Goudsche Courant, vrijdag 30 november 1894

Aansevangeo 1 October l Ud vao Greenwicti Wlaterdleost 1894 95 OOUDi ROTTlBBAM 18 81 18 88 1 08 1 18 18 88 1 81 UOTTXRDAU 81 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 3 10 D8N HAAS GOUDA H ge 6 48 7 807 48 8 0 9 98 9 46 IU 19 11 8813 161 88 8 15 1 45 8 48 4 16 4 48 6 7 7 4 08 9 58 10 18 10 58 18 0813 45 3 80 9 46 8 18 4 18 4 48 8 30 5 47 7 43 8 86 10 10 U T K E C H T e O U D i IUtreebt 6 88 7 50 9 9 58 11 34 13 09 11 60 8 10 8 10 3 63 4 48 6 90 8 88 8 09 8 50 8 59 10 84 Woardeo 8 58 8 11 10 18 11 50 13 85 8 49 4 16 5 47 9 119 8410 51 UudoTiter 7 07 8 19 10 4 4 34 9 19 GoDÜa 7 30 8 39 9 84 10 97 13 08 1 38 8 60 4 87 5 10 7 08 6 419 83 11 07 AM8TEEDA M S O U O A ABitwduWp 5 50 8 15 9 55 11 96 11 80 3 56 4 36 4 88 7 80 10 00 Said 7JO 9 04 10 44 IIJÜ 13 48 1 50 5 30 5 58 9 11 11 nitzending mt Nederland de voorkeur bl ft verdienen Van welke beteekeuii echter bet bezit van eigen militaire inrichtingen in Indié in kan Uijkeu uit een partioolier schryven dat in de vorige maand uit Soerabaja werd verzonden en waarin bet volgende te lezen is Dr Lombokacbe aangelegenheden bezorgen aen de artillerie werk plaatsen aldaar veel werk en bet regent naar ik veruam dringende diensttelegrammen Het was het veornemen van den afgetreden Minister zoowel de pyrotechni che werkplaats als de artillerieconstructit winkel op te heffen benerens du ventingar tilterie Gelukkig zyn de bezninigingapIaDuen noK niet doorgegaan Waren deze werkelijk verwezeoiykt zoo zouden onze troepen naar hui i hebben kunnen gaan en den Lombokkers kunnen zeggen Myn beeren wy hebben geen munitie meer wrest zoo beleefd n rustig te houden tot wy uit Nederland bet noodige hebben ontvangen dan zullen wy u wel krijgen € Ala men in Nederland werkelyk pryastelt op bet behoud onzer koloniën laat men dau io geen geval het toch reeds niet te sterke koloniale leger gaan verzwakken en vooral niet de artillerie besnoeien die ons grootste overwicht uitmaakt o i den inlandschen lyand A lleen bat feit dat de bezuinigingsplannen van den voHgen minister niet zyn doorgegaan stelt ous in staat de expeditie door te Eetten Wie zich herloDert hoe we hehben moeten Techton em een deel nn MaUram U v rov ren en hoe w dwic sy de kalm en furme leiding van o sU Frackerd en luAonTerfiaagd optreden van btfc fe en 7e bataljou ia die nudernemiag 8lnag dié z l begrijpen dat er aan Tjakranegara M beel wat meer te iclaiTen zat fallen Mag men de gfrocbteu gelooven dan bief de Oude Torst iQu locb re zeer stedl jaleii door middel van zware palisoadeeringen bomrrg gemaakt en ztinerop Terflcbillendn plaateen bomvrge ruimleu gemaakt waarin de bevolking zal sohuilen tegen onze granaten Ook is het niet onmogehjk dat er binnen Tjakra op bepaalde punten zware Terfiterkingen zgn opgericht Heeft de vyand zich tot een hardnekkige verdediging voorbjreid dan zal onze micht onvoldoende blyken om eveaaJi zulks te Mataram is geschied ineens tut het centrum der plaats door te driu gen Met het oog op deze eventnaliteiten zouden we nog best een versterking kiiooen velen nit een drietal bataljons en een tiental zware Tuurmonden beatauDde en zulka te met r omdsl me eb uiei votdo nde van bat kucces der oTerwiuniog verzekeren kan ala uien over te weinig troepen beachikt Hadden we te Mataram over een paar bataljons mettr boscbikt dan zouden we veel meer vruchten van ie ovtrwinaing hebben gepinkt en deu vyand by zijne vlucht zware verliezen bebhen toegebracht Te Nymegan is den 27o November door burgemeeeter en wntbonders afgekondigd de 16 Juni door den Raad vastgestelde verordening tot aanvDlling der algemeene politieverordening waarvan bet belangrijkste artikel Inidt at volgt Het ia verboden op de straten in bet belang der openbare orde bepaaldelyk ter be veiliging van het openbaar verkeer en in bet belang der huishoading van de gemeente op de marktdtgen Maandag en Donderdag tusschen tien uar des voormiddags en tien uur des namiddags en de overige dagen tussebea vier en tien uur des namiddags geschreven of gedrnkte stukken aan te kondigen te verspreideD te venten of te koop aan te bieden Men zal zich herinneren dat Gedeputeerde Staten van Gelderland die verordening aan de Koningin tiegentes ter vernietiging voordroegen na r aanleiding van de bekende interpretatie door den Hoogen Haad gegeven van art 7 der grondwet dat de minister van binnonlandsche takeu van oordeel dat de verordening strydig waa met art 150 der gemeentewet op grond dat atle bijzondere bepalingen die binnen de perkeu vaii art 7 der grondwet ten aanzien van bet drukken en verspreiden van geschriften kunnen worden gemankt door den rykswetgerer mouten worden vastgesteld den Raad nituoodigde de verordening in te trekken ter voorkoming van eeue voordracht tot vernietiging wegens stryd met de wet en dat de Raad besloot haar te handhaven opdat het hoogat administratie gezag zich in deze zoude verklaren Eene koninklyke i beslissing is echter niet gevallen Door burgemeester en wethouders werd tot afkondiging der verordening overgegaan op grond an art 190 der gemeentewet waar btykt dat is bedoelde beslissing niet binnen zekeren termyn genomen dtoet worden geacht gegeven te zyn de koflioklyke verklaring dat voor ecborsing of vernietiging geene redenen bestaan Wyl by de Verordening niets daaromtrent is bepaald treedt zy naar wettelyk voorschrift in werking op deu derden dag ua dien der afkondiging Nu de bakkers aandacht gevestigd hebben op zich zalven en hun brood is het in aller belang dat overwogen wordt of men by ou wel bet Bmakelykste en voedzaamste brood eet dat te verkrijgen is Een andere vraag is of meu zich vooral aan het outbyt niet heter en goadkooper voeden kan dan door wat de Schoulmeeaterc nonrnde deu ouderwet scben boterham die voor zoo vt len zonder boter is Dfl gevolgen dezer werkstaking worden gedragen door ben die ze het minst dragen kunnen De behoeftigen en armen niet alleen maar de moeders van arbeidersgezinnen voor wie elke cent er een is zullen een paar centen meer per dag moeten uitgeven Zy zouden goedkooper vued iel dat zeker niet minder veri terkend eu daarby warm is s ochtends aan man en kinderen kunnen geven indien ze het Schotuche voorbeeld wilden volgen en van havermeel pap kookten De Schotten danken aan dit voedsel hun krachtig lichaam en flink beenderen gestel hoorden wy vaa menigen Eugelscben dokter eo wc weten by ervaring hoe smakelyk de koat is en hoe kiudereii er van houden Maar de k oaten van bet vuur Dit is een bezwaar Maar zou het onmogelyk zyn dat buurvrouwen de ceutnu byeen legden en beuit om beurt of week om week da pap kookten Dan kun wat steeds zoo seel goedkooper uitkomt havermeel of gort iu grootera hoeveelheden worden opgedaan Kn nu uog e n andere vraag Waarom is by ons in de huisgezinnen de kunst verleerd om hnisbakken brood te makeuf Het EugeUche household bread is zeker niet minder dan dat van den Ëngelaohen bakker Meu kan het beste meet koopen bet wordt gekneed io eigen huis men kan het bakken iu den oveo van de kookmachine en men krjjgt een waarlyk voortreffelyk brood voor weinig geld We spreken opnieuw uit ervaring In Engeland is men onafbankolyk van den bakker zoodra men dit verkiest Dit is zoozeer het geval dat vele bakkers aldaar otu toch iets te verdienen by vele gezinnen het door de klanten iu eigen woning geko ede eu bereide brood in hun ovens bakken Zuil brood is even goed en ziudelyk gemaakt als goedkoop Ëergistereu heeft de heer Guyot in de Tweede KiRn r gewaarschnwd tegen het denkbeeld dat in het Ind Militair Tyd cbriit was aanbevolen om in Indië een volledige bnskruitfabriek op te richten Het is wel mogelijk dat in dit opzicht de Het groote publiek zy op tegenweer bedacht tegen dat ean werkstaking den broodprya opnieow opdr ft Wy zyn verheugd voor vele werklieden die waarlyk te weinig loon hadden dat de werkstaking hun het meerdere loon dat ze broodnnodiji h iddcu gegeven heeft Maar er is Directe SpoorwogverbiDdiDg met GUUUA 10 88 11 08 11 0 11 18 11 88 8 8E 8 40 8 47 8 84 8 01 10 08 U 8 81 8 88 8 88 1M T M 7 38 7 48 7 85 8 10 S lt 8 88 11 08 T Goad Uoordrwht Kieuworlcnk 0 p lU Rotterdun Sott rduB Cl p lla Nlaawtrkerk lloordndit 10 08 10 11 8 07 DEN 8 18 B A O Boud I SS GouiU 7 808 869 09 8 87 10 48 19 11 18 31 18 64 1 87 8 56 4 46 t S7 6 697 18 8 89 8 87 11 06 11 18 11 01 5 11 6 16 6 88 6 81 8 88 1 08 1 11 1 17 1 16 1 83 4 67 in li 7 48 8 47 Bl Kr 7 47 Z Zegir 7 58 8 68 N dIi d 8 08 Toorb 8 07 9 08 lO lO 10 1611 88 11 48 iH e 8 18 9 18 9 89 10 07 11 97 18 41 18 61 1 86 1 67 4 95 6 96 6 65 0 417 48 9 O O IDA ITKICHT OoaAt 6 85 6 40 7 66 8 08 8 81 10 08 10 19 10 66 13 48 1 88 9 618 18 4 47 6 88 6 67 7 45 8 88 10 14 Oudow 6 60 8 64 11 09 3 87 6 87 7 59 10 37 Wwrd 6 59 7 08 8 18 10 80 11 17 9 46 8 07 5 06 6 45 6 17 8 07 8 86 10 86 ülreokl 8 18 7 88 8 88 8 419 10 51 U 45 I 0 8 08 8 88 S 50 6 99 6 81 6 85 8 88 9 11 10 68 O O U U A A USTKBDAU Goud 8 40 8 91 10 08 10 55 18 11 8 81 4 47 5 88 7 45 10 14 imitofdui Wp 7 5f 9 10 10 56 18 U 1 8 40 tM 8 15 9 4 H H iets onzinnig in eeoe werkstaking die ZQOwel het weekloon van achttien gulden als dat van zeien gulden met f 2 50 verhoogt Eu wat io de werkstaking bet ordelievende publiek dat de wet eerbiedigt byzouder geërgerd heeft xyn scbaudalen als het iu het IJ werpen van brookkarren eu de aanvallen op nifltwerkstakendo arbeiders Ook maakte het een zeer vreemden indruk dat werkstakendc bakkerskoechts aan bon patrooni vergunningHbewijzen gaven om te arbeiden of biljetten van vrygeteide voor hun karren Vervoer van brood ia vry iu een vry land Arbeid is ook vry Wie arbeid ot vervoer met geweld belet handelt zoo onwettig mo elyk Haud Uit Amsterdam schryft men Dezer dagen wprd hier ter stede onder den indruk der diamantbewerkers eu bakkerswerkstakiogen het gerucht verspreid dat er ook onder de dokwerk er8 met name onder de arbeiders aan het ERtr potdok iets broeide c Er was reeds eene vergadering gehouden en by die gelegenheid was door den bekeodeo Reems de bewering dat er aun bet Entrepotdok 500 arbeiders zyn die f 6 a t 7 per dag verdieoen bestreden Volgens hem waren er hoogstens 50 mannen werkzaam die zelden meer dan f 1 75 per dag maaktsn Er scheen dus eenige ontevredenheid te bestaan Tot goed verstand der zaak kau het volgende dienen Gedurende de maanden October November en December wordt jaarlyks zper veel suiker in bet Entrepot aangebracht en op eglagen en vooral dit jaar ia die hoeveelheid buitengewoon groot Het lossen der zakken welke volle honderd KG wegen geschiedt door ploegen dragers die de zakken van het schip op de schouders nemen en daarmede den korten afstand over deu steiger tot in het pakhuis afleggen waar de zakken al naar gelang van bunnen vorm tien of elf hoog worden opgestapeld In verhouding tot den af te leggen afstand telt de ploeg meer of minder dragers Dit aantal wisselt van 9 tot 20 af Wyt er nu in deze drukke maanden eiken dag voor vier fabrieken en zes veemen wordt geloat zyn er op het oogenhlik minstens 10 ploegen van 13 man gemiddeld geregeld aan het werk dus tusschen de 100 en 150 man Voor elke honderd zakken van 100 K G welke binnen ziju gebrauht wordt aan iedur man van de ploeg 30 cent betaald wanneer die party tien hoog eu 35 cent wanneer zy elf hoog komt te liggen Wijl het nu geene zeldzaamheid is dat in dezen drukkeu tyd door elke ploeg 1500 2000 zak wordt vtrwerkt per d is bet zeer zeker eene waarheid dat door deze dragers daggelden van f 5 a f G worden gemaakt Maar dnarby moet in het oog gehouden worden dat de goede tyd slechts drie maanden duurt en dat er ook zelfs in drie maanden niet letterlijk ztJóveel werk aan den winkel is Maar van waar nu de gerezen ontevredenheid Men oordeele De fabrieken en veumeu houden vaste ploegen dragen iu hunne dienst die don goeden eu kwaden tyd door elkander gereked een flink jaargeld maken niet overdreven echter indien men bedenkt dat het nietneders werk is een gebeeleo dag achtereen met zakken van 100 K G op de schouders af eo aan te loopen daartoe is groote ichaamskracbt en geoefend beid noodig 5 68 8 08 e io 8 17 8 88 8 80 5 84 1 14 8 58 4 80 4 67 5 04 5 11 5 80 1 46 1 56 8 08 8 08 8 16 1 44 4 10 fi O U D i 11 80 18 80 18 40 li 08 3 48 10 18 10 80 10 88 10 41 Toorb 6 64 N dL d5 59 Z Zegw8 08 Bl Kr 6 14 Z M 8 19 Qnuda 6 30 7 60 8 13 Wanneer nn de drukke tyd daar is wordt het Entrepotdok des morgens overstroomd met losse mannen die ziah voor dit winstgevend werk aanbieden om de vaste ploegen aan te vallen Wie sterk geuoeg is en het flink kau uithouden vaart er wel by Maar de zwakkeren moeten bet al spoedig opgeven Immers de geoefende dragers letten scherp op dat de losse mannen die nieuwe scbalmeu iu hunne keten komen voegeu wel degelyk op hunne beurt een uk op den nek nemen en niet talmen daar 4e e arbeid per stuk wordt betaald Moet de losae man het na een halven d dntgena opgeven dan blijft zyn verdienste zooveel ie geringer rn kan hg niet flink maa in de ploeg dan werken de vaste dragers er hem uit Geen wonder dus dat er geklaagd wordt namelgk door de velen die tegen dit uitent zware werk niet tgu opgewassen Hier waar dn machine den meuschenarbeid nog niet vervangen heeft wordt buitengewone liehaamskracht op ho en prys gesteld en grof betaald gelyk uit bet medegedeelde bitjkt Zoo zyn er aan het eutrepdt vaste ploegen rijstdragers die in de drukke maanden wel f 9 per dag siaken en jaarlpks op een goede verdiensten kunnen rekenen De suiker wordt niet anders dan in zakken van 100 KG aangevoerd en ieder weet hoeveel er aan gelegen is dat eene scheepslading in het dok zoo spoedig mogelyk gelost worde Het schynt dus nïet wel doenlyk ze soort arbeid zoodanig te regelen dat daaraan ook door manneu van gewone lichaamskracht en zonder eenige geoefendbeid zal kunnen worden deelgenomen In de laatste jaren heeft de gelykstelling van de vrouw met de man ook by het kiesrecht en de regeeringslichamen groote vorderingen gemaakt Reeds in 1882 kr en de vrouwen op IJsland kiesrecht voor de gemeenteraden thaoe kunnen zy ook tot Raadsleden worden gekozen Iu Italië zijn ze anderhalf jaar geledan tot kiezers en verkiesbaren gemaakt voor de Kamer van arbeid In Frankrijk mogen zy thans mede stemmen ter binoeming van rechters in de rechtbanken van koophandel De wet vin Maart 1834 laat de vrouwen die belasting betalen ook do gehuwde in Engeland toe voor de gemeenteraden als kiezers en ala gekozenen Al in 1893 zyn in Nieow Zeeland de vrouwen geheel met de mannen gelyk gesteld Aan de eerste verkiezing namen van 109 461 vrouwen 90 290 deel das 82 5 pCt terwyl van de mannen slechts 70 pCt opkwamen Voor dezen was t nieuwtje er dan ook al af Vooral in de Vereenigde Staten van NoordAnierika krygt de beweging een grooten omvang Men is daar begonnen met het kiesrecht voor de schoolcommissiën endaarbyzyn reeds in 23 der 44 Staten de vrouwen toegelaten In Michigan en Kansas stemmen zy ooIe mede voor de gemeenteraden in Colorade lowa en Wyoming by atle verkiezingen Thans is Kansas aan de beurt Sedert 1887 geldt daar reeds het kiesrecht en de verkiesbaarheid van vrouwen voor de schoolcommissie n en gemeenteraden Zy hebben er krachtig medegewerkt voor maatregelen in het belang der openbare gezondheid en van goed onderwijs en tot beteugeling van misbruiken iu het beheer TUans moet over een wet worden beslist die haar bet volle kicsreclit toekent Die wet is reeds door de Tweede Kamer met 94 tegen 17 door den Senaat met 32 tegen 5 stemmen aangeno men Er moet echter nog een volksstemming referendum gehouden worden en die zil nog deze maand plaaats hebben Niet minder dan 246 rondreizende redenaars hebben de wet bepleit en daaronder waren wat vreemd klinkt slechts 6 vrouwen De aanneming acfaynt echter verzekerd rmdat by de presidentsverkiezing voor twee jaar de republikeinen en populisten bei le voorstanders vnn het vrouwenkiesrecht te zamea 320 000 stemmen nitbrachteu en de democraten de tegenstanders slechts 103 000 Een jaar geleden heeflb de groote vergadering der republikeinen uit 38 Staten te Louievillfl met 375 tegen 185 stemmen zich voor de volledige emancipatie der vrouwen verklaard Nu de verkiezingen van J Nov jl aan die party de meerderheid in het Congres hebben verschaft is wellicht ook voor de algemeene landsvertegenwoordiging de invoering van het vrouwenkiesrecht ophanden Uit Hftarlem meldt men De baldadigheid der straatjeugd heeft zich iu den laatsten tyd weder geopenbaard in het overvloedig gebruik van de catapult N iet 9 40 8 47 9 64 to oi 10 10 t 88 08 4 48 4 85 5 08 5 08 5 15 11 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 8 10 9 41 9 80 t 8 5 8 5 51 4 40 8 10 10 08 1 44 1 49 1 68 3 04 3 09 7 06 7 11 7 30 7 36 7 81 14 48 8 08 M 5 09 9 1 10 minder dan 400 sluki roiten van atraatlMturna babooTen vemiauwiiig Om aan die roekeloofheid zooveel mogeiyk paal an perk te ateilen ia aan de scboolhootdan Terzocht den leerlingen bet gevaarlijke van dit apal onder bet oog te brengen eo hun dflse Ternielinfjiawerktalgea zooreel mogelyk ai te nemen Een roman Een spekslager te Schaerbeek by Brossel had z jn rroaw en kinderen plotseling verlaten en was naar Chicago vertrokken Langen tyd boorde men niets meer Tan hem tot men op zekeren dag tyding ontTing Tan zyn dood welk bericht door het cousnltaat te Chicago werd beTestigd De weduwe hertrouwd eo haar vroegere echtgenoot was weldra vergoten Dezer dagen is echter de man na een Tyfan twintigjarige afwezigheid teruggekomen in het bezit van een aardig vermogen Hg zoa weder zonder zich bekend gemaakt te hebben zyo heengegaan indien hy niet toevallig zijn dochter in een kleedermagazyn had ontmoet en herkend Ten einde zyn vroow niet in ongelegenheid te brengen is onze tweede Enoch Arden maar weder naar z n nieuw Taderland teruggekeerd na voor zyn kinderen beboorlyk gezorgd te hebben Een oplichter stond gisteren voor de 4e kamer der raohtbank te Amsterdam terecht Cprnelis Johannes Wecke 42 jaar oud eo kleermaker van beroep heeft zich reeds eeomaal schuldig gemaakt aan deri elyke feiten waarvoor hy zich thto i te verantwoorden had en werd toen tot een jaar en zes maanden gevangenisstraf veroordeeld Thana heeft hy een paar zeer behoeftige weduwen meer slachtoffers beeft hy ditmaal gelukkig niet kunnen maken opgelicht voor een bedrag van f 1 47 dat 7y slechts met groote moeite hyeeo wist te krijgeo De vrouwtjes heiden uit den arbeidersstand verhalen voor do reehtbank op naïeve onopgesmukte wyze baar wedervaren Bekl waa by haar gekomen bad haar gesproken over een nalatenschap eeuer ryke weduwe welk kapitaal bestemd was om daaruit behoeftige v ednweo te ondersteunen verklaarde dat zy in aanmerking kwamen voor een wekelijksche uitkeering vao f 4 omdat eeu der ondersteonde weduwen overleden was doch dau moesteu zij hem f 1 47 geven TOor de kosten van zegel papier enz De Toorzitter mr Wichers Hoeth onderbi ld bekl zeer ernstig over het hoogst laakbare van zyn gedrag en ook het O M sprak zyn diepe verontwaardiifing nit over een man die zich niei ohtzien hAd de beboertigsten onder de behoeftigen o geweteulooze wyze te berooven Mr Regoot requireerde tegen bekl een geTangenisBtral van vier jaar De toegevoegde verdediger mr H J Biederluck betoogde dat de elementen i listige kuustgrepeu samenweefsel van verdichtselen gevorderd door i rt 326 W v S lu caso niet aanwezig waren PI spreekt eveneens ziju afkeuring uit over de gepleegde feiten maar meende toch op verzachtende omstandigheden te kouoen wgzen Bekl bad buiten zyn schuld zgn betrekking verloren en was toen door zjjn vrouw verlaten Uitapraak oTer 8 dagen Volgena den Amaterdamschen correspondent Tan de indépendance Belge zal Brusaet weldra telefonisch rerbonden zyn met Amsterdam Rotterdam en s OraTenhage De onderteekeninj Tan de deabetreSende overeenkomst tusschen de Nederlandsche en Belgische regeeringen is op handen TTlt Haarlem meldt men van 27 N orember De toestand van onzen oud burgemeester den haer E A Jordens die door een havigen anval ran bronchitis is aangetaat moet zeer urgelgk zyn Men vreest dat de krachten Tan den 72 jarigen patiënt die dezen zomer reeds eeu aanval dier ziekte te Terduren had thana te kort zuUen achieten Door het beatuur der Tereeniging Toor de krggiwetenaobap ia voorgesteld ala een bewys van buide eene som vac f 1000 ter beschikking Tan het Roode Kniiste Batavia te stallen t D einde daarmede te gemoet te komen in den aankoop van die eztra behoefton welke door bet comité wenachelyk znllen worden geacht tot rerkwikkiug en Teraangenaming Tan onze dappere atrijders zoowel soldaten als offioienn op Lombok en te Atjeb W kunnen mededeelen dat hg de marine een nieuw fype torpedo wordt ingeToerd De lengte ia korter dat die Tan de tot op heden in gebruik zynde torpedo waardoor het torpedo kanon waaruit gelanceerd wordt in gewonen stand a b Tan het oorlogaehip kan blyTen Da iKorteoaar IMet Hein en Evert nc wordra met deze torpedo s bewapend Utr Dbd Te Ylarhtwedde doet zich een eigenaardig geval voor Zekere Gerhard Brunen meldde zich in Januari 1890 ter iufcfaryving voor de militie lichting 91 aan Daar by echter te Walchum een half uurtje aan gene zyde der grens geboren waa en toen nog de vreemde nationaliteit l esat werd hg niet ingeschreven in de loop van hetzelfde jaar achter werd hg werkelyk ingezetene van ons rgk Hy h d zich toen nog kunnen en moeten laten inschrgreu maar liet dit na wegens onbekendheid met onze wetten Hot Terznim bleek toen hg onlangi als remplacant in dienst wilde treden eu geen bewgs van aan de militiewet te hebben voldaan kon tooueo Da man heeft moeten naloten tot lichte straf en beeft een dienstplichtig nummer getrokken Hg beweert nu echter eenige wettige zoon te zyn schoon hy drie broeden beeft Maar tegenover onze militiewet is hg eenige zoon tot de drie anderen reikt de wet niet als vreemdeliugea badden zy nimmer militieplichten te vervollen De burgemeester Tan Vlacbtwedde beeft uu de beslissing in deze bg Gedeputeerde Staten gevraagd De Rotterdamschepoatduiven rereeoiging de Ooievaari zal op Zondag 6 Januari 1895 een tentoonatelling bObdbn van reisdniven in het lokaal vao Spaanstraat 35 De officier van gezondheid der 2e klaue A Klein te Leeuwarden die met Turgunning van de Regeering Tanwege de Vereenit ing ter bevordering van volksgezondheid aldaar sedert 5 Nov jl aan het instituut Pasteur te Parga de nieuwe geueeswy7e van diphther tis door inspuiting met bloednernm heeft bes udeerd is Maandag jl teruggekeerd Te Leiden ia in den onderdom van 36 jaar overleden de offic T gez d kl van hetO l Leger de heer Dr A C Tan Dgk N nog een deel van de Lombok expeditie te hehben medegemaakt moest bg wegens gezondheidsredenen repatrideeren De heeren de Heus Noorduyu sigarenfabrikauten te Reenen dealen om over de werkstaking in hunne fabri k m nle De werkstaking aan ooze fabriek is gf ëindigd do wachten zyu iugetrokkeo en Maandag wordt bet werk door de arbeiders hervat zouder den ontslagene Aan den eiach om verhooging van 50 cent p m voor alle merkeu is g en gevolg gegeven evenii in als aan dien tot geheele Hf chalTing der coutrebutie Wel werd p eenige merken eeue vei hooging van loon toegestaan en werden enkele bestaande onbil kbedeii afgeschaft zooal vochten van tabak ophangen van btnneogoed in de stookkamer Men meldt ons uit Haarlem Hedrn is bet 50 jaar gebden dat do seinhuiswachter Gerardus Steenhoek in dienst kwam by de H IJ Spoorwegniaatschappy Te zguer eeie wappert van het station de driekleur De trouwe wachter oot ing zoowel van zyn chef van zyne kameraden tal van blyken van belangstelling Het vorige jaar huldigde H M de Koningin Regentea zgne Terdienaten door hem de gouden medaille van de Oranje Nassauorde toe te kernen Het meisje nit Rotterdam dat zich in de vorige week te Haarlem een schot in de borst toegebracht is nn gehael buiten gevaar Omtrent het treurige geval in de kostachool san den heer P J Teffers te Oosterhoot voorgekomen wordt nader het volgendende medegedeeld Willem R is sinda 1 Jan 1894 koatleerling op die school WoenadagaTond 6 uur werd hem gezegd in de gang te gaan staan en om 7 uur vond men hem daar hangende aan zgn zakdoek Niettegenstaande alle pogiogen om bet leven op te wekken mocht dit niet gelukken Uit tal Tan aanwgzigingen blijkt dat er Tan geen opzet maar Tan een ongeluk sprake moet zyn een Terkeerde grap of iets dergelgks dat tot zulke ontzettende droerige gevolgen geleid heeft Bultenlandsch Overzicht Volgens ontvangen berichten uit Hiroshima beeft het eerste Japanscbe leger iu Mantsjoorije de Chiueezen verslagen bg Motienüng De Japanners zonden 40 doodeo eo gewonden hebben verlureu maar het verlies der Cbineezen moet zeer groot yijo De ambtenaar Detring door de Chiueezen gezonden om over den vrede te oDderbaudelen heeft een brief van Li Hung Cbang voor de Japan BC he regeeriug medegeorncht De Japansche autoriteiten zgn echter niet geneigd onderhandelingen aan te knoopen met Detring e zjl hem volmaoht gegeven worde Naar men uit Washington verneemt heeft de Chineesche regeering aan den Amerikaanschen gezsnt te Peking medegedeeld dat formeele vredeavootstelleo aan Japan zullen gedaan worden door tusscht nkomst van deu Amfrikaanxchen gezant te Tokio Over de conferentie tas chen den Ooatenrijkschen keizer en deu Hongaarschen pramier verluidt than dat laatstee noemde den monarch voer bet dilemma stelde óf do kerkelyke wetten goedkeureu óf het ontslag vnn het ministerie aaunemen De keizer verkluarde zich toen bt reid de kerkelüke wetten te bekrachtigen mits eenige wijzigiugen werden gebracht in de plannen die nog niet door de Magnaten Kam er zijn aaugenomeu Ën toen gat Wecknrle op zgn beurt wt er toe en zoo werd de nanctie verkregen Onbelangrijk sgn intusschen die wiJ7tgingen niet De preaiduut miuister heeft eenige artikelen moeten opofferen met name dat waarby het gepermitteerd i tot geen enkelen godsdienst te bebooren Misechieu krygt bij daarover nog last geuoeg met de liberale party in de Kamer De volgende week zat de Eerste Kamer een beslissing upmen over de nog niet door haar aangenomen wetsoutwerpon Vermoedelyk zullen de Magnaten ook nu wel weer weigeren ze goed te keureu en dan stcit Wcckerle opnieuw de kabinets quaestie eu roept de bulp der Kroon in om de zaak te bealisseu Het stofft lyk overschot van wylen den erfgrootbertog Karl A uen t van Rnkseu Weituar Ëiaenachj neef van H M koauigiu Wilhelmioa is te Weimar aangekomen om duar in de faofkerk geëxpottiierd te blyveo eo heden plechtig te worden bygez ft Den vongen dag whs het lyk van St Martin over Marseille Lyon naar Straatsburg vervoerd waar het deB Qaobt ouder bewaking van eeu militaire eerewacht Torbleet Gisteren werd de rouwtrein te Bebru op de Saksen Weimar che grens deor de hQogste militaire autoriteiten opgewncht en Verder begeleid naar Weimar waar de Groothertog omringd van alle Prinsen en voor de plechtigheid aanwezige Vorsten van het station het lyk vgns zoons vergezelde naar de bofkerk Keizpr Wilhelm zal wegens verkoudheid niet persooulyk de begrafenis bywoneu maar zich dour priuB Frit dnch Leopold doen vertngenwoordigen De Duitsche kolonie te Marsr iUe zond by htit pa 3seeren van hot l k van deu Ërfgrootbertog afgevaardigden naar bet fltation ora haar betuiging van deelnemiiig te uiten aan dti Oroothertogiu van Meckleiiliorg Strelitz en den Prins van Weimar die het lyk vergezelden en de deputatie 2eer welwilleud ontvingen Alle DuitBchw bV wydpii nnar aanleiding raa priohea Dismurclc u erlij len et nige woorden van tvitardeentig van buar nagedachtenis vooral met h 3t oog op Biamnrck zelven by wiens hooK jnreu dit verlies liibbel zwaar zal gevoeld worden Alleen Ëugt n Richter vau de Freiainnige Zbg f kan ook by de geopende groeve zyn hartelykheid ni t laten De gunsten viui t keizerlgk Russisch huwelykimaoifest komen vooral ten oede aan de landhouwende kluasfn zoowel die landiideltyken als de boeren Voor d eerat wordt de rentestandaard van voorachottou uit de HyksadelLaodbonwhuuk vuu 4 tot 4 percent verminderd en faciliteiten by de aflossing toegestann aan de boereu worden verscbilleodo kroouSiihulden en achterstallige beiattingen kwyt gescholden Als aanvullinf an t manifest zyn besluiten geplubliceerd woarby belooningen aan ambtenaren worden toegekend en strafTen by leger en vloot verzacht Reuter seint oen uitvoerig verslag vao bet bnwelyk van den Czaar en tevens dat het Keizertyk manifest dat een gunstigen indruk maakt De nieuwe Czaar blykt om een triviaal woord te gebruiken toeschi telyker dan zyu vader en zyn minzaam optreden maakt daardoor te moer indruk Oe laagste dagen zyu voor den Keizer buitengewoon druk geweest door het ontvangen van een reeks van deputaties Zaterdag werden tuegelaten de delegaties van deu adel en van vele Russische steden eu dorpen in bet geheel 500 personen allen io nationaal costuum De bezoekers stonden iu twee ryen in de zalen van het Winterpaleis gesebaard en werden groepsgewijze door don Minister van Biunenl Zaken voorgesteld Verslaggevers van b itenlandsche bladen waren by de ontvangst tegenwoordig Ook de delegatiëo nit den Fin chen Senaat werden ontvangen De Uegbenngsbode meldt daaromtrent De Keizer betuigde de depntatie met genadige woordeo zyo dank voor de uitgesproken gevoelens van toewyding Hg dro haar op dat aan tyn trouwe Finsche ouderdauen mede te deelen Zeer minzaam was de Keizer bg de ontvangst der MinistefF vooral j ens den Minister van Financiën den heer Witte Tot den Minister Voo Qii rs die om redenen van gezondheid ootslag bad gevraagd zeide df Keizer dat hy nog lang met hem hoopte samen te werken Vou Qinrs antwoordde Maar Uwe Majesteit ziet tocb dat pgn beenen niet meer in staat zgn mg te d gen Waarop de Keizer zeide Uw beenen heb ik niet noodig maar aw hoofde Da Begeering bo U brengt den dank des Keizers aan alle klMaen dar bevolkingf aan de itedelgke initallingen en de particniiere vereenigïngen van Peterabn voor de innige deelnaming in het leed dat den Keizer en geheel Kasland door het overlgden van Czaar Alexander beeft getroffen De Keiier prgst de voorbeeldige orde gadarenda de muwdagen in Petersburg en Mnkon eu de politie geotou worden daarvoor bnloond met een geschenk van 1 roebel irder Da Petersburgsche bladen hebben waarsobijnigk naar aanleiding van prof Sacharjin s stuk over de ziekte van Czaar Alexander III b4 vel gekrrgeu niets meer over dit thema te schrgven De hertog van Devonshire bracht Maandag toen hy te Barnstaple tn eene zeer o ekte uniooistiscb vergadering het woord voerde den Eleraten Minister onder het oofi dat omwentelingen de vrucht waren van hartstoeht van diepe overtuiging en van een brandend gevoel van onrecht en v ougelgking doch dat zg niet soo maar kondeh worden taweeg gebracht door een half dozgn teleui estelda politici Deze waarheid zeide bg bad Lord Rosebery bg zjjne houding tegenover het Huil der Lords nog te leeren De éénige qoaeiiie over welke het Hoogerhois werkelyk in botsing met het Lagerhuis kfam was dia van Home Rule en juist op dat tuk waren da Lords de ulken geweest van de daidelyka en onbewimpelde ziemwijze der ijneeste Ëngelschen Lord Roseberj zou dau odk by zyneu veldtocht tegen het Uoogerbbis de lans egea zich zien geveld door allen die iets te verliezen hadden £ r was in den landa een itark arbeideriparty die voorstelde om wn iadaflli kapitaal eu een ieders arbeid te stellen ter beschikking van iemand anders om te trekken ten voordevle van derden Wel is waar was dit voorstel nog niet b j het radicale m gramraa iugelyld doch daartoe kon hatapoe dig komen Het Huis der Lords nu vormde eenen doeltreffnndeu slagboom tegen plotaaliuge veranderingen 4 die onfaarroepelgk in de Constitutie zouden kunuen worden gebracht en in tgden als de tegenwoordige mocht een beveiligingsmiddel van dien aard niet wordan prijsgegeven De verkiezuiften voor het Storthing in Noor wegen zyn geëindigd en Uten der radicale party eene meerderheid van leohts vier stemmen De hoop dat deze vsrkiesjngen het conservatieve ministerieStang dat in Mei van het vorig jaar toen de ra licale meerderheid in bet Shorthing 14 ste iaren waa het radicale ministarieSteen vervjing een meerderheid zouden grveu in dus gdel geweest en men verwacht dat het kabinet aftraden zal Maar met onmiddeligk Het oieawe Slorthing komt eemt het volgende jaar bijeeiji eu de conservatieve bladen zyn algemeen Van meeniog dat het een fout zou zgn dodelyk af treden Da ladicale bladen daarentegen eiaehen van bet ministerie dat het onverwyid zgn ontelag lal vragen Enkele conservatieve en gematigde bladen gn evenwel vnn meening dftt de uitslag derverkiezingen der eene pnlitieka party geenliooger recht geeft op de tetjgeli van bet bewind dan den anderen I Nationale Militie BURGEMEESTER en WfiTBOUDfiRS vaaGOUDA I Gezien art 9 van Zyner Maje teits beilnit vnn den 17n December 1861 Staatsblad c no 127 gewyzigd hg Koninklgk Besluit van den 22n Juli 1892 Htai Ublad no 179 Brengen ter algemeene keiinis dat de ingezetenen die vefrlaogen als rrg williger by de Militia opgetreden cioh ter Secretarie der Gemeeuie mjoeten aanmelden vóór of op den 8u December a § van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 nar Dat aan hen die zich als Isoodanig verbinden uit de fondsen der Gemeente een hand geld van dertig galden wordtl voldaan dat bg die als vrywiHiger io aanmerking wil komen moet zyn ing tzeteo des Ryki ongehuwd of kinderloos weduwnaar Hchamelyk voor den dienst geschikt ten minste 1 560 meter lang op den In Januari van bet jaar der toelating alt vry williger bet 19e jaar ingetred u zyo en bet 35a jaar liiefc hebben volbracht tot op bet tgdstip tier toelating aan zgne verplichtingen ten aanzien van de Militie zoover di te vervullen waren voldaan en e n goed zedeigk gedrag hebben geleid GOUDA den 27 November 1894 Uurgemeerter en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZËNDOORN I De Secretaris I BROUWER mmassBBssBaBasBaÊ BiBaÈÊmmmmÊmÊKm HAR TBSBXÜHTKB OOUdft 89 Novenber 1894 Granen verkeerdsn heden in flauwe stemming met weinig handel I Tarwe Jarige S5e nwaek 70 i 7 10 Mindere dito k Nianw Ze awieke ft OO i e Mindere dito 76 a K SK Afirijkande 4 SB Ik 4 80 Nieowa Poldel 4 1 B Rogge Zeeaivsobe 4 10 4 4 0 Folder f 8 50 h 8 7 Boitealaadsche per 70 k 8 ft0 i