Goudsche Courant, maandag 26 november 1894

In de maand December zal H M de Koningin aanvaogen met de studie van de Hoogduitache taal Het onderricht iu die taal ifl door H M de Koningin Kegentes opgedragen aan Dr £ ¥ Kossraann leeraar aan bet stedelijk gymuastiim te s Graveahage De Am8t Ct stelt in het licht boe na Nederland by bet sterfgeval dat bet huis van Saksen Weimar getroffen heeft betrokken is De overledene toch was de naaste raanneIjjke erfgenaam tot de Nederlaudschen troon Ware het bier te lande aU b v in Rusland noodig naast bet hoofd van den Staat een troonopvolger te plaatfien dan zou de 70jarige princes Sofie als zoodanig zyn uitgeroepen Mucbt een nieuwe rnmp ou Vorstelijk Huis treffen dan zon het Weiuiarscbe Hoi dus geroepen worden de krooc van Nederland te dragen De rechten welke de prins by een kinderloos overlyden van onze Koningin zou doen gelden zyn nn overgegaan op zyn ISjarigen zoon prins Willem Ernst Deze heeft een twee jaar jongeren broeder Bernard Hendrik Vooral deze omstandigheid is vtn gewicht omdat zoo de kroon der Nederlanden in bet Weimarsche Huis kwam deze volgens onze Grondwet nooit zou kunnen worden gedragen door den Groothertog eelf In elk geval zou een jongere broeder dus j eroepeu worden een troon te beklimmen GeInkkig dat in geen enkel opzicht aanleidiug bestaat ons op dit gebied in de verdere bespiegelingen te verdiepen Toch aldus eindigt bet blad achten wy een korte berinnering aan wat de toekomst ondanks alle boop volle teekenen ou kunnen brengen op dit oogenblik niet overbodig Eeuwfeest der vaccine Ter herinnering aau de ontdekking der TAprinatie zal in d u loop van het jaar 1896 vermoedelyk te Berlyn door het Duitscbe instituut voor inenting een tentoonstelling worden georganiseerd van altes wat op de inenting betrekking heeft Zy zal gepaard gaan met een congres De tentoonstelling zal zoowel omvatten wat op de ontdekking en ontwikkeling der vaccinatie als wat op de ontwikkelingsmethoden der lympbe de bewaring en verzending daarvan betrekking heeft De armvoogden in de Briesche gemeente Opsterland zullen over een week de bedeeling moeten staken omdat dan de kas ledig is Het gemeentebestuur wil door een tijdelyke geMleeoiog opnieuw in de behoeften voorzien maar bet wordt zeer betwyfeld of de gemeenteraad daartoe genegen zal zyn Men verwacbt dat de leden van het armbestuur evenals de raadsleden collectief ontslag zullen nemen Naar men verneemt is dr Kuyper zoo ver hersteld dat hy Pau waarheen hy zich tot herstel zyner gezondheid had begeven heeft verlaten en op de terugrfia naar ons lasd is Te Apingedam zyn gevankelyk binoen gebracht vier mannen en twee vrouwen die zich in den omtrek van Steendam en Lnskwerd op klaarlichten dag schuldig maakten aan inbraak diefstal en plundering Op het Vreeburg te Utrecht bad Dinsdagavond een volksoploop plaats veroorzaakt doordien een als heer gekleed persoon twee daar loopende dames onverwrchts aanviel en daarna met zyn wandelstok zoodanig mishandelde dat beideu bet bloed langs het aangezicht liep Een politieagent bracht de dames naar het politiebureau om te worden verbonden en vervolgeus naar haro woning maar noch de politie noch iemand uit het publiek hield den dader aan De beer F de Hodaye tot dusver adminiairatenr van den Figaro die met de heeren Francis Magnard en A Périvier het driemanficbap der directeurè gérantac van dit blad uitmaakte ia als de langst in functie zynde op getreden als hoofdredacteur vau het Parysobe blad Do heer Périvier wordt als secretaris der redactie vervangen door den heer Gaston ijtümfitte Den 6qii December vertrekt van Amsterdam wt stoomschip Prios Mauritsc naar Westfodie een transport van 25 matrozen mariniers m tuttrstokers Men meldt oit Den Haag aan het Eott NbUi Het Rotterdamache Kamerlid de beer Plate heeft mpt succes by den Minister van Koloniën aangedrongen dat de onderhandache gunning van bet vervoer van zout langs de Indische kust aan de Indische pakketvaart door Z ËJCC niet zou worden goedgekeurd hy verkreeg toezegging dat per telegraaf aan den gouverneur generaal zou worden gelast eene inscbryving voor dit vorvoer open te stellen Een der firmanten van de firma Wm H Muller Co is voor dic aangelegenheid naar Indie vertrokken ea wel poedig geifolgd door een der firmanten van de firuia Ruyys Co Hier ter stede vernamen wy dat die reis naar Batavia door den laatste ondernomen mede ten doel beeft de nieuw op te richten stoomvaartlijn naar ludië in de combinatie der Rotterdamache Lloyd en der maatscbappy Nederland c t betrekken Voederrantftoeu en voedertyden Ingevolge de steeds voortgaande vertering van het voeder in bet dierlyk lichaam moet er telkens opnieuw weer voeder ingebracht worden opdat de verteringswerktuigen werkzaam kunnen blyven en de productie van vleesch of melk steeds plaats vinde Gewoonljjk bepalen zich de voedertydeu tot drie iu getal boevrel bet ook meermalen gebeurt dat nog een paar daartusscheu worden geschoren n l als het blykt dal er een byzondere eetlust bij de beesten bestaat en het voeder zich in de productie betaalt Ook heeft de aard van bet voeder invloed op de meerdere of mindere herhaling der oedertüden Zoo ischen b v alle toebereide voeder mid delen en evenzeer vloeibare en zeer licht verteerbare voedingsmiddelen omdat zy spoedig maag en darmen verlaten oen spoedige herhaliug van bet etensour Omgekeerd kunnen ook by zeer langzaam verteerd wordend voeder alsmede by niet werkende of niet produceërende dieren twee maaltyden per dag voldoende zyn Ook doet de gewoonte bier veel af Wanneer men de beesten aan twee maaltyden gewend heeft dan richt zich hun organisme daarnaar dan znllen zy per keer zooveel eten dat ze iu den tusscbentyd niet door honger gekweld worden In dat geval duurt de tyd van voederen natourlyk lang een paar üur b v Is het vee aan kleine porties gewoon dan moet de gevende hand per dag ook vaak terugkomen Voederorde by paarden By werkpaarden houdt men zich gewoonlyk aan drie voedertijden n l s morgens s middags en s avonds Werken deze paarden niet dan geeft men ze ovengoed driemaal s daags voeder omdat zy aan deze orde gewoon zijn Paarden die aanhoudend op stal staan moet men meer rantsoenen per d geven De baver of een ander krachtvoer geeft men dan in vier keeren en daartusschen in een paar malen hooi terwyl zy de grootste portie van dit ruwvoeder tegen den nacht ontvangen B zwaren arbeid verdient het aanbeveling meer dan driemaal per dag te voeren Kleine maar betrekkelijk spoedig terugkeerende porties verdienen de voorkeur in het algemeen omdat maag en ingewanden dan oolÉ voortdurend werkzaam zijn en het voeder beter verteerd wordt Bovendien is eten werken een insiianning die vooral bij veulens niet te gering moet geschat worden By koeien By de herkauwers worden zeer verbchïltende voedertydeu gehouden omdat bet de gewoonte is die bier het getal bepaalt Er zyu er die driemaal per dag vo reu muar er zyn er ook die het zevenmaal doen Alle halm en bladvoeikr moet in drie vier keeren per dag gegeven worden zooveel mogelyk na gelyke tydruimte Wil men bovendien nog gebruik maken van krachtvoer van wortel of knolgowaseen dan komen er natuurlyk nog een paar voedertyden by Maakt men veel gebruik in den stal van vloeibaar voedsel spoeling dan zyn natuurlyk vier rantsoenen per dag evenmin voldoende Waar raen zich hier aan twee voedertyden houdt daar legt men natuurlyk het voer in drie of vier porties voor minstens een half uur na mekaar Zeer omvangryk voer geeft men by groote porties maar in twee a drie malen Het blyft lang in de maag en eiscbt een rustig herkauwen Alle andere voedermiddelen die niet herkauwd worden en dus de maag gauw weer verlaten moeten dikwyls gegeven worden dn steeds by kleine porties gelyk By varkens Varkens krygen gewoonlyk drie keer per dag eten hoewel viermaal niet uitgesloten is Jongen varkens zoogende moeders en mestzwynen geeft men niet zelden vyfmaal per dag wat voeder Ktöine porties z n hier vooral aan Ie bevelen om den eetlust ie onderhouden en om overlading van de maag te voorkomen Hoe meu evenwel ook moge voeren het komt er vooral op aan dat men zich streng houdt aau de eenmaal aangenomen orde De verteringborganen gewennen daaraan en de maag wt rkt als een uurwerk Voorts legge men nooit per maaltyd al het voer in eens voor maar by gedeelten Neemt men de e voorzorg niet in acht dan wordt een deel van het voeder onsmakelyk gemaakt door den adem der dieren en dat deel wordt of niet genuttigd of slechts met lange tanden V6ór eeu tweede portie gegeven wordt moet de eerste verbruikt zyn Ook denke men er aan dat na het eten rust noodig is voor de vertering Geloop tusacbentpds in den stal komt dus niet te pas Kan er niet gerust worden bij werkpaarden b v dan eiscbe men na den maaltyd in eei niet te veel krachtsinspanning het is toch een dwaling te gelooven dat beweging de vertering bevordert Vooral is een volstrekte rust voor de herkauwers van veel belang omdat herkauwen evenzeer noodig is als bet eten zelf Boe omvangryker het voer is hoe meer tyd er voor het herkauwen noodig is Tegen den nacht legl men paarden wat hooi en runderen en schapen wat stroo voor met het oog op een Volkomen vnlling van de maag en vooral ook als men overdag veel krachtvoer gegeven lieeft V Een gevaarlijke vogel gevlogen Donderdag namiddag werden door den rechter commissaris belast met de instructie van strafzaken in bet huis van bewaring op de Korte Hoogstraat te Rotterdam verschillende getuigen en verdachten geboord iu verband met den belangryken diefstal met hraak van gouden zilveren en juweeleu voorwerpen voor eenige maanden ten huize van den beer Drost in de Diergaardelaan gepleegd Onder de verdachten was ook aanwezig de vermoedetyke hoofddader H M een 2I jarig kelloer in de Helmersatraat gewoond hebbende Toen nn de instroctie reeds geruimen tyd aan den gang was pa bet de beurt van M zou worden om in verhoor te worden genomen bemerkte men tot niet geringe ontsteltenis van bewaarders en portier dat by die als een berucht inbreker geHignaleerd st t spoorloos was verdwenen Zoeken in het gebouw bleef zonder resultaat terwyl ouk het denkbeeld dat hy zich over het dak in Tfiligheid geateld zou hebben geen grond vond daar nergens sporen van brank of andere kenteekenen waren te bespeuren Het vermoeden ligt voor de hand dat hy brutaal alshy U uit de wachtkamer die op de eerste verdieping is gelegen zïcb naar beneden beeft begeven en daarop door den portier is uitgelaten in de meening dat hij een getuige was Natuurlyk beeft M den portier den schrik van alle dieven en inbrekers in deze meening gelaten en toen de met een groote bos rammo lende sleutels gewapende man achtereenvolgens de deuren voor hem ontsloot en hem de vryheid aanbood heeft hy ontegenzfggelyk in zyn vuistje lachende en minzaam salneerende met bekwamen spoed gemaakt dat hij uit de voeten kwam geholpen door den zwaren mist die in den avond van Donderdag boven onze stad hing Ook by de politie scbynt men dit vermoeden te deelen daar alle sporen booten en verschillende andere posten zyn bezet onder dat m n or tot nog toe in geslaagd ïs den ontvluchten inbreker en dief te pakken De van hem bekende beschryving is middelmatige lengte donker haar klein zwart kneveltje blauwe oogen gekleed met zwart pak colbertjas jockey pet ataanden boorden sportschoenen De 19 jarige bij bet 7e regt inf dienende milicien M R te Amsterdam geboren en aldaar in garnizoen heeft voor den krygsraad in bet 4e mil arr s tandplaats Haarlem terecht staan als beschuldigd dat hy op 22 Sept ji terwyl hy aan de hoofdwacht te Amsterdam op wacht was toen de korporaal dier wacht Kapteyn hem gelastte de losse papieren die voor het wachtbnia lagen op te ruimen tot dien korporaal gezegd beeft dat behoef ik niet te doeui en toen die korporaal bet hem andermaal gelast heeft ik doe het niecc en bet dan ook niet gedaan heeft De krygsraad achtte het ten laste gelegde rechtens bawezen en bek daardoor schuldig aan bet uitdrukkelijk weigeren en opzettelyk nalaten een order van dengeen die boven hem gesteld is te gehoorzamen of na t e komen niet in eene affaire tegen den vyand of in eene plaats welke dadelyk beleerd of berend is en veroordeelde hem te dier zake tol vier maanden militaire gevangenisstraf De advocaat fiscaal voor Hr Ms zee en landmacht kwam van dit vonnis io hooger beroep by het Hoog Militair Gerechtshof welk college gister aitspraak deed Geheel overeenkomstig den in deze door den advocaatfiscaal in appel gednnen eischf besliste het hof dat de aan beklaagde ten laste gelegde en door den krygsraad terecht als bewezen aangenomen iten niet vallen onder de bepaling van art 95 van het crim wetboek voor het krygsvolk te lande daar voor de toepasselijkheid van dat artikel vereischt wordt dat de gegeven order betrekking beeft tot den dienst en de order om losse papieren die op de straat voor de wacht lagen op te ruimen geen dienstverrichting t n doel had Op dezen grond werd s krijgsraad vonnis te niet gedaan en bekl vrygesproken van het misdryf van dienstweigering terwyl het feit ter beoordeeling werd overgelaten aan de bevoegde militaire autoriteit De Minister van Binnsnl Zaken zal by de regeling der financieele verhouding van Ryk en gemeenten nagaan of er tot teekening van subsidie uit s Ryks kas aan die gemeenten welke tot dusverre onder zoodanige hulp de kosten van hare gymnasia hebben bestreden termen zyn c De wet op het hooger onderwys geeft zoo zegt de Minister verder geeue aauleidiog ten aanzien van de toelating op de gynniuiA tusschen mannelyke en vrouwelgkeadspir ntoa te onderscheiden Het waren daarom geenszins met die wtt in stryd aau het verleenen van subsidifia mq gemeentebesturen de voorwaarde te verbinden dat maanelyke en vrouwelyke leerliagi D op gelijken voet znllen worden toi laten De Minister maakt echter bezwaar biertoe over te gaan eensdeels omdat het bwjenkelyk is aan deze subsidiën die haren grond hebben in de vroegere toestanden op gymttasiaal gebied nieuwe voorwaarden teverfónden anderdeels omdat bet opleven der tpelatiug aan gemeentebesturen die er tegen gekant zgn en veelal by de bevolking banner gemeepien steun vinden geenzina een gunstig tasultMt waarborgt De gunstige ervaring tot dusver steods opgedaan v aar vrouwelyke leerlingen U de inrichtingen vau hooger en middelbaar Quderwys zyu toegelaten zal naar by vertrouwt langzamerhand den nog hier en daar bORtMPden tegenstand overwinnen Het Hoofdcoinité der gezamenlyke dlninaDW bewerkers vereenigiugen te Amsterdaoi hetH gisteren aan de vakgenooten het TO g d manifest gericht In de gecombineerde vergadering der bestaren van alle Diaman the werkers Vereeuigiageq vau Zondag 18 November 1894 geboudeu in café SchIÜ8ser c werd een comité bouoeiud samengesteld uit 2 vertegenwoordigers vaaetk onderdeel van bet vak welk oomité bofen staanden naam aannam en gisteren WoSns dagavond 21 November 1894 voor hete4f 1f vergaderde in het café Central Daar werdea de volgende besluiten genomen lo Dat het Comité voorloopig een weekblttd zal uitgeven getiteld Weekblad dergezamenlyke Diamantbewerkers Vereenigingen dat Vrjjh dag 30 November a s voor het eerst verscHu uen zal en 3 cent per nummer verkrygbtar zal zyn 2o Dat alle Besturen van Vereeniging p uitgenoodigd worden hunne inedededlingsn omtrent Vergaderingen enz vóór Woensdag 28 November a s aan de redactie van bet blad Café Central te richten 3o Dat de ingekomen gelden ten bedragt van 1688 71i by de Rykspostspaarbank en de Spaarbank voor de stad Amsterdam znllen belegd worden en bestemd zullen worden tpi basis der te vormen Weerstandskas 4o Dat het Comité uit deze gelden geen onderstand zal verleeueu omdat de som daartoe te klein is en ook omdat op bet oogenblik nog niet gecontroleerd kan worden of all oaovrugen wol te goedertronw van werkstakers afkomstig zyn Het comité zal daarom het geld admiuistreeren dat aan de tot stand komende organisatie overdragen die er dan de verdere beacbikkiag over zal hebben 5o Dat heden Donderdag avond 22 Nov van af 8 uur in café Centralc gedrukte on gestempelde ly ten verkrygbaar zijn waarop deze week bydragen voor de Weerstandskas moeten geïnd worden Het comité doet een dringend beroep op alle rakgenooten om de weerHtaudskas zoo krachtig mogelyk te tteuaen Daarvan toch zal het verdere succes onzer beweging afhangen In bovengenoemd Weekblad zal alles verantwoord worden Op elke fabriek ot werkplaats op gruote labriekeu op elke zaal vormde zich een comité dat belast is met het inzamelen en afdragen der bjjdragen In de zaak tusschen den tweeden luitenant Moll en den sergeant Missaert is nog geen uitspraak gedaan door het Hoog Militair Gerechtshof Maar de tweede luitenant is tot eersten luitenant bevorderd Of de sergeant nu gedegradeerd zal worden is nog niet bekend Maar hoe de militaire overheden beslist hebtren en beslissen zullen dat 3 1 geen verandering brengen in bet oordeet in bni erkrmgen over deze zaak Wel erkent men dat iniubordioatie hêjt lager ondermynt maar dit juist legt een hooge verplichting op aan allen die over anderen zyn gesteld en ook biermede behoort rekening te worden gehouden door dtt militaire autori teiten Bnitenlandsch Overzicht Zooals men weet volgen de Britten met belangstelling onze operaties op Lombok £ ïn deze belangstelling gaat zelden gepaard met welwillende en waardeerende gevoelens ten opzichte van de Datchmen c Hierop bestaan ook gunstige uitzonderiogen Zoo wenscht detWestminster Gazette Holland beden geluk met de laatste overwinning op Lombok In tegenstelling met andere Ep gelsche bladen die den draak hebben gestoken met de langzaamheid en het dralen van den opperbevelhebber brengt de Westminster Gazette hulde aan generaal Vetter die op Hotlandsche manier tyd nam voor zyn werk doch evenveel succes had in zyn gevechten met de Balineezen als generaal Joubert die eveneens een slow coach werd genoemd had by syn expeditie tegen de MaUbooh s Nog vettigt het blad de aandacht van vzekere personen op twee voorvallen uit de Lembok ttzpeditie In de eerste plaats toen het bericht kwam dat een aanzienlyke troepenmacht in een hinderlaag was gevallen ontftond er in bet vaderland geen paniek en het ontslag ran generaal Vetter werd niet verlangd De publieke opinie zei geencritiek op dit oogenblik laat ons eerst het ongeluk herstellen Mitsdien werden alle troepen en versterkingen welke de commaudant aanvroeg onmiddellyk afgezonden en daar de soldaten b t vertroQwen niet hadden verloren was de overwinning een kwestie van tyd In de tweede plaats valt op ti merken dat hoewel voor niet minder dan 100 000 p st aan goud en zilver en verdere kodtbaarheden te Tjakra Negara zyn gevonden van losbandigheid geen sprake was De geheele koatbare bnit werd in handen gesteld van de bevelhebbers Mogelyk plunderen de Sanaks hier en daar doch het leger bestaande uit Hollanders Javanen Madoereezen en de hemel mag weten uit hotvele anderen volkeren hield zyn banden zuiver Ten spyt dus tan anderen beweren is Holland volstrekt nog niet aan bet siude van ayn loopbaan als koloniale mogendheid Met bet oog op de beteekenis welke voortaan door de Éngelschen te hechten is aan hnn Maleiscbe bezittingen veronderstelt de Westminster Gazette verder nog dat do Britache iournalisten en de IndiHcbe regeeringspersonen weldra de weuschelykheid zullen inzien om meer aandacht dan zy tot t usver deden te schenken aan de ervaring van Hollandscbe ambtenaren in Oost Indië Iu vele opzichten is onze kennis van land volk en gebruiken van de hoogste waarde voor QrootBrittanje als een Zuid Aziatische mofcendbeid waArbg bet blad nog opmerkt dat een van de beste boeken over het Mohamedanisme met betrekking tot het Oostersche leven is geschreven door een Hollander Snouck Hnrgronje die veel van zyn keunis opdeed op Java Zoo telden ontmoet men in de buitenlandt bhiden woorden van waardeering te onzen opfiohteii dat wy meenden deze witte raaf op Engelsch grondgebied wel te mogen vangen en onun lezers aan te bieden Het Bongaarsobe ministerie verkeert in een ze netelige positie Reeds eenigen tyd bestwt iu Hongarye een latente crisis die bet gevolg is van bet uitblijven der koninklijke bekifaohtiging op de kerkelyk staatkundige wetsontwerpen waaronder het ontwerp op het bufgeiüjk huwelyk die reeds door het parleipenfc aangenomen zyn De toestand is langzaïaerhaad onhoudbaar geworden De clericale vyanden der regeering hebben zicb op den katholiekendag te Stuhlweisaenburg voreenigd tot en katholieke volksparty die zich ten doel stelt by koning Frans Jozef te bewerken datZ M de kerkelyke wetten niet bekrachtigt en mocht dit mislukken een agitatie op het getonv te aetten tot afschaffing der wetten De Kosaoth bew ing beeft de positie der regeering nog meer verzwakt en de Hongaarsche bladen verwachten uu binnen enkele dagen bet einde vau de crisis Zy melden dat de heer Wekerle tenzij de kerkelyke wetten dan leeds bekrachtigd zyn Zaterdag naar Weenen lal gaan om klaarheid te brengen in de verstandhouding toiscben de kroon en het miniserie Bl kt dan dat de bekrachtining op moeilykheden stuit dan zal het ministerie zijn ontslag aanvragen Worden daarentegen de ontwerpen door den koning bekraohtigd dan zat wellicht bet ministerie toch zyn ontslag vragen om den hosing in de gelegenheid te stellen onder norimI omstandigheden over het lot van het volk te beslissen en wanneer de tegenwoordige rkhting in de politiek behouden wordt zoo tagelgk enkele nwe elementen in het ministerie op te brengen die hy de conservatieven op een geringere oppositie zouden tiooteo In de Duitscbe bladen wordt den laatsten tyd een tamelijk scherpe toon tegen Engeland ÉRgeslagen Dit vindt züu oorzaak ten eerste i de Brittanje s houding ten opzichte der S UeCtie van Dek oa b8ai en vooris in de VQtale aanvallen door de Engelscbe pers op Dnitschland gedaan omdat zyn regeeriog geen nfiying aan den dag legt ziob wat den oorlog VDhen China en Japan betreft door de EnMlsehe politiek op sleeptouw te laten nemen T Otilangs heeft de K8tnische Zeitung in feu scherp artikel dat haar oogensobynlyk in de pfiD was gegeven alïe vergrypen van Engeland t en Doitschland op Nieuw Guinea in Weit t Oo tf enQ Zuid Afrika en op Samoa wBgetomd en Donderdag bevatte de Ereuzunnng eau gelgke serie van grieven Het blad is altyd een voorstander geweest fin flink optreden van Doitschland tegen ingeland in koloniale aangelegenheden en terecht vindt het de opgeblazen taal die de Dgelsfhe pers tegenvroorHg ten opzichte van pnitscbland bezigt meer komiek dan trsgisch G oot Brittauni € zegt de Krenz Zeit heeft avrgeu een vriend op wiens hystand het in geval n nood kan rekenen En Doitschland Ktet er aoh niet toe beperken deeiscben van Ingeland af te wyzen en zich aau den invloed van dat land te onttrekken maar het moet ronduit zelf aan Engeland eiscben stellen in de eerste plaats wut betreft hst bezit van Samoa in de tweede rAn U in quadkties over West en Zuidweht Afrika Engelanda koloniale bezittingen zyn n eds lang t moederland te machtig en dan wil het iiog altyd maar meer hebben Dat moet den Éngelschen eens afgeleerd word n Brittanje heeft een bondgenoot noodig maar dnt kan DtiitschlanJ niet wifzen tenzij Engelands eischen in overeenstemming zijn met zyu draagkradlt Blykbaar vertolkt dit artikel de gevoelens van de hooge kringen en het wordt üob duidelyk waarom de Duitscbe regeering naar Delagoabaai een paar oorlofj 8 chepen zond Ze vertrouwde de Éngelschen daar niet en liet hen op de vingers kyken Men weet hoe dankbaar do Volksstem daarvoor was t Ia trouwens wel te begrypen dat groote mogendheden die aan koloniale politiek doen zooals Frankryk en Duitschland een afkeer krpgen van de egoïstische staatkunde der ËugeUcbe Jingo s die helaas maar al te vaak bun onrechtvaardig streven met succes zien bekroood Ontvangen een GROOTE SORTEEttING Dames Heeren en Kinder PARAPLÜIES A van OS Ai E 73 73 Beurs van Amsterdam lotkoen lÖÏ i losv iS NOVEMBBB Vor lr v 101 loi Vi 80 Vl SC l 15 78 6V NiolM SD Oert Ned W 8 J i dito dito dito Sdito dito dito SV HosoAl Obl Qoudl 1881 88 4 iTiLll InBohrij ing 1868 81 5 OosTBNm Obl iupapior 1868 5 dito in tilïer 1868 5 PoRTüGiL Oblig met ticket S dito dito S 10 l 88V 867 tv 8V 109V 69 40V 1001 4 KuiuKs UU Ooit io Serie 8 dito öeeani 1880 i ditob jaotb 188t 4 dito bij Hope 18811 90 i dito in goud lees 188S 6 dito dito dito 1884 8 Sfinje Farpet loliuld 1881 4 TofcKBH Gepr CoDT leen 1890 4 Geo leeoing ierie D Qeo leeaioK ZuiDAia Ejp Eto y obl 1B9S 5 MlMoo Obl Buit Sok 1890 VmmoiLi Obl 4 onbep 1881 iusTMBiu Oblig tieo 1861 8 i HoTTraDiM Sted leen 1886 8 i 100 70V 198 71 NlD K Xfr Heodelir aend 8 l raodab Tab Mlj Cortieosteo 730 DeiiUaataohappg dito 667 Arnh Hypolheekb paodbr 4 101 j CulLMij der Voratenl aand 701 1 Qr Hypolheekb paudbr 4 101 Nederlandaciie bank aand 811 Nad Handelmaalaeb dito ISO N W k Pao Hyp b pandbr 71 i Rott Hypotbeekb pandbr 4 j 101 Utr Hypotbeekb dito 4 1 101 Oo T s Ooat Hong bank aand 141 Bust Hypotbookbank pandb i 98 7 87 102 98 ml 189V 108 A 137 100 68 737 108 98V loaf 103 7 i 96 lOOi 140 184V nVi 90 63 93 I2 IS 101 73V 109 103 88 49V 800 171 108 108 108 108 U6 1987 94V 43V 106 Ahiuu Bqnit hypoth pandb 6 Mai L G Pr Lieo oert 6 NlD HoU U 8poor M j aand Mij tot Bipl ï St Sp aand Ked Ind Spoorwegm aand Nod Zuid Afrik Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dito TAl ll Spootwl 1887 8 A Bobl 8 ZuidItal Spwmij i H obl 8 PoLlN Waraohau Weenen aand 4 66y 104 7V RoBL Gr Ruaa Spw Mij aand 8 Baltiaohe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 IILarak Gh Aioir Sp kap aand 6 Loaowo Sewaal Sp Hij oblig i Grol Vitebak dito oblig B ZnidWeat dito aand 8 dito dito oblig 4 AHlKHit Cent Pao Sp Uij obl 6 Cbio k North W pr O r aand dito dito Win St Petar obl 7 DenTar 81 Eio Gr Spm eert r a Ulinoia Oeotrai obl in goud 4 Louiar k NaahTilleOert T aand Uexioo K Spw Hij lehyp o O Miia Kanaaa t 4 pot prof aand N Tork Ontario k Weat aand dito Fenna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn k Manit obl 7 Uo Fao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col le hyp 0 6 Camadi Can South Cert r aand Tm 0 Ballw fc Nav le h d e O Amaterd Omnibna Uy aand Eotterd Tramweg Maats aand 108 481 NlD Stad Amaterdam aand 3 Btad Rotterdam aand I BlLSU StadAntwerpol887 8 i Stad Brnasel 1886 i i HoNe Tkeiaa Begullr Geaellach 4 OoaTlNK Staataleening 1860 i K Ii Ooat B Or 1 80 8 SriNJl Stad Madrid S 1868 Tar NiD Bea Hyp Spobl oert t KEKXiSGEnXG Nationale Militie Eerste Zitting van den Militieraad BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOCDA bnngen ter kennis van belanghebbenden dat de Eersie Zitting van den Militieraad bedoeld by art 86 der wet van den 19d n Augustus 1861 Staatsblad No 72 zal plaats bebbea op het Raadhuis Maand den 17n December 1894 des namiddags 2 ure voor hen die by de loting getrokken hebbf n No 1 tot en met 100 en op Dinsdag den 18n Dec daaraanvolgende des namiddags ten I ure voor de hoogere nummers In dexe zitting moeten verschijnen de Vrywilligers voor de Militie en de Lotelingen die vrystelÜDg verlangen wegens ziekelyke gesteldheid gebreken of gemis van de gevorderde lengte terwyl daarin tevens uitspraak wordt gedaan omtrent hen die redenen van vrystelling hebben ingediend en omtrent alle andere Lotelingen Voorts wordt den Lotellng die zyn bewyzeu tot vryatelliug nog niet hnt fi iugelevcrd herinnerd dat dia niterlyk tipu dagen vóór den dag waarop de Eerste Zitting tun den Militieraad wordt eopend by den Burgemeester moetec zyn ingeleverd en dat hy die voor hovengenoemden Militieraad niel 18 ver fcbeneu gehouden wordt geeue redenen tot vrystelling te hebben en voor den dienst wordt aitngenezen terwijl bet niet outvangeu van eene byzondere kennisgeving ot van eeu oproepiDgt biljet uiet ontheft van de vcr ilicbting tot het verscbynen vonr den Militiersad of tot het indienen van de tot staving der redenen van vrystelling gevorderde bewysstukked GouHb den 24 November 1894 Uurgemoefter en Wethouders voarnoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER BurgerlijkoD Stand GEBOREN 22 Nov Wilhelmus ouders C Blom en F van der Zwalm Johanna Mecbelina ouders J J Prins en D R van de Weg Margaretha Maria ouders P L van de Waeter en G van Buuren Hendrikua Johannes ouders C H Reusbroek en H Sliukers Jucoba Hendrika ouders A van Os en G Terwal Adam ouders 8 Schiebroek en M C Bonman 23 Hendrikus Marie ouders R Rozestrateu en A C A van Buel Maria Louiza ouders C J van Ham eu W M Lamers 24 Gerarda Cornelia ouders W de Gruyl en C van Scbrave aud Johanna Juliana ouders T U vau Duuren en A W E Lemken OVEKLEDEN 23 Nov C F Vlag 8 m H van der Stnm 20 m ONDERTROUWD 23 Nov G H Nikkels te Maassluis 27 j en J P Korteuoever 27 j ADVERTENTIËN Winterbedeeling DIAEENEN der Evang Lnth Gemeente te Gouda zyn Toornemena op DINSDAG 27 NOVEMBER a a bg de ingezetenen eene SchaalCollecte te houden ten behoeve der door hen bedeeld wordende Armen D KöRING G i GOEDEWAAGEN J J Ti GALEN Door het Departement Oottda der Maatschappg tot Nut van t Algemeen wordt gevraagd LOCALITEIT ZAAL of GEBOUW geschikt voor LEESZAAL Aanbiedingen te adresseeren aan den Secretaris van het Nuts Departement A L THIEREN8 Crabethatraat Q 230 Firma J WELTEH WUDSTBAAT A 42 NagazlJD van COIlSETTE EN OITDEBGOED Groote keuze in alle FAN TASIE ARTI KELEN voor het aanstaande 8t JNicolaas feesl Belangprijke Verkooping De NoUria H OROENENDAAL te Qmtda f voornemens op DONDERDAG 29 NOVSU Der 1894 bg Iniet en op DUNDERDAO 6 DECEMBER 1894 bg Toeslag telkens des morgens 11 aar in het Hotel di ZaLHc aan de Markt te Qouda in bet openbaar te verkoopen De in 1880 gebonwde sonwmswoKiNB La vA s HoKvat met STALLING voor 47 KOEIEN en 2 PAARDEN ARBEIDERSWONING en 28 HecUren 71 Aren 93 Centiaren WEI EN HOOILAND in den Riutveldscben polder onder Hazert woude en een stak onder Alphen Laatst verhuurd aan den heer A VAN HOLST voor 2500 per jaar Te aanvaarden de Landeryen by de betaling der Koop penningen en de woning op 1 MEI 1895 De in 1878 gebouwde BOÜWMANSWONING Anna s Huivn met STALLING voor 25 KOEIEN en 16 Hectaren 49 Aren 76 Centiaren WEI EN HOOILAND in de Voorwillens en een stuk in Bloemendaal onder Qouda Verhuurd aan den Heer C SCHOUTEN tot 1 DECEMBER 1898 en lMEI1899 voor 1620 pur jaar achter BOERDERIJ met STALLING voor 16 KOEIEN en v66r WOONHUIS te Oouda aan de breede zgde van de Karnemelksloot Wgk R No 497 groot 8 Aren 95 Centiaren Verhnurd samen voor I 4 per week Betaaldag Kooppenningen 1 FEBR 1895 Notitiën der veiling verkrggbaar van af 15 NOVEMBER 1894 ten kantore van voornoemden NotarisGROENENDAAL Westhaven B 175 te tfouda alwaar mede alle nadere inlichtingen te bekomen zgn IN LOSSING eene Lading puike Orove Sm KACHEIEOLEN gedurende de Lossing tot 67 Cent per Mud k z k vrg te huis geleverd Aanbevelend Turfaingel F 80 Gouda Nov 94 Prima BEL0IE8CHB ANTHRACIT NOOTJES 1 40 per H L vrg te hnis Prima DUITSCBE fiAS COKES O SOper H L vrg te huis f aixam InaWINKEL KdMNKIJIKI SHHrtlVi KVi i l t n ChHSUSI Hl WASS IH I Agentunr hy de Firma Wed BOSMAMteGoad CITROEN EN Syroop Punch bl SLOTKMARER Co ADVERTEN TIEN in alle B nn n en BuitenlandBChe Cou ranten worden dadelijk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN ZOON te Oouia