Goudsche Courant, vrijdag 23 november 1894

dito a Nieuw Zeauwsehe 6 60 i 6 Mindere dilo 6 a 6 40 Afwijkende 4 40 a ƒ 4 80 Nieuwe Folder 4 26 a 6 26 Bogge Zeeuwscbe 4 10 ii 4 60 Folder f 3 60 a ƒ 3 76 Buitenlandsclie per 70 k ƒ 3 60 ü 3 76 Gerst Winter ƒ 3 a 3 60 Zomer 2 90 i i 3 40 Cbovallier ƒ 4 i 6 60 Haver per heet 2 a 3 26 1 per 100 kilo 5 a 6 50 Heneopzaad Iniandsob 8 26 a ƒ 8 0 Buitonlandsohf 6 è ƒ 6 26 Kanariozaad 10 a 11 Koolzaad 6 a 8 75 Erwten Kookerwten 9 60 i 10 50 Niet kokende f a Buuenlandsohe voererwten per 80 Kilo ƒ 6 il 5 25 Boonen Bruine boonen 12 a 14 50 Witle boonen 13 a 14 Duivenboonen 6 60 a 6 Paardenboonen 4 76 a 6 26 Mai per 100 Kilo Bonte Amerikaansohe f 7 k 7 86 Cinquantine 6 76 k f 7 Vbbmaekt Melkvee goede aanvoer Handel in alle soorten traag Vette varkens goede aanvoer handel traag 17 a 19 et por half KQ Biggen voor Engeland red aanvoer handel traag 16 a 17 ot per half KQ Magere Biggen goede aanvoer handel vlug 0 70 a 1 per week Vette schapen goede aanvoer handel vlug ƒ 18 n 24 Weilammeron red aanvoer handel dauw a Nuchtere kalveren weinig aanvoer handel vlug 4 ii 10 Graskalvoren veel aanvoer handel traag 40 a 60 Aangevoerd 100 partyen kaas Handel vlug Ie qual 28 a 25 2e qual 17 a 21 Zwaardore hooger in prys Noord Hollandacho 23 a 86 Boter weinig aanvoer handel vlug Gopbotor 1 30 a 1 40 Weiboter 1 10 a 1 20 p Kilo IneICHTINGBN welke 6EVAAE HCHADE Ol HINJJEE KUSNBN VEllOOBZAKEN BURGEMEESTEft en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op art 6 en 7 der Wet van den 2n Juni 1875 Staatsblad No 95 Brengen ter algemeene kennis dat öp de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met byiagen vao Gebr Dercksen om vergunning tot bet üpricht n eener blikslageiy in het perceel gelegen aan de Westhaven Wijk B No 158 Kadastraal bekend Sectie D No 2116 Dat op Woensdag den 5 December 1894 des namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid is om beswaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis geuomen Gouda den 21 November 1894 Burgemeester en WetLouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Do Secretaris BROUWER BurgerliUken Stand GEBOREN 20 Nov Neeltje ouders W Noordegraaf en E de Jong Wilhelmus ouders C Blom en P van der Zwalm OVERLEDEN 21 Nov M Oakaro hnisvr van A Sanders 29 j GEHUWD 21 Nov A Janraaot en A van Eijk T Noordegraaf en D Nonnar No 6516 Zaterdag 24 November 1804 33ste Jaargang IN LOSSING eene Lading puike Orove immmiMi gedurende de Lossing tot 67 Cent per Mud k z k vrg te hnis geleverd Aanbevelend fiOUMHE COURANT I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uit ondering van Zon en Feestdag en De prijs er dne maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderiijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel met 10 Centen Groote letters worden berekend noof v 1ao+a MiTfVifA Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Turfslngel P 80 Gouda Nov 94 Prima BEL6IB8CHE ANTHBACIT NOOTJES ƒ 1 40 per H L vrj te hnis Prima DülTSCHE GA8 COKE8 0 50 per H L vrjj te hnis IPAJRX S TE PARUS Zenden gratis en franco ket prachtig geïllustreerd lODE ALBOl met Aollandschen oflVanschen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst u itgekomen modellen voor het Wintepseizoen van kleederen hoeden enz voor heeren dames D kinderen op geflankeerde aanvraag aan II JULES JILUZOT A C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen toffen laken enz enz worden eveneona franco toegezonden doch men gelieve daarToor de soorten op te geven en ongeveer de prezen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voorde goede en prompte uitvoeringen Aer bestellingen benoodigdzgn Bulelttngen van 35 francs en hooger viorden met eene verhooging van 5 0 0 francê 9raeht $ n orlj oan Inkomende rechten in alle plaatien van Nederland aan hule bezorg De klanten hebben geene formaliteiten TOor de inkJarinff of andersintel te vervullen daar ons ri$xpimtiêhaiM te Bozendaal Noord Brabant daarmede belast is ADVERTENTIBN Bevallen vao eea Dochter Mevrouw J J PRINS geb TAN DB Weg Qoxtda 22 NoT mW 1894 TE HUUR GEVRAAGD op goeden stand een klein Winkellinis Opgaaf van hunrpry en conditiën onder No 2357 aan het Bureau dezer Courant Ii LOSSING g edurende de maand November ene lading grove im mm w MEDJS VOORHANDEN DÏÏITSCHE COZES Houtskoolbriquetten A JONEER ZONEN Kantoor TBST O S97 OOUIiA ADVERTEN TIEJV inMeBinnen mBuitenCandaehe Couranten worden dadelijk opgezonden door het Adverteutie Barean vao A BBINEMAN liOON te iouia Qouda Snelperadruk van A Bkinxhan Zoon troepan van de UDdzgde omsingeld en inmiddels wordt door geueraal Yamagnto de marach naar Moekden voortgezet Ook daar blijven de Cbioee7 eii zich krachtig verzetten vooral door bet organiseereD van eeu guerül oorlog waardoor z den marsch der Japaosche troepen pogen te belemmereu Vermoedelgk zal het faua echter niet gelukken de iooeming van Moekdeo door de Japanner te beletten Dat de Japansche regeering het voorntel aa president Oleveland om als ucheidsrecliter op te treden niet onvoorwaardeiyk zon aannemen was te verwachten De Mikado heeft nu geantwoord op de nota der Amerikaansche regeertog maar dit antwoord luidde niet bevredigend De Japansche regeering verklaarde dat Japan na het succes dat zyn troepen tot dusver behaalden recht heeft ora directe rredesvoorstellen van de Chineesche regeering te verwachten De bemiddeling van president Cleveland kon derhalve niet door Japan worden aangenomen Ontvangen een ÜROOTE SORTBEliING Dames Heeren en Kinder PARAPLUIES A van 05 Ai E 73 73 Beurs van Amslerdam 31 NOVEMBKB Yor kn iilotkoers 92 l 98 i 101 10017 V NiunuSD Gert Ned W 8 S i 100 101 dito dito dito 8 lOldito dito dito S i 101 HoNsu Obl Qoudl 1881 88 4 9 i tuii ImohrgTiog 1863 81 6 78 OosTiNl Obl inpapiorlses 5 S0 80 dito in ïilw 1868 S SO 80l j Pokthul Oblig met ticicel S 36Vj ti u dito dito 3 26 ButUHS Ubl Ooit 3o Sarie 5 78Vi dito Qeoons 1880 4 S ii Vi ditobijBolhl l88S 4 S6Vi dito bg Hope 1881 90 4 96 ditoingoud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 lOSVn Vi Spuiji Ferpet lohuld 1881 4 69 TOMIU Gepr Oonr leen 1890 4 86 Oec leeuing serie D 8By 357 g Geo leeaing serie C 28 L Zvis Ani Bip Beo v obl 1892 109 Mixioo Obl Buit Seb 1890 6 68 ViKMUJLl Obl 4 onbop 1881 40 40Vi A l rillDAU Obiigatieu 1861 8V lOO it BairnsiH Sted leen 1886 8 100 NlD N Jkfr Uendelsr uaud 861 A end D Tsb Mü Oertiieeten 730 Deii Maatsoheppy ditp 667 Arob Ufpotheekb pandbr 4 101 V Oalt Mij der Vorstenl asnd 73 Or Hy otbeoltb paudbï 4 101 Nederlandsohe banic aaad m Neü Handelmaatsoh dito Isrt N W k Pao Hyp b pandbr 6 72I Bott Hypotbeekb pandbr 4 102 Ulr Hypotheekb dito 4 1 1 OoaTHKft Oost Hoog bank aand 1437 BusL Hypotheekbank pandb 41 1 98 Ahxukx Equit bypoth pandb 6 7 t Maiv L U Fr Lien eert 6 87 HtD Holl lJ Spoonr M aand 10 2 Mij tol Eipl V 8t Spet aand 99 1 Ked Ind 8poorwegm aand 190 Ned Zuid Airik 8pm aand 6 187 dito dito dito 1891 dito S 1031 IllULSpoorwl 1887 89 A Eobl 8 48 Zuid Iul 8p mü A H obl 3 62 63 i FoLXH Warsebau Weeoea aand 4 1871 Rdil Or Buss Spw Mij aand 6 lOOy Balliiebe dito aand 66 I 66 Faatoxa dito aand 6 731 78 Ivang Dombr dito aand 6 102 y ICarsk Gb Azow Sp kap aand 6 gs 98 Vis Loaowo Sewast Sp M obtig 6 103 A 1 Orel Vitebsk dito oblig 6 103 Zlid West dito aand i 67 67Vs dito dito oblig 4 96 AluuiA Cant Fae 8p Mij obl 6 lOO Ohie k Korlb W pr ü r aand 141 dito dito Win at Feter obl 7 184 Danrer Bio Or Bpm eert T a ll uy Illinois Oeotral obl in goud 4 89 Louiar b NashTilleCert r aand 63 Mexico H Spw Mg lehyp o 6 927 Mils Kansas v 4 pet pref aand 83 N York Ontario Weat aand 13 13 dito Penns Ohio oblig 6 lO Oregon Calif Ie hyp ia goud 6 787 Bt Paul Minu ie Maoit obl 7 110 Un Pae Hoofdlijn oblig 6 103 dito dito Line Col Ie byp 0 6 88 CiNAD Can Soutb Cert T aand 60 VKH C Ball lNav leb d o O Amsterd Omnibus My aand 194 Botterd Tram weg Maats aand 171 NlD Stad Amsterdam aand 3 08 Stad Boiterdam aand S 1087 Biwii Stad Anttrerpenl687 2 i 102 Stad Brussel 1886 2 102 108 Hoso Theiss Begullr Oesellseh 4 116 OoBTBNR Staatsleening I860 6 136 1 K K Oost B Cr 1880 3 94 SpiMJj Stad Madrid 3 1868 43 43s Ver Nan lles Hyp Spohl eert 4 105 MARB TJÖEKICHTKN Oouda 28 November 1394 Tnlaudsohe granen onreranderd Buitonlandaohe opnieuw hooger Tarwe Jarige Zoeuwsobe 6 60 i 7 Mindere WEGGEGEVEN mordl de otter heerlijke Poeder Chocolade A iO Cenlt per oiM Ilij J F Herman Zn Tiendeweg Opentare Verkooping TB OOXJIDA ten orerstaan van den Notaris H GROENBNDAAL DINSDAG 27 NOVEMBER 1894 des voormiddags ten 9 ure aan het Militair Hospitaal aan de Karnemelksloot TAN Eeu in goeden staat zynde Ontsmelting soven bizonder geschikt Toor LAKWERKERS BN baiten dienst gestelde HOSPITAAL GOEDEREN En daarna aan het lokaal wyk K No 252 aan de Peperstraat TAK eenen Inboedel en verdere Hchamelijke roerende Goederen waaronder eenige verbeurd verklaarde Goederen Te zien daags voor de verkooping aan het Hospitaal van 2 tot 4 uur en in de Peperstraat van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uur TANDARTS LION BLITZ Nieuwendijk 241 Eerste huis v d Dam Maandags Woensdags en Vrijdags van 10 tot 3 uur TB CONBÜLTEERBN Markt M Gouda verkrijgbaar 3l€Utt8chappiJ tot exploitatie der Victoria Bron f eventifffl f e JRotterdnm Tnitlhhinlt S Verkr gbaar in t Hoo ddep4t voor Qoada en Omstreken SLOTEMAKER en Co per heele Plesch ï 18 cents per halve Flesch ï 13 cent Kruik i 17 Kruik 4 13 terwgl voor de ledige Plesschen en Kruiken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents per halve Flesch 2 cent Kruik 1 cent Kruik 1 cent Kraepelien en Holm s Quina LarocheQ iCrSooHE is de meest Krachtige en Versterkeode RINA WUN aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandsohe geneesheeren Bekroond met EBBEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAIULBS Verkrggbaar in flacons i f 1 90 en 1 Depot te Qmtia bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THQI Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist BINNENLAND GOUDA 23 November 1894 Bedankt voor het beroep te Waarder en Langeruigeweide door ds J Ooaterhuis te Vriezen veen Verleden week Woeosd had in het café Stoppelenburg te Stolwjjk de alsfemeeoe vergadering plaats der ysclub Stolwiik Aan de beurt Tan aftreding waren de vier bestuursleden G Stoppelenburg Pz W 0 Dekker D Anker en Joh Kramer Eerstgenoemde die sedert 15 jaren voorzitter der vereeuiging was geweest en gedurende at dien tgd zgne beste krachten daaraan gewijd had wenschte als gevolg viiH zyn hoogen leeftijd niet meer in aanmerking te komen de heer Dekker bedaDkte om gezondheidsredeneo In de plaati dier beide heeren werden gekozen de heereo A Scheer Johz en C v Mederen terwijl de heeren Anker eu Kramer die herkiesbaar waren met grooto meerderheid Tan atemmen werden herkozen Onder geheimhouding i voor de leden derTweede Kamer ter griffie nedergelegd eennota van den Minister van Waterstaat omtrent het vraagstuk van den bouw van eennieuwe brug over den IJsel bij Westervoortia dan SfcaaJtMpoorweg gedeelte Arnbvm ZeTenaar waaromtrent by die Kamer een onteigeningaontwerp aanhangig ia Vad Hare Majesteit de Koningin heeft gisteren Tan Het Loo een telegram naar lodie doen afzenden waarin H M den opperbevelhebber der Lombnkeipeditie generaal Vetter zijn officieren en troepen geluk weuscht met d schitterende overwinning door hen behaald De minister Van Houten heeft aan de Tweede Kamer te kennen gegeven dat een voorstel tot verhooging van collegegelden on minervalia niet van hem is te verwachten H j acht het eene dwaling onderwijsioricütingen te beschouwen als voornamelyk bealaando teo behoeve van de byzondern belangen der jongelieden die daarvan gebruik maken De daarvoor gedaoa uitgaven komen ten goede aan de geheele maatBchappg die van den vooruitgang der wetenschap en van de diensten elke de opgeleiden in hunne latereo werkkring bewezen het nut pinkt Juist door de opleiding voor velen toegangkeiyk te maken worden die diensten onder h t bereik van allo FEUILLETON InT JElJLa Uit het Zieedtci door C EUKMAN 41 Deze Boherla had Kano s bloed aan het gisten gemaakt Nu eens betohouwde hy allea als eene onbssohaamde po elierü dan weder geloofde h er aan Op zekeren dag stond hij aan bet raam en zag het rijtuig van den proost bet voorplein afrollfn Alleen do prooat met zijne vrouw en Pridolf waren daarin gezeten r Jozef weet ü ook waar de familie an den proost heen gaat zeide by f Wat kan mij dat schalen antwoordde jozer die sedert hot geaprek met Ellen krogalig van humeur geworden waa wGg hebt Fridolf tooh van daag gesproken hebt gij dan niet vernomen waarheen de reis gingP yKu wat zou dat Dat gaatuimrcera niets aan P f Jozef ik zou bet gaarne weten WBnn er gij het mü niet zegt dan ga ik naar de pastorie om het te vragen Toor mijn part ga Ik ben voornemens my neatraat te houden En hiermede keerde de griffier hem den rug toe en ging uit Kuno nam zgu hoed en begaf zio naar de pastorie yGoeden dag 3tina ie de familio t huia P vroeg hij Ni en zij zijn naar bet doopmaal op C botm a bruk AUeD r klaaseu der maatschappfl gebracht Het is byv niet denkbaar dat goede geneeskundigen alom in den lande in voldoende mate voor alle klassen der maatschappij verkrggbaar zouden zijn indien de Staat beproefde de uitgaven voor deze tak van onderwas ook alfchts by bünadei iog te vinden uit bedragen der studenten Tot bevordering eener wyziging van het Kon besluit van 18 April 1890 over het vereischt getal onderwyzera aan de gesubs bfjz Ficholen viodl de Minister van Binn Zaken geene vrjjheid Toch erkent hij dat in de wegens gebn k aan onderwyzers voor sommige eclioolbesturen oog bestaande bezwaren om Of 1 Januari 1895 aan de gestelde eisclien ten aanzien van het onderwijzend personeel te voboeu wel grond is gelegen eenige nadere voorziening te treffen Door hem wordt dan ook overwogen onder welke voorwaarden aan die scholen het genot der Rijksbydrage gewaarborgd zoude kunnen blyven Naar aanleiding van het bericht omtrent het door den schipper van V L 58 afhakken van de reep van tiet bomacbip Ohri9toffel 4 deelt de firma Hoogerwerff Co te Kinderdijk reeders van V L 58 mede dat blykens de schaepsverklaring deze daad niet dan na ryp beraad is volbracht en de volle veruntwoordelgkheid da rvoor door den schipper wordt aanvaard Nadat de vleeten der beide schepen tengevolge van het onoordeelkundig schieten van Sch 68 reeds van den 12eo tot den 14en November in elkander hadden gezeten werd na belegden acheepsraad op V L 58 besloten om tot lijfsbehoud de aan hem uitrydeude bomschuit tft hakken terwijl de voor hem staande vleet niet werd gehakt doch vastgehouden Eerst in den nacht van 14 op 15 November konden beide vleeten worden ingehaald en bleek alstoen dat V L 58 ongeveer 45 zyner netten had verloren Voor de rechtbank te b Gravenhage hadden zich gisteren twee stndenten te verantwoorden wegens een ernstig verzet op het station der ffoÜ Spoor te Delft te zamen en in vereeniging gepleegd tegen een agent van politie en een door dezen ter assistentie geroepen militair De eerste beklaagde had op den dag van hel gebeurde in Juli examen gedaan had een partytje gegeven en was m hooge mate beschonken zoo zelfa dat hy zich niets meer van het voorgevallene kon herinneren zon ook de tweede beklnagdp De jonge juffrouw is thuis gebleven wam zy is tegenwoordig zoo benauwd op de borst ffDoo myne complimenten en zeg aan de juffrouw dal ik verzoek baar te mogen apreken WaariszijP Zij ia op bare kamer Ik zal baar zeggen dat mijnheer de rechter er ie Stina ging maar aauwelijka was zij halverwege op den trap gekomen of Kuno liep haar achterop zeggende wVVacbt eena Stina 1 ik ga zelf naar de juffrouw Weldra stond hij voor bot jonkvrouwelijfce heiligdom Hoe verbitterd zyn bart ook waa vervulde hem tooh een eigent rdig gevoel van eerbied t en hij op bet punl stond de kamer van hut jonge meiaje binnen te treden Eindelijk legde hg de hiind aan den knop van de deur De deur ging open Met den rug naar ham toegekeerd zat Ellen stil te werken Hare gebogen houding verriöd eene zwakte en uitputting die aau eene herstelling moeaten doen wanhopen Toen Kano de deur achter zichalooten deze in bet slot sprong keerde iQUen bet hoofd naar hem toe Do laatste weken badden haar aangezicht nog bleeker baar blik nog helderder en weemoediger gemaakt Op het gezicht van Kuno rees zij op en drukte de baaden tegeu net hart terwyl zy onwillekeurig uitriep Gy hier f Ja Kllen ik zal u vervolgen tot het einde der aarde tot in hot heiligdom des tempels totdat gij my de reden uwer handelwijze mededeelt totdat gÜ mij bekent dat een gevoel sterker dan dat hetwelk gij voor mif gekoesterd hebt a dwong tot den stap dien gy gedaan hebt Ellen spreek 1 geef mij eene redea verzin iets boe ongerijmd ook ffliti gij o verklaart Uü was naar haar toe ge ÜeC Openbaar Ministerie eiscbte voor leder veertien dagen gevangenisstraf Uitspraak over 8 dagen Staten Generaal 2e Kamee Zitting van Donderdag 22 November 1894 Ingekomen waren de geloofHbrieven van beer Staalman Het debat over de begrooting werd voortgezet De heer Pijnacker Hordijk betreurde het dat de min tegen decentralisatie was maar verheugde ziob dat deze de politie wilde verbeteren Overigens bleef h op be zuiuiging aandringen daar belastiogverhooging hoofdzakeiyk zou neerkomen op den inlander Voorts betoogde hij dat er volstrekt geen dringende noodzakelijkheid had bestaan om zich in de Lombokaangelegen heden te mengen De heer Pjrttersen daarentegen achtte de jnmengiug io de Lombok zaak alleszins gerechtvaardigd wegens de houding van den sultan en diens miskenning van onze suzereiniteit als mede door den opstand der Sassaka terwyi hij tevens betoogde dal de voorbereiding der expeditie voldoende was daar wy genoegzaam op de hoogte waren Ten slotte drong by er op aan de overwonnen helden te eerbiedigen De minister van Koloniën bleef het behoud van den Raad van Indië verdedigen en verzekerde een betere organisatie der politie in Indie ernstig te zullen voorbereiden Over de Lombokzaak zou by niet verder spreken maar by verklaarde steeds krachtig te zullen voorstaan de handhaving van ons gezag in Ned Indië De Minister kan het denkbeeld der invoering van het waren recht niet onverdeeld tosjnichen daar hy afkeerig is van elke nieuwe directe belasting Wat betreft de decentralisatie bleef hy een nader onderzoek beloven zonder echter de invoericg er van loe te zeggen Het algemeen debat werd hiermede gesloten en de discussie over hoofdstuk 2 betreffende de uitgaven in Indië aangevangen Dat de vlaggen werden nitgestoken na de openbaarmaking der gisteren ontvangen telegrammen is even verklaarbuar aU dat de per voor zoover ze gelegenheid had zich te uiten een woord van hartelyko hulde brengt aan het dappere Indische leger en den leider der Lombok exptsditie Generaal Vetter die niet Inng geleden menig hard verwyt moest hooren over zyn gebrekkig beleid na de mislukking der eerste expeditie in thans de held van den dag £ n uu hij niet alleen zegevierend het gepleegde verraad heeft gestraft maar zelfs schatten c heeft veroverd wordt by reeds bezongen ids wyien Piet Hein de overwinnaar der Zilvervloot gaan oD Btoud nu vlak vdór haar yMaak my door uw hardnekkig zwijgen niet ongelukkiger dan ik ooit geweest ben Dwing mg niet ook u ah enne trouwelooze te beschouwen waartoe owe betrekking tot Grsuskjö d mij aanleiding geeft O Ellen 1 ik ben hier gekomen om niet door u weder in den afgrund gestort te worden waar twyfel aan bat goede en edele in het loven mij van alle kanten aangrijpt Laat mg da waarheid vernomen en hoe wreed die ook zijn moge ik zal er u attyd dankbaar voor zgu ifHobt gy dsD Kuno altijd da waarheid tot my gaaproken P Hebt gij my nooit bedrogen helit gij noüit iets voor mij verzwtt en dat ik recht had te weten P Antwoord my met du hand op ket hart zijt gy nooit van de waarheid afgeweken toen gy over het vertadeno spraaktP ËUeu er ia ieta in mijn leven dat ik u verzweeg antwoordde Kuno en streek met da hand over het voorhoofd Er waa ieta dat gy v rzweegl Eane daad die uw bart afkeurde zeide Ellen treurig f Ja er ia eene daad waaraan ik met verachting dank die ikc ala het mij mogelijk was uit mgn geheugen wilde wissohen eu waarvan ik u nooit heb willen preken Maar gü hebt eenmaal gezegd ik zal u beminnen aonder aan uwe fouten te denken Dat hebt gy mü gezworen hoe hebt gjj dien eed gehouden P f Kune zaide Ellen en reikte hem beide handen vergeet dat Ellen ieta meer voor u geweest is dan eene vriendin en geloof mij wanneer ik a plechtig vi rzeker dat ik vermeen niet anders te kunnen handelen Ik kan u de reden niet zeggen Ik kan iet maar gü moet die wel giisen O laat mij uwe Wat zou er van zgn naam in de geacbiedenis zyn terecht gekomen roept een der bladen de lAmst Crt verontwaardigd ait indien hy inplaata van mot een schitterend succes uit den stryd te voorschgn te komen wellicht biJ grootere kraohtsinspanniag by het betoonen van nog meer belaid en moed minder succes hadde gehad er telf het leven by ingeboet had It Inderdaad de schitterende revanche zal ook de kritiek zachter stemmen al heeft men nooit getwijfeld aan Vetters bezielende leiding in den atryd De Tydc een der Nederlandsohe bladen we ke het beleid c veroordeelden brengt den generaal verdiende balde o meent dat thans zyn schuld als die bentood moet worden beschouwd i zyn aitgewiachk Ën dit te eer zegt De Tydc nu in atrgd met de eerste berichten over het gebeurde die echter geen twyfel lieten aan onvergeeflyke onvoorzichtigheid en derhalve zeer begrüpelyk diepe verontwaardiging wekten nit latere berichten valt op te maken dat die schuld veel minder groot ia dan aanvankelyk hei gevsl scheen Trouwens indien zgn schnld hadde vastgestaan zou hem werkelyk door gemis vao beleid der onzen het verraderlyk gestorte bloed moest worden toegerekend dan had de Indische regeering hem onmogelijk op zgo post kunnen handhaven zonder zelve zich aan een ernstigen misslag schuldig te maken en zich verantwoordelyk te stellen voor de gevolgen welke heb gerois van beleid verder na zioh zon sleepen dus voor de lereoa van ben die in eventueel nieftwe hinderlagen moobten vall n Het Haogsche Dagblad dat nooit een woord van afkeuring hoeft doen hooren is thans natuiirlyk in de wolken t Verraad is gewroken en onze wapenroem in vollen omvang hernieuwd Dank daarvoor aan de menschen die bet hebben bewerkt maar dank ook aan God onder Wiens genadig bestel dit resnltoat werd bevochten Nederland blykt in menig opzicht nc een gezegende Natie Stemt dit tot dankbaarheid bet moet ook ons dringen tot taan den dag leggen van verhoogde energie in geheel ons Bestnur over Indië Wy moeten dud de historische lyn volgend steeds meer een zegen worden voor de volken en stammen aan onze zorgsa toe vertrouwd Tnans echter t kan niet aadsrs gaat de juichtooo boven alles Nu de ftadja met zoon en kleinzoon ticb heeft overgegeven en dus hei ventet als gebroken mag worden beschouwd rijst weer de vriendin uwe lustur zijn en gij zult zien dat ik u als zoodanig altyd getrouw zal blijven Ellon s smeeken leed schipbreuk op Kano s hartitochtelyke hefde Zjj bad hy werd onstuimig hij prak met vervoering over zijne liefde Ellen weende maar baar antwoord bleef hetzelfde Aoh de nauwgezette Eilun harinaerde z oh zoo duidelijk de belofte aan zyne moeder gedaan toen deze haar smeekte dat het gehouden gesprek voor altijd een geheim zoude blijven daarbg kwam de berinnenpg aan Kunu a bedrog aan zyne nioht aepleegd hetwelk by immers zelf nu bekend had Ellen gevoelde dat de amart baar wellicht zoude doodan maar ook dat zü niet audera kende handelen Kuno buiten ziob zeiven over hare hardnekkigheid sprak eindelijk met eene van ontroering bevende stem Gij verstoot mi dus onherroepelijk V ffKuno beneem my bat leven maar verlang niet dat ik iets anders dan uwe vriendin zal worden Ellen EHeu ie dit uw laatste woord P ffJa fluisterde Ellen snikkende Welnu boor dan ook het mijne moge de vloek des Hemr ls mijn hoofd treffen wanneer ik ooit weder op dit gesprek terugkom of om uw bart smeek Ja al mocht de dag komen dat gij mij op uwe knieën om vergiffenis smeektet voor het kwaad dat gij mjj gedaan hebt ik zou n mot afsohuw en verachting van my wijzen met afeabaw voor de ellendige rol die gij gespeeld hebt met afsohuw voor do liohtzinnigheid die in uw hart woont met verachting voor de liefde die gjj aan graaf Granakjöld verapUt on waarop bij zich beroemt ofschoon hy nimmer voornemens is u zijne hand te bieden Dit lija zijne eigene woorden 1 Wordt fsree