Goudsche Courant, woensdag 28 november 1894

ï i i Patent H Stollen No 05dOr 33s e Jaargang Donderdag 29 November J894 Dn iluii FnE tucuibiiuu FUrUUII tltti lekirf niiitrin luiglltv mmm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken r D r grosM Erfolg cm WQmtiHQ unun FfOmt H atollen ï trrungêit het Anlm zu r uhl c M n werthloeen Jfachahmungen e e Uut taufê dahêr uiaert eteta ëcharf n H SUtUen uur von um dlreet odv In lolchm EIttnkuidfungên M dêntn untêr PUkkt wlê nsbenitehaidj uuithingtltt S PrmiMUten und Zeugnisee mtt imd fruM m tgc hiitain Tka De uitgave dezer Courant gfeschiedt dagelijks met uitzondering van Zpn en Feestdagen De prijs jier drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderligke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd OUTVAITGEIT eene PracMige Sorteering Mil PiSÏMfllE kin verschillende nette étiii 8 uitmuntend geschikt voori ST NICOLAAS CADEAUX Tevens niim gesorteerd ia ENVELOPPEN KANTOOR EN miJFBEEOEFTEN ZEER 3SrEia TE3 Visitekaarten met etuis LANGE TIENDEWEO D 60 firma Wed P B U Qmttla BnrKsrlUkan Stand OEBOBEN 22 Nor Arooldas ouders W M th l en M Cooman 23 Wilhelmus ouden N Brnyniki fn 3 ZmhneabaTg Johaoua Willeraina Maria ouders A i Bongelmana en H Q an der Geeat 24 Frauciscus Jacubua ouders J G Jongenpet en C Tan der Stam 25 Adriaous ouders 0 de Keiser et H ermeij CbristtDaCorntlin ouder J Pape en C C Blom Aoguet Arnold Jozef Johan ouders H H Weck en M H ran Raag 26 Elisabeth Johanos ouders H Agteu en J M Bouwman OVERLEDEN 24 Nov W G Soeter 77 j D van Hartpn 37 j 25 G M den Ouden 5 tü 34 y t staats loterij leKlasie TrekUog sn Diosdsg I7 Noiotn iar No 1868 6000 No 10181 JOOO No 871 1600 No 11888 400 No 18818 iOfl No 75T7 100 Prijzen 6809 8062 6403 8134 6411 8148 6449 8184 6480 8841 6608 8400 6687 8407 6681 3488 6808 8486 6706 8686 8723 8840 6768 8714 6781 8736 6899 8740 6932 8766 6983 8781 6940 8783 8069 8716 6103 8803 6186 8117 304 8860 6311 8878 6864 8971 6388 9086 8460 9030 6463 9036 6467 9037 6666 9060 9680 9063 8709 9064 8783 9066 8766 9118 8739 9121 6794 197 8806 9184 8810 9201 888 9239 8862 9288 947 9386 7036 9383 7068 9413 7088 9617 7134 627 7158 9688 7168 840 7188 8798 7246 9889 7847 844 7381 9856 7389 9946 7408 B47 7 14 9993 447 10041 7687 10844 7612 10266 7761 10326 éii 10369 7t75 10378 7957 10445 7960 1046 887810 93 8015 10639 rsn 30 18168 18370 18308 18861 18367 18896 18411 18461 1B491 185S7 18690 18680 16681 18761 1898 18956 18973 18989 19091 1913 19164 19172 19196 19308 19319 10333 19Ï47 19316 19447 19604 19698 19398 197 4 19744 19799 19846 19848 19877 19967 19993 30020 30104 80814 80383 30870 30338 80381 80356 20368 0662 30662 20628 20631 80694 30999 30867 80911 80968 13369 14189 161 1 44 808S 7S 30110 6 8128 4S0 siei 480 8194 497 8197 sas 8810 M8 8il8 4 8847 866 8888 894 8846 TIS 3SS4 807 8609 849 3678 883 8688 911 8696 44 3618 968 3916 997 3688 lOil 8808 1107 3988 1138 3989 1S42 8990 1S7 408S 1SS8 4188 1389 4808 1884 4839 1887 4308 1446 4841 1408 4884 1618 4398 1687 4396 1816 4487 1848 4488 1700 4490 1703 4581 1808 4689 1810 4846 1966 4667 8016 4080 8067 4766 8008 4866 8114 4898 2816 4908 8984 4986 8897 6089 8314 6081 3388 6113 8463 6118 8469 6143 8581 6149 8687 163 8691 6163 8697 6900 8678 6208 3889 6809 8844 6846 8886 6886 8888 6896 8804 6337 8998 6340 8046 6378 10688 13686 15933 10588 13665 15962 10884 18683 16058 10613 18891 18094 1083 18718 16099 10768 13807 1 323 10796 13889 16839 10868 13844 16303 U005 13861 16330 11101 189l7 16S36 11137 13921 16846 11217 18941 18408 11871 14018 16411 11804 14074 18434 11877 14087 16460 11436 14103 16478 11436 14104 16633 11467 14161 16608 U474 14183 669 11506 14860 16746 11610 14386 16796 11578 14817 16885 11603 14849 16846 U686 14866 16847 11718 14373 16907 11734 14378 16973 11778 14t34 18983 11877 14616 17034 11916 14628 170 4 11973 14641 17063 11981 14669 17143 13087 14879 17198 13180 14886 17348 19841 14790 17351 18344 14849 17291 13864 14948 17869 13378 18018 17410 18343 16086 17418 18416 i 108 17603 13466 16114 17881 3469 16117 17683 18475 16138 17896 13681 16170 17733 13633 16187 17780 13867 16877 17799 18949 16806 17811 18036 15874 17882 13081 15386 17907 13121 16415 1790S 13138 16431 17988 13188 18491 17983 13310 16608 18007 13260 15620 18018 13882 16877 18038 18393 15698 18066 1S480 15701 18069 18497 15780 1807fr 18636 16761 18078 13566 16781 18138 13699 15705 18163 13805 15838 18168 13607 15894 APVERTENTIl ij Voorapoedig bevallen van een Zoon I H M WILLEM8 VlSSKR Gouda 27 November 1894 Voor de vele blgken van deelneming ondervonden by het overlgden van onzen geiefden Echtgenoot Vader Behuwd Groot en Behnwdgrootvader JAN ni GIDTS betuigen wij omen harteiyken dank Wed J DS GIDTS V4K IJzENDOORN Atiulerdam Wed A H 8ABB0N D GiDTS W VAN LIMBORGH r Hnidtn db Gidts Iw vi UMBORGH M B vtir QBNTQorinehem dk Oidts g K vas GENT 0 mda 2S November 1894 Gouda Snelperadruk van A B inkman KooH DAMES BESTDDRDERES8EN van Hulpbetoon herinneren onze Stadgenooten dat het Depot der Gemaakte Goederen by JU E Wegthaven is opgeheven De GOEDEHEN zga echter te verkrggen bij Mevrouw W E R N I N K Presidente Turfmarkt en Mejuffrouw d J O N G Secretaresse Westhaven B 190 Voortsetting VERKOOP Peperstraat Z 252 s vourmlddags 9 uur mm KIDDEL ODfeilbaar en Onschadelijk tegen snot bij Üoe nders en alle PlaimgedierteQ 0 45 per i flesch genüegzaam Toor 25 a 50 8t Verdelging 7an Ratten en Muizen DoozenraQ 40 en 25 et pakjes 15 et Alles Toorz r gebraiksaanwyzÏDg Onder gedeponeerd merk ATTM8TEN GBATIS J DE JONG Az Kuiperstraat 227 Ben goed bestaan levert de VERKOOP van Premieloten vaarby elke maand eeae Trekking plaats vindt en elk lot met een prys getrokkeu wordt Reflectanten gelieven zich schriftelgk to melden a h Adnoncebnreau HAASËNSTËIN VOGLEB Amtterdam onder lett 8 B 14 Te huur gfevraag d op drukken stand met flinken KELDER geaohikt voor CAFÉ Schrittotyk te adresseeren onder No 235S aan het Barean dezer PjUlRUTS Courant i n ohands stAaAaicfa dv FriMemps TE PABUS Zenden gratis ID franco kei prachtig geïllustreerd IDDE KJSI met ftoUandschen offranschon tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Wlnteraelzoen van kleederen hoeden enz voor heeren damei D kinderen op geftunkeerde aanvraag aaa It JULES JILUZOT e PARUS Stalen van zijden wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarToor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen ier bestellingen benoodigdzijn Batellingen van 25 jrancs en hooger wordtin met eeno verhoopintr van h 0 0 fraitsê oraefit n arü oan inkomende rechten tn ath platMen van Nederland aan huls hezorgd De klanten hebben geene formalueiten TOor de inklaring of andersinta te vervullen daar ons réexpéattiêkuia n Itazendaat Noord Brabant daarmede belast i8 VAN Blommestein s Inkt IS prorfondei vindelijk de BESTE I en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Prijstrekking 13 December 500 000 Mark als boofdpriJB iti liot i olnl lci at geval biedt de nieuwste groota Geldverloting di door de Hooge Eegeeriog van Hamburg goeilgtlceurd en gewaarborgd is De voordeeligf inrichting van bet nieuwe plan bestaat daarin dnt in den loop van slechte wuiDÏge maanden in 7 verlotirgen vau 110 000 loten 6 400 prijzen bedragende 10 868 900 Mark ter volledige beslissing sutlon komen daaronder Eyn kapitale prezen van urentuoel 500 000 jNark bü uitnemoDdheid echter 1 pril a M 800 000 I 1 pr js i M 200 000 1 prün a M 100 000 2 prijzen a M 76 000 Iprij sM 70 000 1 prijs aH 66 000 Ipriji a M 60 000 1 prij aM 66 000 3 prijzi nttM 50 000 1 pnj a M 40 000 3 priJBen a M 2000O SI prezen a M 10000 46priizeQaM 5000 106 prijzen a M 3000 206 prijzen bM 2000 762 prijzen a M 1000 13 0 prijzen iM 400 399ï5 prijzenaM I 6 13990 pryzeuaMSOO 200 160 184 100 98 69 i S0 De aanstaande eerste prijstrekkiug dezer Itrooto door den Staat gewaari org ie Geldver toting is van ambtswege liepaatd plaats lo hebben op don 13 DECEM HER e k en kost hiervoor i 1 geheel orig lot slechts M 6 of 8 5U l balf a H M 1 75 IV l kwart tegen inzending van het bedrag in bankpnpier of per postwisBeU Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgruldigbeid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ous do mei bet wapen van don Staat voorziene Origineele Loten zelf in banden Bij iedere bestelling wordt het vereiacht e officieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen als ook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoi d en zenden wij ann onzo Begunstigers onaaagevraagd na elke trekking de offieieelehjsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen VAQ Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds dour bet geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlyke prijzon hebben wy meermalen volgens oSiciecle bewijBOD de eerste Hoofdtretfers vorkregen en onze Begnnitigers lelf uitbetaald o a Mark 2fiO CO0 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het il te voorzien dnt bij deze up den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden z nde trekking alle orders tan spoefligate reahtstroeks te U den aan KAÜFMANN SIM04 Bankien en Geldwisielaan in HAMfiUR f P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daiir wij bij het begin der nieuwe verloting ier deelneming inviteeron tullen wy ook voor het vervolg bemoeid zyn door een stipte en reeele bediening de tevrodenbaid van onze geÈerde Be j guuatigers te verwerven TANDARTS LION BLITZ Nieuvv endijk 241 Eersle huis v d Dun HfaanAags Woenitdagtiea FrifdaggYta 10 tot 3 uur TE CONBULTBEREN Markt 1S4 4rouda Fijne Banketletters 80ct dik St Nicolaas Gebak ME i SM te bekomen in de van ouds vermaarde Siroopwafelbakkery van L M DE GOEDEREN Korte Tiendeweg D 18 Goads BET ALOM BERUEMDE TRAPPiSTBINBIKR nit dp Kloosterbrnawery DE SCHAAPSKOOI t Tilburg door onderscheidene geneesheeren aanbevolen als versterkend en ge zond wordt per fust en gebotteld geleverd door 6r J Heetman Westhaven B 159 en Pepentrut K U FDIKE GD DE SCHIEDAMMER GEIJEYEE Merkt NIGHTOAt VerlErysbsar bij PEETERS Jz Als bewlJB ran eohtheidl cachet en kurk iteeds Toortien Tan dan neam der Finat P HOPPE M NB Cognac fin Bois fX OOleUta D OOOITAO TtH BÖn nn A ImMU AuBYBe T Me In mKoA avBMtun Tan PrbvfflaMli a f £ 80 DlWiiitaul rata iilaar Vtl P H J V WANKÜM J UELKERT Ooathtren Eenig Ageot votr Gouda m wtrd eD BINNENLAND GOD DA 28 November 1894 Heden tuaacbeu 12 en 3 uur had de rerkieziag plaats voor Leden van de Katuur vanKoophandel Ui ebraoht werden 53 stemmeD Oaarvao f erkregea de hh H Straver aUr lid 44 stemmeD A vaa Reedt Dortland 43 H Braat 43 C C H Priace 38 D Q vao VreumiogeD t 38 J W Schouten 29 J L van Syk 16 C P W Dessiog 5 H M Derckaen 5 £ J van der Heiden 4 S D Bood 4 J J Grootendorst 2 C Broat 2 A W Roei 2 J Bianoaar 2 G Mesaemaker 2 A C C Ver yi 2 T Creba 2 Andr v Dantzig £ S Cata L Kampo A Jouker Hzp N A v d Ree H Braakman B W 7 d Pavoordt F T Jorint A J V d Baodeo J IJpelaar Jz J BaU go n J Mastwyb S v Praag J Markus en G Ttt Veen ür ieder 1 aiem Bjj voonissea gisteren door de rechtttfok te Rotterdam uitgesproken werden veroordeeld G V d 7 borstelmaker te Amsterdam wegens diefstal van gaskomforen enz alhier tot eeu jaar en zes maanden met io minHerioi brenging der preventieve hechteoia P B feedryver en slachter alhier wegens beleedigiog van een ambtenaar tot f 3 boete Gisterenmorgen omstreeks 11 aren had er een vreeselgk ongeluk in de gemeente Vliat plaats Het 14 j irig zoontje van P de Jong uit Schoonhoven by de iowoDem rond vragende of ze wat noodig hadden terv l zijo vsder in den wagen bleef zitten wilds onder bet rgden weder op de w en stappen Qleed toen uit en kwam met zyo hals oiider de wielen soodat het bloed ooreu en mond uitkwam eo hg terstond den geeat gaf Uit vreufide over de te Lombok behaalde overwinning werd te Schiedam aan het gebotiw der Hoc re burgerschool de vlag ni eatoken Al zeer spoedig werd zy aldas luidt een bericht in cHei Vad weer binnengehaald op lait van het gemeentebeataur tEVlLLETO UU kit ZitadKk door C EUEHAN Rea oogenblik dsaroa nj de deur open eo op deo drempel stond Kuno maar zoo bleek dat men op het sneeuwwitte voorhoofd al de martblinften kon lezen dio hy g9ledea had Hij kwsm iladel k op Ellen toe vatte bsra banden en zeida met ontroerde te Ellen lieve BUee wsarom hebt gij mg al die staarf lungedaao Ellen koQ niet spreken Zij Hot met eene uitdruk kiag van grensealooze liefde bare band over zgn bleeke koude voorhoofd glijdeii Na eenige ooftenblikken zwij jena zaide zij Na kan ik spreken nu ntag ik u KKen dat het uwe twtrekkiag tot Amslia was die mü vau u verwijderde Ik kon mgu geluk niet koopen ten koste vaa een ander maar na nu sg met sen ander gehuwd is staat sQ niet aieer tusiehen u eo mij Qg hebt das aan de waarheid vso mgne woorden aan m o gereel van eer getwijfeld P risp Kudo gekrenkt ait ffOnve God SaA ik den trooat bezeten had te twgfelen I Ik bid het don niet als mijn plicht beboëron te besebouwei mgn hart te breken Ach I n veneketiie m dat gij mat bet gevoel uwer By bet instaltatieleest van don burgemeeatur te Hukien was io de optocht ook een praalwagen waarop men pannekoeken bakte met brandewijn £ e i der f eest v lerende c beeft daarvan zooveel gebruikt dat by aan de gevolgen is orerledeo In den afgeloopen nacht is ten nadeele van mer P in de Ëmmastrnat te Breda ontvreemd eeue vry belangr ko som aao baokpapier en specie Sporen van braak werden niet gevonden Ëenige weken geleden deeldeo wg medej dat te Schiedam door de pjlitie in beslag waren genomen twee ontvangstbewozen elk vao f25 welke niet behoorlek van zegel waren voorzien Deze z g quitantiën waren door een sigaren handelaar als bewys van echthtid zijner lotery waarmede de verkoop zgnor sigaren gepaard gaat in den winkelkaat tentoongesteld Tegen de winners van een prga van f 25 werd wegens overtreding van de zegelwet procesverbaal opgemaakt Thans hebban zg door tasschenkomst van bet regintratiekantoor bericht ontvangen dat zij ieder eeu boete van zegge f 25 moeten betalen l 14 O Af B O K De eorrespondent van de N R Ct t ta Batavia seint onder daf teekeaiog vau gisteren Nengab Karaag Karjng wettix zoon van den radja ia dood in eeo gevecht te Topati Wy hadd n één doode en 5 gewonden Wy zullen binnenkort weder een marscb naar Lingsar en Narnida Narmads makeo De kapitein D M Slangen wiens overiyden aan de by de bestorming vau TJakrauegara bekomen wond n in ons torig No is gemald begon zgoe militaire loopbaan by bet in tructiMbataljoo te Kampen Ala korporaal titulair overgeplaatst bg ht t 3e bat 4e reg icf t Huarlem werd hg duar sergeant en vertrok in 1877 naar Indië waar hy reejb in 1881 n zgu opleiding te hel beo genotffi aao de Mili taire acbonl aldaar tot 2e ltiit w erd benoemd Wegens het deelnemen san de krijgaverncbtingen op Atjeh sierde het kruis vuor belangrgke kryifsbedrgveu zgn borat Hier te lande met verlof zgnde werd hg gedetacheerd bg de koloniale reserve Even vóór zijn vertrek naar Lombok was hg tot kapitein benoemd Kapitein Slangen laat eeue jeugdige wedawe achter oiohi gespeeld dat gij mg niet do waarbeid gezegd hadt O het was een bitter oogonbik Kd dan uw antwoord toen ik u vroeg of er uïets was dat gij mij verzwegeu hadt Kllen myn antwoord had op iets geheel anden belrekkiuR Noem mij den noara vsu düogene die onbeschaamd genoeg goweest is te bsweren dat ik mgae belofte sao Amalia verbrokan heb noem hem mij en ik zal hem noodzaken zijne woorden in te trekken Gij zult nimmer vernemen wie bet was Allei il immers nu vergeten alles ii weder goed Zg reikte hem met een faemelscbeu glimtaob de hand Kuno drukte die aan zijne lippen rfZie mij in de oogen Ellen seide bg en zeg mg dau was het mgae moeder flNtien Kuno en ËHen waron kereenigd en in zoo verre was alles oed en wel Maar Ellen s borsttijden maakte bfdeoke ijke vorderingen Er lag in baar geheele wezen zulk eene dweepachtige zacbtbeid lulk eene rein goeatel jke verbefÜrig dat bet Kuno vaak voorkwam sla behoorde zg reeds tot eene betere wereld Kuno zag weldra met een onliesohrijfelüken angst dat de kwaal waaraan Ellen leed dieper tehoot en gevaarlijker was dan hare betrekkingen vermoedden ijne eerste zorg was oen bekwaam goneesheer uit de stad te doen komen om inliohting te erlangen aangaande EUen s ziekte en hoe die kon genexen worden Nadat de geneesheer den toestand dar zieke nauwkeurig onderzocht had zeide bij tot Kuno t Aaaleg tot loagteriag is er altyd geweest maar Statea Oeneraal 2e Kamkr Zitting vau Unsdag 27 November 1894 De Kamer moet wegens ouvoltalligheitl verdaagd worden tot één uur Toen is de heer Staalman beëedigd en to elaten De StOatsbegrooting is aan de orde gesteld na afloop dor reeds ter behandeling aangewezen outworpon Bg het voortgezet en ten einde gebracht debat over da Indische begrooting droog de heer Van Vtgmen aan op uitbreiding der gelegenheid voor de kenie van legercommandant verbetering van bet lot der Indische soldaten en atichting vau een pensioenfonds voor mindere militairen De heer ünyot beatreed da aandrang van eldera tot oprichting van rgks buakruitfabriek in lodië De Miniater verzekerde dar er geen gebrek is aan keuze voor legercommandant Ue werving gaut zeer goed dit jaar zgn 3300 man aangeworven De stichting van een peoiioenfoDds voor weduwen en weezen is een zaak van grooten omvang waaromtrent hg geeu oordeel kan uitspreken Aan een rgbabjskroitfabriek in Indië dankt hij niet Het verdere debat woe weinig belaugrgk Alleen was het merkwaardig den haer Heldt arm in arm met den heer Smits van Ogen te zien aandringen op haodelsbescbermiog Heden is er geeu openbare vergadering daar de Kamer in de aectiëu bijeenkomt Morton worden eeoigo ontwerpen van geringen omvang afgedaan terwgl daarna watrachgn gk Vrgdag met de algeraeene beraadolagiugen over de Staatabegrooliug een aanvang zal worden gemaakt Dat bg de arme viasoherac zooals die door De Geoeatet zgn bezougen nog steeds de geest vau hulpvaardigheid voortleeft bleek ook weer dezer dagen op Texel In vele weken badden de visschera van Cocksdorp hgua niets verdiend Nu onlanga strandde ur een Hchip en daaraan werd f l iOO verdieud om bet vaartuig in vlot water te breoKeu De viaschers zouden f30 per hoofd kunnen de len Daar herinnert men zich boe een makker met drie zonen deu dood in d golven vond waardoor twee Wfdnwen aan wien een gelgk deel werd afgest lan als ieder der viiiachers kun kragen Gisteren namiddag te 2 are bad te sGra venbage eene openbare zitting van den krggsriad plaats in de zaak tegen D O kapiteinkwartier meester bg hut 3e regt huzaren Voorzitter wu lait kolonel Van Beickel jeden zes kupiteïni van verRcbilIende wapros dat deze nu uitgebroken is beeft zeker oen inwendig lijden tot grondslag Hg vertrok en liet Kano met de wanhoop In het hart 00 een woesten baat tegen degenen die de oorsaak van alle leed waren O bg bod jaren van zijn leren willen geven wanneer hig den naam had mogen weten vsu den bewerker van alle miiveratund van Ellen s droefheid en hij had den moed niet met zijne gedachten varder te gaan van baardood Op zekeren dag uitte zij den wensob dat zij gaarne eens naar Foraby wilde Zij had wel iedoren dag naar Beogtaun gecondfn maar zij wilde zelve hire ongelukkige beiohormeliogeu zien Kort na b t middagmaal stond Kuno a rijtuig 66t den hoogen stoep waarin Ellen en hij spoedig plaats namen Eeu stille weemoed was over haar gelaat Verspreid Ellen wat is er dat u kwelt P vroeg Kimo terwgl de wagen met hen wegrolde Gij ziet er zoo treurig uit Och ik weet niet ot ik u deelgenoot zat maken van de denkbeelden die in mijne ziel opkomen Ik zou er u ilecfats me £ bedroeven mGü koestert denkbeelden die mij zouden bedroeven V Dat juist niet het zijn eer vruchten der verbeelding Kuno zag haar aan Uijne fantasie doet mg vaak ontstellen niettegsnataande ik weet dat alles steohti een droom is Ellen Iaat mij faoorea Hij vatle bare band AD zag met beven de bektlsohe uitdrukking op haar gelast Belooft gg mQ die beelden als de vrucht eeaer kinderlgke fantasie te baschoaweDf Het opeuboar Ministerie werd woaraPDomao door mr Weaeubagen auditanr militair Beklaagde werd door den provoost geweldiger binnengeleid De auditeur militair deed voorlezing van eeue teoteDtie vaa bat hoog militair gereohtahof an 16 Nov jt welk voorlefing drie k wartier uurs duorda Daaroit bleek dat de beklaagde door den krggsroad in Oct jl op grond van artikel 359 en 360 Wetb van strafrecht was veroordeeld lot iwee jaar gevangenisstraf wegens valsohheid in ean authentiek geschrift en het opxettelgk gabroik niakeu vau dat geschrift een kasboek al ware het echt en nnvervalsoht uit welk gabraik nadeel kon otitataao tienmaal geplaagd en wegens all ambtenaar opzettelgk verdniaterea van gelden die hy in zgne bediening ondar zioh bod Dat de advocaat 6scaal in appèl had gevraagd eene militaire gevanganiaatnf vau 1 jaar met ontaegging van het recht om in het leger te blgven voor 5 jaar w teoi ontrouw en als uffiaer van admmiit atia Het hof heeft op grond ao art 200orim w M otk met vernietiging van bat vonnis van den krggtrand beklaagde schuldig verklaard aan onkroow en falsiteii door een officier van adminietnitia en te dier sake hem veroordeeld tot da atraf van eerloos verklaring en ooasatia en htm tevens nntset en ontatagen uit dan militairan dienst met verbod ora ooit weder een militaire betrekking te bekleed n Het Hof overwoog dat da bawesfn feitan wel ia wasr ook vielen oodsr art 359 an 360 wetboek van strafrecht duch dat da stnif bg die artiketep bedieigd liabter ii dan die welka artikel 200 van het crim wetboek bedreigt zoodat ingevolge militaire t ioseleo lomtatgenoemde strafbepaling behoorde te worden toegepast Na da uitspraak bedankte de beklaagde da tedeo van den krggsraad en deu aadttenr miÜtiiir vooral voor de bnmane wgze waarop hg woi behandeld door den krggsraad en verklaarde hg diep gebukt te gaao onder da zooveel zwaardere straf hem door het boog militair gfrechtsbof opgelegd Naar wg vernemen is er in da laatste dagen aprake van de inwilliging fan b t reeds vroeger door baron Geficke gaaant te Bruaael kenbaar gemaakt verlangen om wegens hoogen leeftijd van lyn betrekking ontberen te worden Naar anciënniteit kunnen o a de Kamerleden W graaf van Bylandt en Van Karnebeek als ond gezant D op dien post uinapnak maken toitfk Jn dat beloof ik u KuDo bad ueu sa voorgevoel van betgeso Ellen soode te en Ik daoht masr wordt niet bedroufd dal in geval ik wanneer de lente kont mooht sterven Ellen I Kuao was doodsbleek gewordsb Gg bebt immers beloofd met bedaardheid naar mi t luisteren P Ellen vlgde bet hoofd tegen i n schouder Ik daoht dat ik n moest verzoeken over al de armen die ik lief gehad en verzorgd b b te waken Kuno gij suit hen dan besoskcn uwen overvloed met hen dealen en woordan vaa vertrooaliog tot hen spreken P En wanneer gij nsdat awa droefheid over mij in eene lieve berinnertng ii overgegaan eene jonge cboone bruid kteat dan zult gU bsar loeren medelyden te hebben met de nooddnif tigen en ongelukklgen En vervolgens Kuno troost mijne moeder troost Fridolf bemin hen loo zeer dat zij mijn gsals niet gevoelen Ellen Ellen denkt gij dsn te sterrea P Ellen gtimlsohte en leiile dst het sleohts eene vrucht barer vsrbnelding was dooh Kaao wiit helaas 1 maar al te wel dat de dood ruada wooing hg haar grmaakt bad Van Bengtaon reed Ellen naar eenige andere van bare besohermeUngaa en ten laatste naar Nora B Missobitin gevo lde het jonge meisje dst hare kruhten wsren uitgeput en wilde aij nu sg hunne toekomst in Kuno s hsuden gesteld bad hun allen een hartelijk vaarwel srggen Dit was Ellen s lasute uitgsng Ka dezen brasht zij dagen weken maanden op haar rustbed liggeada door onderworpen in al bet ongemerkt roortkrulpeade Igden dat de longtering vergezelt