Goudsche Courant, dinsdag 20 november 1894

6 66 7 10 8 82 8 43 9 40 1 6 03 9 47 6 10 f 9 64 6 17 10 01 6 96 7 80 8 68 9 03 10 10 1 2 60 3 48 4 20 4 46 6 81 7 07 4 66 7 17 6 09 T 94 f r 6 09 7 11 3 10 4 06 4 40 6 16 6 61 7 87 10 6 18 08 12 18 19 61 1 24 3 63 4 60 11 09 f 12 68 4 67 11 09 1 06 6 04 11 16 1 19 f 6 11 11 26 19 98 19 88 1 81 1 44 4 10 6 90 HOTTBRDAH 0 0 T D A I 8S 9 46 9 61 10 17 11 60 l9 80 1 46 B 10 27 f 1 66 H 10 84 2 02 W 10 41 f 8 09 10 08 le u 10 47 19 08 12 40 2 16 Dlrecle Spoorwegverbinding met GOUDA WbilerdieDSt I 94j95 Aangevangeo 1 Ocloüer Tyd vas Greeowlcli nno ia IC I Kl I A ü KQ i lifl K X R Tili 7Tn SA O IA 11 no 1 9 96 10 7 26 7 47 7 46 8 DEN HAAG GOUÜA IlaKe 6 48 7 807 48 8 80 9 28 9 4610 12 11 8812 16 l fiS 2 15 2 46 3 48 4 16 4 42 6 17 7 8 05 Voorb 6 54 t n B K 10 18 1 44 4 48 7 06 N dL d5 69 n 1 49 w w 7 U Z Zegw6 08 10 80 1 68 T 5 7 20 9 51 Bl Kr B 14 n B n u 10 86 2 04 7 26 Zev M 6 I9 V t r 10 41 2 09 n w n n 8 09 7 81 lO Gouda 6 30 7 60 S IS 9 68 10 16 10 58 12 0812 45 2 S0 2 45 8 15 4 18 4 48 5 80 5 47 7 48 8 85 10 10 U T R E C H T G O ü D A Utrecht 6 38 7 60 9 9 68 11 84 12 08 12 50 8 10 3 80 8 62 4 48 5 20 6 86 8 09 8 60 8 59 10 84 Woerden 6 68 8 11 10 16 11 50 12 25 8 48 4 16 6 47 r 9 119 2410 61 Üudttwater 7 07 8 19 10 24 4 84 9 19 Gouda 7 20 8 32 9 84 10 87 12 06 j 1 22 8 50 4 87 6 20 7 08 8 419 88 11 07 AHSTERDA U O O U D A Amsterdam Wp 6 60 8 15 9 55 11 16 11 80 8 56 4 85 4 88 7 60 10 00 eonda 7J0 0 04 10 44 U 11 48 8 60 6 10 6 6t 9 U U 18 11 12 21 18 14 1 87 S 56 4 45 6 27 B B 7 18 8 M M7 11 06 11 18 1 06 4 67 1 11 M 1 17 M8 1 86 y u 1 S8 6 20 18 41 12 51 1 Ü6 1 S7 4 28 6 86 5 O OI D A li TRECH T 10 06 10 19 10 65 12 48 2 23 2 61 u 11 09 n 2 87 n 10 80 V 11 17 2 46 8 07 10 61 11 46 1 20 8 08 8 82 Q O U U A A MSTEBD4M 10 06 10 16 18 11 2 61 10 86 18 19 1 MO 10 10 10 1611 88 11 43 8 18 4 47 6 28 B 67 7 46 8 88 10 14 n 6 87 7 69 10 87 6 06 6 45 6 17 8 07 8 66 10 86 3 50 5 89 6 81 6 85 8 28 9 11 10 68 10 14 L Alt Mhia der schoolwet zegfc m bet 3de lid sab c dat voor de r kabijdrnge niet iu aanmerkiag komt een byzondero school wanneer by vacatqre ia het onderwyzend personeel tusschen bet ont t aD dtarran en de aanrfuirding zyner betrekk door den benoemde een langere tgd verloopt dan wat het hoofd der school betreft van ws maanden wat de overige onderwyzer betreft ran vier maanden Aan artikel wil de heer Lohman nu toevoegen Van de voorwaarde gesteld in bet 2e lid aab c van dit artikel kan door Ons Trystelliog worden verleend indien Ons blykt dat het bestuur ondanks hq aanbieden van een behoorlyke jaarwedde niet by machte is geweest de racatni e biahon den gestelden termyn te vorvullen c Het 1 Handelsblad t zegt over dit voorstel bet volgende net gevolg van die bepaling zal dan zyn dat zoo de Begeering de onmacht erkent de school niet de geheele subsidie verliest maar haar behoudt voor het aanwezig getal onderwyzers Deze regeling komt ons verre verkieslyk voor boven een algeraeene verlenging van de termijnen Ër zal echter gewaakt moeten worden dat de vrijstelling telkens slechts voor ten hoogste één jaar worde verleend en niet dan na een vernieu wd onderzoek mag verlengd worden Ook missen wij bet voorschrift dat Ged Staten en het ryksschooltoezicht vooraf moeten worden gehoord Vooral scbynt dit noodig omdat de nitdrukkiag een behoorlyke jaarwedde zeer vaag is Een andere vraag ii echter of met dit voorstel de zaak als afgedaan kan worden beschouwd Het doel moet immers zyn te zorgen dat een voldoend getal onderwyzers ia alle openbare gesobaidieerde scholen aanwezig is De heer Lohman is van oordeel dat ia 1895 en 1897 het getal onderwyzers nog Voldoende maar in 1899 thans als uiterste termyn gesteld volkomen voldoeode zal wezen Waarop die laatste meening berust wordt door hem niet toegelicht Zou men op den duur het ondërwyzend personeel voltallig kunneu houden zonder verhooging van de maxima der jaarwedden en tevens van het ryksaabsidie ISr zyn zegt Do Ned c veel uitmuntende mannen die het tot ver over de 80 jaren gebracht hebben vsry herinneren hier b v aan den Duitschen keizer Wilhelm I Moltke Qoethe Alexander Yon Humboldt Leopold Von Ranke Ignatius Von DoUinger Gladstone aan de kunstenaars Michiel Angelo en Titiaan maar over de 100 jaren oud wordt iemand die met zyn hoofde werkt slechts zeer selden Daarvan zyn slechts drie gevallen bekend de beroemde Grieksche arts Hippocrates werd 104 jaar oud da scheikundige Cbevieul 102 en de christelyke zendeling Kentigern die het bisdom Glasgow in Schotland stichtte werd zooals zeker bewezen is 185 jaren oud 169 jaren oud werd een zekere Jerkins in het graafschap York die nog tot op t laatst V8D n leven de visscherg beoefende Op zeker fc dag werd hy voor de rechtbank gedut om getnigenis af te leggen in een zaak me 140 jaar te voren had plaats gehad Hy bracht voor de rechtbank twee zyoer skiuderen mede het eene kind was 100 het andere 102 jaar oud Zeer goede beriobten hebben wg aangaande een anderen Bugelschman die in den ouderi om van 152 jaren en 9 maanden overUed het was een arme boer Thomas Parre gebceten Toen by 100 jaar oud was bezat by nog at de eigenschappen en gebreken van jongetiedeu op den eerbied waar digen leeftyd van 101 jaar moest hy wegens een brooddronken kwajongeusstreek nog te pronk gezet worden Op zyn 120ste jaar trouwde ky nog weer eens toen hy 130 jaar oud wos kon hy nog geregeld dorschen en ander zwaar werk verrichten Maar op zyn 152ste jaar wilde het ongeluk dat de koning vau hem hoorde en 9 06 i 40 8 47 8 64 9 01 9 10 6 08 6 18 6 91 6 99 6 86 7 36 7 82 7 89 7 48 7 BB aouda 90 Hoordreoht Ki uwetk8tk Oapelle RotterdMii 7 Aotterdun 8 OipeUe 8 10 Nioawerlurk 8 19 llooTdreoht 8 JS GODD A Boud 8 8i Goud 7 80 t 6 9 09 9 87 10 49 Zeï M 7 4S 8 47 11 01 Bl Kr 7 47 Z Zeg r 7 8 8 66 11 10 N dL d 8 0S Voorb 8 07 9 08 ll J H ge 8 U 9 1 9 89 10 0711 97 Sood 6 86 8 40 7 86 8 09 8 91 Oud lr 6 60 6 64 WMrdou E I9 7 09 8 U Ulraokl i lt 7 98 8 98 S 41 9 40 7 Sf 8 81 9 10 Ooada Attit rd m Wp hem gaarne eens wilde zien Be oude man werd naar Londen gebracht daar zeer goed verzorgd met allerlei lekkers overvoerd en op lyn onden dag nog verweekelykt Daar was hy niet tegen bestand Een beroemd outleedkundige die zyn lyk opende toonde duidelyk aan dat de man nog lang had kunnen leven als dat logies te Londen hem niet een ivroegtydig graft berokkend had Ook de navolgende personen zyn curiositeiten op het gebied van hoogen ouderdom De Engelflchman John Weeks die 114 jaar oud werd overleefde tien echtgenooten De Hongaar Johan Rovin werd 172 jaar oud en doorleefde 147 daarvan iu een gelukkigen echt me Sara Dessen die op haar beurt den ouderdom van 164 jaar berefite De Engelsche vrouw Mary Preacott werd 105 jaar oud nadat of hoewel zy niet minder dan 37 kinderen ter wereld had gebracht De negerin Elizabeth Potter die in 1890 reeds 136 jaar oud was moet na drie maal getrouwd te zijn geweest een nakomelingschap van 4439 personen gehad hebben Wie het niet gelooft mag het natellen of het niet waar is Een lersche boer Corollan geheeten leefde van 17371864 dus 127 jaren hy had aan elke band zes vingers en aan elke voet zes teenen Een Schotsche vrouw Elspath Walsoa die 115 jaar oud werd was een dwergiu van 2 voet 3 duim boogte Daarentegen was een lersche boer die 120 jaar werd Jacob Donald een reus van 7 voet 2 duim Ook een wanstaltig lichaam kan net dikwijls zeer lang uithouden Een Franscbinan Jean Meuloiy die den ouderdom van 120 jaren bereikte bad een zoo korten bals en zulke eigenaardige schouders dat men van achteren zyn hoofd bijna niet kou zien De Fransche stilmaagd Neoline Mare had een gebrekkigen rechter arm en ook hau band was misvormd baar lichaam was gebocheld eu zeer sterk naar voren gebogen ondanks dit alles werd zy 110 jaar oud en kon zy 72 jaar bij een en denzelfden meester dienen een volharding die wy ook aan onze hedendaagsche stal eu andere maagden volgaarne toewenschen Het militair gerechtshof te Ulm zal eerstdaags over een interessant geval van desertie hebben uitspraak te doen Het geldt een vroegeren sergeant Meyer die uu ongeveer 15 jaren geleden wegens een conflict met een hooger geplaatsten militair deserteerde Door vlyt en bekwaamheid heeft Meyer zich in het buitenland weten op te werken en is thans eerste directeur van een groote maatscbappy op aundeelen te Brussel Daar hg in die betrekking veel met voorname personages in aanraking komt en hem ook onlangs het voorzitterschap van de eerste Duitsche vereeoigïng te Brussel werd opgedragen stond hy erop zyn vroegeren onbezonnen stap af te boeten Door diplomatieke bemiddeling verschafte hy zich eenige waarborgen dat men niet te streng met hem zon bandelet waarna hy zich veertien dagen geleden ter beschikking stelde van het militair districta coramaodo van Ulm Nadat hy een nacht in de militaire gevangenis had doorgebracht kreeg hy verlof om in een hotel te logeeren maar mocht dit niet verlaten Inmiddels is zijn zaak door den krygsraad in behandeling genomen Daar de beslissingevenwel wat lang uitbleef beeft de heer Meyer tegen borgstelling van 6000 Mark een verlof van vier weken gekregen ten einde zich naar Brussel te begeven waar zyn aanwezigheid wegens afwikkeling van belangrijke zaken noodig was Na dien tyd zaX by weder naar Duitscblaud vertrekken om zyn voonis iu ontvangst te nemen t welk naar hy hoopt en verwacht gunstig voor hem zal zyn 1 46 11 06 1 07 8 18 DEN H i 4 O 6 11 6 16 6 82 6 81 t 6 86 66 6 41 7 48 9 68 7 46 9 4S 6 28 M5 4 47 1 45 V n af Zaterdag zyn de stations Rotterdam Benrs Delitsche Poort Feyenoord en Handelsterreinen alsmede de factory der Staatsspoorwegen aldaar tot dusver behoorende onder de inspectie der comptabiliteit te Breda gebracht onder de inspectie der comptabiliteit ♦ te s Oravenhage voor zoover het rekenplichtig beheer der ontvangsten betreft Het hoofdbestuur van den Antidien8t vervangingbond heeft een adres aan de beide Kamers ingediend wasrin op grond van het verblydend feit dat 300 jonge mannen uit den gegoeden stand zich by het vernemen der gebeortenisien op Lombok bereid verklaarden de wapenen als vrywilligor op te vatten opnieuw wordt aangedrongen op bet nemen van initiatief om van de Begeering te verkrygen een goede regeling onzer levende stryUkrachten met invoering van persoonlyken dienstplicht op grond dat dit volgens de meC ning van adressant door bijna het gausche volk wordt verlangd De meedeeting omtrent de behandeling van de Wageningsche brievanhistorie in de antirevolutionaire kiesvereeniging te Henkum dezer dagen gepubliceerd blykt afkomstig te zyn van ds Piereen te Zetten De Arnh Ct c toekent er by aan Dat in eene dntirevolutionaire kiesvereeniging waar dus de gpcstverwantim vandefaeeren Pierson en van Dedem wel de overgroote meerderheid zullen hebben geTormd nog 38 van de 89 stemmen zich tegen de motie tot sluiting verklaarden bewyst dat toch niet allen bevredigd waren door de gegeven mededeetingen In elk geval is nog niet goedgemaakt de hoofdzaak waarover de rechter uitspraak heeft gedaan dat een kantonrechter zonder vorm van proces van de tusschenkomst van een ryk veldwacbter gebruik maakt om in bet bezit te komen van een particulieren brief Hierover schynt in de vergadering niet te zyn gesproken althans de heer Pierson maakt daarvan in zijn bericht aan de dagbladen geen gewag Over don adel van het huis Hohenlohe wordt uit Graz een aardige mededeeüng gedaan Tydeus den Napoleontischen krygeu later op het Weener congres werden onder meer ook de bezittingen van het huis Hohenlohe onder onmiddellyk bestuur van regeerende vorsten gebracht en het koninkryk Wurtemburg kreeg een deel De toen regeerende koning eischte van het hoofd des geslacbts diploma s waaruit de aanspraken op den adeldom voldoende bleken Deze antwoordde toen schriftelyk dat hij niet één diploma in zijn bezit had maar hy zond hierbg een paar documenten die evengoed zouden zyn Deze documenten waren 1 De beschryving vaneen tournooi waarin een graaf Hohenlohe een graaf Wurtemherg in het zand wierp 2 Een oorkonde over een buwelyk in het buis Hohenlohe waarby een graaf Wurtemherg den sleep van een gravin Hohenlohe droeg 3 Een schuldbrief van een graa Wur emburg aau een graaf Hohenlohe Naar aanleiding daarvan zal de koning zeker niet meer om diploma s gevraagd heb Hoe bespottelyk laag de pryzen van de kool zyn mag blijken uit bet feit dat een uinder in de nabijheid van Harlingen de honderd stuks zware kooien voor niet hoogej dan f 1 25 kon quiteeren en daarvoor moest hy ze nog wel iu de stad leveren doch de man verklaarde ze dan maar liever als mest in zyn land te willen vergraven 6 49 2 48 Door het beleid van de politie te Beverwyk eu Heemskerk is men er Woensdag in geslaagd een kerkdief te betrappen die reeds eenige maanden geleden en ook dien dag bezig wae de offerbusBen in de K K kerk te ledigen Door de politie van BflverwyJBwerd by aankomst van den trein 10 35 oil Haarlem een persoon waargenomen die in het Politieblad was gesignaleerd en verdacht werd van dergelyke diefstallen Nog vóór hy Heemskerk bereikt had bad men de politie gewaarschuwd en begaven daarop de gemeenieveldwachter en de koster zith naar de kerk waar zy zich op bet koor verborgen hielden Inmiddels waa de persoon aangekomen en begon at spoedig de verschillende bossen te onderzoeken Hg bad het namiddagnnr afgewacht waarop het in de kerk reeds duister begon te worden en sloeg toen zyn lag Uit de binnenzak van zyne jaa kwam een baleintje te voorschijn waaraan viichlyn was en waartpee hy behendig den inhoud der bossen tot zich nam Men Het hem kalm zyn spel volvoeren men sloot zonder dat hy het kon bespeuren de veractiillende uitgangen af en kon den dtef gemakkelyk inrekenen Hy is een Duitscher handelende iu naaimachines Uit Amsterdam is gevankelyk naar Den Haag overgebracht een man die gesignaleerd stond wegens oplichting eu reeds vroeger met lie gevangenis kennis maakte Hij noemde zich tNeef Piet zoon van meae d entje eu klopte onder dien naam hy verscheidene ingezetenen te s Gravenhage aan voorgevende van hen een verre neef te zyn Hy wist zijn praatje goed te maken de menschen te overreden en was hy eenmaal binnen dan volgde een aandoenlyk verhaal van neef over zyn wedervaren als koloniaal in Lombok hy had kogels in den rug was erg gewond geweest door klewanghouwen enz Onnoodig te zeggen dat alles verzonnen waa doch goedgeloovige menscheu begaan mei het treurig lot zooals de man dat afschilderde wist hy de centen uit den zak te kloppen of beter ezegd te praten waarmede hy soms een goed daggeld verdiende De man is voorloopig maar naar het hnii van bewaring overgebracht Een geval dat de aandacht trekt heeft zich IU ons leger voorgedaan Sergeant Messaert van de infauterie te Deventer in garnizoen had verkeeriüg met Helena Gsrritsen die door den luitenant Moll herhaaldelijk listig werd gevitllen De luitenant die wist dat de sergeant met het meisje verloofd was maakte het Messaert zeer lastig en ten einde hiervan ontslagen te worden dicteerde hy zyn meisje den volgenden brief Menheer I Zoo u nog langer de sergeant Messchaert en met hem zyne collega s lastig valt en beleedlgt zal ik hem de vrybeid geven u ten zeerste te compromitteereo De middelen daartoe heb ik hem verstrekt en hy heeft ze nog niet aangewend omdat hy zoo t schyut beter met de manieren van een fatsoenlijk mensch op de hoogte is dan u Maar e n ploert moet men met ploertenmiddelen behandelen Helena Gerritsen Messaert zelf acbreef op de tweede bladzyde van de brief Messaert weet alles en zal als t hem noodig dunkt gebruik maken van genoemde middelen Hy is in t bezit van alle brieven die u baar geschreven heeftDie brief werd verzonden en op de aanklacht van luitenant Moll werd de sergeant door den krygsraad tot 3 maanden militaire detentie veroordeeld De krygsraad qualificeerde dit feit als bet als onderofficier met woorden schriftelyk dreigen van een 2e luit zyn meerdere in rang misdryf ten aanzien van bet misdadige de meeste overeenkomst hebbende met bet misdryf om vbreven en met straf bedreigd by art 94 van bet Grim Wetboek vooihet krijgsvolk te l c De advocaat fiscaal kwam van dit z i te strenge vonnis in hooger beroep en vandaar dat de zaak voor het Hoog Militair Gerechtshof werd behandeld De verdediger mr A H M vaa Berckel schetste in een warm pWidooi de verkeerde baodelwyze van den loitenant en meende dat beklaagde een schitterend figuur zou maken indien ook de luitenant persoonlyk had moeten verschynen De pleiter betwijfelde of hier inderdaad een misdrijf tegen de subordiuatie die volgens art 80 van het Cl Wetboek bet wazen en de ziel van den mintairen dien it is is gepleegd 8 10 41 9 50 M6 8 S0 lO Ofl 9 86 wattr het een meerdetre geldt die eigen rang niet geëerbiedigd en aan hem ondergeschikten gegriefd heeft De advocaat fiscaal die verklaarde in de beschouwingen van den verdediger omtrent het gedrag van den luitenant te deelen achtte bekl niet strafrechtelyk maar wel krijgstuobtelyk schuldig z i was met één maand detentie bet feit voldoende geboet De uitspraak zal op een nader te bepalen dag geschieden Wegens het beerschen van mond en klauwzeer onder rundereo in de B ilgiscbe gemeente Hermalle heeft de commissaris der Koningin in Limburg alte verleende vergunniogen tot invoer van rundvee en mest ter beweiding eu bemesting van grenslanderyen wat betreft de gemeenten Meach Egsden en St Pieter ingetrokken In Artis te Amsterdam ia een militair postduivenstation ingericht dat bedeu voor bet publiek geopend is Komt men het gebouwtje binnen dan bereikt men langs een trap een voorvertrek waarin zich een vitrine beviudt met allerlei Tat betrekking heeft op den postduifreudienst LJit dat vertrekje komt men in het eigeulyko station een vertrek dat Ïd tweeën verdeeld ia door een gang voor het publiek met afscheidingen van ijzergaa zoodat man een vry gezicht heeft op de groote bokken aan weerszyden welke ieder ongeveer 30 kleinere broedbokkeu bevatten Ieder bok heeft aan de voorayde eeu uitvliegrasm met kuip Die knippen zyn zoo iogericbtt dat iedere duif die terugkomt een elektrisch Bcintoestel in beweging brengt by het binnengaan zoodat de opzichter in zyn aangrenzend kantoortje verwittigd wordt van hare komst Er zullen in den beginne ongeveer 50 duiven zyn terwyl er plau bestaat dtt getal weldra uit te breiden tot ongeveer 500 De dftartoe noodige ruimte al gevonden worden door eeu verdieping te zetten op het ge ouw By de laatste bersremming in den Helder moet iata gïbeurd zyn dat een onderzoek driugend eischt In den winkel van den heer Staalman moe fe op een avond te ongeveer half elf twee marineofBcieren zyn gekomen zoogenaamd om sigaren te koopen Deze twee ofBciereu zouden de vrouw van den heer Staalman beleedigd en zelfs aangegrepen hebben Daarby toespelingen makend op de candidatuur van haar öebtgenoot Eeu en ander wordt iu Helder druk beaproken en ook des beeren Staalmau s blad Extrn Tydingf maakt er melding van Sen der vermoedelyke daders van den diefstal uit bet pakhuitt van den heer Uosman te Breda werd tot nu toe te vergeefs gezocht Gisteren vernam de politie dat de raan was thuis gekomen Men begaf zicb naar zijne woning zetie deze af en trad er binnen maar onze sinjeur zat op den zolder en bad de ladder opgetrokken Jawel riep een der agenten wy hebben ook ladders Fluks werd zoo n ding gebaald en tegen bet zoldergat gezet en een agent klom uaar boven maar toen hij op zolder was zag hy niets dan het gezicht van den gezochte die op het dak was geklommen en ou door het gat nog ever de tong uitstak tegen den dienaar van Hermandad Over daken en langs goten en uitbouwen wist de man te ontsnappen De Haarlemscbe rechtbank deed Vrydag uitspraak in de zaok van Jan Andries Boers tegen wien de officier vnn justitie wegens diefstal by nacbt in een bewoond huis en met geweld en braak gepleegd twaalf jaar gevangenimtraf had geëischt en veroordeelde hem tot de straf door het O M gevraagd De movers op Sardinië hebben een zeldzaam brutale daad verricht Honderd van die schavuiten trokken Dinsdag in militaire orde op het itadje Tortoli een plaats van tweedoieend inwoners in t diatricct van Zanusei op De in wouers hadden echter Incht gekregen van hunne nadering en gingen hen met de gendarmes tegemoet De roovera waren beter bewapend en werden beter aangevoerd en joegen bun tegenstanders uit elkaar Daarop drongen ze de stad binnen plnnderden ze en namen een ryke buit mee Twee gendarmes werden gedood een groot aantal stedelingen gewond Uit Cogliari heeft de gonverneur generaal van teiland troepen gezonden Groote ontsteltenis heerscbt op Sardinië Men meldt uit Sprang N B Eenige weken geleden werd in deze gemeente zekere J van K begraven die vóór Zyn dood verzocht had niet kleeren en at in de kist gelegd te worden hetgeen ook geschied is Als stellig wordt nu verzekerd dat in de nalatenschap van dien zonderling voor een aanzienIgk bedrag aan effecten men zegt voor f 10 000 ontbreekt Deze som zou naar ieders meening nog op bet lyk berusten De erfgenamen willen nn aanvragen om op het lyk een onderzoek te mogen instellen Naar aanleiding van het bekende geval van den heer den Breugom de Haas klerk Ie kl by de Rijkstelegraaf beeft bet bestuur decoöperatieve broodbakkery de Hoopc eenadres aau de Tweede Kamer gericht waarinaau dat staatslichaam eerbiedig verzocht wordt te willen vaststellen welke bezigheden telegraaf graafof and re ambtenaren gedurende bunvryeo tyd mogeo waarnemen opdat zij by verkiezing tot bestuurders van coöperatievevereenigingen weten of zy t kunnen aau nemen De Zuid HoUandsche IJsvereenigingc heeft drie ter rei o kaarten voor schaatsenryders uitgegeven De eerste toont de ysiianen tuBsch n Amsterdam Haarlem en s Gravenhage de tweede die tusschen Leiden VGravenbage en Rotterdam met bet Westland de derde tus scben Leiden Woerden Gouda en Rotterdam Is deze uitgave de eerste van dezen aard op zichzelf reeds verdienstelijk to meer is zy dat waar de kaarten zoo goed zyn uitgevatteu keurig gedrukt duidelyk en gemakkelyk te raadplegen Met deze wegwyzers kan een opmerkzaam ryder ook in ouhekende streken kwalyk mepr bet spoor byster wordeb Bij de kaarten ia een iGids gevoegd beschryvende iu bekaopten en baudigen trunt en aantal tochten over de in kaart gebrachte waterwegen Alioilei wenken en aanwyzingen komen don schnataenryder daarby ten goede Uit Torika wordt gemeld dat den Japanners de oorlog reeds dertig miUioen pond aterling heeft gekost Die zon China alvast moeten vergoeden Naar men verneemt wordt of is reeds by het departement van oorlog gereed gemaakt eene vooidracht tot wyziging van hetKoninklyk besluit van 10 Nov 1892 htaatsblad uo 253 betreffende de rykskeuring van paarden voor het leger ten ei de de vergoeding van reiseu verblyfkoaten van te diur zake gedane of nog te doene reizen ten la te van het rijk te brengen Het onlangs op de Waal onder de spoorwegbrug te Nymegen gezonken schip is door lichter schepen verwyderd en boven de stad tusschen de kribben gebracht FEESTVERGADERING der Afdeeling GOUDA van den ed R K Volksbond Straalt er van de dochter eer t Schittert op de moeder weer Deze woorden schoten my te binnen toen ik het plan opvatte een enkel woord aan bovenstaande vergadering te wyden een woord van dank maar ook van lol Half acht was op het programma t vermelde uur waarop men een aanvang zou nemen maar zooals overal elders kwam ook bier het zoogenaamde prinsen kwartlert ec er weer by en werd het ongeveer kwart voor acht De voorzitter opende de vergadering en riep haar dit maal bestaande uit beeren met hunne dames een bartelyk welko toe Het deed hem zoo goed zoovelen bier byeen te zien om feest te vieren ter eere van den Patroon van den Bond den H Willebrordus Van harte hoopte hy dat men feest zou vieren in ecbt cbristelyken zio waarvan het grondbeginsel door den yvervnllen Evangeheprediker eenmaal bier was gelei d r at men feest zou vieren zooals Z H Paus Leo XIH de vriend van den werkman dat wil feest vieren in den geest der kerk En die feeptvieriog bestaande uit A Het aanbooren van een zestal zang nummers waarvan twee voor gemengd koor kinderen manneDstemmeu Die kinderenwaren meest van de leden der vereeniging waardoor die aanwezige ouders een dubbelgenot smaakten Een van deze nummers was gecomponeerd door den heer W F H Kagie twas zyn eersteling maar die perzik smaakte naar meer Moge hem gezondheid en kracht gegeven worden om meer nog te geven de lust biertoe zal hem zeker niet ontbreken De heer Kagie uit s Gravenb e was wegens 2iekte verhinderd Zyn nummers werden vervangen door Ver logen Heil van R Hol dat niet onverdienstelyk door den beer De Vries voorgedragen werd De directeur der zangafdeeling zong zooals de president zich uitdrukte het echte Bondstied dat in alle andere afdeelingen gezongen wordt Misschien raken wi dan ook dat andere saaie wel kwyt B Twee tooneelstnkjes waarvan ieder zynsmaak bet tweede my het beste beviel Alzoobeide bevielen my goed en dat de vergaderingzich amuseerde bleek genoeg nit den hartely ken lach die soms uit de menigte oplteeg nog beter uit het daverende applaus dat den spelers ten deel viel Vreesde ik niet dat men my van overdrijving j zou beschuldigen ik zou zeggen dat sommige gedeelten meesterlyk afgespeeld werden En dat voor een vereeniging dïe kurt geleden opgericht haar eerste voorstelling gnf Dat belooft iets greds Ga voort op dien w Heeren Bestuurders van den Bond bereidt uw leden van die gezellige avonden ge suit er meer by wiuneu dan verliezen Leden doet den volgenden keer beter mee als bet lied Aau de Damesc van Ugevraagd wordt En toch nog een aan of opmerking alnaar u bet nemen wil Half acht beginnen zeven uur de Aal open ia dat niet wat laat Was het niet b ter zes nur opening van de zaal Misschien bestaan hiervoor moeiiykheden en toch dient er iets gedaan te worden om dat vreeseiyke gedrang te voorkomen wat we gisteravond gehad hebben Toch eindig ik mbt den weigemeenden wenach De afdeeling Gouda van den Ned R K Volksbond groeie en bloeie Boitealandscb Overzicht In de Fransche Kamer werd Zaterdag de interpellatie behandeld betreffende de noodzakulykbeid om de 3 pCts rente te converteeren tot een 27 pCts fonds zonder vermeerdering van het kapitaal De minister van financiën Poiocaré antwoordde dat eene dergelyke conversie zeer moeiiyk zou wezen met hvt oog op den tegen woordigen geldkoera Vervolgens kwam de interpellatie aan de orde betreffende de mogelyke vermindering van bet aantal der staatsambtenaren Deze interpellatie werd besloten met bet aannemen eener resolutie waarbij de Kamer verklaarde vertrouwen te stellen in de regeering en bej sloot over te gaan tot d orde van den dag Maandag a s zal de Kamer geen zitting houden wegens de teraardebestelliug van Qzaar Alexander De commissie welke benoemd is tot het uitbrengen au een rapport over bet crediet voor Madagascar heeft met 9 tegen 2 stemmen besloten haar goed keuring te hechten aan deze expeditie en het crediet toe te staan van 65 000 000 francs dat de regeering tot dat doel beeft aangevraagd Het langdurige en heftige debat in de Belgische Kamer over de verkiezing van Aalst is daarmede geëindigd dat het voorstel dor socialisten om eene enquête in te stellen werd verworpen en de cooclusie diT commissie werd gocvlgekeurd By gevolg moet Woeste in herstemming komen Eenpaiig besloot de Kamer dat de socialist Breuez die wegens een politieke misdmid gHvangenisstraf ondergaat zal wordeu vrygelaten Zwaar wordt bet keizerlijke buis van Rusland beproefd De czarewitch de troonopvolger groothertog George is ernstig ziek iu den Caucasus en z jn moeder de keizerinweduwe verlangt zoo spoedig mogelyk tot bem te gaan Daarom zal bet huwelijk van den czaar verbaast worden Den 22e zal de rouw gedurende drie dagen afgelegd worden en den 23wte zal het huwelijk worden gesloten welke plechtigheid zal bijgewoond worden door al de vorsten bijeengekomen voor de begrafenis die Maandag plaats beeft En indien de Daily Nenfl wel in ingelicht door zyn correspondent te Weenen zou een zeer ernstige gebeurteni ï ih het binnenland den jongen czaar reeds onmiddellyk laten gevoelen hoe zwaar bet gewicht der kroon is Op gezag van een telegram uit Petersburg beweert die correspondent dat er een mnitery is uitgebarsten op de Polytechnische nohool en dat in deze geheel als een militaire inrichting georganiseerde school de kweekelingeu geweigerd zouden hebben den eed van trouw aan den nieuwen czaar af te leggen Het bericht is moeielijk te gelooven ook omdat er een censor van telegrammen iu Petersburg is die onbeperkt gezag heeft Caprivi Eulenburg Von Heyden en Von Schelling vervangen door Hohenlohe Von Kuiler Von Hammerstein en Hcbönstedt daarmee is zeggen de Pruisische officieuze bladen voorloopig de Kabinetswyziging afgeloopeu Let wel voorloopig Von Bötticher Von BoBse Von Marscball Bieberatein dr Miquel Thielen Von Berlepsch en generaal Broosart von Schellendorff mogen even ade n scheppen maar sommigen van hen zyn daarom nog lang niet veilig tegen latere bezoeken vAn Lucanua den boodschapper des keizers als hy iemand zyn ontslag aan kondigt Voor Von Bötticher schyut dat nu reeds vast besloten maar zegt de Mnncbener Allg Ztg men zal nog een poosje wachten om de crisis niet langer te rekken en BÖtt chei s aftreding weer een op zich zelf staand persoonlyk feit te doen zyn Of fay werkelyk van Lucanos reeds een visite ontvangen bad is niet nader bevestigd De agrariërs van den Band der Laadwirte hadden van den aanvang der crisis at de stellige verwachting uitgesproken dat ook Von MarscballBieberatein die als secretaris van Bnitenlandscbe Zaken indertyd aan de onderhandelingen over het DnitsohRassisch handelstractaat heeft deelgenomep evengoed aln Caprivi aan hnn wraak zou worden opgeofferd Maar toen de Keizer in stede van hem te ontslaan hem den titel van staats minister schonk verstom dén zij fluks en in hun Deutsche Tageszeitangc schuiven zy tbans de tmedepliohtigheidc van het do r bem zoo verfoeid Russische handelstractaat maar liefst op den kanselarychef GSring Oaprivi s rechterhand en ezscbool makker die naar men weet ook al door Lncanus bezochte is maar niet wil aftreden en zyn eventueele pensioneering wegens ongeongeschiktbeid i afwacht by de voltooiing van zyn 65e levensjaar I Dat de portefeuille van JustHie aan Von Boaae of aan dr Koeh zou aangeboden zytf wordt officiers tegengesproken alteen Tessendorf bad voor § ch5n itedt die eer maor bedankte De nieuwe minister van Justitie Schönstedt is geboortig van Broich bg Müblhein a R waar zyn vader rechter was Na reeds eenigen tijd assef sor geweest te zyn werd by in 1848 directeur der Veroeniging voor bet Myowezen in Ryuland en Westfaleu te Essen maar als reserve officier opgeroepen by de mobilisatie vau 1859 koerde hy daarna tot de recbterlyke loopbaan terug Hy is gehuwd met de dochter van eeu vroegeren Nederlandscben generaal Ala rechter beeft hy zicb steeds buiten alle politiek gehouden maar de Mittelpartei meent toch hem tot de hunnen te mogen rekenen De Centrumpers ofsoboon by katholiek is kent nem nog te weinig om te weten wat zy aan bem beeft en verklaart dus zyn daden te willen afwachten Als curiosum wijst de Köln Ztg c op het feit dat de provincie Hannover een voorbereidende school voor Pruisische ministers schynt te wezen daar niet minder dan zeven van da tegenwoordige Pruisische ministers d ar hnn sporen verdiend hadden alvorens te Berlyn op het kussen te komen Bötticher was ar Landdrost Thielen president eener spoorwegdirectia Miquel opperburgeraeester van Osnabrück Hammerstein Landesdirector Scbönttedt Oberlandeagericbtspresident Bosse Amtshauptmann Consistorialrat en Oberpresidialrat en Bronsart legerkorpscommandant De Heil Vader paus Uo XIII heeft bet grootscbe plan opgevat de Oosterscbe kerken weder met de katholieke kerk t vereenigeu Tot dit doel beriep by te Rome eeo conferentie Het resultaat dezer conferentie werd geheim gebonden Niettemin beschouwt de Frankf Ztg bet met veel ophef en groote verwacbtiugen in het leven geroepen plan alsmialukt In het voorjaar spoorde de paus zooals men weet in een enclycliek alle ketters en scbeormakers aan in den schoot der Roomecb k tholieke kerk terug te kceren aan de Oosterscbe kerken werden vooral nituoodigingen gezoiden ter Conferentie te verschijnen De celfstaudige Oosterscbe kerken echter bedankten voor de uitnoodiging zoodat alleen die Oosterscbe kerken overbleven welke reeds de opperheerschappy van Rome erkennen doch in ritus en tucht zekere zelfstandigheid hebben behouden Dit zyn vyt patriircbaten bet Armeensche het GrieksebMelcbictische bet Syrische bet Maronitische en het Cbaldeeuwscbe Van du vyf patridreben verschenen niet meer dan twee te Rome de Syrische en de Melchletische de Maronitische liet zich vertegenwoordigen Onder deze omstandig bedeu nam de conferentie zeer kleine afmetingen aan zoodat bet zicb laat begrypen dat de paus iu zyne openingsrede zich weinig bemoedigend uitte By maakte daarby allerlei toespelingen dat hy door de politiek van enkele staten verhinderd werd bet hnerlyke doel der wt dervereeniging der Cbristelyke kerken te bereiken Wat deze klacht moest beteekenen hi e t men niet vernomen De conferjntie bepaalde er zich toe den band der reeds met Rome vereenigde kerken hechter te maken en de middelen te bespreken hoe de niet vereenigde kerken voor het doel zyn te winnen Volgeus de Frankf Ztg heeft dit laatste slechts theoretische waarde daar er niet aan valt te denken dat de niet vereenigde kerken de Grieksche Roemeensche S rvi8che Rusische haar zelfstandigheid zullen opgeven al wilde Rome haar ten opzichte van geloof en tucht de grootste concessie doen Da hinderpalen zyn gelijk de geschiedenis leert niet van dogmatiscben maar van naliooalen politieken en historischen aard waarvoor ook de paus moet wyken Overigens was te voren aan Leo XIXI voorspeld dat zyn plan niet zon gelukken zoodat ingewyden over bet echec zich niet rerraat toonen Besmetteiyke Ziekten De BURGEMEESTER van GOUDA Gelet op art 24 der Wet van deo in December 1872 Staatsblad no 134 tot vooraieniog tegen beametteiyke ziekten maakt bekend dat een persoon is aange