Goudsche Courant, donderdag 29 november 1894

33ste Jaargang Vrijdag 30 November J894 No 6521 mimm comant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijlre Nommere VIJF CENTEN ha X e tegenwOUrtlige minister vau Financiën aan de verkeerde praktgken een eind makende volgde den weg door sgu voorganger reed iogulagen eena upeubare uitvoering Da school op dorp waar de uitvoering gegeven werd wan de donkere maan in aanmerking genomen vrgwel bezet Dat bet publiek voldaan was bleek toen de heer G v R na het laatste nommer de zang ver eeniging getnkwensehte met de keurige voordracht der stnkken en haar namens allen dank zegde voor den genotvollen avond terwgl hg hoopte dat Harmoniec nog vele malen mocht optreden In de pauze werden nog voordrachten ge daan door den heeï G v R en mej H van Capelle a d IJsel welke voordrachten zeer in den smaak vielen van het publiek biedt zich beleefd san voor het AANLEOGEN en üNDEKnOIIDEN van en het LEVEREN voor het durroor benoodlgde KORTE AKKEREN No 306 Aao een schrijven in het Bat Nbl gedagteekend Ampenan 18 October ontleeneu wg hdt volgepde Aan de officieele xiektecgfers moet men maar niet te veel waarde hechten Wel zjin die egfers juist maar zij alniten niet in het aantal geëracneerden en kwartierzïcken en buitendien komt er telkens aauvulling van Java Als men b v van een compai nie van 150 man binnen zeker tgdavertoop 40 man evacu ert eii 5 man in het hospitaal deponeert dan bedraagt het siektecgfer colgeoa de rekening van Bartjes 30 percent Vult men echter ditt verlies van 40 geëvaoueerden door middel vau veriehe troepen aan dan is de sterkte der oompagoie weer 150 waarvan 5 in het bdspitaa on dan kan men heel leuk beweren dat bet zieklecgfer sleobta ruim 3 percent bedraagt Ik wil echter Vütntrekt niet beweren dat de gezondheidstoestand ongunstig is waut hetrekkelgk hebben we redeiieb tot tevredenheid ei we danken zulks aan het klimaat en de gunstige gesteldheid van den bodem die het out Staan van moerH 4 e daaraan verbondaii mtasmen onmogelijk maakt Op dit wo nl bi trekkelgk teg ik echter den nadruk opdai de lezer zich niet zon gaan verbeelden dat we hier v or ons pleizier uit zgn Ie Zoowel iff de posten als ta Ampenaa is bet logies uiterl primitief en geeft het gsen afdoende beschutting tegen faet regenwater daarbg rukken we dagelijks van a ochtends vroeg tot in den vooravond uit en brengen dikwerf den geheeli u dag doornat op het terrein door Het is hier de ware oorlogstoestand met at zgn hekendtmisères terwgl de qevecbien die we moeten leveren zeer zwaar zgn Dientengevolge klaagt menig gehuwd officier met het volste recht over het feit dat men ons bier financieel ten achter stelt bij onze kameraden te Atjeh Waarom genieten wg hier b v geen daggelden en worden die te Aljeh wel genoten V Is dat rechtvaardig De Sasnaks gaan intusscben maar rualig voort met rampaasen Met patjols koevoeteu of andere puntige gzers gewapend onderzoeken zg d pninhnopen flih wroeten in den grond om de begraven geldstukken en voorwerpen vau waarde te voorschgn te brengen Zg ga raken op die wijze in een toestund van weeltfe die ze in jaren niet kenden eu Ktelleo zich Uit Berkenwoude schrgft men van 22 Nov Ben hoogst aangename nutsavond werd ons heden geschonken door den heer H A Westbroek hoofd der school in t Beiersche Of meesterlijke wgze droeg hij als lezing voor Eene vrgage vaneen Groningerkof kapit iu door Werumeoa Buoing Hoewel het donkere maan was was de opkomst der larlcn best OU allen keerden hoogst vergenoegd huiswaarU zear te vreden over de lezing zoowel als over de bgdragen van den spreker Naar aanleiding vau het voorstel der Stoomvaartmaatschappg Zeeland aan de Maatsch tot eiploit van Staataspoorw om haar een som van 3 miliioen te leeuen voor den bouw van nieuwe schepen beeft de Kamer van Koophandel eu Fabrieken te Middelbarg besloten een schrgven te richten tot dn betrokken Maatscbappii waarin zÜ de wenachelgkheid uitspreekt dat ook de Nederlandacbe todottrie in de gel enheid worde gesteld naar dieii bouw mede te dingen Met 1 DECEMBER begint weder de NIEUWE JAARGANG riN HET van het Verhandelde in den GEMEENTERAADvan QOÜUA Prijs per jaargang 3 Nieuwe Abonnés ontvaDgen zoolang de voorraad strekt het Verslag over de BegrootingVergaderingen stenografisch CADEAU Uitgevers A BRI KMA en Zn i Onfeilbaar Uiddel In zgn Antwoord aan de Twef de Kamer deelt de Minister van Oorlog mede dat hij zich bezige houdt met de organisatie onzer levende strgdkrachten Doch voorstellen dienaangaande jnn in den loop vau dit zittingsjaar niet te érwHchten De minister wenscbt zich te bepalen tot die in de troonrede vermeld De banoanin van eene staats commissie tot het ontwerpen van een volledig stelsel onzer defensie kan hg niet aanbevelen De Minister verzekert dat aan zlJn departement de grootii mogelgke zuinigheid wordt betracht Hoest Borst en MELIANTHE Superior Borst Honig Extracl Bekroond met Eere Diploma en üonden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BÜLSWARD 1893 Eete Diploma en Gouden Medaille 1893 World s Hygienic Exposition Chieago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht purgatief Oeneeat onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag ia geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beate middel der wereld H VBR Schaik Co Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Sumatra straat 267 Den Haag Verkrjgbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda Als hei Vaderland wel iogeligt is dan is onder het vorige ministerie de font ontdekt met de 14 toa v n oprlog en zgn toen reeds maatregelen voorbereid om haar goed te maken II Mii droDgen om to weten Wie bet gpVtest was die not vertroowea tusscbeu hen verstoorll haar daardoor aan den jand des grafs gebracht bad mé r zij bad mat barft Mgtilaobtigen glimlach geantwoord ff i mofift ons ïmmera nu in elkanders beiit verheugen w miLzwdeu wij dan spreken over een tyd die voorbg r j Maar die tijd S ljs t a ontrooven Ë Nimmer aan gene zijda dsswats is de eeuwigheid en daar ontmoet u Ellen mi DikwyU aprak zij over Kuno s MMtler door hare goedheid hare liefde en hers troffwde woordfo ebeen het Ellen inderdaad gelukt te Ej a t Kuno s bon fen baat tegen zijne moeder te wnvyderen Ellen a invloed bewerkte dat Kuoo eenmaal in de week Nanby bezoobt alwaar mevrouiL Enne man bij den jongen Gfanakjóld logeerde en bi deze bezoeken bewefs hij zijne moeder 1 de uiterlijke achting die koode verlangen IntuMoben verborgen beiden zorgvuldig de verwaotsohnp waarin zij tot alkander Behalve Ellen en Fridolf wu er niemand vergeven dat wjj tchaldig tijn aan d u dood van bat meisje Wat bebt gy na met uwe intrigues gewonDoa F Ia m no taster Kuno s eohtgenoot geworden of is ons z JD vermggeo ten deel gevallen t Het eena evenaiu als het andere Ik heb m aa rust verloren en wü En ik ik htn i swrokin antwoffdds laevrouw Engelman t eene yakoude stem 0t gelooft gfj iadardasd daf l t fM neiaje opxocbtfib haaraldsss zaken aangaandb fl AmlTia zeide eaktl uit bftguerte on Kano s rijkdom in mgne familie te zien overgaan Neen ik deed het omdat dia tooD het gewaagd had zijue moeder te veraobtea baar die hom bet luven geiobonkea beeft te besobimpen eo doodelijk te wonden Tot straf bob ik hem zija eeiiig geluk ontroofd Toen ik bet jonge neitjo aantcbouwde zoo roerend in bare goedbml en ontobuld toen begreep ik ook dat baar veriUs voor hem erger dan ds dood zou sBii Uasr gfj bereksndet aiet dat tij deonsohuldi fs ds zelfopofferende het offer zoude wortfen Neea I ik moet bekenneD dat er oogenblikkeo z a waarin deze getlscbt my kwelt waarin Mevrouw Engelman biald eensklaps stil want de deur vloog open ên Kuno iiood op den drempel Haar niet die Kano die aan Klleo t bed placht ta zittao en uit wieoa trekken tlechts edele gevoelens spraken ook niet de met vBrachting vervulde Kuno maar de atreags en oorerbidd lgke reohter die bat woord medelgden niet keut die ongevoelig jt voor alle taebtero indrukkau By bet gezieht van Kuao stond de graaf op maar mavrouw Eogalnan bleef at den blik op baar zoon gerioht sitteo eal my a 1 r is dl besta hwilivliu tapii Jicht Wal RlHimialiek Ludenpgnu korloin AnliBrPawExpel ler ® s S y t ïBstjirtl tlHMtauteweadent i gü sSAnlier PaiiiIxpeller die bBhalre de familie daarvan keunis droog Nooit verlangde Ellen de raden te weten van Kano s fa noch van zijn geheimzinnig 2e l i Het fijnge Aiifcer Paiiilxp eller hooduir Fiiü M oal TÏS seat sa flM de ïseoh ToorUadaa la 4 auHte Ifoflielni sa bq t Ad Biohta t Oo te BeUenlam Ugs kie ïhe meisje tag ie dat er iet moe t ign dft voor den een of den nder vernederend s moest Zij beyverde z ob slecbts uit de ziel v haren gelielde indrukken weg te wiwïben dte er on waarditV Nooit f f V h E 3 Te Gouda bg A WOLFF Markt A 144b en DB LAAT en VAN SON apotheker Uatkt Opuieaw Onirangen Witte en fiin gekleurde Dames en Heeren llaiidschoenen A van OS Az E 73 73 Beurs van Amslerdam S7 NOVEMBBE Vor kn 88 100 i 1011 9 787 80 80 S Vls 86 78V 6 6 9bV 1081 88 86 Sft A 109 69 M l 100 100 861 730 661 i i A ii 101 ill 1 7 k 98 i 70 ml 97V m 1887 lOS j 47 186 100 6ty 78 98 loaV lOi 67 loof 189 1841 Il i 100 58 98 IS IS 106 lOS 38 49 SOI 171 lOJU 108 102 102 114 124 94 48 106 lotkoera sy a 1017 80 ♦ il NauiBUNU Colt Nod W 8 dito dito dito t dito diu dito 8 iUoHSU Obl Ooudl 1881 88 t iTALJl Iniobryving 1862 81 6 OosTlKa Obl iupapior 1868 K dito in zilver 1868 K PoatDOil Oblig mot ticket 8 dito dito 8 anaulll Ubl Uost ia Serie ditoaoooni 1880 4 ditobiJUotbi l88il 4 108 407 70 dito bij Hope ISSII ÜO 4 dito in goud lees 1888 6 dito dito dito 1884 8 9rAKn Ferpol icliuld 1881 4 Tuauu i pr Conv leen 1890 4 öec ieeuiu $ wne l rioo leouinK aerie 0 toll Aj IlIP ii o v obl 1893 b MlUOO Obl Buit Sell 18110 I VlNtlcau Obl 4 onbep 1881 AHITlaDUl Obligation 1861 8 KoTTllslM Sted loon 1886 8 i Nlu N Xfr HacdeUv aaud A andao Tab Mij Certllioaten PeilMaatscbappg dito Arob Hypotbookb pandbr 4 Cull Mij dtr Vorrtonl aand a Or Hjtpolbeokb paadbr 4 Naderlandaohe bank aand Nad UandelmaaUob dito N W Il Pao Hyp b pandbr I Hott llypotbeekb paiidbr 4 Utr Hypotbookb dilo 4 OoaTlsa Ooit Hong bank aand Eosl Hjrpothookbank pandb 4 AMKBlKa Kquit hypotb paadb ft 47 V fti Maiw L 6 Pr lieu eert S Nio Uoll IJ apoorw My aand Mij tot Eipl 8t Sp aand Nad Ind Spooriregm aand Nad ZuidAfrik Spm aand 6 dito dilo ditolSSl dito t lTiUI Spoorwl 1887 8 AKobl S Zuid ltal Spwnnj 4 11 obl 8 Poli Waracbau Woonen nand 4 8dbl Qr Hum Spw Mij aand 6 Baltiacba dito aand 67 is 96 Faalova dito aand t Iwaog Dombr dito aand S Kirtk Cb Azow ap kap aaud 5 Loaovo Sevaat Sp Mij oblig S Oral Vitobik dilo oblig ft ZnidWeat dito aand 6 dito dito oblig 4 11 63 1 Alu IKl Oant Pao Sp Hij obl 6 OHo fc Nortb W pr O t aand I dito dito Win St Potor obl 7 Danrer k Bio Qr Bpm oort a Ulinoia Central obl in goud 4 liouii fc Na hïilloCert ï aand Molioo N Spw Mij lohyp o Mlaa Kanaal v 4 pet prof aand N ïork OnUrio Woal aaod dito PenuB Ohio oblig 6 Dragon Calif lo hyp in goud ft 8t Paul Hinn fc Manit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie byp O ft OiHADA Can Soutb Cert v aand Vin O Ball fc Na lo b d o O Amaterd Omnibus Mij aand Eottord Tramweg Maats aand NlD Stad Amsterdam aand 8 Stad Kollordam aand 8 HSLSII Stad Antwerpen 1887 Slad Brussel 1880 2 t üom Theiss Regullr aosollseh 4 Odstenr Stuatslooning 1860 ft K K O0SI B Cr 1880 8 SraNJi Slad Madrid 8 1868 Var NiD Baa Hyp Spohl oert 4S 347 Staats loterij 9e Klasse Trekking van Woonadag 88 November No 18759 1600 No 868 8745 Ute2 en 16847 1000 No 7486 18669 eu 18889 400 Mo 4888 800 No 9 3 411 9898 12886 13897 14697 15886 en 16860 100 Prijzen van 80 J 8685 9086 7811 9lè6 12704 15635 18252 to S745 6124 7847 10006 12920 15622 18871 141 8805 5176 7866 10017 19928 15627 18440 U5 2808 5213 7889 10020 12943 15629 I8t20 157 2819 I S15 7893 10108 12997 lf648 18546 101 8981 5288 7962 lOKI ISOIO 15 S56 18649 06 2936 SSS6 7964 10142 13025 15658 18t60 t88 9967 5866 7993 10368 13080 1 666 18654 S04 8066 5540 8036 10404 13913 15710 18661 409 3136 B6 6 8089 10427 13277 15711 18695 411 3149 5668 8060 10487 13358 1 764 18801 499 3180 5660 8115 10542 13874 15803 13813 487 3199 6710 8144 10 59 13431 1S819 18874 504 3817 6767 8160 10820 13478 15837 19024 859 32S1 5808 8965 10631 13936 15858 19091 804 3234 5811 8801 10643 13560 16991 19110 34 3948 5823 8319 10766 13664 16103 19194 798 8258 5849 840 10788 13583 16165 19234 710 8982 5 68 8412 10866 18B89 6228 10267 775 8294 6903 8421 1090O 18619 16244 19282 847 3307 6998 8483 10987 U644 16956 19864 16350 19BU0 16461 19542 16503 19544 16518 19579 16542 19609 16616 19643 16670 19679 16678 19695 16757 19731 19800 19813 16910 1986810937 1991516994 1 57 17007 19962 17038 19987 17072 2013317084 20190 179 6 20229 17197 20243 17201 20277 17207 2088217218 9048617268 2047617817 2047917863 2051117475 205321749 2068117603 20638 20660 2067 17689 2069617727 2072017865 2072217980 2077618086 2082718109 2086419110 2097218242 20973 8 8 3315 6937 871 3824 5976 961 3319 5986 1037 5386 6224 1088 3460 6263 1250 3569 6488 1263 3681 6512 1335 3670 6654 1340 3720 6580 1418 3793 6588 1463 3817 6588 1471 3828 6624 1641 3901 6659 1663 4012 6720 1682 4115 733 1687 4150 6752 1712 4163 6763 1786 4187 6848 1802 4227 6962 1859 4241 6985 1894 4261 7016 1917 4283 7030 1999 431 7056 2010 4358 7060 2066 4411 7143 2094 4549 7205 2110 4566 7241 8219 4589 7279 8239 4614 7982 2288 4694 7386 2999 4698 7397 2383 4765 7438 9440 4778 7474 2445 4808 7605 2489 4851 7516 2569 4878 7562 2562 4882 7607 9572 4886 7759 2663 4982 7760 2682 6007 7772 8476 11003 13650 8622 11045 18397 8662 11074 11948 8704 11121 13979 8772 11149 14028 8854 11290 14096 8l 83 11325 14141 897 113 8 14196 89K0 11350 14222 8961 11 83 14378 8982 11387 14149 9056 11403 14463 9103 11415 14459 9124 11481 14490 9140 11526 14543 9152 11553 14614 9198 11567 14635 9233 11591 14676 9253 11630 14751 9270 11669 14830 9304 11684 14852 9315 11719 14868 9389 11728 14895 9340 11847 14949 9417 11919 14990 9481 11920 14993 9667 11971 15010 9658 12003 16039 9676 12082 16096 676 12125 15111 9683 12161 15156 9750 12189 15276 9775 12436 16359 9836 12462 15397 9867 19626 15434 9872 12534 13439 9887 12601 16470 908 12663 15498 9925 12688 15517 ADVERTENTI£N Op den 27 NOV overlted plotseling te Stotwijkeraluü by Gouda myu bnrteiykegeliefde KchtgenootHej MAHl A NEELTJE VA VEEN in den ouderdom VBQ 32 jaren Allen die de overledene gekend hebben kunnen beseffen hoe zwaar mjj die slag treft C W DEK HOED ♦ Op den 27 Not overleed plotseling in den ouderdom van 32 jaren onze innig geliefde Dochter Zuster en Behuwdznster Mej MABIA NEELTJE van VBEN Echtg6noote van C W Dim HOED te Stolwijkeraluia bg Gouda B L TA M VEEN N A TAN VEEN TA DIK Pui J 8LEGT N M SLEGT TAN ViBN B L TA VEEN Bz H C TA VEEN DBN HoBD A O TAN VEEN ♦ Op ien 27 Nov overleed plotseling te Stotuijkerttuis bjj Gouda onze bartolgk geliefde Schoondochter en Behuwdzuster Mej MAUIA NEELTJE ïa VEEN in den ouderdom van £ 2 jaren G D K HOED A D HOED HCURHA Mede namens Broeders en Zusters Góuda Hotterdam Gouda Waddingsveen Gouda Eoskoop Gouda Alplien Gouda Koudekerk Gouda Leiderdorp Gouda Leiden Dugelykiche dienst vice reru met ds Stoombooten Fortuna I en TL Ondernemen Van Gelder Lictitcnstein di Go Nleutae Haven 109 Botlerdnm Gouda Soelperedruk van A Beinhiian fc Zoon OÏÏTVAITGEN eene Praclitige Sorteeringj Wïl f dSIMFIll in verschillende nette étui s uitmuntend g eschikt voor ST NiCOLAAS CADEAUX Tevens niim gesorteerd in ENVELOPPEN EANTOOR EN SCEBIJFBEHOEFTEN Visitekaarten met étui s LANGE ÏIENDEWEG D 60 Prijstrekking 13 December 500 000 Mark aU hoofdprijs in liet gelultkijfst geval biedt de nieuwste groole GeUiverlotiag dia door de lloogo Regeering vao Hamburg goedgekeurd eu gewaarborgd is De Toordeelige inrichtiug van bet uieuwo plan bestaat daarin dat m den loop van slechts wei nigu maanden ia 7 verloticgen vaa 110 000 loten 5 400 prijzen bedragende 10 868 900 Mark ter volledige beslisaing zullen komen daarondT zijn kapitale priJEen vau eroiituoel 500 000 Hark bg uitnemendheid echter l prys a M 300 000 l prijs È M 200 000 l prgs u M 100 000 2prgzenaiM 75 000 1 prijs a M 1 prijs a M 1 prijs a M rija a M prezen a M S prijzen a M 20000 21 prijzen 4 M 10000 46 prijzen a M 6000 106pryzeiiaM 3000 70 000 65 000 60 000 65 000 50 000 206 prijzen a M 2000 752prgzenaM 1000 1320prgzenftM 400 3SSt5 prijzen a M 155 13980 prnzanaMSOO 200 Ifi0 184 ro0 fl8 69 42 20 1 prijs a M 40 000 Üe aanstaande eerste pr strekkinsc dezer Krooto door den Btaat gewaarborgde Üelilverlotnig is rau ambtswege bepaald plaats te bobben op den 13 DECEMBEB e k en koBt biervoor 1 geheel orig lot sleoota M 6 of 8 5U l half i n 3 1 75 l kwart a u II 1 IVi n 90 tegen inzending van het bedrag ui bankpapier of per püstwissel Alle oommiasioB worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met bet wapen van den Staat voorziene Origiueele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereiechte offieieele plan waaruit de rerdeeling der pryzeu op de verschillende klassen aU ook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij mm onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de olücleele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den StAat en kan door directe toezending of ook naar verkioiing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wg meermalen volgeus officieele bewijzen de eerste Hoofdtreffera vwkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Uet is te voorzien dnt bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderjieming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan woiilen gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden sgnde trekking alle orders ten spoedigste reohlstroeks te eenden aan KAUFMANN SIMOJ Bankieri J Geldwiaielaars in HAMBURG P S Hiermele daukeu wg voor het veniouwon ous tot b ertoe geschonken en daar wg bg het begin i Ier uienwe verloting ter deelwming inviteeron tullen wij ook voor bet vervolg bemoeid zgit door een stipte en reéele bedio uing df tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Te huur grevraag d op drakken Btand met pinken KELDEB geschikt vo r CAFÉ Sohritteiyk to adreaseeren ondar No 2358 un hat Bnreta de r Oourant BINNENLAND OOÜDA 29NoTember 1894 Bg kon besluit is een penBinea verleend Tan i 149 aan J A E Rrahner wed IJ D BaismaD kommies Ie klasse bij s R ks belastiugen Venchillende wiokelierB ie dezer stede hebben ter gelegenheid tao het aaoetaand St Nicolaaafeest hunae etalage in gereedheid gebracht teder heeft zyn beste beentje Toorgeut om het publiek tot koopen nit te lokken ze allen afzoaderiyk te ermelden ga tzeer moei Igk daar men licht de een boven de ander 7oa gaan bespreken Wg willen ftUeen alticbta attendeeren op de ettlage van de firma A Hiüea die in zijn winkelkast een beusch dak met pannen gedekt heeft vervaardigd en wasr de goede Sint door de schoorsteen zgn gaven toewerpt Voorwaar voor kinderen een voorst UiDg zooais men gewoonlp hen wga maakt Ook bg de heer L van Waokom die ieder jaar een flink raametnk ten toon stelt ia de etalage mede een bezoek waardig In de Dinsdagavond gehouden vergadering van het Departement Moordrecht en Gouderak van de Maatschappij tot Nut van tAlgem c trad all sprfker op de Voorzitter van genoemd D Mrtom iit i è 4mmt P W Mari Op uitstekende wijze werden achtareenvotgens door hem ten geboore gttbraeht Pulsi nelloc Idylle van den voortreSelgken Vlaarusohen dichter Pol de Mout Gioo Amoricaint door J van Mauriif en De wilde VugeU door Hoojer De vergadering werd onder hartelgke dank ggiog aan den geachten spreker gesloten door een der bettaarsleden van t Departement den heer L Ëxalio Daar de Notsleziogen op aanvrage kosteloos door personen uit den werkenden stand kunnen bygewoond worden is het wel te betrearen dat hiervan gewoonlgk door slechts enkelen wordt gebruik gemaakt Door het college van kerkvoogden en notabeien te Stolwijk zgn tot kerkvoogden aldaar benoemd de heeren G van Bemmel eu T Dekker Baiden nebben de benoeming aangeaotnen Uit Nieawerkerk a d IJsel schrgft man vao 24 Nov Voor de zoade maal güE de zangvereeniging Harmonie c op den 21 t ove i her t EUlLLETOl Uit het Zweedeci door C EUKMAN 44 Geduldig altqd uoht altqd teeder en Hrfdergk was bet een trefffod gezicht het beminoelijke meisje ta aaaiohouweD stooals z daar tag in hire kamer die met den meesten amaak was iogcrioht Even bleek als y zat Kudo daar aan bare syde en ug met de waaboop in het hart de dagea teu einde ipoaden en tqo dierbaaraten tobat telkeoi eene sshrede nader aan het gnf komen De hemelicbe reinheid sprak al helderder uit baron blik terwgl de dood met lederen dag een blaadje van de bloem det levens plakte Kuno lu haar voor praatte met haar en bracht al tijne Piije men aan de rijde z oer pUefde door JEllen vreemd geooag sprak met vervoering over den twaalfden Hei Zg bad er op aaDgedrongen dai deie dag hnn brutloftadag soude zgn Alle voorsteUingen dat m wachten toude tot zy herttt ld wat aren te vergeeft en zij zeide op zekerea keer dal haar vader ernstig met haar daarover gesproken bad Ik wü als zgne vrouw slerveo Hr lag in baar toon ea blik eene nitdrakking die men te vergeefs aon traebten ta beschrgveQ Ual z 100 raün kind I antwoordde de vader Een paar malen had Kano nader bg haar aange ADVERTENTIEN worden geplaatst vaü 1 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertenüën tot 1 uur des midd nu gretig aobadelooH voor de uitiuigeryen dar Balincbe overbeersobers Materam ia zoo goed all geraaeerd Allaan in het Noordoosten is uog een kteia onaaagatast gedeelte waarmiioh nog BaliërsopboudeD De schade die wg den BaÜërs reeds hebben toegebracht loopt zeker in de milioenan M n moet hen niet gelgkstellen met deo armen Javaaoschen dessaman maar begrypen dat alle Baliëra welgastelde lieden waren dia ïn hun woningen een soort van weelde tentoonspreid den waarvan die eeoTondige daasalieden gaan begrip hebbau Alles wat zg beaaten ia varniftld verbrand of geroofd duizaaden vroobtboomen zgn omgekapt eti hun vrncbtba e gedaeltelgk reeds beplante sawabvelden zgn in onze handen gevallen sg bezitten niataandara meer dan Tjakranegara Narmada Ltngaar nu eeoige kleinere kampong iaf Noordk iat Uii genomen de hoofdstad Tjakranegara zgn al hut omvangrijkste en schoonste vettigiogan hun ontnomen Niettaganstaande desa ontaattanda nadaalan en de volkome nederlagen door ben ta Pagaaaohan ou te Matarara geleden toonen ag zich nog niet tot onderwerping bereid doch doen ook nials om onze nadering tot Tjakranegara te Metten of onze werkzaamhedan ie bemowlgken Uan bonding is volmaakt paasiafdefensief en zg zoeken bun kracht in bun muren en vuurwapenen lu Tjkkfanegnra z lf wordt een streng stelael van an alslniting gehandbaatd Niemand word it oiemand wordt bioaangelatsn Van po tiflke aanraking ii om zoo te se en gean I pra n wat wg varuemeo gu stnhts gtrucbfen Tot nog toe ward uit den Westrand va Tjakra geen schot gelost vertoonen wg oob in den Outrand van Mataram die 4 k 500 meter van Tjakra verwgderd ligt dan hgschi men de Nederlandsche vlag ook wordan in Abé nToeboeh dat bet suidelgk daal van Tjakra mmt na en dan witte vlaggen gehascbeo maar daarbg blgft het Volgeus de kaart is Tjakra wel viermaal zoo groot als Mataram eo eigeolgk ia het 6in koloaeale vesting samengeiteld uit talrgke kleine vestingen Wel zgn die vestingen niet volgens de Ëuropeexche regelen der kunst aangelo i kenmerken ig zioh dus niet door de aauinÊÉilheid van zwsar geschut pantaerkoepels eu beioomuren maar zg bexittea niettemin een groot weerstandsvermogen en onzere zgds bescnikken wy niet ovar legerkorpsen en artillerie en genieparken sooals men dia in de Ënropeescbe vestin goor logen aanwendt Mot een naar verhouding kleioe macht en betrekkelgk gebrekkige hulpmidieten zullen w den Btrgd moeten strijden gedwee nndor üoói wil zonder iemand aan ta klagen Zij dankte God dat zy haar korte leven alt Kuno s geliefde mocht alyten en als zijne eoktgenooi sterven ËUen onderzocht de beweegredenen vac het gedrag t oer moeder niet zg deed geen moeite om dienaangaande verdere verklaring te bekomen tij wilde de d en dar droefheid vergeten en sleobti voor bare liefde en verzoening le en Op zekeren dag toen Kuno verhaalde dat z pe nicht de volgende week trouwen zoude vroeg lijj nogmaali wat toob de reden rao Elleu i wantrouwen geweeil was ffZal ik nooit den nanm tin mijn vjjand vernemen f Neen Kuno dit ia het eenige geheim dst mijn hart voor u beeft Haar ik weet bel reeds Het is Granikjöld tki weder deze verdenking Ik heb u iminori betuigd dat hij bet niet is Zoadt gq denken dat uw Ellen kop liegen t in Ellen t blik wat gewonde trott te lezen aNeen neen dat geloof ik niet Maar wie wie kan het dan ziju P Vergeet en vergeef gelijk ik gedaan bob Vergeten en vergeven dat men u vermoord beeft mompelde Kuno hg zich zelven ueen nooit Den volgenden dag wV rok Kuno naar Naal Hij wilde A mBlia spreken ten einde welliebt van haar de waarheid te vernemen Kano trad da zaal binnen se wat ledig maar uit eene bionenkamer boorde hij de atett van iijne moeder tn van den jongen graaf Hij naderde de deur en bleef aUan om te tuiateren Ach tante niaimei zal ik het n noch ny zelven