Goudsche Courant, maandag 19 november 1894

ê Bg de Tweede Kamer is ingekomen een wetsontwerp van den heer De Savorniu Lobman tot wyziging der wet op het lager onderwys Dit wetsvoorstel heeft de strekking aan de Kroon de bevoegdheid te gerea om iu A 8tot v eiienuü Kauiu ZitÜng ran Vrijdag 16 November 1894 Heb algemeen debat over de Indische begrooting ia aaagevtingen De heer Bool betrenrde de fisauote le po itiek door Nederland gevoerd ten aanüen van lodië uamelgk om directe baten te TRrlnngen en buitengevrone uitgaven uit gewone middelen te be tryden Ety betreurde dat de Minialer de regeling der fiinadcieeb verhouding heeft losgelaten zonder welke geen blyvende hervormingen mogeiyk zyn De heer Farcambe Sanders stelt alle oordeel over de Lombokzaak uit tot hoofdstak X met het oog op den beslissende slag die thans in Lombok te wnchteu is Alleen kenrt hg sterk af de pnblicatie vau de instroctie van den opperbevelbebber en meent hy dat de expeditie onvoldoende is voorbereid evenals de eerste Atjoh expeditie Verder dringt spr aan op de wettelyke regeling van het mgnwezen op vroeger door hem aangegeven grondslagen en van weduwen en wezenfondsen van landmacht en bargelyke ambtenaren De heer Van Viymen achtte den financieelen toestand in Indië niet onrustbarend maar keurde af datMe bevolking nieuwe belastingen zal moeten dragen door verbooging der invoerrechten en der landrente Vermeerdering van inkomsten moet gezocht worden tn bezuiniging op tractement van hooge ambtenaren en op uitgaven voor het kadaster Voorts dringt h aan op de versterking van de levende atrydkrachien met drie veldbataiüons het hooghouden en het prcbtigeder inlandsche hoofden Den uigemeenen toestand van den Archipel acht hij tameiyk zorgwekkend vooral beveelt hy aan Bali niet te vertrouwen Qver Lombok geen woord thans tenzy dan hulde aan het dappere Indische leger ea aan den goov gen en den minister voor de spoedige aunvalling der verliezen De heer Van Gennep verklaarde den nieawen minister niet te willen dringen op de baan van koloniale hervormingen maar wenechte niet te groote augstralligheid in het leeneu Toor productieve werken Dq heer M Maekaj spoorde daarentegen tot voorzichtigheid aan op dit punt en sloot zich aan hij hen die voorlooptg zich willen onthouden van ingrijpende maatregelen De heer Pynaektir flordyk wenschte omtrent de centraliaalie den raad van Indië en de koffiecultuur het voetspoor van den vorigen minister meer gevolgd te zien Omtrent de expeditie op Lombok betreurde hg het gemis van genoegzaam doorzicht by den aanvang en achtte hy versterking der krygsmacht noodig De heer Cremer betreurde de samen koppeling der tariefkwestie op Somatra s Oostknst met het algemeen tarief De fioaaciëele kweatie hield hy aan tot by de behandeling van het tarief waaromtrent de heer van Gennep den minister adviseerde hat nog een jaar in portefeuille te houden Als opvolger van den heer Land heeft nu het kiesdistrict Helder den heer A F Staalman naar da Tweede Kamer afgevaardigd Een zonderlmg verloop heeft die verkiezing gehad De liberalen van allerlei tinten hebben in het district de groote meerderheid en toch kwam zelfe geen enkel candidaat van hen in herstemming Zy hadden zich de weelde veroorloofd zes of zeven candidaten te stellen met het gevolg dat niet één van dezen een voldoend getal stemmen verwierf om in aanmerking te komen Ook onder de anti revolutionairen was verdeeldheid De officieele candidaat der antirev kiesvereeniging in de gemeente Helder kreeg een zeer gering aantal stemmen maar een ander de beer Staalman die in de vergadering der kiesvereeniging in de minderheid was gebleven bleek meer in den smaak te vallen van de kiezers van die richting in een groot deel van het district en bracht het daardoor tot een herstemming met den katholieken candidaat den heer Kraakman De heer Kraakman oud zee officier werd daarop door een der liberale kiesvereenigingen aanbevolen nadat lig baar geschreven had te zyn voorstander van uitbreiding van het kiesrecht binnen de grenzen der bestaande grondwet zoo ruim mogelyk c Die laatste woorden waren een deel der katholieken niet zeer naar den zin DeTydc verklaarde dan ook dat gold het een vrye verkiezing die woorden in de tegenwoordige omstandigheden het blad zouden beletten zyn steun aan den heer Kraakman te ver leenen De Standaard die blykbaar eerst zeer geaarzeld had beval ten slotte wet warmte de candidatnur van den heer Staalman aan Deze candidaat die uitgever is van een blad Extra Tydiiig getiteld waarin by gelykeen zyner bewonderaars zegt jdikwyls extra ongezouten de waarheid zi tc was daardoor en wellicht ook om andere redenen by v len niet zeer in de gratie Bovendien kon de antirevolntionaire party het district zooais De Standaard de vorige week schreef nog niet onder de kansbiedende t Uen De iiberalen kannen het als zy niet Verdeeld zyn op had slofjes afc De verwachting was dus dat de beer Kraakman zou worden gekozen En toch h eft de herstemming een andere uitkomst gehad Meer dan 1400 van de 3675 kiezers bleven thuis en de antirevolutionaire candidaat kreeg nog 250 stemmen meer dan de candidaat der katholieken en van een deel der liberalen Zeer waarachynlyk hebben de radicale elementen in het district op den heer Staalman gestemd Van dit nieuw gekozen Kamerlid verhaalde de vorige week het hoofd eener christelyke school to Naarden de heer N Oosterbaan die met hem zeer van naby bekend is in De Standaard f dftt de heer S steeds ijverig voor de antirev beginselen party koos en o a in 1888 met hem geheel den nacht in de weer Wils om voor den toenmahgen candidaat Van Marie te werken Verder schreef deze hoofdonderwyzer van het nieuwe Kiimerlid die zoo onverwachts bekend is geworden het volgende Sinds heeft hy rusteloos in zyn hlad dat ik nog steeds geregeld lees voor onze Chriatelijk democratische beginselen het pleit gevoerd Én dat niettegenstaande ons volk hem althsns I in den beginne meer tegenstond dan hielp Verreweg het overgroote deel lezers ran Extra Tydingc behoorde niet tot onze antirev party Misschien is dit daaraan voor een deel te wyteo dat de heer Staalman Darbist is en niet zelden ook aan onze eigen mannen zyn critiek niet spaarde Wellicht is er echter in het district niemand die zoozeer yverde tegen kroeg en bordeel tegeu het modernisme eö socialisnle tegen onrecht onder eiken vorm voor den minderen man dan joist de heer Staalman Deze candidaat zal als volksman in deTweede Kamer uitstekend op zyn plaats zyn Hy kent het volk door en door Heelt op hetvolksleven een helderen blik Zelden heb ikouder bet volk iemand ontmoet met zoo scherp zinnige gave van opmerking De heer Staalman is niet op scholen gevormd maar in hetleven in den stryd der partyen i Ik twyfel er niet aan of hy zal als lid der Tweede Kamer zich by onze mannen voegen en met geestdrift en overtnigiog zoo de Heere het onzen leider vergunt in het Parlement weer op te treden met dr Kayper stryden voor alles wat het waaracbi belang van ons volk bevorderen kant Het zal nu moeten blijken of het Kamerlid beantwoordt aan het beeld dat door een geestverwant van den candidaat is geschetst Is men dit jaar by de heffing der Vefmo gensbelasting strenger te werk gegaan dan in bet eerRte jaar der heffing Het werd in de afdeelinge n der Tweede Kamer door sommige leden beweerd En als bewytj werd aangevoerd dat meer gedetailleerde opgaven van de bestanddeelen der vermogens werden gevraagd Dit bezwaar werd door andere leden geenszins als gegrond erkend Z meenden dat de ambtenaren in de meeste inspectiën niet zonder tact zyn opgetreden Als de aangiften blyk droegen van te goeder trouw en naar de bedoeling der wet t z n opgemaakt werd men niet tot onnoodige blootlegging van den vermogenstoestand genoodzaakt De grief betrot vooral den aftrek wegens verplichte uitkeeringen welke nu niet zelden aan een scherp onderzoek werden onderworpen Sommige inspecteurs lieten zo slechts toe wanneer ze op de wet of een authentieke akte stemden wat men in stryd achtte met de verklaringen door den minister Pierson afgelegd ring Andere leden vonden zulk een scherp toezicht niet overbodig omdat het is voorgekomen dat de kapitalisatie der oitkeeringen vooral van ouders aan kindereu meer bedroeg dan het vermogen Ten deele was dit een gevolg van den hoogen factor van vermenigvuldiging 20 maar ook wel van te hooge aangifte van den aftrek Wel valt de uitkee veelal in de bedryfsbelasting maar dat geen reden om met onware aangiften genoegen te nemen Voor beteie controle wenschten sommige leden ook een guspeciSceerde aangifte van hen die zich aangeven voor een vermogen beneden het belastbaar minium In bet zuiden des lands hebben vreemdehngen uitgestrekt grondbezit Zy zyn gebaat door verlaging der grondbelasting en der mutatierechten maar betalen geen vermogensbelasting Aan dit voorrecht wenscbten eenige leden een einde te hebben gemaakt en ook de gronden in de doode hand behoorden getroffen te worden r Verder vroeg men een statistiek der vermogens in de steden met meer dan 50 000 inwoners en ook van de vermogens onder 1 13 000 waarvan een deel althans is bekend geworden door de toepassing de bedryfsbelasting dien blykt dat een scboolbestnnr ondanks de aanbieding van een behoorlijke jaarwedde niet by macbtte is binnen den bestaanden wettelyke termyn in eene vacature te voorzien vrysteUing te verleenen van de voorwaarde dat in zyn school het wettig aantal onderwyzers aanwezig zy Daartoe wordt voorgesteld eene alinea in te lasschen in artikel 54bis Do voorgestelde bepaling bedoelt derhalve niet alleen de overgangsperiode maar is van blyvendej aard Het vroeger voor totaal onmogeijjk gebonden staken v m den arbeid op on en feestdagen in de giatfabrieken te Schiedam scbynt thans langzaam maar zeker een voldongen feit te worden In de Weener Gistfabriek van den heer P J Lagerweij is eranals reeds in andere fabrieken aldaar plaats beeft de algemeene Zondagsrust ingevoerd j Ongeveer te 11 unr Zaterdagsavouds eindigen de werkzaamheden en de voor onont heerlyk gehouden Zoodagsarbeid blyft eenvoudig rusten zonder schade voor bet bedryf dank zy de wyzigingen eo verbeteringen inde laatste jaren in de SchiedamscheuTgistfabrieken aangebracht J jWel moet nu hét arbeidsuur op n Zaterdag zeer worden verlaat maar d t gaatzoqder opoffering van de z ae der arbeiders immers hun wordt op deta rdag een ruattywtoegestaan van s namiddi s 12 tot 7 uuM r U Bakkery Eentgen tijd gdeden warden te Gladbacj een hoofdconducjbfur eo eu kastelein y hechtenis genomen beschuloigd van smokkeleL op groote schnal van horloges eo saccharine Terwyl de hoofdconductec ip den trein diè uit Rederland kwam de horloges oït ons land over de Duitsche grenzen bracht en ze afleverde aan de horlï gikoopman Ploeth te EU berfeld ging de sacij rine waarop een Jnvoerfl recht geheven wordt Van 250 trancs er K G I juist dèn omgekeerdpn we op Deze werd uit Di itschland ntj r ons land gastnoklceld Op deze wyze is in We laatste jaar v or meer dan lOO QpO mark f n sacchafine over de grenzen geamokketd Dé saccharine 40 zakken ieder van n Kg die by den herbergier werd gevonden ü in beslag genomen De Sta t moet op deze wijze voor een bnitengewi n hooge som aan rechten benadeeld zyn i VERWAARLOOSD HOESTEN of niet iu acht genomen heeachheid kan by verdere ontwikkeling gezondheid en leven in gevaar brengen Men gelieve dit destemeer in acht te nemen daar een tydig gebruik van den sedert 26 jaren by hoest beescbheid hals borst en longlijden door autoriteiten der wetenschap alfl onovertrofEin erkenden geneeskundig aanbevolen echten Rynlandschen Druiven Borsthonig von VV H Zickenheinier te Mainz elk gevaar uitsluit Dit kostalyk Druivenpraeparaat een extract efficace uit edele rijnlandsche druiven werkt verzachtend slymoplossend tevens by uitstek voedend en versterkend Na t gebruik bespeurt men een aangenaam gevoel in t gehenle ligchaam de stem wordt klaarder helderder en t ademhalen levendiger en elaalieker Buiteolandsch Overzicht De plechtige bijzetting van het stoffelyk overschot van wylen den czaar Alexander III is thans definitief bepaald op a s Maandag 19 Nov Een groot aauta der verwachte vorstelyke personen was reeds eergisteren en gisteren aangekomen daar aanvankelyk zoowel 16 en 17 dezer als ook de 20e afwisselend als de vermoedelyke begrafenisdag genoemd werden Daar bet lyk in den ocbtend van 13 dezer te St Petersburg kwam en minstens drie dagen in de kathedraal moet geëxposeerd blyven ware gisteren de dag geweest waarop de begrafenis ten vroegste had kannen geBohieden Tot de Donderdag aangekomen personen behoorden ook prins en prinses Heinricb van Pruisen de groothertog van Hessen prins Albert van Saksen Altenburg en gemalin de hertog van York en de Beiersche delegatie De Standard verneemt van haar correspondent te Moskou byzonderheden omtrent de voorloopige overeenkomst tusschen Engeland en Rusland in Midden Azië waarop lord Rosebery in een zyner redevoeringen heeft gezinspeeld Volgens dezen correspondent zon het gedeelte van het Pamir plateau ten zuiden van de Panja Sarhad onder Engelschen het gedeelte ten noorden van de Murghab Aksoe onder Russischen invloed komen De Afghanen zullen zich dan terugtrekken van het stroomgebied der Shonghan en der Roshan terwgl de Russen niet bezuiden de Morgbab zullen komen Het gedeelte tusschen beide grensrivieren zal waarschynlyk by wyze van proef onder het bestuur van inlandsche vorsten gesteld worden De overeenkomst moet volgens bet Londensche blad beschoawd worden als een modns vivendi zy heeft geen blyvend karakter De liberale Rasische bladen spreken de verwachting uit dat voortaan ia de binnenlandsche politiek van Rusland met den geest des tyds rekening zal worden gehouden en de weg van vrye ontwikkeling der natie bo streden xSewerc Het Noorden herinnert er aandat de troonabestyging van jonge tsaren vaakbet begin is geweest van een nieuw tydperkiu de Uuaiscbe geschiedenis zoo is het gegaanmet Micbaïl Feodorowitsj en Peter den Groote Het blad vertrouwt dan ook Nicolaaa II dehoop ven Rusland op een nieuwen koers zalverwezenlykeo Nowostic Het Nieuws is van oordeel dat Ijlmen vooral moet letten op de belofte van den jongen Keizer het geluk van zyn onder fidanen te zullen bevorderen indien men de Jrichting van zyn toekomstige politiek wil lee tren kennen De Rusische politiek moet ver iMantwoord worden voor Europa en daarmee U fheeft de jonge Keizer wiens edelaardighe id en waarheidsliefde bekend zyn zeker rekeningii gehouden j jj Zelfs het Nowoje Wremja swgt dat nieuwe regeering meer vertrquwen moet iStel tl ll len in bet ontwikkelde deel n de jonge krbcb i ten der natie en hun een rol vergunnen ia overeenstemming met hun vermogens De betrekkingen tusschen Frankryk Duitschland zyi iu de laatsten tyd onge lj twyfeld bet r gewonien De waardige hou l ding van den Duitsch n ïjeiaer heeft ioPrankJ ryk waarde ring g voiidda De Liberté geefd iuervan opnieuv een Ibewya in een artikelj schreven naar a nleidiig i an de aaastaandAl mvryheidajÈelling va i Sd ma Ismert eenfc Fi an ais i dle als sjiion U Metz gövangen w ji in dé invpheidJ r keizer WSbelm Maar hi genomen De sJjibÈrtei stelling nief bewijti rechtvaar4heid aHiUö opmerkclil in dén mona blad zynl je volgendfl retói fogooiis gèfcracht tscMand flUgin istigi op tfl fieuien njioach De po liie yraarib d heeft verodflooft ons nifi gen tot tomadering zeer maar wij i öeten ze ni rngwyzen Onze waardïj gedane zaken aan tencTni In iden tydeh hebben Vfi met a e lt Iken twist gehad Wy hebbep Pn aïlen tiy vef schillende gelegenheden verslagen en wg vin J den het aieer natuurlyk dat y ons geen wrok toedragen Laten wy ons vooi deel doen met bun voorbeeld Bovendien goede betrekkingen beletten niet dat een geschikte gelegenheid aanspraken gen aakt worden Voorwaar een groote verbetering sinds den tyd toen de Lohengrin in de Opéra uitgefloten werd De socialistische leden der Beiersche kamer hebben by de regeering het terzoek ingediend om de kamer in buitengewone zitting byeen te roepen voor de behandeling van twee quaesties die hun van genoegzaam belang toeschynen om er eens over te redeneeren De eene zaak geldt het f it dat de Beiersche ministers onlangs te Berlyn hebbeo ingestemd met de voorgenomen maatregelen tot beatryding der partijen van omverwerping waaromtrent naar het oordeel der aanvragars eerst de Beiersche Landdag had moeten worden geboord de andere de ongeregeldheden te Fuchemühl en bet onhandig optreden der soldaten waardoor noodeloos veel bloed vergoten is geworden In t kort hebben we van dat laatste reeds meldiog gemaakt maar een breeder relaas mag wel volgen Het was moet men weten sinds lange jaren de gewoonte dat de bewoners van FucbemÜhl bont mochten sprokkelen in de bosschen van den baron von ZoUern de laatste baron van dien naam wilde hieraan echter een einde maken en liet door de rechtbank beslissen dat de gewoonte der bewoners van FucbemÜhl in strijd was met de wet In verschillende instanties werd Terscbillend over deze zaak beslist no eens kregen de bewoners gelyk en dan weer de landheer tot eindelgk in Ihoogste instantie werd uitgemaakt dat de bewoners geen bout mochten sprokkelen Sterk in het bewustzyn van hun oud recht heslotsn de boeren het toch te doen de landheer riep de hulp van den sterken arm in om het ie beletten en het gevolg was dat vyftig goldaten onder bevel van een officier en geleid door den achont naar bet bosch togen omde boeren te verjagen Volgens de beëedigde verklaring der boeren werd de wettelijke waarschvwing zoo deze al gedaan is op zulk een afstand en onder zolke omstandigheden gedaan dat niemand er iets van gewaar werd Kn toen de boiiren voortgingen met houtrapen volgde een aanval der troepen waarbij eenige boeren gedood en ecu twintigtal personen waaronder ook vrouwen gewond werden Uit het lystje van de gewonden blykt dat de meeaten in den rug gekwetst zyn velen hebben niet alleen kogelwonden maar werden daarna nog ettelyke malen door de soldaten met de bajonet gestoken Een man van 30 jaar werd door een kogel in het been gewond hy viel neder en kreeg later twee steken in den onderbuik Een andere boer werd vlochtend voortdurend achtervolgd door twee solI daten die hem met de bajonet staken Hy I heeft 18 tteekwonden waaronder een gevaar Ijjke En zoo gaat het voort tot 14toe oDde manneu jonge mannen en vrouwen allen met kogle vonden of steekwondeu in den rog Wat blgft er roept zeker blad uit by zulk een lijstje over van het zeggen van den officier dat zyn soldaten kalm zyn opgetreden Getaigt het van kalmte en bezadigdheid een gowpode ettelijke bajonetsteken toe te brengen of een vluchteling 18 steekwonden iu den rug et optreden nu van dei landheer en de bar aarschheid der soldaten heeft in Beieren algemeen kwaad bloed gezet Het Berl Tagebla voorzag daarvan al diulelyk versterking der sociaaldemocratische pat y Op den partydag te Franufort klaagde Von Vollmar dat de B9ciali3tische propaganda onder de plattelandsbevolking zou weinig vorderingen maakte De regeering buhoeft maar enkele malen zoo te laten optreden en dan zal het wel andera worden z t bet Tageblatt Dat de socialisten weten waai ze den hefboom moetejti aaugrypen zag men steeds uit ban verzoek aan de regeering waardoor ze van zich spreken doeu De agitatie door hen aan den gang gel ouden strekt zich nn over geheel Beieren ait Intusschea achten de t ee vo rnaamate organen ran lilieralen en rooWscImu het raadzaam dat de gemoederen eérit geuoegr aam tot bQd4 t 0 kom n alvorens de zaak tot een onderwerjS van pfi riemen tal re bebattdeling wordo gemaakt Zy verklaren zich ideijialve ten ipteUigste tege4 byeenroe ing tot buitengejmone Kamer ittiog Ddarvan zal i San ook geen sprake zyu maar dat ialisteu niet wien het alleen te te poseereo als de wrekers van f volk I he v TdTJi if s I UflG kZ o N D E N Heeft Kleine landbouwer in de provincie j OverJSsellj zSbh tot nog toe 4n deb stryd om lithU keÊtaan boe zmaftr die soms ook Was door zïj heill fp vyjilWeten staiande td hpuden thans wo dt ilie pd voor sommigen te Aachtig De paüioanuid zwa e regens in ezen zomer dedeb i v Wr beu bet grootste gedeelte van den oogpi venören ga iSk hun hojjjberg ardappl Küil t bieren zoo goed ata ledig hun zaadkisf verdjstecht gevuld en lun de winter voor de deur staat aalten zy gflooodzaakt ziju het weinige vee dat zy bezitten te verknopen wat voor hen gelyk staat met het verlies van hun middel van bestaan Ondergeteèkendene ten zeerste begaan met hei lot dier zwaar beproefden hebhen zich gedrongen gevoeld om pogir en in het werk te stellen om te voorkomen dat deze oppassende en vlytige gezinnen ten ondergaan Zij heblïen zich daarom tot eene centrale commissie vereenigd een nauwkeurig onderzoek ingesteld naar dun omvang der ramp en zullen met machtiging van Gedeputeerde Staten der provincie Overyssel eene collecte in Overyssel bonden Daar de nood echter te groot is om enkel door de opbrengst dier collecte te kunnen worden gelenigd doen zy mede een beroep op de offervaardigheid au honne landgenooten buiten Overyssel Honderden gezinnen staan op bare hulp te wachten meer dan f 500 000 schade werd geleden terwyl btst door haar benoodigde om op de meeat bescheiden wijze in den nood te voorzien ongeveer f 50 000 zal bedragen Landgenooten wilt onze bede om hulp verhooreu de gelden toch daarvoor door U geofferd hebben dubbel waarde ze zulten nypend gebrek Lenigen en te elykertyd voorkomen dat het groot getal werkloozen zal worden vermeerderd EUe gift hoe gering ook zal dankbaar door ieder der ondergeteekenden in ontvangst worden genomen en in de dagbladen verantwoord De Centrale Watersuood Commiseie in Overysael Mb H R van MARLE Voorzitter Kantonrechter oudlid der Provinciale Staten Deyenter J VAN ALPHEN Lid der Tweede Kamer Hengelo Mr W C I J CREMBRS Vice President van bet Gerechtshof lid der Eerste Kamer Arnhem A Baeon VAN DEDEM Lid der Twuede Kamer Dalfsen Ms W J Baeon VAN DEDEM Oeconoom lid der Provinciale Staten Nieow leasen D GELDEaMAH Industrieel lid van den Gemeenteraad Oldenzaal J DE GOEIJEN Lid van Gedeputeerde Staten Zwolle Mtt R F BaeosVANHEECKERENVAN WASSENAER TOT TWICKEL Delden Q J VAN HEEK Industrieel lid der Provinciale Staten Enschede G J JANNINK Industrieel lid van de Provinciale Staten Goor J MEESTERS J Rz Lid der Tweede Kamer Steenwyk F H Baron MULERT Burgemeester lid der Provinciale Staten Dalfspn M NOORDTZIJ Professor Üd der Provinciale Staten Kampen C PIEK Lid van de Gedeputeerde Staten Harden berg G SALOMONSON Hz Industrieel lid der Provinciale Staten Almelo A F STROINK Burgemeester Steeiiwykerwold M A H M STROINK Burgemeester Wanneperveen Mn J A F Baron DE VOS VAN STEENWIJK AN ESSEN Burgemeester Zwollerkerspel J H WARNAARS Burgemeester Wierden A L NIL A NT Pennii meester Burgemeester Markelo J BOSCH BRUIST Secretaris Burgemeester lid van den Gemeenteraad Nieuwleusen i Ontvangen een GROOTE SORTEEJ ÏNG Dames Heeren en Kinder PARAPLÜIES A van OS Ai £ 73 73 1 Beurs 1 van Amsterdam Ij I 16 NOVEJlBia Vor krs lotkoers 92 A 88 101 lOl Vis 9 Vi 991 78 80 80 8U SÜVl 8411 ii 7SV S 96 B 9BV 95V8 109 los 8 867 8B 28 109 s 97 39 Vl 397 1 100 100 861 780 670 101 73V lOl s 811 1291 78 72V 1021 1011 1437 B l T 87 108 9 Vs 190 1S7 103 NBiiiiumD CMt Nod W a Vi diU dito dito 8 ctito dito dito 3V HoNBiE OH èoudl 1881 88 4 talie Inschrijving 1862 81 6 OosTENSjObl fnpapiorlSSS 6 dito in zilter 1868 6 eomnoil Oblig met ticket 3 dito dito 3 BojLlKD Obl Oost 2 1 Serie 6 dito Geoons 1880 4 ditobüBotlislSSS 4 dito bij Hope 183D 90 4 1 ditoin goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 3PANJI Ferpet lehnld 1881 4 TuiKiuj Oepr Conr leen 1890 4 Geo leeuiag seiie D Geo leenin serie C ZuidAje Bïp Beo v obl 189 6 Mbuoo Obl Buit Soil 1890 6 VBNgzuBLA Obl 4 oabep 1881 Amstbkdam Obligation 1861 S i aoiraïDAH Sted leen 1886 SV Nbd N Afr Handels aand i endsb Tab Mjj Oertiioaten Dun Maatschappij dito A rnh U potbeekb pandbr 4 t Cult Mij der Vorstenl aand s Gr Hypotlieekb pandbr 4 Nederlandsche bank aand Ned Handelmaatsoh dito N W Il Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OosTENa Oost Uüug bank aand HusL Hypotheekbank paudb 4 i Amebika Ëquit hypoth pandb 6 Maiw h G Pr Lien cert 6 Ned Holl U Spoorw Mij aand Mij tot Eipl Y St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTAUi Spoorwl 1887 89 A Bobl 3 48Vii ZuidItal Spwmg A H obl 3 j 62 Polen Warscba i Weenen aaod 4 137 RiJSL Gr Russ Spw Mij aand 6 100 Bahisohe dito aand I 6 ii Fastowa dito aand 6 1 747g Ivrang Dombr dito aand 5 lOS g KnrskOh Azonr Sp kap aand 6 98 Losovo Semst Sp Mij oblig 103 1087 8 S Vs 1001 148 134 V 90 56 927 ik 74 103 38 50 194 171 108 1081 1021 102V 1161 1S 941 V 106 Orel Vitebsk diti oblig 6 667 117 647 l3 l Zuid West dito aand 6 dito dito oblig 4 AMBlKA Cont Pao 8p Mij obl 6 Ohio k North W pr C v aand dito dito Win St Peter oW 7 Denrer St ia Gr Spm eert v a Illinois Oeutral obl in goud 4 Louisv Naskvilleeert T aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Miss Kansas r 4 pet pref aand K ïork Ontario t West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 81 Paul Minn k Manit obl 7 ün Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Ooi Ie hyp O 6 Canada Can South Cert v aand Ven O Eallw tt Nav Ie h d c O Amsterd Omnibus Mg aand Kotterd Tramweg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aand 3 Stad Boltordam aand 8 Beloib Stad Antw6rpoiil887 8 Stad Brussel 1886 8 UaNa Theiss Regullr Oeeellsch 4 OosTBNR Staatsleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 41 Spanje Stad Madrid 3 1868 Ver NED Bet Hyp SpobI eert 4 REXmSGEVlXG EIJTüIG SCHOÜW BÜEGEMBESTEB m WETHOUDERS der gemeente Gouda Gezien Art 52 der Verordening Tan Politie ▼ oor die Gemeente vastgesteld deo 25 Maart 1892 en afgekundigd den 2G April daaraanvolgende Brengen ter kennis der Voerlieden en Huurkoetaiers dat op Zaterdag den 24 Novi niber 1894 des morgens ten 10 ure op het plein achter het Waaggebouw zal worden overgegaan tot de algemeene keuring hnnoer Kytui gen en Arrealeden zullende de nakeuring der op dat tijdstip verhuurde uf in gebruik zynde Kytuigen plaats hebben op Zaterdag den 1 December daaaraanvolgende ter zelfde ure en plaatse Gouda den 17 November 1894 But gemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER BurgerlUken Stand GEBOREN 15 Nov Albertns Adrianos ouders J Cattel en J Verslaan Jacobus ouders W Hofman en N Soflree 16 HendricuB Marinus onders H M Uercksen en N Hornis 17 Albertus ouders G van Leer en G H C van Nostelrode OVERLEDEN 15 Nov S J Hoffman 5 w L Erberveld 6 m j ONDERTROUWD G Brouwer 20 j en J Vermeulen 24 i J Dijkman 19 j en K dé Gruijl 21 j Preekbeurten MOORDRECHT Zondag voorm 10 uur Ds van der Meer van Knffeler nam 2 uur Ds van drr Meer van Kuffeler Doopsbediening Moordrecht GEBOREN Veeltje ouders L Steinvoort pp P de Bruyn GEHUWD J W Verhrij te Alblasserdam en K de Vries ADVERTENTIKN Voorspoedig bevallen van eene Dochter G A M DB GBAAF Stobbé Oouda 16 Nov 1894 I Voor de talrijke en hartelijke bewözen van belangstelling ontvangen b m ne benoeming tot Lid van den Gemeenteraad zy hiermede mgn welgemeenden dank A VINGERLING Qouda 17 November 1894 I I M K die iets verichnldigd z ja aaaMLLIini of te vorderen hebben vando nalatenschap van den heer AEIE van REEgewoond hebbende te ReeuwijkenoXdB r overleden den 10 November jl worden verzocht daarvan niterlgk vóór den 1 DECEMBER a s betaling of opgave te doen ten Kantore van Notaris G C FORTÜUN DROOGLEEVBR te Gouda De COMMISSIE tot ÜITDEELING van ERWTENSOEP Soepketel Keizerstraat heeft de eer te berichten dat zij binnen eenige dagen zal rondgaan tot het aanbieden harer Met het oc op de groote behoeften en tot instandhouding dezer nuttige instelling hoopt zg dat in mime mate zal worden deelgenomen De LIJSTEN zyn ook by de ondergetee kenden aan hnis verkrijgbaar PUIKE OUDE SCHIEDAMMER GEFEVEE Merk NIGHTCAP Verkrügbaar by PEETERS Jz Alfl bewqs van echtheid ia cachet en kurk steedi voorzien van den oatm der Firma P HOFPfi M N B Het Beatnur A H VAN DILLEN Voorzitter C A B BANTZINGER Secretaris GEËTALEERD verschillende $ t ITicolaas Cadeaus AkobeTelend B A VERZIJL KORTE TIBNBEWEG D 1 Openbare Vrijwillige Verkoopiag op WOENSDAG 21 NOVEMBER 1894 das Toormiddags ten 10 ara op het land tui den heer V D BEË voorheen den heer SPRUIT aan het Jaagpad naby de bmg onder de ge meente n addinxveen ten overstaan von den te Rotterdam gevestigden deurwaarder F H 8WAM Tan eene gioote party HOUTWAEEH als BADDINGS PLATEN DAK en ZOLDEBDEELEN SLIIPDEELEN SCHUTTEN van KRAAL8CH0T ASFALT DEUREN RAMEN SCHOT WERK alsmede o 400 staka STKIGEKDELBN KOLDERS tot 9 Meten lengte LADDERS met Eiken SPORTEN KALKfOBBEN BRANDHOUT DAKPAN NEN enz eniz afkomstig van gesloopte Directie keeten wegens afloop van aaunemingswerk Kykdag DINSDAG 20 NOVEMBER 1894 Firma J WELTER WUDSTRAAT A 42 NagazlJD van CORSETTEN EN OirSEBIJOEB Groote keuze in alle FANTASIEARTIKE LEN voor het aanstaande St Nicolaas feest Wegens opheffing der Zaak II VANAF MAANDAG FINALE UITVERKOOP van MAXUMACTUBMN REGEN en WINTEHMANTEL8 Kapok en Veeren Bedden Wollen en GestikteDekens worden verre heneden fabrieksprgzen UITVERKOCHT hfl I S REISER Korte MewegD 88 Hoest Heesclilieid hals borst en longkwalen katarrh kinkhoest linderhocst enz Ontelbare attesten Biitilandache DRUIVEN BORST HONICh onderzocht en goedgekenrd door Dr Preytag Koninkiyk Professor te Bonn Dr Biichoff te Berlyn Dr Birnbaam hofraad en Profes r te Karlsrnhe Dr Schnlte te Bochnm Dr Oraefe te Chemnitz en a Volgens oordeel van Dr Rust Grooth medicinaalraad te Grabow verdient dit middel by hoest veralgming kuchhoest der kinderen de roorkenr tegen de meeste andere middelen in Flesschen 65 cents fl 1 enfl 2 Terkrygbaar te Te Gouda by F H A Wolff Boskoop bfl J van Bergen Haastrecht bfl J D den Hertog Ondewater bg F Jonker Idenbnrg Bodegraven by P Versloot en G Hynekamp Stolwflk by C G V d Berg Bergambacht by J v d Dool Hazerswonde hg Wed W Hendriks KOMNW IJIU STiKmvi KVi uM Agenttmr by de Firma Wed BOSMAllteGuil