dat bet ledental niet i vooruitgegaan en dat in het vorige winterseizoen gs en weder niet dienende waren geweest De rekening en verantwoording door den penningmeester afgelegd werd goedgekeurd Met aigemeene stemmen besloot de vergadering om in bet a s seizoen zoodra de gelegenheid gunstig is te houden a een avond g8fees t voor de leden op eene a gioruo verlichte haft opgeluisterd met muziek b een hardrgderU op schaatsen om flinke prijzen I esluit n roet een feestavond waaraan de noonige publiciteit zal worden gegeven zoodat daaraan door Termaa rde reiders kan worden deelgenomen Als gs en weder het toelaten zal onze gachib in bet a s seizoen haren laden nog al eenig genet verschaffen Wie nog geen lid is melde zich aan door eent jaarlgksche cootribntie Tan slechts f 1 steunt men eene Tereeniging die op zieb neemt de zorg voor goede ijsbanen en bet organiseeren ran gsfeesten OfTiBt in de zaal te Itien was dat Madame SanB Gêne uiol gegeven werd Of de oaam vnn George Md voor h t Goudsche pobliek even aautrekkeTgk is al die van Victor Sardou Of wg genoten hebben eus zgn vragen die overbodig zyn voor hen die De n Markies de Viltemel zagen opvoeren Iets meer wetend van George Sand s levensgeacbiedenie van haar geslacbteboom van hai denkbeelden over het huwelgk en de vrge liefde bad menigeen allicht iets andera vet wacbt dan nn gegeven is Indertgd had de schrgfater van bet ituk kennis gemaakt met Cbarlni Poncy een metselaareknecht die zich te buiten ging aan het ma en van verzen en een uatooriyk talent bezat voor poëzie en deze kennismaking had tot vriendschap geleid In 1847 toen George aan haar sl Histoire de ma Vie bezig waa schreef stg aan genoemden dichter over het onder handen zynde boek Je croia done qoe je ferai un livre utile saus danger et saoa scandale sans vanité comme uns baaaeaae c £ o wat zg en zeide van haar eigen leventboek dat kan ook gezegd wordeD misschien met uitzondering van het woordje utile van het stok dat wg gisteravond zagen Zonder dit met zoovele woorden te zeggen komt de schrgfeter ook in De Villemer evenals in hare andere werken op voor de rechten der vroaw ook daar waar het liefde raakt ol miasekien bar wel in de eerste pUata t Wg zagen io Caroline de Saiot Oeneii die veel meer dan de markies de hoofdperaoou acbeeo te iju een vronwentype op den voorgrond treden dat behalve eeo bewonderenswaardig volgehouden liefde juist het t nbeetd genoemd kan worden der scbrgfster die niet alleen paard reed maar ook cigarettes rookte en manskleeren droeg en door haar vrgziouige levenopvatting aan alle zgden tageIgk vat op zich gaf om baar te belastert n wat Caroline niet deed Niettemin werd de e toch belasterd en wg voo4wi het een beetje nuchter van George en van Carolientje om te meenen dat een ingetogen leveu daarvoor bewaren zoo Zulke dingen zgn niet mogelgk Een Markies een hertog en eene lieve gezelschapsjuffrouw vormen een te uitgezoelit groepje om er niet aanstonds gezellig over te gaan praten d w z te lasteren Voor het overige was het stuk ryk aan Bchoone trekjes Die kennismaking van de Markiezin met Caroline was eenig een echt Retnbrandstukje vol warmte en gevoel 0f de pendule wel goed gaat Moesterlgk Zoo speelt alleen Marie Vink als Beeraman er niet is en waar haar gezegd wordt dat de pendule gelyk is en zy wel verplicht is te bigven dnar is haar zwggen ouder bet howeIgkrt gesprek tunschen moeder en ioon welsprekender dan veel woorden De sobere actie en Je houdiog van fiere onderworpenheid terwgl zg haar Ifoek open sneed was en spel op zicbsflf Met haar over haar en zouder haar wordt over haar leven besloten en zg mag niet laten bemerken dat zg dit weet George Sand dwingt haar sujetten wél te geven wat BIJ kunnen en er nit te haUn wat er iu zit Marie Vink vertolkte Caroline voortreffetgk en wg beaamden dan ook ten volle bet gevoelen dat wy hoorden uitspreken haar spel ia eeuig zij elf om te zoenen De sprekers en wg bedoelen natuuriyk om te kussen t Ligt het aan Tartaud ol aau zgn rol Ik weet het ni t maar hg was met extra gelukkig Eeo oogenblik dachten wg dat hg een stgven nek bad Hoor eeos Markies zoo phiegmatisch ku t men utet t allerminst zgu moeder ook niet al ia zg Markiezin Ik geloof wet dat uw rol veel iuspanoing vereischte maar daarom behoeft ge uw scdouders en armen niet te bewegen alsof de kunst ze u aaoge chroefd heeft Ge hebt veel te veel tooneelgevwd in u om door zoo o gebrek uw spel te bederven Leer den kopatand mitken leer schermen eu ga eens met Gaetan mee oia hg slootje gaut springen Ueusch het zal u voordeel brengen Geef u iSeer over aan uw gevoel dan wint ge lauweren Daar waar de storm van passie en liefde geheel uw ziel beiieerschte eu gg vergat Tartaud te hfeten daar verbetert niemand uw spel En nu Brondgeest VVie het den oud militair kwalgk nemen mogen dat lig een nndfren loopbaan koos zek r niet zg die he ll gisterenavond gezien hebben Een deserteur btijft hg zgn leven lang maar zelfs de Minister van Oorlog zal hem zgn desertie vergeven terwille vau zgiie dissertatiëu in don di st der Kunot Ofscboun Bta it hut woord eigeu fabricaatc in he manancript van George Wij dachten dat het een naklank uit de kazerne was eu de dames vonden het hor8 de aai onc Zgn spel als 6aetau waar Leooie zyu doopceel ligt voor zijo slapende moeder wa voortreffelgk evecals gebeul zgu optreden Mevr V Kerckboven Jonkers trad weerop in baar ondankbare rol vau kwaadspreekster en intrigante de vrou velgW Veltmau aan wie het nog eens 7 al orerkomeü dat eruit het publiek etfn op de planken sprio tomhaar door elkauder te schudden Maar dieuavond zat zg ook onder bloemen bedolvenworden zirn Mevrouw Verwoert was bI Markiezin de Villemer volkomen op baar plaats lief sentimenteel j krek een moeder vonr iemand die Orbain beet en die jïok baar hart vasthoudt als zij haar andere jongen over da schutting ziet klimmen Maar het Ii ve eo het seutimeuteele helpt al even weioig als het vastbonden van bet hart Urbain trouwt ten slotte met eeu arme gezeleehapsjuffer en be wilde biesje dat Gaetan heet valt voor de pgten Diana de Saintrailles eea rgke erfdochter hem met baar jeugd en ooschald aan zirl onderwerpt En Baspels mocht meedoen De tien tjvaall woorden die hg als Graaf de Douières falegd heeft wareo niet io staat het relief van zijn karakterspel teq volle te doeu aitkomeo Wg hopen eeo volwidn keer meer van zgu talent te kunnen gemeten Indien dan Madame Sana Gênec gegeven wordt wat wy hopen dan zullen we het genoegen hebbeo de vrienden van gisteravond behalve Mevr Verwoert weer te zien optreden Een sympathiek tot weerziens aan hen allen H D H Bttiteolaodscb Overzicht Lord Rosebery heeft te Glasgow weer eene redevoering gehouden De Engeleche premier deelde mede dat de regeering stoodra 4iet Parlement bgeen komt terttoad hak wetoontiorp lal iDdiaaan tot Kheidiog van Kerk en htaat lu Wales De hoofdzaak was chter de tegenstind van het Hoogerhnis Zoolang de Pairs bigven weigeren wetsontwerpen te bekrachtigen welke door de meerderheid in bet Lagerhuis lyn aangenomen moeten alle pogingen der tiberalea om hervormingen in hun geest in te voeren vruchteloos bigven Derhalve aldus luidde ook de slotsom van deze rede van den minister president sblgft hut tn de eerste plaats de taak der regeeriug den tegenstand van het Hoogerhnis te breken Op denzelfdea dag hield de leider der conservatieve party in het Lagerhuis de heer Balfour eeue politieke rede te Sunderlaod De beer Balfour betoogde dat de liberale party eene partg van Home rulas was geworden en keurde natuurlijk bet voornemen der regeering om het Uoogerhnis ztjn invloed te ontnemen neer af Wanneer het Parlement zal bgeenkomen is nog uiet bepaald Io elk geval kan men verwacbteu dat dan terstond de strgd tusschen het miuisterie gesteund door de liberale meeri erheid in hel Lagerhuis tegen den Pairs zal beginneu De kiezers zullen dan moeten beslissen of zg Lord Rusebery verder sullen steunen dan wel of zij het verzet der Pairs t en de Homerule wet en de andere voorstellen vau het liberalen Kabinet zulleu goedkeuren Verraoedelgk zal deze bestiksiug eerst m den aanvang van het volgende jasr worden genomen De Belgische Kamer hervatte Woensdag haar smussats bezigheid van den vorigen dag Het onderzoek van de verkiezingen in Aalst bad de commissie nog niet teu einde kunnen brengen Maar het is al zeker dat Woeste eo Vau Wambeke iu herstemming moeten komen Bet Handelsblad v Alitw c ontving daarover reeds om vier uur per telephoon het volgende bericht De commissie vau onderzoek heeft eene dwaling van 2000 stemmen ontdekt begaan m bet hootdboreel alwaar mea tweemaal da willte eo ongeldige briefjes heeft opgesteld tAlleea mM Dierckx eo de S deleer zgn gekozen MM WoestA n V Wambeke hebben de volstrekte meerderheid niet behaald en moeten 10 balloteenog komen met MM Daeqs eu De Pelsmaecker t Zooal door lleuterf gemeld werd is De Lantt heere afgevaardigde van l ikamuiden herkozen tot voorzitter Tot ondervoorzitters wordea benoemd de heeren Tack van Kortrylt en baroü Booj van Ngvet De Senaat kwam evenmin geheel klaar met bet ondersueken der geloofsbrieven en de eedsafleggingen eu ging ook over tot de samenstel ling vau zgn bureau Voorzitter is baroa t fi iut de Roodenbeke senator voor Eekloo omfcrvoorzitters baroo B thuue van Kortrgk naar hot schgnt een goede kweekplaats vso ondervoorzitters en Dupont van Ngvel tot le secretaris graaf da Itibauconrt van Dendermonde enz Over de eedsaflegging in t Vlaamsch in Kamer eu Henaat schrgft bet Handelsblad v Antw onder meer Het is uu een en dertig jaren geleden dat M de Laet volksvertegenwoordiger vau Aotwerpeo in de Kamer bet eerst vau allen zgoeu eed in bet Vlaamsch aflegde By de kloeke Vlaming stond diistgds idléén doch hg etronide he goede zaad dat tegen v eer ou wind in zoo ontkiemen en oplobietfu Vandaag werd die eed afgetegdf in de taal tea volks door al de vertegenwoordigers van het Vlaamsche land op weinige uitwnderingen na Die uitzonderingen zolbn weldra verdwgnen eo voor geheel het land eo voor geheel Eiropa getuigen wg andermaal plechtig dat wg oog immer vasthouden aao onsen aloadeu Nederiaudscheo geest Drie afgevaard rdeu van Brussel die van Leuven Antwerpen Hasselt Meohelen Tarnliout Tongeren Oostende Gent Dendermonde Audenaarde Eecloo Bt Nicolaas lioeselare lïrugge Maasseyck enz l den den eed af in de taal hunner lastgevers Het Vlaamsche land verklaart door diehandelwgs dat het niet langer miskend envertrapt maar op gelgken voet met bet Waal che land behandeld worden 1 Het Vlaamsch spreken in de Kamer zal zich niet laten wachten zooals wy verleden j Wr ook voorspelden Den oden December zfi de Kgksdag na de gehruikelgke godsdienstoefening meteen troon rede in de ridderzaal van het koninkiyk slot geopend worden Dan wordt de laatate steen gelegd n het nieuwe gebouw ingewgd door ilea keizer s Midd beeft de eerste vergadering plaata nog in bet uode geboQW s avonds 19 er eeu feestmaaltgd Den volgnideu dag wordt de e rste gewone vergadering in het nieuwe paleis gehouden en de presideot gekozen Het wetsvoorstel tot bestrgdiDg der revoluiiooaire partgeo komtf zoo men zegt het eerst aan de orde Door de benoeming van den beer Hcbönstedt tot mioieter vao justitie ii hot Pruisi ol ministerie ten laaista voltallig gewordao Scbüu stedt is een man souder bekende poli tieke kleor en zonder parlemootair verledea Mag men een artikel van da Poste geloof en dan soQ zgoe benoeming het gerolg lyn vao den wenach om de Umturzc partg krachtiger te beatrgden dan Caprivi gewild bad Mocht de regeenog daartoe inderdaad ge neigd zgu dan sal zg misecbien evenali Biümarck door sgn uitzondertogswettan juist datgene bereiken wat ig had willen beleitao De socialistisch e party in Daitsohtaad ia niet meer wat sg was toeu de uitsondering wetten haar drukten een aaaeengeiloten krachtige party Zg ia verdeeld geworden en in haar boezem beerbcht gebrek aao discipline Bebel beeft de toeetanden in de party aan een zeer scherpe oritiek onderworpen £ d waardoor ia de kleine krachtige pai geworde i tot eeo ongediscipüoeerden hoop Het antwoord op deie vraag levert ons de Soeiat Democrat eeo weekblad dat onder leiding van het bestuur der sociaal democratische party in Doitachland uitgegeven wordt In een artikel van dit blad lezen wg het volgende Sedert de afashafflng van de aooiatistoawe keumerkt dn ocialistifehe agitatie iioh door eeo nerveus haastig pogen om alle kringen der bevolking te winnau k Daaruit moest noodzakelgk eene botsing Voortkomen tussch on de doideiyke vastgestelde beginaelon der party en de toaatandeu dia met bet land en de menscben veranderen Men staat hier roor een gevaar dat da gfheele partg bedreigt en dat bedeokelgker ia dau oieowe uitsoiideriogswetteo De propaganda tot eiken prys t agitatie smet volle kracht voorwaartsi is een ziekte geworden die de positie der party oodermgot Zou bet verstandig zyn bet ontbindiagewerk te stuiten door nieuwe maatregetsn die waarschijntgk ten gevolge lollen hebbeo dat de party zich nauwer aaoeanslait eo daardoor in kracht wint De onbarmhartige critiek waaraan Bebelop een sociaal democratische vergadering dantoestand der partij eo bet tVaukforter oongrwhoeft onderworpen hebben groot optien g baard Het ooogres is volgens Bebel de grootste teleurstelling geweesUwelke de partg heeftondervonden zoolang zg bestaat de sociaaldemocratische party is grooter geworden iiaarwat hare qualiteit betreft achteraitgegaan BurgermeuKheu die mot do prinoipes van desociaaldumooratie en de internaliooale boweging vinstrekt niet instemmen zyn onder denvalschen naam vau gematigden io do partyingedrongen Deze beweging wordt doorVolImar naar oen te voren gemaakt plan ondor steund v Het ia een gebrak aan energie dal aicb zwaar zal wreken dat de partgdag niet krachtig jpgetreden is tegen Vollmar en syno aanhangers Dooi bet opnorlunisme dour het particularisme en door de wyze waarop Votlnuur de agrarische quaeatie behandelt zou de party ten gronde kunnen gaan Bebel ziet een kleine party die weet wat zg wit liever dan een gruote ongediscifliueerde hoop Hg zoa de dingen zoo met lang meer kunnen aanzien hy zou spoedig aan de Ividiog der party niet meer deelnemen verklaarde BebeL Ten slotte werd een motie in don geeot van het gosprokenot door Bebel voorgesteld aungenomOo Kapitein Drejfos kan geen enkelen advocaat vinden die hem wil vnrdedigt n hoewel zgn familie groote sommen heeft geboden waarschgnlgk zal faeu dus van itaatsweoo en verdediger wordea toegavoohd lu Franaryk wordt nu de vraag beaprokea of een advocaat zooder zich te blameoren een landverrader kan ter zyde staan Men wyst op bet vooriieeld van Lachand die Basaine haaft verdedigd eo de aigemeene opinie is dat een advocaat zgn bg tand niet mag weigeren aan een officier van het Franacho leger die van hoogverraad is besohaldigd wanneer daaa zooola hier bet geval is cga ichnld niet arkent In dat geval moet hg indien hg overtuigd ia van de oprechtheid der verklaringen die hem zgn gedaan zien oiet door de publieke opinie laten weerhouden om de verdediging vau deo beschuldigde op zich to nemoB Het geheele resultaat der verkiezingen voor het Nooracbo Btorthiog die zooals men weet ditmaal met zeer groote heftigheid plaata vinden cal eerst tegen het eind van deze maand bekend worden Van wolken invloed des uitslag op don potttiokeb koen dor toekomst zal zijn valt niet met zekerheid te seggeo maar voor bem die de gebeorteoissln der laatste aren met eenige oplettendheid heeft gevolgd zal kot niet moeiiyk zgn te begrijpen dat daardoor de pplossing der Unie met Zweden in hot gnnstigate gevat slechta kan worden vertraagd e beweging tegen de bestaande vereeniging beeft zich allerwegen séo sterk ontwikkeld dat het oen politieke factor i geworden waarmode allo partyen diaoon nkaning te honden 4Ioeht hot niaowa Storthing consorvatief gezind ign sal hot alleo doon om d tegonwoordigo dynaatio on don grondwotto