Goudsche Courant, dinsdag 27 november 1894

No 6518 u 051 8 f Dinsdag 27 November 1894 33ste Jaargtti GOÜDSIMe lllAMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 338te Jaargnng OE a 7 TJ VT OiTTT7 AJtTC3 BiT Waf is ds iKsto hnóviu tMu Jioht nat PI 11 V Le i s v tn K jsjI nfcerPain Expeller tl nui al rldtuA j Speelgoed en Galanteriëii I uitnemend geschikt voor T IMCOLAAS CAÖEAUX 1 Mej L DE JONG Lange Tiendeweg s ï 3 s Patent H Stollen De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uilr ondering van Zon en Feestdagen De prqs ier dne maanden is ƒ 1 26 firanco per post ƒ 1 70 AkonderUjke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst rau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel mee 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Du tiuii Pnt Uitttlirglitli rilrMtiii ittU itlarf Irontrln JDer gro e JBrfolg tfw untan PtUent H Stollen rrunien kat Anitua tu fartohledman tverthloaen Jfacfu mungen gegttw ilan kaufo daber unsera tetê acharfen H Stollen ouf toa un direct odar In lotohan Eltanhandlunian kt tianan uniar Flakat fwla nebanitehendf auigahanit M Z Praialisten und Zeugniaae g atk und franco Warnung ScbuUmarkai 01TTVA1TGEÏÏ eene Prachtige Sorteering j in verschillende nette étni s uitmuntend g eschikt voorj ST NiCOLAAS CADEAUX Tevens ruim gesorteerd in ENVELOPPEN imm EN miJFBEIOEPTEN Visitekaarten met étui s S OCIËTEIT 2y Ct HANDSIQAAE LOUIS BISSCHOP Dubkle BuurL Openbare Verkoopinjf TIN HUIZEN te O O TJ 3D fï Oe Notaris H QBOËNENDAAL te Omda il roornemens op MAANDAG 3 DECEMBER 1894 des morgens 11 nar in het Hotel db Zauic aan de Markt te Oouda m het openbaar te Teilen en te Terkoopen No 1 Een goed onderhouden Tan gaa en waterleiding Toorzien HËERENHUIS met groote Tuin groot 5 Aren 40 Centiaren aan de Gouwe Wyk C No 115 te Oouda met uitgang naar de Vesi berattende beneden 4 Kamers Keuken en Kelder en boren 7 Kamers en Zolder Verhuurd Toor 400 per jaar tot 1 Mei 1806 No 2 Een goed onderhouden WINKELHDI8 waarin Manufactuurzaak aali de Dubbele buurt Wjjk B No 11 te Gouda Verhuurd TOor ƒ 350 per jaar No 3 Een goed onderhouden ruim WINKELHUIS waarin Blikslagers affaire aan de Dubbele buurt Wjk B No 7 te Gouda met uitgang Achter de Kerk Verhuurd TOor 4 p per jaar tot 31 December 1897 No 4 Een in dit jaar geheel rernieuwd WINKELHUIS waarin Sigarenwinkel aan de Dubbele bunrt VV k B No 4 te Gouda Verhuurd Toor f 260 per jaar No 6 Ben HUIS met TUINTJE aan de Waohtelstraat Wijk P No 173 te Good ftiet uitgang naar de Korte Akkeren Verhuurd Toor 3 50 per week tol 1 Februari 1895 No 6 Een HUIS aan de Wachtelatraat Wyk P No 171 te GoüDA Verhuurd Toor 1 92 per week No 7 Ben HUIS waarin Broodbakkerj aan den Fluweelen Singel Wgk R No 586 te Gouda Verhuurd Toor 2 50 per week No 8 Een HUIS aan den Fluweelen Singel Wflk R No 587 te GouDi Verhuurd Toor 2 25 per week No 9 Een goed onderhouden Tan gas en waterltiding Toorzien HEERBNHUIS met TUIN groot 3 Aren 20 Centiaren aan de OosthaTon Wyk B No 18 te Gouda beTattende beneden S Kamers Keuken en twee Kelders en boTen 5 Kamers Keuken en Zolder ingericht tot afzonderlijke BoTenwoning De Benedenwoning is Terhuurd TOor 350 per jaar tot 30 April 1896 De BoTenwoning is niet Terhuurd Het in de biljetten onder No 10 omschreTen pand wordt niet Terkooht Te bezichtigen Pero No 1 3 werkdagen r6ór den dag der Telling mits Tóóraf belet Tragende b den huurder de overige perceelen de laatste 3 werkdagen TÓör den dag der veiling tbo 0 1 unr en op dien dag ran 9 11 unr Nadere inliohtiugeu zgn te bekomen ten Kantore Tan den Notaris H GROENBNDAAL te Gouda alwaar Notitiën der Teiling Terkrggbaar zgn van af 20 NoTcmber a s FDIEE ODDK SCHIEDAMMER GENEVEE ktPHOfFïl Merk NiaHTOAP Verlcrygbaar bij M PEETERS Jz N B Ali bew s TSQ echtheidi s OHcbet en kurk steeds Toorzien Tsn den naam der Firma P HOPPE Ooada S elpersdruk van A Bbinkuan Zoon tÉ®f Vut is sth ttuilmoi at wendent en üS Anlier Pain Expeller yf BMt du itMds in iftder huugezin EE g Aiker Pain Expeller Plus 90 gat TB oat m 1 25 de ïascb Toottudn ia 4é mMsta A aelen en by f Ai BiahteT t Ca ta BotUréun Te Gouda bg A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt DB LEVERT PUIKE mmm mm zooals Torig jaar a 45 Cent de 6 Ons Op6n bare Verkooping A De Notaria yöj gk J P MAHL8TEDE te Hl RS B Bergambacht is roorue S K Kf mens in het openbaar te verkoopen 10 Op ZATERDAG den 8 DECEMBER 1894 des morgens elf aar in het toobmw tg Rbchthüis te Ammeratol Het HUIS geteebnd No 72 ingericht tot BROOD BAKKERIJ met Woning Erf en Grond te AMMERSTOL kadaster Nos 673 en 1325 samen groot 9 Aren 2 Centiaren Grondlasten 1894 6 07 20 Op WOENSDAG 12 DECEMBER 1894 des morgens elf unr in de Stads Herberg van A J VAN dsn BERGH ie Schoonhoven Het recht van Erfpacht op een perceel GROND gelegen aan de Fraasche kade nabg den Vlisterdyk under BEKGAMBACHT alsmede het daarop staande W O O N H ü I S geteekeud No 451 met annexe STALLING en verdere GETIMMERTEN kadastraal bekend op Sectie C No 3269 groot 21 Aren 40 Centiaren Grondlasten 1894 8 34 Beiden te aanvaarden b de betaling der kooppenningen op den 1 Febraari 1895 Inlichtingen geeft genoemde Notaris AFSLAG Set KCIUIS waarin BAKKERL en WINKEL in KRUÏDENIERSWAREN wordt ai eoetend met daaraanstaand GEBOUW dienende tot Stoomgraanmolen met Locomobile één stel Maateteenen Boonenbreker en Lgnkoekbreker Yoorts Schaar en Erven en Open Grond staande en gelegen te CAPELLE a d IJ8SEL aan den Nienwen Schiakel of Capelscben weg laatstleden Woensdag door den Notaris JOHANNES NOLEN in hei Eoffiebais van A is MolbhXas te Capelle a d IJsiel geveild zal op WOENSDAG 28 NOVEMBER 1894 des middags ten 12 uur terzelfder plaatse door voornoemden Notaris worden afgeslagen Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 is bei goedkoopste adres van Nieuwe parapluien en reparatie Uitslaan van ROKKEN EN LUIERS Opentare Verkooping TD C3 0 J1DA ten o erstaaa van den Notaris H GEOENENDAAL OP DINSDAG 27 NOVEMBER 1894 des Toormiddags ten 9 ure aan het Militair Hospitaal aan de Kamemellisloot TA Een in goeden staat zynde Ontsmetting soven bizondor geschikt Toor LAKWBRKBRS EN boiten dienst gestelde HOSPITAAL GOEDEREN En daarna aan het lokaal wyk K No 252 aan de Peperstraat VAN eenen Inboedel en verdere HchameHjke roerende Goederen waaronder eeniga verbeurd verklaarde Goedereu Te zien daags voor de verkooping aan het Hospitaal van 2 tok 4 uur en in de Peperstraat van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uur TANDARTS LION BLITZ Nieimeodijk 241 Eerste huis v d Dam AMSTERDAM MaanétagSt Woensdags m Fr fdagsvm 20 tot S uur TE C0N80LTEEREN Markt 1Ö4 Gouda LANGE TIENDEWB6 D 60 LX LOSJSIiXG gedurende de maand November eene ladiny grove ME UADEIHE EN MEDE VOORHANDEN DÏÏITSCHE COEES KN Houtskoolbriquetten A J01 RER Z0NBI Kantoor mST O 597 GOVPA Pijne Eanketletters SOet dik St Nicolaas Gebak te bekomen in de van ouds vermaarde Siroopwafelbakkerg van L M OE GOEDERENi Korte Tiendeiveg D 18 Goada DE PUNCH vanj F H RMAN Zn Tidew munt nit in sterkte en znirerbeid ran anuMkPryzen sterk concurreereud biedt zich beleefd aan voor het AANLEGGEN en ONDERHOUDEN van en l et LEVEREN voor het daarvoor benoodigde EOBTE AKEEBKN No 30 BINNENLAND GODDA 26 November 1894 De perBOon die Zaterdag van een eteiger afriel van het ia aanboaw zynde haie van de firma Bruns is Zaterdagavond aan de bekomen wonden overledea Ëpn der op IS dezer geenea relde faseliers nameljjk 8 J Sonnen algemeen stamboek No 28394 was uit deze gemeente afkomstig De ddeeling Oonda van t et Alg NederUndscb WerkliedenVerbond beeft een adres rao adhaesie gezonden aai de Tweede Kamer der Stateo Generaal iu zake de benoeming ener Staatscommisiie over eene algemeene pensioenrerzekering roor den onden werkman Wg rerwijzeo onze lezers naar achterstaande Adrertentie fan de Zangrereeuiging ApoUoc waarbg geanuoncaerd wordt dat nu reeds kaarten roor do oitroering op Zondag a 8 roor Niet Leden te bekomen zgn De oitroering door de OnderofficieraVer eeniging Eensgezindheidt Zaterdag gegeven sUude uitstekend en voldeed zeer Het a nluwge publiek amuseerde zich uitmuntend Beroepen bg de Ned Herrormde Kerk te Krimpen a d Lek ds A teu Hare te Polsbroek Utrecht Dezer dagen werd wederom te Schoonhoven een raoon aangehouden die het medelgden tiaohtte op te wekken door een arm ia een doek te dragen Na eenigen tgd zgne koopwaren aangeboden en daarna aalmoezen ontvangen te hebben ging hg dat geld aan jenever rerteren en liep spoedig dronken langs de straat Hg werd echter ia de politiewacht gebracht en opgezonden naar Rotterdam wegens bedelarg ter beschikking rin den heer ofScier van jaatitie De vermoedemke moordenaar van Catharina J te Venwegen Karel Koniogs die grerig in Limburg gezocht werd heeft zich te CorueljMunster bg de politie aangemeld Hg is naar Aken overgebracht De kantonrechter in het eerste kanton te Rotterdam veroordeelde eergisteren o a FEVILLETOIM S Xd Z i S 3 dUMZiKtiKk door C EUKHAN Sn Erik beloofde en zwoer dat hg er oooit een enkel woord vaa seggeo zou en zeide dat hij er op rekende dat de f raaf kern betaleu soade omdit hg al zoo LsDg gezwegen had want Beogtsoo had gefSgd dat bij deo verleider vaa Stiaa verffloonlen loa Toen itiog ik gisteren avond naar Bengt BeegtSOD en vertelde hem alles en op het oogenblik denk ik wel dit Bengtson m het bosobje op d D loer zal stotD Ik denk er ook heao te gaaa en hem een handJB ta helpen maar dan moet ik eerst myna paarden op stat brengen jKijd dadelyk naar het bosohje riep Ellen driftig ao rukte Pehr Mattson de leidsels aitdehsDdeD De juffrouw wil er toch niet naar toeP Dat uilt gg Diet boor want ala bet eene gerechtszaak wordt dan zijt gij getuige wg boeren in orsby hebben ods voorgeaomrn te zorgen dat hij geen getnigea krijgen kon die verklappen zuUen hoe fiengison hem toegetakeld beeft ffPehr Mattson als gjj er niet dadelyk heeorgdt dan zal ik zeggea dat gij de medeplichtige van BengtsoD geweest t t sprak Ëlien op vasten toon yUo ho dat Eult gij wel laten antwoordde Pehr Hm mrt dreigenden blik tenr l hg de teugels A V V wedawe van A E 61 jaar wonende te Moordrecht ter rake dat zg op den 9den October 1894 in het geboow ïDoBenra aan het Beursplein aldaar een surrogaat ran boter ten rerkoop in voorraad bad terwgl noch op de verpakking noch op de waar zelve het woord Margarine of Surrogaatf roorkwum tot tien gulden boete of drie dagen hechtenis De minister van bionenl zaken is v a oordeel dat in dn klacht omtrent den slechten geest der onderwgzeri veel overdrgving schuilt Het is bg velen niet ongewoor zoo schrgft hg aan de Tweede Kamer een anderea gee t dan hun eigen zonder nader onderzoek als slecht te qaalificeqren In elk geval is het oobillgk en scbadelgk voor het onderwgs den geheelea ooderwgzersstand aanaprakelgk te stellen voor de bandeliagen van enkelen wier gedrag tot rechtmatige klacht aanleiding heelt gegeven Mocht het school toezicht den stenu der Uegeering behoeven om waar dit uoodig mocht bigkea krachtig op te treden dan zal die steun niet worden onthouden c In verschillende plaatsen ligt een adres ter teekening aan den minister van financiën houdende bezwaren van hen aan wie eeu bepa ld K ikstraetement of pensioen wai verzekerd vóór de vaststelling van de bedrijfaen andere iokomsten belasting tegen du opvatting volgens wMke die wet op hen wordt toegepast De stoot bieraan werd gegeven door het bericht dut H M de Koningiu Rngentes de bedrgfsbelasting zal betiilen voor die Hofdignitarissen welke voor de invoering daarvan van belasting warea vrggesteld omdat men in die handelwgze meende te zien een onbillykheid om die belasting te beff n van hen aan wie voor hare vaststelling bepaalde inkomsten waren verzekerd Zoo blgkt wel dat het betrekken van ambtenaren in een Ugksbelasting eenroudig neerkomt op nemen met de eene hand van wat men met de andere gegeven heeft of straks misschien zal moeten geven Reeds geruimen tgd werden ran de begraafplaats Rastoordc te Diemen grafkraaseo vermist zonder dat men den dader op het spoor kwam Vrgdagavond is bet aan de rgks en gemeente veldwachter gelukt zekeren L de B op beeterdaad te betrappen Reeds had hg zïoh weer 3 kranseh toegeëigend Het bleek ean onde kennis van de justitie te zgn greep Zij waren güheul alltien op den weg Maar Ellen kende geen vrees wsDQeer eene edele gadachla in bare ziel opkwam z j legde de band op den scboader ran Pehr Mattson en side met de baar zoo eigene zachte en overredende uitdrukking in stem en blik vMaar bedenk eens wanneer Bengtson in zgn toorn den graaf mocht dooden Dat zon erg zgn maar de schoelje heeft het verdiend In allen gevalle heeft de juffrouw met die zaak nieta te maken eu wanneer g j lots van mg zegt dan hebt gy tooh geen getuigen nPehr Mattsoo xiot i ij er my voor aan dat ik Q aani oven dat ik iemands ongeluk zou willen F Rgd mij DU naar het bosohje opdat wij Bengtaoo verhinderen kwaad te doen De scbnft zegt dat wij de wraak aan God moeten overlaten Denk aan de arme moeder Brits als ook haar man eens voor het gerecht moest staan als een moordenaar en maak ook u zotven niet medeplichtig aan eene misdaad Peth Mattson een brave esrlyke boer zag baar een oogenblik zwijgende aan daarna liet hjj de paarden een eijweg inslaan die naar het boschje geleidde terwijl bij zijne pet oplichtende zeide Gg hebt misschieo gelijk juffrouw Bllea fcij die de sofarift zoo goed kent zult wel beter dan anderen weten wat wg doen moeten Bovendien zalt gg die zoo goed jegens de armen zijt bet hemelrijk naderbg ziJD dan wij Eeuige oogenbiikkan daarna hield hij op korten afatand van het boschje stït bond zijoe paarden aan een boom en zeide Wg doen het beet ala wq dea dwaraweg naar de kolenbranderg ïn staan I O M S O K Zaterdag aga de rolgende berichten nit Bataria Ontvangen De kampoog Sassari is beschoten omdat de familie van den radja weigerde zich over te geren De rgand deed een aanral met de lam op het zesde bataljon doch leed een rolkomen nederlaag Twee kmitmagazgnen zgn in de lacht gerlogen de kampoug is rerbrand en een aantal der roornasm te hoofden is gedood Lait kolonel Frackera is gesnenveld tweedeluitenant der infanterie Frannsen lichtgewond De gevangen radja is naar Battria o e zonden Van den Qoarerneur Qeneraai is bg het departement rau koloniën Zaterdagooht ad het volgende telegram ontvangen Gisteren ter opvatting van familieleden van den Hadja eene colonne naar Sasttri gezonden Na vergeefsche sommatie volgde htvig gevecht waarbg vele voornsme Baliërs sneuvelden Hanige brand belette het verrolgen ran den snd Colonne kon heen noob terug door bevolking bemoeilgkt Gesneuveld een officier en een Enropeeacb sergeant licht ge wond een officier gewond twaalf minderen Per Prins Hendrik der Nederlanden zgn heden naar Batavia gezonden de oude Radja en drie familieleden Bg het departement van koloniën is ZaterdagnHddag van den gourfraeur generaal vaa Ned ladië nog het rollende telegram ontvangen Het telegraqi van de Koningin Regentes is door landen zeemacht met geestdrift b roet kGiiiterea doorzocht een colonne Zoid Tjakra Negara vergezeld door de wgkhoofden Nergens tegeastanr De bevolking begon slecbtingder wallen en kleimurea van den znidrand op eerste aanzegging Vooraame Baliëra onderwierpen zich in grooter aantal dan vorige dagea Deze telegrammen tooneo dat na den val van Tjakra bet verzet nog niet geheel gebroken was De kampong Saaati is aiet ver ran Tjakra gelegen aan den in noordwestelgke richting loopeaden weg naar Lingsar De Vorst was daar met zgn gezift heen gevlucht en werH er Dinsdag jl met zgn zooa en kleinzoon door de onzen omsingeld en gerangen genomen Waarom toea niet reeds de verdere verwanten in de handen der onzen zgn gevallen moet nog worden opgehelderd Vermoedelgk hebben zg zich verscholen gehouden en werd hun aanwezigheid te Sasari eerst later ter kennis gebrocbt Toen bigkea zg te zgn aangemaand om zich over t geren en is na Toen I ehr Mattson tCIlen van den wagen htolp beefde zij loo dat zg op sgn arm louneu moest Maar zich dadelijk het govaar herinnerende waarin eoD medemeusch zweefde herkreeg de ziel hare veerkraoht en overwon de zwakheid des liohaama Zjj dacht volstrekt niet aan het kwaad dat de graat haar gedaan had Met lichte en snelle sohreden naderde zij de kolenbraDderij Fahr Mattson zeide dat hg niet verder wilde meegaan de graaf mocht hem eens in bet geaicht krijxen eo dan kon hg bem ali fiotuige oproepen Elleb was nof slechts eenige schreden gedaan toen zg het geluid hoorde vao twee stommen da eene vurtoornd de andere angstig en smeekend Zg verhaastte haren trad zoodat zg biJDa sprong en zioh spoedijï op eene opene plaats vifór een i root vuur bevond Bengtson stond overeiad en had zgnu beide sterke grove handen als ijzerea haken om de schouders vaa dftn jongen teuiieren graaf geslsgun Hg had hom vódr zich op de kniceo ter neder gedrukt Beiden bevonden zioh ia de nabghatd van het vuur zoodat de stf rke hitte op hun aanKezioht aeo gloed Verspreidde dte aan het ftohoone fcalaat van den jongen man eone hooKO en levendige kleur gaf Bengtson a oogen puilden uit het hoofd en waren mat eene uitdrukking van onheilspallendeu toorn op den voor hem io het stof gebogen edelman f ericht Da graaf koe er in lezen dat van dan ongelukkifiea en wanhopigen vader die sedert dea dood zijner oochter geon ander gevoel daa de wraak gekend had Keen verschooninft te rerwocbtan was trEvan zoo laagt g j op de knieën voor mijne dochter en even als bet gloeiende koolvuur uwe wangeo blaker blakerden nwe laatea haar hart tot dat zg wei ering de beschieting gevolgd welke een wanhopigen uitval van d Baliërs heeft uitgelokt Men beeft hier waarscbgolgk te doen gehad met de soort van aanval dien de Baliërs poepotan noemen en die in de Aaoteekeniugeo betreffeode Lombokc aldus wordt beschreven D i2e is een doodelyke aan wanhoop greaHode stryd De hoofden kleeden zich dan geheel in t wit zg sngden de telen hunner laneen roor een gedeelte af om die beter te knunen hanteeren en na hnn vronwen en kinderen ran bet leren te hebben beroofd loopen zg woedend op den rgand in Is de Vont of Ëet hoofd zeer bemind dan wordt hg gewoonlgk bg dusdanige oepotan door 250 k 300 man gerolgd die allen tot den laatstan adem vechten c Men ziet hieruit weder dat onze troepen op Lombok een vyand tegenover zioh hadden wien het niet aan heldhaftigheid en lelfopüfiering ontbreekt De wetenschap daarvan is wellicht niet zonder inrloed geweest op de in den beginne gerMgde gedragalgo om zonder strgd ata de expeditie een einde te maken en daardoor groote verlieien te roorkomen De door deze behaalde overwinningen krggen door de dappere verdediging te groote beteekeuis Jammer dat de laatate aanval ofHcboon die geheel mislukt is weder ernstige verliezen heelt gekost en ook de lait koloael Frackers gevallen is Uet is niet onwaaracbgnlgk dat nog een deel der Balisohe krggsmaoht zioh naar bet binnenlaod heeft teruggetrokkea en daar da onzen afwacht Met de volkomen onderwerping van Lombok kan dan nc gernimen tgd gemoeid zgn In allen geval aal een deel an de expeditie er wel gel ei moeten bit ren De radja zelf is reeds gevankelgk op weg naar Batavia Tot de roorwaarden ran het ultimatnm hem in Juni gesteld behoorde o a een betuiging ran oprecht leedwezen orer de telkens aangenomen ongepaste houding tegen orer het gourernement en zgn ambtenaren en wel een mondelinge betuigiag aan deo Gourernenr Generoal door een ten genoden van den opperbevelhebber der expeditie samen gesteld gezantschap Men weet dat al de voorwaarden van het ultimatum reeds waren ingewilligd toen de rerraderjgke aanral ran 25 Augustus pUata rond Nu wordt de Vorst zelf lals gerangene naar de residentie ran den Gouvernenr Geueraal geroerd waar over zgn lot zal beschikt worden LQit kol £ M A A K Fracken was bfvplbebher van hi t znsde bataljon iafanferie m uwe handau een even zwak wezen werd ala gij nu in de mgnen zgt en gg hebt bare ziel in dea gloaianden afgrond geworpen galjjli lic u in het gloi iende vuur zal werpen Nu siddert gij voor mg avea als zg door de schande overstelpt roor het ting stood ta beven Gg hebt mg om v rt jlFeDis gebedeld Schurk 1 hebt kÜ medelijdaa gehad toen gij dan armen boer z o eenigen rgkdom zgn dierbaarsten aohat ontroofdet Of denkt g misschien dat de boer niet even goed als de graaf len hart en eergevoel beeft Gü hebt in uw onbesehaamden overmoed gameend het eerste te kunnen verbreken en het laatste te doen iwggen maar gfj hebt n bedrogan Ku zult gg boeten Gg zult tol asoh verteren verdwijnen zond r dat iemand weet wat er van u f eworden is en bet ia een arme boer die n tot straf voor het onheil dat gg over zjjn hoofd ea dat zijner ongelukkige vrouw gebracht bebt amartan zal doen lijdan e en pgniffeod als de sgnen Da graaf deed eene wanhopende poging om zjjo rechter en beul te oatkomeu Hg bad hjj smeekte hij bood Beufitsoo groote sommea gelds obd mitH hij maar zgn leven spaarde Hjj sprak vaa de straf die een moordenaar wacht maar Bengtson vatte ham bg da schoadara hief hem in de hoogte en terwgl hij ham zoo vasthield barstte by in een voesten lach uit zeggende irKuDt gg met uwe gebeden bedrsigingeo of uw geld het leveo mgner dochter terngkoopeD hare eer terugkoopen of hare bezoedelde ziel rainigen f Neen I Weet dan ook laaghartige verleider dat niets u ran mijne wraak rodden kan Wtrii wtnolgd