Goudsche Courant, maandag 19 november 1894

rOOR St mCO LAAS ONTVANGEN een Groole Sorteering der NIEUWSTE Dames fantaisie Boezelaars en Keukenschorten CORSETTEN HANDSCHOEINEN enz enz Beleefd aanbevelend Markt A 70 C A B BAM ZI GER Gouda No 051S Dinsdag 20 November J804 33ste Jaargang fiOMCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken PTTl FINALE è CONTANT van alle ARTIKELEN T egrexxs Opla e£firi gr cLer Zaalc 1 beneden Fabrieksprijzen Goederen worden niet op zicht gegeven Gez WOLFF en Co De uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 a regels k 50 Centen iedere regeel mee 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Patent H Stollen rabrii siiu ictarl Iroititriti luöglieli III ilniig Prat Uicm mr glilli ritrtiliiii I er grosse Erfolg den uniare PatentH Stollen errungan hst Aniu zu nrlehledBMn werthlosen Nachahmun en é étban Uut kduft daJtar antare atets gcfiarfen H Stollen nur ron una direct odar In aolohsn èlaenhundlungen In danm uniar Plaktt fwie nabanitehand suigefiingt laL = I eislisten tind Zeugniaêe gMtii und fruioo Warmng SchutamBTke M H SALOMOl SOiN Rotterdam FABRIKANT VAN Prima droog Superphosphaat en Grasmest Deze MESTSTOFFEN worden sedert vele jaren met groot voordeel gebruikt Heb is nn t d om de weilanden te bemesten De prgzen zgn thana ongekend laag gS jS totorPaiiiExpeller vu tj J miluutemidentaven ga j nfcBf PMi ExpBller Wit w elMdi in ieder Indigeiin t AifctrPiiiiiIxpeller t 50 tmÊt 76 OMt in f 1 26 de ae oli T M petliekeo en bü IAd Bfalitir Oe te Botteidam Te Goud bg A WOLPP Markt A Uih m DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Openbare Verkooping TAN HUIZEN te a OTJlD A De ïloterie E GBOENENDAAL te Gouda il irmraemans op MAANDAG 3 DECEMBER 16M des morgena 11 nar in het Hotel d ZuMtt mn de Markt te Gouda in het openbaar te nilen en te rerkoopen No 1 Ben goed onderbonden Tan gae en vatwMding Toonien BËBKENBUIS met groote Tnin groot 5 Aren 40 Centiaren aan d Gouwe Wgk C No 115 te Gouda met uitgang naar de Veat berattende benedan 4 Kamera Kenken en Kelder en boren 7 Kamers en Zolder Varbuard voor 400 per jaar tot 1 Mei 1896 No 2 Een goed onderhanden WINKELHUI8 waarin Maanfactnaraaak aan de Dobbel bnnrt Wgk B No 11 te Gouda Verhnnrd Toor 850 per jaar No 3 Een goed onderhouden rnim WINKIIADIB waarin Blikslagers aSaire aan de Dubbele buurt Wp B No 7 te Gouda met uit fang Achter de Kerk Verhnnrd voor 400 per jaar tot 31 December 1897 No 4 Een in dit jaar geheel Ternienwd WINKELHDIS waarin Sigarenwinkel aan de Dnbbele buurt Wgk B No 4 te Gouda Verhuurd Toor f 280 per jaar Nd 5 Een HUIS met TUINTJE aan de Wachtelstraat Wijk P No 173 te Godda met uitgang naar de Korte Akkeren Verhaard toot 3 50 per week tot 1 Februari 1895 No 6 XsB BUIS aan de Wachtelstraat Wgk P No 171 te Gouda Verhuurd toor ƒ 1 92 per week No 7 Een BUIS waarin Broodbakker aan den Fluweelen Singel Wgk fi No 586 te Gouda Verhuurd TOor 2 50 per week No 6 San UOIS aan den Fluweelen Singel Wgk B No 587 te Gouda Vaibaard Toor ƒ 2 25 per week No 9 Een goed onderhouden Tan gas en waterleiding TOonien BEBBENHUIS met TOIN groot 3 Aren 20 Centiaren aan de OasthaTen Wgk B No 18 te Gouda beTattende beneden 3 Kamers Keuken en twee Kelders en boren 5 Kamers Keuken en Zolder ingericht tot a onderljjke Borenwoning De Benedenvoning is Terhnnrd TOOr 350 per jaar tot 30 April 1896 De BoTenwoning is niet Terhnurd Het in de biljetten onder No 10 omschreTcn pand wordt niet Tcrkocht Te berichtigen Ferc No 1 3 werkdagen rMr den dag der Telling mits TÓórai belet Tragende bg den huurder de overige perceelen de laatste S werkdagen Tóór den dag der Telling Tan 9 1 uur en op dien dag Tan 9 11 uur Nadere inlichtingen ign te bekomen ten Kantore Tan den Notaris H GBOENENDAAL te Gouda alwaar NotitiSn der Telling Terkrggbaat ign Tan af 20 NoTember a s OCIETEIT 2 Ct HANDSIQAAIl UHIS BISSCHOP iiaby 8 rt 3DEJ LEVERT PUIKE BELBEBSOHE WORST zooala TQrig jaar k 45 Cent de 5 Ons Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN op den 24 NOVEMBER 1894 door de Onder Officiers Sociëteit EENSGEZINDHEID a Y3S i iJTA STIEIK a Ringeu b Rekstok EEÏÏ BLOEDGETUIGE Hiatoriacb Dramatiache Schets in vier bedryveu Tydvflk 1809 1814 SCHEKMEN a Colonne Geweer h Part Bchermen Hij is niet jaloersch Biyspel in één bedr f Aanvang te 7Yi nnr De gelden welke deze uitvoering zal opbren gen zullen na aftrek der onvermydeiyke uitgaven afgedr en worden aan bet Lombok Comité Aanbesteding REGENTEN der beide Qasthnizen alhier zullen op MAANDAG den 19den NOVEMBER a s des avonds ten 8V ure ter Kamer van Regenten AANBESTEDEN De levering van KRUIDENIERSWAREN en eenige LEVENSMIDDELEN voor het jaar 1895 De voorvraarden van Aanbesteding en Levering liggen van 13 November af voor gegadigden ter lezing in het Qasthnis alwaar ook de monsters ter bezichtiging zyn gesteld De inschryvingsbiUetten worden aldaar ïn een gesloten bus ontvangen en kannen belanghebbenden b de opening daarvan op dag uur en plaats bovengenoemd tegenwoordig zgn Regenten voornoemd J F M TEMMINCK Voorzitter A W ROES Secretaris OPENBARE VERKOOPING TE MOOBOREGHT De Notaris H GROENENDAAL te Gouda is Tooruemens op WOENSDAG den 21 NOVEMBER 1894 des voormiddags 11 unr in het Po8THui8c bewoond door Mej de Wed G DSN BRABER te Moordrecht in bet openbaar in één zitting bg Telling Terboogingen afelag te Terkoopen No 1 ZBeXL Z CLliS ingericht tot drie WONINGEN en ERF te Moordricht op het dorp binnendgks A No 117 VerhnnA te zamen Toor 3 20 per week No 2 EEÏÏ WOOITHUIS met TIMMERMANSWERKPLAATSen Tijf ARBEIDERSWONINGEN aan één gebouwd benevens SCBOUR BLËEKVELD TUINTJE en ERF te Moordrecht aan de Eerklaan No 247a i e d c f Het Woonhnia met Werkplaats en Sohnnr ia in eigen gebrnik terwgl Tier Arbeiderswoningen te zamen ign Terhnnrd TOor 2 70 per week Aanvaarding bg de betaling der kooppenningen op 3 JANDARI 1895 Nadere inlichtingen worden Teratrekt door den Notaris B GROENENDAAL aan de WesthaTen B 175 te Gouda Openbare Verkooping De Notaris JOHANNES NOLEN resideerende te Hotterdam ala laathebbende van z nen principaal is van meening om op WOENSDAGEN 21 en 28 NOVEMBER 1894 telkens des namiddags ten 12 nor precies ten koBSehnize van den Heer ARIS MOLENAAR aan sGraTCnweg te Capelle aan den IJuel bij opbod Terhooging en afslag publiek te Ter koopen EEN HUIS waarin sedert verscheidene jaren een Bakkerij en Winkel in Kruidenierswaren word uitgeoefend met daaraan staand GEBOUW dienende tot 8TOOMGRAANM0LEN met LOCOMOBILE één stel MAALSTEENEN BOONENBREKER en LUNKOEKBREKER Toorts SCHUUR en ERVEN en OPEN GROND staande en gelegen te Capelle aan den IJeael aan den Nieuwen Schinkel of Capelachen weg kad Sectie A No 2536 groot 3 Aren 45 Centiaren Grondbelasting over 1894 7 86 AanTaarding bjj de betaling der kooppenningen op 15 Januari 1896 of eerder Nadere informatiën zjjn te bekomen ten kantore van de Notariasen tas WIJNGAARDEN NOLEN aan de Zuidblaak No 24 te Kot terdam iMËTmËiiË De Notaria H GROENENDAAL te 7oui2a is voomemena op DONDERDAG 22 NOVEM BER 1894 s middags 12 uur in het Koffiehuis Haruoniec aan de Markt te Gouda in het openbaar te verkoopen 6 Hectaren 19 Aren 80 Centiaren VIERJARIG GRIEI DHOUT in den Zaidplaspolder onder Meuwcrkerk aan den IJssel Betaling 2 Maart 1895 Aanwgzing geschiedt door J tah HmaKT bouwman aldaar Inlichtingen zyn te bekomen ten Kantore Tan den Notaris H GROENENDAAL Westhaven B 175 te Gouda TANDARTS LION BIIÏZ Nieuwendijk 241 Eerste huis v d Dam AMSTiinnAlH Maandaga Woensdagaea frijdagaym i O tot 3 uur TE CONBÜLTEEREN Markt 154 Gouda 29 MAAL bekroond zijn de LIKEUREN en Gedistilleerd welke geleverd worden door J F HERMAN Zn Tlendew zgnde Merediploma 4 Gouden Medailles 15 Zilveren id 9 Bronnen id Waar behaald te zien in de étalage Wegens concurrentie en geen samenwerking ZOUDAGS geopend Wed M MOL Korte Tlendeweg D 3 is het goedkoopste adrea van Nieuwe parapluien en reparatie Uitslaan van ROKKEN EN LUIERS Cognac fin Bols f X 40 de Lit T De CXXÏITAO ÏIK B018 ▼ ftn d Soolété Anon me I wordt g Iev rd in renegcl da D msade fletuhcn vut fi Liter inhoud Toornen yAW HAKm BOOS Proeflletoli f 1 80 üitalultend TtrkiilgbMr hU P H J V WANKQM firma Wed P J MËLKSKT Oosthaven B 14 Gouda Goada SnelperedrulE van A BuNXlulf fc Zoon BINNENLAND GOUDA 19 November 1894 De te Utrecht tot art bevorderde cand arts Q J Blonk is bestemd voor officier vau gezondheid by het O I leger Aan de Universiteit te Arasterdam is bevorderd tot doctor in de geneeskunde op proefschrift Orer Aetiologïe en Patbogenese van den zoog rlieumatismns genorrhoicuB de bet r A N van Praag arts geb alhier Ten nadeeie van den zet beurtscbipper van Öonda op Rotterdam is uit diens vaartuig liggende in de Wijnhaven een bedrag van f 70 ontvreemd Het geld was in een trommeltje geborgfln hetwelk een plaatsje bad in een gesloteD kist Zaterdag 1 1 heeft het leest ter herdenking van het Tienjarig bestaan der OnderofficiersSociëteit Eensgezindheid c plaats gehad Er was ODB veel van verteld en bet ontbrak ooze verbeelding niet aan gegevens om er veel van te verwachten Ën toch het is ooa gegaan als de koningio van Scheba wie men znoveel over Salomo had medegedeeld Toen zg met zooveel lof hoorde spreken van Zyue Israëlitische Majesteit had zy gedacht Wanneer er OD de helft maar van waar ia dan is hei voldoende maar toen zü by hem kwam en zag de spyzen van zyu tafel het zitten van zgn knechten en het staan zyner dieuarea hnn kleediug en zyn schenkersi toen erkende zij met vorstelyke openhartigheid Zie het gerucht dat van n ging heb ik niet geloofd maar nu mijne oogen het gezien hebben uu weet ik dat my de helft van uwe grootheii niet is aangezegd Ën dit woord is bet woord der gasten van Zaterdagavond Wy zyn niet telenrgesteld De hist dram schets Ëen Bloedgetuige werd voortreffelyk uitgevoerd Enkele tooneelljes l het afscheid in de gevangenis de goedheid van Carin tegenover de gevangenen enz zullen den toeschouwers lang in het geheugen blyven Maar bovenal een woord vau lof aan den vertolker van Jonker de Gabain vooral voorzyu apl in het laatste bedryf Er waren oogenbtikken waarin een actenr van professie hem niet had kunnen verbeteren Het g heel getuigde van veel oefening en ernstige opvatting en indiea wy het recht hadden tot het maken van opmerking dan zouden we alleen zeggen te tekst vaat Professor Mnmpitz en zyn wonderkinderen FEUILLETON InT OU het ZmetUch door C EUKUAN Al miJDe pogingaa om eeue nadere verklaring van hare handetirijze te erlan a ziji sonder vrucht geweest maar ik ken Ellen te goed om niet Ie welen dat tij niet zonder geldi fe redenen gehandeld heeft Laat uw vriend agn verloopen leven naauwkeurig nagaan nellioht dat hij daarin de verklaring van Ellen s gedrag vinden kan Zg b eft mg heilig verEokerd dat de familie Granakjöld geen invloed op baar geoefend heeft Ia geval uw vriend noh onschuldig gevoelt kan hij dunkt mij niet beter doeu dan van Ellen zelve eene verklaring vragen In hij daartoe te trotsoh dan ia tijne liefde ook niet veel waard Ik heb de eer te zijn Alba Bendel Het kersfeest naderde met rasaohe schradea het zelfde feeat dat Ellen een paar maanden geleden met cnveul vreugde had te gomoot geaien Bedrogen door de oogenaohgnlgke beterschap barer dochter vermoedde mevroavr Gallner nii t hoe lang en slapelops de nachten van haar kind waren hoe zwaar haar adem ging wanneer zg wandelde en boe vaak eij bloed opgaf Wet ia waar bewees KUea s afwiaselend hamaur hare neêrslaohtigheid verwachten wy terug zulke dingen verlangt men eenige malen te zien Van de afd Schermen beviel ons leeken het best Colonne Geweer Dat is pas dressuur en behalve een woord van lof aau de uitvoerders van dit nummer ook ons respect aan hunnen Meester En daarna kwam het verhaal van dien Docter dte niet jaloersch vraSi die niet anders deed dan den heelen dag door de stad draven om tongen te bekylien en polsen te bevoelen In dit stuk kwam bet tooneel meer tot zyn recht doordat wy er eeu dame op zagen De geschiedenis van de steek die voor verklapper spelen moest was alleraardigst en toen de oom van Betsy zich vergiftigde Eoen vertelde bel applaus wel hoe die zelfmoord werd opgenomen A s Zaterdag zal Eensgezindheid c betzelfde programma aitvoeren ten voordeele van Lombok Dat wy haar vele infeekenaars en een volle zaal toeweobchen spreekt van zelf En wy weten dat de ïuteekenaars iioh niet beklagen zullen Mej Schuurman te Zwammordam is benoemd tot Onderwijzeres te De Valk gem Ede Beroepen by de Ned Hervormde kerk te Woubrngge ds P S Meerburg te Kappelle a d ÏJsel Donderdagavond hielden de leden van de Landbouw afdeeling Bodegraven ten huize van den heer Oudejans aldair eene vergadering waaaby eene eigenaardige byï onderheid plaats bad Aan de dames Roozeboom en van Krimpen de beeren D Schouten D Spoor H van Ëlten en G de Jong werden onder eene bartelyke toespraak van den Voorzitter door dezen de prijzen uitgereikt behaald op de tentooQ stelling te Gouda Zooals men weet bestaan die uit fraai nitgevoerde getuigschriften waaraan veelal even als in dit geval eene zilveren medaille of eene geldelyke belooning verbonden is Tot candidaat voor lid van t hoofdbestuor werd by acclamatie benoemd de Burgemeester die zich deze keuze het welgevallen Ofschoon niet als puut van behandeling op de agenda voorkomende werden als afgevaardigden ter vergadering in December aangewezen de heeren Martens en van der Giesen die de opdracht bereidwillig aannamen Hiermede waren de buishoudelyke zaken zoo goed ala afgeloopen en werd ook aan niet leden de gelegenheid aangeboden de voordracht aan te hoorea van den heer J Rinkes Borger directeur van de hare toenemende kregeligheid dat de wonde in het hart QOg bloedde maar de moeder die haar met denzslfden gvar ala vroeger kranken en noodlgdeoden zag besoekon die haar nooit hoorde morren of klagen meende dat zg hare droefheid overwonnen had Op een sohoonen helderen voormiddag in de laat 8te dagen van December wandelde Ellen naar Forsby alwaar eene arme wedawe woonde Zg was ook voornemens Bengtaou te bezoeken dewgl het haar niettegenstaande alle moeite niet gelukt waa dea oud n man te apreken Deze hield zich voor haar schuil ainda zij eenmaal overeenkomatig den wenach van moeder Brita hem had voorgehouden dat alle wraakoefcning door God verboden ia Toen ËUen aan den weg die naar bet boash voerde gekomen waa gevoelde zj zio a vermoeid en bleef eene poos ataan om adem to halen Toen hoorde zg voetstappen achter zich en keerde net hoofd om Het waa graaf Granskjöld Hij kwam naar haar toe en toen hij bemerkte met hoeveel moeite zg ademde zeide hij vMag ik u mga arm aanbiedenP Gij zier er zeor vermoeid uit Ëilen met hare eeoraudige gewoonten en hanr reine hart gehoorzaamde sleohts aan het gevoel van zwakheid dat haar beheersohta en nam het aanbod aan Zg zetten langzaam hunnen weg roort Wij moeten in het voorbggaan vermelden dat de graaf liuhtzinnig maar niet eigenlijk slecht meer uit eigenbaat handelde dan met bet voornemen om te schadea Dewijl hg zelf nooit andera dan oogenblikkelgke indrukken ontvangen had betwgfelde hij het dat anderen een ianigar gevoel konden bezitten melkinrichting te Leiden Hiervan werd een roim gebruik gemaakt Met belangstelling volgde t tairyk opgekomen publiek den spreker die t onderwerp behandelde de verhouding van den Landbouw tot t kapitaal c Met t oog op de plaatsruimte in dit blad moeten we kort zijn in onze mededeolingen omtrent t sprokene Spreker begon den trenrigen toestand te chertsen waarin in t algemeen ce landbouw verkeert Ala we zoeken naar de oorzaken van dit verval moeten we onvermijdelyk komen tot de slotsom dat de verhouding tusschen landbouw en kapitaal oogezond is Bierna weidde de heer Borger uit over een vyftal verschillende vormen aanduidende de betrekking tosüchen eigenaar en pachter in vervlogen lydperken Die toestanden waren beter Er was een band tusschen de verschillende partyen er heerscbte wederzydsch vertroawen die den landbouw ten goede kwam Thans beeft op enkele uitzonderingen na de pachter geen prikkel hy alleen draagt t risico de eigenaar spreekt van recht de huurder keut alleen t woord plicht Na da pauze gaf spreker eenige middelen aan om tot gewenschter toestanden te geraken Er moest onder anderen naar gestreefd worden om landbouwers van goeden wille pachters te doen bleven Onafbanknlyk van t kapitaal moet de landbouw op t reohte apoor worden gebracht Met een tweetal peraoonlyke ontmoetinge i met jeugdige landbouwers die niettegenstaande hunne kennis en bun vlyt in batrekkelyk korten tyd een groot gedeelte van hun vermogen zagen verloren gaan sloot de heer Borger zyne rede die niet weinig werd toegejuicht Was t rustour reeds voor een gedeelte besteed tot t bezichtigen van een in werking gestelden boaten boterkneder uit de werkplaats van den heer D Spoor thans werd daarop opnieuw de aandacht bepaald en menigeen overtuigd van de doelmatigheid van dit werktuig dat bestemd is voor eene boterfabriek te Emmerich Ten slotte werd eene verloting gebonden van Landbouwgereedschap en snuisteryen en daarna op gebruikelyke wyze de vergadering door den Voorzitter gesloten W V W c Men hoort verluiden dat in een dezer dagen gehouden vergadering van de Eoomsche Eamerclab besloten zou zyn het aangevraagde geld voor nieuwe geweren tot eiken prya te weigeren En er wordt nog byterteld dat deze slag en beschouwde de poging om Ellen en Kuno van elkander te scheiden als iets wat het familiebelang gebiedend eischte Hij zag volstrekt niet in dat hg daardoor iemand ongelukkig kou maken Maar bet dagelgksche namenzijn met de onaohutdige oprechte en innemende EUen hare naïeve oprechtheid hare ongekunstelde goedhartigheid alles trof zijn boter gevoel en zonder dat hij zelf zulka bemerkte waa de geveinade deelneming in een wezenlgke overgegaan da gebuicheldo vriendschap in een met teeder gevoel veranderd en op zekeren morgen ontwaakte bij met de ontdekking dat hij op Ellen verliefd waa Dit was zeker iets dat hem in zijn leren meermaten overkomen waa maar het kwam hem zelf voor alsof het gevoel dat hij voor Ëlten koeaterde inniger en ernatiger was dan dat hetwelk hem vroeger beheerscht had want Ellen waa de eeaigo voor wie bij eenige neiging bespeurde om zgne vrijheid te willen opofferen Na dezr opheldering keeren wij tot Ellen en den graaf terug Zij hadden in den beginne over onversohilUge zaken gesproken maar eindelijk waagde hg het eenige woorden van ongerustheid te uiten over haar ziekeIgken toestand Maar waarom zeide hij vdoet gij zoo weinig of liever in het geheel niets voor uwe gezondheid terwgl uw leven aan allen zoo dierbaar is F f Ik ben niet ziek zetde Ellen met een droeven gUmlaoh Hij boog zich neder om deze zoo zeldzame openbaring op Ellen s anders zoo treurig gelaat op te vangen en zeide met aandoening Aoh waarom worden uwe trakkw tob uhlen die dan bepaaldelyk den minister van oorl trffien lou gemunt on zgn op het geheela ministerie over welke manier van optreden men niet weinig ontstemd ach nt te womd Standaard 14 O 11 B O K Door het Nieuws v d Di ishedenmor gen het volgende bulletin verspreid Tjakra veroverd Tjakra Negara is door vgf bataljons bestormd en met de pmri veroverd De Radja is niet gevonden Aan onze zyde honderdvijftig dooden ea gewonden De vijand sneuvelde by honderden De kathist is niet ontdekt De hoofddader in het valaohe bankbiljatteiiproces Krause ia gisteren in de byzoadere stratgevange is cellenvleagel te Leeuwarden overgebracht Onder de punten van beschrijving vau da 60e alg vergadering der Holl Miatsohappj van Landbouw die gebonden zal worden op Maandag 17 Deo 1894 te sGrarenhagekoin n voor Voorstel van de afdeeling Haarlemmermeer Is bet noodzakelyk en daarom gewenacht dat invoerrechten op granen g heven wordan Voorstellen van het hoofdbeatnur Wat is de besta wyze ter beteugeling ran het mond en klauwzeer 7 Bet hoofdbestuur stelt zich voor eenaantal vraagpunten bieromtrent op te maken ter b handeliag in de algemeene vergadering DaM vraagpunten zullen nader in het Ned Landbouw Weekblad worden opgenomen Bet hoofdbestuur stelt voor door da alg verg te worden gemachtigd aan de Regentea een adres in te dienen houdende eeitiadig verzoek um door haar Kegeering by de overige belanghebbende Mogendheden de oploaaing van het muntvraagstuk op bimetalHeken grondalag te doen bevorderen Omtrent den toestand van den heer Willem van Zoylen meldt men uit Amsterdaoi dat in een herhaling Vnjd nacht der neusbloeding aanleiding gevonden werd den raad in te win nen van prof Nolen uit Leiden onder wieos behandeling de patiënt zich vroeger gestald had Zaterdagmiddag had derhalve een consalt plaats waarvan de uitkomst zeer gern tatellend was Eenige dagen rust zyn den patiënt echter aanbevolen door een glimlach verhelderd f Het is zulk een Zoete troost vertolgde eene stem achter hen Op het geluid van deze slem sohnkie Ellen en keerde zich bevend om Zg liet dea arm vaa dte graaf los en riep uit i jrKuno I Hat was inderdaad Kano maar bleek en kond met zulk eene verpletterende uitdrukking van hoon en verachting in den blik dien hg op Ëllea vestigde dat zg sidderde Arlborg was slechts eea oogenblik blijven ataan hg liep langs hen heen en vervolgde lijaeo weg zonder een woord te zeggen Ellen was hem een paar sohreden nagetoopen maar bleef plotseling ataan en zou gewis op den grond gevallen ign wanneer niet de graaf haar had staande gehouden Bg het gezicht van Kuno en den amarteljjken uitroep dien Ellen zich had laten ontvaHen was de graaf verbleekt Hij mompelde terwijl hg haar ondersteunde Zou er inderdaad liefde bestaan P En soa zy die voor hem koesteren Wanneer dit het geval la dan heb ik goed gedaan met hen in den waan te brengen dat ËUen en ik hier een rendez vous hadden want nu veracht bg haar en zgne verachting zal hare liefde dooden Ëlten kwam spoedig tot zioh zelve en dewjjl men nu ia de nabijheid van de hut der arme weduwe waa verzocht sg den graaf haar te verlaten tonder een woord over het voorgevallene te spreken Worii 9tmifd