Goudsche Courant, zaterdag 24 november 1894

1 October T d van Greenwich 11 08 11 10 Directe Spoorwegverbinding met GUlDA Winterdlenst 1894 95 Aangevangen GOUDA BOTTBIIDAM 18 08 18 18 12 61 1 84 8 68 4 60 6 84 18 68 4 67 1 06 6 04 1 1 6 11 H J J 88 1 81 1 44 4 10 6 80 10 7 47 9 86 7 86 UOTTKRDAM 10 17 10 37 10 84 10 41 10 47 $ 10 4 08 DEN HAAG iHage 48 7 807 48 8 0 88 9 46 lO lS 11 8818 151 86 8 15 S 45 8 48 4 16 4 48 5 17 7 8 01 Voorb 6 64 f r l O B g 1 44 r 4 48 7 08 r K dL d6 69 0 1 0 0 1 40 0 0 f 0 0 0 7 11 ffZ Zegw6 08 0 0 0 0 0 10 80 0 0 1 68 00 6 7 80 Bl Kr 6 14 0 0 0 w 0 10 88 0 8 04 0000 00 7 86 0 Z0V M 6 I ff f f 10 41 8 0 0000 6 0 781 10 Qmóh 6 80 T 60 8 18 9 68 10 1610 68 18 0818 46 8 80 8 46 8 16 4 18 4 48 6 80 6 47 7 48 8 86 10 10 U T R E C H T G O U D A I Vtrecht 6 S3 7 60 9 68 11 84 18 08 18 60 8 10 3 80 8 68 4 48 6 80 6 36 8 09 8 60 8 6 10 84 Woerden 6 68 8 11 10 16 11 60 18 85 8 484 16 6 47 0 0 9 U 9 8410 61 Oudewater 7 07 8 19 0 10 24 0 00 ff 4 84 0 00 9 1 0 Gouda 7 80 8 38 9 84 10 87 18 06 1 88 8 60 4 87 6 80 t 7 08 8 419 88 AMüTEKDA M Q O U D A Arstenlaa Wp 5 6e 8 15 9 55 U 85 11 80 8 55 4 SS 4 85 7 5010 44 HM 1 45 8 5f K SO l 6t 9 88 Ooud 7 S0 8 86 9 09 9 87 10 49 18 1118 8118 64 1 87 3 86 4 46 8 87 6 69 7 18 8 89 9 S7 11 06 11 18 1 08 l U 1 17 1 86 1 88 1 86 1 67 4 86 Ol DA l TRBCHT Oonde 6 86 6 40 7 6S 8 09 8 21 10 08 10 19 10 66 IS 4i 2 23 8 61 3 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 14 Oudew 6 60 8 64 11 09 8 87 Woerden 6 69 7 08 8 18 10 90 ll lT 8 48 8 87 Ulreehl 8 18 7 88 8 88 8 419 10 61 U 46 1 80 3 08 8 82 3 60 6 29 6 816 86 8 28 9 1110 68 O O V DA A MST ER D4 Goud 8 40 8 81 10 06 10 86 18 11 él H 4 47 6 88 AmiUrdui Wp 7 6f 10 10 66 If l 1 8 40 8 48 vraat welke reeds aanleiding heeft gegevnn tot zooveel verschil van gevoelen Moet thans Lombok onder ons rechtstreeks ch beituur komen Het ligt voor de hand die vrang bevestigend te beantwoorden De vorst zal wel worden verbannen maar al geschiedt dit niet men zal hem onmogelyk kannen handhaven evenmin als zyn afstammelingen Zal op Lombok een ander inlandsch vorst gaiteld dat die te vinden is onder oppergezag vsn het gouvernement worden aangesteld vraagt bet tHandelBhladc vaarsohgniyk maar voor de leus want het komt ten slotte zelf tot de conclusie dat invoering van rechtstreeksch bpstuur in de gegeven omstandigheden niet meer is een vraag van meerdere of mindere wenscheiykheid mnar van noodzakelijkheid Een beslissing zal spoedig moeten worden genomen indien ten minste werkelyk biykt dat de oorlog als geëindigd mng worden beBcbouwd welke conclusie men by bet lezen der laatste berichten ganrne geneigd is als de juiste aan te nemen t Boezemwater it in de Zevenwondpo Fr zoo hoog dat vele landen en enkele zomerpolders weer zijn oodergeloo jen Op vele plaatsen aan bfide kanten van den spoorweg Heereuveen Wolvega ziet men niets dan water De watermolen en stoomgemalen zgn nacht en dag in beweging Het was op 10 Augustua kf rmis te Haarlem en de 66 jarige kleermaker Arie Stenvera was dien avond eBn een kykje gaan nemen en in een der koffiehuizen op de Rotermarkt een glas bier gaan drinken s Nachts tegen half een door de Tuchthuilstrant huiswaartf koerende werd hij die doof klein en misma ikt ia eu zich tegen een knaap niet eens kan verdedigen onverhoeds aangerand door drie peraoneu wanrvan één hem aangreep achterover wierp en een do k voor den mond hield terwgl de beide anderpo xicb meester maakten van zgn horloge ketting en portemonnaie waarop het drietal het op nen loopen z9tte zt gende Zie zoo nu hebben wij den boe c Stenvers gaf dadelyk vau het gebeurde kennis aan de politie de recfaerchfura Verkerken Yan Huilt gingen er op nit en spoedig hadden zy gearresteerd Hendrik Bahler 22 jaar oud en te Haarlem woonachtig jrerardus de Jong evennts Bahler een goede bekende van politie en jnstitie en Job van Leeuwen 18 jaar als Da Jong te Amsterdam woonachtig By fouilleering werd by Van Leeuwen gevonden een zilveren ringetje van een horloge doch voor de reat vond men by het drietal niets Tydens hutifouilleeren echter kwam een echtpaar op het bureau aangifte doen dat het in de Tuchthuisstraat een horloge had gevonden en het bleek dnt daaraan juist het ringetje ontbrak en dat het het horloge van Stenvers was en toen ten huize van liahler ook nog de portemonnaie en het stuk ketting waren gevonden werden de drie aangehoudenen in arrest gesteld Oiateren haddan zy zich te verantwoorden ter zake dat zy samen en in vereenigiug nint elkander Stenvers met geweld hadden aangerand achterover geworpen en beroofd Bnbler die reeds had bekend trok die bfkeutenis in Hy had alleen bekend om uit de cel te komen en het voordeel te hebben de preventieve hechtenis in gemeenschap door te brengen verklaarde hij Overiguns wiat hy zich maar steeds niets te herinneren De Jong en van Leeuwen traden uiterst brutaal np Zij waren doodonscbuldig en terwgl de getuigen verklaarden het drietal te hebben byeen gezien bleven z dit steeds ontkennen 8 40 8 47 8 84 t OI 9 10 S OS 6 13 8 81 8 89 6 86 7 S8 7 88 7 89 7 48 7 66 6 t lO 8 M Stnda ICsordnoht Nieuwerkerk OKpellfl Oottordsni Kotterdun Otpelle Nieuwerkerk Itoordreoht 6 88 Oonde 6 88 7 46 OODD A 11 01 11 10 Zev M 7 48 8 47 Bl Kr 7 47 2 b w 7 68 8 68 N d L d 8 08 Voorb 8 07 OM 11 8 iHige 8 18 9 18 9 89 10 07 11 87 18 41 18 61 Er kwam een getuige die verklaarde dat de Jong en van Leeuwen hem en zijn meisje de portemonnaie eu den ketting hadden aangebo den en het meisje zelf thans te Zetten verpleegd verklaarde pertinent dat de drie beklaagdenhaar hadden gezegd hun lag te hebben geslagen het horloge te hebben verloren eu haarde andere voorwerpen te hebben ten geschenkeaangeboden welke verklaring zeer veel protestvan de Jong uitlokte Stenvers herkende in Bahler den man die hem had vastgehouden in au Leeuwen hem die hem het horloge had afhandig gemankt en in de Jong hem die de portemonnaie had gestolen De officier van justitie het ten laste gelegde bewezen iiohteude requii eerde voor Bahler eu de Jong drie jaar en voor van L ieuwen eeu jaar gevangenisstraf wegens diefstal in vereeuigiog met geweld gepleegd De verdediger mr Willekens Mac Donald oordeelde het bewya ni t geleverd en drong in een uitvoerig pleidooi op vryapraak aan Toen dit was af eloopen viel Bahler door de mdod en bekende met de Jong het feit te hebbeu gepleegd voor welke bekentenis hy door de Jong met eeu slomp werd beloond Groote zeer groote verwoestingen zijn op Sicilië aangericht door de aardbevingen San Propio eene plaats in de provincie Reggio de Calabrie is zoo goed als vernield 60 personen zjjn omgekomen 47 zyn bedolven onder de puiohoopen der kerk Te Santa Eufemia telt men 8 doode i en een groot aantal gewonden te Rosarno 6 geVI ouden te Oppidomamertio 13 dooden en gekwetsten te bagDora 7 dooden en verscheideue gewonden te Seminrara 30 dooden en een vyltigtal gekwetsten te Malocbia dat byna geheel verwoest is 7 dooden eu 50 gewonden Te Paloni z jn de huizen byna allen onbewoonbaar geworden En de treurmare komt voorts nit verscheidene andere plaatsen Te Me sina duurde de eer ste schok die zeer hevig was twaaf aecouden en ging gepaard met een hevig onderaardsch gerommel De bevolking yide in wilde vlucht uit de woningen en allerwpge werden jammerkreten gehoord Gelukkig heeft de schok daar ter plaatse weinig schade aan het gasthuis aangericht waar de noodkreten der zieken tot op verren afstand gehoord werden De overheid stelde dadeiyk alles in bet werk om in vereeniging met de militaire macht hulp te verleenen Te middernacht was de paniek bedaard en daar geen verdere Hcbokkeo werden waargenomen werd de bevolking min of meer gerust gesteld Niemand echter waagde het huiswaarts te keeren en ieder maakte zich gereed om het verdere gedeelte van den nacht in de open lucht door te brengen Plotseling herhaalde zich bet onheilspellend gerommel eu verscheidene schokken volgden elkander spoedig op De bi volking was met schrik geslagen eu als verbysterd renden sommigen her en derwaarts in de straten terwyl andereu op de knieën vielen en baden In d n ochtenstond had er opnieuw een schok plaats Verscheidene straten waren den 17den gansch en al verlaten en tal van personen hebben eene toevlucht gezocht op de schepen in de haven Te Reggio te Millazzo en in sommige andere plaatsen z n eergisteren op nieuw lichtte schokken waargenomen De Koning heeft 40 000 Ure geschonken ten behoeve der ongelukken en de Ministerpresident Crispi 20 000 lire Voor het gerechtshof te VBosch diende in hooger beroep de zaak van het O M contra Petrus Joh Emonts 18 jaar schaapherder geboren en wonende te Venraai door de arrondissementsrechtbank te Roermond wegens dood lag gepleegd den 1 April 1894 te Maeseiyk België op d n l7 jarigen J Paradis veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar Uit het door den raadsheer rapporteur nitgebrachte rapport biykt dat de bekl den overledene een slag of het hoofd heeft toegebracht met een schop waarna hy hem in een 10 66 11 08 11 09 11 18 11 86 9 61 9 46 10 08 10 11 8 07 DEN 8 H A i o 9 49 9 68 4 67 6 11 6 16 6 88 6 81 6 80 6 88 6 26 664 41 7 43 6 08 10 10 10 1611 88 1 43 7 46 9A 10 14 U lt 8 85 diepen mestput wierp die met een deksel sloot waardoor Paradia zoo hij niet stierf door de verwonding zeker door verstikking moest omkomen welk laatste o k bleek uit het visum repertum van den in deze zaak getnige deskundige Bekl volhardende hg zijne bekeutenis verklaart ia hooger beroep te zgu gekomen om mindere straf te erlangen Het O M ging de feiten na waaruit blykt dat op 17 April de verslagene s morgens te 6Yg nur zich begaf naar de slaapkamer van bekl Deze wenschte een tabaksp p te bezitten aan bekl toebehoorende Hy stelde een koop voor maar bekl weigerde Paradis nam de pyp weg en dit maakte zulke drift by bokl gaande dat hy hem naliep en met een intusschen opgeraapten stok een slag op het hoofd toebracht in een worsteling die volgde Paradis zeide dit aan zpn vader te zullen zeggen eu toen kwam by bekl de gedachte op hem te dooden om zoo deze klacht te ermyden Met een scherpen schop bracht btjkl Paradis toen een slag toe op het hoofd waardoor hg beWDsteloos neerviel Het groote zyuer misdaad inziende trachtte hij de sporen te verwyderen daar hy wist dat spoedig volk moest passeeren op die plaats Daartoe nam hy Paradis op en wierp hem in een beerput die een meter met beer gevuld was en dekte dien put met den deksel Daarna ging bekl naar de keuken waar de dienstmeid Anna Paulnssen was Deze ging immer de schapen voederen en moest langs de plaats vau den moord Bekl vroeg baar om dit de voorkomen hem de schapen te do n voederen Dit werd gretig toegestaan Daarna ging hy naar de kerk De zoon van den baas vroeg naar Paradis en bekl zeide dat by was bij ean buurman Pf rudis kwam echter niet terug eu men ging op zoek waaraan bekl mededeed Den volgende dag toen overal gezocht was kwam de vader van den verslagene op het idee dflu deksel vau den beerput te lichten en zag daar de pet van den verslagene die daarop door de dienstboden er werd uitgehaald Bekl hielp hieraan mede en zeide niets omtrent het gebeurde Litusschen trachtte by nog sporen van den moord Ie verwyderen Het vermoeden rees omtrent bekl en toen er huiszoekidg werd gedaan is bokl gevlucht spoedig ech er werd hy achterhaald by zyne ouders Bekl legde eene volledige bekentenis af de dader te zyn van het teit maar trok de dienstbode in de zaak als medeplichtige Alvorens deze bekentenis te doen deelde bekl die schriftelyk mede aiin zyne ouders Medeplichtigheid was er niet bekl was vun alles de dader Dit zyn de feiten Bekl heeft bekend na er op gewezen te zyu dat hy had gelogen wat een medeplichtige betreft dat hy den mnord alleen pielde Zelden is op zoo jongen lei ftyd een zulke bedorvenheid aan den dag gelegd als door bekl Het O M vereenigt ch met het vonnis der rechtbank en requireert bevestiging daarvan De verdediger hoopte dat het hof niet zal gaan op den exorbitantcn eïsch ran het O M Na reen dupliek werd de uitspraak bepaald op Donderdag 29 November aanstaande Dinsdagnacht is door een Dnitscber ingebroken in de kazerne van de marechaussee te Raalte nadat zyu p gingen op den huize De Hofstede van mev Vos de Wael aldaar verydeld waren De sporen v u inbraak waren aanwezig De brntale dief was doorgedroogen tot het slaapvertrek van een der manschappen en hij zon zith met een horloge verwyderen toen de marechaussee inmiddels wakker geworden hem inrekende S 68 8 08 8 10 8 17 8 8 8 80 6 48 8 80 0 O II S A 11 60 18 80 1 46 1 66 8 08 8 09 8 18 18 40 8 48 18 08 7 81 9 C4 Gouda Blykbaar heeft hy zich in het toort bewoners vergist wyi voor korten tyd de Ryksontvanger het bewoonde thans door de marechaussee betrokken Qe Autwerpsche Koophandel achryft Sedert de wereldtentoonstelling gesloten ia Bchynen de heereu dieven aar hunne werk plaats te hebben opgeslagen Zoo werd ons dezer dagen verteld dat een tentoonsteller een kostbaar tafelkleed miste nadat hy slechU enkele oogenblikken was weg geweest Terwyl uu da bestolene naar het politiebureau gingi om zyne aanklacht te doen haalden dieven ook de tafel weg Uit de Ned afdeeling verdweuen dagen achtereen voorwerpen allen van min of meer waarde zonder dat het mocht gelukken te ontdekken wie zich daaraan schuldig maakte zoo werd er dezer dagen bevonden dat een prachtige DellRche vaas den weg was opgegaan langs waar reeds zooveel spoorloos verloren ging Weer werd de politie verwittigd en door deze nu meer afdoende maatregelen genomen Dei avonds werden agenten op de loer gezet want er was niet aan te twyfelen of er zou worden gepoogd het ander model der gestolen faas m handen te krygen Wat was vermoed gebeurde Laat in den avond kwam een kerel beladen met hamers de hallen iu waar hg zich gereed maakte om ook de tweede vaas op te lichten wasrby de politie hem overviel en weg bracht Aan een gezelschap dat Zondagavond te Deubiochem aankwam om er Maandag ter gelegenheid der groote November markt voorstellingen te f eveu wachtte eeoe onaangename verrasaiiig Toen het ui by den stationschef iuformeerde of de waggon waarin de tent was verzonden reeds was aangekomen deelde deze m i de dat bedoelde waggon naar Amersfoort was doorgezonden By hem was nl een briefkaart aangekomen onderteekend door den dir cteur van bet gezelschap waarm hem verzocht werd de waggon dadciyk na aankomst naar laatstgenoemde plaats te zenden De directeur vermoedt dat hem deze poets gebakken is door een kunstbroeder Op zyn verzoek b moeit de justitie zich met de zaak Naar aanleiding van dit geval had er Dinsdagavond tl Deutichem een bloedige vecbtparty plaats tusschen eenige leden van het gezelschap en den peraoon die door ben wordt verondersteld de schryver van de bedoelde briefkaart te zyn Deze werd met een nyptang zeer ernstig op verschillende plaatsen van het hoofd verwond zoodat geneeskundige hulp noodzakeiyk was Door den brigadier der mAréchaussées aldaar ia van een en ander prnaes verbaal opgemaakt Wegens diefstal van geld en kostbaarbeden werd voor de Arrondissementn Reohtbank gis teren ter verantwoording geroepen M S 27 jaar los werkman te Rotterdam De aanklacht luidde dat hy by recidive op 28 Anguatna jl aldaar zou hebben weggenomen een portemonnaie inhoudende 5 ryirsdaalders een gulden eeu granaten ketting met gooden slot een zwart steenen broche en een paar oorbelletjes alles loebeboorende aan P Droppert wed M Kooren een gouden horloge met nikkelen kettinkje toebehuorende aan W G Kooren eeu gouden horlogeketting met gouden medaillon toebhoorende aan M Kooren en een paar gouden oorknoppen toebehooreode aan P Kooren huisvrouw P Grashof 8 88 8 48 9 40 1 f 9 47 9 64 10 01 8 68 9 01 10 10 1 4 20 4 46 1 81 7 07 4 66 7 17 6 08 7 84 6 09 1 81 4 40 6 16 6 61 7 87 GOUDA De beklaagde ontkende al het hem ten laste gblegde Hy beriep zich op het traditioneele mannetje in de maan en verhaalde dat bij nimmer in pand 84 aan de Hoogstraat Ie verdieping bewoond door de bestolenen geweest was De diefstal had plaats des namiddags tusschen 1 en 4 nor gedurende welken tyd de bekl verklaarde thuis te Eijn geweest in zyn kosthuis van juÖrouw Meyer aan de Van Berkelstraat Bij bezwoer den diefstal niet gepleegd te hebben al was by ook aangebonden in t bezit vau enkele voorwerpen waaronder bet horloge dat hy wilde men den bekl gelooven zou hebben gekocht io de Zandstraat van een onbekende natuurlyk De onbekende zou hem f 10 daarvoor hebben gevraagd en het hem voor f 8 hebben gelaten 11 S0 U 80 Ml 9M 9 18 8 80 9M 11 07 lO OO 11 10 01 S6 De president mr P L X A Bouvin herinnerde bekl aan eeu andere merkwaardige ontmoeting waarop deze verhaalde dat hy Donderdagavond d a v in de Nieuwe Plantage een pakje vond inhoudende verschillende gouden voorwerpen De president merkte toen den bekl op dat hy nogal gelukkig was maar dat Z ËA er iutuiischeu niet veel van geloofde Intu acheu wai bekt toen hy een eu ander hy den beer Baksteen te koop aanbood in de val geloopen en aangehouden dank zy den heer Baksteen wonende aan de Biunenrutte die als by intuïtie de zaak niet vertrouwde Toen de bekt er attent op gemaakt werd dat genoemde voorwerpen aan de politie behooren te worden gebracht antwoordde hy dat bg er niet aan gedacht had en dat niemand gewoon is er aan te denken Ook dit was bezwarend voor bekl dat hij getracht had te ontvluchten terwyl het horloge in judicio aanwezig positief door den bestolene als zyn eigendom wordt herkend De bestolenen waarren er twee moeder en zoon als getuigen werden gehoord verklaarden dat zy s Dinsdags thuiskomend alles wagenwijde open hadden gevonden hoewel alles behoorlijk gesloten was geweest De huisdeur moest met een valacben sleutel zyu geopend aangezien de gewone sleutel nogopzi plaats lag Een chiffonnière was beschadigd doordien men met een beitel er een stuk uit gestoken had Hot bhek dat de heer Bakatneu toen bekl enkele voorwerpen te koop had aangeboden den winkel bad gesloten en den beklaagde aan de politie had overgeleverd Bij die gelegenbeid had de politie bet horloge op bekl bevonden Het was geborgen achter in zyn broek een zeer ongewone bewaarplaats na tr de president opmerkte Het 0 M waargenomen door mr J K H Ëndorlein achtte het ten laste gelegde na het getuigenverhoor vaststaande en deed u tkomen dat bekl is gevonden in het bezit vnn een der gestolen voorwerpen Bekl had getracht te ontvluchten en bewaarde bet horloge dat zgn eigendom zoo zyn op een zeer zonderlinge plaats Daarenboven wni bekl in bet bezit van gouden voorwerpen van een andereu diefstal gevonden Z E A wees er op dat bekt verdacht is van tal van diefstallen de eisch luidde mitsdien 3 jaar gevangenisstraf Uitspraak Donderdag 29 Xovember a s Men meldt uit Hidder erk Naaf Dordrecht zijn gAi tik iyif weggevoerd twee jonge mannen die Zondagavond eene g huwde vrouw iu hare woning hebbeu aangerand Ëen gorecbteiyk onderzoek he ft plaats gehad Zondagnamiddag sprong een onbekend peraoon in de rivier de Waal Ie Nymegen biykhaar met de bedoeling om over te zwemmen Nadat hy door middel van eeu baak weder aan wal was getrokken en verder door de politie in bewaring werd genomen is gebleken dat men met een krankzinnige te doen had vermoedeiyk een ontvhicbte nit een der gestichten zyn linnengotd was met No 37 gemerkt Hy sprak Hollandsch eu Fransch BDitenlandscb Overzicht Het rapport der Madagascar commissie is by de Fran he Knmer ingediend en Inidt natunrlyk gunstig De commissie komt tot de conclusie dat de expeditie onverraydeiyk ii tot handhaving van Frankrgks prestige in Madagascar Frankiyk zoo wordt gezegd is verplicht op Madagascar een protectoraat te vestigen zoo uitgebreid mogeiyk zooder tot de annexatie van het eiland over te gaan De Ituliaaneche Kamers zullen op 2 of 3 December door den Koning worden geopend De begrooting die 10 December in behandeling zal komen sluit met een tekort van 50 a 60 millioen lire Op verschillende takken van administratie zullen bezuinigingen worden voorgesteld tot een bedrag van 20 millioen lire Tevens zulten nieuwe belastini en voorgesteld worden Volgeus dé Tribuoac heeft de Ministeri d bealcAen de Kamer te onzinden indien de voorgestelde fioancieele maatregelen verworpen worden Men berinnert zich dat de Bulgaren opgetogen waren over het antwoord dat de nieuwe Csaar zond aan den Vorst zy meenden dat dit minstens gelyk stond met een halve erkenning van den Vorst Naar nit Sofia thans nit TTJ goede bron bericht wordt heeft men nit Petersburg aan de Bnigaarsche Regeering een zeer dnideiyken wenk gegeven dat men sicb vergist had in de opvatting van bet telegram van den Czaar en hiermee niets anders was bedojsld dan uen eenvoudige beleefdheid zonder eenige politieke Iwteekeoia Die wenk was zoo doidetyk dat men te Sofia besloot geen gevolg te geven aan het voornemen om een deputatie naar de Iwgrafenis te zenden aangezien men zeer goed begpep dat een Bulgaarscbe deputatie te Petersburg niet zou worden toegelaten In verband met de persoon a verwisseling aan het hoofd der regeering in EIzaa Lotharingen bevat een Weener blad Die Zeit een artikel 1 van deo welbekenden hoc leerasr Heinrioh von Geffcken over het liyksland De beschouwing van den geleerden schryver berustend op persooolyk berin neringen verkrygt te meer waarde wyl hy langen tyd leeraar was aan de universiteit van Straatsburg en iu intiem verkeer stond met de regeeringspersouen aldaar Geiyk gemakkelyk te verklaren valt trachtten alle stadhouders van Elzas Lotharingen toenadering te zoeken tot de katholieke geesteiykheid wyt deze geruimen tyd lu de geannexeerde prowioeien den geest der oppo sitie verpersoonlykte Het was de beer Von Moeller die zich er met kracht en geweld tegen verzette dat Bismarck den Kultiirkampfc naar ElzasLotbariugen overplantte hy dreigde met zyn beer gaan indien de rykskauselier door de toepassing der Meiwetten op bet nationaal conflict nog een godsdieuotig geschil wilde weutelen Het kostte den opvolger van Von Moeller maarschalk Maotetiffel die zeer godsdienst was geen overwinning op zich zelven om met de geesteiykbeid nauwe betrekkingen aan te knoopen Voornameiyk over den tyd dat maarschalk Von Manteuffel te Straatsburg zetelde loopen de mededeeiingen van den heer Von GeSfcken die trouwens dikwerf de medewerker en de r iadsmau van dezen stadhouder was Dien i politiek ten opzichte van de adellyken keurt de schryver intusschen niet goed Hy had liever gezien dat de heer Vdu Mauteffeul zich tot de boereu bad gericbt Overigena meent by dat de Elzassur adet slechts eeuscbynbaar succes aitn den maarschalk verschafte de adel nam de vriendelykhedeu van den heer Von Mantenfful aan zooder iets aan zyn gevoelens te veranderen Op dit punt stelt de schryver den maarschalk in bet ongelyk voor wieas godsdienstige politiek by ovengims ni Js dan lof heeft en wiens correcte houding tegenover de geestelykbeid hy vooral bewondert Met de politiek van diens opvolger vorst Hohenlohe ia de beer Von Geffcken minder goed bekend maar hy weet zeer goed de motioven tot diens benoeming Vorst Bismarck vilde graaf Hatzfeldt io een of andere ambassade oodor dak brengen om zyn zooo Herbert den post van stnatssecretaris te kunnen geven De dood van maarschalk Von Maoteuflei gaf hem hiertoe gereede aanleiding Vorst Hohenlohe werd stadhouder van ElzasLoth riogen graaf Munster verwisselde als grzant Londen met Parys graaf Hatzfeldt werd tot ambassadeur te Londen benoemd en graaf Herbert volgde dien op als staatssecrftaris van buitenlandsche zaken Vorst Bismarck toonde zich attyd een goed vader De heer Von Gefft en bepi rkt er zich verder toe te conatateeren dat vorsi Hohenlohe wiat te verkrygen de afschaffing der hatelyke paspoorten en dat hy het wa die na de verkiezingen io 1887 voorkwam dat EUasLot haringen zyn eigen bestuur verloor om opnieuw te komen onder direct beheer van de kanselarij te Berlyn Overigens constateert de heer Von Geffcken dat vorst Hohenlohe groote verdiensten beeft ten opzictita van het Ryksland Aan het slot zyner studie geeft dea hry er op zyn beurt een nplosaiog voor de ElzasLntharingBche kwestie Hy wil Lokhanopen aan Pruisen geven en den Elzas aan den groot hertog van Baden die den titel van koning zal aannemen en afwisselend te Straatsburg en te Karlsruhe zal rei ideeren Dit denkbeeld dat overigens niet nieuw is heeft in het oog van den heer Von Geffcken dit voordeel dat het een einde maakt aan den tegonwoordigen toestand welken mon onmogelyk anders dan van voorbygaanden aard kan beschouwen en die niet eeuwig kan duren Wy vreezen dat de door i en hfer Geffcken voorgestelde oplossing door de Franschen voor gen oplossing dar moeiiyke rjuaestie zal worden gehouden Op een banket in Debrecziu ter eeie vnn frans Ko auth gegeven is den Keizer een zware beleediging aangedaan Zy bestond daarin dat ua den toost op bet hoofd van den Staat de Tsigeunerkapel het bekende lied uit bet revolutiejaar 1848 De Duitscber is toch altyd een hond vot begon te spelen en iuid toegejucbt werd Wel is waar poogde Frans Kossuth door een speech op den opperstea wachter der constitutie den pyolyken indruk te verzwakken maar een hulde in dien vorm en uit dien mond dat begreep men zou den sooverein alccbts weinig kunnen bevredigen En terwyl men zoo met Frans Jozef omsprong werd een telegram vol geestdrift aan den Kooing van Itahë gericht Daar Fraus Jozef zeer nayverig op zyn aanzien ïs zal dit huldeblyk aan koning Humbert dobbel onaangenaam gewerkt hebben En dat geschiedt in een tyd dat men de bekrachtiging der confessioneele wetten van den Keizer verlangt en aartshertog Jozef overigens een in Hongarye zeer populaire prins een felicitatietelegram naar de katholiekenvergadering in Stubiweisaenburg heeft gezonden De uiterste partyen vergeten dat zy op die wyzt de oltramontanen in de hand werken en de positie van het ministerie bemoeilyken Wekerie heeft een gestreng onderzoek en beatrafiSog gelaat In Mant joerye hebben de Japanners weer een gemakkelyke overwinning behaald Van spionnen was vernomen dat de Ohinee en met 6000 man onder generaal Ma to Sin Yen waren gelegerd Den 15de rukte een JapanEche brigade onder generaal Osaka op em hen te verdryven Zocdagmorgen had men de Chinee che stellingen bereikt maar deCbineezen waren des u ichts gevlucht iu de richting van Hai tcheng Er werd nrg een kolonne uitgezonden om hen te achtervolgen maar deze keerde onvei richterzake terug en de Japanners moesten zicb tevreden stellen met de vijf kanonnen die op de verschansingen waïen achtergelaten Ook van het tweede Japansche leger op het schiereiland Ltnutong zyn berichten ontvangen Maarschalk Ojaraa verliet 15 dezer met de boufdmacht Kinchow en trok in twekolonnes langs verschillende wegen naar Port Arthur op Er werd een sterke troep acbtergelaten iu de versterkiuiren wetke de Chineozen dwars over de landengte hadden opgericht deze verdedingswerken welke met veel zaakkennis zyn aangelegd kwamen nu goeit te pas om het Japauache leger voor een overval in den weg te t eboeden Den volgenden Zondag stieten de Japaoneri op hun weg naar Po t Arthur op sterke atellingen welke de Cbineezen in de bergpassen ten noorden van die havenplaats hadden opgeworpen Nadat de positie verkend was werd Maandag tot den aanval overgegaan De ChineezHu verdedigden ich hardnekkig mnar werden ten slotte op Port Arthur teruggeworpen Aan beide zijden waren zware verheffen geleden IN GEZONDEN GOUDA November 1894 Geachte StadgenooUnI De wiuter staat vuor de deur en met haar doet gebrek io menig huisgezin zyn intrede Velen onder de werklieden hebbeu misscbien ver uimd in goede dagen op dien kwaden gast te rekenen maar velen ook kunnen hem met het beste overleg van den drempel uiet weren De grootste vyand van deu werkman is voorzeker werkloosheid en zyu slechte vriend ia bedeeling De werkman wil niet gaarne eene gave hy verlangt niets licrer dan door werken in de behoefte vau zyn gezin te voorzien Van die eedachte zyn de bestuurders van onderstaande vereenigingen hier ter stede uitgegaan toen zy met elkander beraadsinagden op welke wyze de werklooze ambachtslieden in den aanstaanden winter het beste behoed kunnen Worden voor gebrek Vandaar dat zij besloten hebben om nit hun midden eene commissie te benoemen wiens taak het zal zyn ran workelooze ambachtslieden die buiten bun acbuld zonder werk zyu geen misbruik makeu van sterken drank en sedert eeu jaar hier ter stede woonachtig gedurende den naustaauden winter werk te verschaffen an wel znik werk waarvan ptaatseiyke uyverbeid geen oadeel ondervindt Maar om dat doel te bereiken is er geld noodig misscbien veel geld De ontwerpers zelven kunnen geen ander offer brengen dan hulpvairdig te zyn Op U ge hte stadgenoüten rekenen wy dus Slj lffl ns zooveel mogetyk door een ruime h jl opdat dit arbeidsveld meer en meer moge worden betreden tot leniging van armoede De namen der vier vereenigingen die de banden in elkaar geslagen hebben staan er U borg voor dat hier geen kerhelyke of staatkundige party aan het woord is maar alleen en uitsluitend liefde tot zyn naaste en de overtuiging dat elkander te belpen plicht is Op ü gegoede stadgenooten in de eerste plaats doen wy een ernstig beroep Stel on iu ataat eeu proef te nemen Al moge die proef dan o k in alle deelen niet bevredigend uitvallen zy zal er toch toe kunnen hydragen dat in volgend jaren die zaak op hechter grondslagen gebouwd kan worden binnen enkele dagen zal door de commissie uit de vier vereenigingen een lyst worden aangeboden Het Bestuur der Christeiyke Volksbond Namens haar C V TONGERLOO Voorzitter P BIK Seeretaris Het Bestuur der afdeeling Gouda van hetAlg Neierl Werkl Verbond Namens baar B HOLSDERVEK Voorzitter P J VAN AS Secretaris Het Bestuur der afdeeling Gooda van hetNeder Werkl Verbond Patrimonium Namens haar J RIETVELD Voorzitter J F DE NOOIJ Secretaris Hét Bestuur der afdeeling Gonda van d Nederl Roomsch Kath Volksbond Namens haar J A DONKEK Voorzitter A J VAN VLIET Secretaris Door het Centraal bestour van het Algemeen Ned Werkliedenverbond het hoofdtiestonr van bet Nad Werkliedenverbond Pa trimonium en het Centraal bestaar van den Roomsch Katholieken Volksbond ia aan de Tweede Kamer een adres gericht van den volgenden inhoud Hoogedelgestrenge Heeren De Troonrede met welke de zitting der States Generaal op den 15n September 1891 door H M da Koningin Wednwe Begentea werd geopend bevatte ouder meer de volgende zinsnede Maatregelen tot venekering Tan het lot van de oude en veroiinkte werklieden zullen naarmate het door den wetgever bevolen onderzoek vordert worden voorgedragen Deze vry officieele toezegging werd in de kringen der werklieden algemeen met hooge ingenomeubeid b roet de zoo dringende aangelegenheid der verzekering van den ouden werkman was in onderzoek en voorbereidingf wat anders restte er dus dan vertrouwen te stellen in de van hooger hand gedane toez SKiog en af te wachten t Het uitermate beperkt programma waarmede bet tegenwoordige Ministerie den 16d n Mei van dit jaar voor de Staten Generaal versoheen gaf geen aanleiding tot twyfel dat de voorbereidiufi in 1891 vaa Regeeringsw toegezegd zou worden gestaakt Iu de Troonrede op den ISden September l l by de opening der Staten Generaal door H M de Koningin Weduwe Regentes uitgesproken werd dit anders het programma der Itegeerm werd in die rede zeer uitbreid Wat echter op deze werkiyst gemist wordt ii de verzekering van het lot van den ouden werkman In plaats daarvan vermeldt de Troonrede dat onder meer in gereedheid wordt gebraobt een wetsvoordracht tot hot openen der gelegenheid voor arbeiders om door het Ryk gewaarborgde lyfrenten te verkrygen Welk een soort Tan instelling de Begeering hiermede op het oog heeft is nog niet bekeod maar vermoedelijk zal bet er een zyn in den geest der particuliere ondernemingen voor rerzekering van lijfrenten enz inzonderheid ia deu geest van bet Nedertandscb Werkliedenfonds dat bepanldeiyk en belangelooa voor dït doel is opgericht doch met dien veratande dat bet betalen van de premiSn door het daarvoor dienstbaar maken van de rykspoetspaarbank overal ia het tand even gemakkelyk zal zyn Dat zolk een lyfrentenverzekering geen doel zal treffen behoeft byna niet te worden aangetoond Indien ook al te verwachten ware dat een RyksinAtelling op even voordeelige voorwaarden lyfreuten zal kunnen verzekeren als de particuliere ondernemingen than reeds doen daa wordt toch in nog geen enkel gevat te gemoet gekomen aan het voorname twzwaar dat voor de werklieden ten aanzien van de verzekering van den ouden dag algemeen geldt de veel te hooge premien te boog in verhouding tot bun draagvermogen te hoog namelyk id verhouding lot hun geringe inkomen en de noodigete behoeften van het gezin Een pensioen of lyfrenten verzekering voor den werkman die den vollen last dier verzekering uitsluitend op het werkmansgezin tegt heeft hoegenaamd geen levens vat Iwarheid en voorziet derhalve niet in de behoefte Het bewys daarvoor wordt geleverd in het uitermate geringe aantal werklieden dat de particuliere ondernemingen nitaluitend het Nederlandsch Werktiedenfonda onder de door haar verzekerden teilen er is geen reden om te verwachten dat een RyksinBtalling daarin veranderiog zal brengen Een inatelling voor het verkrygen van door het Rykaewaarborgde lyfrenten kan ook alleen dienen tot langduriger vertraging en vencbaiving eener in de werkliedenkringen reeds zoo lang verbeide algemeene verzekering van bet lot van den ondeo werkman Tegen zulke verdere verscbnivïng meenen de ondergeteekenden namens de door hen vertegenwoordigd wordende Vereenigingen met besrbeidenhetd doch met kracht te moeten opkomen Een iustetling in den geest als door de Regering blykbaar wordt bedoeld kan niet in de behoefte voorzien kan derhatva niet bevredigen Wat het t etere ie dat wèl zon kanoen bevredigen en waardoor in de algemeen gevoeld wordende behoefte bet best zon worden voorzien is niet gemakkeiyk aan te geven ten eerste niet omdat hieromtrent de meeniogen van tot oordeelen bevoegden verachitlen en ten tweede niet omdat eene algemeene voorziening en regeling verre van eenvoudig is Redenen waarom de ondergeteekenden Uwe Kamer wenschen te verzoeken by de Regeeriog aan te dringen op het benoemen van eene Staatscommissie wier taak zou moeten zgn te onderzoeken op welke grondslagen een algemeene pensioen verzekering voor den ouden werkman zon behooren te worden gevestigd alamede om aan de Regeering de boowstoffea te leveren voor een desbetreffend voorstel Zy veroorloven zich bierby nog als voorwaarde te stellen dat in znlk een oommisaie onder meer zitting tulten erlangen patroons of ondernemers hoofden of bestnorders der voornaambte patroons ea nyverbeidiverwnigingenibeneTeDs