Goudsche Courant, dinsdag 27 november 1894

i 4 50 6 24 6 56 7 10 8 32 8 48 9 40 4 57 6 08 9 47 6 04 6 10 9 64 6 11 6 17 10 01 6 20 5 42 6 26 7 80 8 52 9 03 10 10 1 1 45 2 30 2 60 3 48 4 20 4 45 6 81 7 07 1 56 4 65 7 17 2 02 f 5 02 7 24 2 09 5 09 T l 2 16 2 48 3 10 4 08 4 40 5 15 5 51 7 87 Directe Süoorwcsverbindlng met GülÜA Wlülerdleost 1894 95 AangevaDgeo 1 October TUd vao Greeowlcli 12 18 12 61 12 68 1 05 1 11 19 38 1 21 liOTTÏBDAM MS 10 U OS 7 85 7 47 8 i n lo st DUN HAAG GOUDA iHage 5 48 7 20 7 48 8 30 9 88 9 4610 1811 8818 161 88 2 16 8 46 3 43 4 16 4 42 5 17 7 S Oi f tt Voorb 6 64 10 18 1 44 4 48 7 08 N dL d6 69 1 49 7 11 Z Zegw6 08 10 80 1 68 6 7 80 11 B1 KP 6 14 10 86 2 04 7 26 ZO M 6 19 10 41 2 09 5 09 7 81 10 Onuda 6 307 508 18 9 68 10 J610 6 12 0312 468 90 2 45 8 15 4 13 4 48 5 10 5 47 7 48 8 6 10 10 B T E I o H T G o O D 4 Utreobt 6 38 7 60 9 9 68 11 84 18 02 18 60 8 10 3 80 8 68 4 48 5 20 $ 86 8 09 8 60 8 59 10 14 Woerden 6 68 8 11 10 16 11 60 12 26 3 48 4 16 6 47 119 410 51 Uude aler 7 07 8 19 10 94 4 84 9 19 Goud 7 20 8 38 9 S4 10 87 12 06 1 82 8 60 4 37 6 80 7 08 1 419 88 11 01A H aT E I D A 11 60 U D A Amatardail Wp 6 50 8 15 9 56 11 85 11 8S 11 4 6 4 11 T iO M M Ooadt IJO U 1II M l M U 4 M I i0 i i tM IL 8 07 8 18 OOUDA DEN HAiO 19 11 12 9112 64 127 8 56 4 46 6 1 4 67 1 06 1 11 1 17 5 08 6 32 1 26 6 31 I 1 88 5 20 6 36 10 10 1 861 67 4 25 6 26 6 66 6 417 48 9 10 1611 38 11 43 O o r D A II TBÏCH 1 10 06 10 19 10 56 18 48 8 83 2 61 11 09 3 87 10 20 11 17 8 46 8 7 10 61 11 46 1 20 8 08 3 82 G O V U A A MSTERDAM 10 06 10 65 12 11 2 61 4 47 5 88 10 55 11 19 1 8 40 1 41 U dai bQ de recobain actie der expeditie na den overval naar Lombok gezoudeo was B het ladifcbe leger z q twee luitenaDts FranaaeD J L E en B H FraosaeD De telegramman geren echter oïet de voorletters van dea gewonde 6y het departement van koloniën ia Ziiterdagnamiddag het volgende telegram van den gOQvernear generaal vau Nederlandsch Indië ontvangnn Telegram van de Koningtn Hegentea is door land en zeemacht met geestdrift begroet Gisteren doorzocht coIoddb ZuidTjakrane garn vergezeld door wykhoofden Nergen tegeastaod Bevolking slechtte op eerste aauzegging de kleimnreü ea de wallen van den Zuidrand Voorname Baliërs onderwierpen zich iu grooter atftl dan vorige dagen Biykens van den gonrerneur generaal van Nederlandsch Indië ontvangen telegram zijn by de verovering van Tjakranegara op 18 dezer de volgendq Europeiescbe militairen gesnenveld van de infanterie de sergeanten C F W Brouwer algemeen stamboek no 37433 en J J J van Lith algemeen stamboek no 2S337 de korporual H Vermaak algemeen stamboek no 31607 de fuseliers M de Groot algemeen stamboek no 16009 A Hommers algemeen stamboek no 19894 J Hisseld algemeen stamboek no 37017 H Jans fn algemeen stamboek no 37737 Ë van der Veer algemeen stamboek no 22418 R Vinkers algemeen stamboek no 36353 W Bakker algemeen stamboek no 36584 ü van Bergen Henegouwen algemeen stamboek no 31867 J Sonnen algemeen stamboek no 28394 J van Slee algemeen stamboek no 36739 Akkerman algemeen stamboek oo 33721 J Veldhoen algemeen stamboek no 35879 A Maxveiler algemeen stamboek no 28990 J Fouteyn algemeen stamboek no 17076 L Hindriks algemeen stamboek no 19093 H W Baedge algemeen stamboek no 34991 V C Metdepenniughen algemeen stamboek no 29534 en J van Rgsbergen algemeen stamboek no 37695 van de artillerie de kanonniers A van der Burgt algemeen stamboek uo 34255 en J Hessel algemeen stamboek no 11949 van de genie de sergeant J H G Greven algemeen stamboek no 20397 By vonuia van den krggsraad Dom erdag jl te dlBosch uitgei proketi is F G baron van Üm soldaat by de Ie comp 5de bnt 6e reg inf wegens eerste desertie in t jd van vrede met mudeneming van goederen boven die der tenoe van den dag gevolgd doorvrywill e terugkomst binnen vier weken veroordeflld tot vjjf maanden militaire detentie Zaterdagmorgen omstreeks half twaalf ontstond brand aan den spoordyk van bet Staatsspoor Leiden Woerden buiten de voormalige Wittepoort te Leiden Aldaar was men bozig met het vnlien van ledige petrotenmvaten uiteen pas aangevoerden waggon waarin zich groote volle vaten bevonden De ledige vaten stonden ten getale van ongeveer 80 langs den slootkant Om de kieren daarvan dicht te maken gebruikte men lym welke in een pot in de nabyheid stond te koken Hetzy dat de pot te dicht by de vaten was hetzy dat hij was omgevallen zekor ia dat S n vat vuor vatte en in een oogenblik stonden 43 vaten in volle vlam Spoedig kwam hulp opdagen en niettegenstaande de hitte verschnkkelyk wasj staagde mep er in de brandende leege vaten iu de sloot te werpen zoodat het vuur spoedig geblnscht was Minder gemakkelyk ging dat echter raet vier reeds gevulde vaten welke eveneens donr liet rnnr waren aantfetast De vlammen 8 40 8 47 S t4 a oi t lO e os 6 13 e si 6 2V 6 35 7 25 7 88 7 8 7 48 7 BS Gouda Moordreoht Nieuw rkerk 0 Mlla Kottordam 7 Sotterdun OtpeUe 510 Nieuwnkerk S l Uoordnolit tM Qoud Ooud 7 90 S5 09 M 10 4 Zev U 7 42 8 47 11 01 BI K1 7 47 Z lSegir 7 58 8 56 11 10 N d L d 8 02 Voopb 8 07 9 08 11 22 HiM 8 12 9 1 9 89 10 07 11 27 12 41 12 51 Oondi 5 86 6 40 7 65 8 09 8 2 Oudeit 6 50 6 64 Woerden 6 69 7 08 8 12 Vtreekt 8 18 7 28 8 88 8 41 9 1 40 7 5r 8 21 9 10 rouda Amiterdam Wp welke zg vertoonden waren kolossaal en de hitte was zoodanig dat men er op grooten afstand van moest bljjven Aan bluasching of in het water werpen viel alzoo niet te denken Nu en dan deden de vaten ook knallen hooren welke aan kanonschoten deden denken Door den slaug waarmede de vulling derleege vaten plaats had van den waggon los te maken kon men dezen door er een machine voor te plaatsen op voldoende afstand Tan het terrein verwijdernn en daardoor verder gevaar voorkomen ook wat da overige in den omtrek bij de loods staande goederenwagons betreft Het was inderdaad een gevaarlijk en warm werkje dat gelukkig zonder persoonlyke ongevallen om twaalf uren aflifp De schade moet ongeveer vyfhonderd gulden bedragen De petroleum was bestemd voor den heer J L Creyghton te Leiden Men schryft aan de Pr Dr en Ars Ot nit Beilen van Vrydag Een nachtelyke overval De algemeaae haat tegen de muskusfabriek van den heer J Wagner heeft zich Vrydagavont ten duidelykste uitgesproken Wat er gebeurd is laten wy voot rekening van de bedryvera en riekt eerlyk gezegd wel wat naar de middeleeuwen doch b den haat tegen en den last van de inrichting is het gebeurde ook zeer wel te vergeiyken Omstreeks half zeven in den avond begon het in de richting van de fabriek rumoerig te worden Op onderscheidene plaatien hoorde men een boerenhoren en gezang soms zag men licht in bet veld Ee en ander deed vermoeden dat het op de fabl iek los ging en niet lang duurde bet dan ook of de houten keet was omsingeld door een groot aantal jonge mannen sanmgestroomd uit Ter Uorst Spier Holte en andere plaatsen Uit de gesprekken bleek maar al te dnldel k dat men met met vredelievende bedoelingen kwam Velen waren gewapend met stokken eu knuppets andereu voerden stroo met zich Een onderhoud werd met den heer W n zyn beide metgezellen aangeknoopt waarin hem te verstaan werd gegeven dat hy met zyne fabriek moest heengaan of dtt anders tot handtastelijkheden zou worden overgegaan De heer W wan daartoe echter niet genegen Op eens knalt daarop een schot uit de menigte dat beantwoord werd met vier revolverschoten van de zyde der belegerden De menigte wel tachtig a honderd man sterk dringt op bossen stroo worden in brand gestoken met welke men het houten gebouw wilde trachten in brand te steken De behigerden zien het gevaar van hunne positie iu Inmiddels wordt de inventaris uit het gebouwtje naar buiten gesleept waarbij een koffer met zilvergeld neervalt en de inhoud in het zand stort De heer W en de zynen cap ito lee ren Na wordt overeengekomen dat het gebouw zal worden afgebroken wat door den heer W op de meest ondubbelzinnige wyze werd verzekerd Aan een der aanwezigen stelde hy eene som van vjjf gulden ter hcnd als tot bezegeling van de minnelyke schikking die getroffen was De menigte trok daarop langzaam af Velen echter vertrouwen de zaak nog niet Mocht de heer W echter niet opbreken dun staan ons nog meer van deze tooneelen te wachten Een gev ezen beambte van de Antwerpeche Trammaatschappy heeft uit yverzucht een 21jarif Hotlandsch meisje Cornelia A met vitriool in het gezicht geworpen Zy kreeg erge brandwonden De dader is in hechtenis Te Helmond word Donderdagavond een diefstal van effecten gepleegd Daaromtrtnt deelt men van daar mi de 10 55 ll Oi 11 09 11 18 11 S5 8 16 11 28 9 45 9 51 10 17 10 27 10 84 10 41 10 47 10 01 10 11 27 6 59 7 18 8 29 9 87 11 06 11 18 6 11 6 16 9 49 9 68 3 18 4 47 6 28 5 67 7 46 8 38 10 14 5 37 7 59 10 27 6 06 6 46 6 17 8 07 8 56 10 86 3 60 6 29 C 21 6 86 8 26 9 11 10 68 7 45 Ml 10 14 ll U A de K alyter te Amsterdam vroeger te Helmond is Donderdagavond met den trein van 5 52 alhier aangekomen Na zich geheel te hebben verkleed als St Kicolasa is hy by verschillende winkeliers geween om het een of ander te koopen Geen van hen bleek den vermonde ban oude stadgenoot te herkennen Hierop heeft onze Sint zicb naar de bakkery van de wed van N bleven en be stelde daar St Nicotaasgebak onder voorgeven dat hy voor de kinderen van een geacht ingezetene voor St Nicolaas moest speten Daar de reeds bejaarde winkelierster van bet in betaling gegeven bankbiljet van f 25 niet terug kon geven verzocht zy 8t Nicolaas even in de huiskamer te willen komen Nadat de man hieraan gevolg had gegeven heeft by de ondfl vrouw op het bed geworpen en zich mtiester gemaakt van ongeveer f 50 000 aan effecten en andere papieren van waarde Nauwelyks had de dief zich met zyn buit verwijderd of de krasse weduwe was reeds opgestaan en doelde aan een paar voorbygangers het voorgevallene mede De politie werd üumiddellyk gewaarschuwd Deze vatte poal aan het station En gelukkig Want juist op het oogenblik dat de laatste trein naar Amsterdam tot vertrekken gereed stond komt er op eens iemand te voorschyUf die nog met den trein wilde vertrekken Maar de politie legde nog juist by tyds de hand op hem In de wachtkamer onderzocht werd behalve het geatolene nog bij biim gevonden een val che baard touwen en lang mes en een fleschje met vloeistof dat nog nader onderzocht moet worden Hoe de man tot zulk eene daad is kunnen overgaan begrijpt hier niemand Zoolang hy te dezer stede gewoond heeft was hy een braaf en oppassend jongeling up wien niets viel aan te merken 24 November 1659 Nyporg genomen Onder de wapenfeiten in de oorlog met Zweden neemt de inneming van deze stad door De Ruiter een eerste plaats in Nadat eerst Kartemunde ingenomen waa trok men op Nyburg op t eiland Funnen los dat door 7000 Zweden werd verdedigd eerst werd Toor dif stad gevochten waarby de Zweden in de stad terugtrokken Hierop beschoot De Kuyter de stad zeer hevig met het grof geschut van alle schepen dat zs zich al zeer spoedig op genade en ongenade overgaf De bezetting keurtroepen bleef krygsgevangen eu de stad werd deerlyk geplunderd Over het bewaren van aardappelen schryft Ericuac in t N t d D Nu men my van vier verschillende zyden verzoekt dit onderwerp zoo spoedig mogelyk te behandelen vil ik er dit artikel Landbouw aan wyden De ruimte waarin men ze wil bewaren moet in de eerste plaats vorstvry zijn maar toch zoo droog en friech als maar mogelijk is Aardappelen die te warm liggen loopen te sterk uit eu vertiezeu daardoor hunne beste bestanddeelen Tevens volgt dan gewoonlyk rotting en de overgeblevene aardappelen zyn slecht van smaak Nu dit jaar in ons geheole land in de beste kleistreken de bogst huitengewnon slecht is en de meeste aardappelen daar bovendien ouBPtbaar zyn is het in de beide environs waar men over t geheel een oogi t heeft zaak om bij de hooge pryzen alles wat men niet terstond verkoopt op de best mogeljjke wya te bewaren en zoo goed mogelyk van deugd te houden Ik onderscheid het bewaren boven den grond ophoopen onder den grond in kuilen of silo s en in kelders Hoe men ze boven den grond voratvrjj bewaart weten al onze boeren in die streken waar men het doet Ook heb ik dit het vorige jaar eens op verzoek behandeld Meu zorge steeds 1 dat de aardappelen volkomen droog zyn voor ze weggeborgen worden 4 10 1 44 GOUD A 12 40 12 08 2 De bewaarplaatsen moeten ook volkomen droog en vry van achimmelplanten zyn Daartoe brandt men er eerst wavel in en sloit de bewaarplaats en opent cedan ur d dat men den schadelyken damp niet inademt Nu strooit men droog zand tarfmoloi turfstrooisel kalk asch gips droog za sel of wat men maar van dien aard heeft op den bodem Dan komt een laag aardappelen lan ± 1 dM hoog Weer zwavelen en slaiten Terstond na openen en luchten de volgende laag droge stof hierop eene laag van 1 dM dik aardappelen dan weer zwavelen en sluiten Met dit zwavelen worden de ziektekiemen gedood en blyft zelfs van halfzieke aardap pelen de andere helft goed zooals ik by herhaalde proefnemingen met gemerkte aardappelen weet Zoo vervolgt men met lagen van 1 tot 2 dM tot de bergplaats vol is zwavelt nogeeus flink en sluit alles voor goed Hji die het doet moet er mee bekend zyn gaat men onvoorzichtig in zoo n knil zonder dien eerst na het openen te laten luchten dan kan de gronte hoeveelheid zwavelig znnr S 0 zoo noemt men de stof die bij het verbranden van zwavel ontstaat zeer uadeelig werken Ieder die het prikkelend gas eens inademde kent het Evenala bv de variëteiten van appelen en peren hebben ook de verschillende soorten aardappelen een bepaalden tyd waarin ze bet best eu amakelykst zyn Geroutineerde bekwame handelaara in de groote steden wetf n dit en verkoopen ze juist dan Zoo legt men liefot vorachittende kuilen aan voor zeer vroege middelmatig vroege en late aardappelen De zeer vrofge soorten moeten opgeruimd zijn voor Sint Nicolaas en de middelmatige vroege voor begin Febrnaii Van de late bewaart men de laatste waartoe o a de echte Zeeuwsche Jammen behooren natuurlyk het langst Moet men by den kuil en wordt die niet geheel geledigd dan is het voorzichtig weer te zwavelen voor men dien opnieuw afsluit Voor een enkelen stuiver koopt men eene hoeveelheid zwavel voldoende om er een grooten kuil mee te behandelen Ia te groote warmte zeer nadeelig omdat de aardappelen dan gaan broeien en zeer sterk uitloopen langdurige koude in een overigens bepaald vorstvryen knil kan veroorzaken dat de aardappelen zoet worden en onverkoopbaar zyn behalve voor veevoeder Het bewaren van aardappelen ia evenals dat van boomvruchten lang niet ieders werk Daarom doen alle stedelingen die den gefaeelen winter door beste aardappelen tegen hillyke prijzen kunnen koopen in de zoogenoemde aardappelhnizen verstandig ze liever van daar te nemen dan ze voor den winter zeken op te doen f Zaterdagmorgen ia de justitie te s Hertogeiibosch naar Uden vertrokken tot het instellen van een onderzoek tegen zekeren H M aldaar die op 14 November jl te Boekei Martinus Van der Z met een schop znlkehevige verwondingen aan het boofd zoa hebben toegebracht dut deze daaraan zou agn overleden Waarom zy een engel was Een beuraapeculane gaf zyn dochter ten hnwelyk aan een schilder van talent en zei aan den brnilofsdisch tot zijn schoonzoon die al een erg ryke party meende te doen Jongen t ia omdat jy bet bent andersbad ik myn dochter niet afgestaan Zy ia altydeen juweel van n kind geweest Kom papa zei de dochter r n overdryft Toch niet kindlief Je man mag welhooren hoe goed en by do hand ge altydwaart Zelfs je moeder heeft er zooveel slag niet van om deurwaarders aan den praat te houden als jy Een engel kryg je waarde achoonzüoD een engel U l ll M 8 10 9 41 I0 ie Amiierdam zit heden nagenoeg zonder brood daar de bakkeragezollen gisteren besloten hebben het werk te staken ten einde hooger loon te bedingen Overal werd den niet stakers het werk belet Naar aanleiding daarvan deelt het iHand bet volgfiode gesprek mede met een direete r eener groote broo fabriek Acht n de gestelde ei ohen wat het loon aangaat te hoog tZeer zeker die verhoogiug is zeer groot te noemen en onbillyk omdat ge m minimumloon is gevraagd Waar thans aan den gezel f 15 wordt betaald komt hy nu op f 17 50 terwijl een gcjzel die f 18 verdiende thans f 20 5Q zal krygen De verhooding wordt ileoht c U zegt Wordt slecht acht ge het dan onvermydelyk dat de eischen zullen ingewilligd worden Ik geloof van ja wy zullen moeten toegeven hoewel uoode en er hy moeten bedenken beden zy morgen wy d w z er zal wel eens een tyd komen dat wg eischen zullen kunnen stellen Het beatuar van de broodbakkersvereeniging De Voorzorg scbynt ook van die meening Da8 de werkstaking zal niet lang duren Ik geloof bet niet t zou my niet verwonderen ala Maandagavond de eischen zyn toegestaan c Dat zal dan touh heel wat in de betaling schelen Zeer zeker by een fabriek van een 60 80 man scheelt het al gr uw een f200 s weeks maar dat kunnen de patroons niet betalen Het publiek wordt de dope Dua de broodpryzen zullen atygen € Juist Za die stijging veel zyn Ik denk één cent op een brood van 75 lood Dat is zooveel niet want de broodpryzen zyn zeer laag Het fabr ieksbrood kost uu 10 een dat by de particuliere bakkers gemiddeld 12 cent de verhooging is te dragen Manr juist de werkman zal er door lyden voor hem ii elke cent stijging van beteekenis c Dat kan wel maar dan hebben ij dat aan hun medearbeiders te wyten c Zondfn plaatsen als Utrecht en Haarlem geen voldoende brood naar Amsterdam kon nen zenden als de staking langer aanhield dan tot morgenavond Dat denk ik niet en bovendien gesteld eens dat het kon hoe zou men het brood dau tydig hier krygen en gesteld dat kon ook dan zouden de stakers wel weten te beletten dat het rondgebracht wordt Wy ïulleo moeten toegeven denk ik force majeure Prof dr C B Spruyt heeft ia eene vergadtring van de Utrecbt che StudentenDebating clab de volgende steltingan verdedigd die daarop aangenomen zyn l De bezwaren die van zekere zyde tegen de waarde van vaderlandsliefde en nationaliteitagevoel worden ingebracht berusten op een bekrompen opvatting van de menschelyke natuur U Voor het welzijn van stnat en maat cbappy is het noodig dat vaderlandsliefde en nationaliteits gevoel zich niet alechta by het zoogenaamde volkt maar ook by hoogere standen levendig en krachtig openbaren III Ten aanzien van dit punt levendi e belangstelling by de hooge standen ia de toestand in Nederland niet van zoodanigen aard als een vriend Tan het Nederlandsche volk dien zou wenschen Overste Frackers wiens sneuvelen in de jongate telegrammen wordt medegedeeld waa uit Maaatricht geboortig werd 2e Iuit in 1866 en doorliep de verschillende rangen tot hy in 1888 tot majoor ward bevorderd Sedert October 1891 bekleedde hy zyn tegenwoordigen rang vertrok in Juni 1892 naar het moederland en bracht den tyd van zyn verlof te Maastricht door in den kring zijner familie In Juni van dit jaar toen de verloftyd was verstreken ia de overste naar ludië teruggekeerd in de hoop binnen twee jaar met den kolonelerang gepenaionneerd vooi oed te repatrieeren Dadelyk na zyn komst in Indië in de eerste dagen Tan Auguitas werd lait kol Frackers benoemd tot plaatsel commandant te Samarang Toen nu na de ramp van 25 Aagoatus de aanvullingatroepen naar Lombok vertrokken werd hy aangewezen als commandant van het 6e bataljon ter vervanging van dea zwaar gewonden overste Bylevelt In de jongste mailberichten werd hg herhaaldelyk genoemd o a onder de officieren die aandeel hadden in de verovering van Mataram Vermoedelyk stond ook de bovenbedoelde colonne welke tegen Saaar optrok onder zyn beproefde Itidingi en ia hy daar met krygsmanseer gevallen aan het hoo£d van den troep Naar men verneemt ie de electrisohe verlichting van het nieuwe station te Groningen BÏet a eatuit op de hooge koateo daaraan verbonden doch geeft men thans door de aanmerkelgke rerbateringen welke in de laatsten tgd ia de gaaverlichting zgn aangebracht de voorkeur aan verliobting door g volgens de ujeowste vindingen Men meldt yt Haarlem Louise M een meisje uit Rotterdam heeft verkeering met den bediende W in de Uroote Houtstraat alhier welke verkeeriug schgnt afgebroken toen de bediende Rotterdam verliet Gisterenavond ia Louise met den trein van 7 uur hier gekomen en heeft zich naar den winkel vau den heer W begeven vuor de deur waarvan zg een gesprek heeft gehad met haar vroegeren minnaar wat blykbnar niet bet gewenschte gevolg heeft gehad althans toen de bediende den winkel weder binnen ging iszij hem gevolgd en heeft ty zich met een revolver een hoogst gevaarlyke wonde toegebracht even ouder bet hart Het meisje ongeveer 23 jaar oud ii ua4r het St Ëlisabethsgasthuis overgebracht Haar toestand ia bevredigeod Als belooainig zit er nu proces verbaal op Een werkman heeft een 9 jarigen jongen uit de Bouweragracht te Amaterdam gered By onderzoek ia echter gebleken dat hy den jon gen in bet water geworpen had met het doel de ingestelde beloouing voor het redden van drenkelingen te bekomen Te Qroningen ia Woenadagavond het groote Koffiehnia van de geheel onthouders vereeniging feeatetyk in gebruik genomen De eerovoor zitter de oud hoog eeraar Valeton van Amersfoort wees op den geschiedenis van den onthoudersstrgd gedurende de laatste 30 jaren terwyl de heer Van den Broek van Schiedam de middelen besprak die de onthouder moet aanwenden om den vyand te bekampen Door den heer van Broggen voorzitter der afdeeling werd dank betuigd aau H JVI de KoniuginRegentes voor eene ruime gift en aan mej Oc Ranitz voor het beachikbaar stellen van den grond De frausche aocialiat Faberot wenkt in zyn qual teit van afgevaardigde der Kamer nogal eens den lacbtuat vau zyn mede afgevaardigden op Dezer dagen de Kamer er een verwyt van makende dat zij 65 millioen frank wilde toestaan voor Madagascar en voor de in nood verkeerende arbeiders geen stuiver overhad had ny bet by zyn schets van de ellende der arbeiders w rkolyit byna toegebracht doel te treffen toen hy zich versprak en fpantetun zei in plaats van jas cMyne heeren aldus sprak hy met een vuur dat hem nood lottig znn woiden hebt ge dan geen medelgden met den armen werkman die den aanstaanden winter zonder schoenen en zonder broek over de etraat zal loopen Er werd verschrikketyk gelachen en Faberot was verloren Te Rotterdam zegt De Nederlander bevinden zich kooplieden in hontwol Dit artikel koopen of krijgen zy gratis van de booten der N A S M en het heeft gediend voor de matrassen der tusschendekapassagiers Deze zeer onreine en alle kiemen van besmetting in zich bevattende houtwol wordt in een werkplaats op de zoogenaamde Srinkaloot geperst eu netjes verpakt in baaltjea van 50 KG of meer en daarna verkocht aau de suikerbakkers natuurlijk zonder dat deze de herkomst weten De hakkers gebruiken deze wol tot bet verpakken van allerlei suikerwerk dus voor eetbare waren Onlangs nog kocht een auikerbakker 500 K G hetwelk by later echter op di u vuilnishoop moeat werpen Bultenlaoilscli uverzlcht Het huwelykscontract tusachen keizer Nicolaas en de grootvorstin Alexandra Feodorowua prinses Alix van Hessen ia Vrydag geteekend door den heer Von Giera minister van buitenlandache zaken en graaf WorontsofE Dasbkofl minister van het Keizerlijk Huis Het contract behelst beschikkingen ten bate der bruid zoowel gedurende het leven van den Giaar als ingeval vau zyn overlijden Het huwelyk is heden om 10 uur voltrokken in het Winterpaleis waarna een p eclitige godsdienstoefening in de Kazan kathedraal werd gehouden Daar de keizer wegenu dringende regeeringszaken thans de hoofdstad niet wil verlaten zal het jonge paar voorloopig zyn intrek cemen in het Anitchkoff paleis Vrydag werden alle depctatiën die ter get enheid der b rafenis naar Petersburg zyn gekomen door den keizer in het Winterpaleis ontvangen Donderdag kwamen de aectiën der Belgische Kamer bgeen ter beraadslaging over de begrooting Vermelding verdient het volgende voorval De socialisten kwamen op t en het artikel aangaande de civiele lyat en de apanage aan de leden der koninklyke familie De aanval op de civiele lyst werd af geslagen door een beroep op de grondwet terwgt t voorstel om de apanages af te schafién door clericalen en liberalen met atgemeene stemmen werd verworpen Drie vierhonderd werkloozen komen in Gent dagelgl s byeen om middelen te beramen om aan wérk te komen Het comité heeft zich gewend tot Anseele en andere socialistische afgevaardigden met verzoek hun invloed ten behoeve der werkloozen aan te wenden Tot den gouverneur der provincie zal t zelfde verzoek worden gericht De werkloozen hebben een ï j t gemaakt van de werken die dadelyk moeten worden ten uitvopr gebracht om uan alle werk te verflcbaffen Tweemaal in de week zal op straat t pn betooging worden gehouden in stilte zonder borden en zinnebeelden Uit Chefon komt een belangryke tijding De Japanners zouden Port Arthur de sterke vesting hebben ingenomen na een gevecht dat 18 uren duurde Dit bericht heeft den schyn van betrouwbaarheid in zicb De laatste dagen hoorde men van niet anders dau gerechten om de fortf n die door de Japanner al nauwer worden ingesloten en kwam een tel ram vertellen dat het eigenlyke bombardement vaa de land en zeezyde was begonnen De ve tinff heette onneembaar als ze maar goed verdedigd werd uoob het scbynt wel dat dit laatste niet gebeurd ii nu bet gevecht zoo koit duurde Volgens nit Tientsin reeds vroeger ootvangeu telegrammen had het CbtneeEche garnizoen de eerste aanvallen der Japansche troepen met goed gevolg afgealagen Maar toen begonnen de Japanners de forten te beschieten en inmiddels werden ook toebereidselen getroffen voor een aanvat van don zeekant Die operaties van de gezameotyke land en zeemacht der Japanners hebben in betrekkelyk korten tyd den stryd beslist Of de Chineesche vloot genomen is meldt het bericht niet zelfs wordt nog geen eukele byzonderbeid over den afloop van den krgg meegedeeld Er bestaat nu zeker grooter kans dat het tot vrede komt tuaschen de beide oorlogvoerende landen Tenzy dat de Japanners eerst nog Moekden willen nemen om den Chineezen nog zwaarder voorwaarden op te legaen Er is in de buitenlandacbe pers wenig aandacht geschonken aan het overlyden van den erfgroothertog van Saksen Wei mar De betrekkelyk geringe beteekenis welke het groothertogdom in de ry der Europeeache staten heeft moge hiervan de oorzaak zijn ook voor een groot deel zal men dit gebrek aan belanKBtelling mogen toeschryven aan onbekendheid met den persoon van den Weimantcben troonopvolger Nimmer heeft men geboord dat de erfgroothertog Karl August door eeuige handeling de attentie der buitenwereld beeft getrokken Hy bracht voornameiyk zyn tyd in deo kring zyuer familie door De gestorven prins leed aan nierziekte dezelfde kwaal die czaar Alexander III ten grave sleepte Eerat in den atgeloopen zomfr werd de ziekte geconstateerd die de geneesheereu ondanks de zorgvuldige verpleging niet hebben kunnen stuiten Sedert eenigen tyd hield de erfgroothertog zyn verblyf te Kaap St Martin waar by herstel hoopte te vinden Toen echter nog longontsteking bij de nierziekte kwam bleken zyn krachten te zeer ondermynd om lang weerstand te bieden De overledene die 50 jaar ood was laat twee zooua na Zyn oudüte zoon Wilhelm Ernst die thans tut erfgroothertog is geproclameerd ia niet onder dan 18 jaar hy w rd den 10 Juni 1876 geboren De tweede zoon Berohard Heinricb werd den 18en April 1878 geboren De regeerende groothertog van Saksen Weimar Karl Alexander is 76 jaar oud By den dood van den erfgroothertog van SakaeU Weimar komt van zelve de geduchte aan het opmerkelyke feit dat dit thans reeds de vierde troonopvolger ia die Europa io de laatste jaren door den dood zag wegmanien Kroonprins Rudolf prins Boudewyn van België en de hertog vao Clarence gingen hem voor Voor de rej eerende vorstenhuizen een waarlyk tragibch lot De uitslag van de verkiezingen voor den School Board te Londen vermindert de mperderheid van de zoogenaamde party der gematigden dat is de party die kerkelyk onderwya in de scholen begunstigt geducht Toch zyn de zoogenaamde progressisten niet by machte geweest vau die meerderheid een minderheid te maken De gematigden blyven slechts met drie stemmen in do minderheid De zoogenaamde independenten hebben slechts twee zetels veroverd terwyl de socialisten overal zijn geslagen Overigens kenmerkte de verkiezingastryd zich door een grootere belan stelUng van d burgery terwyl dogematigden eu de progressisten 1891 samen 862 64 1 stemmen uitbrachten rees het totaal buuner stemmen gi teren tot 1 606 788 waarvan 817 632 progressisti che en 671 734 gematigde stemmen De Times beschonwt den uitstag in eenhoofdartikel als eene waarichuwiog van deburgerij aan de gematigden om hun geloofsijver voor de Board scholen prya te geven Het blad vertrouwt dat de beruchte circulaireingetrokken zal worden of een doode letterzal bigven Koning Humbert en koningin MarghariU zyn van Monza te Rome teruggekeerd Men verwacht nu dezer dagen de opening der Kamer zitting en de hervatting van den partementairen arbeid In de eerste plaats zal de Kamer een voorzitter moeten kieaeo De caodidaat der regeering is de lieer Biancheri de tegenwoordig president Naar alle waannbgnlgkheid zal deze president met groote meerderheid worden herkozen De geavanceerd liberalen en de radicalen de vrienden van de boeren Zauardellt eu Cavalotti tullen vermoedalgk geen caudidaat steden Dat deze beide oppo sitiegroepen by haar verzet tegen den heer Crii pi blyven volharden zal alleen daaruit blyken dat zy hare stemmen niet op deo heer Biancheri zullen uitbrengen maar zich van deelneming aan de presidents verkiezing zullen onthouden Volgens den Romeinscben correipoodent van de Temps hebben de heeren Zanardelli en Cavalotti eene coufereutie gehouden ten einde het standpunt hunner partyen tegenover het ministerie te bepalen Naar meu boweert zyn de beide oppositie leiders bet eens geworden over de meeste quae ties die aau de orde gesteld zulten worden Vau dece zyde kan de heer Crispi derhalve ook nu wfcr o eenn k aolititro oppositie reken U Opnieow Ontvangen Witte en fijn gekleurde Dames en Heeren Handschoenen A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amsterdam 84 NOTEliBKB alotkooia Vu 1011 80 80 Vor ki M Ibl lOl Vll Itl 80 7 18 78V 6 10 881 8SI t 10 6 401 1001 100 867 780 668 01 loéj loiv 148 i 7 7V 101 l l 1887 10S l Vi 1871 100 66 787 1 98 1081 108 67 looI 140 a 184V 8 98 88 18 101 78 10 108V 8 800 171 108 1081 10 io d u Vi 1S4 41 Vl io V MiDiiuiio Cart Ned W 8 9 dito dito dito 8 dito dito dito SV doiiau Obl Oottdl 18ai 8S 4 TALll Iniokr iDg 18ftS Bl OoniNK Obl inp pier 186 $ B dito in lilvcr 1888 8 PoftTDQ L üblig m t ticket S dito dito 8 108 70 ÏUIUND uu Ooit Barie i dito Omom 1180 4 ditobyKotbi l88g4 dito bij Hope 18811 90 4 dito io goud la B 1888 6 dito dito dito 1884 S irkvt Parpet lohuld 1881 4 Tmuu Oepr Coor laan 1880 4 Gw leauiog srie D Qeo lfleaiD ari O 2DlDAn Dlp Beo T obl 18 t Mixico Obl Buil Soh 1880 TiNlEUlLl Obl 4 onbop 1881 KuniiDiM Obligation Uil 8 i aoTTluiJi Stad leen 1888 8 NsD N Afr Hacdelar aaud l Fandao Tab Uy Crtiicaloil Dt i Maat8oh ppy dito Lmh liypotbeaicb pandbr 4 üult Mg der Voratenl aaod a Qr Hypotbeakb pandbr 4 Naderlanaaoha bank aand Ked Haodelmaataoh dito M W k Pao Hyp b pandbr I Rott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeakb dito 4 OoaTlhft Ooat Hoog bank aand RusL Hypotheekbank pandb 4 47 Muv L U Pr Lien oert 8 MiD Holl lJ Spoor Mij aand Mij lot Kipl T St 9pir aand 1 Kad lad Spoorwegm aand Ned Zuid Mrik Spm aand 8 i dito dito dito 1891 dito 8 lTAUl 8poorwl 1887 89 A Kobl 8 Zuidltal Bpvmij i U obl 8 i PoLlH Waraohau Weenen aand 4 Rnai Or uh Spw M j aand I Baltiaofae dito aand Faatowa dito aand 8 i Iwaog Dombr dito aand 8 Karak Ch Acow Sp kap aand 8 Loaowo Soiraat 8p llij oblig 8 Oral Vitebak dito oblig 5 ZnidWeat dito aand 8 dito dito oblig 4 108 4 V ixlEKA Ceut Pao Sp Hij obl Chic k North W pr O r aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Rio Gr Bpm eert T a lUiDoii Ceatral obt in goud 4 Louiav Il KaahviU8Cart T aand Mexico N Spw Mg lehyp o 8 Miaa Kanaaa r 4 pot pref aand N Toik OnUrio li Weat aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif la hrp in goud 8 at Paul Uion fc Hanit obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col Ie hyp O 8 C KADJk Can Soutb Cert T aand TiH 0 Ball k Na la h d o O Amaterd Omoibua My aand Rotterd Tramireg Maata aand NlD Stad Amaterdam aand 8 Stad Rolterdara aand I BiLSU Stad Aotirerpenl887 81 Stad Bruaaet 1888 S l HoHS Theiat Regullr Oeaellaob 4 Ooarnllt Slaataleening 1880 8 K E Ooat B Cr 1180 8 Bruui Stad Madrid 8 1868 Var Niii B i Hyp Spobl oert 4