Goudsche Courant, zaterdag 24 november 1894

No 6517 33ste Jaargang Maandag S6 November 1804 P AJRUa Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant geschiedt dagcelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jier dne maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Alïonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel mee 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Cognac fJD Bois X AO d Lltar Do COQWAO PIN BOIB T n de SociétA Anonyme wordt sslbverd m veriegelde bemande flesiohen van o Liter inhoud vaortien van hot attest Tan Dr P ff yAN HAMEL ROOS Proefflesoh h f 1 80 ulWuit nd TerkilJKbui kU P H J V WANKUM 6rma Wed P J MELKERT Oosthaven B U Gouda Ta Gonda by A WOLFF M atlct A U on DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Gouda Siielporsdruk van A Brinkman fc Zoon werklieden hoofdea of leiders der roornaanute WerkliedeovfrbondeD Ter voorkoming raQ mogelyk misTerstandf weuBchea de ondergebet kendeD op te merken dat zy iu geenerlei opzicht beoogeo Btooroia te brengen in de Toorgeaomen spoedige atdneniag der regeling en uitbreirling vao bet kiesrecht de door ben vertan ide practtscbe vuorbereidiog door een Staatscümmissie zhI ecr ter dit vóór bebben dat als aanstonds de regeling en nitbreiding vau bet kiesrecbt 7 ul zyn ver wezeniykt een regeling van de verzekering van bet lot van den ouden werkman het dringendste der vraagstukken np het der sociale voorziening eo vretgeviog reeds dadeiyk zoover gereed kan zyn dat bet onverwijld tot een wetsontwerp kan worden omgewerkt Burserl i tOii Stand Moordrocht OVERLEDEN 17 Novt W H van Lange 4 m GEHUWD 21 Not J Lubken en C Koeinans Ontvangen een GROOTË 80RTEËUINÓ Dames Heeren en Kinder PARAPLÜIES A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam Jotkoers 22 NOVEMBKE Vor kr 9S i 100 lOl i n h 80V 801 8 s 2S 78V U 96 80V NiDlïLAND Cort Nod W 8 i dito dito dito 3 dito dito dito S l HoifSU Obl Qoudi 1811 88 4 Italib In obrijTiii 1862 81 5 OoniHK Obl iop piur 1866 5 dito in zilver 1868 5 PoRTUOAL Oblig met ticket 3 dito dito 3 051 1031 1 10S 881 861 96l EmjAKD Obl Ooit 2e Serie 5 dito Ownn 1880 4 ditob jBolb 1889 4 dito bii Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 9MNJK Perpel ehuld 1881 4 TUKÏU Gepr Oon loon 1890 4 Oeo leeuing leria D s Geo leenio serie O 10 100 867 730 651 73 mi iU ISO 70 108 101 1417 981 70 271 102 981 1901 1891 1031 7 8 2V 187 100 66 73 V 102 98 103 lOJiy Vl 961 100 141 134 11 90 3 93 221 18 l 102 78 109 1031 38 60 00 171 108 1081 102 021 1257 431 981 2lull An SlF Beo i oU 1892 5 Mtlico Obl Buit 8oh 1890 Vbnïzubla Obl 4 onbep 1881 AltaTBKDAH Obligatien 1861 87 KoTTBBDAM Stod leen 1886 3 Nbd N Afr Handels aaud J r dsD Tab M Certifioateo DellMutHhapp dito Amb Hypotboekb pandbr 4 Calt Mij der Vorstanl aand Qr Hypotboekb pandbr 4 Nederlandsche bank aaud Ked Handeimaataoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Aott Hypotbeekb pandbr 4 Ulr Hypotheokb dito 4 Oo TBNS Ooat Uong bant aand EusL Hypotbeekbaok pandb 4 7 Ambuika Kqnit hypoth paudb 5 48 58 Maiw L 6 Pr Lion oort 6 fBD Holl IJ 8poorw My aand Mq tot Expl T Bt Spw aand Nwl Ind Spoorwegm aand NedaZuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTAUB 8poorwl 1887 89 A Kobl 8 Zuid Ital Spvmij Ji H obl 3 PoLBK Warachau Weenen aaud 4 KtTBL Gr Buss Spv Mij aand 6 BaitiMfae dito aand 67 ïaatova dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 5 Kursk üh A ow 8p kap aaud 5 Losowo Sewast 8p Uil oblig 6 Orel Vitebsk dito oblie 5 ZuidWest dito aand 5 dito dito oblig 4 101 49 10 7 AlcBElKA Cont Pao Sp Mij obl 6 Obio fc North W pr U t aaud dito dito Win 8t Peter obl 7 DanTOr k Blo Gr Spm eert r a lUinoia Central obl in goud 4 Louiar fc KashvilleCert v aand Utlioo N Spw Mij lehyp o 6 Miaa Kanua r 4 pot pref aand N York Ontario k West aand dito Fenoa Obio oblig 6 Oregon Oalif Ie hyp in gouil 5 St Fanl Minn k Mauit old 7 Uu Pao Hoofdliin oblig 6 dito dito Lino Col Ie liyp O 5 Oamada Can South Cert v eand T C BaUw k NaT Ie h d e O Auaterd Omnibus Mij aand Botterd Tramweg Maats aand KwD Stad Amsterdam aand 3 Stad Hotterdam aaud 3 BlLsn 8tad Antiirerpenl887 27 Stad Brusael 1886 2 HoHft Tbeiss Kegullr Gesullscli 4 Oorriini SlaaUleening 1860 5 10 K K Ooet B Cr 1880 3 SFufjB Stad Madrid 8 1808 Var NBD Bai Hyp Spobl oerl 4 ADVERTENTIfiN I LOSSING geduiende de maand November eene lading grove im UMNE EK MEDE VOORHANDEN DÏÏITSCHE COKES EN lloutskoolbriquetten AJONRER ZONËN Kantoor VEST O 597 GOV DA Onfeilbaar Middel TEGBt Influenza Hoest Borst en MELIANTHE Superior Borst lloiiig Ëxtract Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gooden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World 8 Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame beatanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht purgatief Oeneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld II l van Schaik Sn Co Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMc Sumatrastraat 267 Den Haag Verkrygbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ BN Chemische Wasscherij VAM H OPPEXHEIMEK 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepÖt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor bet stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordyuen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding Atc fabrieken gn deprgzen 25 gedaald i Waf is de batte kvruvhi togvn Jiobt RheomAtiaJc Lenaenpigiisa kortom itfwi PVQwi T o r lulsi ui47 ll gf fs net het IntI mw uui ts weaden togen s üt Anlierl ain ExpBlIer Vat fi AnkerPaln Expeiler in ieder hniageziii EH Anlier Pain Expeller hoodan Fi SO oat n oaat aa 1 35 de 8eKh TooriuHdax h 4 maaata Apotheken o bij F Ad Biohtar Co ta Botterdam Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Prijstrekking 13 December I 500 000 Maik als hoofdprijs i het gelukkigst geval bieiU de nieuwste grooto Gold verloting di door ile Hooge KefteeriDg van Hamburg gocdjïfkeurd en getvaarbor d ia D S OHJLNDB MAQA 8INS LtU Irintemps TE PARIJS Zenden gratis 8n franco tet prachtig geïllustreerd lOBE ALIÜI mat ftoüandscben of franschen tekst bevattende da afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Winterseizoen van Ueederen hoeden enz voor heeren dames an kinderen op gelVankeerde aanvraag aan II JULES JILUZOT è C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen itoffen laken enz enz worden eveneens fhinco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prgzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voorde goedeen prompte uitvoeringen 4er bestelUngen benoodtgdzijn Btilellingen van S5 francs en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 ftxineê tracht tn orij oan Inkomende rechten in alle plaaUen van Nederland aan hale bezorgd De klanten hebben geone formal i eiten Toor de inklaring of andersints te vervullen daar ons réexfiéalUehals te Bozendaal Noord Brabant daarmede belast is De Toordeeli e inrichting van lirt uteuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechta woiDi e maanden in 7 verlotirgen van 110 000 lotflo 65 400 prijzen bedragende 10 868 900 Mark ter volledige beslissing Eullen komen daaronder zyn kapitale pr en van eventueel 600 000 Hark bij uitnemendheid echter 1 pru a M 300 000 1 prija a M 200 000 prijs a M 100 000 prijzen a M 75 000 1 prys a M 70 0001 prijs aM 6 000 1 prijs B M 60 000 1 prijs aM 65 000 SpryzonaM 50 000 1 prijs a M 40 000 3 prijzen a M 20000 21 pnjzenaM 10000 6000 3000 2000 1000 400 166 46 prijzen a M 106 pryzena M 206 prijzen a M 752 prgzen tl M 1320 pnjzenaM 3Sff45 prijzen a M 13990 prijzenaM300 200 150 134 100 98 69 42 20 De aanstaande eerste prijstrekking dezer grooto door don Staat gewaarnorgde Geldverloting is van ambtsweye bepaald plaats te hebben op den 13 VECEMBEB e k en kost hiervoor l geheel orig lot slechts M 6 of 3 50 1 half 3 1 75 1 kwart tt H II IVi ÖO tegen inzending van het bedrag m bankpapier of per postwiasol Allo commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid nitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons do mot bet wapoii van den Staat voorziene Ongineele Loten zelf in handen GëBR TERWiNDT VVaalstecnfabrikanteD I By iedere bestelling wordt het vereischte officieele plan waaruit de verdoelirg der prijzen op de verschillende klassen als ook de betreffende inleggoldeu te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij ana onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de officioele lijsten ft I d 5 JAAKLIJKSCHE PRODUCTIE van 26 MilUoen Steeneu Fraaie Kleur Scherp gevormd Uiimmlende KwaliteU CoQcurreerende Prezen Grootste Stoomwaalsteenfubriek in Nederland Vraagt Prijzen en Monsters Do uitbetaling der pry7en geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door direoto toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaalaon van Nederland beworkstelligd wordon Ons debiot is steeds dour het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlyke pryzon hebbon wij meermalen volgeus offioieele bewijzen de eerste Hoofdtreifers vorkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mapk 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Hat 18 te voorzien dat bij doze op den hechtsten grondslag gevustigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trokking alle orders ten spoedigste rechtstreeks to eenden uan VAN Blommestein s Inkt is proefondervindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELOOORN HOLLAND KAUFMANN SIMOJV Bankiers en Goldwisielaars in HAMBUKG P S lliefmedo danken wij voor het vurtionwon 0U8 tot hinrtoe geschonken en ilanr wij bij het begin der nieuwe verloting tor deelneming inviteeron tullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en roeoio bediening de tevredenheid van oni e geeerdo Begunstigers te verwerven TANDARTS LION BLITZ Nieuwendijk 241 Eerste huis v d Dam Maandags Woensdags ea V rljdags ttm 10 tot 3 uur TE C0N8ÜLTEBKEN Markt 154 Gouda r Patent H Stollen siiu ichin iTDitiDlrin UBOoliCll Du tluio mt tUchi nr glalle Fikrimifi Warnung Der griM Brfolg unurt PaientH StoUen errungea hit Anfm ohutantBrk Mhhilwtn werthloeen Jfachahmungen geé bêii Mui kiuf italter anur $ gtete seharfen H Stollen mv nn OM dlraot od In lolotien ElienfiÊndlungan In dêntn vitff PltketjHlê MbMttehtnd tuugehingtltt S Pr iMU ten imd Zeugniêëe gpttk mtd franeo Kraepelien en HohrCs uina LarocheQ J ifif SHE Is de meest Krachtige en Versterkende KI A WIJ aanbevolen door tal Tan binnen en bnitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEBBN DIPLOMA en GODDEN MEDAILLES Verhflgbwir in flacons ik f190 en 1 Depot te Qouda by den Heer L H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Kraepelien Holna Hofleveranciers Zeist BINNENLAND GOODA 24 November 1894 Heden namiddag ongeveer 3 uur viel een opperipan D v H van den steiger van bet ia ftftubouw zgnde pand van de bh Bruns de he r Sprayt die dadel k tegenwoordig was d oht over schedelbreuk Bg hst afdrukken Tan dit nummer ligt de man nog bewusteloos SUn minderjarig meisje Dit Gouda dat zich in een rerdacbt bierbuis te Eotterdam ophield ia door de politie weder naar hare woning gebracht Gisteren Ïb alhier door de politie een bedelaar aangehouden en naar bet huis van bewai ng te Rotterdam overgebracht Giitterenavoad had op een der bovenzalen van het Café Vrede Bestc een algemeene vergadering van de WeerbaarhBids Vereeniging Burgerplicht plaats waarbg aan den beer H van Wyngaarden de zilveren medaille en het diploma als scherpschutter 2e klasse aan de heeren W H F Cosgn B Broawer en L Rietveld bet insigne en diploma als uherpscbntter 3e klasse Mn de heereni J P Mol C M V Wijngaarden en W Sliedreobt het diploma als scherpschutter 2 kl en aan de heeren A C Gosyn J van Essen J J v Bemmel A J Laleber N S Polak B H van de Werve en J F Welter bet diploma als scherpschatter Se klasse werd aitgereikt Verder werden van de geldleening van 1892 uitgeloot 25 aaodeeten t w 27 30 32 35 36 38 49 51 52 56 76 89 97 110 120 122 144 146 137 141 145 147 159 167 16 9 De spreekbeurt in de vereeniging Wint lesingen te Berg Ambacht zal op 13 Dec a i vervuld worden door den heer H A West broek hoofd der openbare school te Beierscbe gtolwgk In de gemeente Berg Ambacht is het monden klauwzeer ouder het rundvee afgeloopen Slechts 5 runderen zgn gedurende den loop der epidemie daaraan overleden Nagenoeg alle runderen in die gemeente zgu door die xükte aoogetoit geweest FEVILLETOM Ua het ZieeAaj door C EUKHAN tuo Mfl naar de deur en Slleo sonk op bare kaieén de handen naar hem utlatrekkeode en uitroepeode t Kano I heb medelijden Maar hg wa 0K BD eene schrede aader aaa bet graf Den volgeaden moigea vertrok Kuno asar Upula Nogmaals verliepen wekeo Eensklaps verspreidde xieh het geruoht dat bet verloviogi faest vsn Amalia Granskjötd zoude gevierd worden al de honoratiores iu den omtrek waren op Nubj geaoodigd Wie de verloofde naa wist echter niemsad met zekerheid Sommigen gisten Arlborg anderen de jonge D VOO V Het praatje was aitgegaan van bet postkantoor aangnien de poatmeester twee ringen ontdekt had in een brief die naar Nasby geadresseerd was en dewijl dadelijk daarna eene uitnoodiging aan de baren volgde werd bet als eene afgedane zaak beschouwd dat deie op een verlovingsfeeat genoodigd waren Ëtlen wier borat na bet laatste geaprak met Kddo sterk was aangegrepen had gedoreide een paar we ken bare kamer uiet verlaten Wanneer sij ook al gezond geweeat ware soa sij niet behben kunnen tegenwoordig zyn op een feest waarbg de liefde die haar lavn lionaakte overging op eene aodere Te Oudewaer trad Li Donderdag in het nutsdepartement op de heer J Kntscb Loyenga van Ênkhaizen Door eene schoone lezing tot onderwerp hebbende Het leven is een schouwtionoel c wist hji zijne hoorders te boeien Ook de bgdragen daarna van hem geboord vielen zeer in den smatk van het vry talryk opgekomen publiek Woensdagavond vergaderden te Berkenwonile de leden der ysclub aldaar Uit de rekening en verantwoording van den penningmeester bleek dat er nog f 125 45 in kas was Tot leden van bet bestuur werden herkozen de heeren M van Dorp Wz Z Vink P Damsteegt G D Rehorst C M de Jong AJz en in de plaats van den heer P van Dorp werd gekozen de heer W Verwaal Wz terwyl voor den beer D Buyense die bedankt had gekozen werd de heer D B Oodenes De leden Jacs de Groot W Groenendgk en C Verwaal werden herkozen als leden der commissie van bystand Nog werd de heer M van Dorp Wz tof afgevaarligde herkozen op de vergaderingen van den ysbond en tot zijn plaatsvervanger de beer C M de Jong AJz Het aantal leden der IJaclub bedraagt 32 en 1 eerelid Bij den aanvang der op Donderdag gehouden RaadHvergaderiug to Krimpen a d IJsel deelde de Borgemeester mede het stellige voornemen te hebben binnen een niet ver verwyderd tgdstip zgne ambten gedurende 45 jaren door hem in deze gemeente bekleed neer te leggen daartoe oitslnitüud gedrongen door oiiderdom en toenemende verzwakking van zyn gezichtsvermogen De raad verklaarde zich getroffen door deze mededeeling maar zou daarin berusten indien deze redenen de werkelyke redenen waren wat de burgemeester nog nader bevestigde Overgaande tot de behandeling der zaken oo werd de gemeente begrootiug voor 1895 behandeld en vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op f 13159 27 met een post voor hoofdelyken omslag van f 4250 en 7o opcenten op de pers belssting aan mej Groenhof onderwyzeres werd een vnrhooging van wedde gegeven van f 50 in te gaan 1 Jan a s zoodat deze bedragen zal f 550 Verder werden vastgesteld besluiten tot wyziging der gem begrooting 1894 alamede het snppletoir kohier van den hoofdel omslag Gisteren werd door den Hoogen Raad verworpen bet ciBiatieberoep van het gemeente bestuur van Zandvoort t en zyne veroordeeling tot nakoming eener met eene firma te Alleeu de prooat vertrok naar Naaby Ëllon had trooat gezocht in het gebed in de gedachte dat zg baar plicht gedaan had en iu de eekerheid dat Euno den zijnen vervulde doch te vergeefa £ a welke vrouw zou ook den ataf over baar willen breken wanneer wjj zeggen dat zij in iweêrwil van dat alles door zulk eene droefheid door zulk eene groote smart beheeraobt werd dat baar ziela oestand aan dien van volslagen wanboop grensde F Doch Iaat ons hierbig r iet lasger vertoeven Ellen besloot hare droefheid in baar hart waarom touden wg eene vereeniging van kraohi en zwakheid trachten te ontalaieren die zich zoo vaak bg de edelate zielen vermengd voordoet De proost keerde laat terug Den daarop volgenden mergen wss Ellen zoo verzwakt dat zg hare kamer niet verlaten kon om met de familie het ontbijt te gebruiken Kort daarna kwam Fridolf iqet een van vreugde stralend gelaat boven Nu Ellen weet gij met wien freule Granskjóld verloofd isP ffFridolf waartoe zulk eene wreede kortswijl P n Ellen EÏj ia verloofd met D op V Ellen sprong van de sofa op en vatte Fridolfa arm uitroepende ff Wat zegt gg f ffDe waarheid En Kuno ff Is nog niet terag O God I ego eed scheidt ona na I Ellen zonk weder op de aofa Eene week verliep Ellen was zoo verre bijgekomen dat zg op zekeren morgen zeer langzaam den weg naar Vorsej kM opwoadeleD Het wms aoo Hbi Middelburg voorwaardflyk gasloten overeeukoüist voor de aanschaffing van benoodigdheden voor een zeebad Staten Geueraal 2e Kamiul Zitting van Vrjjdag 23 November 1894 Het debat Over de Indische begrooting werd voortgezet Hg het onderdeel Koffie bestreed de heer Hintzen sterk de wyze waarop de ludische Regeenog onder goedkeuring van den Minister bet bijslagHtelsel toepast in stryd zelfs met zyo vroHgere meening OverigeM dringt hy ann op eurlyke proelneuiogeu met viyu Icoffiecuttanr De Minister van Koloniën verztokert dat hoe hy vroeger ook over het bijslagstalsel gedacht moge hebbeu hy thans evenals de Gou veneur Generaa het kamerbe lait aoo getrouw mogelyk wil nskomen vandaar de 0uderzoe kingen in Indie ingesteld Ot de resultaten bevredigend zallen syn kan hy niet bevestigen maar in elk gevat zou het groote bezwaren hebbbn in het plan Hiutzen te treden eo met alls Javanen eene rekening courant te openen De heer Gremer constateert dat de Kamer slechts geld toestond voor een proefneming met het byslagstelsel maar dat stelsel geeuazins heeft aanranrd De circulaires vau den GouT Gen schynen aan te toonen dat de roef mislukte De S Bister meent dat de uitkomsten der fOef moeten worden afgewacht Bjj het artikel boschwszen dringt de heer Gremer aan op herziening van het verouderde reglement By de vyfde afdeeling drong de heer Donner aan op opheffing van art 188 regeeriugsreglemeut Ten gunste eener goede krankzinnigen verpleging spraken de heeren Bool en van Geonep De eerste was van gevoelen dat san eene goede verpleging nogal wat hapert terwijl de Minister de meening verdedigde dat deze verpleging wel niet san ideale maar dan toch wel aan redelyke eïschen voldoet Omtrent de resultaten van de exploitatie der Ombiliëukolenvelden gaf de Minister in zooverre geruststellende verklaringen dat de voorlo ig niet schitterende uitkomst niet mag leiden tot een definitief ongunstig oordeel Terecht merkt Zyne Ezc op dat bïer zeer zeker op aanvankelyke teleurslelling te rekenen viel Er schyBen goede gronden te bestaan om op een betere teekooist te hopen De Kamer is genaderd tot de afdeeling Oorlog De debatten moeten a s Dinsdag in elk geval afloopen zoo niet iu de gewone dagvergadering dau in eene avondzitting waarmede de president reeds gedreigd heeft vroug dat niemand in de paatoria vermoeden kon dat zij reeds op waa Ellen waa eohter nog niet verre gevorderd of hare zwakke kraobten bare beklemde borst en bet aanhoudend hoesten dreigde haar te beletten verder te gaan Zij moest op den weg blgven atilataan Terwijl zg daar atond en naar den adem hijgde kwam een boer net een ledigen wagen aanrgden Ellen vroeg of bij naar Forsby moest en of zg kon mede rijden Ja en als de juffrouw wil dan rgd ik naar Forsby vooral als zg mede wil Voor zulk eene goede jalfrouw maak ik gaarne een omweg ala het noodig ia Gg moet zeker naAr moeder Brita dal kan ik wel denken gg zijt altigd zoo goed en lief voor haar Hiermede hield hg stil om Ellen te laten opstggen Ellen aprsk vriendelijk met den boer die niet weinig vereerd waa dat de jonge juffrouw van den proost met hem medereed Nu juffrouw Ellen nu kent men c en vader van het kind van Stioa Bengtson ik ben er aobter gekomen en heb bet Bengt Bengtson ges d want zie het is toch een aohande dat de groote bfefo onze meisjes in bet verderf storten maar bg küu er op aan dat Beogtaon afrekening me hem sal houden 1 Ellen herinnerde zich mei schrik moeder Brita s woorden Zg klaagde nu zich zalve aan als de oorzaak van hetgeen gebeuren kon en vroeg Nu wie is het dan F sWel niemand andera dan de graaf de landmeter Toen bg verleden jaar bier waa liep hg Stina overal aohtemo want s was eoa van de kni Mta meiqas De Hooge Raad heeft beslist dat de rt chter bij hel uitspreken van e n vonnis tot echt scheiding de onbeperkte bevoegdheid heeft om een minderjarig kind van partyen aan een derde toe te vertrouwen zoodat hy zelfs motf bepalen dat het hy iemand in het bnitonlino zal verblyven Te liaidea zal getracht wordsa een kookcursuB in bet leveo te roepen De ioricbting oor fabrieksmeisjes wenscht die op te riohten voor de fabriekmmeisjes en daarnevens ook een cursus voor meer betatenden alles volgent de voorwaarden door het hoofdbestuur van het Nut daarvoor gesteld Het departement aal xich nu lot het hoofdbestuur wenden om een leerares te verkrygen Voor localiteit en inventaris is reeds gezorgd Uit Nyeveen Dr wordt gemeld De vereenigde betrekking van ko ter en doodgraver by de Ned herv gemeente alhier blykt nog altyd een begeerlyk baantje te vïü Toen het postje vacant was geworden kwo men de liefhebbers opdagen zonder daartoe beboorlyk te zyn opgeroepen De heeren die het haantje hadden te ver geven waren eohter goed by de pinken en besloten de zaak zoo duur mogelyk te verkoopen geld is toch maar de ziel van de negotie Wanneer de sollicitanten vroegen hoe hoog het salaris ook was werd geantwoord vree ger was het f 10 nu moet er god zy met ons worden toeg eveu Na veel loven en bieden werd aan Hend nns Iluberts de betrekking to ewezen voor een som van f 27 80 per jaar Een vergelykend examen sooals vrof r gebruikelyk was werd thans door onze dorpswyzen niet gevorderd Te Utrecht heeft zich naar bet Utreobtaoh Dagblad mededeelt eene voorloopige commissie gevormd welke zich ten doet stelt het muziekkorps der Stedel ke Schuttery aldaar dat met lo Mei 1895 zat ontbonden worden voor de stad te behouden eo op zoodauigen voet te beheeren dat zyne toekomst verzekerd zy De bedoelde commissie weud xïch met een beroep om medewerking tor hare stadgenooten Zy bestaat uit de heeren mr A J M Bake M L J Bake mr C Gerlings H Oortmu Gerlings dr P Templemau van der Hoeven K A Mansien mr D Ragay jhr mr J J M van Riemsdyk jhr dr B H C K van der Wyck en jhr 0 van der Wyok Maar zie toen ik onlangs bg hem op bet kantoor waa zet ik tot hem want ik had bem altgd verdacht mijnbeer de graaf herinnert zioh seksr Stina Bengtson wel gij weet wel die er zoo goed uitzag Ja antwoordde h j en keek zoo raar uit zgn oogen zjj is immers dood f Zg heelt baar kind vermoord zeide ik Dat heb ik gehoord Zijn aangezicht werd zoo wit als een laken Hn niemand weet wie de vader waa begon ik weder en zag bem strak in de oogen maar mocht Bengtson er achter komen dan zou bg hem teekenen voor zijn beele leven eo ik weet wel dat niemand bem belpsn zou wanneer Bengtson hem in de klem kreeg teide ik Toen had de juffrouw bem eens moeten zien hg werd als een Igk en bg begon te ritleo vw bet boofd tot de voeten Gg tgt de man daoht ik s Avonds wss ik voornemens naar Bengtson te gaan om hen mgn vermoeden mede te deelen maar toen ik bet huisje van Erik den daglooner voorbg giog zag ik den graaf daar in gaan Toen kwam hst ia mij op dat ik eens moest gaan luisteren naar wat zg zamen te praten hadden want zie ik herinnerde mg zeer goed dat toen hjj de eerste maal bier wa bij daar gedurig wat te beatellen had en toen soboot bet mg te binnen dat Sttua daar ook dikwgts placht te komen Erik staat bg ons boeren juist nial hoog aangeschreven bg beeft precies de streken van een vos en is bgna altijd dronken Ik ging aobter de deur staan Iniateren en toen boorde ik dat de graaf tot Erik zei Zeg eens Erik ik beloof je tien r ksdaalders banko als gg weet te zwegen ik hab niets met Stina Bengtson uitstaaDde gehad hoor 1