Goudsche Courant, dinsdag 20 november 1894

geren aln Ijjdende aan ABiatia he Cholera zoodat een lyder in behaB lidg is Qooda 17 November lS54 De Burgemeester voornoemd VAN BEROEN IJZENDOORN No 6513 Woensdag 21 November 1894 33ste Jaargang mmmi mmmi I Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ontvangen een GROOTE SORTEERING Dames Heeren en Kinder PARAPLÜIES A van OS At £ 73 73 I é Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s t met uitzondering van Zon en Feestdagen ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel mee 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd prijs lier dne maanden i ƒ 1 26 franco per post 1 70 zonder jke Nommers VIJF CENTEN 1 Beurs van Amsterdam 17 NOVBMBKE Tor kn loiy loi Vi w 80 80 U 26 7SV 96 mu 81 86 t a 8V 109 6 V 39V l looi 100 8S1 780 780 lOO 78 Z 1891 V 1 8V 101 1 1 97 i 71 Ï7 102 9 j 190V 1S8V8 1081 187 100 ♦ 7 V 102 Vl 103 lOS 66 6V lOOl i 142 184V 11 90 64 927 23 iioy los s 38 60 194 171 108 108 100 101 116 126 41 1061 totkpera 80 80 24 103 NlunusD Gert Ned W 8 ii dita dito dito 9 dito dito dito Si Uoraia Obl Ooudl 1881 88 4 iT LII Insohrijviag 1862 81 6 OosTBNK Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1868 6 PoBTD iL Oblig met ticket 8 dito dito 3 aoiLlHD Ub Ooit 2a Serie 6 dito Qeooii 1180 4 dito bij Botbl 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito is goud lega 1888 6 dito dito dito 1884 6 SruiJl Ferpet icbuld 1881 4 TtniMU Gepr Oonv leen 1890 4 Qeo leeuiog aerie D GeclaeoiDKaerieU ZmD Ani Rlp B o v obl 1892 6 Mmioo Obl Buit Sob 1890 6 Vwiizusu Obl 4 dnbep 1881 AüBTllDUt Obligstien 1861 3 EOTTimAK Stod leen 1886 SVi Ntn N Aft H iidelav aiid Anindab T b Mij Oertiflotten DeU Maataohepp j dito Ajnb Hvpothoekb pandbr 4 Cult Mi der Yoratenl and a Gr Hjrpotbeekb paudbr 4 Nederlandache bank aand Ned Handelmaataeb dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Hott Hypotbaekb pandbr 4 Ulr Uypotbeekb dito 4 OoaTiKK Ooat HoQg baqk aaad Boai Uypotbeakbank pabdb 4 AmaiKJk Equit bypoth pandb 6 Maiiv L O Fr lien eert 6 Afan HoU IJ Spoarir Mij aand Mij tot Gipl V St Spv aand Nwi Ind Spoorwegm aand Ned Zuid AMk Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTiUl Spoor rl 1887 89 A Bobl 8 627 Zuid Itil Spvrmij A H obl 8 FoLlK Waraohau Weeuen aaDd 4 RUBl Gr Euaa Spw Mij aand 6 Baltiiohe dito aand 73 Faatowa dito aand G Iwaog Dombr dito aand 6 Karak Ch Azo r Sp kap aand 6 Loaowo Sewaat Sp Uij obhg 6 108 66 Orel Vitebak dito oblig 6 Znid Weat dito aand 6 dito dito oblig 4 AMalKi Oont Pao Sp Mij obl 6 Obio k North W pr ü v ajnd IIV 61 l8 l dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Eio Gr Spm oert v a lliinoiB Ceotral obl in goud 4 Louiav te NaahvilleCert v aand Mexico N Spir Mg lehyp o 6 Miaa Kanaaa v 4 pot praf aand K Tork Ontario k Weat aand dito Feana Obio oblig 6 Oregon Oalif Ie byp in goud 6 St Paul Minn k Manit obl 7 Ua Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie byp O 6 Camid Can Soutb Cert v aand Vas C Eallw k Nav Ie b d c O Amaterd Omnibus M aand Botterd TrtmwegMaata sand Nin Stad Amsterdam aand 8 Stad Eollerdam aand 8 BiMii StadAntwerpenl887 2 i Stad Brussel 1886 2 HoNO Ibeiss BeguUr Qesellaeb i OoaTlNR Staatsleening 1860 6 K E Oost B Cr 1880 3 Sus Stad Madrid 8 1868 Var Nll Bel Hyp Spobl eert 4 42 ADVERTENTISN V Hedan overleed na een geduldig Igden van 8 jaar onze innig geliefde eenige Dochter en Znster GIJ8BERTHA JANNETJE CORNELIA in den oaderdom van ruim 23 jaar Die ona gezin kennen zullen besefien hoe smartelgk dit verlies voor ons is Uit aller naam A KAPTIJN Gouda 18 November 1894 N B Verzoeke van rouvibeklag verschoondte blijven 14 Ieder die deze uitstekende Meststof uit de Fabrieken van M H SALOMOl SOl te Rotterdam nog niet heeft beproefd itaan ten dienste ATTESTEIT VAN EH LAUDBOÏÏWERS die er sedtrt jaren met de meest gewenschte resultaten gebruik van maken De ongeHend lage prijs stelt deze Meststof onder het bereik van ieder die gaarne jracAtige teettanden heeft Ondergeteekenden allen landbouwers te Nieuwpoort en omatreken zagen hunne pogingen om hun land van onkruid te zuiveren met geen goedenuitBlafll bekroond i EvoJwel na roest te hebben toegepast niiïide fabriek van M B 8ALOMOSSON beYveidp de koeien reeds 3 it 4 jaar met jbnaak het land tern l het onkruid ver dwen i i plbrs BKOEb A TERLOUW T TERLÜÜW Qebrs VlRMilüLEN A flI RHAGEN C PIERHAGEN A VERLBK OHs KOOL J VERKERK iGebrs VOORMOLEN xel chte L zeri $ lèe t èiidcrstaande et ia de orfdergeteekendej door de gröote omz epr gtóuÜt voor een klein beentje geld veel t wat xhlfa tin weer voor een gulden ontvan ikhiindellar W Mi BMI t Hamburger fdat hj t geefl bluf is maar dat h jaaijliiks iets lll el ka vo r Jeiidt hü franco door geheel Nederlapd voor e fie gulder A die ihg aarljl b ian zgne Pakketten j lev ren Het nst aan het onge ijt leder die a e ns een Pakket van lig geld levert guldenWt volgende Pakket Verha naar hfft leven door Benoniir in Vo Herberg haaj uit den SKI jarigen oorlog iijlooie iplakplaten ljCfriatelgketl Nieu iMrskaJrten De rachtige Cbristi Me Schenrkalender ilVde Waarheidi rïipnd voor het 1895 fl rat t té Utr ic t heeft ontvangen Weet Nu w er eiidt hg franco door geheel Eni Bpikwerk Een va tiB l voor kiudeten door Benoni I Een bobk inet Christelijke Voordi Lchten De Diepstkneo t Een verhbal op waar heid gegrond q Die op den were vertrouwt x l nietbescWmd uitkoUen Op Rosa Villa I 0oor kraib tot roon 6 po Deze twaalf opgeruimd Men Mnde Sen Gulden De meeste dezer boeken zgn geïllustreerd nommera worden voor den spotprgs van ƒ J spoedig een postwissel ad 1 w l rop taat t Opruiming t W M HEUL Hamburgerstraat UTRECHT € iJmi l Patent H Stollen Ititi icliirri niitrin muDDlIch mi ilnili Pnt aitmnriiiiie Fitrliutii 55 Der grosse Erfolg den WOrnUnQ patent H StoUm errmgen het Aniau lu tef achutmikik i handtoelceniaff met roode lettera X roorfil op de MaeUsehappi tot ExploitaHe tier Victoria Bron gevestigd te Jtotterrtnm Ziiidblaak 8 sühiBdenen werthloaen NactMhmungen iagaben Uu kluft deher ueun ttete acharfett H StoMeii nup ton uni direct Oder In tolohen èlienhandlunisn In denen unier Plaket wie mbenitiltendj uatthluit lit = PreUHtteH md Zeugnieee md framo Kraepelien en Holrn s Qiiina LarocheQ c iSScHE is dp meest Krachtige en Versteriiende KI A WIJ aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEKBN DIPLOMA en GOD DEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacons i f 1 90 en ƒ i Depot te Qouda bg den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Frijstrekking 13 December 500 000 Maik Ills hoofdprijs ia liot gelulckii t govul bimlt de Diauwate g oote Geldverloting dia door do Hoo Eofteering vrd Hamburg goed ekenrd en gewaarborgd is Be voordeeligt itinchting van hrt nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 verlotirgen van 110 000 loten 66 400 prijzen bedragende 10 8 8 900 Mark ter volledige biisliMing zullen komea daaronder zijn kapitale prijzeii raa erentuoel 500 000 Mark bil uitaemandbeid feohter I prgs sM 300 000 1 prijs tt M 200 000 l prijs a M 100 000 2prijzeniM 75 000 Ipriji aM 70 090 1 prja a M 66 000 1 prüa il M f 0 000 Ipnjs aM U OOO 2prgzenaM 60 000 I pnJB a U 40 000 8 prijzen il M 20000 ilprgzeaèmOOOO 4 prijzea M 6000 106 prijzen M 3000 206 prijzen il M SOOO 762prgzanaM 1000 1880prgzenilM 400 88945 prijien a U 16S 18990 prgzenJlM800 2 ü 180 184 100 9 69 42 10 De aanstanade eerste prjjslrekkiDg dezer firoote door den Staat gewaaroorade Geldrerloting is van ambtswege bepaald plaats e bebben op den i 13 DBCmaittMB è lf en kost hiervoor i 1 gehe fl orilj lot sleebts H 6 4 W 1 balf 5 7 8 J 1 78 l lt ai IV 80 tegen inzending van het bedrag in b okpapier of per postwissel J t Alle oomiiiissiea wolden onmiddfnlijk met de grootste 2orgTuIdighc id juitgevoerdl en m w speler ontvangt van oïsf o met bet wapen vli n dun Stiut voorziend Ojl il ineele Lottea self ïui li nden l i W jBig leSere bestelling pprdt het vereiiohte om ol ele Dian waaruit upjTflrdeeUpg ler pr ien 4 de virscbillende kljjlen al ook de betrerffindo iqleggüldeo te linemen if gratis bijgevoegd el zenden wij tam onzo BèKJunstigers on abgerralgd na elke tretniog de Qffideelelijsten p4 u tbetaling der jjj zen g hiedt steeds prompt tinder waarborg Van dep Staat en kan door diÉ iote toezending f ook i ar verkiezing der Bal ighebbenden iti alle grootere plaatsen van Nfld Tl id bewerkstelligd wordon Ons di Met ia steeds door hot geluk begunstigd en onder vele andere aanlflinlijke pryzoa hebben w meermalen volgens jjmoieele bewijzen de eerste Koofdtretfers verkVegeD en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 lAoo 80 000 60 000 40 000 enz et is te voorzien dat bij deze op den beobt stett grondslag gevestigde onderneming van alte ka en op eene zeör werkzame deelneming bepaa d kan worden gerekend men gelieve derhalve wejens do reeds ophanden zijnde trekking allé orders ten spoedigste rechtstreeks te een I den aan KAÜFMANN SIMON Baakiers en Getdwisielaars in HAMBURG P S Hiecmetle danken wij voor het verii ouwenous tot hiertoe geschonken en daar w bghet begin der nieuwe verloting tor deelnemingmviteeron eullen wy ook voor het vervolg bemoeid zgn door een stipte en reèele bediening de tevredenheid van onze geëerde Be gunatigers te verwerven Dordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Balkeu bez en beh Pitch Pine Balken en prima Delen Oregon Pine Balken en Delen gesch en gepl Delen Plaathout EUens Jufifera Kolders Sparren enz enz LAGM PBIJZES mmm FEAKSCHE STOOMYEEVEEU BH Chemische WasscheriJ Ti H OPPEKHEIMER 19 Kruiskade Botterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen BoofddepOt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az f Specialiteit roor het atoomen en Terren T nalle Heerenen Damesgarderoben alsook alleEindergoederen I Bpeciale inrichting voor het stoomen van ploche mantela veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode ge ertd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk roor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als pieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Qouda Snelpersdruk nn k BanilUHN t Zoon ENLAND G€DIMt GOqDA 20 November 1894 Heden zndr ii had eene inschrgving plaats naar warliJzaaMieden in het pand Troeger bewoond door M A G Vorstman tbaiis in eigendom toolehoorende aap den Heer G U de Joug Jr Ingeschreven werd door J H de Wilde voor ƒ 1146 Ë Sliedreo t 1 1190 1200 1207 1207 1212 1221 1229 1233 1248 1319 J H Paao 0 J Koot ü Ameaz il F H WUderfhnrg J E van Do lfcen Bolding A Shelleniani li an Blokllind P A Burghcut W de Jong Zaterdagavor d werd het 12 jarig bestaan der Vereeniging De Vriendschap teeatettjk herdacbt De Voorzitter opende de Vergadering en deelde mede dat de vereeniging die bg de oprichting 6 leden telde nu geklommen was tot 190 leden en dat ruim 6000 aan zi kengeld was uitgekeerd Met voordrachten en mu iek werd de feestavond zeer genoegelgb doorgebracht Heden is men in de St Josepbkerk aan de Gouwe aan het werk getogen om bet plafond te herstellen dit belangrgke werk moet worden uitgevoerd door de firma C Clemens en Zn alhier Deaer dagen is te Kamerik een bejaard landbouwer overleden ain bloedvergiftiging De man had aan éene band een wonde gekregen en gebruikte nu zoogenaamden huisbalsem echter niet door zgn geneesheer of apotheker bereid maar van een rondventend koopman langs de huizen gekocht Het gevolg was dat hg weldra stierf I O M B O K Door het N v d D is heden morgen het volgende bnlletin verspreid Bevolking geneigd onderwerping Generaal ontving afgezanten Poenggawas Vele sohatten gevonden Bg springen krnitmagazgn gewond kapitein Tninenburg luitenant Gampioni 19 soldaten Toestand kapitein Slangen bevredigend FEVILLETO I OithftZieedeci door O EUEStAN 38 Hoe Bllen t huis gekomen was wist zij niet Zij hoorde en xag nieta andera daa Kiino s veracbteIgkeo blik Het denkbeeld dat hg gelooven zoude dat zg ia e liefde op d n graaf had overgebracht laaakte baar vrauhopig Herbaalde malen vatte zij d pen lom hem te schrijven en zioh te verklaren maar zij legde die telkens weg wanneer eg er aan dftobt dat iedere atap weikon zg deed om tieh te TeroDtsohuldigen strekken zoude om do verbroken banden op nieuw aan te knoopen welke ig haar pliflht w onde te f ersoheuren Zg streed een harden stryd met haar hart en haren plicht Onder tranen 66 gebeden verliep de tijd tot den namiddag van den volgenden dag toen Stina de deur opende zeggende ikJiiffroaw Ellen er zijn gasten gekomen mevrouw venoekt u beneden te komen en hen te ontvangen terwgl zg zich kleedt ïWat 8 0 bet voor gasten vroeg Ellen Dat weet ik niet Want zie wij agon verscheid Qö steden de plaata opkomen en toen verzoch uwe moeder mg dadelük naar u te gaan B nige oogenblikken later ging Ellen met een beklamd hart naar bèoedaD om de gaatSQ welkom to Van den GoaverDear Geueraal raa Ned ludië is by het departemeot vaa kotoniëo het navolgende telegram ontvaagen Gisteren aanval op Tjakraoegara met vier colonnes waarvan een als reserve Zeer hevige tegenstand Doorgedrongen tot poeri bestaande uit zestien vatken waarvan vyftien voet voor voet genomen Twee posities tegenover poeri ingenomeQ door een deel der troepen rest keerde in bivakken terag Heden wordt operatie vervolgd Vijand leed zware verliezen Van ons gesneuveld 4 officieren gewond 4 namen volgen heden minderen voor zoover bekend gesneuveld vgf en twintig gewond honderd acht namen zoo spoedig mogelgk Reuter pnbliceert het volgende telegram nit Batavia Gisteren iAA op Lombok een hevige atryd plaats De iNaderlandera overwonnen en namen de sterkste tellingen der Baliëra te Tjakraoegara in Db operation worden voortgoiet Het Nicfuw8 van den Dag geeft het volgende bulletin Tjakra veroverd Tjakranegara is door vgf bataljons bestormd en met de poeri veroverd De Kadja is niet gevonden Aan onze z jde honderd v ftig dooden eo gewonden de vyand sneuvelde b honderden De Hchatkist is oiüt ontdekt Dit goede nieuws zal alom in bet land met groote vreugde worden vernomen Hulde aan onae dapperen die het zware werk volbrachten zoodra de noodige versterking die Zaterdag moest arrireeren aangekomen was Maar naast die hulde eene betuiging van oprecht smartgevoel over het lot van hen die in den strgd voor hot land vielen of gewond werden een woord van hartelyke deelneming tevens in den rouw waarm hunne nagelaten betrekkingen worden gedompeld Moge het bewustzgn dat hunne dierbaren vielon in den stryd vooreene rechtvaardige zaak de droefheid lenigen De strjjd kostte ons meer aan dooden en gewonden dan bij de verovering van Mataram Terwyl wy toen 65 dooden en gewonden badden buiten de 14 die by de hinderlaag het leven lieteo of gekwetst werden bedraagt het getal volgens het regeer ingstelegrara thans 141 Blgkens de kaart van Ampenan Matarsm en Tjakranegara met aangrenzend terrein opgenomen door personeel van den topograpbi schen dienst kroisen zich evenals binnen Mataram ook binnen Tjakranegara twee wegi u de eene van Zuid naar Noord de andere van West naar Oost loopende De eerste loopt noordelijk naar Qoenoeng Sari hei sedert door de Sasaks verbrande vorstelijk verblyr de tweede gaat oostelgk naar Marmada een ander beeten Het wareo de bewoners van S borg en WerAe bruk deze waren nauwel ks gezeten of de proost trad binnen en mot bom Arlborg en Arnold Zie hier Anna oude bekenden dia ik op sloeptouw genomen heb sprak de proost tot zij io ocbtgenoot Bleek koel en met zgn verachtelijken glimlach op het gelaat stond Kuno voor merrouw Qallner De buiging waormede hg haar begroette miste da eerbiedige uitdrukking van vroeger Op het gezicht van Kuno verbleekte de vrouw van den prooat en wierp een onrustigen blik op Ellen die ook was opgestaan en er hevig ontsteld uitzeg Welkom weder in onze plaats zoide mevrouw Gujiner Men kon hooren dat het woorden waren door de hoffelijkheid niet door het gevoel gedicteerd Arlborg en Arnold groetten Ellen de tweede ging vervolgens mot andere personen van het gezelschap praten de eerste sprak op een bitteren schamperen toon Wij hebben elkander reeds weder gezien Gij waart gewis c weg ter verrichting van eenig liefdewerk en dat wel in dubbelen in namelijk door uw geleider gelukkig te maken en de armen good te doen Gg vei ist u ik deed eene wondeling ffO vergeef mg ik herinner mg nu dat Granskjöld mg inderdaad zeide dat gg en hij afgesproken badt zamen eene waudeling te doen Ellen zag hem steohta met een blik van smart en verwgt aan en verliet toen de kamer Het was alsof deze blik EUen a gelaat rerliohtte en voor Euuo s ot en het aware l deu ttaluierdei dat onder de Ifietverbiyf van den Torst Op het sngpuut dezer wegen ïn den noordoostelyken hoek bevindt ztch volgens bovengenoemde kaart de poeri waarvan in het telegram sprake is Evenals hjj de inneming van Mataram het geval was ia ook thans Tjakranegara dat ook uit verschillende kunpongs bestaat nog niet geheel in ons bezit maar is waarscbyalgk fileohta het zaidwestelijk deel genomen Spoedig zal hopen wg het bericht van de volledige inneming ons bereiken Op het laatste oogenblik vóór het afdrukken van ouze courant ontvangen wg mededecling van de namen dei te Tjakranegara gesneuvelde en gewonde officieren die door het I Nieuws van den Dag werden gepubliceerd Zy zgn Gflsneuveld kapt Scheib Initenanta d Ancona Schiff en Terhegden Gevaarlgk gewond kapt L Slangen en luitenant Wittieb Licht gewond luitenant ter zee Van Wessem en Initenaut Uolkema N R Ot Na overleg met de ambtenaren van het veear sengkundig staatstoezicht heeft de minister van binnenlanducbe zaken bepaald dat de bestrgding van bet mond en klauwzeer met aanvankelgke handhaving der afgesloten kringen zoolang dit nog noodzakelgk voorkomt thans zooveel doenlgk zal worden beperkt tot de gewone maatregelen tegen die ziekte krachtens de wet van 1870 en het Éon beslait van 27 Maart 1888 voorgeschreven Het Vad bespreekt in een hoofdartikel bet beruchte tekort van 14 ton bg Oorlog en het daarover ingediende regularisatie oatwerpje Zoa er bezwaar zgn vraagt het blad alfde Kamer aan de Regeering antwoordde wg zullen dat ontwerp liever taten liggen totdat gg komt met uw voorstellen om dergelgke practgken in t vervolg te voorkomen Geen landsbelang is er mede gemoeid of de uitgegeven som iets vroeger of iets later wordt geregötariseerd terwgl er wel een belang mee gemoeid ia een prikkel te hebben om de Regeering te dwingen zoo spoedig mogelgk met de vereiachte wettelgke maatregelen te komen In de afdeelingen der Tweede Kamer werd erop gewezen dat de bedrgfsbelasting wordt ontdoken door veel groote kooplieden bg het opmaken van bnn winstberekeniug Anderen wilden hieraan niet gelooven en meenden dat die groote kooplieden ten gevolge van den gedrukten toestand van handel en nyverheid in t af eloopen jaar weinig winsten hebben kunnen bphalsn valsobe rozen op hare wangen verborgen was Eene beweging snel ala do gedachte deed nu ook Kuno opstaan hij liep baar een paar schreden na maar op hetzelfde oogenblik trad Granskjold binnen on vlak naast zich ontdekte hij Alba dien hg eerst niet bemerkt had Zg vestigde hare groote heldere oogen op hem Het beter gevoel in zgn hart stierf weg en hij groette Alba zeggende ffHier ben ik weör juffrouw Bendel en ditmaal om te blijven Ja helaas I zuchtte Alba ffQg z gt ten minste niet ik wensobte dat gg naar de maan waait Maar ik denk het wel ffEn om welke reden Alba zag Kuno ernstig aan en zeide Vraagt gij dit nog Aanschouw Ellen en zeg mg dan of gg niet gelooft dat zij toch spoedig ijenoeg wegsterft zonder dat uwe bittere woorden haar dood behoeven te verbaasten fGg zijt at te goed juffrouw Bendel maar ik verzeker u dat gg den invloed van mijne woorden te hoog stelt De hoele plaats weet immers al dat Ellen liover gravin wordt on daarom op mijn neef de weinige geneg uiheid die zg voor mg koesterde beeft overgedragen een geluk hetwelk zg volstrekt niet verzwggt tnaar hetnetk zg met de grootste bereidwilligheid aan een ieder mededeelt ifZaa 00 P En gij d elt in de overtuiging van een iederP Gij zgt blind voor da woorden van een eigenlievenden dwaas P ffMijn hemel ja Hoe wilt u dat ik Ellen s gedrag anders verklaren zal P Ku heb ik Atn sleutel en zie in dat de moeder de gdelheid harar dochter Hiertegen werd opgemerkt dat bei nitt aannemelijk is dat iemand eea bedrgf zoa blijven aitoefeaen dat hem in drie jarflft niet de geringste verdienate beeft opgeleverd Er was een opgaaf gevraagd vaó hek gemiddelde over drie jaren Nog werd gewezen op geneesheeren met een drukke en winstgevende praktgk die zeer laag in de bedrtjfibelasiing zgo aangeslagen Ér werden gevonden die bnn Btadiakoateo als bedryfakapitaal voorateldeo en de rente daarvan als de kosien banner bediening had den afgetrokken Veel leden vonden het onaangenaam tooi hen die zich met dergelijke praktyken niet wilden inlaten en daardoor zwaarder werden belast dan hnn minder nauwgezette collega s Hierdoor ontslaat ook een onbillgkheid tegenover ambtenaren met vaste traktementen die de kosten hunner opleiding niet in minde ring brengen Hei Slijkt Dit de in iDe Ingenieur opn nomen bescheiden dat het ongunstige adTiea van het gameentebesiunr van i Gravenhage omtrent de concesaie aanvrage De Moa voor een binnenhaven ie Sche eningen bernatte op do onderstelling dat na verloop van tgd de reeders en vinsohera zich by de nienwe haTen naby de Maasmond zouden gaan vestigen en voorts op hei bezwaar dat alleen de bariagvisscberg en niet ook de verscbvissehery door het plan zon worden gebaat Hunnerzijds bebben dykgraaf en hoogheemraden van Delfland het plan onaannemeljik verklaard lo om de verontreiniging van het boezemwater door de vervuiling van de binnenhaven 2o om de onmogeiykbeid den boezem op peil te bonden en So om de onmogeiykbeid te voorkomen dat brak water o i Delflands boezem wordt gebracht Dese laatste bezwaren worden in hoofdzaak ook gevonden in het rapport van den ingenieur van Delfland Zaterdag arriveerden te Scbyodel N B het parket uit t Boach vergezeld van den Iniieoant der marechauaaee met zes manschappen ten einde een onderzoek inieatellen naar de daders Tan den aauslag op den sneltrein naar Duitachland Verschillende personen werden aan ean langdurig verhoor onderworpen met het geTolg dat twee hunner gearreateerd en gerankelyk naar s Bosch overgebracht warden deelt Zonderling intuasohen dat de heele plaats en de graat weten wat hier niemaod en Ellen zelve allerminst weet nik moet n eggen dat gg tgd m nwMita rerapijt met ray te willen overtoigea dot mgae oegeu ng bedrogen hebben wat ig gezien hebbea kan ik niet wraken Maar ik wol sprak Alba met vuur vDooh ik doe verkeerd met u te twisten MiaMhien is hrt noodig voor aw eigen geweten IJÏIIeD in vaarde t doen daten naardien de geheele plaats ook aangaande n een en ander heeft te fluisteren ir Het zou wel aardig zgn te weten wie da goedheid h eft van mij te zeggen Dat freule Amalia Granskjold uwe aanstaanda bruid is Wanneer dit zoo is dunkt m dat Ellen alle mogelgke redenen gehad heeft om te handelen zoo als zg gedaan heeft Maar sta mg toe u mede te deoleo dat da heele plaats ditmaal zeer slecht onderricht is En sla gg mg toe dat ik even weinig geloof sla aan uwe ver kering als gg aan de mjjne want mijne oogen zgn hoop ik even goede getaigon als de uwen En wat hebben deze scherpziende oogen dan gezien P Dat gg van daag freule Amalia naar U gereden hebt En nu zgn wg quitte voor zooveel onze wedorzgdiche ontdekkingen aangaat Maar tooh aou ik u een raad willen geven ia geval gg alet even hardvochtig als lichtzionig zgt Worii mv lgd