Goudsche Courant, woensdag 21 november 1894

i Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Wlnlerdlenst I894 95 Aangevangen 1 October TUd van Greeowlcli v la i lalD lOKI t i KQ £ KH K 9A KKA 71A flD D QIA 11 1 1 7 10 18 61 18 68 1 06 1 11 1 81 7 80 il OTTERDAM 10 17 10 27 10 84 10 41 10 47 7 26 7 47 GOUDA DEN HAA 18 11 18 81 18 64 1 27 S 65 4 46 6 4 67 87 6 69 7 18 8 19 9 87 11 06 11 18 6 11 9 49 6 16 6 28 e si 0 6 80 H 66 6 41 7 48 8 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 14 6 87 7 69 10 87 6 06 6 46 6 17 6 07 8 66 10 36 3 60 6 29 6 816 86 8 88 9 1110 68 1 06 1 11 1 17 6 08 1 86 1 88 6 20 18 4118 51 1 36 1 67 4 86 6 86 6 O 0 1 D A 1 TBBCHT 10 06 10 19 10 66 18 48 8 88 9 61 11 09 2 87 10 80 11 17 2 46 8 07 10 61 11 46 1 80 3 08 8 82 e O V D A A UITEHDAU 10 06 10 86 12 11 8 61 le ii 11 11 1 8 40 10 14 nat Het Handelsblad € Bchrgft naai ftanleiding van bet ook door ons overgenomen bericht vin de Standaard De Katboliske Kamerclub zou zoo heeft De Standaarde TornomeD hebben bealoteu de gelden voor de nieawe geweren tot eiken prga te weigeren c En waarom Omdat zg ods leger voldoende gewapend acht wat de afdoende redeu konzgn Neeu om niet alleen den miniater van oorlog te trefftiu maar het geheele ministerie over welks manier van optreden men niet weinig ontstemt scbynt te wezen Huoge politiek daa De Katholieke Kamerleden zyn ontevreden dat de bolp die bij de laatste verkioy iDgen werd verleend om de kieswet te doen vallen niet beloond wordt Heeds by de laatste herstemmingen kwam men biet de rekening te betalen in stemmen op de Katholieke andidaten en na het optreden van bet nieuwe ministerie is ook lierhaaMelyk herinnerd dat er nog wat te vereffenen is Dat er iets broeit mag men oók uit het Veal Weekbl c opmaken waar de beer Haffmans een leelyk gezicht trekt tegen de bittere pilt die aan de Kamer is te slikken Bg nn met de geweren roordracht en eegt soo iets allermioat van het ministerie te heb ben verwacht Er moet nu een politiek wapen worden gevonden om het ministerie te treffen en daarvoor kunnen de materieele wapenen de nieawe geweren dienst doen Men rekent daarbg dan vermoedelyk op den steun der soogenaamde antimilitariaten onder de liberalen Zullen dezen inderdaad in den val loopen De TiJdc echter noemt het een verzinsel en plaatst er de Tolgende opmerking b Wat men boort verluiden en wat er wordt by verteld is louter verzinsel De katholieke leden van de Tweede Kamer zijn oog niet na de indiening der Staats begrooting vei oderd geweeet De eerste byeenkomst zal plaats hebben morgenaroDd Door den Hoogea Raad werd heden eene betangrgke beslissing genomen met betrekking tot de in art 47 der wet op df vermogensbelasting voorgeschreven gebeimbondiog Iemand verdacht van diefstal van effecten beweerde daarvan eigenaar te zijn doch bad als soodanig geen aangifte gedaan voor de vermogensbelasting maar wel had een ander van wie de effecten zonden gestolen zyn eene aangifte tot het bewuste bedrag gedaan Nadat de minister Tan financiën op grond van art 47 voornoemd bezwaar gemaakt had ten deze zyne medewerking te verleeneu besliste de rechtbank Sè s Gravenbage op een verzoek van den rechter commissaris om verlof tot het doen eener huiszoeking met papieronderzoek ten kantore van dnn ontvanger dat genoemd artikel geen beletsel is tegen de inwilliging v n dat verzoek De Hooge Raad vernietigde echter heden deze beschikking o a op grond dat door het stellig verbod van meergenoemd artikel de onschendbaarheid van het geheim der aangiften en aanslagen is gewaarborgd dat op de verplichting tot geheimhouding geen uitzondering is gemaakt dan alleen daar waar de uitoelening van het ambt de openbaarmaking van het geheim vordert en dat hiermede onvereenigbaar is dat de rechter zoo dikwyls als in bet belang van het onderzoek van eenige strafzaak raadzaam mocht zyn ook al is dje zaak geheel vreemd aan de wet op de vermogensbelasting door huiszoaking en papieronderzoek op een kantoor der tot geheimhouding verplichtte ambtenaren zich stukken zon mogen verschaffen waarvan de wetgever openbaarmakiug niet heeft gewild Daar tegen de beschikking van de rechtbank geen booger beroep of cabsatie was aangeteekend geschiedde de vernietiging op requisitoir van den procureur generaal by den Uoogen Raad in het belang der wet zonder in de reebteu door partyen verkregen 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 6 0S t lS SI 8 89 6 86 6 ud I SO Uooidneht Küuwarkeik Ospalli Botterdun 1 lattaiduDi OnpaUa Kinnmbrk kmirdnoht infb 7 SS 7 80 7 IM 6 S IO 5 10 t l I M 7 46 Goud 7 80 8 86 f 09 9 87 10 49 Zey U 7 41 8 47 11 01 BI K1 7 47 l Iegw 1 ii M f 11 10 N dL d 8 08 Toorb 8 07 9 08 11 98 Bi S IS 9 11 9 39 10 07 11 87 a ndi 6 86 8 40 7 66 8 09 8 81 Oildaw 6 60 6 64 Wotrdell 6 69 7 08 8 18 VItmU 7 88 8 88 8 41 9 8 11 1 10 40 fitiid iwUnUiai Wp Een Zutphenscb ingezetene had zich in de Zatph Crt beklaftgd over het feit dat hy reeds drie jaren lang bjj de schottery is en nog geen enkel maal bad geschoten Een wapenbroeder die reeds meer dienstjaren achter den rug heelt vindt deze klacht ongemotiveerd In hetzelfde blad schrijft hy het Ik kan de wyze waarop Barend de Schatter zich in uw blad over onze brave schuttery uitlaat niet best verkroppen Daarom een paar woorden aan zyn adres Als zijn exlotgenoot heb ik dunkt me recht van meespreken Waarachtig Barend het doet my leed dat ge een zoo eerbiedwaardige instelling op een zoo oneerbiedigeo van zoo weinig waardeering getuigden toon bespreekt Oe zyt blykbaar een ontevreden en veeleiscbend mensch Slechts drie jaar staat Ge in t gelid en nu reeds moppert ge dat men o niet in de gelegenheid gesteld heeft scherpschutter te worden Ziet Ge ik geloof in de groote kracht van t goede voorbeeld en daarom zeg ik U zie uaar my Vyf jaar zegge volle vyf jaar had ik de eer schutter te zyn geschoten heb ik in dien tyd nooit alleep heb ik éénmaal eenBeaumontReweer mogen bekijken maar gemopperd t Is mg niet ingevallen Den weg naar den PoU leen ik ik wuet dat de Varkensweide soms er ioppig zyo kan en voor het ovsrige heb ik het bgoa zoover gebracht dat ik een geweer kan dragen t Zou onredelyk zyn meer te verlangen Neen heusch Barend Ge hebt ongelijk De Schuttery verdient beter verdient meer waardeering dan haar Uwerzyds ten deel valt Ge moet de dingen ik merk dit op voor t geval dat ikUniet mocht heiiben overtuigd Ge moet de dingen ook niet al te ernstig nemen Ge kout de Scbnttery van verschillende kanten bekyken Rangschik ze maar b v eens onder de publieke vermakelykheden en tracht eens ïn alten ernst de vraag ts beantwoorden wat de Schuttery voor de nationale vroolykheid al niet heeft gffd an Ik wed dat Ge dun tot een verrassend resultaat komt Twee jonge Duitacbers in Amerika Fritz Thöruer en Gastav KÖgel hebben om een weddenschap van 16000 dollars een reis om de wereld aanvaard die zy behoudens noodzakelyke uitzonderingen geheel te voet moeten maken in twee jaren zonder andere bagage dan een ransel met linnengoed zonder ander wapeu dan een stok en zonder ander geld dun wat zij onderweg verdienen met het overbrengen van berichten of verkoop van photografiëo Den lOn Juni vingen zy de reis van San Francisco aan eu na een verblyf van 31 dagen in de goud en zilvermynen van Nevada kwamen zy 12 Oct te St Louis aan Nalndianopelis Columbus Washington eu New York te hebben bezocht gaan zy naar Sontbampton en vandair naar Lissabon om dan via Madrid Baicelona Marseille Geneve Zurich St Gallen Liodau Kempten Munchen Monster en Leipzig te bereiken waar de jongelui resp geboren zyn Middolerwyl bezoeken zy ook Berlyn en zullen trachten op bon reispas die zy aan elk station moeten laten afteekenen de handtefikeniug des Keizers te verkrygeu Vau Doitschland gaat de reis over Weenen Krakau Kieuw Tula en verder naar Siberië tot Wladiwostock dan over Japan en de SandwichS eilanden terug naar San Francisco Horloge noch kompas mogen de reizigers er op na houden Zooals wen weet ziin ook twee Engelsche journalisten de heeren Londen en Field bezig op gelykfioortige wijze een voetreis om de wereld te maken Zy zyu nu te Parys waar Field ziek ligt 18 08 18 18 10 66 11 01 11 09 U U 11 86 i tS 18 88 11 06 9 46 9 61 10 08 10 11 6 18 9 68 ruw 10 10 f 10 1611 88 11 48 7 4 9Ai 4 47 0 Een vreeselijke misdaad is gepleegd op het eiland Acbill aan de westkust van Ierland waarvan het door een spaal kanaal geschtiden is en dat deel uitmaakt van het graafschap Mayo Het tooneel der mi daad was de villa Valley house en het slachtoffer mevrouw MacDonnel vrouw van een Engelscben advocaat In dit buis brak des nachts brand dit en de hoeren dio ter bulp snelden vondpu vóór het hub het half verkoolde en vreeselyk verminkte lichaam der bewoonster in nachtgewaad Aan alle licba msdeelen droeg zy verwondingen de neus was verbryzeld de hersenpan gebroken en een gedeelte van de huid afgescheurde Op korten afstand vau hec lyk vond men een oos haar en een steen die droop van het bloed waarschyntyk bad de moordenaar zich daarvan bediend om zyn slachtoffer neer te staan Verder constateerde men dat de deur van den stal was opengebroken en daar twee paarden met messteken waren afgemaakt Ofschoon de wonden van mevrouw MacDonnel hoogst ernstig zyn en men aan baar behoud wauboopt kwam zy den volgenden morgen by kennis en beschuldigde nadrukkelyk baar agent James Lyncheham het huis in braad gestoken te hebben hy had haar vervolgens uit haar bed opgenomen en getracht haar in de vlammen te werpen Op dat oogenblik had zy haar bewustzyn verloren Men weet niets omtrent de dryfveer van de misdaad Mevrouw Mac Donnel stond in uitmuntende verfttandhouding met haar pachters die at het mogelyke gedaan hebben om den brand te blusschen Lyncheham die deel uitgemaakt beeft van de Engelsche politie in het graafschap Mayo is door een van zyn oudcollega s gearresteerd en opgesloten in de gevangenis van Castlebar de hoofdplaats rau het graafschap Eergisternacht zyn door den ryksveldwachter en den gemeenteveldwachter te Ter Aar op heeterdaad twee stroopers gesnapt die kievitten vingen met een slagnet ter grootte van een voorgevel van een huis van drie verdiepingen Daar tbans in die streken zeer groote koppels van die vogels vtiegeOj zouden de stroopers menig honderdtal konden gevangen hebben indien zy niet waren betrapt doch nu konden zy èu zonder net dat nog al wat waard ia èn zonder kievitten net en kievitten zyn in beslag genomen doch met een bekeuring naar Stolwijk terogkeeren Deze stroopery bad plaats op een eilandje in een groeten poel te Ter Aar Onder de melkkoopera in een deel der gem Veendam is eene werkstaking uitgebroken die echter doordat de melkventers aan de gestelde eiachen hebben toegegeven van korten duur is geweest Gewoonte was nl dat de melk per Hter een cent werd opgezet zoodra het vee op stal gezet werd De afnemerti hebben daar nu een stokje voorgestoken door te dreigen dat men van elders geregeld een kar zou laten rydeu als niet dadelyk de oude prys werd vastgesteld En alzoo geschiedde het Als nu maar niet de tegenpartij zich wreken gaat door i og degelyker wasschingen dan kan moeder de vroaw althans d ze staking in hare gevolgen zegenen De heer J W Ising te Amersfoort die intertyd van wylon koning Willem III de gouden eeremedeille ontving et loffelyk getuigscrhift wegens het met gevaar voor eigen leveu redden vau een mensch uiteen braudend perceel te Arnhem heeft thans weder een bewijs van moed gegeven Toen by dezer dngen de brug passeerde die ligt over de plaats waa de Heiligenhergerbeek iu de rivier de Eem met groote snelheid uitstroomt xag hy dat eene vrouw die bezig was waschgoed te spoelen te water viel en in levensgevaar verkeerde Zonder zich een oogenblik te bedenken sprong de beer Isiog op dit gevaarlyk punt geheel gekleed in de beek Het gelukte hem met veel moeite de drenkeling op den wal te brengen 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 6 66 6 08 6 10 6 17 8 86 1 84 8 68 6 84 6 48 1 44 4 10 O O II D A 11 60 18 80 Bij breed gemotiveerd vonnis veroordeelde de Elaagache rechtbank beden J Wegman bloemist en N Leget bediend ieder tot 7 jaren J G Brugman behanger eu A Schalk kellner ieder tot 6 jaren gevangenisstraf wegens diefstal voorafge aü en vergezeld van geweld op den UyswykBche weg aldaar te zamen en in vereeniging gepleegd RuBsische titels Nu er in den loataten tyd voortdurend sprake was van de Kuasische voratelyke personen deden zich vaak moeilykhedeu voor ten opzichte van de scbryfwyze der titels Czaar Gzaretritch enz Het is zeker niefa ongewenscbt daarover een en ander mttde te doelen dat kan bydragen tot een joiite uitspraak en spelling Het Cyrillisch alphabet die door de Russen eu andere Slavische volken wordt gebruikt bevat aeu aantal letters die in het door ons gebruikte Latyusche alphabet geen overeenkomstige letterteekeuB hebben Wanneer een Russisch woord in onze spelling wordt omgezet is tiet altyd moiilyk de oorapronkelyke uitspraak af te beelden Een der meest voorkomende klanken waarmede men moeite beeft is de ts klank waarmede het woord Tsaar begint Hoe men er toe kwam dit woord met cz te beginnen is moeilyk te zeggen want in de Poolscbe taal waarby het Latynsoho alphabet wordt gebruikt wordt de ts klank niet afgebeeld door cz doch door o en men spelt in het Poolsch uitgesproken ala ch in chocolade Wanneei wy dus phonetiaoh willen spellen dienen wy te scbryven Tsaar en eveuzoo zouden wy de woorden die met dezen titel in verband staan Tsaritsa Tsarevitcb Tsarevna moeten scbryven De lezer zoo faierby misschien willen voegen Tsarina doch dit is in het geheel geen Russisch woord De vrouwelyke vorm voor Tsaar ii Tsaritsa en niet Tsarina Intusschen zyn Tsaar en Taaritsa niet de titels die door de Rnssea tenminste niet door de beschaafde Ruisen worden gebruikt Sedert den tyd van Peter den Grooten zijn de officieele titels Im perator Imperitsa en deze woorden worden vaak voorafgegaan door Gosudar mynheer en Gosodarinya mevrouw In de gewone spreektaal is de term die bet meest wordt gebruikt om en Tsaar aan te duiden eenvoudig Goaudar Nu dient echter nog te worden opgemerkt dat het onjuist Zou zyn denGrootvoratTroon opvolger Tsarevitcb te noemen Taftrevitch en Cesarevitcb zyn verschillende titels Het woord Tsarevitcb duidt eigenlyk alle zoons van een Tsaar aan en vroeger werden ook de niet Russische vorsten Tsaar genoemd terwyl Cesarevitcb is afgeleid van Caesar en enkel den troonopvolger aanduidt De titel Ceflarevitch is afkomstig uit den tijd van Iwan III en eenige zyner opvolgers die beweerden dat de Tsaren van Moacovië in zekeren zin de opvolgers waren van de Byzantynacbe keizers Het woord Tsaar ia eveneens a4 eleid van Caesar Men heeft bet eens gemeend dat het woord iu verband atond met Tartaar doch deze opvatting opgegeven toen bleek da de Slavische rassen reeds lang voor den inval der Tartaren het woord Tzaar gebruikten Bet wooid Caesar kreeg in de oude Russische taal drie verschillende vormen Caesar uil esprokea Tsessar dat den Byzantynschen keizer aanduide Tsaar de Russische monarch en Kesrar dat voor den Oostenryksten Keioer werd gd bruikt Om op den Cesarevitcb terug ie komen Dit woord loopt nog gevaar verkeerd uitgesproken Men is geneigd te zeggen Cesareritti en heeft dan eene verkeerde neiging want de uitspraak moet eigenlyk zyn Cesarevitcb met den klemtoon op ré Men spelt bet woord ook vaak met een w in de laatste lettergreep doch dit is een gevolg van de Duitsche spelling Slavische v s en ij s worden in Duitacbland veelal ver vormd tot w s en j s Van het laatste is Sübranja dat eigenlyk Sobranya zou moeten heeten een voorbeeld 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 11 08 11 10 8 38 8 43 IIJO lïM 8 68 9 08 De Hooge Raad besliste heden met vernietiging v n een vonnis der rechtbank te VHertogenbosch dat iemand die w ens overtreding niet tut straf veroordeeld wordt reabt heeft ttigen laatstbedoelde bexlissing in booger beroep te komen omdat hg al is eene dei elgke beslissing geene veroordeeling toch er door bezwaard kan zgn C btrol Ton den racbterHwmmiMaris te s Bosch is Zaterdag j l in voorloopige hechtenis gesteld B J K geboren en wonende te Ambemi reiziger van beroep eu als zoodanig werkzaam voor de Singer moatschappy Hij iTordt beschuldigd van valsohheid in geschrifte en oplichtery ten nadeele van die maatscbappy te babben gepleegd lü de onlangs vermelde zaak van een arts te Kampen die weigerde te voldoen aan de hem gedane opdracht om een loteliog te onderzoeken die niet voor den militieraad kon verachynen benliste de Hooge Raad heden dat die weigering niet strafbaar is daar de atraf bepaling van art 186 der militiewet niet is genandhaafd by de invoeringswet en bethierbedoelde feit niet valt onder art 444 strafrecht het niet voldoen aan de oproeping om als de uudige te verschynen ï e Hooge Raad heett heden verworpen de caaaatie beroepen van den Haagschen zaakwaarnemer Van Gogb wegens oplichting veroordeeld tot 3 jaar Zaterdag j l had een ernstige daad van insubordinatie plaats in da kazerue vau het algemeen depöi van discipline te Vlieaingeu Do sergeaut Van den Boogaard die ala sergeant van da week op de kamers surveilleerde werd op het onverwachtst van achteren besprongen door den soldaat 2e klasse Van R die hem met een stuk yzer een slag op h t hoofd toebracht waardoor een sterk bloedende wond ontatond De sergeant die een oogenblik zyo bewustzyn verloor deed later den man arresteereu Hy zelf werd ter verbinding in bet mil hospitaal opgenomen Zaterdagochtend is te Haarlem Cholera Asiatica geconstateerd by eene ÖOjarige dienstbode in de Koningstraat uo 7 De lyderes wordt voorloopig in hare betrekking verpleegd Het raadslid Dr Vitus Broinsma te Gorredyk wonscbt by de a s verkiezing van leden voor den Raad der Friescbe gemeente Opsterland wegens gezoudbeidsredenen niet meer in aanmerking te komen Uit Vlissiogen meldt men Zaterdagmiddag had alhier de plechtige teraarde bestel ling pluata van de zeelieden schipper De MuDck Van den Bovenkamp en P et De Munck dïe by de jongste ramp op een zoo noodlottige wyze in de uitoefening van hun beroep hnu leven verloren Uit de kantoren van bet Belgisch en Nederlandsch loodswezen op de loodsschoeners en nit tal van woningen woei de vlag halfstok Naiist en achter eiken lijkwagen liep het personeel van bet Belgisch en Nederlandacb loodswezen terwyl achter den laataten lykwagen volgden de inspecteur van het Belgisch loodswezen te Antwerpen de heer Roger de onder inspecteur de commissaris de ontvanger en het kantoorpersoneel van het Belgisch loodswezen de doctoren Stewart Schuit en Vermoas de commissaris van het Nederlaodsch loodswezen terwyl de vier redden mede de Igkwagens volgden Aan de groeve werd het woord gevoerd door de heeren Roger en Vaoschooten waarna de heer R de Munck broeder der beide slachtoffers dauk braotit voor de eer den overledenen bewezen COLLI 2775 Aan het station van Lyoo te Parijs wa een groote kitt aangekomen bureau restant en verzonden van Grenoble Zy was van zwaar hout en stevig dicht gespijkerd en er was een geschreven adres opgeplakt met den naam Alfred Jolyboia zonder verdere aanwgzingen Voor het overige geleek de kist op alle andere kisten Men borg haar met de andere goederen in de loods en daar bleef zy zes dagen staan Op den morgen van deu zevenden dag zat de ladiugmeester in de loods zyn boterham ie eten ea zyn courant te tezen toen hy eensklaps een alleronaangenaamste vleescblncbt rook Hg riep zyn knecht Ts er wild in de loods Neen op t oogenblik niet Vreemd De ladingmeester liep eens door dtt loods berook de eene colli voor de andere na eti kwam ten slotte tot de overtuiging dat de lucht voortkwam uit de houten kist Waarscbynlgk Isg daarin het een of ander dier dat tot ontbinding overging want de kist stond daar al zes dagen lang en het was sedert sterk gaan dooien inen was in Januari Evenwel wekte do wyze van verpakking eeaigermate bet wantrouwen van den beambte op vleesch wild of viach verzendt men toch doorgaans in manden en niet iu een kint van zulk zwaar bout en zoo stevig gesloten als deze Bovendien laat men iets wat aan bederf onderhevig iSf niet gedurende een week bureaureitaat asoan lly begon ongerust te worden en verdiepte zich ia allerlei gisungen Zooveel was alvaat zeker dat die mynheer Jolybois wiens naam op de kist stond zyn adres liefst verborgen wilde houden want de zending was bureau restant Aan deu anderen kant scheen ook de afzender onbekend te willen blgven want hy noemde ztch alleen Louis te Grenoble Nu er zyu duizenden menschen die Louis heeten daar kwam men niets verder mee Die enkele voornaam zonder familienaam van den afzender was wel geschikt om het raadselachtige van deze oolli te verhoogeu wellicht bevatte die kist een verboden wild mogelgk ook gesmokkelde waar of was de zending afkomstig van een strooper Met deze oplossing was de ladiogmeester maar half tevreden Als mf n wild verzendt zy het dan ook gestroopt dan neemt men toch niet zooveel voorzorgen in acht en zeker laat men het niet in een goederenloods staan bederven Neen daar moet heel yr t andera achter schuilen Als het eens een misdaad was Maar neen men mag zyn evenmensch zoo maar niet verdenken neen men moet niet altyd alles vande zwartste zyde bezien De brave mau trachttedit denkbeeld van zich af te zetten maar hethielp niet zyn ondanks maakte hg allerleitragische veronderateltiugen Het was nog zoolang niet geleden dat men van een der Europeesche hoofdsteden een kist ontvangen bad die bet aan stukken gesneden lyk eener vrouwinhinld de geheimzinnigheid die deze k stomgaf dfl ouvolledige aanwgzingen omtrentafzendtir en geadrettseerdde de kist zeil langwerpig en van ruw geschaafd bout dat alleswaa wel in staat om de herinnering van ditalgrijaelyk gevul op te wekken De ladingmeesterstond hierover nog te peinzeu toen de anderestationschef voorbij kwam Om verder van alleverantwoordelijkheid of te wezen deelde hijhet geval en zijn vermoedens mee aan zynmeerdere die de haud in elkaar sloeg enuitriep Verduiveld ja dat is waar Zonder langer te wachteu liet lig den commiasaria van politie roepen Deze liet zich het geval meedeelen en gaf bevel de kist te openen Een werkman brak met behulp van een koevoet het deksel open en toen toen zag men iuts afgryselgks Daar lag in zaagsel zonder hanilen zonder voeten een vleesohmasaaf waarvan de oorspronkelyke vorm byna niet te herkennen viel maar die toch vermoedelyk van een menschtilyk lichaam afkomstig was Het hootd ontbrak dat had men afgesneden De gruwelijkste hg40oderheid was echter dat het lichaam geheel gevild was Ter hoogte van de borst zag men een gapende woud waarait een stroom zwart bloed was ontsnapt Het was huiveringwekkend om te zien De misdaad scheen acht of tien dagen geleden gepleegd te zijn f e commissaris liet de kist onmiddellijk naar een afzonderlijke bergplaats overbrengen en telegrafeerde naar Grenoble Kent gg zekeren Jolyboia Neen Kent gg zekeren Louis Neen Hier iiee was alles gezegd geen twijfel meer men stond tegenover een misdaad die zich in een geheimzinnig ondoordringbaar duister bad gtbuld De moordenaara die dezen vreeaelyken manslag begingen badden een heUche scherpzinnigheid aan den dag gelegd om aan de wrekende gerechtigheid te ontkomen Het was een misdaad ondt r de mi est raadselachtige omstandigheden gepleegd Tegelyk datderotnmisaaris naar Grenoble telegrafeerde deed hy den procureur der republiek verwittigen Het gerucht had zich inmiddels reedi verspreid reizigers verdmogen zich voor bei bureau van den rommiaaaris van politie en de agenten hadden handen rol werk om hen in bedwang te houden Zoouia altyd wist ieder er het zijne vau te vertellen volgena den een had men het lyk van een der grootste kooplieden uit Grenoble meenen te herkennen een ander sprak van een grootvader die door zyn kleinzoon vermoord zou zgn omtrent één pont was men het eens dat bet tyk afkomstig was van iemand op lepftijd eu zeer zwaarlijvig was Ondanks de stitzwy gen beid van de beambten en de maatregelen door de politie genomen om de erde te handhaven beersctite er aan het station een groote opgewondenheid Oe menigte werd dreigend er werden zelfs eenige personen gearresteerd r ie de politie beleedigd badden Plotseling haerscbte er echter stilte onder deze woelige menigte toen men een klein man met een bril een ernstig en atroef voorkoipen en kaal hoofd in gezelschap van een zeer lang en mi er man het stations politiebureaa zag binnentreden Een gemompel ging van mond tot mond en binnen een oogwenk wist ieder dat deze heeren de procureur der republiek en zgn grifier waren De geheimzinnige deur werd achter ben gesloten Va de nienwagierigheid der omstanders nam hmd over baud toe De aandacht was zoo uitaloitaad op een punt gevestigd dat een heer die zooeven nit den trein van Lyon gestapt was en een inlichting aan het goederenbureau te vragen had zyn vraag wel driemaal en telkens op ongedoldiger toon herhalen moest Maar zult ge me nu eitidehjklSeQS antwoord geven Wat Ik vropg u of ge geen kist ontvangen had bureau restant Wat voor kist Een kist die zes dagen geleden uit Grenoble is veizonden Cl De beambte sprong op hé Grenoble Zes dagen Boven de lessenaar versebenen viei of vyf hoofden die dun vrager nieuwsgidffl aangaapten Wie weet Dat was misschien de mouidenaiir zelf die tengevolge van een dier onverklaarbare afdwalingen van zinnen welke misdadigers soms hebben van zelf in den val liep De beambte verzocht den onbekende hem te volgen droog met kracht door de menschenmassa die zich voor het politiebureau ophoopte en riep terwyl hy hem eensklapl naar biu nenschoof met bggende stem Deze heer heeft no 2775 opgevraagd Wordt vervolgd UuitenlaDdsch Overzicht De Kransche republiek heeft haar huishoudelgke egrooliog voor het j r 1895 opgemaakt Donderdagmiddag heeft de rapporteur der commissie de heer Cocbery bet verslag aan de heeren Kamecleden uitgereikt en nn zal de behandeling van de begrooting weldra een aanvang nemen Het budget loopt over zeer betangrgke sommen maar toch is men zuinig geweest De commissie van onderzoek heelt een eu twintig eu een half miljoen francs aan uitgaven bespaard Gevoegd by de 22 miljoen van het gerectificeerde regeeringsontwerp stygt het cgfer tot vier en veer tig millioen francs Intusschen valt dit bedrag in het niet bg de eindcyfers der begrootiug In uitgaven yst deze een som aan van byna drie eu een half milliard of iu een cyfers 3 4 19 768 209 francs De inkomsten bedragen in het geheet 2s396 050 783 fraucs zoodat er een deficit is van vie r en twintig millioen Dit tekort zal gedekt worden door de hoogere inkomsten te verkrygen door de hervormde succeaaiebelasting De algemeenen rapporteur verklaarde het stagend cgfer der uitgaven allereerst door de groote militaire laateu Sedert 1869 zgn die ateed grooter geworden Er ia nu een verschil met vyf ea twintig jaar geleden van vierhonderd millioen terwyl ook bet onderwys honderd vyftig millioen meer kost Doidelyk liet hy blgken dat ook Frankrgk gebukt gaat onder den Hnancieelen druk van den gewapenden vrede Voordat echter de begroeting aan de orde komt moet een besliasing genomen over de cret ietoanvrage der regeenng voor Madagascar De Kamerleden die zich voor eenigen tyd hebben aaneengesloten tot eene koloniale groep bielden reeda eene byeenkomat om over de zaak te spreken De heer Etienne leidde de vergadering Eenige leden achtten het oudernemen der expeditie tegen de Hova s gevaarlyk met het oog op de verwikkelingen waartoe de ChineeachJgpaosche oorlog in Oost Aziè aanleiding katr geven maar ten slotte werd toch be tloten dat men het vooratel der regeering zou steunen Namens deze groep zal de heer Etienne het woord voeren en zich verklaren voor hettoeatiian van het bedrag dat de regeering vraagt Het ministerie behoeft trouwens in geen geval meer een echec te rreezen vooral wyl de commissie uit de Kamer reeds met 9 tegen 2 stemmen de som van 65 OOO UOO frcs toegestaan beeft Het besluit tot bewilliging van dit crediet werd echter eerst genomeu nadat de minister van buitenland che zaken Hanotaux de zaak had toegelicht De minister verklairde dat di regeering niet voornemens ia Miidagascar te annexeeren maar uitatuitend wil zorgen dat Frankryks beschermheerschap over dit eiland door de Hova s wordt erkpud Prins von Hohenloh Schilliogsfürst Caprivi s opvolger ala kanselier van het Duitsche ryk beeft afscheid genomen te Straatsburg De inwoners bracbteu bun gewezen stadhouder een bnitengewooo warme ovatie Een koor van duizend zangers bracht hem eene serenade voor het puleis waar de burgemeester Back een toespraak hield Daarna werd een fakkel optocht gehouden waaraan meer dan 10 000 personen deel namen Prios Hohenlobe verklaarde dat hy ook als rykskaoselier steeds de belangen zon behartigen van de ingezetenen der beide provinciën welke hy gedurende zoo vele jaren heeft bestuurd Prins Hohenlohe zal nu weldra naar Berlqn terugkeeren Het politieke leven zal dan weer een aanvang nemen In bet be n van December zal de Ryksdag zgne zitting hervatten Men zal dan wel meer vernemen over d plannen des keizers tengevolge van de wyzigingen welke na de aftreding van rykakanselier Caprivi ook het Prnisiache ministerie heeft ondergaan De oplossing der kieBrechi qoaeitie in Oostenryk begint te vorderen hoe bingEaam dit ook moge gaan Nn ten minste hebben de Polen een van do drie Btaafaspartgen die in het Huis van Afgevaardigden de r eeringsmeerderheid vormen hun wdnsohen betreffende de kieareohtnitbreiding kenbaar gemaakt Volgens het vooratel der Polen dezer dagen in de Nene Pressec medegedeeld zullen f j b 43 afgevaardigde worden gekozen wal iH TS 10 in Bohemen 10 in Galloie en 4 in BeneaHiiijlfittK Oostenrgk Ook den werklieden zal het kies IK recht worded verleend indien zg zich by ziekenkftsaen hebben aangesloten terwgl tavenp alle 24jarige borgers die belasting betalen en zes maanden in de plaats hunner inwoning vertoefd hebben kiezers worden Voorts sal het kiearecht nog verleend worden aan alle particuliere en staatsambtenaren behoodena dienstboden en leerlingen aan allen die het recht hebben verkregen op den éénjarigen diensttgd of eene middelbare vakschool hebben bezocht eu aan allen die in steden 100 en ten plattelande 50 fl huur betalen Wat de wyze van verkiezing betreft stel len de Polen voor de verkiezing D in de steden direct en op het pkttelaud indirect zullen worden gehouden Elke 500 plattelandbewoners hebben het recht één Watilmaan c te kiezen Deze eischen verichillen aanmerkelijk van de zeer beperkte uitbreiding welke de clericale Duitacbers willen toestaan alamede van de wenschen der Dnitaoh liberale party Er zal derhalve zeker nog heel wat water door den Douau moeten stroomen voordat de drie partgen en de regeering bat eens zyn geworden over de aanhangige kieirecb herziening De Russische sPrawitelstweonyj Westnikc meldt dat de keizer gisteren den bnitnngewonen Nederlandschen gezant graaf Du Monceau en zyn metgezel jhr van den Bosch heelt ontvangen Gistermiddag om twaalf uur is het lyk van den Keizer bygezet Aanwezig waren vertegenwoordigers van geheel Raataod en van staten van Europa Amerika en Azië onder anderen drie koningen en de kroonprinsen van drie groote mogendheden verder alle Russische gezanten in t buitenland bet corps diplomatique aldaar en de gouverneura d r provinciën De laatste eerewacht by t lyk werd gevormd noor personen uit binnen enbuiteolandache korpsen waarvan de Keizer de chef was Na de lykmis namen de Keizer en de vorstelijke personen afscheid van t lyk De kist werd gesloten en ten grave gedragen en met gebeden en onder salvo s van t gesohat afge laten Naar men verneemt zal bet huwelyk vat keizer Nicoloas a s Maandag worden voltrokken Het nienvs uit het verre Oosten geeft weer bericht van eenige herleving van moed onder de Chioeezen De Chineesche opperbevelhebber schynt tot de overtuiging te zyn gekomen dat bet behouden van Port Arthur voor het verder verloop van den oorlog van grooter belang is dan het bezit van Mukden Volgens een telegram uit Chefoo aan de Times c trekt hg niet op om de oude Manisjoe hoofdatad te gaan verdedigi n maf r is by zuidwaarts getrokken om de belangryke vestiog en oorlogshaven aan den ingang van de golf van Petchili te ontzetten Doch er is weinig kana voor hem om iets te doen Maarschalk Oyama heeft verleden week aan de Japansche regeering geseind dat hy Donderdag of Vrydag jl den aanval op Port Arthur dacht te beginnen Wet beeft men nog niet vernomen dat de aanval inderdaad begonnen waa en meldt zelfs een bericht uit Tientsin van den I6e dezer dat de Japanners nog niet onmiddellyk voor de stad lagen maar de bestorming zal woarschyulgk wel plaats hebben eer de Chineezen hulp ontvangen Posterllen en Telegraphie Wegens gezondheidamuatregelen zullen de paketbooten welke te rekenen van 8 drzer en verder des Donderdaga om de vier weken van Liverpool naar Montevideo vertrekken tijdelgk da haven van Rto de Janeiro niet aandoen zoodat tot nader order daarmede geene brieven en andere stukken bestemd voor Brazilië verzonden kunnen worden De paketbooten echter welke den 22Bten November a 8 en verder des Donderdags om de vier weken van Liverpool naar Montevideo vertrekken zullen de havens van Pemambnoo Bahia en Rio de Janeiro blgven aandoen Vacante Directies Post en Telegraafkantoor Zaltbommel Jaarwedde f 2200 met 1 April 1895 f 2300 en vrye woning Ofschoon aan de ambtenaren van dt beide dienstvakken vryheid wordt gelaten om zich voor deze Directie aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Koninklyk besloit van 21 Maart 1894 no 17 de postambtenaren den voorrang Sollicitatiën in te dienen vónr 25 November a 8 Verplaatst 1 Nov De vrouwelgke klerken der postergen en tel rapbie van de 2 klasse E de Hartog van bet bykantoor aan de Prins Hen