Goudsche Courant, donderdag 22 november 1894

No 0515 Vrijdag 23 November J894 33ste Jaargang tain Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uilzondering van Zon en Feestdagen De prijs ier dne maanden is ƒ 1 25 franco per ADVERTENTIEN worden geplaatst vail 1 5 regels k 50 Centen iedere regel met 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte V Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd a nnat f I 70 Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN HET ALOM BEROEMDE TRAPPISTË BIER nit de Kloosterbrouwery DE SCHAAPSKOOI Tilburg door onderscheidene geneesheeren aanbevolen als versterkend en ge ondf wordt per fust en gebotteld geleverd door G J Heet man f WesthaYen B 159 en PoMMtmat K U Eenig Agent voor Gouda m OaistrekeD Bg kotf besluit is an ÈT o Topl T daartoe gedaan verzoek eervol ontslag verleend als kanton rechter plaatevervanger in het kanton Schoonhoven onder dankbetuiging voor de vele diensten in die betrekking bewezen dat het Rpglement der Kamer onverwgld moet Teracherpt worden met gedeeïtelyke of geheele traktetaeuts inhoudiDg bg een herhaald totde orde roepn door den voorzitter als zynde dit het éénige atrafmiddel dat afdoende zal blijken om dun Bchreeuwera den moad te suoereo Andere ecbtor nlkeerig van alle inkrimping der parlementaire vrybeid meenea dat een Hoyois een Coremant enz best in staat gfblekeu zgn om deze oiigedresseerde groep op haar nummer te zetten en ook de wildsten onder hen allengs iam te maken Ja zegt de Béforme dien Hoyois moest meo een mailband koopenU sGg zyt zoo geestige antwoordt daarop bet Hbd 7 Antw c al9 eea ezel die roor schoothondje wil doorgaan doch moest maar liever voor de razende broeders Defuiaaeaux een a r dwangbuizen bestelleDc De aopialiat Brenez is tbans op vige voeteo Het voorstel tot zgae invryheidstelling werd Vrgdag nadat het debat over de verkiezing van Aalst was afgeloopen metalgemeene stem meu door de Kamer aangenomen ouder groot gejaicb der overige ex gevangeaen of socialisten Ontvangen een GROOTE 80RTEBRING Dames Heeren en Kinder PARAPLÜIES A van OS At E 73 73 Beurs van Amsterdam I Vor krs 101 101 87 79 807 80 A Vl 25 78 S Vl 61 9S 103 69 86 88 109 e 68V M l 100 100 867 730 667 101 78 101 211 130 78 102 101 142 98 70 27 102 99 1901 197 108 ♦ 8 Vm 187f 100 73 102 98 103 1021 66 94V 100 14S 134 11 8 63 96 S3 13 101 73 110 103 38 50 194 171 loi 108 102 102 115 126 94 437 108 lotkoers 92 101 101 20 XOVBMBEK êO 80 26 fl0 ti D Cert Nod W 8 2 dito dito dito 8 dito dito dito S i HoHSi Obl Ooudl 1881 88 4 tjlUI InBobryviiig 1862 81 5 ÜOSTKNR Obl inpapior 186S 5 dito in zilver 1868 5 PoBTUoiL Oblig met ticket 8 dito dito 3 103 2M 40 72 KtUUHii UU Oost 2e Serie 6 dito Qeoona 1880 4 ditobgaotha 1889 4 ditoböHopol8S a0 4 dito in goud ioea 1883 6 dito dito dito 1884 5 SPANJS Perpet iohuld 1881 4 ToiiiKU Gepr Conv leen 1890 4 Oeo leeuing serie D Qec leenioff serie O iSt IDAFa ElP Hes v obl 1892 6 Uuioo Obl Buit Bob 1890 6 VuiazDlLA Obl 4 onbep 1881 AumraBAM ObligaliBD 1861 8 BolTiasui 9ted leen 1886 S t NlB N fr Hacdelsv and Arendib Tab Mü CertiSoateD DeuMaaUobappij dito Arnh Hypotbeetb pandbr 4 Citlt Mij der Torstonl aand s Gr Hypolbeskb paiidbr 4 NaderbindsobB baak aand Ned Handelmaatsob dito K W tl Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OosTENK Oost Hong bankaaad Eiral Hypotbeokbank pandb 4 V AuKuntA Ëquit hypotb paadb 6 B2 66 M iw L O Pr Lion oert 6 N n Holl IJ Spoorir MÜ aand Mij tot Eipl V St Spy aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Znid AMk Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito tTiLra Spoorwl 1887 89 Aïobl S Zuid ltal Spurtij A H obl 3 PouN Waraobau Weoneo aand 4Bnai flr Busa Spw Mij aand 6 Baltiaohe dito aand 67 5 ïaatowa dito aand 6 Ivrang Dombr dito aand 5 Karsk Cb Ajow Sp kap aaod 5 Losowo Sowaat Sp Mi oblig Orel Vitebsk dito oblig i ZaidWest dito aand t dito dito oblig 4 18 IW S3 13 102 AHamiXA Cent Pao Sp Mij obl 6 Obie U North W pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver U Sio Qr Spm oert v a Illinois Central obl in goud 4 Louiav k NashvilleCert v aand Meiioo N Sp Mij lohjp o 6 Mias Kansas v 4 pot pref aand N York Ontario k West aand dito Penus Obio oblig 6 Drogen Oalif Ie bvp in goud 6 St Paul Minu k Manit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 CiSAMA Can Soutb Cert v aand Ven 0 Kali k Nav 1 h d o O Amsterd Ooinibus Mg aand Eotlerd Tramweg Maats aand N D Stad Amsterdam aand 8 Stad Bottordam aand 3 B MI Stad Antarorpen 1887 2 Stad Brussel 1886 2Vs HoNa Tbeiss ReguUr Gesellscb 4 OosTKNR Staatsleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 18S8 Ver NEn Büi Hyp SpobJ eert 4 Gouda Snelpernltuk van J Beinkhak I ooNk Kaatongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 21 November 1894 De volgende parsonen zijn veroordeeld wegens Onderhoiiilpllcht der Noordkade C H te Waddiogaveen ontslag van r cbt lervolging Viachdelict B V Ie Sluipwgk gemeente ünwijk tot f 4 of 2 dagen hechtenis Oïerürediug PolitiaVerordening van Gouda L D te Rotterdam tot f 3 of l dag hechtenis met gedeelteiyke vrgspraak en gedeeltelgke ontslag van rechtsvervolging voor het meerdure hem ten laste gelegd Openbare dronkenschap en opgeven van val ache naam J D A T te Rotterdam tot f 1 of 2 dagen hechtenis voor het eerste feit en f 3 of 3 dagen hechtenis voor het tweede feit Openbare dronkenschap M A H te Gouda tot f 0 50 of 1 dag hechtenis Overtreding Botervet M M S te Oudewater G M huisvr van C N te Gonderak en J v d W wed L te Ut echt ieder tot f 15 of 5 dagen hechtenis Vischo vertreding L R en P v d S de eerste te Waddingsveen de tweede te Gouda ieder tot f 6 of 4 dagen bechteaia Overtreding verordeuing op de Stoonivaart J K gedomicilieerd te Sneek wonende aan boord der stoomboot Sneek T L K te Rottardara J ö te Dordrecht J L te Haarlem en J C V A te liüQsiehem ieder tot f 10 of 5 dagon hechtenis A H H te Kralingeo tot f 5 of 3 dogen hechtenis Vischovertreding P V K C H en W L al en te Rotterdam ieder tot f 3 of 2 dagen hechtenis M S en P B bi iden te Reeuwgk ieder tot f 5 of 3 dagen hechtenis Overtr eding Politie Verordening van Gonda J K en J v G beiden zwervende ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis Straat chendery A K V T te Moercapelle en A H te Zeveuhuizen de eerste heklaagde tot f 5 of 2 dagen hechtenis en de 2e beklaagde tot f 10 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkeubchap J d B gedomicilieerd te Smilde tbans zwervende j F gedomicilieerd te Amsterdam thans zwervende eu 0 d S gedomicilieerd te Haarlem thans zwervende ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis D M B te Gouda tot f 3 of 4 dwgen hechtenis APVERTEWTIEN Sociëteit 0 S GENOEGEN Zaal KUNSTMIN op den 24 NOVEMBER 1894 door de Onder Officiera Sociëteit EENSGEZINDHEID a Ringen 6 Rekstok EEU BLOEDGETUIGE Historisch Dramatische Schets io vier bedrijven TödTsk 1809 1814 SCHEliMEIN h Partgschermea a Colonne Geweer Hïj is niet jaloerscL Blyspel in één bedryf Aanvang te V our De gelden welke deze uitvoering zal opbrengen zullen na aftrek der onverrngdeiyke uitgaven afgedragen worden aan het Lombok Comité Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s eLFBFAVAKIAlG Hollandsche nitgare met 27 aib Prgs 2 gnlden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlflks dnizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedraff ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Geachte Lezers leest onderstaaode Het is de ondergeteekende door de groote omzet die hy jaarlyks van zyne Pakketten heeft weer gelakt voor een klein beetje geld veel te leveren Het gre at aan het ong looflyke wat men un weer voor een gulden ontvangt leder die al eena een Pakket van den Boekhandelaar W M BEUL Hamburgernfraat te Utrecht heeft ontvangen weet dat het geen bluf is maar dat hy jaarlyks iets degelgks voor weinig geld levert Nu weer zendt hy franco door geheel Nederland voor eene gulden het volgende Pakket 1 Een Boekwerk Een verhaal voor kinderen door Beuoni Een boek met Christelyke Voordrachten De Dienstknecht Een verhaal op waarheid gegrond Die op den Heere vertrouwt zal niet beschaamd uitkomen Op Rosa Villa Door kruis tot kroon Een verhaal naar het leven door Benoa Lnther in de Herberg Een verhaal uit den 80 jarigen oorlogi 10 Zea mooie plakplaten n 6 Christelyke Nieuwjaarskaarten 12 De prachtige Christelyke Scheorkalen der de Waarkeidsvriendc voor het jaar 1895 De meeste dezer boeken zgn geïllustreerd uvtM iiwaaif uommers worden voor den spotprys van ƒ J ze e JSen üuMen opgeruimd Men zende spoedig een postwissel ad 1 waarop staat OpminHng € W M HEUL Hamburg erstraat UTRECHT S v Patent H Stollen liti itkirf Imiitrln UBSgilcli Bil lUilg Prst Uicli mr glim ntrlaliui Warnung Der grosse Brfolg tUn an$ere PatentH Stollen arrunim htt Anltu lu wsehhdenan werthlosen Nachdhmungen Aei ban Mm kaufe dahtr unure stets scharfen H Stollen nur na uai lilnot odar In ulebm £ litnhu diung9n hi dtnm uitttr Plaket wit MbamtthMd êuigêhifigt Itt 1 = JPreiêlitten und ZeugnUse tt tk md fraaoo Frijstrekking 13 December 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelakki st geval biedt de nieuwste grobte Getdverloting dia door de Hooge Kegeering vnii Hamburg goedgekeurd ea gewaarborgd ib De voordeejige inrichting van het nieuwe plan bestaat daarinj dat in den loop van slechtB weimice maanilen in 7 verlotingen vau 110 000 loten 66 400 prlijzen bedragende 10 868 900 Mark ter volledige beiliaaing zullen komea daaronder zya kapitale pifiJEeu van eventuoet 000 000 Hark bjj uitnemsnahoid eobter 1 prija a M 300 000 prijs a M 2pO ÜOO Iprys aMlÖO OOO prijzen a M 76 0001 prijs aM 1 0 000 Iprys aM 95 000 1 prijs aM 60 000 prijs aM 65 000 prijzen a M fiO OOO 1 prijs a M 40 000 3 prezen a M 30000 J ê A i€l TBOIN Influenza Hoest Bors eD 21 prijzen M lOOOO 46pryïenaM 5000 106 prijzen a M 3000 206 pryzeu a M 3000 762prgzenaM 1000 ISaOpryzanaM 400 3$945 prgaenaM 165 13890 prijzenaMSOO aOü MELIANTHE Superior Borst Hoitig Extract Bekroond met Ëere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BÜLSWARD 1893 Eere Uiploma en Gouden Medaille 1893 World s Hygienic Exposition Cl aeago Samengasteld nit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht pargatief Oeneeet onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELUNTHE is het baste middel der wereld H l vanSchaik Go Machinale Fabriek DE HOMQBLOEM Snmatra straat 267 Dtn Baag Verkrijgbaar bü F H A WOLFF Drogist Mark Gouda 1B0 134 100 98 69 4 20 l e aanstaatide eerste prgstrekking dezer groote door ddn Staat gewaarborgde Geldverloting is van ambtswege bepaald plaats ts hebben op den 13 1MCEM BER e k en kost hiervoot geheel orig Ilot slechts U 6 of 3 60 1 half s g 8 K 1 7S 1 kwart U u V 1 Il H 90 tegen inzending I van bet bedrag in bankpapier of per postwiss Alle oommissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons do met hel wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij iedere beBttelIing wordt hetvereisobteofQcieele plan walaruit de verdeelicg der prijzen op de verschille ide klassen ats ook de betref fende inleggeldén te vernemen is gratis bijgevoegd en zendenl wij aan onze Begunstigers on aaogevraagd na elke trekking de ofiioieele lijsten De uitbetaliu der pryzen geschiedt steeds prompt onder wjaarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Cognac fin Bols l 0 i Liter I OOOITAO TOf BOM nn d 800IAU Anonrma yorit msvod to TuMtal D uter Inhoud roonim ▼ UI het ttatt TSQ Sr F V JTAW HAJCBI BOOS Proea TCh 4 f 1 80 ulWittaad Torkiijgbur Uft P H J V WANKüM J MELKBBT Ooitliaren Ons debiet ia steeds door het geluk begunstigd en onder Vele andere aanzienlijke prijzen hebben wjj meevmaten volgeus offioieele bew zen de eerste Hoofdtreffers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 1 60 000 40 000 enz firma Wed B U Gouda Het ia te voorzien dat bij deze opdenbechtsteu grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking atle orders ten spoedigste reohtstroeks te eeudeu aan KAÜFMANN 8IM0N Zeer ITette Gesteendrukts mUEAAHTJES worden GELEVERD door A BHIi KinAi eo Zo Bankiers en Oeldwisielaari in HAMBUBO F S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot biertoe geschonken en daar w j bij het begin der uieuwe verloting ter desloeniinii inviteerjn zullen wij ook roor het vervolg bemoeid ziJD door een stipte en reéele bediening de tevredenheid van onze geèerde Begunstigers te verwerven f BINNENLAND r GOODA 22 November 1894 Bet Programma der zang vereen iging Apolloc 1 gelegenheid van het 25 jarig bestaan der vereeniging op Zondag 2 December 1894 des voadi te half acht aur in de Zaal Kunstmin d Sociëteit Ons GenoegdU luidt aldus Ie Afdeeling i Slotkoor nit het Ie deel van Die8chÖpfnng J Haydn 2 Die erste Walpargisnacht F Mendelssohn Bartholdy 2e Afdeeling 3 Die Erenzfahrer N W Oade Solisten Mej P W B Sopraan J F D J Alt De heer Joh Hogmans Tenov J n H Banton f A 5 0 Piano Accomp Naar wg vmienien heeft ziofa hier ter stede it de versehilleode werklieden verbonden eene commissie gevormd die gedurende de aaustaande iDler aan werHlooze ambachtslieden werk zal renehaffen Binnen enkele dagen zal zy een beroep op de offer Taardigheid der bargery doen Tot bestuurslid der ysclnb Waddingsveen te Waddingsveen z n in de plaats van de beeren C Jongenburger P v d Zwaard en G Via gekozen de beeren G v Dort Kroon K U Jongenburger en H Paling De club bestaat uit 59 leden De veldwachter Jan Smit te Papekop heeft zijn eervol ontslag als zoodanig aangevraagd wegens zyne benoeming tot portier aan de machinale garenspinnerg alhier met 1 Jan a s De loting om de 4e en 5e premie ad f 60 en f 40 voor den grootsten aanvoer van kaan te Ondewater op de markt gedurende het tguvak van 27 April tot en met 19 October van dit jaar had Vrgd morgen om 10 nur ten raadhnize plaats De eerste premie viel ten deel aan de firma E C Langerak de tweede FEVILLETOM 2 UU het 2kcetdtch door C EUEUAN 40 ir Waaneer ik goed deed dan moest ikuwevrageo niet beBDtwoorden antwoordde do graat ea wierp vol trottohlieid het hoofd ia don oek aTieX ik het doe geschiedt niet om aan uwen wil te voldoen maar uit acbtiag vóór m zelven Ik heb nooit met Ellwi over u gesproken dan in uw voordeel nooit heb ik getracht u met een enkel woord tesohaden Dat verzeker ik u op mija woord van eer Ik heb Ellen bemind ik heb getracht mij bemind e maken en geloof daarin geslaagd te zijn Ziedaar mijne eeniM fout d bemind door Ellen t riep Jozef uit terwyl hij sohaterde van laefaen Om dat te gelooreu moet men stapelgek zyn Eq toeh geloof ik dat iemand die zy verstand gebruikt gemakkelyk zal inEieD dat wanneer een meisje een jong man tot haar bestendigen cavalier verkiest dit geschiedt omdat zyn gexeUohap haar lief haar hart aan hem geheoht is jrEUeo beefi u nooit tet haar cavalier gekozen Gg b bt haar vervolgd eVen als vroeger Kano deed zonder dat zy in hare onschuld daarin ieta bijsonders gezien hoeft De graaf lachte overmoedig aan D H Hogervorst eu B Treels beiden te Ondewater Vrijdag werd door burgemeester eu wethouders Ie Oudewater aanbesteed het maken van een bergplaatst benevens het graven van een regenput met byieveriug vau de noodige materialen by de onderwgztrswouiag der o 1 school lugflschreven door v d Poll metselaar voor f 345 H Berkhof timmerman i 339 80 en P W Hardenbol metselaar f 337 50 allen te Oudewater Aan deo minsten inschryver gegund Zaterdagavond omstreeks half acht brak er brBud nit by den landbouwer G V te Willeskop in de onmïddelyke oabyheid der gemeente O ode war er Door de krachtdadige hulp der buren bleef de brand by den hooi berg beperkt en behoefde de spuit van Willeskop die te half negen arriveerde geen water ie geven en kondeo d brandweermannen zonder werkverrichting huiswaarts keeren Daar vlak in de nabyheid van duu brand van den winkelier G v D twaalf vaten vol petroleum lagen ware de braad hg minder spoedige hulp van zenr grooten omvang geworden Yeie nieuwsgierigen of belaugstellendeu van aldaar gingen savonds nog een kykje nemen Het verbrande was geassureerd Ook by dezen brand bleek alweer dat alle gltellenden het onderscheid tuaichen hetmyn en dyn nog niet goed begrypen wantbg den winkelier voornoemd werd later eenbakje met ongeveer 7 gulden vermist Naar aanleiding van de overwinning op Lombok heeft het Leidsch Studenten korps een telegram van geluk wensch gezonden aan H M de Kon in gin regentes hetwelk beantwoord is met eene dankbetoigiog In zyne gisteren gehouden vergadering heeft de Raad van Alfen met 8 tegen 3 stemmen besloten het schoolgeld op de openbare lagere school te verdubbelen en dat van de school voor meer uitgebreid lager onderwys te verhoogen Hedennacht brak te Aarlanderveen dorp een ielle brand uit by denlandbouwer Affonrtit Alles waaronder 9 koeien en 6 vette varkens werd een prooi der vlammen Onlangs is in den Haagschan gemeenteraad en in de pers gewezen op bet stuitende van het ten toon stellen der overblyfselen van de f Uet is m n voornemen met viel Kuoo langzaam in te twisten wieu hare liefde toebehoort Ik wil u alteen dit zeggen ingeval het blijken mocht dat iemand g of uwe zuster door intrigues my van Ellen hebt getracht te scheiden in de valsche hoop dat ik Amalia zoude huwen zweer ik bg de nagedachtenis van mijn vader dat zulk eene verwachting nimmer zal ver wezen tlijkt worden Og kent mjj ea weet dat wanneer ik eeamaal gezworen heb niets ter wereld mij van besluit kan doen veranderen ff Wanneer Ellen mij bare liefde eu hare hand schenkt zoudt gij dac uw eed ook niet terug nemen F jvNeen bg God nimmer I Wanneer dit de reden is waarom g Ellen uw hof maakt dan verspilt gg uwen tgd l e graaf legde zgne hand np Kuno a arm zeggende jfGg bedriegt u Het gevoel dat mg aan Ellen boeit is niet van berekening uitgegaan Neen Wie kan baar leeren kennen zonder baar te beminnen P Ik bemin haar en hoop weder bemind to srcrdsn Den volgenden morgen ontmoette Bllen Jozef toen z van Wanna kwam vVergeef mij dat ik hier enkel gewaoht heb om eenige woorden met u te spreken Wilt gg goedgunstig aanhooren wat ik u te zeggen heb F Ellen knikte toestemmend Jozef begon nu over Arlborg te spreken on hoe onbillgk Ellen te zgnen opzichte gehandeld bad hoe zeer hy aan baar gehecht was en hoe ongelukkig hem faet verlies barer liefde gemaakt had Ellen boorde hem mat eene uitdrukking op het gelaat aan die bewees boe zeer xg door zijne woorden getroffen was Nog ia het kwaad te verhelpen nog is het oiet De Witten Tbans wordt med edeeld dat deze niet meer voor net publiek te zien zgu LOMBOK By het departement vau koloniën is van den Gouverneur Generaal van Ned lndië ontvangen het navolgend telegram Op bericht dat oude radja zich te Sosari op weg naar Lingsar bevond is gisteren colonne oitgernkt dessa omsingeld Vorst zoon en loon vau Ktoet gaven zich over Inmiddels onderwierpen zich te l akranegara vericheidene voorname Baliërs Verzet gebroken Geen schot meer geloat Laatste bergkanun terug Vetter adviat ert terugzending twee bataljons Hij vergat gisteren te meiden dat poeri geheel rerlatgu was Koninginnen en u eerbiedig geluk f ewenscht Aantal minderen gesnenveld en overleden aan wonden gebleken zes en veertig op namen aangedrongen Nog gevonden 3389 kilogram zilver benevees veel preciosa Uit Weimar komt de droevige tgding dat de Erfgroothertog van Sakseu Weimar Kiienaeh wiens ziektetoestand in de laatste dagen zeer was verergerd overleden is Prins Carl August was geboren op 31 JoU ië44 uit het hnwelyk vao den toenmallgpn Erfgroothertog en Prinses Sophia der Nederlanden dochter van Koning Willem II Hg was sedert 26 Augustus 1S73 gehuvd met prinaea pAuHne dochter van prins Hermann van SakMn Weimflr Uit dit huweluk iaat de prins twee zoons na van welke de oudste prins Wilhelm Ernst thans erfgroothertog op 10 Jani 1876 geboren werd Staten Oeneraal 2e Kambe Zitting van Woensdag 21 November 1894 De mededeeliog van het laatste ontvangen ofGcieel telegram door den Minister van Koloniën omtrent de gunstige tgding nit Lombok lokte algemeene levendige toejuichingen uit By het voortgezet algemeen Indische hegrootingsdebat verklaarde de oiiuiater zich tegen uitbreiding thans van de Indische strydmacht maar wel voor goede zorg tot behoud van 18 veldbataillons Decentralisatie bleef hy bestrgden als eerder nadeelig dan voordeelig Ook reorganisatie in de raad van Indie kon hy niet toezeggen Hg herhaalt veel voor het zendingswerk te leVoelen maar niet te kunnen intrekken arti te laat Kén woord van u en alles is vergeten alles is verzoend Is bet dan der moeite niet waard dit woord uit te spreken P ff Ik kan niet tluitterde Ellen met oogen vol tranen Wanneer men mg verzocht voor Kuno e sterven ik zou zooder een zuoht mgn leven voor ham opofferen maar voor geen prijs ter wereld kan ik de verbroken banden wéér aauknoopen Zelfs niet voor zgnen vrede en zgn geluk P Neen want het geluk dat hg aan mgne zgda zou genieten zou slechts eene begoocheling zijn die niet anders dan berouw en smart ten gevolge kon hebben frOranskjbld had dus gelyk toen hg beweerde dat gg hem bemint P f Heeft bg dat gezegd P Ja en veel meer bgvoorbeold dat gij met hem afgesproken hadt hem op eeno bepaalde plaats te ontmoeten tt aa rian heeft h dit gezegd wAan Kuno irEn Knoop Gelooft het Ach toon hem dat Granskjóld u belasterd heeft Oeef Kuno het geloof aan de reinheid van uw hart weder Ga I Ik mag ik kan m in deie zaak niet rechtvaardigen Bg bare t buiskomst ontving Ellen een brief hg was van Gransliifold en bevatte eene vurige liefdesverklaring Ellen schreef bet volgende tot antwoord Graaf Granskjóld Mijn liart is verbonden aan eao man wiens qub ik niet behoef te aoemen en kei 123 van het r ringsr lemeot dat ipa ciale toelating voor de ailoafeoiiig van ét arbeid der zendelingea eischt De toestand in Atjeh ia osieker maar niet onbevredigend De politiek van cDncentraiie werkt gunstig Ten slotbi verankert hy hèt belang der Indische bevolking te willen voorstaan door zorg voor goede verkeersmiddelen go l bestuur goode politie eo bearhikking over eigen iyd De voorzitter der Kamer den Minister dan kende voor de mededeelingen over Lombok bracht hulde aan het dapper lodisch leger dat de eer en de traditie van Naderlaod hand haafde en aan de ni edaohtanis van hen die hun leven lieten voor het vaderland Bravo s algemeene toejuichingeD De Minister vau Koloniën dankte ook oa mens vijn ambtgenooten n constateerde dal het vertrouwen liet il beichaamd dat da aer der Nederlandscbe vlag achi tierend a Or dan gehandhaafd Luid applaoi De heer Farnoombe Sanders stelde moiiavoor de noodtakelgkheid niiaprakande vaawnttelyke regaling dar wednww an waezott fondsen in Indïë welke motio IftUr zal wordaabehandeld 3 Nadat nog de haar Van Vlgmon hot woOfdb had gerourd en eenige ander ledoo ropèialniid hadden geleverd irard de voi aderiog fWK daagd tot heden Men meldt uit Eindhoven Een Duitscber die gisteravond z n intrek nam in het hotel Hof van Holland en bjj het naar bed gaan last bad gegeven hem te 5 ure te wekken heeft zich hedennacht door een pistoolschot van het leven beroofd Doordien hg al zyne papieren heeft verbrand weet men niet wie de man is Uit Amsterdam meldt men Een winkel van twee dagen een fanojfair van soberder en deftiger karakter dan gewoontyk een wonder magazgn waar de kooplust de koopkracht moet overtreffen waar de fraaiste producten van echt vroowelgken arbeid op de alleraangenaamste wgze te koop worden aangeboden ziedaar het middel waarmede de Nederlandsche v rouwen vereen iging Arbeid Adelti metde hulp van TaiBel cbade de gelegenheid opent bet doel dier beide vereenigingen te helpen bereiken De concertzaal van het gebouw voor den werkenden stand c is heracluipen in een verbkkelgken bazaar waar een oWvloed vaQ fraaie en nuttige handwerken kleedingstukkeo kinderiipeitlgoed in t kort al wat naarstige an kunstvaarditfö vronwenvingeren kunnen voort mgn hart zal hem beminnen tot ia den dood Vergeet mij daarot6 want ofschoon ik om m jn pliobt ie vervullen het geluk kan verzaken dat ik mij droomde kan ik toch nimmer ophouden hem to beminnen Moge hg zgne belofte aan uwe zuster gedaan vervullen Na deze verklaring hoop ik dat gg het mg vergeven zult dat ik uw mg vereerand aanbod niet kan aannemen Met hoogaohting Ellen Gitlner Toen de knecht mei don brief iregging ontmoette hem Arlborg ff Waarheen P vroeg Kuno die den brief ia de hand van den knecht zag fflk moet naar Nasbj Atet dezen brief van de jonge juffrouw aan den graaf Drie lange weken waron verloopen Na Fridoirs woorden was het Kuno moeielgk bgna oomogelQk op de pastorie te komen en toob werd bg door eea bitter eu tevens teeder gevoel aangedreven bg Ellaa om een üonderhoud aan te dringen ten einde eea helderen blik te werpen ia de ziel die vroeger loo open voor hem gelegen had Wat moest hy van eene briefwisseling met graaf GranskjÖld denIcenP H wist het oiet dswjjl de graaf daags na Kano s oatmoeting met dan knecht vertrokken n nog nitt teruggekeerd as Kuno had van den Kronofogd vernomen diU Granskjóld op U fors waarheen deze zich met zgne W zuster begeven bad zich spottend uitgelaten had over de liefde die Ellen voor nem gevoelde maar dat bfi zelf niet romanesk genoog was om met de doohter van den dorpspredikant te huwen Wordt Vervolgd