Goudsche Courant, woensdag 28 november 1894

Te huur gpevraag d op drukken stand No 0519 Woensdag 88 November 1894 338te Jaargang met flinken KELDER geêcMIct voor CAFÉ Schitteljjk te adres seerea onder No 235S aan het Bureau dezer Confant JXieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ive dezer Courant g eschiedt d a g e 1 y k s met uify ondering van Zon en Feestdag en De prijs er drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEJS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg els k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd VIJURSCHOÜW BURGEMEESTER eo WETHOUDERS der gemeente Gouda doen te weteo dat by art 28 der Verordeuing op de Brandweer voorbeschreven onderzoek in Woonhuizen en Gebouwen door Heeren Brand meesters en OnderBrand meestera zal worden gedaan den 4 en 5 December aanstaande terwyt de Naschoow zul plaatB hebben den 18 en 19 December daaraanvolgende wordende de bewonera of gebruikers uit enoodigd genoemde Heeren daartoe ia staat te stellen GOUDA den 26 November 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN I De Secretaria BROUWER 34 81 staats loterij KluK Trekicingvaa Maandag 29 Kovember No 18S92 80000 No B 9i 1000 No 870 1847 en 19068 800 No U81 12001 123113 18767 ea UHO IM Prijzen van 30 8701 6888 166 2709 6S26 160 2746 6801 849 8766 6424 309 8786 5688 839 2880 6707 466 1814 6776 451 2915 6786 681 2949 5863 633 2988 6955 644 3002 6969 671 3078 6023 581 3183 6147 600 8220 6178 687 3222 6187 636 3339 6198 639 3894 6899 738 3418 0315 734 8446 6350 837 3517 6404 904 3570 6489 949 3680 0540 968 3641 6i99 988 3647 0076 1016 3667 6089 84 2684 6304 8466 10854 18486 16129 18728 8474 10866 18487 16131 18765 8687 10913 18678 1613S 18779 8593 10924 13696 16209 1878S 8642 109 6 13744 16267 18787 8712 10947 13766 lf 382 18794 8749 U008 13768 16431 18806 8777 11040 13776 16615 16841 8806 11179 13783 16676 18859 8811 11181 13794 16754 18887 8860 11183 13834 16756 18894 8900 U200 13840 16654 18908 9047 11295 13944 16868 19021 088 11385 13967 16J03 19076 9130 11380 14025 16936 I9U82 9189 11381 14055 16948 19094 9170 11469 14149 17009 19091 9217 11471 14273 17086 19142 9236 11511 14360 7121 19192 9246 11583 lit36 17158 19213 9263 11668 14476 17188 19333 11589 14479 17211 19863 11888 14666 17214 19369 9296 11901 14675 17228 19414 9300 11987 14684 17267 194219306 12141 14692 17381 19449 1262 8733 6696 9308 12170 14603 17290 19549 1383 3829 6718 9312 12171 14825 17301 19SSS 1891 3861 67 4 9605 12207 14772 17363 19636 1478 3864 6802 9687 12215 14793 17461 19669 1491 3967 6884 9688 12242 14820 17654 19671 1542 4096 6866 9761 12263 14362 17656 19979 1545 4197 6878 9756 12348 14898 17660 19710 1668 4387 6967 1678 4429 6977 1614 4472 7018 1630 4499 7080 1678 4668 7100 4694 7102 4620 78191884 4184 7229 9764 12373 14983 17807 19753 9771 12400 14938 17878 19792 9787 12441 14962 17881 19821 9916 12451 1601 + 17882 19829 9932 12561 16049 17920 19910 9967 12614 l i084 17924 19969 9970 12713 15166 17970 20037 9973 12777 16174 18034 20197 11158 4634 73 14 10049 12800 16194 18064 2U266 4681 7369 10069 12860 15292 18070 20267 4701 739010087 12967 16311 18077 2U344 1873 4708 7426 10107 12973 15362 180S9 20404 1971 4799 74 710124 13020 1 408 18138 80421 2001 4817 7608 10192 18088 16418 18189 20461 2076 4869 7640IOI80 13033 15490 18279 204842095 4871 76 610251 13062 15499 18294 20577 8185 6008 7669 10287 13074 16509 18805 20661 8148 6083 7913 10290 13086 16608 18375 206802162 5097 7984 10425 13156 15652 18567 80777 2895 6182 796310448 13199 16736 18575 208242326 6126 8014 10568 13274 16760 18596 20848 8337 6142 8055 10672 13894 15796 18617 20869 2343 5150 8066 10578 13306 16808 18686 20890 2897 5168 8167 10593 13369 15840 18647 20933 2460 5208 8840 10596 13436 16943 18678 80958 9504 6230 8206 10797 13461 15944 1S690 20965 8t38 6854 880 6 10806 13463 16028 18705 20967 2611 5282 8380 10849 18484 16095 18720 20985 8686 ADVERTENTIËN 1 Heden oTorleedonze geliefde Vader i Behnwd eh Grootrsder de Heer W G SOBTEB in den ouderdom y n 77isren Namens de Familie 1 A W G 80ETEE Oouda 24 November 1894 Voor de vele bewgzen van warme en harteiyite deelneming bg het afsterven van onse geliefde Dochter betuigen wy hartelgk dank W K vaN ZUTPHEN I J vas ZÜTPHBN HiBMiN Dl Groot Gouda 26 tlov 1894 Zangvereeniging APOLLO ÏOBGANGSBBWIJZEN voor de Peeatuitvoering 2 DEC a s voor Dames van Kunstlievande lieden en voor H H Leden der Sociëteit 0 G zgn van heden af bjj de Bestnanledeo Van APOLLO verkrggbaar Frijstrekking 13 December 500 000 Mark ats hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste groate Geldverloting dis door de Hoojje Begeering v u Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is ♦ De voordeelige inrichting van het nieuwe plan bfBtaat daarin dat in den loop van slechts weïnitce maanden in 7 verlotingen van 110 000 lo ten 85 400 prijzen bedragende 10 868 900 Mark ier volledige besliBstng zullen komen daaronder zyn kapitale prjj en van eventueel 500 000 Nark hij uitnemeniihoid echter Iprlia il M 300 000 1 prd a M 200 000 1 prij a M 100 000 2prÜMnaM 76 000 1 prij aM 70 000 Iprij aM 65 000 1 prgs aM 60 000 1 priji a M 65 000 2prijzonaM 60 000 1 prijs a M 40 000 3 prijzen a M 20000 21 prijzen a M tOOOO 5000 3000 2000 1000 400 165 46 prijzen a M 106 prijzen a M 206 prijzen a M 752prgzenttM 1320 prijzen a M 33946 pryzenaM 13990 pryzenaM300 20Ü 150 134 100 98 69 42 20 De nanstannde eerste prijstrokking dezer ïFOOte door den Staat gewaarborgde Geldvertoting is van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 13 DECEMBER e k en kost hiervoor 1 g lietil orig lot slechta M 6 of 3 6ü 1 half ff Z 1 75 l kwart H H H IVa O tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwisael Alle commtBsies worden onmiddellijk mot de grootste zorgfuldifjheid uitgevoerd en ieder Bpelör ontvangt van ons do met het wapen van don Staat voorziene Origineele Loten zalf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereiachte officieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen als ook de betreffende inleggolden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij asn onzo Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de oihcieole lijsten De uitbetaling der prijzen geaohiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kap door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aantienl ke prijzen hebben wij meermalen volgens otliciei le bewijzen de eerste HoofdtrefFers verkregen en onze Begunstigers elf uiibetnald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 en Hut is te voorxien dat bij deze op den heclitsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens da reeda ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste reohtstroeke te teuden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Ueld wis ie laars in HAMBUUO P S Hieioiede danken wy voor het verttouweo ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeron zullen wy ook voor het vervolg bemoeid ïijn door een stipte en reeele bedie ning de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven FRANSCHE STOOMVEEVEEIJ BH Gheniisehe Wasscherij TAN H OPPËKHEIMER 19 Kruiskade BoUerdam GebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOÜOk de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stpomen en verven vaa atle Heerenen Dameegarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen ran pincbe mantels veeren bont enz Qordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatate methode geverjd Alle goederen hetz gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreidiag der fabrieken z n de prflien 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in S dagen te verven goederen in eene week a4 s Ieder die deze nitêtekende Mest tof uit de Fabrieken van M H SALOMOlNSOlN te Rotterdam nog niet heeft beproefd staan ten dienste ATTESTEN VAN H H LANDBOÏÏWERS die er sedbrt jaren met de meest gewengchte resultaten gebruik ran maken De ongekend lage prijs stelt deze Ueatstof onder het bereik ran ieder die gaarnepracAtige wellanden heeft Ondergeteelienden allen landbouwers te llievwpoort en omstreken zagen hunne pogingen om hnn land van onkrutd te znireren met geen goeden uitslag bekroond Evenwel na mest te hebben toegepast uit de fabriek Tan M B SALOMOKSOlf beweiden de koeien reeda 3 1 jaar met smaak het land terirgl het onkruid verdwenen is Gebrs BROKB A TEELOUW A VEBLEK T TBRLODW JOHs KOOL Gebrs VERMEULEN J VERKERK A PIERHAQEN Gebrs VOORMOLEN O PIERHAGEN ST 1 IC0LAAS ETALAGE van HEEDE en Co Stationsweg 41 Hotterdam Ruime sorteering in Nederiandsche Franscbe Duitsohe en Engelsche KALENDERS Groote keuze in CROMO s GRAVIIKES ETSEN en PHOTOGKAPHIÊN uitgebreide Collectie van KINDERBOEKEN JONGENS en MEISJESBOEKEN KLEUR en TEEKENBOEKJES VERFDOOZEN LDXE DOOZEN POSTPAPIER enz ent Voorhanden de nieuwste en beste Werken van de meest bekende scbryvers Magazijn van KANTOOR SCHRIJF SCHILDER en TEEKENBEHOEFTEN ONTVANGEIT eene Prachtige Sorteeringj Wïl FtSf f AFIll jin verschillende nette étiii s uitmuntend g eschikt voor ST NICOLAAS CADEAÜX Tevens niim gesorteerd in ENVELOPPEN EANTOOS EN SCHMDIEOEmN Visitekaarten met etuis LANGE TIENDEWEG D 60 Waarom word ik 7an mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hot is niet zelden dat geueziag aaabreogende middelen toerallip ontdekt worden die in de handen van een bekwaam genoealieet een goed surcea hebben Was niet Priesnitz dftgelaerde vettiger eer watorkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord roor da lijdende menschheid geworden ia den eenvoudige boor He ft niet eea Zwoedsoh majoor Thure Braad genaamd een middel tegen vrouwenziekten aon de hand gedaan dia bot lancet der chirurgen reeds minder noodiakeiyk heeft gemnakt en thans gemeengoed van allo goueeaheeren begint te wonleti P Ook op het geoied ter beperking van MuuwEiekten begint er Hoht te komen en ook bier is een weg geopend geworden die op de eenvondigate an natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel io staat zgn de sedert jaren on eranderd aangewende geaeaskundige hulpmiddelen zoo ala bgvoorb Bromium Yzer Araenioum enz geheel te verdringen Er zijn vele menachun die noch ziek noch gezond sijn en tooh klagen dat zy sicb in Itohaam n ziol atlea behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordtin en eoo zich zelvon on andaren tot last zgn zonder het te willen Vele worden geplaagdof door vreeteijka sngBt ol door droefgeealigheid kutineu niet alapen en worden door benauwde druomen gekweld Dan zijn er weder andere die to kampen hebben roet hoofdpyn congestie zwakheid van gebeagan oorautien en toevallen Ëindelgk lijden de ergstea onder hen aau verlamming vitusdans en villende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeft d ooder elk geslacht on eiken stand vindt zyn aeau Biek aa min of meer de slachtoffers der leefwyze van onzen tgd Wie tot e oe dezer oategorièn van Iqders behoort en ingelicht wenaoht te worden over d wet king eener nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam H CLEBAN Co Heiligeweg 42 Kraepelien en HohrCs IQiiina LarocheQ u XfAROüHE is de meest Krachtige en Versterkende KINA WIJN aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandache genee8heeren Bekroond loeb EKUEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrögbaar in flacons i f 1 90 en ƒ 1 Depot te Gouda by den Heer A H TEEFE Apotheker voorlieen C THQI Kraepelien Ilolm Hofleveranciers Zeist Oouda Snelpendruk ran A BalfiUUN t Zooi BINNENLAND GOUDA 27NoTember 1894 D le löit C M a van Ro wflk de Joog Tfto het 4 r iaf alhier wordt orergepla tst by bet 6e reg inf te Breda Aan bet gebonw van het provinciaal besiunr te iGmTOohage werd aanbesteed lo het rierjarig onderhoud van de Qoniresloia ea rerder daarby beh orende werken te Alfen prov Zuid HollaDd behoorende tot de werken van den waterweg van Amsterdam n ar Rotterdam Minste inacbryver W A Verbrugge te WaddingBVeeo voor f 2432 per jaar 2o bet vierjarig onderhoud van de Mallegatalnifl de draaibrag bij het Rabat en bgbehoorende werken te Gouda prov Zuid Hotland bebooronde tot de werken van den waterwe r Tan Amsterdam naar Rotterdam Minite ioaohrgrers J vau Lookhorsten Job Vlatman te Alfen voor i 3225 per jaar Te Koudekerk a d Ryn heeft zich weer een nienw geval van Aziatiiche cholera voorgedaan £ ea meÏBJe Tan 3 jaar ligt op het aiterate De jongen dien ons laatste bericht gold leeft jiog maar is doodswak De gerallen komen roor ia twee tegenover elkaar gelegen bniEen De gemeenteraad te Krimpen a d IJsel heeft de begrooting der gemeente voor 1895 vastgesteld tot een bedrag van f 13 159 27i in ontvangst en uitgaaf De hoofdel ke omslag il uitgetrokken tot een bedrag van f 4250 terwgl het aantal opcenten op de personeele belasting gebracht is van 60 op 75 De knecht van den veehouder W te Vreeswgk die uit een hooiberg is gevallen is aan de gevolgen bezweken Yan een der familieleden ontvangen wij demededeeling dat da kapitein Slangen die bijde verovering van Tjakranegara zwaar gewondwerd in bet hospitaal te Soerabaia is overleden N R Ct 14 O M B O K D eorre poodent der N R Ct te Batavia seint onder dagteeketiiug van gisteren Alle voorname hoofden benevens de tweede vroow van den radja hebben zich nu onderworpen t i£LiLLETO VU M ZieujKiJ door C EUEHAN Meeat gjj ongestraft uw spel te kannea voortzetsetfesn on ook droefheid en ilnssd te breageu over onzen leerasr en de zjynen door uwe aansUgen op de goode juffrouw Ëlten die de engel vsn bet dorp is P Neen ik de verirrade boer de onteerde vader aal de wereld van em ellendeling bevrijdea Er is geen redding voor u hoort gy geen reddiog Gy vei t u Bengtsoa zeide eene zscbte maar ernstige en ontroerde sten achter hem en eeoe kleine hand raakte zjjnea schouder san Hij wendde bet hoofd on en toen hij Ellen ontwaarde eette hy den graaf op den groud zonder hem evenwel los te laten en nompelde Juffrouw EUonhierl Ja ik ben hier want God wil niet dst gy een moord begsaa suit Wie son zich tusschen mg en mijne wraak kannCB piastien P riep Beogtson uit Ood die toeliet dat mijne arme dochter oene kindermoordenares werd zat mqn toorn niet aan banden leggen Wien xoa H kunnen EaDden om dezen ellendeling te redden F Bengtson liet siJDe rechterhand met zulk eene kracht op den schouder van den graaf nederkomeu dat diens knieën knikten eo ilisen de krachtige greep Zeshonderd geweren zgn ingf leverd Wy verkenden Bertais zonder belemmerinB Met Bertais wordt vermoedelijk bedoeld de dei a die op de kaart behoorende bü de A8nUekeningen betreffende Lombok c met Bertaid wordt aaogedaid ea die ten Oosten vau Tjakranegara gelegen is Bg het departement van koloniën is van den GouveracurGeufraal onder dagteekenint van 25 dezer het volgende telegram ontvangen Alle voorname poeuggawa a voor zoover bekend thans io onderwerping twee verwanteu van radja nog niet Inlevering van wapen vordert goed f De commissie door den Xieidschen Haail benoemd ten einde verslag uit te brengen omtrent het voorstel van Burg en Wetha nai aanleiding der verordening betre£feadd het bewonen van gebouwen welke als schadelyk voor de openliare gezondheid voor bewoning ongeschikt Z0a c heeft omtrent de 16 woningen in de beruchte papagaaien poort aan de HoDgewoord rapport uitgebracht Zy deelt den Raad mede dat bedoeldu peroeelen io den zin der verordeniog moeten worden geacht totaal voor bewoning onbrnikbaar te zyn en zelfs door verbetering niet in broikbaren en tot bewoning geschikten toestand zyn te brengen De commissie bestaande uit de professoren dr Siegeabeeek Van Henketom ea mr Drucker en dr Van Lidth de Jende adviseert derhalve den raad bedoelde 16 huizen aU schadelijk voor de gezondheid ougesebikt ter bewoning te verklaren met bepaling dat zu door de bewoners moeten worden ontruimd binnen vier weken na den dag waarop bet betrekkelyk raadsbesluit by afschrift zal zyn ter kennis gebracht van den eigenaar den heer M H Fontein to Harderwyk en aan den hoofdbewoner van ieder perceel Op de vraag of bet niet wenschelyk ia onze diplomatieke vertegenwoordigers werkzaam te doen zyn ter verkryging van betere direct internationale spoorwegverbindingen merkt de Minister van Buit Zaken op dat de sansluitingen der internatiouale sneltreinen worden geregeld in eene internatioaalti conferentie welke tweemaal ajatrs wordt gehouden en welke door vertegeowoor igers van nagenoeg alle Earopeedchespoorwegmaatscbappyun wordt bygewoond De meeste Rf geeringen ook de Nederiandsche zyn daarop vertegenwoordigd de laatste door een lid van den Raad van Toezicht op de Spoorwegiliensten Het ver om zijQ linker sohouder ham op de been hield f Mij 1 Ellen sprak dit woord op een vsaten toon uit UI mompelde Bengtson en zsk het jonee meisje met onheilspellenden blik asn vBelet het my bI gy kunt Hy greep den graaf om bet Igf om hem in bet vuur te wurpen Oeze stiet een kreet van anhoop uit en Ellen trachtte Bengtsau s armen trgen te houden terwijl sg met eeae heldere stem riep Ongelukkige wilt gij dan een dubbelen vloek over het hoofd van uwe ongelukkige vrouw brengen f Wilt gij door de eene misdaad de andere verzoenen f Wanneer gij uwe band opheft om uwe bedreiging ten uitvoer te brengen dan zal die niet alleen hom maar ook mij treffen want ik heb owe vrouw beloofd u terug te houden van het begaan eeaer misdaad Gg moogt God niet verzoeken door uwo wraak en uw ongeluk niet door eene misdaad rergrooten God staat niet toe dat wy ons zolven wreken Gy zult Stina s miadryf niet vereoenen door eene bloedige daad i Ga juflrouw Ellen mompelde Bengtson ik wil geeo haar op uw hooid krenken Gij syt een engel van barmhartigheid maar doe geen moeite om tusachen my en myne wraak te treden Beogtflon had zijne armen laten zinken ea hield alleen met zyne rechterhand den graaf by den arm vast Weet gij dan niet hoe deze ellendeling u belasterd heeft Ellen glimlachte zocht en antwoordde Hij heeft eene onwaarheid gesproken Bengtson eo hy heeft my daardoor veel droefheid veroorzaakt dient geene aanbeveling in dezen gang van zaken verandering te brengen De spoorwegverbindingen tusachen N ederlaud en Oostelyke Staten zyn alleszins voldoende te acbten Van ea naar Berlyn en du tusachen liggende hoofdstations zoomede van en naar de voornaamste plaatsen in Saksen bestaan dagelyks twee sneltreinverbindiageu in beide ricbtiogen ééoe zoogenaamde dag en édne nachtverbiadiog In verkeer naar Weeuen bestaat ééne sneltreinverbinding terwyl iu omff keerde richting twee rechtstreeksche verbindingen bustuao De veldprediker Rogge is na de vreeaelyke dagen van 25 en 26 Angustus plotseling van het tooaeel van den atryd verdwenen Daar zijne vele vrieuden zeker gaarne nog Iets omtrent hem znllea willen vernemen wordt het volgende meegedeeld uit een van hem by zyne familie ontvangen acbryven Thans nadert de tyd dat ik hoop m t verlof te kunnen gaan Waa ik niet naar lichaam en ziel ziek geworden ik zat nog op Lombok Doch die overstelpende gemoedsaandoeningen en uitputtende vermoeienisnen en die versehikkelyke nachten van 25 en 26 Aogustas hadden langzaam maar zeker myne gezondheid geknakt De herinnering Wkn die mensobenslachting vervult me nog uet oatzettiag Het was of de hel was losgebroken De kogels vlogen me om de ooreii en als door een wonder kwam ik beboude i terng Nu doet bet my leed dat ik het zoo ik hoop schitterend succes niet mag aanschouwen Maar ik was zoo verzwakt eti uitgeput dat ik niet langer kon en mocht blijven Daarom verheugt het my dat ds Offerhau3 een krachtige gezonde man pas van verlof terug mij beeft willen vervangen Dit bericht is gedagteekend Salatiga 20 October Da Rogge vertoefde daar tijdelyk tot herstel van gezondheid en hoopte haU November weer in staat te wezen zijnen arbeid te Seraaraug te hervatten In zake de vervalschte oHigatiëo waarvoor êo de gemeente oatvaager èn de 8 cretaris vun de Bilt beiden in hechtenis zyn verneemt men nader dat voor een bedrag van f 18 000 in omloop moet zyn gebracht terwyl de obligatien op 4 verschillende wijzen zjjn vervalaoht 2 soorten hsndteekeniog gedrukt en gestempeld sameu besteld 2 soorten waarvan de baodteekening van burgeraee iter en secrntaris door den ontvanger syn nagemaakt en voor diens rekening besteld maar tuoh zal ik met myn etgen loven hem verdedigen Uwe verdediging ia machteloos 1 kreet Beni aon Ellen wierp ziob voor Benfftson op de knieën hief de handen ten hemel en riep met eene biddende uitdrukking uit Wel nu dan het ta uwe doohter die n door my imeokt bare schuld voor God niet te venwaren Denk aan bare laatste woorden tot u Die vergeeft dien zal vergeven worden Het hart van d n verbitterden vader werd verteederd door da berinoerinK ran de laatste bede zyner dochter Hy liet den graaf los en verborg het aangezicht in zyne handen terwyl hij mompelde Ga ga en dank haar die beter dan andere menBchen is voor uw levur maar spoed u want een oogeoblik later sta ik voor my zeUen niet meer in i e graaf die ïich vry gevoelde keerde zich dadelijk naar Ellen en riep uit Aan u dus aan ii Ellen die ik zooveel kwaad itedsan zoo laagbaitig belogen beb dank ik myn leven Ga t Ik ben nu gewroken maar ga dadelijk indien gij het leven lief hebt dat ik u beb helpen bewaren Ik ga maar nimmer zal Ik dit oogonblik vergeten stamelde de graaf en spoedde zich voort Toen Bengtson en Ellen alleen waren mompelde da eerste met doffe stem Waarom hebt gy my belet gerechtigheid te oefenen V Omdirt God u daartoe het reobt niet gegeven beeft Ellen Sprak zaohte en tot het hart gaande woorden Zy sprak soo lang en zoo warm dat hg mmmmmmmmmÊmmmÊÊmÊmmmmm Ê mmtis Het b ykt dat de zich in hechtenis bevindende de K met de gewoonten en gebruiken U Helmond goed bekecd den ood van 22 November met opzet gekozen heeft nmdat stAcds op dien dag als naamdag van St Cecilia de kooHAngers mrt de geestelykeD bun jaarfeest vieren Daar de K vroeger bg de wed V N aan huis kwam b eft by leker wel fnweten dat baar zoon die met zyae moeder Bameonoont ats koorzanger dien avond nie thuis was an ouk dat in dat huis wat te balen was Alvorens daar zgn slag te slaan bad hy oog niet vermomd eent een bezoek gebracht aan de pastorie Met het oog op boveageQoemden feestavond vermoedende dat de meid alleen thuis soa zgn verzocht hg deze den pastoor te gaan vragen by een zieke te komen Daar de meid hem evenwel afscheepte met de boodschap dat bg zelf zich maar tot den pastoor moest vervoegen mislukte zgn toeleg Daar di K te Amsterdam eene goed beklante slijterg had kan geen armoede maar moet alleen gelddortt hem tot zgne misdaad verleid hebben Zaterdag is bg naar de strafgevangania te Roermond overgebracht De rookernclnbc te Brugge heeft onlanga een wedstrgd in bet rooken gehouden Lange Gondaohe pgpen elk met 4 gram tabak gestopt werden op oen gegeven teeken te gel k aangestoken door de deelnemers Hei waa er om te doen wie het langst over Mn pgp deed zonder haar te laten uitgaan De eerste prgs werd gewonnen door iemand die by minnteo gerookt h d de tweede prgswioaer bracht het tot 6§Vs minuut en de derde tot 63 minaten Te Maastricht zgn twee Igders aan dipbtheritis niettegenatacnde de aanwending van serum overleden In den nacht van Zaterdag op Zondag ifl bel beurtschip van Amsterdam op Heerenveeo schipper R Zylitra op de Zuiderz eovervaren en gezonken Het was zwaar geladen met kooiimansguederen Behalve de schipper en diens knecht bevonden zich nog tan boord de vrouw van den schipper met een zuigeling van enkele dagen en de baker Alle opva enden zgn gered op het andere vaartuig Bei chip vas verzekerd Het 0 M hg de hooge Raad ooocladeerde tot verwerping van bet beroep van Jongman door bel bof te Amsterdam veroordeeld wegens pnt ing tot vergiftiging zgner moeder Uitspraak 3 December oiudelijk als L un kind snikkende de band van bet jona meisje vatte en reidei God luone o juffrouw Ellen die m jne slel van bet eeuwig verderf gered heb Ik wil naar mifoe arme Briia taan en God vergiffenis vragen voor st de booze gedaohfn die myue ziel vervulden En gij suit ook alle gedaobte aan wraak laten varen Ik zal het beproeven want Gods geest spreekt door u Ellen vouwde de handen en zag op naar den hemel als om God te danken die baar tot stjn werk tuin gekozen had Reu engel nu ala altyd fluisterde eene ontroerd stem naast Ellen Zy schrikte op en riep uit tar yl zij zich omkeerde ICuno 1 Dit was ta voel voor baar zij zonk inoeoen Kqm ving hsar in zijne armen op om Uaar naar sjjn rjyuilg te brengen Toen b baar bewusteloos io sjjoe armen hield maakte een droevig voorgevoel dat zoo zelden bedriegt zich van bem meester Het wis hen all zag by in eens toekomst vol trenrigheid en letgte Ellen rustte op eene sofa met bet verraderlUke blosje on de wangen en den eigenaardig verhelderden blik Het was t gen den avond van denzetfden dag Zy sohoen oplettend naar het tikken van de klok te luisteren eo drukte telkens de hand tegen het onrustige hart Ëlndelyk hoorde z lichte en haistige voetstappen op den trap fofill rrvolfd