Goudsche Courant, zaterdag 17 november 1894

JVo 6511 Maandag 19 November 1894 33ste Jaargang Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden bereJcend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd MELIANTHE Superior Borst llonig Extract Bekroond met Eere Diploma en üouden Medaille QEHT 1893 Goudea Medaille BOLSWARD 1893 Eere Uiploma en Gooden Medaille 1893 World 8 Hygienic Exposition Chicago Samengesteld ait de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van emaale maagversterkend en zacht pnrgatief Oeneest onmMdeUUk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der vrereld H vanSchaik CQ IilaohinaleFabriek DE HONIGBLOEM Samatra straat 267 Den Boog Verkrflgbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda ADVERTEN TIEJV imalle Binnen en Buitenlandsche CoU ranteHf worden dadeiyk opgezonden door het Adrertentie Bureau ran A BBINEMAN i ZOON te Goxiia Goada Soelpersdruk van A BaiNKMiN Se Zoon Igbin gang tan zalen te handhaven in dit gevhl Knllen erenvrel de koning en ziJn Zweedmbe raadgevers hereid moeten z n met Noorwegen te onderhandelen over de volkomen geiykatelling in de Dnie op da basis van Zweden aanbod van 14 Januari 1893 dat door de radicale meerderheid van het Storthing werd verworpen Krijgen daartntegeu do radicalen ditmaal de meerderheid hoe klein die ook moge wezen dan ligt het voor de hand dat de unie groot gevaar zal loepen uXta W komt bet tot geen openlgke irenk insachen beide landen Ontvangen een GROOTE 8QBTEEHING Dames Heeien en Kinder PARAPLÜIES A m OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam 16 NOVEMBÜE ilotkoers 02 Vor kr M1UJUH Cert Ned W 8 J i Vu dito ditft dito 8 101 807 807 84 dito diio dito 8V 101 HoHOia OM Ooudl 1881 88 4 n iTxLia Intohryviag 1862 81 5 787 OosTlsa Obl iap piorl86S 6 SO dito in rilver 1888 5 SO PaalDOlL Oblig met tiolet 8 Sl u dito dito 8 5 1027 los Vi 63 86 Va S8 109 67 S9 b looy 100 86 V 730 670 101 78 101 ill 1Ï8 7 Vs 102 101 1487 7 7 7 102 99 191 186 103 a 48 69V 137 997 As 74 102 98 102 102 67 96 my 142 134 12 90 S6 927 23 l l lOl a 74 110 103 38 60 194 171 108 108 102 108V UB 196 94 10 129 72 48 62 tluuXD UU Ooit 8e Serie 6 73Vi dito Qeeonl 1880 4 e i ditobijaoth 188 4 t i dito bij Hope 18811 90 4 96 £ to in goud le B 1888 6 dito dito dito 1884 i SrANii Feipet agliuld 1881 4 Tviuij Qepr CooT lego 1880 4 Geo loeuing aerie D Gec leeoin f serie O ZoiïA a B P Eeo v obl 1893 5 Uuico Obl Buit Soh 1898 S VlHBZüBL Obl 4 onbep 1881 AHniaOAM Obligatisn 1861 8 i BoTTlaDAlf Stad leen 1886 S i Nn N Air Hacdeliv uud Aveadab Tab MiJ Certifieaten DeuMaatwhappü dito Anih Hypotheekb pandbr 4 Galt Mi der Yorstenl SKod i Gr Hypotheekb psiidbr 4 Nederlanntofaa baak aaad Ned Handelmaatuh dito N W k Pao Hyp b paadbr 5 Rett Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoiTIlia Óoit Hoog bank aaad ttosL Hypotheekbank pandb A Hiaiu Bqitit hypoth pandb 6 Haiw h G Pr tien oert 6 HlJ Holl IJ Spoorw Mij aand Hij tot Bipl r at 8p aand Nad lud Spoorwegm aand Nad Znid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 IllutSpoorwl 1887 89 A Eobl 8 Zaif IUl Spwmg A H obl 8 PoMN Warschau Weenen aaQd 4 Rosi Gr Bun 8p Mij aand 6 Baltiaeba dito aand 667 Fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dHo aand 6 ICank Ch AK w 8p kap aaod 6 Losowo Bewast 8p Uij oblig l Orel Vitebsk dito oblig S j ZaidWeat dito aand t dilo dito oblig 4 i 117 AuaiXA Cent F 8p Mij obl 6 Ohio k North W pr 0 v aaad ditoditoWin at Peter obl 7 Denver k Bio Gr Spm cert r a Illinois Central obl in goud 4 LonisV k NashvilleCert v aand Mexico N 8pw Mij lehyp o 6 Miss Kansaa v 4 pet pref aand N ïork Ontario k Wast aand dito Peans Ohio obtig 6 Oregon Calif lehyp in goud 6 St Paul Minn k Manit obl 7 Ud Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O B Cakadx Can Sonth Cert r aand Van O Ballw k Nav Ie h d o O dMBsÉerd Qnaibus Mij aand Jlatterd Tramweg Maats aand Nip Stad Amsterdam aand 3 Btad Botterdam aand 8 Blioil Stad Anlworponl887 2 i 8ud Btusael 1886 l l HhHa Tbeiss Begullr Oesellseh 4 OaafCNR ataataleening 1860 5 K K Oost B Or 1880 8 Sra Jl 8ud Madrid 3 1868 Ver NED Beï Hyp Spolil oert 4 ADVERTENn£ l Door 6ods goedheid voorspoedig betallen van een welgeschapen Zoon N HORNKS gelieide Ecbtgenoote van H M DERCES £ Gouda 16 November 1894 VAN Blommestein s Iimkt is proefondervindelijk de BE STE en voli omen ONSCHADELIJK APtl DOüRN HüUAND Frijstrekking 13 December 500 000 Mark ala hoofdprijs in liet gelukkij st geval biedt de nieuwste oote Geldverlotiag dij door do Hooge Kegeeriog vau Hamburg goedgfkeard on gewaarborgd is De VDordeetige inrichting van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van aleohta weinijre maaodeD io 7 erlotinrtfi van 110 000 loteo 66 100 prijzen bedragetfis 10 868 900 Mark ter volledige beslissing zullen komen daarondf r z D kapitale prijken van erentuoel 500 000 Hftrk bij uitaemsndheid echter Iprga i M 300 000 1 1 prijs a M 200 000 1 prijs è M 100 000 2 prijzen SM 75 000 Ipriji èM 70 000 Iprij i M 66 000 Iprija a M 60 000 1 prijs aM 66 000 3 prijzen a M 60 000 1 prijs iM 40 000 3 prgzen a M 30000 21 prijzen a M 10000 46 prijzen a M 5000 106 prijzen a M 3000 206 prijzeu tk M 2000 752 prijzen M 1000 1820prgz6naM 400 38946 prgzenaU I5B 189 0 priJEenaM300 20O 150 1 4 100 98 69 4Ü 20 l e aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting is ran ambtswege bepaald plaats te hebben op den 13 I ECMMBEB e k en kost hiervoor 1 geheel orig lot slechts M 6 of 3 BÜ 1 half n 3 1 76 l kwart IVi po tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle oommtaaies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigboid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons do met het wapen van don Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte ofBcieele plan waaruit de verdeeling der pryzen op de verschillende klassen als ook de betreffende inlaggölden to vernemen is gratis bijgevoegd ea zenden wij aan onze Begunetigera onaangevraagd na elke trekking de ofiicieele lijaten De uitbetaling der prijzen gesoliiedt steeds prompt onder waarborj van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andore aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgena oGloiecle bewijzen de eerste Hoofdtreffera verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 e Het is te voorzien dat bij deze dfWen hechtBten grondslw gevestigde ondarueming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te eenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geld wis lelaflri in HAMBUBG P S Hiermede danken wij voor het verwouwen ous tot Mertoe geschonken en daar w g bij het begin der nieuwe verloting ter deelnemina inviieeron zullen wy ook voor het vervolg bemoeid zijn door een atipte en reéele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Abonneert V op het 8 KATHOLIEKE TUIVEKSMAGAZIJN onder Redactie der beste Kath Letterknndigen Maandelijks verschynen 48 pag groot formant over 2 kolommen prachtige lectuur als Jiomnn8 NooeUen BiatoHaehe Verhalen Poëxis Allerlei Baadaels Logogrlef Jtebuê en en yoor den zeer lagen prfls van 65 CEST per 3 maanden franco per pose 80 cent Goedkoopste iimandsclirirt van Nederland P STOKVIS WATERBEÜS UlTOEVKB s BoBCH 4 GRATIS bekomt elke laier nu dit blad het niet idleen Toor deken maar ook TOOT lezMrien hoogst ÜelUKiriJko en nottlfl boek DE VWEIID pa ZIEKE Men BohriJTe eene briefkaart aan Bichter B Boekhandel te Aw Botterdam vwamm U Pt POIKE ODDE m SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIOHTCAP Verkrqgbaar bij Jz M PEETERS NB Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HpPPB FINALE UITVERKOOP van alle ARTIKELEN TjregrerLS Opla e£Êian g ca er Zaalc i beneden Fabrieksprijzen 1 Gez WÓLFF en Co Patent H Stollen stetE jcliarf imDentrlu BSDlDSllGll Bas einiiB PraK Uictie rilr ülaiit TalLrbatiseD X Der grosse Erfolg den iWOmUnOi M Vat nxt H StolUm errungen hat Aitlau lu reraoMedttien werthloaen Nachahmungen gegeban Uan kaufe dther uniere stetM scharfen H Stolte u nur ron ura direct oder In tolehan Etunhandlungen In danan uniarPlakat wie nebanitahmdf aaigeltingt ItL ZS Fi eUlisteti und Zeitgnisee gntla und franco BctautBinKrk Kraepelien en Holm s Qiiina LarocheQ u i£ÏScHE Is df meest Krachtige en Versterkende RI A WIJ aanbevoien door tal Tan binnen ea bnitenlandsche geneesheeren Bekroond met EBKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrijgbaar in dacona a f 1 90 en ƒ 1 Depdt te Gouda by den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Gebri StoUwerck a Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwste iiitvindingea op machinaal gebied verbeterde fabrieatie en uitsluitend gebruik van fijne eo fijostö grondstoffen garandeerei ien Terbruiker Tan Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbeTeienswaardig fabrikaat nauwÊeui g beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hofleverancicrf 44 Eore Diploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Ueeds 1874 schreef de Accademie naüunal de Paria pj Rijra Nous TOUB déoemons une Medaille d or première clause en oonaldóratlou deTotro exoellente fabrloaUon de Ohooolat bonbons varies eto eto Stollwerck s Üabrikaat is verkrijgbaar bij H H Conftseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor NederlandJnlias Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 i Onfeilbaar Middel TBOBN Influenza Hoest Bors en DS aHANDQ JMTAOASIWS DU Frintemps TE PARIJS Zenden gratis en franco ei prachtig geïllustreerd lODE ILIUI met floUandschen of franschen tekst beTattende de afbeeldmgen der laatst uitgekomen modellen voor het Winterseizoen Tan kleederen hoeden enz Toor heeren damei a kinderen op gefrankeerde aanvraag aan II JULES JtLUZOT a C PARIJS Stalen Tan zijden wollen en katoenen itoffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieTe daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album b fat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitToeringen ier bestelhngen benoodigdz jn Bestellingen van 25 francs en hooger worien met eene Tsrhoogmg van 5 0 0 francê raoht $ n oNJ aan inkomende ncMen n alle ptaauen van Nederland aan tiuis bezorgd De klanten hebben geene formaliteiten TOOP de inklaring of andersints te vervullen daar ons réêXpéalUahals te Razondaal Noord Brabant daarmede belast is BINNENLAND GOUDA 17 November 1894 De heer G J Blonk ia te Utrecht tot arts bererderd Heden ii op de Yarkenmarkt by M de Jong eeo geval van Cholera geconstateerd Gisterenavond bad eene vergadering plaats TftD de afd Goada en omstreken van de Hoïlandscbe Maatschappy van Landbouw up de bovenzaal van het koffiehuis Harmonie Na voorlezing der notulen werden de onderwerpen ter behandeling aan de orde gesteld alvoreus daartoe werd overgegaan werd door den heer tluyter een rapport uitgebracht in zake de conferentie over den muntatandaard te a Hage gehouden Pont 1 der agenda Punten van beschryving voor de Alg Vergadering konden nog niet besproken worden daar die og niet bekend waren maar voordat de alg rergadering plaats beeft zoaden de leden worden opgeroepen en wel den 10 December wanneer tevens de heer A Bos zuivel conaulent voor ZuidHolland hier ter stede een lezing zal honden De heer W de Jen wenachte te vragen of het niet op den weg der Maatschappy lag om de maatregelen tegen mond en klauwzeer te bespreken Door het beatunr waa reeds hierover van gedachten gewisseld maar men vond beter dit niet op de agenda te brengen daar de toepas sing van deze maatregelen geleideiyk moet worden ingevoerd Door het Bestuur werd nog medegedeeld dat met Jananri eene nieawe wetaw zigiog in werking trad en dat daardoor het hoofdbestuar met twee leden moet worden uitgebreid 1 voor Zuid en I voor Noordholland waarom het voorstelde voor Zaid Holland den heer de Bruine daarvoor aan te w zen van wege de afdeeling Dit werd goedgekeurd Nu was aan de orde Uitreiking der bekroning iu behaald op de Tentoonstelhog alhier Door den Voorzitter werden allen die medegewerkt hadden om deze tentoonatelliog te doen slagen benevens aan hh inzenders dank gebracht waarna tot de uitreiking werd overgegaan voor zoover de inzenders tegenwoordig waren Nu wao aan de orde Verkiezing voor dria bestaursleden in de plaats van de hh P Hooftman Jz J Brouwer de Koning en G A Bonter die moeaten aftreden en herkiesbaar waren Door het beatonr werd voor iedere vacature een tweetal gevormd Vacature Ilooftman FEVILLETODI E r X E T UU het Ztoeedack door C EUKHAN 86 Be eerste maal dat zg beneden was kwam graaf Oranskjöld op bezoek Hij leide zulk eene ODgohuichelde vreugde over hare herstelling aan den dag en sprak net zooveel oprechtheid ofer zhne warme deeloeming gedurende hare ziekte dat Ellen open voor alle iodrukken zich door zooveel hartelijkheid getroffen gevoelde Het jonge meisje kon eindelijk uitgaan en ach a dua hersteld maar de voortdurende hoest de sluipkoorts die iederen avond terug kwam alles duidde aan dat de kwaal die door eene iiwügende verterende droefheid te voorschijn geroepen en onderhoaden werd haren gelgkmatigen gang verrolgde Da graaf kwam dikwjjla terug en altijd tuoude by ware deelneming en vriendschap voor Uilen Op zekeren dag kwam Alba de pastorie inloopen Zij en Ellen zaten spoedig io bet kamertje van de laatste vertrouwelijk te praten ffik heb een brief utt Stokbolm ontvangen die mg io verlegenheid brengt Kunt gg gissen van wien P zeida Alba ffVan uwe rqke nicht fNeeo hjj is van een beer en betreft niet mg maar o De hh Hoottman en H Braat Gekozen werd de heer üooftman met 48 at van de 63 oit ebrachte stemmen Vacatnre Brouwer de Koning De hh Brouwer de Koningen O Dl terom Door een der l6den werd hieraan tiJgevoegd de heer M Slingerland Uitgebracht 64 st De heer Brouwer de Koning werd gekozen met 38 st de heer M Slingerland verkreeg X6 stemmen Vacature Bonter De heeren Bonter en A Jaspers Uitgebracht 64 etemmeo Geko n de heer G A Bonter met 48 st de heer Jaspers verkreeg 11 at blanco 5 biljetten De Voorzitter weaschte de benoemden geluk met hunne herbenoeming Daarop ging men over tot verkoop van ballons dat zeer geanimeerd toeging er werd flink geboden en verkocht Door den heer Slingerland werd gevraagd wanneer er rekening en verantwoording zön worden gedaan van tentoonstelling en paardenlotery De Voorzitter deelde mede dat die rekening in het nieuwe jaar komt en dat ieder lid het recht heeft die na te zien Door den heer Voorend werd het beatonr opmerkzaam gemaakt dat het toezicht in het boterhuia zooveel te wenschen uvorlaat daar verachillende boeren bun boter vervalachen met aardappelmeel De Voorzitter verzocht ieder die met getoigen het bewjJR kon leveren dat die of die boer knoeit men dan zich tot den gemeenteraad kan wenden De heer Bioyter dankte het bestuur voor hunne goede zorgen in zake de tentoonstelling dü heer Voorend d kte eveneens het bestuur voor het tot stand brengen van de paardenmavkt Daarop had de gewone verloting plaata Toen de graanbandelaar Nieburg zich gistermiddag op den dijk te Reeaw k van het ouder deze gemeente beboorende Randenburg met paard en wageu bevond zakte een stuk dijk waarscbyuiyk door den aanhoudende regen weg waardoor paard en wagen in het water terecht kwamen Niet dan met moeite heeft men een en ander gered doch het paard moest dit ongeluk met den dood bnkoopen De hevige wind van Maandag op Dinsdag heeft te Ondewater buiten de gewone averg aan daken en boomen van het platte zinken dak van bet pensionaat der R K Gemeente eenige bladen zink afgernkt en naar beneden doen tnimelen gelukkig zonder verdere onheilen te berokkenen Ellen vatte Alba a aim en riep met drift nit yOm Godi wil Alba sug is hg van van hem P ffLieve goede Ellen hoor mij bedaard aan Hg ia niet van hem Etten zonk in den hoek der aofa terug en de straal van hoop die een oogenblik haar gelaat verhelderd had verdween en zij atamelde Niet I J Neen Hg is r n den griffier en betreft den rechter en u Hg verzoekt mij met esoe warmte en belangstelling die duidelgk getoigen van de genegenheid welke hg voor ign vmnd koeetert door u ingelioht te worden aangaande ae oorzaak van bet afbreken uwer betrekking met Arlborg Hij segt dat hij de familie Granakjöld van eena aohaadelgke intrige verdenkt eo verzoekt mij te zeggen dat alles wat van dien kaut komt verzinsels en onwaarbedeu zyn Hij voegt er verder bij dat Alba zweeg Sllen was terwijl hare vriendin sprak onophoudelijk van kleur veranderd Nu stond lij op vatte Alba bij des arm en seide met de grootste ongerustheid ffGa voort Alba het wachten op uwe woorden dood mij ffHg voegt er bg dat Arlborg zeer ziek geweest ia ifZiek I riep Ellen doodsbleek nit nHij werd ziek op denzelfden avond dat 4 den ring terugzond en wel zoo dat zga leren in gevaar verkeerd heeft De griffier schrijft verder dat Artborg a liefde voor u zulke diepe wortelen geseboten heeft dat zelfs zgo gewonde trota en zgoe bitterheid tegen a die met hebben kunnen onderdrukken Arnold versoekt mij n ts zeggen dat uw plicht ge Dinsdagavond had ia t koffiehoistde Ruosc te Oudewater de algemeene vergadering plaats van de Oudewaterache IJsolnb Tegenwoordig 48 leden De penningmeester de beer T Jonker Idenbnrg deed rekening eo verantwoording over t afgeloopen dienstjaar 1893 94 de inkomsten bedroegen f 197 10 de uitgaven f 153 81 batig slot f 43 29i Door den voorzitter den heer S Meger werden tot eene commissie van onderzoek benoemd de heeren J C Jozef M C A Thier en P Verduine Montgn By monde van den heer Thier werd den heer Idenborg dank gebracht voor zyne richtige administratie Vervolgens werden uitgeloot vyf aandeelen vau vyf gulden in de geldleening groot f 500 uitgeloot de Nos 38 73 60 40 71 en vyf aandeelen van twee galden 50 centen in de geldleening groot i 400 uitgeloot de Nos 86 92 63 44 109 Verder had de verkiezing plaats van vyf beatuuraleden die periodiek moesten aftreden nl de heeren G N J T d Pavoort C t Wgk J J v Aelst O J Verhoef en P J Rihms welke laatste zich niet meer herkiesbaar stelde Herkozen w den de hh C t Wyk O J Ver hoef en 9 J v Aelst welke laatste na zyne herbenoeming bedankte en gekozen de beer J C Jozef Eindeiyk werden voor de na restende twee vacaturea na stemmtnge eo herstemmingen de heer P Verdnine Montyn had intuaschen mede na eene benoeming be 4Mftk4 gekozen de hh W Kraiawyk eo D v logen die beiden verklaarden hunne benoeming aan te nemen Hiermede was ten langen leste bet bestuur eampleet en niets meer aan de orde ztjndo sloot de voorzitter de vergadering De vele regens v n de laatste dagen hebben het water m den Zuidplaapolder te Moordrecht ontzagiyk jc ii ryzen en het zelfs gebracht op een peii i dvt jfdezeu zomer nog niet was bereikt ntft J nstaande io dat jaargety zeer hooge waWrStandeo gansch geene zeldzaambeid waren Zdlfs op de booggflegen weilanden in den Polder zyn plassen waar tti nemen een verscbyosel dat daar tot de aitzoederingen behoort Het zal derhalve niet gezegd behoeven te worden dat de staltyd voor vele böferen niet ver meer af ia Immers het gras dat er nog ia en dat is uiterst weinig wordt geheel vertreden Doch ook op den stal wacht den beeaten geen erg gul onthaal want de hooivoorraad voor dezen winter munt evenmin nit door quahteit als door quantiteit Dinsdag 11 trad in de vereeniging Nnt en Genoegen te Ammeirstol als spreker op de heer S Velsiog hoofd der 2e openbare school biedt openhartig de reden uwer handel wijze te verklaren zoodat Arlborg ten minste weer achting voor u gevoelen kan Hg beschouwt dit te eer als uw plicht dewijl Arlborg bg hot winterting hier moet komen ffik heb niets te verklaren fluisterde Ellen i Sleohta één ding weet ik dat ik zijne vrouw maoh noch kan worden En wat zal ik Arnold antwoorden V Alba vestigde hare oogen op Ëllen a gelaat en daar las zg zulk eene diepe smart dat zg de tranen in hare oogen voelde opkomen Dat ik handelen moest gelgk ik gedaan heb vEUbd zijt gij er zeker vaD recht gehandeld te hebben Zijt gg overtuigd da niemand door valsobe voorstellingen u misleid heeft P Bedenk wolk een leed gg hem berokkend hebt V Ellen vouwde da banden over de borst te zamen en zeide bedroefd Gelooft gij A lba dat men zijn eigen hart verbrijzelt zg n eigen geluk vernietigt zonder daartoe eene krachtige drangredeu te hebben P Maar misschien beeft de familie Granakjöld invloed op u geoefend Neen die beeft daarin geen deel ffEUen het kan toch geen gril zgn P r Een grilP O Alba kan men mij verdenken naarde inblazing van een gril gehandeld te hebben Het t innentredes van Fridolf en zijne moeder maaktolflAi einde aan het gesprek Nadat Alba vertrokk ey as seide Ellen tot baar broeder fflsf j nooit bg u opgekomen Fridolf dat ik missobieD onbillgk gehandeld heb in het afbreksn mgner betrekking met Kano te Berg Ambaebt met eene lezing getiteld Dunte en zyne werken Na de pftoze volgden bydragen van den spreker en den beer A De Joog Kz Zoowel lezing als bydragen vielen zeer in den smaak der aaawezigeo Io den vromen morgen van den 16d Nor trof de gemeente Leksmoad een zeer gevoelige alag door het plotseling overlgden vao den heer G Eorteohoeven Kortenhoeven bereikte den leeftgd vao 62 jaran en was daarvan 30 jaren lid van den gemeeoteraad een groot getal jaren president kerkvoogd en woonde jl Zondag als ouderlii der Ned Herr gemeente nog de Godidienttoefening en bg Algemeen waa de brave man geacht en zal ongetwyfeld door zeer velen pBmist en door zyne familie innig betreurd wordan Twee knapeo vonden Woensdag op de markt te Schoonhoven een bankbiljet van f 100 Ëün hunner ijlde oomiddellgk naar den burgemeester die by bekkenslag den eigenaar liet opsporen Deze beloonde de eerlgkheid der knapen door hnn ieder een ryksdaaldei te schenken Donderdag werd v Z nit Schooohoven tuen hg ofschoon zeer zwak van gezicht zich met zyn kleinen handel in almanakken enz te dicht by een draaienden molen ia Groot Ammers waagde door een der wieken dermatd getroffen dat hy onmiddellgk een lyk wai Hg laat zgne vroaw en kinderen in koumer volle omstandigtieden achter Men zal zich nog herinneren dat in den nacht van 28 op 29 September j l 9 Anrath de familie R vermoord werd dat de moordenaars per rgwiel gekomen en gevlocbt waren en kort daarna de eene naby Anrath de andere bij Bremen aangebonden werd Door de rechtbank te Dosseldorf zijn deze twee personen de gebroeders T en J Wirtz te dier zake ter dood veroordeeld Het Débat8 rekent oit dat met Madame Sans Gêne reeds een gezamelgke recette van twee millioen franca moet zyn gemaakt en kont tot de slotsom dat Sardoo met dit stuk dus een fortuin heeft verdiend Zalk een succes wordt er dan bggevo d meet wel aanmoedigend werken op jnoge sohrgreri die voor het tooneel zouden willen werken Dat is zoo ongeveer de aansporing die men gebruikt om fabrikanten en andere n jverheidtmannen tot grooter werkzaamheid aan te sporen Fridolf zag zijne zuster bij dit plotelinge opvatten van zulk een teeder onderwerp verbaasd aan maar antwoordde dadetgk Neen KUen gg hebt niet anders knanen handelen tenzü gg in zijn alles behalve lofwaardig gedrag ten opzichte zguer oioht hadt willen darlen Do liefde die hij voor u koesterde was een diefstal aan haar gepleegd waaraan gij onsohnldig waart zoolang gg van züne trouweloosheid onkundig wssrt maar van het oogenblik af dat gij kenms daarvan kreeg waa het uw plicht te handelen gelijk gij gedaan bebt Maar wanneer ik eens misleid wareP Wanneer KuDo eens onachnldig wasP Dan zou ik een verschrikkelijk onrecht tegen hem begaan hebben Misleid door zgne moeder Zon eene moeder baar zoon kunien beliegen ffNeea maar wanneer zg zelve eens bedrogso ware P Ellen waarom u geplaagd met al drze gissingen Gg hebt iméiers zelve een brief gelezen die van freule Oriaskjöld s smart getuigde ffJa gg hebt gelgk Ellen liet het hoofd op de hand rusten en verviel in een droevig gepeins En tocb hernam zij zgn er oogenbltkken dat eena inwendige stem mg aanklaagt als onbillgk gehandeld te hebben onbillgk omtrent dengene dien ik zoo teeder bemin Terwijl lullen en Fndolf te zamen spraken sohreet Alba aan den griffier den volgendeo brief Is uw vriand den dood nabg geweest ik kan b antwoorden Ellen zoo goed zoo weldadig zoo bemind zal spoedig sterven sterven in den bloei des levens