Goudsche Courant, vrijdag 23 november 1894

l lrecte SpoorwegverWndlDg met GOlüA WlDlerdkD8tJ894 95 AangevaDgen I October Tüd vao ereenwlcö 7 10 la Bl 12 68 l Ofi 1 11 1 81 KOTTBRDAH 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 7 26 7 47 DENJ A A G GO ü D 9 4610 lSr SS18 15 1 33 2 18 10 18 j 9 37 10 4 12 in2 s ij 64 zM Al 5 87 6 69 7 13 6 19 9 87 U 06 11 18 11 01 ana u 11 10 1 06 1 11 1 17 1 86 1 88 B8 10 1610 6813 0818 46 8 80 2 45 8 15 4 18 4 48 6 80 5 47 7 48 8 85 10 10 D T ÉE C H T G O Ü D A Utrecht 6 88 7 60 9 63 11 84 12 08 18 60 8 10 8JM 8 4 48 6 80 6 86 8 09 8 60 8 5010 84 Woerden 6 68 8 11 10 16 11 60 18 85 HÉlÉ 9 119 8410 61 Üudewaler 7 07 8 19 10 24 ff W M w r l ff ff I Gouda 7 20 8 32 9 S4 10 87 18 06 1 88 3 60 4 87 6 80 7 08 Ml 0 88 11 07 AU8TEMDA M G O Ü D A AKiterdan Wp 6 50 8 15 9 66 11 95 11 80 9 55 4 95 4 81 7 10 10 00 Soada 1 80 9 04 10 44 1940 11 48 8 50 1 80 BI 9 18 11 sHwe 8 12 9 18 9 S9 10 07 11 87 18 4U2 B1 1 86 1 67 4 26 B 8B 6 66 6 41 7 48 O OI DA UTKECHT Gooda 6 86 6 40 7 66 8 09 8 81 10 06 10 1 10 66 12 41 8 88 8 618 18 4 47 6 28 6 67 7 46 8 8S 10 14 Oudew 6 60 8 64 u h u U O 2 87 5 8 7 69 10 27 Woerden 6 6 7 08 8 12 10 80 11 17 2 4B 8 7 n 6 06 6 46 6 17 8 0T 8 66 10 86 Utrecht 1 18 7 28 8 28 8 41 10 61 11 46 1 20 8 08 8 82 3 60 6 29 6 216 36 8 28 9 1110 68 GOU D A AM8T1EBD A M Oeada t 40 I Sl 10 06 10 65 18 11 2 B1 4 47 6 28 7 46 lO U Amttfltdam Wp 7 Br 8 10 10 B6 18 18 1 MO 5 45 6 86 9 41 A brengen tot rerhoogicg van huiaelyk gonot tot TerTalliog van kleine en groote behoeften tot versieri ng van eigen baard wordt te koopgeboden en aangeprezen door de keur van Amsterdam s juSerschap Zelfs wanneer het oog zich afvroudt van Se fijnbewerkte koopwaar in t rond nitgsstald wordt het nog in beslag genomen door de stemmige decoratie der zaalwanden welke op haar voordeeligst aitkomt in het veeiklearig Hebt wftlrmede beschilderde glasruiten de ruimte b zonaeflchyD begiftigen Zoo is de bazaar van nArbeid Adeltc een lustverblyft waarvan men niet spoedig flcheidt eene fuik waarin mnnig goudviscbje biyft steken en die geiyk zy hier ia uitgezet een ryken oogst belooft Mochten onze moderne magazynen in do Kalverstraat en op den Nieowendijk er in slagen op deren verleidelyken i azaar te gaan gelyknn zoo zou het neringdoend Amsterdam niet over malaise te klagen hebben en zouden vereenigingeo als die ter bsvordering van bet verkeer in onze goede stad binnenkort niets meer te doen vinden wat dier vereenigingeo is October werd van Kota Radja gttttield dat de le luitennnt W A Tassius een eiude aan zyo leven had gemaakt liy was Diiitscher van geboortd 36 jaar oud en sedert 1886 officier Aan het oflScieel verslag tot 8 October ia het volgende ontleend Groot Atjeh Onze posten Tjot flang KroengGloempang Senelop Anagaloeng Biloel en Lamkoenjit zoomede betblokhuisBloeng Tjoet en de door onze bondgenooten bezette wachthnixen Montasaik en Mata Ajer werden een enkele maal beschoten By die gelegenheid werd te Biloel den In dezer één Ëuropeescb fuietier gewond en kreeg het transport den volgenden morgen by het vervoer van dien gewonde naar Tjot Goë nog één gewonde Amboneeach fuseiier Ook ondervonden eenige transporten en patrouillei van verre een weinig overlast van a vyanda vuur zonder echter verUesèn te bekomen Den 4u dezer werden 5 Otiiaeeeche werkers op den weg van Anagaloeng naar Lambaroe door 8 Atjehera aangevallen aan de toesoellende patrouille van Ijimbarib en eeo brigade marechaussee die zioh in de nabyheid bevond gelukte het 3 der aanrallers doodelyk en 2 anderen ernstig te verwonden Op denzelfden d ig des morgens OOTfiS dr werd een poging gedaan om eenige bnudBÉ i ipjjlen met in petroleum gedrenkte lappen te werpen op de atappen daken der gebouwen in de versterking Senelop welk opzet echter door de waakzaamheid van den schildwacht verydeld werd In den nacht van 4 op 5 dezer duserteerde T Amia van Pan f met 7 volgelingen uit de aan zyne ho de toevertrouwde beuting Lamnèkèn naby Tiot Rang de reden van deze daad moet gezocht worden in ongenoegen met zijo sagihoofd T Nja Bantah die hem wegens bet niet opvolgen van bevelen had willen vervangen Den volgenden uacht werd een brug n by Anagaloeng door kwaadwilligen iu brand gestoken de communicatie werd daardoor echter niet gfitremd Op het eiland Web viel niets byzooders voor In het Edische werd de rust niet verstoord Nja Mohamad was van Simpaog Olim teruggekeerd en bevond zich sedert met eeo 60 tal volgelingen te Djamboe Labach in de bovenatreken van Damar Poetih Van voorgenomen Tyandolykheden werd niets vernomen Noordkust In den policieken toestand kwam geen wyzigiug Westkust Zoowel te Melaboeh als te Poeloé Eaja bleef de staat van zaken by voort1 J during zeer bevredigend 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 6 08 6 18 6 S1 6 89 6 36 7 26 7 82 7 89 7 46 7 66 B 5 10 6 19 6 S6 S 8S louda Moordreobt Niauwerkerk OnpuUe Huttordam Rotterdam OapeUe Niauwerkerk Moordnoht Oottda Gouda 7 80 M8 9 09 Zev Bl 7 4S 8 47 Bl Kr 7 47 Z Zegw 7 8 8 56 N dL d 8 0 Voorb 8 07 9 08 7 7 46 11 28 De weersgesteldheid waa warm nu en dan vielen verkwikkende regens voorafgegaan door hevige wetelijke winden De ziekte welke in de landschappen Ïaugan Tangan Tjoet en Rajoet Mangging Laboean Hadji en Mnkih zou geheerscht hebben en met cholera veel overeenkomst vertoonde was geweken De gezond heidstoestand wa op de zeepoaten vrij ongunstig In Groot Atjeh was hy over het algemeen gunstiger Het gemiddelde ztektecyfer bedroeg 17 tegen 19 en dat van de beri beri 7 tegen 4 gedurende den vorlgen verstagtijd Het sterftecijfer was stationnair Uit Barcelona wordt gemeld dat de anarchist Salvador de hoofddader van den aanslag in den Lyceoschouwberg heden zou worden geëxecuteerd Toen men hem zyu doodvonnis mededeelde weigeede hy h9t te teekenen en nep lieve de anarchie Ii Onlangs werd gemeld dat Salvador zich bad bekeerd en diep berouw toonde dit schijnt dus hi niet waar óf slechts een list van hem te zijn geweest Dertig jaren geleden stond op bet eiland Noesa Kembangen voor den ingang van de haven van Tjilatjap aan Java s zuidkust een klein fort Banteng mati genaamd In het jaar 1B63 werd dit echter metde bijbehoorende gebouwen op last der Indische regeering wegens strategische redenen ontruimd en daarna geslecht Wanneer er thans nog ood gedienden in leven K yn die in Banteng mAti in garnizoen hebben gelegen dan zou bet hun hoogatwaarscbynlijk toch niet mogelyk zyu bun vroegere verblyfplaats te herkennen Dit blykt dnidelyk uit de bescbryving die de heer Koorders die met eun onderzoek naar bosohbouwflora is belast in het tydschrift iTeijsmaniac geeft van den toestand waarin by de plek waar eertijds het fort stond aantrof Toen ik op 14 December 1891 dus 28 jaar na de ontruiming deze plaats bezocht was het geheele terrein ook de plek waar het lort gestaan had met dicht bosch begroeid en onderscheidde zich op den eersten aanblik sipchts weinig van de omliggende oorspronkelyke busschon Hoewel een inlandscbe gids die nauwkeurig bekend was met de ligging van het fort my van het strand uit eene plek in het bosch aanduidde waar dit volgens hem gestaan moest hebben was daar voor my geen spoor meer van te zien niettegenstaande ik nog geen 300 meter daarvan vorwyderd was Het oog ontwaarde niets dan een dicht gesloten loofdak van duizenden boomen tleeda onmiddellyk aan bet strand bij bet nog gedeeltelyk in stand gebleven kleine steeoen landhoofd aan den voet van bet foit nam het dicht 15 25 M hoog bosch een aanvang En van het strand uit gezien was ook geen spoor van den weg voetpad te herkennen die van de landingsplaats waar ik my bevond naar het fort gevoerd had Zelfs moeaten wy met het kapmes iu de hand ons een pad door het bosch bacon De ondergroei van jonge boomen heesters en lianen was overal zoo dicht dat wy geen 20 pas voor ons uit konden zien Nadat wij een kwartier aldos kappende ons een weg gebaaud hadden in de richting waar volgens de inlandscbe gidsen het verlaten fort moest liggen bevonden wy ons eindelyk aan den voet van de aarden wallen Deze waren evenals het terrein er buiten en er binnen met een dergelyk dicht gemengd 15 25 meter hoog uit verschillende boomsoorten bestaand bosch bedekt De grond binnen de wallen waa geheel vlak Daar stonden nog verscholen tnsschen het geboomte de steenen fondamenten van eene badkamer en keuken benevens een klein geheel uit steenen gebouwen huisje dat volgens den gids als kruidhuisje gediend zon hebbeu Een enkele kolossale vygenboom had met zyn reusachiige ïuchtwortels dat gebouwtje reeds omatreugetd Ën midden in de vroegere hadkamer en keuken stonden 20 meter booge boomen Dit waren in 1891 de eenige sporen der vroegere woningen 10 66 11 08 11 09 11 16 11 86 8 86 12 08 18 18 19 88 9 61 no os 10 11 8 18 H i AO 8 07 ÜKN UI 6 16 6 28 6 81 6 36 9 68 10 10 10 1611 88 11 48 6 20 Van de vroegere vruchtboomen vond ik nog een Kalapa cocos en een blimbingboom Averrhr a tusschen de hier allerwege opgeschoten inheemsche woudboomeo verscholen Daar bet boseh waarvan de heer Koorders spreekt moet zyo opgeschoten na de ontruiming van het fort omdat vóór dien tyd de t rreinen waar nn dit bosch staat óf begroeid waren met gras óf geregeld bebouwd werden is het bovenstaande zeker een frappant stnattje van de macht van den tropischen plantengroei Trouwens men beweert wel eens dat de vernielende werking van dien plantengroei voldoende zou zyn om wanneer Javd ooit door de Europeanen Verlaten werd reeds na eenigen tientallen jaren alle sporen van hunne aanwezigheid uit te wisschen Men zal Maandag en Diusdag s avonds te 8 uren te Amsterdam in cKrasnapoUkie den kampioen biljarter der wereld Vignaox met deu exkampioen van Amerika A Garnier kunnen zien apeleo Het gaat om 1000 punten de carumpole moeten 35 cM van den band gemaakt worden Het vaarwater op de Bieningen aan den be nedenmond van den rivier Het Spui wordt steeds ondieper £ r blijft met laag water slechts vier voet water staan De stoombooten moeten thans zeer dikwyla de reis maken langs het kanaal van Voorne Het maken van een vaargeul zooais onlangs van wege den waterstaat gedaan 18 help slechts voor eenige dagen omdat het zand dadelyk de diepte weder vult De instructie in de zaak van deu moord te Bnssom zal weldra worden gesloten zoodat de behandeling iu openbare terechtzitting niet zoo lang meer zal uitblijven In het geheet zyu meer dan 90 getuigen gehoord Gisteren waren er nog acbt gedagvaard Flct moet thans gebleken zyn dat op den avond van den moord twee malen poging tot inbraak heeft plaats gehad kwart over acht en ongeveer kwart voor negen waarop de misdaad ia gevolgd De brie vengaarder P H te Pernis deelt ons mede dat het bericht als zou er door den burgemeester van Pernia een klacht tegen hem ingediend zijn wegens het ophouden van een dienstbnef geadresaeerd aan den o£5cier van justitie bij de arrondissements recbtbauk te Dordrecht onwaarheid bevat Dat het plan tot afstemmen van den post bij alle katholieke Kamerleden bestaat acht Het Centrum € een verzinsel Wellicht hebben eenige artikelen in sommige bladen te deuken gegeven dat de nieuwe geweren zullen gebezigd worden tot een pohtieken stormaanval op de Regeering maar den overdryft men meent het blad de beteekenis dier artikelen teer IntuBschen acht Het Centrum het wel mogelyk dat eenige Katholieke Kamerleden het geld voor de nieuwe geweren zullen weigeren al mist men het recht te onderstellen dat zy dit doen zullen om redenen buiten de geweren liggende De argumenten vindt men o a by den heer Haffmans iu zyo weekblad uiteengezet waar deze den druk der belastingen en drt kwyning van alle takken van volksbestaan aanvoert terwijl hy allerminst van een ministerie geroepen om het vraagstuk van het kiesrecht tot een goed einde te brengen zulk een voordracht had verwacht Een reden tot weigering der nieuwe geweren zou voor Het Centre gevonden kunnen worden in de waarschynlykheid dat de nieuwe geweren moeten worden aangeschaft in het buitenland en het zou ernstig bezwaar hebben een stelsel van nationale defensie te blyven handhaven waarbij men zelfs voor het minste of geringste zyn toevlucht moet nemen tot buitenlandsche leveranciers 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 46 1 66 8 08 2 09 2 16 6 66 f 6 08 6 17 6 42 6 86 2 80 2 60 1 44 4 10 O O IJ D 1 11 60 18 20 8 10 12 40 18 08 sHage 6 487 207 48 8 80 9 Ï Voorb 5 64 r N d L d 69 w w Z Zegw6 06 y ff Bl Kr 6 U ff ff V Zav M 6 19 f ffGnuda 6 80 T 60 8 18 10 80 10 86 10 41 l8 het absolunt onmogelyk goede geweren met bybehoorende patronen hier te lande te maken jhp ja dan zouden wy wel kans zien hePweigeren van de 9 mülioen op dit oogenblik te verantwoorden om daardoor het indoatrieel gedeelte van ons defensiestelsel te treffen en da Regeering te nopen tot een wijziging waardoor de uitgaven voor onze verdediging de natie niet zonden verarmen c Het verhaal van deu matroos van bet Doitsche schip Brandenburg die op de Gouwe met zyn kapitein op de eendenjacht was geweest by welke gelegenheid de boot waarin beiden gezeten waren omsloeg de kapitein jammerlyk verdronk doch de matroos zwemmende de Hollandacbe kust moch bereiken is gebleken een versinsel te zyn Door onderzoek ie aan het licht gekomen dat de Duitache matroos een deserteur ïs wien bet te doen wus om kosteloos te Amsterdam te komen zoogenaamd om by het Duitache consulaat aangifte van het noodlottig omkomen van den kapitein der Brandenburg te doen Dat is hem trouwena volkomen gelokt Te Groningen heeft men hem Hefderyk opgenomen van al bet noodige en ook van reispenningen naar Amsterdam voorzien Tbans zoekt men den alimmen deserteor wiens aitleverïng il gevraagd Het bekende humoristische blad de Fliegende Blütter is in Turkye verboden als gevaarlyk voor den Staat Moeten wy ons door Turkije laten beschamen vraagt de Hessische Landeszeitnng c By ons moest het ook verboden worden De bestrgding van den tUmstorzc vordert zulks want de ïFliegcnde Blatter ondermynt godsdienst orde en goede zeden Het heiligste is voor dat sporlblad niet veilig Zelfs met het leger wordt de spot gedreven Schotden makende officieren kwaeterige luitenants vorden in dit niets ontziende blad in woord en beeld bespot Is dat geen Militür aufreizung Zelfs menig beheerscher van een vele vierk cM groot ryk is hespotttilyk gemaakt Is dat goen ondermijning van den troon En de nette bankiers en milionairs die zoo dikwyls aan de bespotting der menigte worden prysgegeven Is dat geen ondermyuing van den eigendom Pantoffelbelden en prookzuchtige vrouwen worden in byna ieder nummer geschertst met de dnidelyke bedoelingen bet fondament der maatschappy het huisgezin te verwoesten en het buwelyk in diskrediet te brengen Zelfs domiuee s staan er aan bloot door dit anarchistisch blad aan den lachlnst prysgegeven to worden en zoo wordt ook de godsdienst door het alyk geileord Ëu daarentegen worden slemppartijeu eukloppartyen verheerlykt Jonge meisjes laten zich zonder permissie van hare ouders denk eens aan door jonge mannen ku isen het blad voegt er geen woord tot beri ping bij maar pryst deze excessen zelfs in verzen en werk daardoor de onzedeijjkheid en de tUmstorz in de hand Maar reeda bewyzen te over Het walgt ons langer door dit alyk te waden Ala wy maar eerst de heerlyko antiUmsturz wet hebben dan is het gedaan met de Fliegende Blatter Het is echter een bedroevend teekeu des tyda dat Turkye ons hierin mocht voorgaan Prinses Alix van Hessen de toekomstige gemalin van den Czaar werd op 6 Juni 1872 geboren en volgens den wensch van haar grootmoeder koningin Victoria Alix gedoopt omdat de Duitschers het Eugelsche Alice i zoo slecht uitspreken De jonge prinses schijnt reeds in haar eerste kinderjaren vroolyk van aard te zyn geweest Toen zy tien weken oud was schreef haar moeder aan koningin Victoria Baby is een lief levendig klein ding altyd lachend en heeft een kuiltje in de eene wang net als Krninc haar broeder Prinses Alix werd in de familie altyd het zonnestraaltje genoemd Met hare jaaters werd zy toevertrouwd aan de zorgen van een Engelscfae min miss Orchard die thans met haar naar Rusland is gegaan 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 9 03 4 46 4 66 B 08 5 0 6 16 11 10 8 10 7 07 f 17 7 84 7 81 7 87 9 50 9 50 5 51 8 453 484 154 48 6 17T 6 06 8 4 48 1 1 44 1 49 1 68 8 04 8 0 9 11 r 10 7 00 7 11 7 90 7 96 7 81 6 09 Toen zy wat onder werd kwam er een Engetsche gouvernante terwyl de prinae bovendien onderwgs ontving van bekwame teeraren Zy ia bedreven in handwerken zeer muzikaal ontwikkeld en eei goed pianist Na den dood van bare oaders werd prinses Alix meer ernstig Voor armen ia zy een weldoenster De aanstaande Czaritza heeft een zeldzaam vast karakter waarvan zy reeds als kind en onlangs weder by den overgang tot het orthodoxe geloof bewyzen gaf Russisch leerde zy van mevrouw Scheider de dochter van een Russisch gener al De keizerlijke bruid had eerst by hare verdoopiiig den naam Catharina willen aannemen doch op byzonder verlangen van Czaar Nicolaaa stemde zy toe den naam te ontvangen van diens grootmoeder keizerin Alexandra Pater Yanisheff die haar voorbereide voor haar nieuwen godsdienst legde baar een lyst van 12 vragen ter teekening voor Anderen prinsessen die tot het orthodoxe geloof overwegingen hebbeu steeds deze vragen zonder meer onderteekent doch Alexandra Feodorovna maakte verschillende kanteekeniogen Eene firma nit eene pi vinciestad werd op eene groote buitenlandsche tentoonstelling voor hare inzending met zilver bekroond Toen iemand van harentwege kwam om het bekroonde voorwerp af te halen omdat de tentoonstelling waa afgeloopen vond hy het nog ingepakt staan zóó als het was ingezonden Dit geval herinnert aan een stuk in de Bakkerscourant van 10 Augustus waarin men ten aanzien van de Am terdamsche Bakkery tentoonstelling las Behalve pryzen in geld en medailles circa 40 eerediploma s 110 diploma s goulen medailles en de rost diploma s zilveren of bronzenmedailles Vermakelyk zyn de jury ledeu vangroep If klasse II te werk gc nnn Deze tochhebben aan byna alle inzenders van No 50 tot f20 op de rij af diploma gouden medaille toegekend Zeker om ruzie tasechen Heexposanten te voorkomen Nu begryp ik wel dat er met zooveel festiviteiten moeilyk tydgevonden kan worden om alles goed na t zien doch met een opvatting der jurytaakalsdeze mogen enkelen gebaat zyn ip die werkelyk een bekroning verdiend hebben wordener zeer door geschaad en de geheelo tentoonstelling in een bespottelyk daglicht gesteld Zelfs komt onder deze nommers één voor wien inzending tydens de juryopname beschimmeld was en toch een diploma goudenmedaille verwierf Heeft men soms volgensde catalogus op t nommer af bekroond wautzoo iets kan t pnbliek wel zien zooder bakker te zyn H Gt Naar aanleiding van den uitslag der herstemming voor een lid der Tweede Kamer in bet district Den Helder zegt het Dagbl voor Helder en Hollands Noorderkwartier Jammer dat wy den kiezers geen geluk kunnen wenachen met hunne keue bet district niet kunnen felioiteereo met onzen nieuwen afgevaardigde want heuseb de antecedenten van het nieuwe lid voor de Tweede Kamer der StatenGeneraal komen ons voor van dien aard te zyu dat geen verstandig eerlyk mensch die het goed met het district Helder en met de gemeente Helder meent de keoze kan toejuichen laat staan goedkenren Ware de heer A P Staalman geen redac teuruitgever van Extra Tyding ware hy deeenvoudigste burger de minste werkman zelfs geen vooruitstrevend liberaal geen menschdie onbevooroordeeld is zou in waarheid ietsop de keuze kunnen afdingen Een eenvoudig burger en een flink werkman zynevengoed in de Tweede Kamer op hunne plaats mits zy bekwaam zyn om dat ambt te vervullen mits zjj geen verleden hebben waar eenluchtje aan is Maar ieder in deze gemeenteweet te goed welk soort van blad ExtraTyding is al ware het ook maar by overlevering Wy herhalen het niet omdat die vertegenwoordiger tot de anti revolutionairen behoort ofschoon door de party uitgnstooteu niet om godsdienstige ktenr nooh om andere politieke overwegingen zyn wy tegen den heer Staalman Ware een ander waardiger lid van die party in zyne plaats geweest hy zou di t enstand niet ondervonden hebben miar uitsluitend en alleen omdat hy is redacteorai ever van een blad dat niet moest kunnen bestaan van een blad dat men voor hnisgenooten en kennissen wegstopt van een blad waarvan de adverteerder niet durft bekennen dat h er in adverteert van een blad dat om zyne strekking verboden ia in de kazernen en op de schepen der marine Misschien zullen sommigen ons tegemoet voeren dat de strekking van dat blad is critiek nit te oefenen scherpe critiek zelfs en misschien zon de redactie gaarne willen dat men zoo blind ware als helaas zoo velen die in het godsdienstig tintje er van een wel wat twyfelachtige dengd zien eene reden van bestaan Mogen wy denznlken daarop antwoorden dat in de eerste plaats critiek altijd opbouwend moet zyn wil zy gezonde kritiek heeieo en dat geen enkele gods dienst voorschryft of goedkenrt dat wy de i fouten van onze naasten breed uitmeten met de kennelyke bedoeling dien naasten te bena deelen zelfs te gronde te richten Integendeel is liefde tot zijn i aste de grondslag van eiken godsdienst ook van dien der antirevolntionaif ti Het bl l citeert ten slotte eenige regelen uit De Gt iiL tet s bekend gedicht waarin hy de critiek ooals die zyn moet pryst maar met scherpt ilags pee elt de critiek die afbreekt lastei t scbeldt verdacht maakt het eindigt met de verzachting Arm district dat niets beters naar de Tweede Kamer wist te zenden dan een redacteur van Extra Tyding c En alk een man werd door de Standaard warm aanbevolen Dt t een vrouw haar beate jaren reeds achter zich heeft als zy de 25 voorbij is en dat zy met 30 tot de lemmes passées kan gerekend worden is een algemeen verspreide erg domme lengen Een vrouw kan zeer wel bare schonuheid bewaren tot in haar vyftigate jaar en daarboven baar zenith bereikt zy meest eerst tnsschen 3Ö en 40 Helena was 40 tuen zy aller harten in vlam zette Aspasia 36 toen zij zir b met Pericles verloofde Kleopatra meer don 30 toen Antonius op haar verliefd werd ea Diana De Poitiers was 36 toen Hendrik II haar zyn vurige min verklaarde Anna van Oostenrijk was 38 toen zij voor Europa s mooiste vrouw gold en madame De Maiuteuott 43 toen Lodewyk XIV hcvar huwde De beate jaren van een vrouw schryft iemand in de Leipz Nachr zyu die van 26 tot 40 t ia belachelijk baar vroeger pa8aée te noemen Tevredenheid en een goode luim zullen de be te middeleu blyven om de jeuifd te bewaren beter dan al wat men re ids gevonden beeft en nog vinden zal Een schoone vrouw wordt gauw oud en leelyk als zij een bits nukkig humeur beeft de bezitster van een vrootyk hart blijf lang jong en mooi Voor iedere vrouw is schoonheid een art studium doch ware schoonheid is met die welke man door insmeren nitwryven schmink poeder en toiletwater denkt te krygen Wara schoonheid eiscbt allereerst eenvoud matigheid iu alles veel beweging ook dat houdt het bloed rein ea geeft zoo der gelaatsboid de zacht roodo tint die een vrouw zoo wel staat Schoonheid wordt verder verhoogd door gratie en bevalligheid t is heusch zoo erg niet jonge dames met deu spiegel te rade te zien gaan maar het te vellen oordeel moet rypelyk overwogen worden en geheel onpartydig zyn Tot beden zyn aan de nniversiteit te Groningen by den rector magnificus in bet geheel als student ingeschreven 417 en wel voor de studie der godsgeleerdbeid 61 16 voor het eerst voor die der rechtsgeleerdheid 53 15 voor het eerst voor die der geneeskunde 189 19 voor bet eerst voor die der wis en natuuikunde 70 15 voor het eeist en voor die der letteren en wysbpgeerte 44 7 voor het eerst zoodat het getal studenten dat voor het eerst de lessen aan de hoogeschool volgt te zamen 72 bedraagt Als men in zyn schoen spuwt Commy Gilchrift een beeldschoone Dngelsche danseres vertelde het volgende aan een reporter Noem het bygeloof of niet ik dank al myn geluk aan de omstandigheid dat ik altyd voordat ik ga dansen in myn schoen spuw By myn debuut in het Gaiety Theater trok ik op raad vau myn moeder myn linker zyden schoen uit spuwde er in en trok hem weder aan Zooais gy weet viel m yn debuut byzonder gelukkig uit maar wat gy niet weet is dat dieuzelfden d g de hertog van Beaufort op my verliefd werd Van avoud tot avond klom myn succèa en in gelyken tred zyn liefde totdat hy my op zekeren dag ontvoerde Met hem heb ik den gelukkigBteo tyd van myn leven doorgebracht maar zooais aan alles een eind komt zoo ook aan onze liefde Ik ging weer aan het tooneel spuwde in myn schoen en werd met geestdrift ontvangen Deuzelfden a ood veroverde ik het hart van Hugh Drummond die my echter aan het tooneel liet Eens was ik wat laat gekomen en had halswerk om met myn toilet gereed te zyn waardoor ik vei at myn schoen nit te trekken en er het geluksteeken er in te maken Ik gleed uit en verzwikte den voet Het verveelde myn beminde my niet in mijn kunst te kunnen bewonderen en hy verliet mij W ken later treed ik weer op Ditmaal spuwde ik in beide myn schoenen en wat gebeurt Ik dans zooais nog nooit te voren de graaf van Orkney wordt verliefd op my biedt my zyn hand aan en over drie wekeu hen ik gravin En nn moogt ge my gerust om myn bygeloof uitlachen De maskerade in 1895 door de Leidsehe studenten te Leiden te houden za doorgaan Door de commissie voor de feesten der wereldtentoonstelling worden pogingen aangewend om de studenten te bewegen inplaats van Scheveningeu de tentoonstelling te bezoeken en op Oad Holland den optocht te Een getokkige vader te Zelhem deed by den borgerlijken stand aldaar aangifte der geboorte van een zoontje waarvan zyne echtgenoote 24 uren te voren bevallen was doch ontwaarde hy zyne terugkomst tot groote ontsteltenis dat zyn vrouw hem geen zoon maar een meisje geschonken had Uet gekste van bet geval is nu d t de opgemaakte geboorteacte alteen hy rechterlyk vonnis kan worden gewyzigd De atd Den Haag Scheveningen Tan den Kellner Bond zal Vryd ig 23 Nov des avonds elf uur in haar vereenigingslokaal aldaar Lange Poten 36 een feest geven By de politie der 3e afdeeling te Rotterdam is de opsporing verzocht van dan 16 jarigen J de R aldaar die de ouderlyke woning aan den Goudschen weg te Rotterdam heimelyk heeft verlaten Door de directie der Zuid Ned Stoomtr My te Breda is aan de weduwe van den on langs verongelukten machinist A van der Ven f 1400 ter hand gesteld Die fatale drukfouten In een boekje over Joz Israels onlangs verschenen werden twee brieven van dien schilder afgedrukt In beide had hy t over 8ommiteiten En uitgever of zetter maakte er dommiteiten van Eene vrouw van 72 jaar te Westzaan zag haar 2jarig achterkleinkind in t water vallen sproDg het na en had de voldoening ditmaal nog directer dan de eerste maal oor deu tweeden keer aan t kind het le Wte achenken Hier te lande is bericht ontvangen van het nverl jden van den heer S Karaten hoofdingenieor by den waterstaat in Ned Indië De overledene was 46 jaar en werkzaam by den aanleg der Staatsspoorwegen op Java Op Vlieland aangespoelde wrakstukken zyn door een familielid herkend als afkomstig van de Texel 58 Verdronken zyn de opvarenden Bakker de vader met drie zoons van 27 24 en 15 Een van dezen was gehuwd en had een kind Als eene zeldzaamheid kan worden gemeld dat door A Van Wyk visschers eo waterinolooaar te Bleakensgraaf met de schakel eene goadkledrige baars is gevangen die den volle naam van gondviech verdient BuitenlaDilscb Overzicht Weckerlé de Hoogaarache premier laat den moed nog niet zinken Men weet tat de toestand van zyn Kabinet als critiek werd geschetst vanwege de aarzeling des konings om de kerkelykpolitieke ontwerpen goed te keuren Nu heeft de premier echter iu antwoord op een interpellatie verklaard dat hy overtuigd is dat Frans Jozef de wetten cal bekrachtigen Het oogenblik was z i echter nog niet gekomen om daartcB strekkende verzoeken of eiscben tot den koning te richten De monarch kent zyn plicht en zal dien vervullen als hy het oogenblik gekomen acht ïn Duitschlani verkeert men in spanning Men begrypt nog niet goed welke verandering van staatkunde op til is De inhoud van het veelbesproken wetsontwerp tot bestryding der omwentelingspartyen is nog altyd niet bekend maar toch weet men reeds dat het ingediende wetsvoorstel verder gaat dan dat waaraan graaf Von Caprivi zyn goedkeuriuj bad gehecht Het hoofd van het ontwerp vermeldt dat het ten doel heeft wyzigingen aan te brengen in het hurgerlyk en in het millitair wetboek van strafrecht benevens in de wet op de pers In het voorstel van den gewezen rykskanselier was zooais men zich herinneren zal noch sprake van het millitair atrafjrecht noch van de perawet maar werden alleen veranderingen voorgesteld in het burgerlyk wetboek De Voss Ztg t bespreekt de vraag of het ontwerp kans beeft door den ryksdag aangenomen te worden V6ór het ontwerp zullen stemmen de oude Kartell partyen t w 63 Duitschconsïrvatie ven 26 leden van de rpsparty en 53 natio naalliberalen verder 8 wilden te zamen 150 afgevaardigden Daarentegen zullen de vryzinnige partyen met 47 afgevaardigden 46 socialisten 8 afgevaardigden nit ElzasLotha riogen 16 anti semieten en 10 wilden te samen 127 afgevaardigden tegenstemmen Welke houding de 19 Polen zullen aannemen kan men buiten beschouwing laten daar zy och naar rechts nog naar links den doorslag sollen geven Het lot van het ontwerp zal dus afhangen van de houding van het Centrom Mag men de clericale pers beschoowen als vertolkster der meening ran het Cenirooit dan wordt het wetsontwerp verworpen Zy wd niets weten van een bestryding der sociaaldemocratie met den wapenstok der politie Maar de toon der bladen is reeds niet meer zoo bepaald als voor eenige weken En daar de regeering waarschynlyk wel trachten cal de weifalende elementen voor cich te winnen is het lot van het ontwerp nog vrg onzeker De Spaaosche Ministerraad heeft hei wetsontwerp van den Miniater van FinaooiSn ten doel hebbenden een commissie te henoeraeD tüt onderzoek van de in en oitvoerrechten die in 1892 zyo vastgesteld goedgekeord zoodat dit aan de Kamers zal worden voorgelegd Het eerste artikel bepaalt dat de uit voorrechten niet hooger zullen gesteld worden dan by het tarief van 1892 en dat de grootste verminderingen der bestaande rechten de ooocessies die in de handelsverdragen met het buitenland zyn gedaan oietznllen overschryden Het tweede artikel geeft aan de Regeering machtiging een commissie te benoemen bestaande uit 12 liberalen 6 conservatieven en 6 vertegenwoordigers der liga van producenten waarvan de protectionist Oamazo voorzit or zal zyn Koning Leopold II van België zal in de volgrti de week twee parlementaire diners geven op 27 en 29 dezer en daartoe allicht ook van de aociillistische Kamergrcep eenige leden uitnoodigen Men is benieuwd eaar fann houding of zy zullen weigeren dan wel aannemen en coo ja hoe beleefd zy zich dan ten Hove zullen weten te gedragen Nn zy zyn zoo kwaad niet als zy soms acbynen I Dat ziet men o a te Gent waar zy Zondag jl op de Vrydagmarkt met groote feestelykheid muziek en zang vlaggen eo speeches het nieaive gebouw van bun sociëteit Voornit betrokken hebben dat 225 000 fra gekost heeft en waar tevens een verkoophuis aan vei bonden ia om aan tal van neringen concurrentie aan te doen precies als de bourgeois Het door hen gevloekte kapitaal is dus nog zoo kwaad niet als zycelVjpn het maar te pakken hebben I Niemand dan de anarchisten en misschien de uitgehongerde en door het kapitaal oitgecogen werkman die op verdeeling van goederenc gehoopt had ar hun het praohtgebon van Gent misgunnen als zy nn eindelyk mur eens ophielden te schelden op het kapitaal on de boorgeoiBc Dearnarchistieche £ akkeU van Geut ei ert zich vreeielyk aan devsooialistiache kapitalisten die tot aan de ellebogen in de geldzakken wroeten in mooie frakken op de kassens der Kamer zitten pmohtigi huizen bouwen en handel dry ven ten bate van de firma maar dat allicht ook nietandwft dan tnyd De doctrinairen van den Brosselschen gemeenteraad zyu hlykbaar nn reeds bang dat zy by de gemeentelyke verkiezingen van October a s ook het Stadhuis zullen verliezen Twee van die heeren Richalt en Lepage zeiden dezer dagen by een beraadslaging over inkom tenbelasting Wy moeten ons haasten want over een jaar zitten wy hier nieti Nn Alexander III ter rnst ia gelegd in het graf in de St Peter en Paulskerk begint de pers zich meer en meer met zyn opvolger te bemoeien Eo daar iedereen hoopt dat Nikolaas liberaler zal regeeren dan zyn voorganger worden de kleinste en meest onbeteekenende kleinigheden aangehaald als voorteekenen in dien geest Zeker is het dat t wantroowen en de vreei voor de veiligheid van zich en de zynen by den jongen Keizer minder sterk is dan hg zyn vader by wien zich die gevoelens hadden ontwikkeld door de vete aanslagen tegen bet leven van deu Tsaar Bevryder en diens vreeselyk uiteinde Dat de bezetting der spoorweglyuen met militairen voortaan waancbynlyk niet meer zat geschieden hebben we vroeger al vermeld nn deelt de Standard een nieuw staaltje mee De Keizer en grootvorst Micbaïl reden Zondag door de stad Plotseling liep een boer op t rytnig toe en wierp er een voorwerp in De Keizer bokte zich en raapte beA op bet bleekeen verzoekschrift te zijn Nikolig liet stiihoodeo en zeide tegen den boer die ondertusBohen gevat wan dat hy zyn verzoekschrift aannam De man werd luftgelaten en het rytuig reed verder Bij dan overleden Keizer die altyd in gesloten rytnig in vliegende vaart door de stad reed omringd door ettelyke Tsjerkessen zon zoo iets niet wel mogelyk geweest zyn Men verwacht dat de Keizer ter eere van zijn bruiloft eeb amnestie zal afkondigen maar weet nog niet boever deze zich zal nitotrekken Bljlkens de berichten welke de New York Herald uit Shangaï ontvangt is gedurende de laatste dagen in de nabyheid van Port Arthor fel gevochten De Japansche troepen onder bevel van generaal Oyama bedroefde een algemeenen aanval was eigenlyk meer een verkenning door een afdeeling van bet Japansche leger ondernomen De Chineesohe troepen ontruim n zonder ernstig verzet eenige voorwerken en trokken terug naar de haven welke zg van plan schynen te zyn met alle kracht te verdedigen Port Arthor is nn geheel door de Jnpansche