Goudsche Courant, donderdag 22 november 1894

Betreffende de aanranding van den bakkersknecht te Bergeu op Zoom wordt nog het volgende gemeld Op Zaterdagavond te ongeveer 6Vi oQt keerde de knecht huiswaarts na by de klanten aan den Steen bergschen straatweg op de gewone wyze brood te hebben bezorgd Gekomen by de v m Steenbergsche poort hielden twee mannen hem staande eo vensoohten hem een brood te verkoopen Hy vntwoordde dat het brood uitverkocht was en hy hem alleen aan beschuit kon helpen Hierop vroeg een van het tweetal hem een golden te willen wisselen Argeloos wilde by aan dat verzoek voldoen en haalde de wel voorziene beurs uit den zak Onverwachts kreeg hy daarop een slag tegen het hoofd zoodat hg bewusteloos neerviel De aanranders maakten zich van da beurs inhoudende rnim f 12 meester en zyn sedert spoorloos verdwenen Eeu officier die kort na de gepleegde aanranding de plek passeerde vond den knecht kermende eu hevig bloedende op den grond liggen en gaf aanstonds van de zaak kennis aan de politie De knecht thans hersteld ea in staat behooriyke inlicbtiugen te verschaffen achap de Overvaart betreltenne ne uihuuïiuk zitler p enoeiu vum ui m w L JI Dlrecte Spoorwegverbinding met GOlüA Wint r J 4 J5 AanRevangeo 1 October o a 8 80 7 25 8 40 Oe 8 40 10 4 10 55 18 0 12 18 12 61 1 24 8 52 50 5 24 5 5 7 10 8 8 1 051 18 18 88 1 21 UOTTIRDiM 8 41 9 10 1 11 der faccalien van Gorinchem op den boezem van dat waterschap Wordt voorgesteld dit adres te stellen in banden van Ged Staten om daarop te letten zooveel als mogelijk zat wezen De heer Bichou van ÏJsselmonde stelt voor om bet waterschap te hulp te komen het adres te stellen in banden van Ged Staten met opdracht om by de Reg aan te dringen op vernietiging der Gorinchemsche verordening en onder uitnoodigjng om alle maatregelen te nemen die aan pen oplosping van da quaestie bevorderiyk kunnen zyn Het voorstel Bieb on wordt in stemming ge bracht en verworpen met 39 tegen 34 stemmen de conclusie vau Ged Staten wordt goedgekeurd Voorstel in verband met bet beheer van deGoQwe De commissie ad hoc adviseerdtot aanneming Goedgekeurd Afwyzend praeadvies op het verzoek omsubsidie voor het in 1895 te Dordrecht tehouden Lan dhuishoudkaudig congres Godep Staten adviseeren evenals de commissie a hoc tot afwyziug van het verzoek De heer Waldeck strlt voor f 1CK 0 te verleenen Dit wordt verworpen met 63 tegen 9 stemmen de conclusie der commissie wordt goedgekeurd 4 De verpleging van krankzinnigen en hetdesbetreffaode voorstel om aan de gemeenteLeiden subsidie te geven Na breedvoerige discussie wordt de conclusie van het rapport anbsidie van 50 pCt aan Leiden voor een gesticht met 60 tegen 9 stemmen aangenomen De Staten zyn daarna uiteengegaan OTorwe thg rëkatöelagüu roor trouwelijko kweekeliugen die hare opleiding ontvaugeii aan van rükswege geBBbsidieerde gemeen leIpe of bgzondere kweelcacholen beschikbaar te stellen indien de minister althans meende niet te moeten overgaan tot de oprichting van rökskweekBcholen voor onderwgzereasen Bn eindeiyk geen subsidie te verleenen aan bgzondere aoholen waar ten opzichte van het gatal onderiryzers niot aan de wet is voldaan Dit wordt gemotiveerd aU volgt a dat bet niet aangaat inrichtingen te sabiidieereii waar het onderwys niet goed is b dat het bestaande gebrek aan onderwyzers daaraan moet worden toegeschreven datvoortdurend nieuwe scholen worden opgericht die aan de bestaande Bcholen de onderwaskrachten onttrekken Staten Oeneraal 2e Kauke Zitting van Dinsdag 20 November 1894 De min van koloniën lag bij den aanvang der zitting het bovenstaand regeeringstelegram voor betreffende de inneming van Tjakra Negara Het algemeen debat over de Indische Begrooting is voortgezet De heer Oremer betioogde dat m de contracten met de Inlandsche vorsten pressie wordt uitgooefend ten gnnste van eigen mynbonw en de overneming van het recht van belastingheffing eu hij betwijfelde de wenscheljjkheid van een uniiorme regeling met de inlandsche vorsten Ook hy betreurt dat het decentralisatie ontwerp van s Ministors voorganger ia ingetrokken en dringt uan op nadere overweging daarvan Men schryft uit Schiedam Nadat de gemeente ontvanger B was ontslagen besloot de Raad zich tot Ged Staten te wenden met het verzoek om de jaatwedde van den ontvanger die f 2800 bedroeg op 2200 vast te stellen Dat college is daarop niet ingegaan Het wilde van geen vermindering van jaarwedde weten Vervolgens heeft de Raad ter elfder ure en wel in dezelfde zitting waariu do nieuwe ontvanger werd benoemd vooruit nog even diens instructie gewyzigd en bepaald dat hy voor eigen rekening zich een brandkast moestj aanscbaffen en dat hy bet kantoor by zich aan huis moet hebban Een bepaald basluit dat hy voor eigen reke cing een klerk moet aanschaffen is niet genomen De door de gemeente bezoldigde klerk dien de ontvanger had gaat naar een andere afdeeling der secretarie over en er is geen andere in zyn plaats benoemd Wil denieuwe ontvanger dun hulp hebben en hy kan alleen het werk niet af dan moet hy die uit eigen zak betalen Men heeft dus langs een omweg bereikt wat Ged Stalen hebben geweigerd Dit moet dan ook de reden zi n waarom de heer V voor de benoeming heeft bedankt Verder drong hy aan op vermindering van tractementen en pensioenen der hoogere ambtenaren op stabiliteit in het bestuur op Atjeh waar de toestand thans vry bevredigend ia Ten aanzien van Lombok onthoudt hy zich van critiek en brengt balde aan het appere leger den opperbeTelhebber den opperlandvoogd en den minister die zich door het geleden fohec niet lieten terneerslaau De heer Rutgers van Rozenburg betoogde dat enkel rentegevende uitfiaveo voor spoorwegen en werken buitengewoon kunnen heeten waarvoor geleend mag worden dat de koffiecultuur achteruitgaat en belasting versterking volstrekt noodig is Ook onze spreker prees pnder Inide toejuichingen het Indisch leser en den opperbevelhebber voor den betoondea moed maar bovenal voor zyn volhouden naden ondervonden tegenspoed Ten Mlotte drong de heer Ratgerf krachtig oau op versterking van het Indiaoh leger en ran de Indische marine vooral ook met het oor Op Atjeh en omdat de Indische rassen zoo sterk in strydkMichten toenemen Men zal zich herinneren dat dr P C F Froweiu tot lid van den gemeenteraad van Helder gekomen geen zitting heeft kunnen nemen omdat de burgemeester hem nietwilue toelaten tot het afleggen eenee belofte in plaats van den eed Het beroep op den minister van binneulandsche z iken beeft slechts geleid tot het antwoord dat voor tusschenkomst der Hegeering geen termen zyn De heer Frowein heeft nu de voiige week den eed afgelegd en zitting genomen Hy heeft dit echter t edaau op de wyee die hy aldus heschryft in een adres dat by aan de Tweede Kamer heeft gezonden dat ook thans de voorzitter waarnemend burgemeester de meening bleek toegedaan dat de eed dient te wordeu afgelegd op de wyze van een door den voorzitter aan te wyzen godsdienstige gezindheid dat adressant daarop verklaard heeft niemand s godsdienstige gevoelens opzettelyk te willen kwetsen maar ten einde den scbyn van huichelen te verrayden zich verplicht achtte te verklaren dat de eed door den voorzitter bedoeld voor hem geen waarde hpeft De heer Goeman Borgesius zich aansluitende by de welsprekende hulde door den vorigen spreker aan hel Indische leger gebracht zal ook niet over de militaire expeditie op Lombok spreken maar acht toch de daar gevolgde politjiek voor bespreking vatbaar Hy meent lat de Regeering met te groot optimisme is te werk gegaan eu is ongerust over de toekomst Waar gaan wy heen Dat is de vraag ook met het oog op de financiën De memorie van beantwoording is een doorloopende oorlogsverklaring aau de vooruitstrevende koloniale party en de minister heeft dan ook de toejuiching in ontvangst te nemen van de verstokte koloniale reactie De hooge trnctementen vindt hy ounoodig daarop moet in s lands belaag bezuinigd worden De minister ving zgne rede aan tot beantwoordlog der sprekers en zal die heden voort ettdii I rov Staten van Z JSoUand Zitting van Dinsdag 20 Nov De aan de orde zynde zaken werden achtereenvolgens naar de voorgestelde conclusien Haugenomen Wy vermelden alleen de volgende zaken 7 82 7 89 7 48 7 66 6 t lO 5 19 5 28 6 82 8 47 8 54 8 01 9 10 8 02 8 18 6 21 6 29 6 86 UoonlrMlit Nifluwerkerk Gapelle Rotturdiai 7 Botterdua OtpeUe NieuiMrkerk Moordrecht Geide Gouda 7 80 8 86 8 08 Zev M 7 42 8 47 Bl Kr 7 47 Z gw 7 88 8 58 N dL d 8 02 I Voorb 8 07 9 08 11 09 11 16 11 28 1 let adres van het bestuur van het waterde Overvaart betreffende de uitlooziug 9 86 7 26 9 51 10 17 10 27 10 84 10 41 10 47 18 88 9 45 7 47 10 08 10 11 8 18 B S AC 7 46 8 07 GOUDA DEN 4 67 6 08 11 01 ll lO 6 11 8 16 6 22 6 81 5 20 6 36 5 25 5 66 6 41 7 48 1 06 1 11 1 17 1 86 1 82 9 87 10 49 12 11 18 21 18 64 r 27 8 5 6 4r46 6 27 6 69 7 18 8 89 9 S7 11 06 11 18 0 66 Hage 8 18 9 18 9 39 10 07 11 87 18 41 18 51 1 86 1 67 4 25 O O I D A ll TKECB T 10 10 10 1511 88 11 43 5 86 6 40 7 56 8 09 8 81 10 0610 19 10 65 12 48 2 83 2 618 18 4 47 6 88 5 7 7 45 8 38 10 14 Goede Oudew 6 50 6 54 11 09 2 37 6 37 7 69 10 87 Woelden 6 59 7 03 8 12 10 20 11 17 2 46 8 07 6 06 6 46 6 17 8 07 8 66 10 36 Utreekt 18 7 28 8 28 8 419 10 51 11 46 1 20 8 08 8 32 3 60 6 29 6 816 85 8 26 9 1110 68 G O U U A A MSTGIIDAM 10 14 11 18 Gottde 4 40 8 81 10 06 10 16 12 11 2 51 4 47 6 28 7 45 Amitetdem W 7 6r 9 10 10 55 11 18 1 1 40 5 45 6 85 9 41 werd een kerkgebovw door eenige looiaaldemocraten by publieke veiling aangekocht euzoodanig vertimmerd en vergroot dat het dienenkon voor volks vergaderingen en tooueelvoor telliogen Het werd toen gedoopt met dennaam Aurora Er werd een zet kastelein benoemd en er mocht hoegenaamd geen sterke draak verupt wordeu Nadat de zetkastelein een paar jaren al zoodanig was werkzaam geweest werd ereene commissie van cootöle benoemd om na te gaan hoeveel door hem iedere week aau consumptie was ontvangen totdat eindeiyk de commissie van opntrOle besloot om het gebouw te verhuren met het gevolg dat de zetkastelein nu huurder werd eu het vak van bierbottelaar er by uitoefende Voor eenigen tyd echter vergaderde de afdeeling van den sociaaldemocra tischen bond niet in Aurora maar in t Posthuis te Heerenveen wat natuurtyk onaangenaam was voor den hoorder van Aarora Hy heeft nu aan die afdeeling en ook aan de Jonge Garde medegedeeld dat Aurora niet meer voor hen beschikbaar is tot bet houden van openbare of huishoudelyke vergaderingen maar dat hy overigens bereid was het door den voorzitter voor te zeggen formulier na te dat hy daarna twee door den vooi titter aangewezen vingers in de hoogte heeft gestoken eu de door den voorzitter voorgezegde woorden Zoo waarl k heipe my God Almachtige heeft nagezegd dat gedurende deze eedsaflegging op fe wyze van een door den voorzitter aangewezen godsdienstige gezindheid twee der raadsleden voor wten deze ceremonie lot leedwezen van adressant noudzakelyk kwetsend moest zijn zich begrypelykerwyzB hebben verwyderd Een bruUle koffie diefstal beeft te Amsterdam in den afgeloopeu nacht plaats gehad In perceel 107 Geldersche Kade hoek Rechtboomsloot is sedert jaren gevestigd de kofBebrandery tevens kofiBe eu theehandel der firma Root Fernantzen Het is nog een oud Amaterdamscb huis met twee ramen aan elke zyde der deur een en in die ramen kleine vierkante en paralellogramvormige ruiten Hedennacht om drie uur waarschuwde de politie een der firmanten die boven woont dat de winkeldeur openstond Dat was verdacht want genoemde heer had s avondi om half een die deur gned gesloten Wat bleek nu by onderzoek Dut een der paralellogramvormige roiten geheel was uitgesneden en door de opening kon zich een man althans een jongen naar binoen werken De inbreker heeft toen een kaars die achter den winkel in het kantoor op den lessenaar itond aaogestoken wat daaruit bleek dat men die kaars op een tafel terugvond Hy beeft toen den sleutel van de winkeldeur die in dat kantoor aan een spyker hing genomen en de deur geopend om toegang te geven aan ayn medeplichtigen die toen drie balen beste koffie welke in den winkel lagen hebben medege nomen De diefstal is des te brutaler omdat bethoia staat in een drukke buurt en aan deoverzyde der straat twee lantaarns brandden De dieven hebben zeer handig gebruik wetente maken van de afwezigheid van politie opdat oogenblik Hbl dat adressent alles gedaan beeit wat met inachtneming van zyn plichten tegenover de kiezers in zyn vermogen was om dit voor veler godsdienstige gezindheid kwetsend tooneel te voorkomen daar hy zich in Juli jl reeds te dezer zake eerst particulier tot den burgemeeHter en tot Z E den min v b z en daarna tweemaal openbaar tot laatstgenoemde gewend hee t om te wyzen op de met het beginsel van ons staatsrecht strydige vaak gegeven toepassing van art 39 der gemeentewet redenen waarom hy zich thans met vertrouwen wendt tot uwe vergadering met bet verzoek maatregelen te willen nemen om te voorkomen dat het zoo vryzinnig en verdraagzaam bedoelde art 39 der gemeentewet door verkeerde en willekeurige uitlegging door er woorden in te lezen die er niet in voorkomen in stryd met art 167 der Grondwet aanleiding kan geven tot kwetsing ran veler overtuiging Het betreft hier weder de oude geschiedenis of in de uitdrukking ieder op de wyze zyner godsdienstige gezindheid c welke in de wetten by het vorderen van eeu eed of belofte gebroikelyk ia het woord gezindheid hetzelfde beteekent als gezindte of kerkgenootschap dan wel overtuiging c Do wyze waarop de heer Frowein gedwongen is geweest den eed af te leggen is inderdaad stuitend niet alleen voor geloovigen maar voor ieder eerlyk man Daaraan behoort een einde te worden gemaakt op de wyze als reeda in de Grondwet is geschied By de herziening van 1887 is voor de leden der StatenGeneraal bepaald dat zy geheel de vrye keus hebben tusschen eed en belofte Is er eenige reden denkbaar waarom men by raadsleden anders zou bandpleu De toestand is te meer onhoudbaar omdat de raadsleden niet tot den ambtseed of de belofte worden toegelaten dan na den is art 87 der Grondwet bedoelden eed verklaring en belofte van zuivering te hebben afgelegd Voor die zoivering wordt dus naar de Grondwet verwezen en een raadslid heeft derhalve sedert 1887 daarby evenals een lid der StatenGeneraal da vrye keus tusschen eed en belofte Maar zooals art 39 der gemeentewet nu nog wordt toegepast houdt die vrye keus terstond op als de benoemde een paar seconden later den ambtseed of de belofte aflegt Meu zal erkennen dat dit een onhoudbare toestand is eu dat niet de herziening der gemeentewet in baar geheel behoort te worden afgewacht om aan die verkeerdheid een eind te maken Deze komt bovendien ook by andere ambtseeden voor Slechts een wetje van één artikel is ivoldo nde om de zaak te regelen eu aan de ergernis een eind te maken Haudbl By het verplaatsen van de heistelling aan de in aanbouw zynde nieuwe brug aan de Heerengracht over de Warmoeseracht te Amsterdam schoot gisterenmorgen het hysobblok los eu viel van een aauzienlyke hoogte Twee werklieden die er onder stonden werden de eeu aan het hoofd en schouder de ander aan de borst vry ernstig gewond en per brancard naar het binnengasthuis gebracht Ouder de sociaal democraten te Heerenveen vry wat oneenigheid Voor eenige jnreD TUd van Greflnwlcb 9 40 9 47 ♦ 10 01 10 10 8 10 6 17 6 26 6 04 6 11 6 20 1 45 1 55 8 08 8 09 8 16 7 80 8 48 6 42 2 80 11 11 80 ll M 8 51 4 80 1 44 4 10 GOUD A 11 60 12 20 9 01 S IO 5 81 7 07 1 17 7 84 7 11 7 t 4 46 4 55 5 08 5 09 1 16 5 51 4 40 4 08 2 48 8 10 12 40 12 08 t l 10 06 DEN HAAG GOUDA iHage 6 48 7 207 43 8 30 9 28 9 4610 12 11 8812 16 1 38 8 16 2 46 8 48 4 15 4 48 5 17 7 8 05 l 8 Voorb 6 64 j 10 18 1 44 4 48 7 08 1 N dL d6 59 1 49 7A1 Z Zegw6 08 10 80 1 68 6 J 0 9 11 Bl Kr 6 14 10 36 8 04 7 86 Ze M 6 19 10 41 8 00 5 09 7 81 10 Gouda 6 80 7 60 8 18 9 58 10 1610 68 12 0318 46 8 80 2 45 3 16 4 18 4 48 6 80 5 47 7 41 8 15 10 10 U T K B C H T G OUD Ulreobt 6 88 7 50 9 9 68 11 84 12 02 13 60 8 10 3 80 8 68 4 48 6 80 6 86 8 09 t0 69 10 84 Woerden 6 68 8 11 10 16 11 60 18 85 8 48 4 16 6 47 9 11 8 H 10 51 ll Of lt N üudawater 7 07 8 19 10 84 4 84 9 19 Gonüa 7 20 8 32 9 34 10 87 12 06 1 88 3 60 4 37 5 20 7 08 8 41 9 88 AMSTIIDA M G O U D A AKBterdauWe 5 50 8 11 9 55 11 86 11 80 8 51 4 S5 4 81 I IO Goud 7J0 9 04 10 M HM 18 48 M 5 10 l i 9 18 Aim het TSdichrHt toot geneeskunde c wordt uit Brealau bericht dat prof Eaet by de opeoiug tguer clioiek zyn oordeel uitsprak over het dipbtheritis serum in dien zin dat bg daarran wel de onschadeiykheid maar niet de gooBtige werking bewezen achtte Volgens eene statistiek van dr Kossel te Berlju a itt 233 met serum behandelde gevallen by 77 pCt genezing gevolgd en de sterfte vroeger 34 40 pCt was tot 23 pGt gedaald Met andere middelen waren echter vroeger nog rerraasender resultaten bereikt Van 81 met pilocarpioe en 222 met resorciae behandelde gevallen was geen één met doodelyken afloop Ben Roasisch geneesheer bad met kwikzilïerbehandeling 80 pCt en met tannineiujectiea 95 pCt zyner zieken genezen De unwending van chloorzure potaach bad Aufrecht van 245 patiënten allen op één nadoen behouden Prof Kast zelf bad in Hamburg van 144 kinderen slechts 12 verloreu terwyi zyue be handeling zich beperkte tot reinbouden van den mond en krachtige voediug Prof Kast wil geen oppositie voeren tegen da nieuwe therapie maar slechts er op wyzeo dat de voorloopige resultaten daarvan niet overdreven moete worden Vele leden van het Nederlandsoh OnderwgEersgenootschap hebben zich op audiëntie begeven by c en minister van binnenlandache zaken om Ie bet adres van 25 Sept jl nader toe te lichten 2e den Minister een afachrift te overhandigen van het odres door het hoofdbestuur twee jaren geleden aau den toenmaligeu Minister gerirht 3e den Minisser te Tfagen of hy verbetering van de jaarwedden der onderwyzers in uitzicht kon stellen Hoezeer de Minister volmondig erkende dat de salarieering der onderwyzers te weuachen laat vooral omdat deze ambtenaren geen avenir hebben en boezeer hij in het vry langdurig onderhoud meermalen zyne belangstelling in de zaak der onderwyzers deed blykeu verklaarde hy echter nadrukkeiyk geene toezegging te kunnen doen daar hy niet wist hoe bij den gcdrukten financieelen toestand van vele gemeenten deze hoogere onderwyzersjaarwedden konden uitbetalen en hoe de gemeenten genoodzaakt koudep worden tot geregelde ver lioogiug dier jaarwedden Ook de opneming der cnderwyzers in bet pensioenfonds voor de weduwen eu weezen vau burgerlyke ambtenaren achtte de Minister hoogst bezwaariyk zoodat de Regeering voor de naaste toekomst niet veel hoop geeft aan de onderwyzers In de Tongo week waren te Parys een paar diiven een huis binnengeslopen en badden al een drietal kisten in een kamer opengebroken en beroofd toen zy nog een vierde ontdekten Ook dflZB werd met geweld geopend maar tegeiyk begon een muziekdoos die erin geborgen W4S door den schok de Invitation a la Yalse te spelen Verschrikt vluchtten de dieven de tntp af doch de kruidenier die beneden woonde had de muziek ook gehoord en trad hen met een paar zyner knechts in den weg 0e ker ts vluchtten weder naar boven en sloten zich in de kamer op maar moesten zich wel n overgeven aan de agenten die ontboden Öe eerste stuurman Spree van de Bremet har a Paul ïseuberg k heeft te Bremen tereohtgestaan wegens oumenachelijk miahandelen van een Zweedscb matroos Petersen genaamd die letteriyk doodgemarteld is De arme Peteriea moest zouder andere kleereo aan divn een hemd geheele nachten in de koude op het dek doorbrengen Hy werd met een dik eind toaw oubarmhartig geslagen aau den mast opgehescben waar hy dan een uur tang hangen moest kortom op allerlei manieren gepynigd tot hy eindelyk onder de folteringen bezweek Het gerechtshof veroordeelde Spree töt 8 jaren toohthuisatraf De kapitein van het sehip Biet die medeplichtig is aan de gruwelen is nog op reis maar hy zal later terecht ta a Door het comité der Algemeene HarddraT ry vereeniging werden naar aanleidingvan bat rydeu in den opeuingspnjs op 23 Septemhfv 11 te Busaum gedisqualiflceerd de heeren i van Wickevoort Orommelin J Koster CA A A van den Berg en de paarden Oranje l$OTen Ristjek en aAurora Iï Hiervan kwamen genoemde heeren in hoo tr beroep by het Harddravery oomité der Ked Harddraveryen Eleuvereenigiug Dit tomité heeft de zaak onderzocht en volstrekt gwn t rmen gevonden voor datdisqnalifioeeren 4 betrokken ryders eu paarden daarvan outllt fM en vernietigd den uitslag van de Aan HHtedigingapryshatddravery van 23 September t Bnssnm Het maakte daarby het comité der aAlg Hiirddr Vereeuigingc opmerkzaam dat i n Juiste en stipte inachtneming van het regleiwnt een eerste eisoh is voor het bsataan eener vereeniging terwyl de betrekking van voorzitter van de jory en die van voorzitter van het comité niet door den dezelfden persoon moeten worden veri uld Anton Rubinstein is te Petersburg aan een beroerte gestorven Anton Rubinstein de groote pianist eu componist werd 28 Nov 1830 te Wechwotynetz naby Jassj op de Molda 8ihe grens geboren 30 November 1829 Zyn ouders vertrokken kort na zyn geboorte naar Moscou daar ontving hy later pianoüuderwys van zyn moeder ouderwyzeres aan eeu keizeriyk instituut eu van den heer Alexia Villoing destyds de meest bekende pianoou derwyzer van Moscou De jonge Rubiustein waa een soort wonderkind op 8 jarigen leeftyd trad hy in t openbaar op te Moacou en twee jaar later te Parya Daar trok hy de aandacht van Liazt op wiena aanraden de kleine pianist zyn kunst reis voortzette en Engeland Duitschland en Zweden bezocht Na afloop van deze reia vestigde hy zich te Beriyu om onder leiding van den heer Dehn de compositieleer te bestudeeren Daarna trad hy zelf als onderwyzer op bezocht verschillende steden in Duitschland eu eindelyk Weenen in 1848 vestigde hy zich te St Petersburg bevestigde daar zijn naam als virtuoos en uitstekend onderwijzer werd hof pianist van grootvorstiu Helana eu in 1862 directeur van het conservatorium waarvan hy de eigenUjke stichter is Zyn lust lot reizen deed hem evenwel het directeurschap neerleggen Hy bezocht weer verschillende groote steden stak in 1872 den oceaan over ep maakte eeu tournee door de Vereenigde Staten Als componist heeft hy eeveneens naam gemaakt Verschillende van zyn talryke stukken zyn herhaalde malen opgevoerd Ieder muziekliefhebber zal een meer stukkeu van hem hebben gehoord opera s symphonieën ouvertures of sonates enz COLLI 277S De man die op deze wyze werd aangediend was hoog van gestalte droeg een langen zwarten baard en had een gebronsde gelaatatint en een vastberaden voorkomen Hy had een langen pels aan en zyn houding en manieren deden den man van üe wereld kennen Toch aarzelde hij een weinig toen hy het politieburean vol menschen zag die allen by zgn binpeotreden de oogen op hem gevestigd hielden Niettemin deed b eenige schreden naar voren en herhaalde de vraag die hy reeds aan den beambte had godaan De kleine heer met den bril stond op en vroeg op een toon van gewicht Zyt gij de geadresseerde van deze kist Jawel mynheer Alfred Jolybois om u te dienen En weet ge wat zy bevat Dat zou ik meenen Ik heb het er zelf in gepakt Een gemompel van afgryzen deed zich hooreo waarop de vreemdeling eenigszins verbaasd de aanwezigen aanzag Men maakt nn voor zich de opmerking dat die man een terugstootend voorkomen had dat er een nitdrnkking vau wreedheid van bloeddorst op dat gelaat kg men vond eigenlyk dat alles aan hem den moordenaar kenmerkte De procureur der repabliek want de kleine heer met den bril bekleedde inderdaaddeze waardigheid wees hem naar de hibt die in een hoek van het vertrek stond en vroeg Ib het deze Ja antwoordde de reiziger zouier aarzeling en toen hy zag dat het deksel er los op lag vroeg bij op eenigszins misnoegden toon Wat duivel hebt ge haar opengemaakt Ja mynheer wy hebben deze kist geopend Wie gaf n daartoe het recht er staat toch een adres op de kist Dat recht geeft my de justitie mynheer eu myn ambt als procureur der repuibliek Met allen aerbied voor de justitie antwoordde Alfred Jolybois met een lichte buiging zon ik toch gaarne willen weten in hoeverre zy hierbij te pas komt De procnrenr der republiek antwoordde niet maar naderde de kist terwyl hg op bevelenden toon zeide Kom hier mynheer De vreemdeling scheen niet geneigd aan dit bevel te gehoorzamen en toen een agent aan politie hem daartoe wilde dwingen verzette hy zich zyo oogen begonnen van toorn te fonkelen luidde riep hy Ik protesteer De o verheid 8 persoon zeide daarop Door geweld zult gy uw toestand slechts verergeren Antwoord kalm op myn vragen Erkent gy dat deze kist de uwe is ik heb D dat al gezegd Een oogenblik Óy staat tegenover de justitie laten wy dus wel overwegen wat wy zeggen Weet n ook wat de inhoad van deze kist is Zeker En is het ow hand die dat ten uitvoer heeft gebracht Ik heb dat gedaan en ik ben er trotschop Onder welkp omstandigheden Ik was te Brian on Wy hadden een oude rekening met elkaar te vereffenen reeds geruimen tyd loerde ik op hem Op een goeden d ontmoet ik hem bij een kromming van den weg in hot gebergte Ug komt op mij af ik leg an het eerste schot is mia by bet tweede heeft myn kogel hem slechti even geraakt Reeds is hy luy genaderd grijpt mj aan wil my verworgen Gelukkig slaag ik er in myo mes te grypen en terwyl ik hem in de oogen zie stbot ik het hem tot aan het heft in deu buik Du wond die gy gezien hebt mynheer die wond heb ik hem toegebracht Hy rolt op den grond ik sta op hy is dood Ik het daaiop deze kist maken legde hem er in ea vertrok Ik had er op gerekend dat de kist iege yk met my te Paryh zou zijn maar by ongeluk werd ik door allerlei omstandigheden opgehouden zoodat ik nu eerst aankwam Zelden had men een misdadiger met zooveel kalmte een zoo vreeselgk feit zien bekennen Men vroeg zich af of men niet met een krankzinnige te doen had Dua gij bekent zeide de procureur der repabliek maar ge moet dan wel in een toestand van blinde woede verkeerd hebben dat gy het no warme lyk op een zoodanige wyze verminkt hebt Woede Weloeen Zijn kop kon niet in de kist dus niets esnvoudiger dan die afgesneden Eu alsof die slachting u oiet voldoende wus heb gy nog den moed gehad hem te villen Natuurlyk Ken rilli ig ging de toehoorders door de leden men meende in zijn toon de sombere vreugde van voldane wreedheid te hooren De justitie zal daarover oordeelen Ik heb u nog een laatste vraag te doen zgn naam Zyn naam Maar dat kan u toch geen ernet zyn mijnheer Geef antwoord Hoe waa zgn naam Ik moet u zeggen dat ik noot de moeite genomen heb hem daarnaar te vragen Gij hebt dus een wezen gedood dat ge ternauwernood kende I Gy zoudt zeker hetzelfde hebben gedaan Had hy u dah voor t minst eenig nadeel I berokkend I My persoonlijk niet I Maar men dood zyn naaste toch niet zoo maar zonder reden Alfred Jolybois barstte in een lachen uit I dat de aanwezigen deed huiveren I De houding van dien man is beneden alles zeide de procureur der republiek Mynheer de I commissaris maak u van hem meester I Welneen volstrekt niet dat wil ik niet I riep de reiziger nit Er bestaat een misver jMiaverstand Wat u voor myn naaste hebt gebonden Welnu I Wflnu dat is een heer R N c Buiteolandscb overzicht I De geheele zitting der Fransche Kamer was I gisteren gewyd aan de interpellatie van den I socialist Jules Gueade over bet vernietigen I VBU een besluit van den gemeenteraad van I Roubaix welk besluit strekte tot het oprichten I van een apotheek waar de geneesmiddelen I tegen den kostenden prijs verlcrggbaar zou I den zyn De interpellant hield een uit I voerig betoog over de coUectivistische theo I riën welke de minister president onder de I toejuichingen der meerderheid bestreed I Gueede stelde een motie voor waarin I de regeering werd uitgenoodigd aan de I gemeenten de grootste vryheid te laten I voor bet invoeren van plaatselgke hervormingen I De republikein Deschanel bestreeJ Goesde 1 en noemde het collectivisme eene mystificatie I De zitting waa zeer rumoerig Èen voor 1 9t l van de socialisten om de questie I morgen verder te behandelen werd met 272 I tegen 237 stemmen verworpen I Ten slotte werd met 315 tegen 204 atem I men besloten des avonds om 9 nor de be I raadsl ng voort te zetten I Te 9 20 werd de zitting hervat slechts I weinig afgevaardigden waren tegenwoordig I De socialist Vaillant sprak over de eischen I der werklieden maa er werd niet uur bem I geluisterd I De oud minister Goblet radicaal socialist I zeide dat zyn party niet meegaat met de I overdreven stellingen van het collectirisme I De abbé Lemire verklaarde zich een voor I stander van het collecliief bezit n verzocht I der Kamer iets te doen in het belang der I democratie I Bourgeois hield een redevoering ten gunste I van de concentration républicaine c I De discussie werd daarop gesloten I De radicaal Booge stelde een motie voor I waarin de leerstellingen der collecti isten wer I den afgewezen Deze motie werd dnor de I regeering aanvaard eo met 353 t n 177 I stemmen aangenomen I De kieswetshervorming in Oostenryk dreigt I een klip te worden waarop het coalitie minia I terie zal stranden I De regeering heeft opnieaw beraadslaagd met de leiders der verbonden partyen maar men is het niet eens kannen worden over het nieuwe ontwerp waarvan wn gisteren het voornaamste punt medegedeeld hebben Op verlangen der Polen h d priai Windischgratz voorgesteld niet alleen fabriekiarbeidert maar ook allen belastingplichtigen het stemrecht te geien die tot dnever w e i den census geen kiezers waren Declub Hoben wart wilde daarvan niets weten eu het bleek onmt elyk te zgn eene schikking te treffen De regeering zal nu zelfstandig eene kiesk recbthervorming outwerpen Zg tal er op staan dut het parlement dit wetsvoorstel onveranderd aanneemt Utemmen de coalitiepartgen daarin niet toe dan tal volgens de Vo8s Ztg € het ministerie aftreden Het nieuwe kieawetsootwerp zal weldra ingediend worden eu de ÏCamer moet in de zitting na Nieuwjaar daarmede gereedkomen Dit beslist optreden der regeering is volkomen in overeenstemming met den wensoh van den keizer die niet dulden zal dat de kieswettbervorming nogmaals uitgesteld wordt De konioklgke bekrachtiging van de bargarlijk staatkundige wetten laat lang op lioh wachten Het is niet wel te begrypen of althans onzes inziens in bet geheel niet te rechtvaardigen dat de Koning zoo lang draalt In Hongarye beginnen velen zich ongerust te maken Zal de oppositie er nogin sli en den Koning te bewegen tot een stap die in t ganBche land terecht een atoroi van verontwaardiging zon tewèegiirengen vraagt men Sa da oppositie zit natuurlyk niet stil Zondag wear werd op een katholiekendag te Stnhlweimeuborg onder anderen besloten een verzoek tot den koning te richten om de wetsontwerpen niet te bekrachtigen Het is te hopen dat se nul op hun rekest krggen De cr nBervatieven in het Engelsche liagerbuis hebben een zetel gewonnen In Forfarshire werd de conservatieven candidaat llamsay gekozen De heer Ramsay de candidaat der conservatieven en unionisten verkreeg 286 stemmen meer dan zgn liberale tegenstander Robaon By de vorige verkiezing werd de candidaat der liberalen gekozen met een meerderheid van 886 stemmen De Standard het hoofdorgaan der coneervatieven is natourlyk zeer tevreden 990 den uitalag dezer verkiezing Het Tory Mui ziet daarin een bewys dat de kiezers Itt uiet eens zgnfmet het program onlangs door lord Rosebery ontwikkeld Men sal zich hertnneren dat de minister president in de redevoeringen welke hy onlangs hield verj klaarde dat de regeering blgft by baar voornemen om den stryd tfgen het weerspannige Hoogerbuis tot het niterüte voort te zetten De Daily Newsc poogt zich zoo goed mo felyk te troosten over deze nederlaag Toch moet ook bet liberale regeerings orgaan erkennen dat bet kabinet een gevoelig écheo heeft geleden De uitslag der verkiezing Forfarshire z t de Daily News in eene zeer onaangename en onverwachte nederlaag voor het mini terie De Daily News komt echter tot de slotsom dat de liberalen ondanks deze teleurstelling deu moed nog niet behoeven te vertieKen want de ongunstige uitalag van deze rerkiecing kau oog niet beachouwd worden als een voorteeken dat ook de algemeene verkiezingen welke na de aanstaande Partem ents ontbindiug zullen plaats hebben ten nadeole van het liberale ministerie moeten aitvallen De Belgische Kamer zal wegens bet onderzoek in de section eerst Dinsdag 27 dezer weder vergaderen De socialistische groep zal in het gebouw der Kamer een fractiere aderiog houden naar aanleiding van deeoc pol Ontwerpen door de Regeering aangektnxKgd Het verdriet den citoyens vooral dat De Bnriet ook reeds penaioenkassen voor mgnwerkers heeft aaugekoodigd en hun dus het gras voor de voeten heeft weggemaaid daar Léon Defuis I seaux juist een ontwerp van dien aard in den zak had Wellicht zal hy bet toch do indienen maar hü beeft no niet meer de eer t b bek I initiatief waar het vóór alles om te doen was I Door Coremans van Antwerpen is Vrgdag I voor het eerst een redevoering gehouden in I het Vlaamscb om te verzoeken dat de twee I vacante plaatsen der officieele verslaggevers I zouden bezet worden door stenografen die I beide talen machtig zyn De Voorzitter erkende I hctgned recht derYlaamsche taal maar wensohte I ter voorkoming van verwarring door verdere I gewestelgke talen bgv het Waalsch n ook I omdat de Ylaamacbe spreker niet door allen I zouden rerstaan worden dat men zieb van I bet Fransoh zou hlgven bedienen Maar toen I Anseele zei dat hy moeilgk Bransch sprak en I daarvan nl aanstonds door het verwarren van hiiiao en ri alité esa sprekend Knwii jsvarde I meende Warnant e a dat zg die evengoed I Fran ch konden spreken het moesten doen I maar de anderen niet Het vooreiel Coremans I werd aangenomen doch tevens werd de noodI zakelijkheid Ingezien van officieele tolken in de Kamer I De onstuimige Kamer debatten der vorige I week doen een herhaling van socialistische I obstructie pogingen interpellaties zonder tal I hopelooze ontwerpen en rumoerige tooneelen I waarsofaünlgk achten Sommige bladen meenen